Regeringens proposition 2015/16:59

Genomförande av hissdirektivet Prop.
  2015/16:59

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2015

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna utgör ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Förslaget innebär att den myndighet som utövar tillsyn på området ges rätt att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Direktivet kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

1

Prop. 2015/16:59 Innehållsförteckning  
   
  1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
  2 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).......... 4
  3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 6
  4 Bakgrund........................................................................................... 6
    4.1 Det svenska regelverket behöver ändras till följd av  
      det nya hissdirektivet.......................................................... 6
    4.2 Gällande rätt ....................................................................... 7
    4.3 Det nya hissdirektivet......................................................... 8
  5 Överväganden och förslag ................................................................ 9
    5.1 Utgångspunkt för genomförandet....................................... 9
    5.2 Tillsynsmyndighetens rätt till tillträde m.m. hos den  
      som installerar hissar........................................................ 10
    5.3 Rätt att meddela föreskrifter om att handlingar och  
      information ska finnas på visst språk ............................... 12
  6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 13
  7 Konsekvenser.................................................................................. 15
    7.1 Allmänt............................................................................. 15
    7.2 Konsekvenser för staten ................................................... 15
    7.3 Konsekvenser för kommuner ........................................... 15
    7.4 Konsekvenser för företag ................................................. 15
    7.5 Konsekvenser för enskilda ............................................... 16
    7.6 Konsekvenser för miljön .................................................. 17
    7.7 EU-rätten .......................................................................... 17
    7.8 Övriga konsekvenser ........................................................ 17
  8 Författningskommentar................................................................... 18
  Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU  
      av den 26 februari 2014.................................................... 20
  Bilaga 2 Sammanfattning av Boverkets rapport  
      Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt  
      (Rapport 2015:2) .............................................................. 78
  Bilaga 3 Rapportens lagförslag....................................................... 79
  Bilaga 4 Förteckning över remissinstanserna ................................. 81
  Bilaga 5 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 82
  Bilaga 6 Lagrådets yttrande............................................................ 84
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 december  
  2015 ......................................................................................................   85
  Rättsdatablad...........................................................................................   86

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:59

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

3

Prop. 2015/16:59 2 Förslag till lag om ändring i plan- och
  bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs1 att 11 kap. 8 § och 16 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

8 §2

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1.byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2.en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och

3.en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,

b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder. Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2013:306.

4

Om det behövs för att tillsyns- Prop. 2015/16:59 myndigheten ska kunna ta del av

innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

16 kap.

6 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämplig för att ingå i ett byggnadsverk,

2.märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3.typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,

4.att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få användas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk pre- 5. på vilket eller vilka språk hand-
standadeklarationer, bruksanvis- lingar och information inom denna
ningar och säkerhetsföreskrifter en- lags tillämpningsområde ska till-
ligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och handahållas, när krav på tillhanda-
14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 hållande är en följd av Sveriges
ska tillhandahållas, medlemskap i Europeiska unionen,
6. på vilket eller vilka språk till-  
verkarna, importörerna och distri-  
butörerna ska förse tillsynsmyn-  
digheten med information och doku-  
mentation enligt artiklarna 11.8,  
13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr  
305/2011, 6. sådan ersättning som anges i
7. sådan ersättning som anges i
11 kap. 8 b och 8 c §§, och 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
8. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap.
66 §. 66 §.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

3 Senaste lydelse 2013:306.

5

Prop. 2015/16:59 3 Ärendet och dess beredning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, nedan kallat nya hissdirektivet, ska tilllämpas från och med den 20 april 2016. Direktivet finns i bilaga 1.

Regeringen gav den 6 november 2014 Boverket i uppdrag att klarlägga behovet av lag- och förordningsändringar till följd av det nya hissdirektivet, och att föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs. Bo- verket redovisade uppdraget den 30 januari 2015 i rapporten Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt (Rapport 2015:2). En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 2 och Boverkets lagförslag i bilaga 3. Rapporten kompletterades den 12 februari med en konsekvensbeskrivning av förslagen, som i för propositionen relevanta delar motsvarar det som redovisas i avsnitt 7.

Boverkets rapport och konsekvensbeskrivning har remitterats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2015/00430/ PUB).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 5.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Regeringen följer Lagrådets förslag.

4 Bakgrund

4.1Det svenska regelverket behöver ändras till följd av det nya hissdirektivet

Det nya hissdirektivet ska tillämpas från och med den 20 april 2016. Det ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar, nedan kallat gamla hissdirektivet.

Det nya hissdirektivet ansluter i hög grad till det gamla hissdirektivet. En skillnad jämfört med den tidigare EU-regleringen är att det nya hissdirektivet betonar de olika ekonomiska aktörernas ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter till hissar uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för att få släppas ut på marknaden. Med ekonomiska aktörer menas installatörer av hissar samt tillverkare, importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar. Däremot ändras inte säkerhetskraven i sig, bortsett från att vissa felaktigheter korrigeras.

Som framgår av den rapport från Boverket som nämns i avsnitt 3 medför det nya hissdirektivet att det svenska regelverket behöver ändras i vissa avseenden.

6

4.2Gällande rätt

Kraven på hissar ingår i det svenska regelverket om krav på byggnadsverk och omfattas av det kontrollsystem som syftar till att säkerställa att kraven uppfylls. Regleringen finns framför allt i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, och i plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF. Därutöver finns detaljerade föreskrifter i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

I PBL finns de grundläggande tekniska egenskapskraven som bl.a. gäller för hissar och vissa motordrivna anordningar. Där finns även övergripande bestämmelser om tillsyn samt krav på anmälan för vissa åtgärder m.m. I PBF finns bestämmelser om bl.a. krav på byggprodukter, funktions- och säkerhetsåtgärder samt s.k. byggsanktionsavgifter.

I Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar finns bl.a. bestämmelser om utförande, installation och kontroll av hissar samt om drift, tillsyn, skötsel och underhåll. I föreskrifternas bilagor 5–5:14 finns de regler för hissar som behövs för att uppfylla det gamla hissdirektivet.

Den harmoniserade lagstiftningen inom EU har länge utgjort en metod för att säkerställa den fria rörligheten för varor. Genom antagandet 1985 av den s.k. nya metoden för harmonisering av produktregler effektiviserades processen för att ta fram regler. Den nya metoden bygger på principen att detaljerade tekniska regler inte ska regleras i lagstiftning utan i stället ska följa av harmoniserade standarder. Rättsakter enligt den nya metoden innehåller endast mer övergripande produktkrav.

Det gamla hissdirektivet anger minimikrav för i princip alla hissar avsedda för persontransport. Vidare finns krav på att alla nyinstallerade hissar ska vara CE-märkta och att det ska finnas en s.k. EU-försäkran om överensstämmelse, dvs. ett intyg om att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda. För att en hiss eller en ingående säkerhetskomponent ska få tas i bruk krävs också att verifieringsproceduren utförs av ett s.k. anmält organ. Anmälda organ är sådana organ som en medlemsstat har bedömt kompetenta att utföra provning, kontroll eller certifiering enligt en viss produkträttsakt (t.ex. det gamla hissdirektivet).

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) är den anmälande myndigheten i Sverige. Swedac bedömer och utser genom ackreditering organ efter samråd med berörda myndigheter och anmäler sedan organet till Europeiska kommissionen. En förteckning över de anmälda organen finns i kommissionens offentliga databas Nando. Det finns sex svenska anmälda organ enligt det gamla hissdirektivet (oktober 2015). För hissar gäller att ett anmält organ ska besikta och bedöma den färdiga hissen efter installation.

Myndigheternas roll enligt den nya metoden begränsas till regelgivning och tillsyn av att reglerna följs. Tillsynen bedrivs främst genom marknadskontroll, dvs. kontroll på marknaden av att produkter uppfyller ställda krav. Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. I fråga om hissar och säkerhetskomponenter till hissar är det Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontrollen. Det är byggherren, dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra t.ex. projekte-

Prop. 2015/16:59

7

Prop. 2015/16:59 rings- och byggnadsarbeten, som har ansvar enligt PBL för att installationer och ändringar av en hiss utförs på ett sätt som uppfyller kraven i gällande regler. Innan en installation eller väsentlig ändring av en hiss påbörjas ska åtgärden anmälas till byggnadsnämnden. Byggherren ska se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Byggnadsnämnden ska bl.a. se till att byggherren har en tillräcklig egenkontroll för installations- eller ändringsarbeten så att den färdiga hissen uppfyller uppställda krav. Byggnadsnämnden utövar även tillsyn över att t.ex. återkommande besiktningar sker i den omfattning som krävs.

4.3Det nya hissdirektivet

Tillämpningsområdet

Det nya hissdirektivet ska tillämpas på permanent installerade hissar som betjänar byggnader och anläggningar och som är avsedda för transport av

personer,

personer och gods, eller

enbart gods om lastbäraren är beträdbar, dvs. utan svårighet kan beträdas av en person, och utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i lastbäraren.

Direktivet ska också tillämpas på de säkerhetskomponenter till hissar som är förtecknade i en bilaga till direktivet och som används i de hissar som omfattas av direktivet.

Nyheter i det nya hissdirektivet

I det nya hissdirektivet betonas tydligare de olika ekonomiska aktörernas ansvar för att permanent installerade hissar och säkerhetskomponenter uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att få släppas ut på marknaden. Vidare skärps kraven på de anmälda organ som ska utföra bedömning av överensstämmelse, liksom kraven på spårbarhet i distributionskedjan och bestämmelserna om den marknadskontroll som medlemsstaterna är skyldiga att utföra. Däremot ändras inte säkerhetskraven i sig, endast några uppenbara felaktigheter korrigeras. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts i de materiella skyddsbestämmelserna.

I det nya hissdirektivet finns också definitioner av viktiga begrepp som anpassats till förordning (EG) 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter, och till referensartiklar i rambeslutet 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter, som tillsammans utgör en del av det s.k. varupaketet. Undantagna från anpassning är begrepp som är unika för hissdirektivet och tar sikte på den som installerar hissar. Direktivet har förhandlats fram inom ramen för det s.k. anpassningspaketet. Paketet utgörs av nio direktiv som har anpassats till varupaketet. Det rör bl.a. direktiv om explosiva varor, mätinstrument och pyrotekniska artiklar. Direktiven har inget i sak med varandra att göra, utan anpassningen har skett för att uppnå en mer enhetlig struktur och terminologi. Produkternas grundläggande hälso- och säkerhetskrav har inte ändrats.

8

Det nya hissdirektivet är, i likhet med det gamla, fullharmoniserat. Det Prop. 2015/16:59 innebär att medlemsstaterna inte får besluta om ytterligare begränsningar

av produkternas fria rörlighet på den inre marknaden än de som direktivets regler medger. Den säkerhetsnivå som fastställs i direktivets regler får inte höjas eller sänkas på nationell nivå och de konkretiseringar av de allmänna säkerhetskraven som finns i bilaga I till direktivet får inte förändras.

5 Överväganden och förslag

5.1Utgångspunkt för genomförandet

Regeringens bedömning: Det nya hissdirektivet bör, i likhet med det gamla direktivet, genomföras med övergripande bestämmelser på lagnivå och i övrigt på förordnings- och föreskriftsnivå.

Boverkets bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inte några synpunkter i

denna del. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) anser att en lösning där direktivets olika delar införs på flera författningsnivåer gör regelverket oöverskådligt och svårt att tillämpa.

Skälen för regeringens bedömning: Det nya hissdirektivet innehåller många bestämmelser som rör skyldigheter för enskilda aktörer. Det talar för att direktivet i dessa delar bör genomföras på lagnivå. Så skedde t.ex. när det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. I det fallet infördes de mest centrala kraven på enskilda aktörer i huvudsak i en ny lag, lagen (2011:579) om leksakers säkerhet, medan andra krav infördes på förordnings- och föreskriftsnivå.

För hissar gäller i stället, som framgår av avsnitt 4.2, att endast grundläggande tekniska egenskapskrav och övergripande bestämmelser anges på lagnivå. PBL, där bestämmelserna finns, är omfattande och komplex. Den innehåller flera generella bestämmelser om plan- och byggprocessens olika skeden.

Boverket har i sin rapport förordat att merparten av det nya hissdirektivet bör införas genom ändringar i PBF och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Swedac anser dock att en lösning där direktivets olika delar införs på flera författningsnivåer gör regelverket oöverskådligt och svårt att tillämpa. Regeringen delar Boverkets uppfattning. Att tynga PBL med omfattande regler om krav på enskilda aktörer kopplade till en specifik typ av byggprodukt är inte lämpligt, eftersom detta skulle bryta mot lagens systematik och göra den mindre överskådlig. Därmed är de ändringar som behöver göras i PBL för att genomföra det nya hissdirektivet av begränsad omfattning.

Den eventuella olägenhet som kan uppstå för tillämparna som en följd av ett genomförande på flera författningsnivåer bör enligt regeringens uppfattning kunna undvikas genom riktade informationsinsatser från Boverkets sida.

9

Prop. 2015/16:59 5.2 Tillsynsmyndighetens rätt till tillträde m.m.
  hos den som installerar hissar

Regeringens förslag: Plan- och bygglagen kompletteras med en rätt för en tillsynsmyndighet att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Boverkets förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna är i huvudsak positiva eller har

inget att erinra mot förslaget. Kommerskollegium anser, med anledning av en föreslagen redaktionell ändring i paragrafen, att det är önskvärt att näringsidkare även ska kunna kommunicera med svenska myndigheter på engelska eller på övriga språk som myndigheten behärskar.

Skälen för regeringens förslag

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Enligt PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU- förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

För att fullgöra sina uppgifter enligt PBL har en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder (11 kap. 8 § PBL). När det gäller hissar är Boverket tillsynsmyndighet och ansvarigt för den marknadskontroll som ska ske enligt förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (8 kap. 3 § PBF).

Det nya hissdirektivet lägger samma ansvar på den som installerar hissar som på den krets av ekonomiska aktörer som nämns ovan. Med installatör avses enligt direktivet en fysisk eller juridisk person som åtar sig ansvaret för hissens konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden. Installatörens skyldigheter omfattar bl.a. att en hiss som släpps ut på marknaden ska ha konstruerats, tillverkats, installerats och provats i enlighet med vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav (artikel 7). Enligt direktivet ska medlemsstaterna bl.a. föreskriva regler om sanktioner för sådana överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av hissdirektivet och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas (artikel 43).

För att svensk rätt ska uppfylla hissdirektivets krav på sanktioner, behöver PBL ändras för att säkerställa att tillsynsmyndigheten ges möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn även av installatörer av hissar. Det innebär att de rättigheter som tillsynsmyndigheten har i förhållande till den som tillverkar, importerar eller saluför byggprodukter bör utsträckas till

att omfatta även den som installerar hissar. Följaktligen bör tillsynsmyndig-

10

heten ges rätt att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter Prop. 2015/16:59 för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs

samt få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Bestämmelsen finns i 11 kap. 8 § PBL.

Tillsynsmyndighetens rätt att få del av handlingar i svensk översättning

Vid sidan av lagändringar som föranleds av genomförandet av det nya hissdirektivet har Boverket föreslagit att de två sista meningarna i 11 kap. 8 § andra stycket PBL, som avser tillsynsmyndighetens rätt att få tillgång till vissa handlingar i svensk översättning, ska brytas ut och läggas i ett eget stycke. Motivet till förslaget är att det ska vara tydligt att rätten att få tillgång till vissa handlingar i svensk översättning tar sikte på samtliga tillsynsmyndigheter som avses i bestämmelsen.

Bestämmelsen att en tillsynsmyndighet har rätt att få tillgång till vissa handlingar i svensk översättning infördes i PBL till följd av det s.k. tjänstedirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden av den 12 december 2006. Bestämmelsen syftar till att genomföra artikel 5.3 i direktivet (prop. 2009/10: 170, del 1, s. 374 och 490). Av såväl bestämmelsens ordalydelse som motiven till den framgår att de två sista meningarna i 11 kap. 8 § andra stycket PBL inte tar sikte på den första meningen i stycket. Det kan även noteras att stycket var uppdelat i olika stycken i lagrådsremissen En enklare plan- och bygglag (a. prop., del 2, s. 333 och s. 463). Det är enligt regeringen därför uppenbart att den sammanslagning till ett och samma stycke som gjordes i propositionens författningsförslag (a. prop., del 1, s. 57) beror på ett förbiseende. För att öka läsbarheten anser regeringen att bestämmelsen bör placeras i ett eget stycke på det sätt som ursprungligen avsågs.

Kommerskollegium framför i sammanhanget att det generellt, från ett handelsperspektiv, är önskvärt att näringsidkare i största möjliga utsträckning även ska kunna kommunicera med svenska myndigheter på engelska eller på övriga språk som myndigheten behärskar. Enligt Kommerskollegium bör detta särskilt beaktas i samband med den redaktionella lagändringen.

Som framgår av bestämmelsen får en tillsynsmyndighet begära att en handling visas i svensk översättning i de fall det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling. I den mån tillsynsmyndigheten har möjlighet att ta del av innehållet på originalspråket bör det enligt regeringen ligga i sakens natur att myndigheten inte heller kräver att handlingen översätts (jfr 7 § förvaltningslagen [1986:223]). Det finns således inte skäl att i detta sammanhang överväga en lagändring som innebär att tillsynsmyndigheten inte ska få kräva en svensk översättning i de fall där originalhandlingen är författad på engelska eller på något annat språk som myndigheten behärskar.

Bestämmelsen finns i 11 kap. 8 § PBL.

11

Prop. 2015/16:59 5.3 Rätt att meddela föreskrifter om att handlingar
  och information ska finnas på visst språk

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Boverkets förslag överensstämmer delvis med regeringens, men avser ett snävare bemyndigande.

Remissinstanserna framför inte några synpunkter på förslaget. Skälen för regeringens förslag: Det nya hissdirektivet ställer krav på

att viss information ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna. Det gäller bl.a. hur kontaktuppgifter anges av installatörerna, tillverkarna och importörerna och hur bruksanvisningar utformas (artikel 7.6, 7.7, 8.6, 8.7, 10.3 och 10.4), hur en s.k. EU-försäkran ska utformas (artikel 17.2) och hur dokumentation och information ska tillhandahållas marknadskontrollmyndigheten (artikel 7.9, 8.9 och 10.9). En EU-försäkran om överensstämmelse innebär att en installatör tar ansvar för att en hiss överensstämmer med kraven i hissdirektivet samt att tillverkare av säkerhetskomponenter till hissar tar ansvar för att dessa komponenter överensstämmer med kraven i direktivet. När det gäller hissar och säkerhetskomponenter till hissar är det Bo- verket som är marknadskontrollmyndighet och som därigenom har tillsynen över att produkter på marknaden uppfyller ställda krav (8 kap. 3 § PBF).

