Interpellation 2015/16:295 Svenskt deltagande i internationella insatser under 2016

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

År 2016 har alla förutsättningar att bli ett händelserikt år. Det finns mycket som inger oro med en bred palett med allt från exempelvis händelseutvecklingen i Asien till Isils/Daishs eller närstående gruppers framfarter i andra delar av världen.

Vissa hoppingivande tecken kan dock skönjas i allt det mörka. Med hjälp av FN-medling har de olika aktörerna kommit varandra närmare i ett Libyen som annars präglats av stort sönderfall. Från landet söker sig många migranter norrut över Medelhavet. Vapen från den tidigare diktatorn Gaddafis tid finns i omlopp, och Isil/Daish rapporteras etablera sig i landet. Italien och andra EU-länder har gett uttryck för tankar om någon form av närvaro i Libyen eller i landets närhet ifall en legalt erkänd regering så skulle önska.

Från Cypern kommer signaler om en återtagen process som kan leda till viktiga steg framåt på den annars delade ön. Det kan mycket väl innebära behov av närvaro från andra länder för att säkra fred och försoning.

Även om relationerna försämrats mellan Iran och Saudiarbien tycks samtalen om Syriens framtid fortgå. Mängder med människor är på flykt – både inom Syrien och ut från landet. Olika grupper bekämpar varandra. Med Ryssland som undantag har det internationella samfundet varit tydligt med att president Asad inte kan vara del av en långsiktig lösning. Det har talats om val under 2017, men för att det ska kunna uppnås behövs vapenvila och någon form av stabilitet där stridande parter kan hållas ifrån varandra.

Libyen, Cypern och Syrien är helt olika områden och konflikthärdar som endera kan flamma upp eller gå in i lugnare processer under 2016.

Sverige är ett land som historiskt ställt upp då hjälp behövts, allt inom folkrättens ram och både inom ramen för FN-uppdrag och i samarbete med andra. Att FN eller andra skulle höra av sig till Sverige med förfrågan om hjälp är således på inget sätt förvånande.

 

Med anledning av detta undrar jag om det pågår någon som helst planering eller förberedelser för att Sverige vid behov under 2016 skulle kunna biträda FN eller någon annan vid begäran om hjälp, på folkrättslig grund, för insatser i exempelvis Libyen, Cypern eller Syrien. Är det möjligt för Sverige att under 2016 delta i någon form av internationella insatser som även inbegriper deltagande från den svenska Försvarsmakten?