Interpellation 2015/16:250 Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I slutet av oktober ställde jag en interpellation om avvecklingen av radarsystemet ArtE 740 (tillhörande radarfamiljen Giraffe). Försvarsministern hade då ett antal punkter till försvar för utrangeringen av systemet. Jag skulle dock vilja lyfta diskussionen en nivå och fråga ministern hur han ser på försvaret av Sveriges kust.

I Försvarsberedningens Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid kan vi ta del av intentionen att anskaffa ett kustrobotsystem. I beredningen går att läsa att ”Försvarsmakten bör också analysera och pröva möjligheten samt den operativa effekten av att det inom ramen för anskaffning av en ny sjömålsrobot kan vara möjligt att del av denna blir tillgänglig som markbaserad förstärkning på Gotland i form av kustrobot. En kustrobotvariant för basering på Gotland bör tillföras under förutsättning att det bedöms effektivt.”

I en situation där intentionen är att ett kustrobotsystem behöver anskaffas är också ett radarsystem en av komponenterna som är nödvändiga för systemets funktionalitet. Försvarsministern anförde i sitt svar på min interpellation angående radarsystemet ArtE 740 att systemet är utdaterat och att ett nytt system behöver anskaffas om behovet uppstår framgent. Nu måste vi blicka framåt och börja diskutera vad som ligger bortom försvarsöverenskommelsen och hur vi bäst förvaltar dagens resurser för att på sikt möjliggöra vidare utveckling av vår försvarsförmåga.

Med detta i åtanke förbryllar ministerns argumentation mig. Senast i somras aviserade nämligen det brittiska försvarsdepartementet (upphandling JSENS/00125) att de kommer att införskaffa Giraffe G AMB mod C – vilket är en mycket kompetent radar. Vidare så valde Storbritannien att uppgradera sina befintliga system till samma generation. Detta är en uppgradering som också svenska ArtE 740 mycket väl skulle kunna genomgå för att komma upp till den aktuella versionen G AMB mod C. Detta skulle då möjliggöra användning av redan befintlig materiel – efter en uppgradering – i en större helhet. Vi skulle då kunna leva upp till Försvarsberedningens intention om att införskaffa ett kustrobotsystem med, i sammanhanget, tämligen små medel. Vidare skulle systemet kunna monteras i de i dag förrådsställda, men fortfarande fullt fungerande, robotbilar som finns i Saabs förvar. I övrigt finns andra fordon tillgängliga som skulle kunna användas, till exempel en robotbil som fortfarande är i fullt brukbart skick men för närvarande är placerad på museum i Karlskrona.

Mina frågor till försvarsminister Peter Hultqvist är följande:

 

Hur resonerar ministern i frågan om svensk kustrobot i enlighet med Försvarsberedningen?

Anser ministern att det är rimligt att i dag utrangera ett befintligt radarsystem som i stället kan uppgraderas och användas till ett kustrobotsystem, vilket Försvarsberedningen uttryckt ett behov av?