Redan i dag finns bestämmelser i PBL som anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk som vissa handlingar och liknande ska tillhandahållas enligt den s.k. byggproduktförordningen, dvs. förordning (EU) nr 305/2011 (16 kap. 6 § första stycket 5 och 6 PBL).

För att säkerställa att svensk rätt är förenlig med hissdirektivet har Boverket föreslagit att 16 kap. 6 § PBL ska kompletteras med ytterligare tre punkter i syfte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk som bruksanvisningar, kontaktuppgifter samt EU-försäkran ska tillhandahållas eller göras tillgängliga.

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att på lagnivå införa så detaljerade bestämmelser som Boverket har föreslagit för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna ställa krav på att viss information inom PBL:s område ska tillhandahållas på svenska m.fl. språk. Det kan t.ex. konstateras att PBL i övrigt innehåller flera andra bemyndiganden som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att ställa relativt långtgående krav utifrån ett förhållandevis allmänt hållet bemyndigande.

I stället för att som Boverket föreslagit införa tre nya bemyndiganden finns det enligt regeringen anledning att förenkla regleringen. En lämplig ordning är att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

får meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk som handlingar

12

och information ska tillhandahållas på inom PBL:s tillämpningsområde Prop. 2015/16:59 om kravet är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Där-

med ges regeringen ett generellt bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs inom PBL:s tillämpningsområde om språkkrav på viss information till följd av EU-rättsakter, t.ex. EU-förordningar eller EU-direktiv. Behovet av ett generellt hållet bemyndigande illustreras bl.a. av att det för närvarande pågår förhandlingar inom EU om en förordning om linbaneanläggningar, där förordningen förväntas medföra behov av föreskrifter om att vissa uppgifter ska redovisas på visst språk.

Det bör understrykas att föreskrifter som meddelas med stöd av det tänkta bemyndigandet förutsätter ett uttryckligt stöd i EU-rättsakten och att bemyndigandet endast är avsett för föreskrifter inom PBL:s tillämpningsområde, dvs. i sådana frågor som avser planläggning av mark och vatten och om byggande. De föreskrifter som kan komma i fråga bör även utformas så att de inte medför onödigt betungande krav för den enskilde, i synnerhet om föreskrifterna avser att viss information eller vissa handlingar ska tillhandahållas på annat språk än svenska.

Bestämmelsen finns i 16 kap. 6 § PBL.

6Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna träder i kraft den 20 april 2016.

Regeringens bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser.

Boverkets förslag: Förslaget överensstämmer delvis med regeringens. Boverket har även föreslagit övergångsbestämmelse med innebörden att äldre bestämmelser ska få tillämpas i fråga om hissar och säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden före den 20 april 2016.

Remissinstanserna: Swedac ser ett behov av ett tidigare ikraftträdandedatum. Swedac påpekar att om Sverige inte kan anmäla organen i tid, medför detta att Sverige under en period kommer att stå utan anmälda organ som kan verka enligt de nya bestämmelserna. De olika aktörerna får i så fall vända sig till anmälda organ i andra medlemsstater, vilket kan skapa minskad konkurrenskraft för svenska företag på området. Swedac menar därför att ett idealiskt ikraftträdandedatum för ändringarna i PBL, och ändringarna i PBF och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar bör vara mellan den 20 oktober 2015 och den 20 januari 2016. Hissförbundet menar att man, med hänsyn till att tiden för ikraftträdande är satt till ett specifikt datum, måste veta exakt när hissen är klar i beställningsögonblicket. Enligt förbundet kommer en sådan lösning inte att fungera i praktiken, och det skulle således vara önskvärt med en period där både det nya och gamla direktivet överlappar varandra.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Medlemsstaterna ska senast den 19 april 2016 besluta och offentliggöra de nationella författ-

ningar som är nödvändiga för att genomföra hissdirektivet i svensk rätt.

13

Prop. 2015/16:59 Författningarna ska tillämpas från och med den 20 april 2016. Samma datum för genomförande och tillämpning gäller för flertalet av de direktiv som ingår i anpassningspaketet.

Swedac har, med stöd av bemyndiganden i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll (ackrediteringslagen), meddelat föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden (STAFS 2015:6). Föreskrifterna innehåller krav på organ som är eller ansöker om att bli utsedda och anmälda till EU enligt 7–9 §§ ackrediteringslagen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse av bl.a. hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Medlemsstaterna har uppmanats att i god tid anmäla organ som uppfyller kraven i de direktiv som ingår i anpassningspaketet till Europeiska kommissionen. Detta för att undvika köbildning hos kommissionen mot slutet av den tid under vilken direktiven ska genomföras av medlemsstaterna. Kommissionen har anfört att en medlemsstat kan anmäla organ så snart de nationella bestämmelserna har genomförts. I det här fallet avses ändringarna i PBL, PBF och Boverkets föreskrifter. Regelverket för de anmälda organen är redan på plats i och med lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll samt av föreskrifter som meddelats av Swedac.

De föreslagna lagändringarna har inte någon betydelse för möjligheten att anmäla organ till EU. Regeringen anser därför, till skillnad från Swedac och Hissförbundet, att lagändringarna ska träda i kraft samtidigt som direktivet ska börja tillämpas, dvs. den 20 april 2016.

Boverket har föreslagit en övergångsbestämmelse med innebörden att äldre bestämmelser ska få tillämpas i fråga om hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut på marknaden före ikraftträdandet. Enligt regeringens uppfattning är emellertid de tänkta lagändringarna inte av sådant slag att det finns behov av några övergångsbestämmelser.

Hissförbundet framför dessutom att det behövs en period när de båda regelverken överlappar varandra eftersom installatören inte kan veta exakt när hissen är klar i beställningsögonblicket. Enligt hissdirektivet sker emellertid utsläppandet på marknaden när hissen tillhandahålls för användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, dvs. när installatören har uppfyllt alla skyldigheter enligt artikel 7 i direktivet (bl.a. upprättat en EU-försäkran om överensstämmelse och försett hissen med typ- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning). Om detta sker efter ikraftträdandet, ska det nya hissdirektivet tillämpas. Regeringen bedömer därför att de övergångsproblem som Hissförbundet befarar inte bör uppstå.

14

7 Konsekvenser Prop. 2015/16:59

7.1Allmänt

Genomförandet av hissdirektivet kräver vissa ändringar på lagnivå, men också ändringar på förordnings- och föreskriftsnivå. Konsekvensbeskrivningen begränsas, jämfört med Boverkets konsekvensutredning, till att ta upp konsekvenser till följd av lagändringarna i PBL.

7.2Konsekvenser för staten

Förslaget att utsträcka tillsynsmyndighetens befogenheter i fråga om tillgång till produkter och upplysningar samt tillträde till lokaler m.m. i förhållande till den som installerar hissar påverkar i första hand Boverket, framför allt genom att det blir lättare för myndigheten att få del av de upplysningar som behövs.

Förslaget att utvidga bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om språkkrav för vissa handlingar, bör i första hand förenkla arbetet inom riksdagen och Regeringskansliet genom att språkkrav enligt nya eller ändrade EU-rätts- akter inte kräver lagändringar i PBL.

Regeringen överväger att ge Boverket rätt att meddela sådana föreskrifter som behövs för att uppfylla språkkraven i artiklarna 7.9, 8.9 och 10.9 i hissdirektivet, vilket bör föranleda att Boverket behöver ändra sina föreskrifter om hissar. Det nya hissdirektivet innehåller dock även många andra bestämmelser, som inte föranleder någon ändring i PBL, vilket medför att Boverket ändå kommer att behöva ändra sina föreskrifter om hissar. Merarbetet för Boverket bör således vara begränsat.

Swedac har framfört att regelverket kan bli oöverskådligt och svårt att tillämpa genom att direktivets olika delar är tänkta att genomföras på flera författningsnivåer. Denna olägenhet bör enligt regeringens uppfattning undanröjas genom riktade informationsinsatser från Boverkets sida (se även avsnitt 5.1).

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för statens del vara små. De kostnader som förslaget kan antas medföra för staten bedöms vara av begränsad omfattning varför kostnaderna kan hanteras inom ramen för befintliga anslag.

7.3Konsekvenser för kommuner

Förslagen saknar betydelse för kommunerna.

7.4 Konsekvenser för företag  
Förslaget att utsträcka tillsynsmyndighetens befogenheter i fråga om till-  
gång till produkter och upplysningar m.m. samt tillträde till lokaler i för-  
hållande till den som installerar hissar (11 kap. 8 § PBL) kan medföra 15

Prop. 2015/16:59 viss kostnad och tidsåtgång för de företag som blir föremål för sådan tillsyn. Det är inte möjligt att kvantifiera omfattningen av sådan framtida tillsyn eller hur stora kostnader och hur stor tidsåtgång som detta kan komma att medföra. Med hänsyn till den kontroll av färdiga hissar som ska utföras av de anmälda organen, torde sådana åtgärder från tillsynsmyndighetens sida behöva förekomma endast i begränsad omfattning. Endast i enstaka fall bör det bli aktuellt med kontroll och provning på plats från tillsynsmyndighetens sida.

Även förslaget att bemyndiga regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter att vissa handlingar ska tillhandahållas m.m. på visst språk kan medföra kostnader för de företag som blir föremål för sådana krav. I rapporten Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt (rapport 2015:2) anger Boverket, för det fall myndigheten skulle få ett bemyndigande om språkkraven i artiklarna 7.9, 8.9 och 10.9 i det nya hissdirektivet, att verket avser att tillåta att handlingarna tillhandahålls inte enbart på svenska utan även på engelska eller annat språk som myndigheten kan godta i det enskilda fallet. Det är på motsvarande sätt som Boverket redan i dag har föreskrivit i fråga om den dokumentation som tillverkare, importörer och distributörer ska tillhandahålla enligt den s.k. byggproduktförordningen (3 § Boverkets föreskrifter [BFS 2013:7] om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter). Genom att Boverket avser att även godta information på engelska bör språkkraven i praktiken endast ge små praktiska konsekvenser för installatörerna och andra ekonomiska aktörer.

En uppfattning om antalet hissinstallatörer i landet kan ges av medlemsantalet i Hissförbundet, som är ett av förbunden som tillhör branschorganisation Teknikföretagen. Hissförbundet har 25 medlemsföretag inom hissområdet. Av dessa företag sysslar tolv med installation av nya hissar. Fem företag tillverkar säkerhetskomponenter till hissar. Resterande åtta företag sysslar mest med ombyggnader och service, och berörs således inte av hissdirektivet, bortsett från i de fall de distribuerar säkerhetskomponenter till hissar.

Hissförbundets medlemsföretag uppges representera 80 procent av den svenska branschen för tillverkning, montering och underhåll av hissar m.m.

De nu aktuella författningsförslagen förväntas inte medföra några konsekvenser för fastighetsägare. Författningsförslagen bör inte ha någon konkurrenspåverkande effekt och inte heller i övrigt förväntas förslagen medföra någon påverkan på företagen.

De krav som tillkommer genom regeländringarna gäller lika oavsett storleken på de berörda ekonomiska aktörerna. Någon särskild hänsyn har således inte tagits till små företag, då reglerna är lika för alla inom unionen och det inte är möjligt att på nationell nivå införa särskilda lättnader för små företag.

7.5Konsekvenser för enskilda

De nu aktuella författningsförslagen förväntas inte medföra några konsekvenser för enskilda.

16

7.6 Konsekvenser för miljön Prop. 2015/16:59

De nu aktuella författningsförslagen förväntas inte medföra några konsekvenser för miljön.

7.7EU-rätten

Förslagen har till syfte att genomföra det nya hissdirektivet. Förslagen går inte utöver vad direktivet kräver och står inte i strid med EU-rätten.

7.8Övriga konsekvenser

Förslagen saknar betydelse för jämställdheten mellan män och kvinnor, för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen samt för den offentliga servicen. Inte heller bedöms förslagen påverka förutsättningarna för en digital byggprocess eller för tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

17

Prop. 2015/16:59 8 Författningskommentar
   

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder Tillträde och upplysningar

8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1.byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2.en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och

3.en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,

b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

Paragrafen reglerar bl.a. vissa myndigheters möjligheter att i sitt tillsynsarbete få tillgång till upplysningar och tillträde till lokaler hos de aktörer som tillsynen riktas mot. Ett nytt andra stycke har införts. I övrigt har en redaktionell ändring gjorts genom att det fjärde stycket har brutits ut ur det föregående. Uppdelningen syftar till att skapa den systematik som ursprungligen var avsedd när paragrafen infördes och någon ändring i sak är inte avsedd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Av det nya andra stycket följer att bestämmelser enligt första stycket 3 om tillsynsmyndighetens rätt även gäller hos den som installerar hissar.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

16 kap. Bemyndiganden Föreskrifter om byggprodukter

  6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
  skrifter om
  1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämplig för
  att ingå i ett byggnadsverk,
  2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att de
  ska få släppas ut på marknaden och användas,
  3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,
  4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få an-
18 vändas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags till- Prop. 2015/16:59 lämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,

6. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och 7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

I paragrafen finns bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om byggprodukter. De tidigare punkterna 5 och 6 ersätts av en ny punkt 5. I övrigt ändras paragrafen redaktionellt. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Första stycket 5 innebär en generell rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas. Bestämmelsen tar även sikte på information som, utan att den finns i en handling, ska göras tillgänglig på annat sätt. En förutsättning för att sådana föreskrifter ska få meddelas är att kravet på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, t.ex. ett krav i en EU-förordning eller ett EU-direktiv.

Ikraftträdande

Övervägandena finns i avsnitt 6.

19

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/251
         

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU av den 26 februari 2014

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­ nella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­ téns yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lags­

  tiftning om hissar (3) har ändrats på väsentliga punk­
  ter (4). Med anledning av nya ändringar bör det direktivet
  av tydlighetsskäl omarbetas.    
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredite­ ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (5) innehåller regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och ger ett ramverk för marknadskontroll av produkter och för kontroll av produkter från tredjeländer samt ger allmänna principer för CE-märkning.

(3)I Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring

av produkter (6) fastställs gemensamma principer och

(1) EUT C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 februari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 februari 2014.

(3) EGT L 213, 7.9.1995, s. 1. (4) Se bilaga XIII, del A.

(5) EUT L 218, 13.8.2008, s. 30. (6) EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

referensbestämmelser som är avsedda att tillämpas som en enhetlig grund för översyn eller omarbetning av sek­ torspecifik lagstiftning. Direktiv 95/16/EG bör anpassas till det beslutet.

(4)De hissar som omfattas av detta direktiv utgör färdiga produkter först när de har installerats permanent i bygg­ nader eller anläggningar. Följaktligen kan hissar inte im­ porteras till unionen och de släpps endast ut på mark­ naden utan att därefter tillhandahållas – det finns inga importörer eller distributörer när det gäller hissar.

(5)Detta direktiv omfattar säkerhetskomponenter till hissar som inte redan finns på Europeiska unionens marknad när de släpps ut på marknaden. Det betyder att de an­ tingen är helt nya säkerhetskomponenter tillverkade av en tillverkare som är etablerad i unionen eller säkerhets­ komponenter (antingen helt nya eller begagnade) som importerats från ett tredjeland.

(6)Kommissionen avgav den 8 juni 1995 rekommendation 95/216/EG8 juni 1995 (7) till medlemsstaterna angående förbättring av säkerheten hos existerande hissar.

(7)Detta direktiv bör tillämpas på alla former av leveranser, inklusive distansförsäljning.

(8)De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att hissar och säker­ hetskomponenter till hissar är i överensstämmelse med detta direktiv, så att en hög nivå säkerställs i fråga om skydd av människors hälsa och säkerhet och, i förekom­ mande fall, egendoms säkerhet, så att rättvisa konkur­ rensvillkor på unionsmarknaden garanteras.

(9)Alla ekonomiska aktörer i leverans- och distributionsked­ jan bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att de endast släpper ut hissar på marknaden och tillhandahåller säker­ hetskomponenter till hissar som överensstämmer med detta direktiv. Det måste göras en tydlig och proportio­ nell fördelning av vilka skyldigheter som motsvarar varje ekonomisk aktörs roll i leverans- och distributionskedjan.

(7) EGT L 134, 20.6.1995, s. 37.

20

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/252 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

(10)För att underlätta kommunikationen mellan ekonomiska aktörer, marknadskontrollmyndigheter och konsumenter bör medlemsstaterna uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver postadressen även ange en internetadress.

(11)Tillverkaren och installatören, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är de som bäst kan genomföra förfarandet för bedömning av över­ ensstämmelse. Därför bör även i fortsättningen endast tillverkaren eller installatören vara skyldig att göra en bedömning av överensstämmelse.

(12)Det måste finnas garantier för att säkerhetskomponenter till hissar från tredjeländer som förs in på unionsmark­ naden är i överensstämmelse med detta direktiv, och det måste framför allt säkerställas att tillverkarna har under­ kastat dessa säkerhetskomponenter lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Det bör därför slås fast att importörer ska se till att de säkerhetskomponen­ ter till hissar som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i detta direktiv och att de inte släpper ut säker­ hetskomponenter som inte uppfyller dessa krav eller som utgör en risk. Det bör också slås fast att importörerna ska se till att förfaranden för bedömning av överensstäm­ melse har genomförts och att den märkning av säkerhets­ komponenter till hissar och den dokumentation som ta­ gits fram av tillverkarna är tillgänglig för kontroll av de behöriga nationella myndigheterna.

(13)Vid utsläppandet på marknaden bör varje importör på säkerhetskomponenten till hissar ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och den postadress på vilken han eller hon kan kontaktas. Undantag bör medges i de fall då detta inte är möjligt på grund av säkerhetskomponentens storlek eller art.

(14)Distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden efter det att den har släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, och de bör iaktta vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av säkerhetskomponenten inte inverkar nega­ tivt på dess överensstämmelse med de tillämpliga reg­ lerna.

(15)Alla ekonomiska aktörer som släpper ut en säkerhets­ komponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en säkerhetskom­ ponent till hissar på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med detta direktiv, bör anses vara tillverkare och bör därför ikläda sig tillverkarens skyldig­ heter.

(16)Distributörer och importörer är nära marknaden och bör därför vara involverade i de behöriga nationella myndig­ heternas marknadskontroll, och de bör vara beredda på att delta aktivt genom att förse dessa myndigheter med alla nödvändiga uppgifter om de berörda säkerhetskom­ ponenterna till hissar.

