Regeringens proposition 2015/16:57

Patent- och marknadsdomstol

Prop.

 

2015/16:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 november 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bl.a. en effektiv konkurrens och ett starkt konsument- skydd. Målen och ärendena på dessa rättsområden tillhör de mest komp- licerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och prin- cipiella sambanden mellan dem är tydliga samtidigt som domstolspröv- ningen är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.

Regeringen föreslår därför att domstolsprövningen ska samlas i två särskilda domstolar: i första instans Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och i andra instans Patent- och marknadsöverdom- stolen vid Svea hovrätt. Som en konsekvens av förslaget upphör Patent- besvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter.

Regeringen föreslår också en ny lag om patent- och marknadsdom- stolar. Lagen innehåller bestämmelser om hur mål och ärenden ska hand- läggas i domstolarna och om domstolarnas sammansättning. Bland förslagen finns särskilda bestämmelser om möjligheterna att handlägga mål och ärenden gemensamt och att åberopa nya omständigheter eller ny bevisning. Därutöver föreslås bestämmelser om prejudikatbildningen för de mål och ärenden som ska handläggas i patent- och marknadsdom- stolarna.

Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

1

Prop. 2015/16:57

Innehållsförteckning

 

 

 

 

1.

Förslag till riksdagsbeslut

.................................................................9

 

2

Lagtext ............................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om patent- och marknadsdomstolar .........

11

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1949:345) om

 

 

rätten till arbetstagares uppfinningar ................................

20

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

 

 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.................

21

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om

 

 

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

 

 

angående verkställighet av straff m.m. .............................

25

2.5

Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) .......

26

2.6

Förslag till lag om upphävande av lagen (1970:417)

 

 

om marknadsdomstol m.m. ..............................................

32

2.7

Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen

 

 

(1970:485) ........................................................................

33

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om

 

 

försvarsuppfinningar ........................................................

39

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

 

 

förvaltning av samfälligheter............................................

40

2.10

Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156) ........

41

2.11

Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

 

 

(1974:157) ........................................................................

47

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om

 

 

rättegången i arbetstvister.................................................

48

2.13

Förslag till lag om upphävande av lagen (1977:729)

 

 

om Patentbesvärsrätten.....................................................

50

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:152) om

 

 

svensk domstols behörighet i vissa mål på

 

 

patenträttens område m.m. ...............................................

51

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om

 

 

skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet

 

 

för rättegångskostnader ....................................................

52

2.16

Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ........

54

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:292) om

 

 

avtalsvillkor mellan näringsidkare ...................................

55

2.18

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

(1987:619) ........................................................................

57

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

ekonomiska föreningar .....................................................

58

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med

 

 

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

 

 

yttrandefrihetsgrundlagens områden ................................

59

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

 

 

utländska filialer m.m.......................................................

60

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1685) om

 

 

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter ................

61

2

2.23Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

(1994:1220) .....................................................................

65

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1512) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden ............................

66

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927) om

europeiska ekonomiska intressegrupperingar ..................

70

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker................................................................

71

2.27Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619) .....................................................................

72

2.28Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen

(1997:306) .......................................................................

73

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1175) om

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter

 

och konsumentorganisationer ..........................................

78

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

europabolag .....................................................................

79

2.31Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .......................................................................

81

2.32Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .......................................................................

82

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ......................

83

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (2006:484) om

franchisegivares informationsskyldighet .........................

84

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ .............................................................

85

2.36Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486) .......................................................................

87

2.37Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen

(2008:579) .......................................................................

91

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (2010:510) om

lufttransporter ..................................................................

99

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

konkurrensförhållanden .................................................

100

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1390) om

utnämning av domare ....................................................

101

2.41Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen

(2010:1877) ...................................................................

102

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (2014:434) om

ändring i patentlagen (1967:837)...................................

109

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om

näringsförbud.................................................................

111

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med

 

 

kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs-

 

 

 

och busspassagerarförordningar ....................................

113

3

Ärendet och dess beredning .........................................................

114

4

Berörda rättsområden ...................................................................

115

 

4.1

Immaterialrätten ............................................................

115

Prop. 2015/16:57

3

Prop. 2015/16:57

 

4.1.1

Allmänt om immaterialrätten ........................

115

 

 

4.1.2

Närmare om de olika immaterialrätterna .......

116

 

4.2

Marknadsföringsrätten....................................................

121

 

4.3

Konkurrensrätten ............................................................

122

 

4.4

Några närliggande rättsområden.....................................

126

 

 

4.4.1

Namn och utgivningsbevis för periodisk

 

 

 

 

skrift ............................................................

126

 

 

4.4.2

Företagshemligheter ......................................

126

5

En samlad prövning ......................................................................

127

 

5.1

Reformbehovet ...............................................................

127

 

5.2

En enhetlig och koncentrerad domstolsprövning ...........

129

 

5.3

Mål- och ärendetyper som ska samlas ............................

132

 

 

5.3.1

Utgångspunkter för avgränsningen ................

132

 

 

5.3.2

Immaterialrättsliga mål och ärenden .............

132

 

 

5.3.3

Mål om namn och utgivningsbevis ................

140

 

 

5.3.4

Marknadsföringsrättsliga mål och ärenden ....

141

 

 

5.3.5

Konkurrensrättsliga mål och ärenden ............

143

6

Patent- och marknadsdomstol .......................................................

148

 

6.1

En prövning i allmän domstol ........................................

148

 

6.2

Särskilda domstolar ........................................................

150

 

6.3

Domstolarnas namn ........................................................

152

 

6.4

Domstolarnas lokalisering ..............................................

153

 

6.5

En prioriterad målgrupp .................................................

155

 

6.6

Prejudikatbildning ..........................................................

157

 

6.7

Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör ....

167

7 Närmare om Patent- och marknadsdomstolens behörighet ...........

168

 

7.1

Allmänna utgångspunkter för Patent- och

 

 

 

marknadsdomstolens behörighet ....................................

168

 

7.2

Patent- och marknadsdomstolen ges viss behörighet

 

 

 

att pröva tvistemål i allmänhet .......................................

176

 

7.3

Patent- och marknadsdomstolen ges viss behörighet

 

 

 

att pröva blandade åtal m.m. ..........................................

185

8

En ny domstolslag

.........................................................................

192

9 Handläggningsregler ............i patent- och marknadsdomstolarna

193

 

9.1

Mål och ärenden .................som inleds genom ansökan

193

 

9.2

Ärenden som ......................inleds genom överklagande

196

 

9.3

Särskilda .......................................................rättsmedel

197

 

9.4

Närmare om rättegångsbalkens och ärendelagens

 

 

 

tillämplighet ...................................................................

198

 

 

9.4.1 ....................

Särregler i materiell lagstiftning

198

 

 

9.4.2 ...........................

Beslutsmyndighet som part

202

 

 

9.4.3

Sekretess vid sammanträden i

 

 

 

...........................

immaterialrättsliga ärenden

204

 

 

9.4.4 .............

