Interpellation 2015/16:285 Regeringens råd för digitalisering

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Regeringen tillsatte den 9 december 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige, ett initiativ som kan innebära viktiga framsteg för den offentliga förvaltningen. Statsrådet Mehmet Kaplan ska vara ordförande för rådet vilket förhoppningsvis även ger erforderlig tyngd till rådets arbete. I rådet ingår även en rad generaldirektörer från viktiga statliga verk och även mycket väl valda representanter från kommunsektorn vilket är mycket glädjande.

Vikten av en fortsatt modernisering av hur det offentliga Sverige arbetar är avgörande för att uppnå högre effektivitet i myndighetsarbetet men även bättre service till medborgarna. För att detta ska vara möjligt krävs att de initiativ som regeringen tar för att uppnå detta har tillräcklig kraft och att tillsatta ansvariga har tillräckliga befogenheter att agera. Det nu tillsatta rådet är ett lovvärt initiativ som rätt hanterat kan innebära stora framsteg. För att man ska få utväxling på rådets arbete krävs dock att man har befogenhet att besluta, driva och agera, inte bara samverka. Det finns många myndigheter, kommuner och andra aktörer som inte får plats i det aktuella rådet och som inte får anses vara bundna av samråd som sker där. 

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vad anser statsrådet vore ett önskat utfall av det nytillsatta rådets arbete?

Vilka befogenheter kommer regeringens råd för digitalisering av det offentliga Sverige att ha?

På vilket sätt kan rådet agera för digitalisering av det offentliga Sverige utöver de initiativ rådsledamöterna själva tar inom sina respektive myndigheter och kommuner?