(17)Marknadskontrollen blir enklare och effektivare om man kan säkerställa att en säkerhetskomponent till hissar är spårbar genom hela leveranskedjan. Med ett effektivt spårbarhetssystem blir det lättare för marknadskontroll­ myndigheterna att spåra den ekonomiska aktör som är ansvarig för att på marknaden ha tillhandahållit säker­ hetskomponenter till hissar som inte uppfyller kraven. När den information som enligt detta direktiv krävs för identifiering av andra ekonomiska aktörer bevaras, bör ekonomiska aktörer inte vara skyldiga att uppdatera denna information vad gäller andra ekonomiska aktörer som antingen har levererat en säkerhetskomponent till hissar till dem eller till vilka de har levererat en säkerhets­ komponent till hissar.

(18)I detta direktiv bör de grundläggande hälso- och säker­ hetskraven endast anges. För att underlätta bedömningen av överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponen­ ter till hissar med dessa krav är det nödvändigt att fö­ reskriva om presumtion om överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar som överensstäm­ mer med harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om eu­ ropeisk standardisering (1) och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv utgör en ga­ ranti för att den önskade säkerhetsnivån är uppnådd en­ dast om relevanta förfaranden för bedömning av över­ ensstämmelse visar att kraven är uppfyllda.

(19)I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för invändningar mot harmoniserade standarder som inte helt uppfyller kraven i detta direktiv.

(20)De harmoniserade standarder som är relevanta för detta direktiv bör också ta full hänsyn till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2).

(21)För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa, och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa, att hissar som släpps ut på marknaden och säkerhetskomponenter till hissar som har tillhandahållits på marknaden uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven måste det fast­ ställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Beslut nr 768/2008/EG innehåller moduler för mer eller mindre strikta förfaranden för bedömning av överens­ stämmelse, allt efter risknivån och den erforderliga säker­ hetsnivån. För att säkerställa enhetlighet mellan sektorer och undvika tillfälliga varianter bör förfarandena för be­ dömning av överensstämmelse väljas bland dessa modu­ ler.

(1) EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2) Godkänt genom rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktions­ nedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

21

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/253
         

(22)Installatören eller tillverkaren bör upprätta en EU-försäk­ ran om överensstämmelse som innehåller information som enligt detta direktiv krävs om en hiss eller säkerhets­ komponents överensstämmelse med detta direktiv och med övrig relevant harmoniserad unionslagstiftning.

(23)För att säkerställa faktisk tillgång till information för marknadskontrolländamål bör den information som krävs för att identifiera alla tillämpliga unionsakter finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran om överensstämmelse. För att minska den administrativa bördan för de ekono­ miska aktörerna kan denna enda EU-försäkran om över­ ensstämmelse utgöras av dokumentation bestående av enskilda relevanta förklaringar om överensstämmelse.

(24)CE-märkningen visar att en hiss eller en säkerhetskom­ ponent till hissar överensstämmer med kraven och är, i vid bemärkelse, det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för CE-märkning fastställs i förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelser för hur CE-märkningen ska anbringas bör fastställas i detta direktiv.

(25)De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som fastställs i detta direktiv kräver involvering av organ för bedömning av överensstämmelse, vilka medlemsstaterna har anmält till kommissionen.

(26)Erfarenheten har visat att de kriterier i direktiv 95/16/EG som organen för bedömning av överensstämmelse måste uppfylla för att kunna bli anmälda till kommissionen är otillräckliga för att säkerställa en enhetligt hög presta­ tionsnivå hos de anmälda organen i hela unionen. Det är dock av största vikt att alla anmälda organ utför sina uppgifter på samma nivå och under rättvisa konkurrens­ villkor. Detta kräver att obligatoriska krav fastställs för de organ för bedömning av överensstämmelse som vill bli anmälda för att kunna tillhandahålla bedömningar av överensstämmelse.

(27)Om ett organ för bedömning av överensstämmelse visar att kriterierna i de harmoniserade standarderna är upp­ fyllda bör det anses uppfylla motsvarande krav som fast­ ställs i detta direktiv.

(28)För att säkerställa en enhetlig kvalitetsnivå vid bedöm­ ning av överensstämmelse måste också krav fastställas för de anmälande myndigheterna och andra organ som är involverade i bedömningen, anmälan och övervakningen av anmälda organ.

(29)Det system som fastställs i detta direktiv bör komplette­

ras av ackrediteringssystemet i förordning (EG)
nr 765/2008. Eftersom ackreditering är mycket viktigt

för att kontrollera kompetensen hos organen för bedöm­ ning av överensstämmelse bör det också användas i sam­ band med anmälan.

(30)Öppen ackreditering enligt förordning (EG) nr 765/2008, vilken säkerställer nödvändigt förtroende för intyg om överensstämmelse, bör av de nationella offentliga myn­ digheterna inom unionen betraktas som det bästa sättet att styrka den tekniska kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse. Nationella myndigheter kan emellertid anse att de har tillräckliga möjligheter att utföra den bedömningen på egen hand. I så fall bör de nationella myndigheterna, för att trygga en rimlig trovär­ dighetsnivå på bedömningar utförda av andra nationella myndigheter, ta fram den dokumentation som krävs för att visa kommissionen och övriga medlemsstater att de utvärderade organen för bedömning av överensstämmelse uppfyller de relevanta kraven.

(31)Organ för bedömning av överensstämmelse lägger ofta ut verksamhet kopplad till bedömningen av överensstäm­ melse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag. För att säkerställa den erforderliga skyddsnivån för de hissar och säkerhetskomponenter till hissar som ska släp­ pas ut på unionsmarknaden är det viktigt vid bedömning av överensstämmelse att de underentreprenörer och dot­ terbolag som utför bedömningarna uppfyller samma krav som de anmälda organen. Därför är det viktigt att be­ dömningen av kompetens och förmåga hos de organ som ska anmälas och övervakningen av de redan an­ mälda organen också täcker den verksamhet som bedrivs av underentreprenörer och dotterbolag.

(32)Anmälningsförfarandet måste bli effektivare och öppnare, och det måste framför allt anpassas till ny teknik för att möjliggöra elektronisk anmälan.

(33)Eftersom de anmälda organen får erbjuda sina tjänster i hela unionen bör medlemsstaterna och kommissionen beredas tillfälle att göra invändningar rörande ett anmält organ. Därför är det viktigt att en period fastställs under vilken eventuellt tvivel eller osäkerhet om kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse kan redas ut innan de börjar fungera som anmälda organ.

(34)Av konkurrensskäl är det av avgörande betydelse att an­ mälda organ tillämpar förfarandena för bedömning av överensstämmelse utan att belasta de ekonomiska aktö­ rerna i onödan. Av samma skäl och för att säkerställa likabehandling av de ekonomiska aktörerna måste en enhetlig teknisk tillämpning av förfarandena för bedöm­ ning av överensstämmelse säkerställas. Detta kan bäst uppnås genom samordning och samarbete mellan de anmälda organen.

(35)Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att säkerhetskomponenter till hissar släpps ut på marknaden endast om de, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt avsedda ändamål eller under använd­ ningsförhållanden som rimligen kan förutses, inte medför fara för människors hälsa och säkerhet. Säkerhetskom­ ponenter till hissar bör anses vara oförenliga med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställs i

22

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/254 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

detta direktiv endast om de används under förhållanden som rimligen kan förutses, det vill säga en sådan använd­ ning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende.

(36)För att skapa rättslig säkerhet måste man klargöra att de regler som fastställs i förordning (EG) nr 765/2008 om marknadskontroll i unionen och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden ska tillämpas på hissar och säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av detta direktiv. Detta direktiv bör inte hindra medlems­ staterna från att välja vilka behöriga myndigheter som ska utföra dessa uppgifter.

(37)För att öka tydligheten och minska handläggningstiden måste det befintliga förfarandet för skyddsåtgärder för­ bättras, så att det blir effektivare och för att dra fördel av den sakkunskap som finns i medlemsstaterna.

(38)Det befintliga systemet bör kompletteras med ett för­ farande genom vilket berörda parter underrättas om pla­ nerade åtgärder när det gäller hissar eller säkerhetskom­ ponenter till hissar som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet och, i förekommande fall, egendoms säkerhet. Därigenom bör marknadskontrollmyndigheter­ na, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigare skede med avseende på sådana hissar eller säkerhetskomponenter.

(39)Om medlemsstaterna och kommissionen är överens om

att en medlemsstats åtgärd är berättigad, bör kommissio­ nen inte involveras ytterligare, utom i de fall då den bristande överensstämmelsen kan anses bero på brister i en harmoniserad standard.

(40)För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande­ befogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genom­ förandebefogenheter (1).

(41)Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter för att anmoda den anmälande medlemsstaten att vidta nödvändiga korrigerande åtgär­ der avseende anmälda organ som inte längre uppfyller kraven för anmälan.

(42)Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter med avseende på hissar eller säker­ hetskomponenter till hissar som överensstämmer med

(1) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse.

(43)Kommissionen bör anta genomförandeakter med ome­ delbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(44)Den kommitté som inrättas genom detta direktiv kan i linje med etablerad praxis spela en värdefull roll när det gäller utredning av frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp antingen av kommitténs ord­ förande eller av en företrädare för en medlemsstat i en­ lighet med dess arbetsordning.

(45)När frågor som har anknytning till detta direktiv, föru­ tom frågor om tillämpning eller överträdelse av direkti­ vet, behandlas, dvs. i en expertgrupp inom kommissio­ nen, bör Europaparlamentet i överensstämmelse med gäl­ lande praxis få full information och dokumentation och vid behov en inbjudan att närvara vid sammanträdena.

(46)Kommissionen bör genom genomförandeakter och, mot bakgrund av deras särskilda karaktär, utan att tillämpa förordning (EU) nr 182/2011, fastställa huruvida åtgärder som har vidtagits av medlemsstater avseende hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som inte uppfyller kra­ ven är berättigade eller ej.

(47)Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdel­ ser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats i enlighet med detta direktiv och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(48)Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att se till att hissar och säkerhetskomponenter till hissar på mark­ naden uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende hälsa och säkerhet samtidigt som man säker­ ställer att den inre marknaden fungerar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snara­ re, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördra­ get om Europeiska unionen. I enlighet med proportiona­ litetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte ut­ över vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(49)Det måste fastställas rimliga övergångsbestämmelser om att säkerhetskomponenter till hissar som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 95/16/EG före den dag nationella åtgärder för att inför­ liva detta direktiv börjar tillämpas, ska få tillhandahållas

23

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/255
         

på marknaden utan att de måste uppfylla ytterligare pro­ duktkrav. Distributörerna bör därför kunna tillhandahålla säkerhetskomponenter till hissar som har släppts ut på marknaden, det vill säga varor som redan finns i distri­ butionskedjan före den dag då de nationella åtgärderna för införlivande av detta direktiv börjar tillämpas.

(50)För att man ska kunna övervaka och säkerställa att ge­ nomförandet och tillämpningen av detta direktiv är kor­ rekt bör kommissionen uppmanas att lägga fram en rap­ port för Europaparlamentet och rådet där man även un­ dersöker behovet av ett nytt lagstiftningsförslag inom denna sektor.

(51)Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Skyldigheten att införliva de oförändrade be­ stämmelserna följer av det tidigare direktivet.

(52)Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig­ heter vad gäller tidsfristerna för införlivande med natio­ nell lagstiftning och de datum för tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XIII.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv ska tillämpas på permanent installerade his­ sar som betjänar byggnader och anläggningar och som är av­ sedda för transport av

a)personer,

b)personer och gods,

b)bygghissar,

c)linbanor och släpliftar, inklusive bergbanor,

d)hissar särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål,

e)lyftanordningar från vilka arbete kan utföras,

f)gruvhissar med linspel,

g)lyftanordningar för lyft av aktörer under artistiska framträ­ danden,

h)lyftanordningar installerade i transportmedel,

i)lyftanordningar i anslutning till en maskin och uteslutande avsedda för tillträde till arbetsplatser, inbegripet underhålls- och inspektionsplatser på maskinen,

j)kuggstångsdrivna tåg,

k)rulltrappor och rullramper.

3. När de risker med hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som anges i detta direktiv helt eller delvis omfattas av särskilt unionslagstiftning ska det här direktivet antingen inte tillämpas eller upphöra att tillämpas för sådana hissar eller sä­ kerhetskomponenter då den särskilda unionsrätten börjar till­ lämpas.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

c)enbart gods om lastbäraren är beträdbar, dvs. utan svårighet kan beträdas av en person, och utrustad med manöverknap­ par inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i lastbäraren.

Detta direktiv ska också tillämpas på de säkerhetskomponenter till hissar som förtecknas i bilaga III och som används i de hissar som avses i första stycket.

2.Detta direktiv ska inte tillämpas på

a) lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 m/s,

1.hiss: en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en fast rörelsebana trots att den inte är styrd längs fasta gejdrar,

2.lastbärare: den del av hissen som uppbär personer och/eller gods, för att lyfta eller sänka dessa,

3.typhiss: representativ hiss vars tekniska dokumentation visar hur de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I kommer att uppfyllas för hissar som överensstämmer med typhissen definierad med objektiva parametrar och där identiska säkerhetskomponenter till hissar används,

24

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/256 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

4.tillhandahållande på marknaden: leverans av en säkerhetskom­ ponent till hissar för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

5.utsläppande på marknaden:

första gången en säkerhetskomponent till hissar tillhan­ dahålls på marknaden, eller

tillhandahållande av en hiss för användning på unions­ marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

6.installatör: fysisk eller juridisk person som åtar sig ansvaret för hissens konstruktion, tillverkning, installation och ut­ släppande på marknaden,

7.tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en säkerhetskomponent till hissar och saluför denna produkt, i eget namn eller under eget varumärke,

8.tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från installatören eller tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

9.importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en säkerhetskomponent till hissar från ett tredjeland på unionsmarknaden,

10.distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, fö­ rutom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden,

11.ekonomisk aktör: installatören, tillverkaren, tillverkarens re­ presentant, importören och distributören,

12.teknisk specifikation: dokument där det fastställs vilka tek­ niska krav som en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar ska uppfylla,

13.harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt defini­ tionen i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012,

14.ackreditering: ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) nr 765/2008,

15.nationellt ackrediteringsorgan: nationellt ackrediteringsorgan

enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008,

16.bedömning av överensstämmelse: process där det visas huru­ vida de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv för en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar har uppfyllts,

17.organ för bedömning av överensstämmelse: organ som utför bedömning av överensstämmelse, innefattande kalibrering, provning, certifiering och kontroll,

18.återkallelse av en hiss: åtgärd för att montera ner en hiss och forsla bort den under säkra former; återkallelse av en säkerhets­ komponent till hissar: åtgärd för att dra tillbaka en säkerhets­ komponent till hissar som redan tillhandahållits installatö­ ren eller slutanvändaren,

19.tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en säkerhets­ komponent till hissar i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

20.harmoniserad unionslagstiftning: unionslagstiftning som har­ moniserar villkoren för saluföring av produkter,

21.CE-märkning: märkning genom vilken installatören eller till­ verkaren visar att hissen eller säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med de tillämpliga kraven i harmo­ niserad unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning.

Artikel 3

Fri rörlighet

1.Medlemsstaterna ska inte förbjuda, begränsa eller hindra att hissar släpps ut på marknaden och tas i bruk eller att en säkerhetskomponent till hissar tillhandahålls på marknaden inom deras territorium, om de uppfyller kraven i detta direktiv.

2.Medlemsstaterna får inte hindra att hissar eller säkerhets­ komponenter till hissar som inte är förenliga med detta direktiv visas vid mässor, utställningar och förevisningar, under för­ utsättning att en väl synlig skylt tydligt anger att de inte upp­ fyller kraven och att de inte får släppas ut eller tillhandahållas på marknaden förrän de uppfyller kraven. Vid sådana evene­ mang ska lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas så att människor skyddas.

3.Detta direktiv får inte inskränka medlemsstaternas rätt att, med beaktande av unionslagstiftningen, fastställa sådana krav som de anser vara nödvändiga för att se till att människor skyddas i samband med ibruktagande och användning av ifrå­ gavarande hissar, under förutsättning att detta inte innebär att hissarna ändras på något sätt som inte specificeras i detta di­ rektiv.

25

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/257
         

Artikel 4

Utsläppande på marknaden, tillhandahållande på marknaden och ibruktagande

1.Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att de hissar som omfattas av detta direktiv kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om de uppfyller kraven i detta direktiv, under förutsättning att hissarna installeras och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål.

2.Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att de säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av

detta direktiv kan tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk endast om de uppfyller kraven i detta direktiv, under för­ utsättning att de monteras och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål.

Artikel 5

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

1.Hissar på vilka detta direktiv är tillämpligt ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga I.

2.Säkerhetskomponenter till hissar på vilka detta direktiv är tillämpligt ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhets­ krav som anges i bilaga I och göra det möjligt för hissar i vilka de monterats att uppfylla dessa krav.

Artikel 6

Byggnader eller anläggningar där hissar har installerats

1.Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att den som ansvarar för uppförandet av en byggnad eller en anläggning och installatören ger varandra den information som är nödvändig för säker drift och användning av hissen och vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa sådan drift och användning.

2.Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att schakt som är avsedda för hissar inte innehåller annan rördragning eller ledningsdragning än den som är nöd­ vändig för hissens drift eller säkerhet.

KAPITEL II

DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 7

Installatörernas skyldigheter

1. När installatörerna släpper ut en hiss på marknaden ska de se till att den har konstruerats, tillverkats, installerats och pro­ vats i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskra­ ven i bilaga I.

2. Installatörerna ska utarbeta den tekniska dokumentation och utföra eller låta utföra den relevanta bedömning av över­ ensstämmelse som avses i artikel 16.

Om bedömningen har visat att hissen uppfyller de grundläg­ gande hälso- och säkerhetskraven ska installatören upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, se till att den medföljer hissen och anbringa CE-märkningen.

3.Installatörerna ska behålla den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslu­ tet eller besluten om godkännande i tio år efter det att hissen har släppts ut på marknaden.

4.När det anses lämpligt med tanke på de risker som en hiss utgör ska installatörerna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, granska och vid behov registerföra inkomna kla­ gomål och hissar som inte överensstämmer med kraven.

5.Installatörerna ska se till att hissen är försedda med typ­ nummer, partinummer eller serienummer eller annan identifie­ ringsmärkning.

6.Installatörerna ska på hissen ange sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där installatören kan kontaktas. Kontaktupp­ gifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slut­ användarna och marknadskontrollmyndigheterna.

