Interpellation 2015/16:232 Målet om nio dagars sjukfrånvaro

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

”Inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2010 är på väg att brytas. Regeringens mål är att sänka det från 10,3 till 9 dagar, men vår nya prognos pekar i stället på att sjukpenningtalet år 2020 hamnar kring 13 dagar.”

Så beskriver Försäkringskassan sin nya prognos som presenterades på DN Debatt den 27 november. Det är bekymmersam läsning som understryker att sjukfrånvaron snabbt utvecklas åt fel håll. Följderna är allvarliga – både för de människor som berörs direkt och avseende den kraftiga kostnadsökning för statens finanser som blir följden. Försäkringskassan räknar med ytterligare 4,5 miljarder i stigande utgifter fram till 2016. Detta ska läggas ovanpå de kostnadsökningar som redan tidigare har aviserats. Med nuvarande inriktning riskerar satsningar på viktiga välfärdsverksamheter att få stå tillbaka som en följd av stigande utgifter för sjukpenning och sjukersättning.

Det går inte att tolka myndighetens prognos på annat sätt än att den rödgröna regeringen har tappat kontrollen över sjukskrivningarna. Redan när regeringen presenterade sitt mål varnades det för att det skulle bli lika verkningslöst som målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020. Två månader senare ser målet ut att redan vara överspelat. En viktig förklaring är att regeringen samtidigt har presenterat förslag som forskare och myndigheter är överens om kommer att öka sjukfrånvaron.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Anser ministern fortfarande att det presenterade målet om nio dagars sjukfrånvaro är uppnåeligt?