Interpellation 2015/16:303 Avskaffandet av kårobligatoriet

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 4 januari 2016 oroar sig ministern för högre utbildning och forskning för att avskaffandet av kårobligatoriet har försämrat villkoren för ett starkt och oberoende studentinflytande. Artikeln beaktar de påstådda negativa konsekvenserna på grund av försämrad ekonomi för vissa studentkårer, men utelämnar de positiva effekterna som skapas av studenternas frivilliga engagemang.

Med ett frivilligt kårmedlemskap gör enskilda studenten ett aktivt val, vilket torde både gagna inflytandet och öka kårernas legitimitet. Regeringen har nu gett ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet att kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

  1. Kan statsrådet tänka sig att återinföra kårobligatoriet om Universitetskanslersämbetet skulle föreslå det?
  2. Anser statsrådet att det bästa sättet att få studenter att engagera sig är genom tvångsanslutning?
  3. Avser statsrådet att vidta några andra åtgärder för att öka studenternas inflytande, utan tvångsavslutning?