Partsförhör under sanningsförsäkran

205

 

 

9.4.5

Rättegångskostnader i

 

 

 

.......................................

invändningsärenden

206

 

 

9.4.6

Skyldighet för utländska kärande att ställa

 

 

 

...................

säkerhet för rättegångskostnader

208

4

 

 

 

 

10 Sammansättningsregler ................................................................

209

Prop. 2015/16:57

10.1

Nuvarande ordning ........................................................

209

 

 

10.1.1

Tingsrätt........................................................

209

 

 

10.1.2

Hovrätt..........................................................

211

 

 

10.1.3

Patentbesvärsrätten .......................................

212

 

 

10.1.4

Marknadsdomstolen .....................................

212

 

 

10.1.5

Allmän förvaltningsdomstol .........................

212

 

10.2

Behovet av särskilda sammansättningsregler ................

212

 

10.3Rättens sammansättning i Patent- och

marknadsdomstolen .......................................................

220

10.3.1

Sammansättningsregler för mål ....................

220

10.3.2

Sammansättningsregler för ärenden .............

226

10.4Rättens sammansättning i Patent- och

 

marknadsöverdomstolen................................................

235

 

10.4.1

Sammansättningsregler för mål ....................

235

 

10.4.2

Sammansättningsregler för ärenden .............

237

 

10.4.3

Sammansättningsregler för

 

 

 

tillståndsprövningen .....................................

240

 

10.4.4

Sammansättningsregler vid prövning av

 

 

 

frågor om särskilda rättsmedel......................

242

 

10.4.5

Plenum..........................................................

243

10.5

Domförhet vid ledamöters förhinder .............................

244

 

10.5.1

Domförhet enligt nuvarande ordning............

244

 

10.5.2

Ledamöters förhinder i patent- och

 

 

 

marknadsdomstolarna ...................................

245

10.6

Rättens ordförande.........................................................

247

10.7

Omröstning ....................................................................

247

11 Teknisk och ekonomisk kompetens .............................................

248

11.1

Behov av kompetens......................................................

248

11.2

Ledamöter med teknisk kompetens ...............................

249

 

11.2.1

Tekniska ledamöter enligt nuvarande

 

 

 

ordning..........................................................

249

 

11.2.2

Tekniska ledamöter i patent- och

 

 

 

marknadsdomstolarna ...................................

250

11.3

Ledamöter med ekonomisk kompetens .........................

256

 

11.3.1

Ekonomiska experter enligt nuvarande

 

 

 

ordning..........................................................

256

 

11.3.2

Ekonomiska experter i patent- och

 

 

 

marknadsdomstolarna ...................................

256

11.4

Kompetenskrav..............................................................

258

11.5

Ersättning till experter ...................................................

260

12 En effektiv handläggning .............................................................

261

12.1

Betydelsen av en effektiv process .................................

261

12.2Ökade möjligheter till kumulation av mål och ärenden som omfattas av Patent- och

 

marknadsdomstolens exklusiva behörighet ...................

263

12.3

Utvidgad tillämpning av preklusionsreglerna................

269

12.4

Möjligheten att ändra patentkraven ...............................

273

13 Mål om namn och utgivningsbevis för en periodisk skrift ...........

274

 

 

5

Prop. 2015/16:57

13.1

Prövningen enligt nuvarande ordning ............................

274

 

13.2

Överklagande till allmän förvaltningsdomstol ...............

274

14

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

276

15

Konsekvenser ................................................................................

281

16

Författningskommentar .................................................................

288

 

16.1

Förslag till lag om patent- och marknadsdomstolar .......

288

 

16.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1949:345) om

 

 

 

rätten till arbetstagares uppfinningar ..............................

314

 

16.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

 

 

 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ...............

314

 

16.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om

 

 

 

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

 

 

 

angående verkställighet av straff m.m. ...........................

317

 

16.5

Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) .....

317

 

16.6

Förslag till lag om upphävande av lagen (1970:417)

 

 

 

om marknadsdomstol m.m. ............................................

321

 

16.7

Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen

 

 

 

(1970:485) ......................................................................

322

 

16.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om

 

 

 

försvarsuppfinningar ......................................................

325

 

16.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

 

 

 

förvaltning av samfälligheter..........................................

326

 

16.10

Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156) ......

326

 

16.11

Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

 

 

 

(1974:157) ......................................................................

331

 

16.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om

 

 

 

rättegången i arbetstvister...............................................

331

 

16.13

Förslag till lag om upphävande av lagen (1977:729)

 

 

 

om Patentbesvärsrätten...................................................

332

 

16.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:152) om

 

 

 

svensk domstols behörighet i vissa mål på

 

 

 

patenträttens område m.m. .............................................

333

 

16.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om

 

 

 

skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet

 

 

 

för rättegångskostnader ..................................................

333

 

16.16

Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ......

334

 

16.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:292) om

 

 

 

avtalsvillkor mellan näringsidkare .................................

335

 

16.18

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

 

(1987:619) ......................................................................

336

 

16.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

 

ekonomiska föreningar ...................................................

337

 

16.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med

 

 

 

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

 

 

 

yttrandefrihetsgrundlagens områden ..............................

337

 

16.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

 

 

 

utländska filialer m.m.....................................................

338

 

16.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1685) om

 

6

 

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter ..............

338

 

 

 

16.23

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

Prop. 2015/16:57

 

(1994:1220) ...................................................................

340

16.24Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1512) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden ..........................

341

16.25Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927) om

europeiska ekonomiska intressegrupperingar ................

343

16.26Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker..............................................................

344

16.27Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619) ...................................................................

344

16.28Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen

(1997:306) .....................................................................

345

16.29Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1175) om

 

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter

 

 

och konsumentorganisationer ........................................

348

16.30

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

 

 

europabolag ...................................................................

348

16.31Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .....................................................................

349

16.32Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

350

16.33Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................

351

16.34Förslag till lag om ändring i lagen (2006:484) om

franchisegivares informationsskyldighet .......................

352

16.35Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ ...........................................................

352

16.36Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486) .....................................................................

353

16.37Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen

(2008:579) .....................................................................

356

16.38Förslag till lag om ändring i lagen (2010:510) om

lufttransporter ................................................................

364

16.39Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

konkurrensförhållanden .................................................

365

16.40Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1390) om

utnämning av domare ....................................................

366

16.41Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen

(2010:1877) ...................................................................

366

16.42Förslag till lag om ändring i lagen (2014:434) om

ändring i patentlagen (1967:837)...................................

370

16.43Förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om

näringsförbud.................................................................

372

16.44Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med

 

kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs-

 

 

och busspassagerarförordningar ....................................

373

Bilaga 1

Sammanfattning av departementspromemorian

 

 

Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)....................

375

7

Prop. 2015/16:57

Bilaga 2

Lagförslag i departementspromemorian Patent- och

 

 

 

marknadsdomstol (Ds 2014:2) .......................................

