Interpellation 2015/16:321 Tidigare utbetalning av EU-ersättningar

av Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd och miljö, men dagens skatte- och regelsystem riskerar också att leda till att många bönder tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket endast leder till en ökad import av livsmedel med betydligt sämre djurvälfärd och miljöprofil.

När dessutom många lantbrukare tvingas vänta upp till ett och halvt år på att få sin slututbetalning av EU-ersättningar påverkas likviditeten direkt negativt på gårdarna, vilket i sig kan leda till ytterligare nedläggningar och konkurser.

Under förra årets allra sista dagar utbetalades ca 2 miljarder kronor av 2015 års jordbrukarstöd till närmare nio av tio lantbrukare som sökt EU-ersättningar.
Men många bönder får vänta länge på sina pengar, främst de som ska ha sin slututbetalning för stöden till ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion. De kan få vänta ända till i höst på sina miljöersättningar. Lika länge dröjer det för miljöersättningarna till vallodling, betesmarker och slåtterängar. Andra områden som dröjer är den andra utbetalningen av mjölkstödet samt slutbetalning av nötkreatursstödet, som får vänta till slutet av juni.

Nu när regelverken och kontrollsystemen finns på plats för de nya stöden bör det gå att tidigarelägga utbetalningarna jämfört med 2015, då stora och sena reformer genomfördes.

Enligt EU-förordningen 1306/2013, artikel 75, kan EU:s medlemsländer redan från och med den 16 oktober betala ut ett förskott på 75 procent av landsbygdsstöden och 50 procent av direktstöden.

Så min fråga till statsrådet är följande:

 

Kommer statsrådet att verka för att tidigarelägga utbetalningarna av förskott för direktstöden och landsbygdsstöden i enlighet med de möjligheter som EU-förordningen 1306/2013, artikel 75, anger?