Interpellation 2015/16:227 Kollektivtrafikens framtid

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Kollektivtrafiken är en avgörande del i arbetet för en mer långsiktigt hållbar transportsektor. Fördelarna med att resa kollektivt är oomtvistade, även om de flesta menar att även andra transportsätt kommer att vara nödvändiga även i framtiden.

Inom kollektivtrafiken finns flera viktiga utmaningar att ta tag i, och flera av dem hanterades av alliansregeringen, bland annat genom den nya kollektivtrafiklagen. Varje ny lagstiftning måste följas upp, eventuella barnsjukdomar botas och finjusteringar göras. Trafikutskottet har på detta tema inlett ett utvärderingsarbete i syfte att belysa de delar av den nya kollektivtrafiklagen som måste fortsätta att utvecklas. Det är i detta sammanhang viktigt och intressant att veta hur statsrådet avser att agera på detta område och om hon avser att agera på något sätt för att effekterna av den nya kollektivtrafiklagen ska bli de bästa möjliga.

 

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson vad hon avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att effekterna av den nya kollektivtrafiklagen faller ut väl och i enlighet med intentionerna samt vad hon avser att vidta för åtgärder för att bota eventuella barnsjukdomar.