376

 

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ...............................

451

 

Bilaga 4

Sammanfattning av promemorian Patent- och

 

 

 

marknadsdomstol; kompletterande överväganden .........

452

 

Bilaga 5

Lagförslag i promemorian Patent- och

 

 

 

marknadsdomstol; kompletterande överväganden .........

453

 

Bilaga 6

Förteckning över remissinstanserna ...............................

474

 

Bilaga 7

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

475

 

Bilaga 8

Lagrådets yttrande ..........................................................

584

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 november

 

 

 

2015 .....................................................................................

590

8

1.Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om patent- och marknadsdomstolar,

2.lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares upp- finningar,

3.lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

4.lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

5.lag om ändring i patentlagen (1967:837),

6.lag om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

7.lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

8.lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,

9.lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällig- heter,

10.lag om ändring i firmalagen (1974:156),

11.lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

12.lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

13.lag om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

14.lag om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.,

15.lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader,

16.lag om ändring i namnlagen (1982:670),

17.lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan närings- idkare,

18.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

19.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

20.lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfri- hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

21.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

22.lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,

23.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

24.lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument- förhållanden,

25.lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska in- tressegrupperingar,

26.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

27.lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

28.lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),

29.lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

30.lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

31.lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

32.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

33.lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella för- bindelser m.m.,

9

Prop. 2015/16:57 34. lag om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informa- tionsskyldighet,

35.lag om ändring i lagen (2006:594) om europakooperativ,

36.lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

37.lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

38.lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter,

39.lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,

40.lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av domare,

41.lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),

42.lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837),

43.lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,

44.lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestäm- melser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

10

2

Lagtext

Prop. 2015/16:57

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om patent- och marknadsdomstolar

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen samt sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag.

2 § Patent- och marknadsdomstol är Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsöverdomstol är Svea hovrätt.

3 § Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut får överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, om inte något annat är föreskrivet.

Patent- och marknadsöverdomstolens domar och beslut i brottmål får överklagas till Högsta domstolen, om inte något annat är föreskrivet.

Patent- och marknadsöverdomstolens domar och beslut i tvistemål och ärenden får inte överklagas. Patent- och marknadsöverdomstolen får dock, utom i de fall som avses i 4 kap. 13 § konkurrenslagen (2008:579), tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

4 § Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i

1. lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, patent- lagen (1967:837), lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. och växtförädlarrättslagen (1997:306),

2. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och varu- märkeslagen (2010:1877),

3. konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkringsavtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, lagen

(2010:510) om lufttransporter, lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet

11

Prop. 2015/16:57

12

i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, lagen (2014:836) om näringsförbud och lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar, och

4. annan lag.

5 § I samband med ett tvistemål som avses i 4 § får Patent- och marknadsdomstolen pröva även ett annat tvistemål mellan samma eller olika parter, om domstolen anser att det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. Domstolen får dock inte pröva en tvist som ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

6 § Bestämmelserna i 19 kap. 3–12 §§ rättegångsbalken ska tillämpas även i förhållande till Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, varvid Patent- och marknadsdomstolen ska jämställas med en sådan annan allmän underrätt som avses i 19 kap. 9 § första stycket rättegångsbalken. Vid åtal för brott enligt de lagar som avses i 4 § 1 ska dock inte 19 kap. 3, 6 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpas.

7 § Patent- och marknadsöverdomstolen prövar ansökningar om resning, klagan över domvilla och återställande av försutten tid när det gäller en dom eller ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen eller ett avgörande av en förvaltningsmyndighet, om avgörandet skulle ha överklagats till Patent- och marknadsdomstolen. Vid handläggningen tillämpas rättegångsbalken om ansökan avser ett avgörande i ett mål och annars lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2 kap. Ledamöter

1 § I Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöver- domstolen ska det finnas lagfarna domare och patentråd.

I domstolarna dömer också tekniska och ekonomiska experter och nämndemän. Patentråd och tekniska experter benämns i denna lag tekniska ledamöter.

Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka av de lagfarna domarna i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt som ska tjänstgöra i Patent- och marknadsdomstolen eller Patent- och marknadsöverdomstolen.

3 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av patentråd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vikarier för patentråd samt förordnar tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdom- stolen.

Tekniska och ekonomiska experter förordnas för viss tid. Om det medan en teknisk eller ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål

eller ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet Prop. 2015/16:57 upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller

ärendet. Den som ska tjänstgöra som teknisk eller ekonomisk expert ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

4 § En teknisk ledamot ska ha teknisk eller annan relevant utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som handläggs i patent- och marknads- domstolarna.

En ekonomisk expert ska ha ekonomisk eller annan relevant utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som handläggs i patent- och marknadsdomstolarna.

5 § De nämndemän som ska medverka i Patent- och marknads- domstolens avgöranden ska vara nämndemän i Stockholms tingsrätt.

De nämndemän som ska medverka i Patent- och marknadsöver- domstolens avgöranden ska vara nämndemän i Svea hovrätt.

3 kap. Förfarandet

Handläggning av mål

1 § Vid handläggning av mål tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål eller brottmål, om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

Handläggning av ärenden

2 § Vid handläggning av ärenden som inleds i Patent- och marknads- domstolen genom överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

Det är särskilt reglerat att lagen om domstolsärenden i vissa fall är tillämplig även vid handläggning av ärenden som inleds i Patent- och marknadsdomstolen genom ansökan.

3 § Patent- och registreringsverket ska inte vara part i domstolen i ären- den om invändning mot ett meddelat patent enligt patentlagen (1967:837) eller mot en registrering enligt mönsterskyddslagen (1970:485) eller varumärkeslagen (2010:1877). Statens jordbruksverk ska inte vara part i domstolen i ärenden om invändning mot en registrering enligt växt- förädlarrättslagen (1997:306).

4 § I ärenden om invändning mot ett meddelat patent enligt patentlagen (1967:837) eller mot en registrering enligt mönsterskyddslagen (1970:485), växtförädlarrättslagen (1997:306) eller varumärkeslagen (2010:1877) ska vardera parten svara för sina rättegångskostnader om det inte finns särskilda skäl.

13

Prop. 2015/16:57 Handläggning av mål om utdömande av vite

5 § Mål om utdömande av vite ska handläggas enligt reglerna i rätte- gångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet.

Förening av mål och ärenden

6 § Även i andra fall än de som regleras i rättegångsbalken får mål eller ärenden som avses i 1 kap. 4 § handläggas gemensamt med andra mål eller ärenden som avses i 1 kap. 4 § i en rättegång, om domstolen anser att det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständig- heter. Mål eller ärenden där det finns behov av teknisk sakkunskap får dock inte handläggas i samma rättegång som mål eller ärenden där det finns behov av ekonomisk sakkunskap.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl för det.

