Interpellation 2015/16:263 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

av Hans Rothenberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att lyfta fram geologiämnet i såväl grundskolan som gymnasiet. Svaret var välvilligt inställt till ämnet som sådant och beskrev hur ämnet belyses inom ramen för dagens skola. Dock lyste svaret på själva frågan med sin frånvaro.

Geologikompetensen är avgörande inom många samhällsutmaningar, inte minst vad gäller infrastrukturutbyggnad och möjligheterna att bygga på ett säkert miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Med hänsyn tagen till de förändringar som följer med klimatförändringarna är geologikompetensen helt avgörande. Paradoxalt nog har geovetenskapen i Sverige generellt sett haft svag ställning inom grundskola och gymnasium – inte minst jämfört med många andra länder i Europa och Nordamerika där earth sciences är ett självklart ämne på skolschemat.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Anser utbildningsminister Gustav Fridolin att ämnet geologi bör få en starkare ställning och därmed större utrymme inom grund- och gymnasieskolan?

Är ministern beredd att ge utrymme för geologi som ett eget ämne i läroplanerna på grund- och gymnasieskolan?