Interpellation 2015/16:332 Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I utredningen En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (dir 2015:48) ska förutsättningarna för och behovet av utökad egen beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som gäller otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och prövningar av företagskoncentrationer analyseras.

Jag ställer mig positiv till utredningens arbete, dock med en reservation. Det saknas nämligen en utvärdering av KOS-reglerna och Konkurrensverkets roll i utredningens direktiv. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) som infördes i konkurrenslagen 2010 verkar inte ha fått det önskade genomslag som var tänkt. Reglerna finns på plats, men det kvarstår konkurrensproblem från offentlig sektor, och problemen verkar öka.

Konkurrensverket skrev självt en rapport om detta 2013, Konkurrensen i Sverige, där verket föreslår att det bör ges rätt att meddela förbud mot konkurrensbegränsande verksamhet.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg om han och regeringen har för avsikt att utreda Konkurrensverkets roll avseende konkurrensbegränsande verksamhet beträffande KOS-reglerna och i beaktande av osund konkurrens utreda tillämpningen av KOS-reglerna.