7 § Ett tvistemål som avses i 1 kap. 4 § och ett tvistemål som avses i 5 § samma kapitel ska handläggas gemensamt i en rättegång.

Omröstning

8 § Om både lagfarna domare och tekniska ledamöter eller ekonomiska experter ingår i rätten, ska vid omröstning först de lagfarna domarna säga sin mening och därefter de tekniska ledamöterna eller ekonomiska exper- terna. Om målet eller ärendet har beretts av en viss ledamot säger han eller hon sin mening först.

Nya omständigheter och ny bevisning

9 § Bestämmelserna i 42 kap. 15 och 15 a §§ och 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken ska tillämpas även i tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten och i ärenden.

Förhör med en part under sanningsförsäkran

10 § I ett ärende får det hållas förhör med en part under sanningsför- säkran enligt 37 kap. rättegångsbalken.

4 kap. Sammansättningen i Patent- och marknadsdomstolen

Mål

1 § Vid huvudförhandling i mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna domare och två tekniska ledamöter. Om det finns skäl för det får antalet lagfarna domare utökas med en. Detsamma gäller i fråga om antalet tekniska ledamöter. Om det inte finns behov av teknisk sak- kunskap får rätten i stället bestå av tre lagfarna domare.

14

I de fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångs- balken ska rätten bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot.

2 § I mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid annan hand- läggning som inte sker vid huvudförhandling bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till målet eller frågan, får dock rätten ha den sammansättning som anges i 1 § första stycket vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången.

3 § I mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen, i de fall som avses i 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken, bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot.

4 § Vid huvudförhandling i mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna domare och två ekonomiska experter. Om det finns skäl för det får antalet lagfarna domare utökas med en. Detsamma gäller i fråga om antalet ekonomiska experter. Om det inte finns behov av ekonomisk sak- kunskap får rätten i stället bestå av tre lagfarna domare.

I de fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångs- balken ska rätten bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

5 § I mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till målet eller frågan, får dock rätten ha den sammansättning som anges i 4 § första stycket vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången.

6 § I mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen, i de fall som avses i 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken, bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

Ärenden

7 § Vid avgörande i sak av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av tre ledamöter, av vilka minst en ska vara lagfaren domare och, om det finns behov av teknisk sakkunskap, en eller två ska vara tekniska ledamöter. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendet får rätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna domare och två ska vara tekniska ledamöter.

Om det är tillräckligt med hänsyn till ärendet, får Patent- och mark- nadsdomstolen i stället bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot.

Prop. 2015/16:57

15

Prop. 2015/16:57

16

Vid annan handläggning av ett ärende som avses i första stycket ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot.

8 § Vid avgörande i sak av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av tre ledamöter, av vilka minst en ska vara lagfaren domare och, om det finns behov av ekonomisk sakkunskap, en eller två ska vara ekonomiska experter. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendet får rätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna domare och två ska vara ekonomiska experter.

Om det är tillräckligt med hänsyn till ärendet, får Patent- och mark- nadsdomstolen i stället bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

Vid annan handläggning av ett ärende som avses i första stycket ska Patent- och marknadsdomstolen bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

Beredningsåtgärder

9 § I fråga om beredningsåtgärder i sådana mål och ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken.

Teknisk eller ekonomisk sakkunskap

10 § Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer rättens ordförande vilken eller vilka tekniska ledamöter eller ekonomiska experter som ska ingå med hänsyn till vilken sakkunskap som behövs och övriga förhållanden i målet eller ärendet.

Förhinder för en ledamot

11 § Om Patent- och marknadsdomstolen i ett ärende som avses i 1 kap. 4 § eller i ett mål som avses i samma paragraf 1 eller 3 består av fler än två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.

5 kap. Sammansättningen i Patent- och marknadsöverdomstolen

Mål

1 § Vid avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av minst tre lagfarna domare. Om tre lag- farna domare har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska dock minst fyra lagfarna domare delta i Patent- och marknads- överdomstolens avgörande. Om en eller flera tekniska ledamöter har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska minst samma antal tekniska ledamöter delta i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande. Patent- och marknadsöverdomstolen är dock domför utan tekniska ledamöter om medverkan av sådana ledamöter inte behövs. Fler

än fem lagfarna domare och tre tekniska ledamöter får inte delta i rättens avgörande.

Vid beslut om avskrivning av ett mål som avses i första stycket efter återkallelse eller efter det att ett överklagande förfallit vid ett samman- träde som avses i 50 kap. 10 § eller 51 kap. 10 § rättegångsbalken får rätten bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid beslut om undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgörande sedan käro- målet återkallats.

2 § Vid annan handläggning än avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana mål ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk ledamot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

3 § Vid avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av minst tre lagfarna domare. Om tre lagfarna domare har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska dock minst fyra lagfarna domare delta i Patent- och mark- nadsöverdomstolens avgörande. Om en eller flera ekonomiska experter har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska minst samma antal ekonomiska experter delta i Patent- och marknadsöverdom- stolens avgörande. Patent- och marknadsöverdomstolen är dock domför utan ekonomiska experter om medverkan av sådana experter inte behövs. Fler än fem lagfarna domare och tre ekonomiska experter får inte delta i rättens avgörande.

Vid beslut om avskrivning av ett mål som avses i första stycket efter återkallelse eller efter det att ett överklagande förfallit vid ett samman- träde som avses i 50 kap. 10 § eller 51 kap. 10 § rättegångsbalken får rätten bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid beslut om undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgörande sedan käro- målet återkallats.

4 § Vid annan handläggning än avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 3 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana mål ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En ekonomisk expert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

Ärenden

5 § Vid avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av fyra ledamöter. Om Patent- och mark- nadsdomstolen har bestått av fyra ledamöter ska Patent- och marknads- överdomstolen i stället bestå av fem ledamöter. Antalet tekniska leda- möter som deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara detsamma som antalet tekniska ledamöter som har deltagit i Patent-

Prop. 2015/16:57

17

Prop. 2015/16:57 och marknadsdomstolens avgörande. Antalet lagfarna domare som deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara fler än antalet lagfarna domare som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande.

Om det i Patent- och marknadsöverdomstolen inte finns behov av med- verkan av tekniska ledamöter, trots att en eller flera sådana ledamöter har deltagit i Patent- och marknadsdomstolen, ska rätten i stället för det som anges i första stycket bestå av tre lagfarna domare. Detsamma gäller om Patent- och marknadsdomstolen har bestått av en lagfaren domare.

Vid beslut om avskrivning av ett ärende som avses i första stycket efter återkallelse och vid undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgörande sedan ansökan återkallats får rätten bestå av en lagfaren domare.

6 § Vid annan handläggning än avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana ärenden ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk ledamot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

7 § Vid avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av fyra ledamöter. Om Patent- och marknadsdomstolen har bestått av fyra ledamöter ska Patent- och marknadsöverdomstolen i stället bestå av fem ledamöter. Antalet ekonomiska experter som deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara detsamma som antalet ekonomiska experter som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande. Antalet lagfarna domare som deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara fler än antalet lagfarna domare som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande.

