Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar

av Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Att Jordbruksverket som statlig myndighet inte kan betala ut EU-stöden i tid till svenska bönder är rentav skamligt.

Försenade utbetalningar av EU-ersättningarna påverkar likviditeten på många gårdar. Speciellt skadligt är det för de mjölkbönder som senaste året upplevt en av de värsta finansiella kriserna genom tiderna. Många har lån som ska amorteras och finns inte likvida medel till att betala dessa så kan det dessutom bli svårt att söka nya EU-krediter. Eftersom utbetalningsdatumen fortfarande är så osäkra blir det ytterst svårt för lantbruksföretagen att planera sin ekonomi.

Jordbruksverket och dess ledning måste ta lärdom av den uppkomna situationen för att undvika liknande situationer igen.

Dessutom behöver Jordbruksverket finna lösningar för att kompensera de bönder som drabbas av försenade utbetalningar av de olika EU-ersättningarna. Man kan diskutera om det inte vore på sin plats med någon form av "förseningsränta" på de tidsmässigt framskjutna utbetalningarna.

Så mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är då följande:

  1. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att 2015 års
    EU-ersättningar betalas ut till de svenska bönderna så snart som möjligt?
  2. Kommer statsrådet att verka för någon form av ersättning för de bönder som tvingas vänta orimligt länge på sina EU-ersättningar?