7.Installatörerna ska se till att hissen åtföljs av de bruksan­ visningar som avses i punkt 6.2 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den med­ lemsstat där hissen har släppts ut på marknaden. Sådana bruk­ sanvisningar liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegrip­ liga.

8.Installatörer som anser eller har skäl att tro att en hiss som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få hissen att överensstämma med kraven. Om hissen utgör en risk ska installatörerna dessutom omedel­ bart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har släppt ut hissen på marknaden, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korri­ gerande åtgärder som vidtagits.

9.Installatörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att hissen överensstämmer med kraven i detta di­ rektiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de hissar som de har släppt ut på marknaden.

26

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/258 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Artikel 8

Tillverkarnas skyldigheter

1.När tillverkarna släpper ut sina säkerhetskomponenter till hissar på marknaden ska de se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med artikel 5.2.

2.Tillverkarna ska utarbeta den tekniska dokumentation som krävs och utföra eller låta utföra den tillämpliga bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 15.

Om bedömningen har visat att en säkerhetskomponent till his­ sar uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om över­ ensstämmelse, se till att den medföljer säkerhetskomponenten till hissar och anbringa CE-märkningen.

3.Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslu­ tet eller besluten om godkännande i tio år efter det att säker­ hetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden.

4.Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i detta direktiv. Det ska också tas hänsyn till ändringar i produk­ tens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoni­ serade standarderna eller de andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en säkerhetskomponent till hissar.

7.Tillverkarna ska se till att säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvis­ ningar liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

8.Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en säkerhets­ komponent till hissar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få säkerhetskomponen­ ten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på

vilkas marknad de har tillhandahållit säkerhetskomponenten till hissar, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig na­ tionell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myn­ digheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven i detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på mark­ naden.

Artikel 9

Tillverkarens representanter

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säker­ hetskomponent till hissar utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klago­ mål, säkerhetskomponenter som inte överensstämmer med kra­ ven och återkallelser av säkerhetskomponenter till hissar samt informera distributörerna och installatörerna om all sådan över­ vakning.

5. Tillverkarna ska se till att de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifie­ ringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av sä­ kerhetskomponenternas storlek eller art, se till att den erforder­ liga informationen lämnas på den etikett som avses i arti­ kel 19.1.

6. Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas på säkerhetskomponenten till hissar, eller, om detta inte är möjligt, på den etikett som avses i artikel 19.1. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknads­ kontrollmyndigheterna.

1. En tillverkare eller en installatör får genom skriftlig full­ makt utse en representant.

Skyldigheterna i enlighet med artikel 7.1 eller i artikel 8.1 och skyldigheten att upprätta den tekniska dokumentation som av­ ses i artikel 7.2 eller i artikel 8.2 får inte delegeras till tillver­ karens representant.

2. Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren eller installatören. Fullmak­ ten ska ge tillverkarens representant rätt att bl.a.

a)inneha EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande av tillverkarens eller installatörens kvalitetssäkringssystem samt den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de natio­ nella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenterna till hissar eller hissen har släppts ut på marknaden,

b)på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenterna till hissar eller hissen överensstämmer med kraven,

27

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/259
         

c)på begäran samarbeta med de behöriga nationella myndig­ heterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar eller den hiss som omfattas av fullmakten.

Artikel 10

Importörernas skyldigheter

1.Importörerna får endast släppa ut säkerhetskomponenter till hissar på marknaden som överensstämmer med kraven.

2.Innan importörerna släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 15. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentatio­ nen, att säkerhetskomponenten till hissar är försedd med CE- märkning och åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kra­ ven i artikel 8.5 och 8.6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att en säkerhets­ komponent till hissar inte överensstämmer med kraven i arti­ kel 5.2 får importören inte släppa ut säkerhetskomponenten till hissar på marknaden förrän den överensstämmer med de till­ lämpliga kraven. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och mark­ nadskontrollmyndigheterna om detta.

3.Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan kontaktas på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med säkerhetskomponenten till hissar. Kontaktupp­ gifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slut­ användarna och marknadskontrollmyndigheterna.

4.Importörerna ska se till att säkerhetskomponenten till his­ sar åtföljs av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

5.Importörerna ska, så länge de har ansvar för en säkerhets­ komponent till hissar, se till att förvarings- eller transportför­ hållandena för säkerhetskomponenten till hissar inte äventyrar säkerhetskomponentens överensstämmelse med de grundläg­ gande hälso- och säkerhetskraven i artikel 5.2.

6.När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säkerhetskomponent till hissar utgör ska importörerna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahålls på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna

klagomål, säkerhetskomponenter till hissar som inte

överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskom­ ponenter till hissar samt informera distributörerna och installa­ törerna om all sådan övervakning.

7. Importörer som anser eller har skäl att tro att en säker­ hetskomponent till hissar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få säkerhetskomponen­ ten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit säkerhetskomponenten till hissar, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.Under tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden ska importörerna hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslu­ tet eller besluten om godkännande tillgängliga för marknads­ kontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på be­ gäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

9.Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en säkerhetskomponent till hissar överensstäm­ mer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja ris­ kerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 11

Distributörernas skyldigheter

1.När distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls.

2.Innan distributörerna tillhandahåller en säkerhetskom­ ponent till hissar på marknaden ska de kontrollera att den är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, av de dokument som krävs och av de bruk­ sanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestäms av den berörda medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 8.5, 8.6 respektive 10.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en säkerhets­ komponent till hissar inte överensstämmer med kraven i arti­ kel 5.2 får distributören inte tillhandahålla säkerhetskomponen­ ten till hissar på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

28

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/260 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

3.Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en säker­ hetskomponent till hissar, se till att förvarings- eller transport­ förhållandena för säkerhetskomponenten till hissar inte äventy­ rar säkerhetskomponentens överensstämmelse med kraven i ar­ tikel 5.2.

4.Distributörer som anser eller har skäl att tro att en säker­ hetskomponent till hissar som de har tillhandahållit på mark­ naden inte överensstämmer med detta direktiv ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få säker­ hetskomponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhets­ komponenten till hissar utgör en risk ska distributören des­ sutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit säker­ hetskomponenten till hissar, och lämna uppgifter om i synner­ het den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åt­ gärder som vidtagits.

5.Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att en säkerhetskomponent till hissar överensstäm­ mer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den behö­ riga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har tillhandahållit på marknaden.

Artikel 12

Fall där tillverkarens skyldigheter är tillämpliga på importörer och distributörer

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 8 när de släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en säkerhetskomponent som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med detta direktiv kan påverkas.

Artikel 13

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna:

a)Ekonomiska aktörer som har levererat en säkerhetskom­ ponent till hissar till dem.

b)Ekonomiska aktörer till vilka de har levererat en säkerhets­ komponent till hissar.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter det att de har fått en säker­ hetskomponent till hissar levererad och i tio år efter det att de har levererat en säkerhetskomponent till hissar.

KAPITEL III

ÖVERENSTÄMMELSE MED KRAVEN FÖR HISSAR OCH

SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR

Artikel 14

Presumtion om överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar

Hissar och säkerhetskomponenter till hissar som överensstäm­ mer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens offici­ ella tidning, ska förutsättas överensstämma med de grundläg­ gande hälso- och säkerhetskrav i bilaga I som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Artikel 15

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar

Säkerhetskomponenter till hissar ska omfattas av ett av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a)En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV, och överensstämmelse med typ ska säkerställas genom stickprov­ skontroll av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med bilaga IX.

b)En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV, och omfattas av en kontroll av typöverensstämmelse utifrån en kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga VI.

c)Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitets­ säkring i enlighet med bilaga VII.

Artikel 16

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för hissar

1. Hissar ska ha genomgått ett av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a)Om hissarna har konstruerats och tillverkats i överensstäm­ melse med en typhiss som genomgått en EU-typkontroll som anges i del B i bilaga IV:

i)Slutlig kontroll av hissar som anges i bilaga V.

ii)Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produkter för hissar som anges i bilaga X.

iii)Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produktion för hissar som anges i bilaga XII.

29

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/261
         

b)Om hissarna har konstruerats och tillverkats enligt ett kva­ litetssäkringssystem som godkänts i enlighet med bilaga XI:

i)Slutlig kontroll av hissar som anges i bilaga V.

ii)Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produkter för hissar som anges i bilaga X.

iii)Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produktion för hissar som anges i bilaga XII.

c)Typöverensstämmelse om grundar sig på kontroll av en­ skilda produkter för hissar som anges i bilaga VIII.

d)Typöverensstämmelse om grundar sig på fullständig kva­ litetssäkring samt konstruktionskontroll för hissar som anges

ibilaga XI.

2.I de fall som avses punkt 1 a och b ska den som är ansvarig för konstruktionen och tillverkningen av hissen, om denne inte är identisk med den som är ansvarig för installation och provning av hissen, förse den som är ansvarig för installa­ tion och provning av hissen med all dokumentation och infor­ mation som krävs för att denne ska kunna kontrollera att hissen är korrekt och säkert installerad och har genomgått provning.

3.Alla tillåtna variationer mellan en typhiss och de hissar som tillverkas på grundval av typhissen ska klart redovisas (med maximi- och minimivärden) i den tekniska dokumentationen.

4.Det är tillåtet att genom beräkningar och/eller på grundval av konstruktionsritningar påvisa likhet mellan en serie anord­ ningar, vilka uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhets­ kraven i bilaga I.

Artikel 17

EU-försäkran om överensstämmelse

1.I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I har visats vara uppfyllda.

2.EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlig­ het med mallen i bilaga II, innehålla de uppgifter som anges i de tillämpliga bilagorna V XII och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där hissen eller säkerhetskomponenten till hissar släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

3.Om en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar omfat­ tas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran

om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överens­ stämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäk­ ran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

4. Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven i detta direktiv, och installatören tar ansvar för att hissen överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 18

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fast­ ställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 19

Regler och villkor för CE-märkning och andra typer av märkning

1.CE-märkningen ska anbringas på varje hisskorg och på varje säkerhetskomponent till hissar så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig eller, om detta inte är möjligt, på en etikett som är fästad vid säkerhetskomponenten till hissar.

2.CE-märkningen ska anbringas innan hissarna eller säker­ hetskomponenterna till hissar har släppts ut på marknaden.

3.CE-märkningen på hissar ska åtföljas av identifikations­ numret för det anmälda organ som medverkar i något av föl­ jande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a)Slutlig kontroll i enlighet med bilaga V.

b)Kontroll av enskilda produkter i enlighet med bilaga VIII.

c)Kvalitetssäkring i enlighet med bilaga X, XI eller XII.

4. CE-märkningen på säkerhetskomponenter till hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a)Kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga VI.

b)Fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VII.

c)Kontroll av typöverensstämmelse genom stickprovskontroll för säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med bilaga IX.

30

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/262 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

5. Det anmälda organets identifikationsnummer ska an­ bringas av organet självt, eller enligt dess anvisningar, av till­ verkaren eller tillverkarens representant eller av installatören eller installatörens representant.

CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnum­ mer får åtföljas av ett annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

6. Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av den märkningen.

KAPITEL IV

ANMÄLAN AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENS­

STÄMMELSE

Artikel 20

Anmälan

Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och övriga med­ lemsstater vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedöm­ ningar av överensstämmelse i enlighet med detta direktiv.

Artikel 21

Anmälande myndigheter

1.Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av över­ ensstämmelse och för övervakning av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med artikel 26.

2.Medlemsstaterna får besluta att den bedömning och över­ vakning som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ac­ krediteringsorgan i den betydelse som anges i och i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

3.Om den anmälande myndigheten delegerar eller på annat sätt överlåter den bedömning, anmälan eller övervakning som avses i punkt 1 till ett organ som inte är offentligt, ska det organet vara en juridisk person och ska i tillämpliga delar upp­ fylla kraven i artikel 22. Dessutom ska detta organ ha vidtagit åtgärder för att kunna hantera ansvarsskyldighet som kan upp­ stå i samband med dess verksamhet.

4.Den anmälande myndigheten ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av det organ som avses i punkt 3.

Artikel 22

Krav på anmälande myndigheter

1. En anmälande myndighet ska vara inrättad på ett sådant sätt att det inte uppstår någon intressekonflikt med organen för bedömning av överensstämmelse.

2.En anmälande myndighet ska vara organiserad och fun­ gera på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk.

3.En anmälande myndighet ska vara organiserad på ett så­ dant sätt att alla beslut som rör anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse fattas av annan behörig per­ sonal än den som har gjort bedömningen.

4.En anmälande myndighet får inte erbjuda eller utföra så­ dan verksamhet som utförs av organ för bedömning av över­ ensstämmelse och får inte heller erbjuda eller utföra konsult­ tjänster på kommersiell eller konkurrensmässig grund.

5.En anmälande myndighet ska sörja för att erhållen infor­ mation behandlas konfidentiellt.

6.En anmälande myndighet ska ha tillgång till tillräckligt med personal med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 23

De anmälande myndigheternas informationsskyldighet

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina för­ faranden för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ samt om eventuella ändringar.

Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 24

Krav avseende anmälda organ

1.När det gäller anmälan ska organ för bedömning av över­ ensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.

2.Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara en juridisk per­ son.

3.Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation eller de hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som det bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorga­ nisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av de hissar eller säkerhetskom­ ponenter till hissar som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

31

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/263
         

4. Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använ­ der eller underhåller de hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som bedöms och inte heller av någon av dessa parters representanter.

Detta ska inte hindra användning av bedömda hissar eller sä­ kerhetskomponenter till hissar som är nödvändiga för verksam­ heten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar för personligt bruk.

Detta utesluter inte möjlighet till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren eller installatören och organet.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och bedömningspersonal får varken delta direkt i kon­ struktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av dessa hissar eller säkerhetskomponenter till hissar eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet.

De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska se till att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i organens bedömningar av överensstämmelse.

5.Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet, ha teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från alla påtryckningar och all påverkan, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras om­ döme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse; detta gäller särskilt påtryckningar och påverkan från personer eller grupper av personer som berörs av denna verksamhet.

6.Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstäm­ melse som fastställs i bilagorna IV–XII för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räk­ ning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje förfarande för bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av hissar eller säkerhetskomponenter till hissar för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a)Erforderlig personal med teknisk kunskap och tillräcklig er­ farenhet för att utföra bedömningen av överensstämmelse.

b)Erforderliga beskrivningar av förfaranden enligt vilka bedöm­ ningar av överensstämmelse utförs; dessa beskrivningar måste säkerställa tydlighet och reproducerbarhet hos för­ farandena. Organet ska ha lämpliga rutiner och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egen­ skap av anmält organ och annan verksamhet.

c)Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda produktteknikens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverk­ ning.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ha nödvän­ diga medel för att korrekt kunna utföra de tekniska och ad­ ministrativa uppgifterna i samband med bedömningen av över­ ensstämmelse och ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga

7. Den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

a)fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse på det område inom vilket organet för bedömning av överensstämmelse har an­ mälts,

b)tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som de gör och befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c)lämplig kännedom och insikt om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i den harmo­ niserade unionslagstiftningen och relevant nationell lagstift­ ning,

d)förmåga att upprätta intyg, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

8. Det ska garanteras att organ för bedömning av överens­ stämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

32

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/264 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

9.Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara an­ svarsförsäkrade, om inte staten tar på sig ansvaret enligt natio­ nell lagstiftning eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

10.Personalen vid ett organ för bedömning av överensstäm­ melse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt bilagorna IV–XII eller bestämmelser i nationell rätt som genomför den, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.

11.Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller se till att deras personal som ansvarar för att utföra be­ dömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta stan­ dardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordnings­ gruppen för anmälda organ, som inrättats i enlighet med arti­ kel 36. Organ för bedömning av överensstämmelse ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och doku­ ment som är resultatet av gruppens arbete.

Artikel 25

Presumtion om överensstämmelse för anmälda organ

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som kan visa att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standar­ derna eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentligg­ jorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas uppfylla kraven i artikel 24, förutsatt att dessa krav omfattas av de till­ lämpliga harmoniserade standarderna.

Artikel 26

Dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ

Artikel 27

Ansökan om anmälan

1.Organet för bedömning av överensstämmelse ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.

2.Ansökan om anmälan ska åtföljas av en beskrivning av de bedömningar av överensstämmelse, det eller de förfaranden för bedömning av överensstämmelse och de hissar eller säkerhets­ komponenter till hissar som organet förklarar sig ha kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, om det finns ett sådant, som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och där det inty­ gas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i artikel 24.

3.Om organet för bedömning av överensstämmelse inte kan uppvisa något ackrediteringsintyg ska det ge den anmälande myndigheten alla underlag som krävs för kontroll, erkännande och regelbunden övervakning av att det uppfyller kraven i ar­ tikel 24.

Artikel 28

Anmälningsförfarande

1.De anmälande myndigheterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 24.

2.De ska anmäla till kommissionen och de andra medlems­ staterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av kommissionen.

1.Om det anmälda organet lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underen­ treprenad eller anlitar ett dotterbolag ska det se till att unde­ rentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 24 och informera den anmälande myndigheten om detta.

2.De anmälda organen ska ta det fulla ansvaret för unde­ rentreprenörernas eller dotterbolagens uppgifter, oavsett var dessa är etablerade.

3.Verksamhet får läggas ut på underentreprenad eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden samtycker till det.

4.De anmälda organen ska hålla de relevanta dokumenten rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbola­ gets kvalifikationer och det arbete som utförts av dem enligt bilagorna IV–XII tillgängliga för den anmälande myndigheten.

3.Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om bedöm­ ningarna av överensstämmelse, förfarandet eller förfarandena för bedömning av överensstämmelse och de berörda hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar samt ett relevant intyg om kompetens.

4.Om en anmälan inte grundar sig på ett ackrediteringsintyg som avses i artikel 27.2 ska den anmälande myndigheten ge kommissionen och de andra medlemsstaterna de skriftliga un­ derlag som styrker att organet för bedömning av överensstäm­ melse har erforderlig kompetens och att de system som behövs för att se till att organet övervakas regelbundet och fortsätter att uppfylla kraven i artikel 24 har inrättats.

5.Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de andra medlemsstaterna inte har rest invändningar inom två veckor efter anmälan, i de fall då ett ackrediteringsintyg används, eller inom två månader efter anmälan, i de fall då ingen ackreditering används.

33

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/265
         

Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ i en­ lighet med detta direktiv.

6. Den anmälande myndigheten ska underrätta kommissio­ nen och de andra medlemsstaterna om alla relevanta ändringar av anmälan.

Artikel 29

Identifikationsnummer och förteckningar över anmälda organ

1. Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifi­ kationsnummer.

Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls enligt flera unionsakter.

2. Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts enligt detta direktiv, inklusive de identifika­ tionsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att förteckningen hålls uppdaterad.

Artikel 30

Ändringar i anmälan

1.Om en anmälande myndighet har konstaterat eller har informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 24 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten i förekommande fall, bero­ ende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa anmälan eller återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt. Den ska omedelbart underrätta kom­ missionen och de andra medlemsstaterna om detta.

2.I händelse av begränsning, tillfällig återkallelse eller åter­ kallelse av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att det anmälda organets dokumentation antingen ska behandlas av ett annat anmält organ eller hållas tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 31

Ifrågasättande av de anmälda organens kompetens

1. Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldig­ heter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

2.Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kom­ missionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.

3.Kommissionen ska se till att all känslig information som har erhållits i samband med undersökningarna behandlas kon­ fidentiellt.

4.Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för anmälan ska den anta en genomförandeakt för att anmoda den anmälande med­ lemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, inbegri­ pet att vid behov återta anmälan.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgi­ vande förfarande som avses i artikel 42.2.

Artikel 32

De anmälda organens operativa skyldigheter

1.Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstäm­ melse i enlighet med förfarandena för bedömning av överens­ stämmelse i artiklarna 15 och 16.

2.Bedömningarna av överensstämmelse ska utföras på ett proportionellt sätt så att de ekonomiska aktörerna inte belastas

ionödan. Anmälda organ ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch och struktur, hissens eller säkerhetskomponentens tekniska komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Samtidigt ska de dock respektera den grad av noggrannhet och skyddsnivå som krävs för att hissarna eller säkerhetskomponen­ terna till hissar ska överensstämma med detta direktiv.

3.Om ett anmält organ konstaterar att en installatör eller tillverkare inte har tillämpat de grundläggande hälso- och säker­ hetskraven i detta direktiv eller motsvarande harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer, ska det begära att installatören eller tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg ska utfärdas.

4.Om ett anmält organ vid övervakning av överensstäm­

melse efter det att ett intyg eller i tillämpliga fall ett beslut om godkännande har utfärdats konstaterar att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar inte längre uppfyller kraven, ska det begära att installatören eller tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla intyget eller beslutet om godkännande.

5. Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget eller beslutet om godkännande med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

34

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/266 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Artikel 33

Överklagande av de anmälda organens beslut

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett förfarande för över­ klagande av de anmälda organens beslut.

Artikel 34

De anmälda organens informationsskyldighet

1. De anmälda organen ska informera den anmälande myn­ digheten om följande:

a)Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av intyg eller beslut om godkännande.

b)Omständigheter som inverkar på omfattningen av eller vill­ koren för anmälan.

c)Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om infor­ mation om bedömningar av överensstämmelse.

d)På begäran, bedömningar av överensstämmelse som gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklu­ sive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2.De anmälda organen ska ge de andra organ som anmälts enligt detta direktiv och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som omfattar samma hisstyp eller samma säkerhetskomponenter till hissar relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedöm­ ningar av överensstämmelse.

Artikel 35

Utbyte av erfarenhet

Kommissionen ska sörja för att erfarenhetsutbyte förekommer mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för riktlinjerna för anmälan.

Artikel 36

Samordning av anmälda organ

KAPITEL V

MARKNADSKONTROLL I UNIONEN, KONTROLL AV HISSAR ELLER SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR SOM FÖRS IN PÅ UNIONSMARKNADEN OCH UNIONENS FÖRFARANDE I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 37

Marknadskontroll i unionen och kontroll av hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som förs in på unionsmarknaden

Artiklarna 15.3 och 16–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Artikel 38

Förfaranden för att på nationell nivå hantera hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som utgör en risk

1. Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar som omfattas av detta direktiv utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller i förekommande fall för egendoms säkerhet, ska de göra en utvärdering av hissen eller säkerhetskomponenten till hissar omfattande alla relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndighe­ terna i det syftet.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att en hiss inte uppfyller kra­ ven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga installatören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att hissen ska upp­ fylla dessa krav inom en rimlig tid som de fastställer i förhål­ lande till typen av risk.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att en säkerhetskomponent till hissar inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerhetskomponenten till hissar ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka säkerhetskomponenten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda an­ mälda organet om detta.

Kommissionen ska se till att lämplig samordning och lämpligt samarbete sker mellan de organ som anmälts i enlighet med detta direktiv och att detta bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom en samordningsgrupp för anmälda organ för hissar.

Medlemsstaterna ska se till att de organ som de har anmält deltar i arbetet i denna grupp, direkt eller genom utsedda re­ presentanter.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra och tredje stycket i denna punkt.

2. Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bris­ tande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territo­ riet, ska de informera kommissionen och de andra medlems­ staterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt de ekonomiska aktörerna att vidta.

35

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/267
         

3.De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga kor­ rigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda hissar och säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut eller till­ handahållit på unionsmarknaden.

4.Om installatören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgär­ der inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åt­ gärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller använd­ ning av de berörda hissarna på sin nationella marknad, eller att återkalla den.

Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga kor­ rigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 tredje stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahål­ landet av säkerhetskomponenten till hissar på sin nationella marknad, dra tillbaka säkerhetskomponenten till hissar från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgär­ der.

5. I den information som avses i punkt 4 tredje stycket ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den hiss eller den säkerhetskomponent till hissar som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk hissen eller säkerhetskomponenten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndighe­ terna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

a)Hissen eller säkerhetskomponenten till hissar uppfyller inte de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv.

b) Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 14, vilka ger presumtion om överensstämmelse.

6.Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet en­ ligt denna artikel ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda hissens eller säkerhetskomponentens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella in­ vändningar mot den vidtagna nationella åtgärden.

7.Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 tredje stycket har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.

8.Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åt­ gärder, till exempel tillbakadragande av en säkerhetskomponent

till hissar från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om hissen eller säkerhetskomponenten till hissar.

Artikel 39

Unionens förfarande i fråga om skyddsåtgärder

1. Om det, efter det att förfarandet i artikel 38.3 och 38.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en med­ lemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissio­ nen anta en genomförandeakt för att fastställa om den natio­ nella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

2. Om den nationella åtgärden mot en hiss anses vara be­ rättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att utsläppandet på marknaden eller användning av den berörda hiss som inte uppfyller kraven begränsas eller förbjuds, eller att hissen återkallas.

Om den nationella åtgärden mot en säkerhetskomponent till hissar anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den säkerhetskom­ ponent till hissar som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.

3. Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och säkerhetskomponentens bristande överensstämmelse kan tillskri­ vas en brist i de harmoniserade standarder som avses i arti­ kel 38.5 b i detta direktiv ska kommissionen tillämpa det för­ farande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Artikel 40

Hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som överensstämmer med kraven men utgör en risk

1. Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 38.1, konstaterar att en hiss visserligen uppfyller kraven i detta direktiv men utgör en risk för männi­ skors hälsa eller säkerhet och, i tillämpliga fall, säkerheten hos egendom, ska den ålägga installatören att vidta alla lämpliga

åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda hissen
inte längre utgör en sådan risk eller för att återkalla hissen

från marknaden eller begränsa eller förbjuda dess användning inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

36

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/268 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 38.1, konstaterar att en säkerhetskomponent till hissar visserligen uppfyller kraven i detta direktiv men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet och, i tillämpliga fall, säkerheten hos egendom, ska den ålägga den berörda eko­ nomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda säkerhetskomponenten till hissar när den släpps ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka säkerhetskomponenten till hissar från mark­ naden eller återkalla den inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2.De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korri­ gerande åtgärder i fråga om alla berörda hissar eller säkerhets­ komponenter till hissar som de har släppt ut eller tillhandahållit på unionsmarknaden.

3.Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera hissen eller säkerhetskomponenten till hissar, dess ursprung och leveranskedja, den risk hissen eller säkerhets­ komponenten utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vid­ tagits och deras varaktighet.

4.Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med med­ lemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna

och därefter utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen genom genom­ förandeakter besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

De genomförandeakter som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.3.

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsam­ het med avseende på skyddet för människors hälsa och säkerhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar ver­ kan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.4.

5. Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Artikel 41

Formell bristande överensstämmelse

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överens­ stämmelsen:

a)CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i för­ ordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 19 i detta direktiv.

b)CE-märkning saknas.

c)Det anmälda organets identifikationsnummer har anbringats i strid med artikel 19 eller saknas trots att det krävs enligt artikel 19.

d)Det har inte upprättats någon EU-försäkran om överens­ stämmelse.

e)EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

f)Den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV (de­ larna A och B), VII, VIII och XI är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

g)Installatörens, tillverkarens eller importörens namn, registre­ rade firmanamn eller registrerade varumärke eller adress har inte angivits i enlighet med artikel 7.6, 8.6 eller 10.3.

h)Den information som möjliggör identifiering av hissen eller säkerhetskomponenten till hissar har inte angivits i enlighet med artikel 7.5 eller 8.5.

i)Hissen eller säkerhetskomponenten till hissar åtföljs inte av de handlingar som avses i artikel 7.7 eller 8.7 eller dessa handlingar uppfyller inte de tillämpliga kraven.

2. Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgär­ der för att begränsa eller förbjuda användningen av hissen eller att återkalla den, eller begränsa eller förbjuda tillhandahållande på marknaden av en säkerhetskomponent till hissar eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

KAPITEL VI

KOMMITTÉFÖRFARANDE, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 42

Kommittéförfarande

1.Kommissionen ska biträdas av kommittén för hissar. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förord­ ning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förord­ ning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

37

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/269
         

4.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förord­ ning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i den förord­ ningen, tillämpas.

5.Kommissionen ska höra kommittén angående alla frågor för vilka samråd med sektorsexperter krävs enligt förordning (EU) nr 1025/2012 eller enligt annan unionslagstiftning.

Kommittén får dessutom undersöka alla andra frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp av dess ordförande eller av en företrädare för en medlemsstat i enlighet med dess arbetsordning.

Artikel 43

Sanktioner

Medlemsstaterna ska föreskriva regler om sanktioner för ekono­ miska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sådana sanktioner kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckan­ de.

Artikel 44

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får inte förhindra ibruktagande av hissar eller tillhandahållande på marknaden av säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av och är förenliga med direktiv 95/16/EG och som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016.

Intyg och beslut som utfärdats av anmälda organ i enlighet med direktiv 95/16/EG ska vara giltiga enligt det här direktivet.

Artikel 45

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 19 april 2016 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2.4–2.21, 7–14, 17 och 18, 19.5, 20–44, 45.1, 47 och 48 och del A leden f, k, l och m i bilaga II, del B leden e, k, l och m i bilaga II, del A punkterna 2 e, 3 c, 3 d, 3 f, 4 b–e och 5–9 i bilaga IV, del B punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 h och 4 c–e, punkt 6 andra, tredje och fjärde styckena samt punkterna 7–10 i bilaga IV, punkterna 3.2 b, 5 och 6 i bilaga V, punkt 3.1 a–c, punkt 3.3 fjärde och femte styckena samt punkterna 4.3 och 7 i bilaga VI, punkterna 3.1 a, 3.1 b, 3.1 d, 3.1 f, 3.3, 4.2, och 7 i bilaga VII, punkt 3 c, e och h och punkt 4 i bilaga VIII, punkt 3 a–d i bilaga IX, punkterna 3.1 a, 3.1 e, 3.4, punkt 6, bilaga X, punkterna 3.1 a–c, 3.1.e, 3.3.4, 3.3.5, 3.4 och 3.5, 5 b och 6 i bilaga XI,

punkterna 3.1 a, 3.3 och 6 i bilaga XII. De ska till kommis­ sionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 april 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­ ning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävts genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur den uppgiften ska formu­ leras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 46

Översyn

1.Kommissionen ska före den 19 april 2018 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och tillämpningen av detta direktiv.

2.Rapporten ska grundas på ett samråd med relevanta in­ tressenter.

3.Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av detta direktiv.

Artikel 47

Upphävande

Direktiv 95/16/EG, ändrat genom de akter som förtecknas i del A i bilaga XIII, ska upphöra att gälla med verkan från och med den 20 april 2016, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och datum för tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XIII.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvis­ ningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jäm­ förelsetabellen i bilaga XIV.

Artikel 48

Ikraftträdande och tillämpning

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

38

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/270 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Artiklarna 1, 2.1–2.4, 3–6, 15 och 16, 19.1–19.4, 44, 45.2 och 49 och bilaga I, del A leden a–e och g–j i bilaga II, del B leden a–d och f–j i bilaga II, bilaga III, del A punkterna 1, 2 a–d, 3 a och b, 3 e, 3 g och h i bilaga IV, del A punkterna 4 a och 10 i bilaga IV, del B punkterna 1, 2 a–d, 3 a och b, 3 d, 3 f och g, 3 i och j, punkt 4 a och b, punkt 6 första stycket och punkt 11 i bilaga IV, punkterna 1–3.1, 3.2 a, 3.3 och 3.4 i bilaga V, punkterna 1 och 2, punkterna 3.1 d–f, 3.2, 3.3 första, andra och tredje styckena, punkterna 3.4–4.2 och 6 i bilaga VI, punkterna 1 och 2, 3.1 c, 3.1 e, 3.2, 3.4, 4.1 och 4.3–4.6 i bilaga VII, punkterna 1 och 2, 3 a och b, 3 f, 3 g och 3 i, punkt 6 i bilaga VIII, punkterna 1 och 2 samt 4–6 i bilaga IX, punkterna 1 och 2, 3.1 b–d, 3.2 och 3.3 samt 4 och 5 i bilaga X, punkterna 1 och 2, 3.1 d, 3.2, 3.3.1, 4, 5 a, 5 c och 5 d i bilaga XI, punkterna 1 och 2, 3.1 b–d, 3.2, 3.4, 4 och 5 i bilaga XII ska tillämpas från och med den 19 april 2016.

  Artikel 49
  Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.      
Utfärdat i Strasbourg den 26 februari 2014.      
På Europaparlamentets vägnar     På rådets vägnar
M. SCHULZ     D. KOURKOULAS
Ordförande     Ordförande
       

39

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/271
         

BILAGA I

GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV

INLEDNING

1.De åligganden som slås fast i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven ska endast gälla om en motsvarande risk föreligger när hissen eller säkerhetskomponenten till hissar används under sådana betingelser som installatören eller tillverkaren avsett.

2.De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som slås fast i detta direktiv är tvingande. Det kan dock, på grund av den vid det aktuella tillfället rådande tekniska utvecklingsnivån, vara omöjligt att uppfylla de fastställda målen. Under sådana omständigheter ska hissen eller säkerhetskomponenten till hissar så långt möjligt konstrueras och tillverkas i syfte att uppnå dessa mål.

3.Tillverkaren och installatören är skyldiga att företa en riskanalys med syfte att identifiera alla de risker som sammanhänger med produkterna. Dessa ska sedan konstrueras och tillverkas med hänsynstagande till nämnda analys.

1.Allmänt

1.1Tillämpning av direktiv 2006/42/EG

Om det finns en relevant risk och denna inte omfattas av denna bilaga, ska de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (1) tillämpas. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.1.2 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG äger alltid tillämpning.

1.2Lastbärare

Lastbäraren i varje hiss ska utgöras av en hisskorg. Denna hisskorg ska vara konstruerad och tillverkad för att erbjuda utrymme och bärförmåga i relation till det största antal personer och den märklast som fastställts av installatören.

Om en hiss är avsedd för transport av personer och dess storlek så tillåter, ska hisskorgen vara konstruerad och tillverkad på så sätt att den inte på grund av sina strukturella egenskaper försvårar eller förhindrar tillgång till och användning av hissen för personer med funktionshinder samt möjliggöra lämpliga anpassningar avsedda att underlätta deras användning av hissen.

1.3Upphängning och bärande organ

Hisskorgens upphängning och/eller bärande organ och deras ändinfästningar ska väljas och konstrueras så att de med hänsyn tagen till hissens användning, använt material och tillverkningsvillkoren erbjuder en betryggande total säkerhetsnivå och därmed minimerar risken för nedstörtning av hisskorgen.

Såvitt avser hissar med linor eller kedjor som bärande organ, ska hisskorgen vara upphängd i minst två av varandra oberoende linor eller kedjor, infästade var för sig. Linorna eller kedjorna får inte vara skarvade eller splitsade utom i de fall detta är nödvändigt för infästning.

1.4Kontroll av rörelser (inklusive överhastighet)

1.4.1Hissar ska vara konstruerade, tillverkade och installerade så att de inte kan sättas igång så länge belastningen överskrider märklasten.

1.4.2Varje hiss ska ha en hastighetsbegränsare.

Detta gäller dock inte för hissar vilkas drivsystem är konstruerat på ett sådant sätt att det hindrar överhastighet.

1.4.3Snabbgående hissar ska ha en anordning för övervakning och begränsning av hastigheten.

1.4.4Drivskivehissar ska vara konstruerade så att en säker meddrivning erhålles.

1.5Hissmaskin

1.5.1Varje personhiss ska ha sitt eget hissmaskineri. Detta krav gäller dock inte hissar som i stället för motvikt har en andra hisskorg.

(1) EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

40

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/272 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

1.5.2Installatören ska se till att hissmaskineriet med tillhörande utrustning ej är tillgängligt, annat än i samband med underhåll och i nödsituationer.

1.6Manöverorgan

1.6.1Manöverorgan för hissar som är avsedda för transport av handikappade personer utan medhjälpare ska vara lämpligt konstruerade och placerade för detta ändamål.

1.6.2Manöverorganens funktion ska vara tydligt markerade.

1.6.3Anropskretsar för flera hissar i samma grupp får vara gemensamt eller inbördes förbundna.

1.6.4Elektrisk utrustning ska vara installerad och inkopplad så att

a)varje förväxling med elektriska kretsar som inte har något samband med hissen är utesluten,

b)strömtillförseln kan omkopplas under belastning,

c)hissens rörelser är beroende av elektriska säkerhetsanordningar, anslutna och inkopplade i en separat säkerhets­ krets,

d)ett fel i den elektriska installationen ej förorsakar en farlig situation.

2.Risker för personer som befinner sig utanför hisskorgen

2.1Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att hisschaktet är oåtkomligt utom i samband med underhåll och i nödsituationer. Tillträde till hisschaktet får inte kunna ske om inte normal drift av hissen är utesluten.

2.2Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att risk för klämning av person är förebyggd när hisskorgen befinner sig i sitt allra nedersta respektive översta läge.

Kravet kan uppfyllas genom att tillräckligt fritt utrymme eller tillflyktsplats finns under och över hisskorgens ändlägen.

Medlemsstaterna får i undantagsfall, särskilt i befintliga byggnader där det inte är möjligt att uppfylla ovannämnda lösning godta att andra åtgärder vidtas för att förebygga risken för klämning. Medlemsstaterna ska i sådana fall ha möjlighet att ge ett förhandsgodkännande.