Om det i Patent- och marknadsöverdomstolen inte finns behov av med- verkan av ekonomiska experter, trots att en eller flera sådana experter har deltagit i Patent- och marknadsdomstolen, ska rätten i stället för det som anges i första stycket bestå av tre lagfarna domare. Detsamma gäller om Patent- och marknadsdomstolen har bestått av en lagfaren domare.

Vid beslut om avskrivning av ett ärende som avses i första stycket efter återkallelse och vid undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgörande sedan ansökan återkallats får rätten bestå av en lagfaren domare.

8 § Vid annan handläggning än avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 3 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana ärenden ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En ekonomisk expert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

18

Beredningsåtgärder

9 § I fråga om beredningsåtgärder i sådana mål och ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 tillämpas 2 kap. 4 § femte och sjätte styckena rätte- gångsbalken.

Särskilda rättsmedel

10 § Vid prövning av en ansökan om resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid när det gäller ett mål eller ärende som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk ledamot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare.

Vid prövning av en ansökan om resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid när det gäller ett mål eller ärende som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En ekonomisk expert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare.

Teknisk eller ekonomisk sakkunskap

11 § Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer rättens ordförande vilken eller vilka tekniska ledamöter eller ekonomiska experter som ska ingå med hänsyn vilken sakkunskap som behövs och övriga förhållanden i målet eller ärendet.

Förhinder för en ledamot

12 § Om Patent- och marknadsöverdomstolen i ett ärende som avses i 1 kap. 4 § eller i ett mål som avses i samma paragraf 1 eller 3 består av fler än två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

Prop. 2015/16:57

19

Prop. 2015/16:57 2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1949:345)

 

om rätten till arbetstagares uppfinningar

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1949:345) om rätten till arbets- tagares uppfinningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

9 §1

I mål om tillämpningen av denna

Patent- och marknadsdomstolen

lag

är

Stockholms

tingsrätt

är rätt domstol i mål enligt denna

behörig domstol. Vid prövningen

lag.

av sådant mål skall tingsrätten

 

och,

om

talan fullföljs,

hovrätten

 

ha den sammansättning som anges i 66 och 67 §§ patentlagen (1967:837).

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

1 Senaste lydelse 1992:125.

20

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) Prop. 2015/16:57 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

verk

Härigenom föreskrivs att 53 b, 53 e, 56 b och 58 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

53 b §1

På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare eller av den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med

åtgärden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

käranden

visar

sannolika

Om käranden visar

sannolika

skäl för att en åtgärd som innebär

skäl för att en åtgärd som innebär

intrång

eller överträdelse

som

intrång

eller

överträdelse

som

avses i 53 §, eller medverkan till

avses i 53 §, eller medverkan till

åtgärden, förekommer och om det

åtgärden, förekommer och om det

skäligen kan befaras att svaranden

skäligen kan befaras att svaranden

genom att fortsätta med åtgärden,

genom att fortsätta med åtgärden,

eller medverkan till den, förringar

eller medverkan till den, förringar

värdet av den ensamrätt som

värdet av den ensamrätt som

upphovsrätten

medför,

får

upphovsrätten

medför,

får

domstolen meddela vitesförbud för

domstolen meddela vitesförbud för

tiden intill dess att målet slutligt

tiden till dess att målet slutligt har

har avgjorts eller annat har

avgjorts eller något annat har

beslutats. Innan ett sådant förbud

beslutats. Innan ett sådant förbud

meddelas ska svaranden ha fått

meddelas ska svaranden ha fått

tillfälle att yttra sig, om inte ett

tillfälle att yttra sig, om inte ett

dröjsmål skulle medföra risk för

dröjsmål skulle medföra risk för

skada.

 

 

 

 

skada.

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

första

och

Första

och

andra

styckena

andra styckena tillämpas också i

tillämpas också i fråga om försök

fråga om försök eller förberedelse

eller förberedelse till intrång eller

till intrång eller överträdelse som

överträdelse som avses i 53 §.

 

avses i 53 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats

1 Senaste lydelse 2009:109. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:360.

21

Prop. 2015/16:57

enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

 

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt

 

i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens

 

bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångs-

 

balken.

 

 

 

 

 

 

Talan om utdömande av vite

En talan om utdömande av vite

 

förs av den som har ansökt om

förs av den som har ansökt om

 

förbudet och ska handläggas enligt

förbudet.

 

reglerna

i

rättegångsbalken

om

 

 

åtal för brott för vilket svårare

 

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

 

samband med sådan talan får

 

 

talan föras om nytt vitesförbud.

 

 

 

 

 

 

 

53 e §2

 

Ett beslut om informations-

 

 

föreläggande får meddelas av den

 

 

domstol

där

rättegång

om

 

 

intrånget

 

eller

överträdelsen

 

 

pågår. I övrigt gäller i fråga om

 

 

behörig domstol det som föreskrivs

 

 

i 58 § för där avsedda mål och i

 

 

rättegångsbalken om tvistemål för

 

 

andra fall som rör intrång eller

 

 

överträdelse. Det som sägs i rätte-

 

 

gångsbalken

om

inskränkning

av

 

 

domstols behörighet i fråga om

 

 

tvist som ska tas upp i annan ord-

 

 

ning än inför domstol ska dock inte

 

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

Om yrkandet om informa-

Om ett yrkande om informa-

 

tionsföreläggande riktar sig mot

tionsföreläggande riktar sig mot

 

den som är sökandens motpart i ett

den som är sökandens motpart i ett

 

mål om intrång eller överträdelse,

mål om intrång eller överträdelse,

 

ska bestämmelserna om rättegång

ska bestämmelserna om rättegång

 

som gäller för det målet tillämpas.

som gäller för det målet tillämpas.

 

Beslut

om

informationsföre-

Ett beslut om informationsföre-

 

läggande får överklagas särskilt.

läggande får överklagas särskilt.

 

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

 

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

 

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

 

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

 

domstolsärenden

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

 

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

 

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina rätte-

 

gångsbalken. Domstolen får be-

gångskostnader.

 

stämma

att

vardera parten

ska

 

2 Senaste lydelse 2009:109. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

22

svara för sina rättegångskostnader.

Prop. 2015/16:57

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

föras av den som har ansökt om

får föras av den som har ansökt om

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

om åtal för brott för vilket svårare

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

samband med en sådan talan får

 

talan föras om nytt informations-

 

föreläggande.

 

 

 

 

 

56 b §3

Ett beslut om intrångsundersök-

 

ning meddelas av den domstol där

 

rättegång som rör intrånget pågår.

 

Om rättegång inte är inledd,

 

gäller i fråga om behörig domstol

 

det som föreskrivs i 58 § för där

 

avsedda mål och i rättegångs-

 

balken om tvistemål för andra fall

 

som rör intrång eller överträdelse.

