Interpellation 2015/16:282 Organisationsöversyn

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under ett antal år har verksamheter inom Försvarsmakten flyttats, omstrukturerats och ibland flyttats tillbaka i en säkert ganska svåröverskådlig process. Det kan ibland få till följd att organisationen ter sig milt sagt svåröverskådlig, ologisk och svårarbetad.

Låt mig ta Göteborgs garnison som exempel.

På Göteborgs garnison arbetar ca 700 personer inom Försvarsmakten plus 150–200 personer civilt. Personalen är fördelade enligt följande och leds från olika håll i landet.

De förband som produktionsleds från Amf 1 i Göteborg är 17:e bevakningsbåtskompaniet (17 BevBkomp) och 132:a säkerhetskompaniet sjö (132 Säkkomp Sjö). 132 Säkkomp Sjö leds vid insats av säkerhetsbataljonen (produktionsleds från Livgardet (LG) från Stockholm).

Den del av 4:e sjöstridsflottiljen som är på västkusten (Skredsvik) är 44:e röjdykardivisionen. På vintern lägger de ett fartyg och har ett förråd i Göteborg, som dock inte fungerar som garnisonsledning för Skredsvik, utan denna finns på marinbasen i Karlskrona.

Försvarshälsan på garnisonen tillhör P 4. Likaså samverkanssektionen Göteborg ur Militärregion väst (MR V). Chefen för P 4 är även chef för MR V.

I Göteborg finns tre delar som leds från marinbasen: 1:a sjöinfokompaniet, det vill säga sjöcentralen som ansvarar för havsområdet Strömstad till Sandhammaren, 2:a örlogshamn Göteborg, det vill säga den hamn som finns på garnisonen, och 3:e skärgårdsskjutfältet, det vill säga öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla Rävholmen och Stora Rävholmen med omgivande vatten.

Till detta kommer den civila verksamheten som – förutom Fortifikationsverket – består av Kustbevakningen, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) som ansvarar för all sjö- och flygräddning i Sverige, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt Hav- och vattenmyndigheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Givet att detta inte anses som en optimal organisation – anser försvarsministern att det finns skäl att initiera en bred översyn av ovanstående exemplifierade ledningsstrukturer inom Försvarsmakten?