Riksdagsskrivelse 2015/16:159

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 Patent- och marknadsdomstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson