Interpellation 2015/16:304 Utspel om värnplikt med civila funktioner

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen gav utrikesminister Margot Wallström uttryck för uppfattningen om behovet av både militär och civil värnplikt. Bland annat konstaterade statsrådet: ”Jag tillhör dem som välkomnar att en moderniserad, jämställd version av värnplikten återinförs, med både militära och civila delar. Tänk om vi i höstas hade haft civila i beredskap att kalla in till Migrationsverket, asylboenden och för att agera vägvisare.”

Det har i efterhand sagts att hon gav uttryck för en personlig åsikt.

Det här medverkar i allra högsta grad till otydlighet och oklarhet om vad som är regeringens linje och hållning inom ett så viktigt område som försvars- och säkerhetspolitiken. Det är i grunden skadligt.

Utspelet bidrar också till att ta bort fokus från de utmaningar som Försvarsmakten står inför när det gäller en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Det gäller till exempel behovet av att minska antalet som avslutar sina kontrakt i förtid.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att göra en översyn av personalförsörjningen för Försvarsmakten. Den ska presenteras senast 30 september 2016. Direktiven fastslår: ”En särskild utredare ska föreslå en långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet." Det är svårt att se dess förenlighet med tanken på någon slags allmän värnplikt, militär eller civil, eller försvarsutbildning med uppgift att ha människor i beredskap att kalla in till Migrationsverket, till asylboenden eller som vägvisare.

Med anledning av den osäkerhet som nu skapats finns anledning att ställa ett antal frågor till försvarsminister Peter Hultqvist:

  1. Finns det någon ambition från ministerns och regeringens sida att införa en allmän värnplikt som även inbegriper civila funktioner?
  2. Finns det några tankar från ministerns och regeringens sida att Försvarsmakten ska ansvara för att ha personer i beredskap som kan kallas in till exempelvis asylboenden eller som vägvisare?
  3. Ett införande av någon form av militär och civil värnplikt är förenad med kostnader. Hur ska de i så fall hanteras inom ramen för dagens försvarsbudget med det rådande inriktningsbeslut som gäller till 2020?