 

Det som sägs i rättegångsbalken

 

om inskränkning

av

domstols

 

behörighet i fråga om tvist som

 

ska tas upp i annan ordning än

 

inför domstol ska dock inte

 

tillämpas.

 

 

 

En fråga om intrångsundersök-

En fråga om intrångsundersök-

ning får tas upp endast på yrkande

ning får tas upp endast på yrkande

av upphovsmannen eller upphovs-

av upphovsmannen eller upphovs-

mannens rättsinnehavare eller den

mannens rättsinnehavare eller den

som på grund av upplåtelse har rätt

som på grund av upplåtelse har rätt

att utnyttja verket. Om rättegång

att utnyttja verket. Om en rätte-

inte är inledd, ska yrkandet fram-

gång inte är inledd, ska yrkandet

ställas skriftligen.

 

 

framställas skriftligen.

Innan ett beslut

om

undersökning

meddelas ska motparten ha fått

tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning som upp-

intrångsundersökning som upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

under en rättegång.

3 Senaste lydelse 2009:109. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

23

Prop. 2015/16:57

58 §4

 

 

 

 

Rätt domstol i mål om ljudradio-

Patent- och marknadsdomstolen

 

eller

televisionsutsändning i strid

är rätt domstol i mål och ärenden

 

mot denna lag är Stockholms

enligt denna lag om de inte ska

 

tingsrätt. Detsamma gäller i mål

handläggas

enligt

lagen

 

om ersättning som avses i 16 b §

(1974:371)

om

rättegången i

 

andra stycket, 17 och 18 §§, 26 a §

arbetstvister.

 

 

 

 

första stycket eller 47 § och i mål i

 

 

 

 

 

vilket

motsvarande ersättning

 

 

 

 

 

begärs på grund av en hänvisning

 

 

 

 

 

i 45, 46, 48, 49 eller 49 a § samt i

 

 

 

 

 

mål om ersättning för utnyttjande

 

 

 

 

 

med stöd av 42 e § eller ersättning

 

 

 

 

 

för en sådan vidaresändning som

 

 

 

 

 

avses i 42 f §.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som sägs i rättegångsbalken

 

 

 

 

om inskränkning av en domstols

 

 

 

 

behörighet i fråga om tvist som ska

 

 

 

 

tas upp i annan ordning än inför

 

 

 

 

domstol ska inte tillämpas i fråga

 

 

 

 

om ett yrkande om informations-

 

 

 

 

föreläggande

eller

intrångsunder-

 

 

 

 

sökning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2014:884.

24

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) Prop. 2015/16:57 om samarbete med Danmark, Finland, Island

och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 §1

 

 

Vad som i denna lag sägs om

Det som i denna lag sägs om

böter ska även gälla utdömda

böter ska även gälla utdömda

viten, som

 

 

viten, som

 

 

1. har förelagts part eller annan

1. har förelagts

en part

eller

till fullgörande av en skyldighet i

någon annan till fullgörande av en

en rättegång,

 

 

skyldighet i en rättegång,

 

2. i Sverige

har förelagts av

2. i Sverige har

förelagts av

Konsumentombudsmannen,

Kon-

Konsumentombudsmannen,

Kon-

kurrensverket,

Stockholms

tings-

kurrensverket eller domstol i ett

rätt i mål enligt marknadsförings-

mål eller ärende som avses i 1 kap.

lagen (2008:486) eller Marknads-

4 § 3 lagen (2016:000) om patent-

domstolen,

 

 

och marknadsdomstolar,

 

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Vad som sägs i första stycket

Första

stycket gäller

även

gäller även tvangsgebyr som i

tvangsgebyr som i Norge har före-

Norge har förelagts av Forbruker-

lagts av

Forbrukerombudet

och

ombudet och som har godkänts av

som har godkänts av närings-

näringsidkaren eller har dömts ut

idkaren eller har dömts ut av dom-

av domstol.

stol.

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite som enligt 4 § första stycket 2 förelagts av Stockholms tingsrätt eller Marknadsdomstolen.

1 Senaste lydelse 2008:489.

25

Prop. 2015/16:57 2.5

Förslag till lag om ändring i patentlagen

 

(1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)1 dels att 27, 67, 68, 69 och 75 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 26, 36, 57 b, 57 e, 59 b, 65 och 66 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §2

Ett slutligt beslut av patentmyn-

Ett slutligt beslut av patentmyn-

digheten om en ansökan om patent

digheten om en ansökan om patent

får överklagas av sökanden, om

och ett slutligt beslut enligt 8 c §

det har gått honom eller henne

tredje stycket får överklagas av

emot. Ett slutligt beslut enligt 8 c §

sökanden. Ett slutligt beslut om en

tredje stycket får överklagas av

invändning mot patent får över-

sökanden. Ett slutligt beslut om en

klagas av patenthavaren och invän-

invändning mot patent får över-

daren.

klagas av patenthavaren och invän-

 

daren, om det har gått den som vill

 

klaga emot. Om invändaren åter-

 

kallar sin talan, får denna ändå

 

prövas om det finns särskilda skäl.

 

Ett beslut, genom vilket en

Ett beslut genom vilket en

begäran om återupptagning enligt

begäran om återupptagning enligt

15 § tredje stycket eller 19 § andra

15 § tredje stycket eller 19 § andra

stycket har avslagits eller ett

stycket har avslagits eller ett

yrkande om överföring enligt 18 §

yrkande om överföring enligt 18 §

har bifallits, får överklagas av

har bifallits får överklagas av

sökanden. Ett beslut, genom vilket

sökanden. Ett beslut genom vilket

ett yrkande om överföring enligt

ett yrkande om överföring enligt

18 § har avslagits, får överklagas

18 § har avslagits får överklagas

av den som har framställt

av den som har framställt

yrkandet.

yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett

Ett beslut genom vilket ett

yrkande om förordnande enligt

yrkande som avses i 22 § sjätte

22 § sjätte stycket har avslagits, får

stycket har avslagits får överklagas

överklagas av den som har

av den som har framställt

framställt yrkandet.

yrkandet.

Bestämmelser om överklagande

 

1Lagen omtryckt 1983:433. Senaste lydelse av

27§ 2014:289

67§ 2005:692

68§ 2013:84

69§ 1977:730

75§ 2010:1395.