2.3Stannplanen och tillträdesöppningarna till hisskorgen ska ha dörrar, med för användningsändamålet betryggande mekanisk hållfasthet i enlighet med de av tillverkaren angivna användningsvillkoren.

En förreglingsanordning ska vid normal drift hindra

a)att hisskorgen kan sättas i rörelse avsiktligt eller oavsiktligt, om inte samtliga schaktdörrar är stängda och även förreglade,

b)att schaktdörren kan öppnas när hisskorgen är i rörelse och befinner sig utanför ett bestämt stannplan.

Inkörning av hisskorgen till stannplanet med öppen dörr får dock ske inom bestämda stannplanszoner under förutsättning att inkörningshastigheten kontrolleras.

3. Risker för personer som befinner sig i hisskorgen

3.1 Hisskorgen ska vara fullständigt inhägnad med väggar till full höjd, golv och tak med undantag av ventilations­ öppningar, samt ha dörrar till full höjd. Dessa dörrar ska vara utförda och installerade så att korgen inte kan hållas i rörelse, utom vid inkörning till stannplan enligt punkt 2.3 tredje stycket, om inte dörrarna är stängda. Hisskorgen ska stanna om någon dörr öppnas.

Hisskorgens dörrar ska förbli stängda och förreglade om hissen stannar mellan två plan och det föreligger risk att någon person kan falla ned mellan hisskorgen och schaktväggen eller om det inte finns något schakt.

41

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/273
         

3.2Hissen ska i händelse av strömavbrott eller fel på komponenter ha en anordning som hindrar fritt fall av hiss­ korgen eller okontrollerad rörelse av korgen.

Den anordning som hindrar fritt fall av hisskorgen ska vara oberoende av de organ som bär upp hisskorgen.

Anordningen ska kunna stanna hisskorgen med märklast och vid den högsta hastighet som installatören förutsatt. Ett stopp som föranletts av denna anordning får inte orsaka en retardation som är farlig för passagerarna oavsett belastningsförhållandet.

3.3Buffertar ska finnas mellan hisschaktets botten och hisskorgens golv.

Det fria utrymmet som det refereras till i punkt 2.2 ska uppmätas vid fullt ihoptryckt buffert.

Ovannämnda krav gäller inte för hissar vilkas hisskorg på grund av drivsystemets konstruktion inte kan inkräkta på det fria utrymmet enligt punkt 2.2.

3.4Hissar ska vara konstruerade och tillverkade så att de inte kan sättas igång om den anordning som krävs i punkt 3.2 inte är i verksamt läge.

4.Övriga risker

4.1Schaktdörr och korgdörr eller de två tillsammans ska, om de är maskinmanövrerade, ha en anordning som förebygger klämrisk vid deras rörelse.

4.2Schaktdörrar, däribland dörrar med glaspartier, ska när de avses bidra till att skydda byggnaden mot brand ha en tillfredsställande isoleringsförmåga, genom att vara täta, hela och oskadade samt genom dörrarnas isolerande (brand får inte sprida sig) och värmeöverförande egenskaper (värmestrålning).

4.3Installationen av en motvikt ska vara sådan att risken för kollision mellan hisskorgen och motvikten eller möjligheten av att denna faller ned på hisskorgen elimineras.

4.4En hiss ska ha en lämplig anordning som gör det möjligt att frigöra och evakuera passagerare som är instängda i hisskorgen.

4.5Hisskorgar ska vara utrustade med ett tvåvägs kommunikationssystem som möjliggör en permanent förbindelse med en service för snabbt avhjälpande.

4.6Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att, i händelse av att temperaturen i hissmaskinen överskrider det av installatören fastställda högsta värdet, hissen fullföljer pågående färd, men därefter inte accepterar nya startim­ pulser.

4.7I alla hisskorgar ska finnas tillräcklig luftväxling för passagerarna. Detta gäller även i händelse av ett längre driftsavbrott.

4.8I en hisskorg ska det finnas god belysning när hissen används, eller när en schaktdörr är öppen. Vidare ska det finnas nödbelysning.

4.9Kommunikationssystemet enligt punkt 4.5 och nödbelysningen enligt punkt 4.8 ska vara konstruerade och till­ verkade så att de fungerar även vid strömavbrott. De ska fungera under den tidsperiod som normalt passerar innan hjälp når fram.

4.10Manöverkretsar som kan användas i händelse av brand ska vara så konstruerade och utförda att hissen kan hindras att stanna vid vissa stannplan och lämnar prioritet för räddningspersonalen att manövrera hissen.

5.Märkning

5.1Förutom de minimikrav som gäller för varje maskin enligt punkt 1.7.3 i bilaga I i direktiv 2006/42/EG, ska varje hisskorg ha en väl synlig skylt med tydlig uppgift om tillåten märklast, uttryckt i kg, och tillåtet antal personer i hisskorgen.

5.2Om hissen är utförd så att instängda personer själva kan ta sig ut utan hjälp utifrån, ska nödvändiga och klara instruktioner finnas synligt anbringade i hisskorgen.

42

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/274 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

6.Bruksanvisningar

6.1Säkerhetskomponenter till hissar enligt bilaga III ska åtföljas av bruksanvisningar, så att följande kan utföras effektivt och utan fara:

a)Montering.

b)Anslutning.

c)Justering.

d)Skötsel.

6.2Varje hiss ska åtföljas av bruksanvisningar. Bruksanvisningarna ska minst innehålla

a)bruksanvisningar med de ritningar och scheman som är nödvändiga för normal drift och de som avser underhåll, reparation, återkommande kontroll och räddningsaktioner enligt punkt 4.4,

b)en journal i vilken reparationer och i förekommande fall återkommande kontroller kan noteras.

43

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/275
         

BILAGA II

A. INNEHÅLLET I EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR EU-försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar ska innehålla följande information:

a)Tillverkarens firmanamn och adress.

b)I förekommande fall firmanamn på och adress till tillverkarens representant.

c)Beskrivning av säkerhetskomponenten till hissar, typ- eller seriebeteckning och serienummer om sådant finns. En bild kan bifogas när så behövs för att kunna identifiera säkerhetskomponenten till hissar.

d)Säkerhetskomponentens säkerhetsfunktion om inte detta klart framgår av beskrivningen.

e)Säkerhetskomponentens tillverkningsår.

f)Alla relevanta krav som säkerhetskomponenten till hissar uppfyller.

g)En försäkran om att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med relevant harmoniserad unionslagstiftning.

h)I förekommande fall hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats.

i)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört EU-typkontroll av säkerhetskomponenter till hissar som anges i del A i bilaga IV och bilaga VI och hänvisning till EU-typintyg upprättat av det anmälda organet.

j)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som utfört bedömning av typöverensstämmelse med stickprov för säkerhetskomponenter till hissar som anges i bilaga IX.

k)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som godkänt det kvalitetssystem som tillverkaren har använt i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga VI eller VII.

l)Namn och befattning för den person som har fullmakt att underteckna försäkran för tillverkaren eller tillverkarens representant.

m)Ort och datum.

n)Namnteckning.

B. INNEHÅLLET I EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR HISSAR

EU-försäkran om överensstämmelse för hissar ska vara avfattad på samma språk som de bruksanvisningar som nämns i punkt 6.2 i bilaga I och innehålla följande information:

a)Installatörens firmanamn och adress.

b)I förekommande fall firmanamn på och adress till tillverkarens representant.

c)Beskrivning av hissen, typ- eller seriebeteckning, serienummer och adressen där hissen är installerad.

d)Hissens installationsår.

e)Alla relevanta bestämmelser som hissen uppfyller.

f)En försäkran om att hissen överensstämmer med relevant harmoniserad unionslagstiftning.

g)I förekommande fall hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.

44

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/276 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

h)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört EU-typkontroll av hissar som anges i del B i bilaga IV och hänvisning till det EU-typintyg upprättat av detta anmälda organ.

i)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört kontroll av enskilda produkter för hissar som anges i bilaga VIII.

j)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört slutlig kontroll av hissar som anges i bilaga V.

k)I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har godkänt det kvalitets­ säkringssystem som installatören använt i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse om anges i bilaga X, XI eller XII.

l)Namn och befattning för den person som har fullmakt att underteckna försäkran på installatörens vägnar eller dennes representant.

m)Ort och datum.

n)Namnteckning.

45

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/277
         

BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR

1.Anordningar för förregling av schaktdörrar.

2.Anordning enligt punkt 3.2 i bilaga I för att hindra fritt fall eller okontrollerad rörelse av hisskorgen.

3.Anordningar för hastighetsbegränsning.

4.a) Energiackumulerande buffertar,

i)icke linjära, eller

ii)med dämpad återgång.

b)Energiupptagande buffertar.

5.Säkerhetsanordningar anbringade på hydraulcylindrar i hydraulsystem när dessa används för att hindra nedstörtning.

6.Elektriska säkerhetsanordningar i form av säkerhetskretsar som innehåller elektroniska komponenter.

46

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/278 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

BILAGA IV

EU-TYPKONTROLL AV HISSAR OCH SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR

(Modul B)

A.EU-Typkontroll av säkerhetskomponenter till hissar

1.EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker den tekniska konstruktionen hos en säkerhetskomponent till hissar och kontrollerar och intygar att den tekniska konstruktionen av säkerhetskomponenten för hissar uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och att den kommer att göra det möjligt för hissar i vilka den monterats på ett korrekt sätt att uppfylla dessa krav.

2.Tillverkaren eller dennes representant ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ. Ansökan ska innehålla följande:

a)Namn på och adress till tillverkaren av säkerhetskomponenten och om ansökan ges in av tillverkarens represen­ tant, även dennes namn och adress, samt tillverkningsort för säkerhetskomponenten till hissar.

b)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

c)Den tekniska dokumentationen.

d)Ett representativt provexemplar av säkerhetskomponenten till hissar eller anvisning om den plats där granskning kan utföras. Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för att genomföra provningspro­ grammet.

e)Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska alla dokument, inbegripet övriga relevanta tekniska specifikationer, som har använts anges, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av prov­ ningar som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör tillverkaren, eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

3.Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om säkerhetskomponenten till hissar uppfyller de krav som avses i punkt 1 och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av säkerhetskomponentens konstruktion, tillverkning och funktion.

Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla följande uppgifter:

a)En beskrivning av säkerhetskomponenten till hissar och dess användningsområde (särskilt eventuella begräns­ ningar av hastighet, belastning och kapacitet) och villkor (speciellt vad det gäller explosionsfarlig atmosfär samt vädervillkor).

b)Konstruktionsritningar och -scheman och tillverkningsritningar och -scheman.

c)Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur säkerhetskomponenten till hissar fungerar.

d)En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att göra det möjligt för säkerhetskomponenten till hissar att uppfylla de villkor som avses i punkt 1, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

e)Resultat av konstruktionsberäkningar som tillverkaren utfört eller låtit utföra.

f)Provningsrapporter.

47

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/279
         

g)Ett exemplar av bruksanvisningarna för säkerhetskomponenterna till hissar.

h)Beskrivning av vidtagna åtgärder i tillverkningsskedet för att säkerställa att säkerhetskomponenterna till hissar i en serietillverkning överensstämmer med den säkerhetskomponent som provats.

4.Det anmälda organet ska göra följande:

a)Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedöma den tekniska konstruktionens lämp­ lighet.

b)Komma överens med sökanden om var undersökningarna och provningarna ska utföras.

c)Kontrollera att provexemplaret eller provexemplaren har tillverkats i överensstämmelse med den tekniska doku­ mentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna som de delar som är konstruerade i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer.

d)Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall där tillverkaren har valt att använda specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att de har använts på rätt sätt.

e)Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall där specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren tillämpat, andra relevanta tekniska specifikationer, möjliggör för säkerhetskomponenterna till hissar att uppfylla de villkor som avses i punkt 1.

Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka undersökningar, kontroller och prov­ ningar som har utförts och vad de har resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

5.Om typen av säkerhetskomponent till hissar uppfyller de villkor som avses i punkt 1, ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. Det intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av EU- typkontrollen, eventuella giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

EU-typintyget kan ha en eller flera bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att bedöma om de tillverkade säkerhets­ komponenterna till hissar överensstämmer med den undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de villkor som avses i punkt 1 ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg, den tekniska dokumentationen samt utvärderingsrapporten i 15 år efter det att det intyget utfärdats.

6.Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 1 ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta tillverkaren om detta.

7.Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen rörande EU- typintyget om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka säkerhetskomponentens överensstämmelse med de villkor som avses i punkt 1 eller villkoren för EU-typintygets giltighet.

Det anmälda organet ska granska ändringen och meddela den sökande om EU-typintyget fortfarande gäller eller om det krävs kompletterande undersökningar, kontroller eller provningar. Vid behov ska det anmälda organet utfärda ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget eller begära en ny ansökan om EU-typintyg.

48

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/280 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

8.Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de EU-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över sådana intyg och tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om sådana intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

9.Kommissionen, medlemsstaterna och andra anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget med tillägg. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av rapporten om de undersökningar, kontroller och provningar som utförts av det anmälda organet.

10.Tillverkaren ska tillsammans med den tekniska dokumentationen förvara kopior av EU-typintygen med bilagor och tillägg och kunna uppvisa dem för de nationella myndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden.

11.Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 2 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 10, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

B.EU-Typkontroll av hissar

1.EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker den tekniska konstruktionen hos en typhiss eller hos en hiss för vilken inga ytterligare typhissar är planerade, och intygar att typhissens eller hissens tekniska konstruktion uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges bilaga I.

Vid en EU-typkontroll av en hiss kontrolleras ett representativt provexemplar av en komplett hiss.

2.Installatören eller dennes representant ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ. Ansökan ska innehålla följande:

a)Installatörens namn och adress, och om ansökan ges in av installatörens representant, även dennes namn och adress.

b)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

c)Den tekniska dokumentationen.

d)Uppgifter om den plats där provexemplaret av hissen kan undersökas. Det provexemplar som överlämnas för provningen ska ha kompletta ändplansutrustningar samt ska kunna betjäna minst tre stannplan (översta, mellersta och nedersta).

e)Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument, inbegripet övriga relevanta tekniska specifikationer, som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av prov­ ningar som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör installatören, eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

3.Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla följande uppgifter:

a)En beskrivning av typhissen där det tydligt anges vilka variationer som är tillåtna av typhissen.

b)Konstruktionsritningar och -scheman och tillverkningsritningar och -scheman.

49

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/281
         

c)Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur hissen fungerar.

d)En förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav till vilka det tagits hänsyn.

e)En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska föreskrifter som följts. När det gäller harmoni­ serade standarderna som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

f)En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse för de säkerhetskomponenter som monterats i hissen.

g)Resultat av konstruktionsberäkningar som installatören utfört eller låtit utföra.

h)Provningsrapporter.

i)Ett exemplar av bruksanvisningarna som avses i punkt 6.2 i bilaga I.

j)Beskrivning av vidtagna åtgärder under tillverkningsskedet för att säkerställa att serietillverkade hissar överens­ stämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

4.Det anmälda organet ska göra följande:

a)Granska den tekniska dokumentationen och underlagen för att bedöma lämpligheten av den tekniska konstruk­ tionen hos en typhiss eller hiss för vilken inga ytterligare typhissar är planerade

b)Komma överens med installatören om var undersökningarna och provningarna ska utföras.

c)Kontrollera att provexemplaret har tillverkats i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna som de delar som är konstruerade i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer.

d)Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall där installatören har valt att använda specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att de har använts på rätt sätt.

e)Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall där specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som installatören tillämpat, andra relevanta tekniska specifikationer, uppfyller de motsvarande grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv.

5.Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka undersökningar, kontroller och prov­ ningar som har utförts och vad de har resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i rapporten utan installa­ törens samtycke.

6.När typen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I som är tillämpliga på den berörda hissen ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till installatören. Det intyget ska innehålla installatörens namn och adress, slutsatserna av EU-typkontrollen, eventuella giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

EU-typintyget kan ha en eller flera bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att under den slutliga kontrollen bedöma om hissarna överensstämmer med den godkända typen.

Om hissen inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta installatören om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg, den tekniska dokumentationen samt utvärderingsrapporten i 15 år efter det att det intyget utfärdats.

50

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/282 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

7.Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta installatören om detta.

8.Installatören ska underrätta det anmälda organet om alla ändringar av den godkända typen, inklusive variationer som inte finns angivna i den ursprungliga tekniska dokumentationen, som kan påverka hissens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I eller villkoren för EU-typintygets giltighet.

Det anmälda organet ska granska ändringen och meddela installatören om EU-typintyget fortfarande gäller eller om det krävs kompletterande undersökningar, kontroller eller provningar. Vid behov ska det anmälda organet utfärda ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget eller begära en ny ansökan om EU-typintyg.

9.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de EU-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över sådana intyg och tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om sådana intyg och tillägg som det har utfärdat.

10.Kommissionen, medlemsstaterna och andra anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget med tillägg. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av rapporten om de undersökningar, kontroller och provningar som utförts av det anmälda organet.

11.Installatören ska tillsammans med den tekniska dokumentationen förvara en kopia av EU-typintyget inbegripet dess bilagor och tillägg och kunna uppvisa dessa för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen har släppts ut på marknaden.

12.Installatörens representant

Installatörens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 2 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 8 och 11, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

51

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/283
         

BILAGA V

SLUTLIG KONTROLL AV HISSAR

1.Den slutliga kontrollen är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ försäkrar sig om och intygar att en hiss som omfattas av EU-typintyg eller har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett godkänt system för fullständig kvalitetssäkring uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhets­ kraven i bilaga I.

2.Installatörens skyldigheter

Installatören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en installerad hiss uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och överensstämmer med ett av följande:

a)En godkänd typ i ett EU-typintyg.

b)En hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna.

3.Slutlig kontroll

Ett anmält organ som installatören valt ska utföra en slutlig kontroll av hissen innan den släpps ut på marknaden för att kontrollera att hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

3.1Installatören ska ge in en ansökan om slutlig kontroll till ett enda anmält organ som denne väljer själv, och ska lämna följande handlingar till det anmälda organet:

a)En allmän sammanställningsritning över hissen.

b)Ritningar och scheman som är nödvändiga för slutlig kontroll och då särskilt scheman över manöverkretsen.

c)En kopia av de bruksanvisningar som avses i bilaga I punkt 6.2.

d)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

Det anmälda organet får inte ställa krav på detaljerade ritningar eller detaljinformation som inte är nödvändig för att verifiera att hissen överensstämmer med kraven.

