Interpellation 2015/16:357 Särskild löneskatt för äldre

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsministern fick nyligen en skriftlig fråga från Elisabeth Svantesson (M) om vilken effekt regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på äldres arbetsutbud.

I svaret till Svantesson den 19 januari 2016 erkänner arbetsmarknadsministern att regeringen gjort bedömningen att den särskilda löneskatten för äldre kommer att ge en faktisk effekt på äldres sysselsättning och antalet arbetade timmar.

Det är märkligt att regeringen valt att gå vidare med att införa den särskilda löneskatten trots denna insikt. En av Långtidsutredningens viktigaste slutsatser var nämligen att det kommer att bli helt centralt för Sverige att människor arbetar längre. Det är så vi kan klara av den demografiska förändringen och samtidigt upprätthålla de offentliga välfärdssystemen. Därför är de senaste årens utveckling positiv, med fler personer över 65 år som väljer att stanna kvar i arbetslivet.

Regeringens särskilda löneskatt för äldre påverkar den utvecklingen negativt. Den försämrar förutsättningarna för människor att arbeta efter att de fyllt 65 år. Även seniora egenföretagare drabbas av skatten.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson därför:

 

Anser arbetsmarknadsministern inte att erfaren arbetskraft behövs för att klara av den demografiska utmaningen?

Hur anser arbetsmarknadsministern att den särskilda löneskatten för äldre ska hjälpa senior och mer erfaren arbetskraft som vill arbeta längre?