2Senaste lydelse 2014:289. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

26

3 Senaste lydelse 1993:1406.

av beslut enligt 42, 72 eller 73 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2015/16:57

finns i 75 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en del av en internationell

Om en del av en internationell

patentansökan

 

inte

har

varit

patentansökan

 

inte

har

varit

föremål för internationell nyhets-

föremål för internationell nyhets-

granskning eller internationell för-

granskning eller internationell för-

beredande patenterbarhetsprövning

beredande patenterbarhetsprövning

på grund av att ansökningen har

på grund av att ansökningen har

bedömts

omfatta

av

varandra

bedömts

 

omfatta

av

 

varandra

oberoende

uppfinningar

och att

oberoende

uppfinningar

och

att

sökanden inte inom föreskriven tid

sökanden inte inom föreskriven tid

har betalat

tilläggsavgift

enligt

har

betalat tilläggsavgift

enligt

konventionen om patentsamarbete,

konventionen om patentsamarbete,

skall patentmyndigheten pröva om

ska

patentmyndigheten

pröva

om

bedömningen

var

riktig.

Om

bedömningen

var

riktig.

Om

patentmyndigheten finner att be-

patentmyndigheten finner att be-

dömningen var riktig, skall den del

dömningen var riktig, ska den del

av ansökningen som inte har varit

av ansökningen som inte har varit

föremål för sådan granskning eller

föremål för sådan granskning eller

prövning

anses

återkallad

hos

prövning

anses

återkallad

hos

patentmyndigheten, om inte sökan-

patentmyndigheten, om inte sökan-

den betalar föreskriven avgift till

den betalar föreskriven avgift till

myndigheten

inom

två

månader

myndigheten

inom två

månader

från det myndigheten sände en

från det att myndigheten sände en

underrättelse till honom om sitt

underrättelse

till

honom

eller

ställningstagande. Om patentmyn-

henne om

sitt

ställningstagande.

digheten

finner

att

bedömningen

Om

patentmyndigheten

 

finner

att

inte var riktig, skall myndigheten

bedömningen inte var riktig, ska

fortsätta handläggningen av ansök-

myndigheten

fortsätta

 

handlägg-

ningen i dess helhet.

 

 

 

ningen av ansökningen i dess

 

 

 

 

 

 

 

 

helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett beslut enligt första stycket,

Ett beslut enligt första stycket

genom vilket

patentmyndigheten

genom

vilket

patentmyndigheten

har funnit att en patentansökan

har funnit att en patentansökan

omfattar

av

varandra oberoende

omfattar

av

varandra

oberoende

uppfinningar, får överklagas av

uppfinningar

får

överklagas

av

sökanden. Vad som sägs i 27 §

sökanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

första och andra styckena skall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om rätten finner patent-

Om domstolen finner att patent-

myndighetens beslut riktigt, räknas

myndighetens

beslut

är

riktigt,

fristen för att betala sådan avgift

räknas fristen för att betala en

som avses i första stycket andra

sådan avgift som avses i första

meningen

 

 

från

det

att

stycket andra meningen från det att

patentmyndigheten

sände

en

patentmyndigheten

sände

en

27

Prop. 2015/16:57

underrättelse till sökanden om

underrättelse till sökanden om att

 

rättens lagakraftvunna beslut.

domstolens beslut har fått laga

 

 

kraft.

57 b §4

På yrkande av patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfinningen får domstolen vid vite förbjuda den som gör

eller medverkar till patentintrång att fortsätta med det.

 

 

Om käranden

visar

sannolika

Om käranden

visar

sannolika

skäl för att intrång, eller

skäl för att intrång, eller

medverkan till intrång, före-

medverkan till intrång, före-

kommer och om det skäligen kan

kommer och om det skäligen kan

befaras att svaranden genom att

befaras att svaranden genom att

fortsätta intrånget, eller medverkan

fortsätta intrånget, eller medverkan

till det, förringar värdet av

till det, förringar värdet av

ensamrätten till

patentet,

får

ensamrätten till

patentet, får

domstolen meddela vitesförbud för

domstolen meddela vitesförbud för

tiden intill dess att målet slutligt

tiden till dess att målet slutligt har

har avgjorts eller annat har

avgjorts eller något annat har

beslutats. Innan ett sådant förbud

beslutats. Innan ett sådant förbud

meddelas ska svaranden ha fått

meddelas ska svaranden ha fått

tillfälle att yttra sig, om inte ett

tillfälle att yttra sig, om inte ett

dröjsmål skulle medföra risk för

dröjsmål skulle medföra risk för

skada.

 

 

 

skada.

 

 

Bestämmelserna

i

första

och

Första och

andra

styckena

andra styckena tillämpas också i

tillämpas också i fråga om försök

fråga om försök eller förberedelse

eller förberedelse till intrång.

till intrång.

 

 

 

 

 

 

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångs-

balken.

 

 

 

Talan

om utdömande av

vite

En talan om utdömande av vite

förs av den som har ansökt

om

förs av den som har ansökt om

förbudet och ska handläggas enligt

förbudet.

reglerna

i rättegångsbalken

om

 

åtal för brott för vilket svårare

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

samband

med sådan talan

får

 

4 Senaste lydelse 2009:111. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:289.

28

talan föras om nytt vitesförbud.

 

 

 

Prop. 2015/16:57

 

 

 

 

 

57 e §5

 

 

Ett beslut om informations-

 

 

 

föreläggande

får

meddelas

av

 

 

 

domstol som avses i 65 §.

 

 

 

 

Om yrkandet om informations-

Om ett yrkande om informa-

föreläggande riktar sig mot den

tionsföreläggande riktar

sig mot

som är sökandens motpart i ett mål

den som är sökandens motpart i ett

om intrång,

ska

bestämmelserna

mål om intrång, ska bestämmel-

om rättegång som gäller för det

serna om rättegång som gäller för

målet

tillämpas.

Beslut

om

det målet tillämpas. Ett beslut om

informationsföreläggande får över-

informationsföreläggande får över-

klagas särskilt.

 

 

 

klagas särskilt.

 

 

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

domstolsärenden

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina rätte-

gångsbalken. Domstolen får be-

gångskostnader.

 

stämma att vardera parten ska

 

 

 

svara för sina rättegångskostnader.

 

 

 

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

föras av den som har ansökt om

får föras av den som har ansökt om

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

 

 

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

 

 

om åtal för brott för vilket svårare

 

 

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

 

 

samband med en sådan talan får

 

 

 

talan föras om nytt informations-

 

 

 

föreläggande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 b §6

 

 

Ett beslut om intrångsundersök-

 

 

 

ning meddelas av domstol som

 

 

 

avses i 65 §.

 

 

 

 

 

 

 

En fråga om intrångsundersök-

En fråga om intrångsundersök-

ning får tas upp endast på yrkande

ning får tas upp endast på yrkande

av patenthavaren eller den som på

av patenthavaren eller den som på

grund av licens har rätt att utnyttja

grund av licens har rätt att utnyttja

uppfinningen. Om rättegång inte är

uppfinningen.

Om en

rättegång

inledd,

ska

yrkandet

framställas

inte är inledd, ska yrkandet fram-

skriftligen.

 

 

 

 

ställas skriftligen.