Det ska utföras lämpliga undersökningar och provningar enligt relevanta harmoniserade standarder som avses i artikel 14 eller likvärdiga provningar för att kontrollera att hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

3.2Undersökningarna ska omfatta minst något av följande:

a)Granskning av de dokument som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att hissen överensstämmer med den godkända typ som beskrivs i EU-typintyget enligt del B i bilaga IV.

b)Granskning av de dokument som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att hissen överensstämmer med den hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för kvalitetssäkring enligt bilaga XI och om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna, i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll.

3.3Provningarna av hissen ska omfatta minst följande:

a)Körning av hissen, med och utan märklast, för kontroll av att säkerhetsanordningarna (gränsbrytare, låsanord­ ningar etc.) är rätt monterade och fungerar korrekt.

b)Körning av hissen, med och utan märklast för att kontrollera funktionen av säkerhetsanordningarna i händelse av strömavbrott.

c)Statiskt prov med 1,25 gånger märklasten.

52

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/284 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Märklasten ska vara den som anges i punkt 5 i bilaga I.

Efter dessa prov ska det anmälda organet kontrollera att inga deformationer eller försämringar har uppstått som kan inverka på hissens användning.

4.Om hissen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 19 och utfärda ett intyg över slutlig kontroll som anger vilka undersökningar och prov som utförts.

Det anmälda organet ska fylla i motsvarande sidor i den journal som anges i punkt 6.2 i bilaga I.

Om ett anmält organ vägrar att utfärda intyg över slutlig kontroll, ska det i detalj motivera skälen härför och ange vilka korrigerande åtgärder som måste vidtas. När installatören på nytt ansöker om slutlig kontroll ska det ske hos samma anmälda organ.

5.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, anbringa detta organs identifikationsnummer intill CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss.

5.2Installatören ska utarbeta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje hiss och förvara en kopia av EU- försäkran om överensstämmelse och intyget över den slutliga kontrollen och kunna uppvisa dem för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6.Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att få en kopia av intyget över slutlig kontroll.

7.Installatörens representant

Installatörens skyldigheter enligt punkterna 3.1 och 5 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av installatörens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

53

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/285
         

BILAGA VI

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV SÄKERHETSKOMPONENTER TILL

HISSAR

(Modul E)

1.Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av säkerhetskomponenter till hissar är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer tillverkarens kvalitetssystem för att säkerställa att säkerhetskomponenterna har tillverkats och övervakas i enlighet med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget, att de uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I och att de gör det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav.

2.Tillverkarens skyldigheter

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3.Kvalitetssystem

3.1Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för säkerhetskomponenter till berörda hissar bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

a)Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

b)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

c)Adressen till lokalen för slutkontroll och provning av säkerhetskomponenterna till hissar.

d)Alla upplysningar av betydelse om de säkerhetskomponenter till hissar som ska tillverkas.

e)Dokumentation av kvalitetssystemet.

f)Den tekniska dokumentationen för de godkända säkerhetskomponenterna till hissar och en kopia av EU-typin­ tyget.

3.2Inom ramen för kvalitetssystemet ska man antingen kontrollera varje säkerhetskomponent till hissar och utföra de tillämpliga provningar som anges i relevanta harmoniserade standarder enligt artikel 14 eller utföra likvärdiga provningar för att säkerställa att den uppfyller de villkor som avses i punkt 1. Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)kvalitetsmål,

b)organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

c)de undersökningar och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen,

d)metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt, och

e)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den be­ rörda personalens kvalifikationer etc.

3.3Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2. Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

54

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/286 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedöm­ ning av hissteknologi och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 f för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i detta direktiv och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

3.4Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5Tillverkaren eller dennes representant ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och skälen till beslutet.

4.Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för slutkontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)den tekniska dokumentationen,

c)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den be­ rörda personalens kvalifikationer.

4.3Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök i tillverkarens lokaler där det utförs slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar.

I samband med sådana besök får det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på varje enskild säkerhetskomponent till hissar som uppfyller de krav som avses i punkt 1.

5.2Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje säkerhetskomponent till hissar och kunna uppvisa en kopia för de nationella myndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken säkerhetskomponent till hissar den har upprättats.

55

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/287
         

6.Tillverkaren ska under tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 f.

b)Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 e.

c)Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

d)Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.5 tredje stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

7.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteck­ ningen över de godkännanden som det har utfärdat, avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

8.Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

56

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/288 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

BILAGA VII

ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING AV SÄKERHETSKOMPONENTER

TILL HISSAR

(Modul H)

1.Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring av säkerhetskomponenter till hissar är det för­ farande för bedömning av överensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer tillverkarens kvalitetssystem för att säkerställa att säkerhetskomponenterna till hissar har konstruerats, tillverkats, kontrollerats och provats och uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I samt att de gör det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav.

2.Tillverkarens skyldigheter

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt system för kvalitetssäkring för konstruktion, tillverkning, slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4.

3.System för kvalitetssäkring

3.1Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt system för kvalitetssäkring bedömt. Ansökan ska innehålla följande:

a)Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

b)Adressen till lokalerna där säkerhetskomponenterna har konstruerats, tillverkats, kontrollerats och provats.

c)Alla upplysningar av betydelse beträffande de säkerhetskomponenter till hissar som ska tillverkas.

d)Den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3 i del A i bilaga IV för varje kategori av säkerhetskom­ ponenter till hissar som ska tillverkas.

e)Dokumentationen beträffande systemet för kvalitetssäkring.

f)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

3.2Kvalitetssystemet ska säkerställa att säkerhetskomponenterna till hissar överensstämmer med de villkor som avses i punkt 1. Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter när det gäller konstruktion av och produktkvalitet,

b)de tekniska specifikationer för konstruktion, inbegripet standarder, som kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standarderna inte tillämpas till fullo, vilka medel, inbegripet relevanta tekniska specifi­ kationer, som kommer att användas för att säkerställa att de villkor som avses i punkt 1 uppfylls,

c)de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen som kommer att användas vid konstruktionen av säkerhetskomponenterna till hissar,

d)de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitets­ säkring som kommer att användas,

e)de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att utföras,

57

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/289
         

f)kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer,

g)metoder för övervakning av att den erforderliga konstruktions- och produktkvaliteten uppnås och att kvalitets­ systemet fungerar effektivt.

3.3Det anmälda organet ska bedöma systemet för kvalitetssäkring för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2. Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedöm­ ning av hissteknologi och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d för att kontrollera att till­ verkaren känner till de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och kan utföra de under­ sökningar som krävs för att säkerställa att säkerhetskomponenter till hissar överensstämmer med kraven.

Beslutet ska meddelas tillverkaren och i förekommande fall tillverkarens representant. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

3.4Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för fullständig kvalitetssäkring, och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har systemet för fullständig kvalitetssäkring om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat system för kvalitetssäkring fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

4.Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för kvalitetssäkring.

4.2För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring,

b)de kvalitetsdokument som anges i konstruktionsdelen av systemet för kvalitetssäkring, t.ex. resultat från analyser, beräkningar och provningar etc.,

c)den tekniska dokumentationen till de säkerhetskomponenter till hissar som tillverkats,

d)de kvalitetsdokument som anges i tillverkningsdelen av systemet för fullständig kvalitetssäkring, t.ex. gransknings­ rapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer.

4.3Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar systemet för kvalitetssäkring och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att systemet för kvalitetssäkring fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en prov­ ningsrapport.

58

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/290 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

5.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på varje enskild säkerhetskomponent till hissar som uppfyller de krav som avses i punkt 1.

5.2Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje säkerhetskomponent till hissar och kunna uppvisa en kopia för de nationella myndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken säkerhetskomponent till hissar den har upprättats.

6.Tillverkaren ska under tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)Den dokumentation som avses i punkt 3.1 e.

b)Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d.

c)Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5 första stycket.

d)Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.5 tredje stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

7.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har utfärdat.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av beslutet om godkännande med bilagor och tillägg och den tekniska dokumentationen i 15 år efter det att det utfärdats.

8.Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

59

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/291
         

BILAGA VIII

ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KONTROLL AV ENSKILDA HISSAR

(Modul G)

1.Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är det förfarande för bedömning av över­ ensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer om en hiss uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2.Installatörens skyldigheter

2.1Installatören ska vidta de åtgärder som krävs för att tillverkningsprocessen och övervakningen av denna tryggar hissens överensstämmelse med de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2.2Installatören ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om kontroll av enskilda produkter. Ansökan ska innehålla följande:

a)Installatörens namn och adress och, om ansökan lämnas in av installatörens representant, även dennes namn och adress.

b)Adress där hissen installerats.

c)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte ingivits till något annat anmält organ.

d)Teknisk dokumentation.

3.Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla minst följande:

a)En beskrivning av hissen.

b)Konstruktionsritningar eller -scheman och tillverkningsritningar eller –scheman.

c)Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur hissen fungerar.

d)En förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som tagits i beaktande.

e)En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller har­ moniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

f)En kopia av EU-typintyget över använda säkerhetskomponenter till hissar som monterats i hissen.

g)Resultat av konstruktionsberäkningar som installatören utfört eller låtit utföra.

h)Provningsrapporter.

i)En kopia av bruksanvisningar enligt punkt 6.2 i bilaga I.

4.Kontroll

Det anmälda organ som valts av installatören ska kontrollera den tekniska dokumentationen och hissen samt utföra sådana prov som anges i relevanta harmoniserade standarder eller utföra likvärdiga provningar för att kontrollera hissens överensstämmelse med de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Provningarna ska omfatta minst de provningar som avses i punkt 3.3 i bilaga V.

60

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/292 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Om hissen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet utfärda ett intyg om överensstämmelsen på grundval av de utförda provningarna.

Det anmälda organet ska fylla i tillhörande sidor i journalen i enlighet med punkt 6.2 i bilaga I.

Om det anmälda organet vägrar att utfärda intyg om överensstämmelse ska det i detalj motivera skälen härför och ange vilka korrigerande åtgärder som måste vidtas. När installatören på nytt ansöker om kontroll av enskilda produkter ska det ske hos samma anmälda organ.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av intyget om överensstäm­ melse.

5.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 2.2, anbringa detta organs identifikationsnummer intill CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss.

5.2Installatören ska utarbeta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje hiss och förvara en kopia av EU- försäkran om överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6.Installatören ska tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara en kopia av intyget om överensstämmelse och kunna uppvisa dem för de nationella myndigheterna i minst tio år från det datum då hissen släpptes ut på marknaden.

7.Installatörens representant

Installatörens skyldigheter enligt punkterna 2.2 och 6 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av installatörens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

61

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/293
         

BILAGA IX

KONTROLL AV TYPÖVERENSSTÄMMELSE GENOM STICKPROVSKONTROLL FÖR SÄKERHETSKOMPONENTER TILL

HISSAR

(Modul C 2)

1.Överensstämmelse med typ genom stickprovskontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstäm­ melse genom vilken ett anmält organ kontrollerar säkerhetskomponenter till hissar för att säkerställa att de över­ ensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget, att de uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga I samt att de kommer att göra det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav.

2.Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att tillverkningsprocessen och dess övervakning garanterar att de tillverkade säkerhetskomponenterna till hissar uppfyller de villkor som avses i punkt 1.

3.Tillverkaren ska lämna in ansökan om stickprovskontroll till ett valfritt anmält organ. Ansökan ska innehålla följande:

a)Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

b)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

c)Alla relevanta upplysningar om de säkerhetskomponenter till hissar som tillverkats.

d)Adressen till lokalerna i vilka säkerhetskomponenten till hissar kan provas.

4.Det anmälda organet ska utföra eller låta utföra kontroll av säkerhetskomponenter till hissar med slumpvisa intervall. Ett lämpligt stickprov av de slutliga säkerhetskomponenterna till hissar, taget på plats av det anmälda organet, ska undersökas, och tillämpliga provningar enligt de relevanta harmoniserade standarderna och/eller likvärdiga prov­ ningar enligt andra relevanta tekniska specifikationer, ska utföras för att kontrollera om säkerhetskomponenten till hissar uppfyller kraven enligt punkt 1. Om en eller flera av de kontrollerade säkerhetskomponenterna till hissar inte uppfyller dessa krav, ska det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

De punkter som ska tas i beaktande vid kontroll av säkerhetskomponenter till hissar ska fastställas efter gemensamt avtal mellan samtliga anmälda organ som är ansvariga för detta förfarande med hänsynstagande till säkerhetskom­ ponentens grundläggande karakteristika.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse med typ med hänsyn tagen till de utförda under­ sökningarna och provningarna.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av intyget om överensstäm­ melse med typ.

5.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer på varje enskild säkerhetskomponent till hissar som uppfyller de krav som avses i punkt 1.

5.2Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje säkerhetskomponent till hissar och kunna uppvisa en kopia för de nationella myndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken säkerhetskomponent till hissar den har upprättats.

6.Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten. Tillverkarens representant får inte fullgöra någon av de skyldigheter som åligger tillverkaren i enlighet med punkt 2.

62

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/294 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

BILAGA X

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV HISSAR

(Modul E)

1.Överensstämmelse som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer installatörens system för kvalitetssäkring av produkter för att säkerställa att hissarna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget eller med en hiss som har konstruerats och tillverkats enligt ett godkänt system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och att de uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2.Installatörens skyldigheter

Installatören ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och provning av hissen i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4.

3.Kvalitetssystem

3.1Installatören ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för berörda hissar bedömt. Ansökan ska innehålla följande:

a)Installatörens namn och adress och, om ansökan lämnas in av installatörens representant, även dennes namn och adress.

b)Alla upplysningar av betydelse beträffande de hissar som ska installeras.

c)Dokumentationen av kvalitetssystemet.

d)Den tekniska dokumentationen för de hissar som ska installeras.

e)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

3.2Inom ramen för kvalitetssystemet ska man undersöka varje hiss och utföra de tillämpliga provningar som anges i relevanta harmoniserade standarder eller utföra likvärdiga provningar för att säkerställa att hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och kvalitetsdokument.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)kvalitetsmål,

b)organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

c)de undersökningar och provningar som kommer att utföras innan hissen släpps ut på marknaden, inklusive åtminstone de provningar som anges i punkt 3.3 i bilaga V,

d)metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

e)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer.

3.3Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2. Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som över­ ensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Minst en av revisionsgruppens deltagare ska ha erfarenhet av bedömning av den aktuella hissteknologin och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos installatören och ett besök på installationsplatsen.

63

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/295
         

Installatören ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

3.4Installatören ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.4.1Installatören ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla eventuella ändringar som planeras i det.

3.4.2Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela installatören, eller i förekommande fall dennes representant, sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 19.

4.Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2För att möjliggöra en bedömning ska installatören ge det anmälda organet tillträde till lokaler för installation, kontroll och provning och ska tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)den tekniska dokumentationen,

c)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att installatören upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till installatören.

4.4Det anmälda organet får dessutom besöka platsen för installation av hissen utan förvarning.

I samband med sådana besök får det anmälda organet, om nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska ge installatören en besöks­ rapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.Installatören ska under tio år efter det att den sista hissen harsläppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c.

b)Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d.

c)Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.4.1.

d)Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4.2 andra stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till för­ teckningen över de godkännanden som det har utfärdat, avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

64

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/296 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

7.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

7.1Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, anbringa detta organs identifikationsnummer intill CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss.

7.2Installatören ska utarbeta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje hiss och förvara en kopia av EU- försäkran om överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

8.Installatörens representant

Installatörens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.4.1, 5 och 7 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av installatörens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

65

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/297
         

BILAGA XI

ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING OCH

KONSTRUKTIONSKONTROLL AV HISSAR

(Modul H1)

1.Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring och konstruktionskontroll av hissar är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer installatörens system för kvalitetssäkring och i förekommande fall hissens konstruktion för att säkerställa att de hissar som installeras uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2.Installatörens skyldigheter

Installatören ska tillämpa ett godkänt system för kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning, montering, instal­ lation, slutkontroll och provning av hissarna som anges i punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4. Lämpligheten av den tekniska konstruktionen hos hissarna ska ha kontrollerats i enlighet med punkt 3.3.

3.System för kvalitetssäkring

3.1Installatören ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt system för kvalitetssäkring bedömt. Ansökan ska innehålla följande:

a)Installatörens namn och adress och, om ansökan lämnas in av installatörens representant, även dennes namn och adress.

b)Alla upplysningar av betydelse beträffande de hissar som ska installeras; särskilt upplysningar som är av betydelse för sambandet mellan konstruktionen och driften av hissen.

c)Dokumentationen av kvalitetssystemet.

d)Den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3 i del B i bilaga IV.

e)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

3.2Systemet för kvalitetssäkring ska säkerställa att hissarna uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säker­ hetskrav som anges i bilaga I. Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska doku­ menteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och kvalitetsdokument.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter när det gäller konstruktion och produktkvalitet,

b)de tekniska specifikationer för konstruktion, inbegripet standarder, som kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standarderna inte tillämpas till fullo, vilka medel, inbegripet andra relevanta tekniska specifikationer, som kommer att användas för att säkerställa att de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga I,

c)de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen som kommer att användas vid konstruktionen av hissarna,

d)de undersökningar och provningar som kommer att utföras vid leveranskontroll av material, komponenter och delmontage,

e)de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för montering, installation, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att användas,

f)de undersökningar och provningar som ska utföras före (kontroll av installationsförhållanden: hisschakt, hiss­ maskinrum etc.), under och efter installationen (inklusive åtminstone de prov som anges i punkt 3.3 i bilaga V),

66

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/298 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

g)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer,

h)metoder för övervakning av att den erforderliga konstruktions- och produktkvaliteten uppnås och att kvalitets­ systemet fungerar effektivt.

3.3Konstruktionskontroll

3.3.1Om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna ska det anmälda organet förvissa sig om att konstruktionen överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I, och om så är fallet, utfärda ett EU-intyg om konstruktionskontroll till installatören. Intyget ska innehålla giltighetsvillkor och uppgifter som krävs för att identifiera den godkända konstruktionen.

3.3.2Om konstruktionen inte uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga I ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-intyg om konstruktionskontroll och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända konstruktionen inte längre uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta installatören om detta.

3.3.3Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som utfärdat EU-intyget om konstruktionskontroll om alla änd­ ringar av den godkända konstruktionen som kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande – från det anmälda organ som utfärdat EU-intyget om konstruktionskontroll – i form av ett tillägg till det ursprung­ liga EU-intyget om konstruktionskontroll.

3.3.4Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de EU-intyg om konstruktionskontroll och/eller tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de intyg och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-intyg om konstruktionskontroll och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda organet.

3.3.5Installatören ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en kopia av EU-intyget om konstruktionskontroll med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumentationen i tio år efter det att hissen har släppts ut på marknaden.

