Interpellation 2015/16:351 Byggstart för Norrbotniabanan

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har tidigare uttalat att den vill börja bygga Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, vilket i dagsläget innebär att det blir en byggstart om senast två år. Detta står i bjärt kontrast till den information som Trafikverket ger uttryck för i medierna (artiklar under januari 2016 i Norrbottens-Kuriren, Norra Västerbotten och Västerbottens-Kuriren). Trafikverket deklarerar byggstart först i slutet av den nationella planperioden, och det betyder med andra ord att det första spadtaget tas om 10–13 år. Enligt verkets kommunikationsdirektör saknas finansiering, och dessutom är utrymmet för nya projekt begränsat. Då behovet är stort vad gäller underhåll av vägar och järnvägar kommer Trafikverket i första hand att ta hand om befintlig infrastruktur och dessutom färdigställa redan påbörjade projekt.

Det är dock tydligt att budskapen om Norrbotniabanans framtid skiljer sig något mellan ansvarigt statsråd och den statliga myndighet som ministern är ansvarig för. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anna Johansson:

 

Vad är enligt statsrådet orsaken till att regeringen och Trafikverket kommer med så olika uppgifter om byggstarten för Norrbotniabanan?

Avser statsrådet att verka för att regeringen ska tillskjuta de medel som behövs för att infria statsrådets vallöfte om att påbörja bygget av banan om senast två år?