Interpellation 2015/16:344 EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Med anledning av EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning har det uppstått en diskussion om att eventuellt förändra de nationella reglerna för svensk fordonsbesiktning, för fordon under tre och ett halvt ton. De nya EU-direktiven fungerar som en heltäckande miniminivå i hela unionen där kontrollbesiktning av fordon måste ske enligt modellen 4–2–2. Det innebär att ett nytt fordon måste besiktigas efter fyra år, och därefter måste det besiktigas vartannat år etcetera. EU:s minimikrav är således lägre ställda än i Sverige där modellen 3–2–1 är gällande för fordon under tre och ett halvt ton.

Det har kommit indikationer från regeringen om att eventuellt sänka de svenska besiktningskraven till EU:s nya miniminivå. Sveriges höga säkerhets- och miljökrav i kombination med en frekvent besiktning av den svenska fordonsparken har bidragit till att göra de svenska vägarna säkrare och att minska fordonens miljöpåverkan. EU:s minimikrav gör att äldre bilar enbart kontrolleras vartannat år, vilket gör att underhåll och nödvändiga reparationer kan utebli. Forskning i andra EU-länder visar att de minskade besiktningskostnaderna, som en övergång till 4–2–2 skulle innebära för de enskilda fordonsägarna, inte kompenserar de ökade samhällskostnader som kommer till följd av färre besiktningar. Säkerheten på de svenska vägarna kan försämras om 4–2–2-modellen införs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur ämnar statsrådet gå vidare med regelverket för fordonsbesiktning, och ser statsrådet några risker med en eventuell övergång från 3–2–1-modellen till 4–2–2-modellen?