3.4Kontroll av systemet för kvalitetssäkring

Det anmälda organet ska bedöma systemet för kvalitetssäkring för att avgöra om det uppfyller de krav som avses i punkt 3.2. Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av systemet för kvalitetssäkring som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Minst en av revisionsgruppens deltagare ska ha erfarenhet av bedömning av den aktuella hissteknologin och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos installatören och ett besök på installationsplatsen.

Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d för att kontrollera att installatören känner till de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att hissen överensstämmer med kraven.

67

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/299
         

Beslutet ska meddelas installatören eller i förekommande fall installatörens representant. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen samt skälen till beslutet.

3.5Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för kvalitetssäkring och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Installatören ska underrätta det anmälda organ som har godkänt systemet för kvalitetssäkring om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat system för kvalitetssäkring fortsatt kommer att uppfylla de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela installatören, eller i förekommande fall dennes representant, sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 19.

4.Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att installatören fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för kvalitetssäkring.

4.2För att möjliggöra en bedömning ska installatören ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, montering, installation, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring,

b)de kvalitetsdokument som anges i konstruktionsdelen av kvalitetssystemet, t.ex. resultat från analyser, beräk­ ningar och provningar,

c)de kvalitetsdokument som anges i den del av kvalitetssystemet som rör godkännande av levererade enheter och installation, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer.

4.3Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att installatören upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos installatören eller på installationsplatsen för hissen. I samband med sådana besök får det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska ge tillverkaren en besöks­ rapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.Installatören ska under tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden förvara och kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c.

b)Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d.

c)Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5 andra stycket.

d)Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.5 fjärde stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

68

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/300 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av beslutet om godkännande med bilagor och tillägg och den tekniska dokumentationen i 15 år efter det att det utfärdats.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har utfärdat.

7. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

7.1Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, anbringa detta organs identifikationsnummer intill CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss.

7.2Installatören ska utarbeta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje hiss och förvara en kopia av EU- försäkran om överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

8.Installatörens representant

Installatörens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 och 7 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av installatörens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

69

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/301
         

BILAGA XII

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTION AV HISSAR

(Modul D)

1.Överensstämmelse som grundar sig på kvalitetssäkring av produktion av hissar är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer installatörens system för kvalitetssäkring av produktionen för att säkerställa att de hissar som installeras överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget eller med en hiss som har konstruerats och tillverkats enligt ett system för kvalitets­ säkring enligt bilaga XI och att de uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2.Installatörens skyldigheter

Installatören ska tillämpa ett godkänt system för kvalitetssäkring av tillverkning, montering, installation, slutkont­ roll och provning av hissarna i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3.System för kvalitetssäkring

3.1Installatören ska hos ett enda valfritt anmält organ ansöka om att få sitt system för kvalitetssäkring bedömt. Ansökan ska innehålla följande:

a)Installatörens namn och adress och, om ansökan lämnas in av installatörens representant, även dennes namn och adress.

b)All relevant information om de hissar som ska installeras.

c)Dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring.

d)Den tekniska dokumentationen för de hissar som ska installeras.

e)En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

3.2Kvalitetssystemet ska säkerställa att hissarna överensstämmer med de tillämpliga grundläggande hälso- och säker­ hetskraven i bilaga I.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som installatören tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

b)de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitets­ säkring som kommer att användas,

c)de undersökningar och provningar som utförs före, under och efter installation,

d)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer,

e)metoder för övervakning av att den eftersträvade hisskvaliteten uppnås och att systemet för kvalitetssäkring av produktion fungerar väl.

3.3Det anmälda organet ska bedöma systemet för kvalitetssäkring för att avgöra om det uppfyller de krav som avses i punkt 3.2. Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Minst en av revisionsgruppens deltagare ska ha erfarenhet av bedömning av den aktuella hissteknologin och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

70

        Prop. 2015/16:59
        Bilaga 1
L 96/302   Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
SV
         

Revisionen ska även omfatta en inspektion hos installatören och ett besök på installationsplatsen.

Organet ska meddela installatören sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

3.4Installatören ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för kvalitets­ säkring och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.4.1Installatören ska underrätta det anmälda organ som har godkänt systemet för kvalitetssäkring om alla ändringar som planeras i systemet.

3.4.2Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat system för kvalitetssäkring fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela installatören, eller i förekommande fall dennes representant, sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och skälen till beslutet.

Det anmälda organet ska anbringa, eller låta anbringa, sitt identifikationsnummer vid sidan av CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 19.

4.Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att installatören fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända systemet för kvalitetssäkring.

4.2För att möjliggöra en bedömning ska installatören ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, montering, installation, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)dokumentationen av systemet för kvalitetssäkring,

b)den tekniska dokumentationen,

c)kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer.

4.3Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att installatören upprätthåller och tillämpar systemet för kvalitetssäkring och ska lämna en revisionsberättelse till installatören.

4.4Det anmälda organet kan dessutom besöka installatören utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att systemet för kvalitetssäkring fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.Installatören ska i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden förvara och kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c.

b)Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 d.

c)Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.4.1.

d)Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4.2 andra stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6.Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för kvalitetssäkring som det har utfärdat.

71

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/303
         

7.CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

7.1Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, anbringa detta organs identifikationsnummer intill CE-märkningen i hisskorgen i varje hiss.

7.2Installatören ska utarbeta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje hiss och förvara en kopia av EU- försäkran om överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

8.Installatörens representant

Installatörens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.4.1, 5 och 7 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av installatörens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

72

                    Prop. 2015/16:59
                    Bilaga 1
L 96/304           Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
  SV      
                       
              BILAGA XIII    
              DEL A        
      Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar
              (se artikel 47)    
  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG          
  (EGT L 213, 7.9.1995, s. 1)              
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Endast punkt 10 i bilaga I
  nr 1882/2003                
  (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)            
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG Endast artikel 24
  (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24)            
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Endast artikel 26.1 i
  nr 1025/2012                
  (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)            
              DEL B        
      Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningsdatum
              (se artikel 45)    
                   
      Direktiv     Tidsfrist för införlivande   Datum för tillämpning
                     
  95/16/EG     1 januari 1997     1 juli 1997
                     
  2006/42/EG artikel 24     29 juni 2008     29 december 2009
                       

73

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV   Europeiska unionens officiella tidning L 96/305
               
          BILAGA XIV  
        JÄMFÖRELSETABELL  
               
        Direktiv 95/16/EG   Detta direktiv  
               
  Artikel 1.1       Artikel 1.1 första stycket  
        Artikel 1.1 andra stycket  
  Artikel 1.2 första stycket   Artikel 2.1  
  Artikel 1.2 andra stycket   Artikel 1.1  
  Artikel 1.2 tredje stycket      
  Artikel 1.3       Artikel 1.2  
  Artikel 1.4 första stycket första strecksatsen   Artikel 2.6  
  Artikel 1.4 första stycket andra fjärde strecksatsen   Artikel 2.5  
  Artikel 1.4 första stycket fjärde strecksatsen   Artikel 2.7  
  Artikel 1.4 första stycket femte strecksatsen   Artikel 2.3  
  Artikel 1.4 andra stycket   Artikel 16.3  
  Artikel 1.4 tredje stycket   Artikel 16.4  
  Artikel 1.5       Artikel 1.3  
        Artikel 2.1  
  Artikel 2.1 första strecksatsen   Artikel 4.1  
  Artikel 2.1 andra strecksatsen   Artikel 4.2  
  Artikel 2.2       Artikel 6.1  
  Artikel 2.3       Artikel 6.2  
  Artikel 2.4       Artikel 3.3  
  Artikel 2.5       Artikel 3.2  
  Artikel 3 första stycket   Artikel 5.1  
  Artikel 3 andra stycket   Artikel 5.2  
  Artikel 4.1       Artikel 3.1  
  Artikel 4.2        
        Artiklarna 7–14  
  Artikel 5.1       Artikel 14  
  Artikel 6.1 och 6.2    
  Artikel 6.3 och 6.4   Artikel 42  
  Artikel 7.1 första stycket   Artikel 38.1  
  Artikel 7.1 andra stycket   Artikel 38.5  
  Artikel 7.2 första stycket   Artikel 39.3  
  Artikel 7.3          
  Artikel 7.4       Artikel 40.4  
               

74

            Prop. 2015/16:59
            Bilaga 1
L 96/306       Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
  SV  
               
               
      Direktiv 95/16/EG   Detta direktiv    
               
  Artikel 8.1 a   Artikel 15    
  Artikel 8.1 b och c      
  Artikel 8.2   Artikel 16    
  Artikel 8.3, första och tredje strecksatsen Artikel 17.2 och artikel 19.3    
  Artikel 8.3, andra strecksatsen   Artikel 7.3    
  Artikel 8.4      
  Artikel 8.5   Artikel 12    
  Artikel 9.1   Artikel 20    
  Artikel 9.2        
  Artikel 9.3   Artikel 30.1    
  Artikel 10.1      
  Artikel 10.2   Artikel 19.1    
  Artikel 10.3      
  Artikel 10.4 a   Artikel 41.1 a    
  Artikel 10.4 b      
  Artikel 11      
    Artikel 43    
  Artikel 12      
  Artikel 13      
  Artikel 14      
  Artikel 15.1 och 15.2      
  Artikel 15.3   Artikel 45.2    
  Artikel 16   Artikel 46    
  Artikel 17   Artikel 49    
  Bilaga I   Bilaga I    
  Bilaga II del A   Bilaga II del A    
  Bilaga II del B   Bilaga II del B    
  Bilaga III   Artikel 18    
  Bilaga IV   Bilaga III    
  Bilaga V del A   Bilaga IV del A    
  Bilaga V del B   Bilaga IV del B    
  Bilaga VI   Bilaga V    
  Bilaga VII      
  Bilaga VIII   Bilaga VI    
  Bilaga IX   Bilaga VII    
               

75

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

29.3.2014   SV   Europeiska unionens officiella tidning   L 96/307
               
               
      Direktiv 95/16/EG     Detta direktiv
               
  Bilaga X   Bilaga VIII    
  Bilaga XI   Bilaga IX    
  Bilaga XII   Bilaga X    
  Bilaga XIII   Bilaga XI    
  Bilaga XIV   Bilaga XII    
    Bilaga XIII    
    Bilaga XIV    
               

76

Prop. 2015/16:59

Bilaga 1

L 96/308 SV Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014
         

UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet anser att endast om och när genomförandeakter i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 diskuteras vid möten med kommittéer kan de sistnämnda anses vara kommittéer inom ramen för kommittéförfarandet i den mening som avses i bilaga I till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen. Möten med kommittéer omfattas således av punkt 15 i ramavtalet om och när andra frågor diskuteras.

77

Prop. 2015/16:59

Bilaga 2

Sammanfattning av Boverkets rapport Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt (Rapport 2015:2)

Regeringen har gett i uppdrag åt Boverket att lämna förslag till författningsändringar för att genomföra EU:s nya hissdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar). I uppdraget ingår att föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs med anledning av det nya direktivet samt att redogöra för de ändringar som bedöms nödvändiga på föreskriftsnivå.

I rapporten föreslår Boverket några mindre ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt mer omfattande ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

I PBL föreslår Boverket ändringar i fråga om tillsynsmyndigheters rätt att få uppgifter och handlingar från installatörer av hissar samt utökade bemyndiganden att meddela regler om på vilket eller vilka språk vissa handlingar ska tillhandahållas.

I PBF föreslår Boverket bland annat nya regler om skyldigheter för ekonomiska aktörer och dess ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter till hissar uppfyller vissa krav. Med ekonomiska aktörer avses installatörer av hissar samt tillverkare, importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar. De mer centrala kraven på aktörerna föreslås införas i PBF medan övriga krav föreslås införas i Boverkets föreskrifter. Vidare föreslår Boverket en ny bestämmelse i PBF om byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse eller att anbringa CE-märkning avseende en hiss eller en säkerhetskomponent till en hiss. I PBF föreslås även nya definitioner av begrepp samt utökat bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter.

Slutligen redogör Boverket i rapporten för vilka ändringar som förutses behöva göras med anledning av hissdirektivet i verkets egna föreskrifter. Detta avser bland annat kraven på de ekonomiska aktörerna i den mån dessa inte tas in i PBF.

78

Rapportens lagförslag

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) att 11 kap. 8 § och 16 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Prop. 2015/16:59

Bilaga 3

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

8 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1.byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2.en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och

3.en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,

b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

          Vad som sägs i första stycket 3
          om en tillsynsmyndighets rätt i
          förhållande till vissa aktörer ska
          även gälla i förhållande till den
          som installerar en hiss.
En myndighet som framställer En myndighet som framställer
kartor för samhällets behov har för kartor för samhällets behov har för
att fullgöra sin kartläggningsupp- att fullgöra sin kartläggningsupp-
gift också en sådan rätt till tillträde gift också en sådan rätt till tillträde
som anges i första stycket 1, dock som anges i första stycket 1, dock
inte till bostäder. Om det behövs inte till bostäder.
för att tillsynsmyndigheten ska  
kunna ta del av innehållet i ett  
utländskt certifikat, intyg eller  
annan handling, ska handlingen  
på myndighetens begäran visas i  
översättning till svenska. Översätt-  

ningen behöver inte vara auktoriserad.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska

handlingen på myndighetens begä-

79

Prop. 2015/16:59

Bilaga 3

80

ran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

16 kap. Bemyndiganden

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämplig för att ingå i ett byggnadsverk,

2.märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3.typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,

4.att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få användas i ett byggnadsverk,

5.på vilket eller vilka språk prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillhandahållas,

6.på vilket eller vilka språk tillverkarna, importörerna och distributörerna ska förse tillsynsmyndigheten med information och dokumentation enligt artiklarna 11.8, 13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr 305/2011,

7.på vilket eller vilka språk bruksanvisningar och annan information och dokumentation avseende hissar och säkerhetskomponenter till hissar ska tillhandahållas,

8.på vilket eller vilka språk kontaktuppgifter till installatörer av hissar och till tillverkare och importörer av säkerhetskomponenter ska hållas tillgängliga,

9.på vilket eller vilka språk en EU-försäkran om överensstämmelse avseende en hiss eller en säkerhetskomponent till en hiss ska tillhandahållas,

7. sådan ersättning som anges i 10. sådan ersättning som anges i
11 kap. 8 b och 8 c §§, och 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
8. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 11. avgift vid tillsyn enligt 11 kap.
66 §. 66 §.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

Äldre bestämmelser får tillämpas i fråga om hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut på marknaden före den 20 april 2016.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2015/16:59

Bilaga 4

Efter remiss har yttrande över Boverkets rapport 2015:2 lämnats av Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Swedac, Kommerskollegium, Statens fastighetsverk, Konkurrensverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Regelrådet, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Skåne län, Uppsala universitet (juridiska fakulteten), Helsingborgs kommun, Huddinge kommun, Kiruna kommun, Malmö kommun, Mariestads kommun, Skellefteå kommun, Stockholms kommun, Östersunds kommun, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Kontrollansvarigas Riksförening, Fastighetsägarna i Sverige AB, Hissförbundet, Sveriges Byggindustrier.

Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Bjuvs kommun, Dals-Eds kommun, Göteborgs kommun, Karlshamns kommun, Kristinehamns kommun, Krokoms kommun, Kumla kommun, Köpings kommun, Leksands kommun, Lerums kommun, Luleå kommun, Ovanåkers kommun, Sundsvalls kommun, Sö- derhamns kommun, Tanums kommun, Tidaholms kommun, Uppsala kommun, Valdemarsviks kommun, Vansbro kommun, Varbergs kommun, Växjö kommun, Örebro kommun, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, Svenska teknik- och designföretagen, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Bostadsrätterna, Byggherrarna i Sverige AB, PEAB, Sweco, DEKRA In- dustrial AB, g-ack AB, Hissbesiktningar i Sverige AB, Inspecta Sweden AB, Salwéns Ingenjörsbyrå AB, SLP Lyft & Elprovning i Sverige AB, SMP Svensk Maskinprovning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Vasakronan har getts tillfälle att yttra sig men avstått från detta.

81

Prop. 2015/16:59

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 8 § och 16 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

8 §1

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1.byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2.en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och markåtgärder, och

3.en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,

b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder. Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar en hiss.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska

1 Senaste lydelse 2013:306.

82

handlingen på myndighetens begä- Prop. 2015/16:59
ran visas i översättning till svenska. Bilaga 5
Översättningen behöver inte vara  
auktoriserad.  
16 kap.  
6 §2  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-  
dela föreskrifter om  

1.vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämplig för att ingå i ett byggnadsverk,

2.märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3.typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,

4.att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få användas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk pre- 5. på vilket eller vilka språk hand-
standadeklarationer, bruksanvis- lingar och information inom denna
ningar och säkerhetsföreskrifter en- lags tillämpningsområde ska till-
ligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och handahållas, när krav på tillhan-
14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 dahållande är en följd av Sveriges
ska tillhandahållas, medlemskap i Europeiska unionen,
6. på vilket eller vilka språk till-  
verkarna, importörerna och distri-  
butörerna ska förse tillsynsmyndig-  
heten med information och doku-  
mentation enligt artiklarna 11.8,  
13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr  
305/2011, 6. sådan ersättning som anges i
7. sådan ersättning som anges i
11 kap. 8 b och 8 c §§, och 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
8. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap.
66 §. 66 §.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

2 Senaste lydelse 2013:306.

83

Prop. 2015/16:59

Bilaga 6

84

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-16

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund.

Genomförande av hissdirektivet

Enligt en lagrådsremiss den 5 november 2015 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Carl Scheutz.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

11 kap. 8 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjligheter att få tillgång till produkter för kontroll, upplysningar och tillträde till lokaler hos de aktörer som tillsynen riktas mot. Enligt förslaget utvidgas rätten till att omfatta även den som installerar en hiss. Tillsynen omfattar alla hissinstallatörer och syftar inte till att kontrollera att installationen i ett enskilt fall utförts på ett korrekt sätt. I förtydligande syfte bör ”en hiss” ersättas av ordet ”hissar”.

Näringsdepartementet Prop. 2015/16:59
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 december 2015  
Närvarande: statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden  
Å Romson, Y Johansson, I Baylan, K Persson, P Hultqvist, H Hellmark  
Knutsson, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Johansson, P Bolund,  
M Damberg, A Bah Kuhnke, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic  
Föredragande: statsrådet A Johansson  
     

Regeringen beslutar proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet

85

Prop. 2015/16:59 Rättsdatablad    
     
       
  Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
    inför, ändrar, upp- bakomliggande
    häver eller upprepar EU-regler
    ett normgivnings-  
    bemyndigande  
       
  Plan- och bygglag 16 kap. 6 § 32014L0033
  (2010:900)    

86