 

Innan

ett beslut

om

undersökning

meddelas ska

motparten ha fått

5Senaste lydelse 2009:111. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

6Senaste lydelse 2009:111. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

29

65 § rätt

Prop. 2015/16:57 tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning som upp-

intrångsundersökning som upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

under en rättegång.

Stockholms tingsrätt är domstol i mål som gäller

1.bättre rätt till patentsökt upp- finning,

2.patents ogiltighet eller över- föring av patent,

3.meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,

4.patentintrång,

5.fastställelse enligt 63 § eller

6.bestämmande av ersättning enligt 78 §.

Patent- och marknadsdomstolen

är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informations- föreläggande eller intrångsunder- sökning.

I mål som anges i 65 § är tingsrätten domför med fyra ledamöter, av vilka två skall vara lagfarna och två tekniskt sakkunniga. Fler än tre lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i rätten. En av de lagfarna ledamöterna skall vara rättens ordförande.

Vid avgörande av mål utan

66 §7

Slutliga beslut av patentmyndig- heten och beslut enligt 26 § andra och tredje styckena, 36, 42, 72 eller 73 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet.

Bestämmelserna i 22 § sjätte

7 Senaste lydelse 1986:233.

30

huvudförhandling, liksom vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling eller syn på stället, är tingsrätten dock domför med en lagfaren ledamot. I sådana fall får inte fler än en lagfaren och en tekniskt sakkunnig ledamot sitta i rätten. Därvid är den lagfarna ledamoten rättens ordförande.

stycket tillämpas på

handlingar

Prop. 2015/16:57

som kommer in till Patent-

och

 

marknadsdomstolen,

Patent-

och

 

marknadsöverdomstolen

eller

 

Högsta domstolen.

 

 

 

Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken ska ett sam- manträde i ett ärende enligt denna lag hållas inom stängda dörrar, om den patentansökan som prövas i ärendet inte är tillgänglig för var och en enligt 22 §.

Ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen eller Högsta domstolen får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det över- klagade beslutet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

31

Prop. 2015/16:57

32

2.6Förslag till lag om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Härigenom föreskrivs att lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska upphöra att gälla.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknads- domstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöver- domstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och mark- nadsdomstolen.

3.De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraft- trädandet gäller fortfarande.

Ett beslut genom vilket en begäran om återupptagning enligt 14 § fjärde stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 17 § har bifallits får överklagas av sökanden. Den som framställt ett yrkande om överföring får överklaga ett beslut genom vilket yrkandet har avslagits.
Ett slutligt beslut av regist- reringsmyndigheten i ett ärende om ansökan om registrering av mönster får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av mönsterhavaren och invändaren.

2.7

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2015/16:57

 

mönsterskyddslagen (1970:485)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om mönsterskyddslagen (1970:485)1 dels att 47 och 52 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 21, 22, 31, 31 b, 35 b, 35 e, 37 b och 43 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §2 Talan mot slutligt beslut av

registreringsmyndigheten i ett ärende angående ansökan om regi- strering av mönster får föras av sökanden, om beslutet gått honom emot. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av mönsterhavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Återkallar invändaren sin talan, får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 14 § fjärde stycket avslagits eller yrkande om överföring enligt 17 § bifallits, får talan föras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får föra talan mot beslut varigenom yrkandet avslagits.

 

 

 

22 §3

Ett slutligt beslut av registre-

Ett slutligt beslut av registre-

ringsmyndigheten enligt 21 § får

ringsmyndigheten får överklagas

överklagas till patentbesvärsrätten

till Patent- och marknads-

inom två månader från beslutets

domstolen inom två månader från

dag.

 

 

 

dagen för beslutet.

Ett

slutligt

beslut

av

 

patentbesvärsrätten får överklagas

 

1Senaste lydelse av

47§ 2010:1397

52§ 2004:1154.

2Senaste lydelse 2002:570.

3Senaste lydelse 2010:1397. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

33

Prop. 2015/16:57

till Högsta förvaltningsdomstolen

 

 

 

inom två månader från beslutets

 

 

 

dag. Därvid tillämpas bestämmel-

 

 

 

serna i 35–37 §§ förvaltnings-

 

 

 

processlagen (1971:291) om över-

 

 

 

klagande av kammarrättens beslut.

 

 

 

Patentbesvärsrättens beslut ska

 

 

 

innehålla uppgift om att det krävs

 

 

 

särskilt tillstånd för prövning i

 

 

 

Högsta förvaltningsdomstolen och

 

 

 

om de grunder på vilka sådant

 

 

 

tillstånd meddelas.

 

 

 

31 §4

 

 

Allmän domstol ska på talan

Domstolen ska på yrkande häva

 

därom häva en registrering av ett

en registrering av ett mönster helt

 

mönster helt eller delvis, om

eller delvis, om hinder mot

 

hinder mot mönsterrätt har före-

mönsterrätt

har funnits enligt 1–

 

legat enligt 1–4 a §§ och hindret

4 a §§ och

hindret fortfarande

 

fortfarande består eller om regist-

består eller om registrering har

 

rering har skett i strid med 13 §

gjorts i strid med 13 § andra

 

andra stycket.

stycket.

 

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller

sin identitet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

 

Registreringen får inte hävas på

Registreringen får inte hävas på

den grunden att den som fått

den grunden att den som har fått

registreringen

endast

varit

registreringen

 

endast

varit

berättigad till viss andel i

berättigad till viss andel i

mönsterrätten.

 

 

mönsterrätten.

 

 

 

 

När domen vunnit laga kraft ska

När domen har fått laga kraft

den sändas till registrerings-

ska den sändas till registrerings-

myndigheten för

anteckning i

myndigheten

för

anteckning

i

mönsterregistret.

 

 

mönsterregistret.

 

 

 

 

 

31 b §5

 

 

 

 

Allmän domstol kan förklara en

Domstolen

får

förklara

 

en

mönsterrätt ogiltig även efter det

mönsterrätt ogiltig även efter det

att den har upphört eller uppgivits.

att den har upphört eller uppgivits.

I fråga om sådan talan skall

I fråga om en sådan talan ska

bestämmelserna i 31 a § tillämpas.

bestämmelserna i 31 a § tillämpas.

35 b §6

På yrkande av mönsterhavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja mönstret får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till mönsterintrång att fortsätta med det.

4Senaste lydelse 2012:447.

5Senaste lydelse 2002:570.

6Senaste lydelse 2009:112. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:291.

34

Om käranden

visar

sannolika

Om käranden

visar

sannolika Prop. 2015/16:57

skäl för att intrång, eller

skäl för att intrång, eller

medverkan till intrång, före-

medverkan till intrång, före-

kommer och om det skäligen kan

kommer och om det skäligen kan

befaras att svaranden genom att

befaras att svaranden genom att

fortsätta intrånget, eller medverkan

fortsätta intrånget, eller medverkan

till det, förringar värdet av

till det, förringar värdet av

ensamrätten till

mönstret,

får

ensamrätten till

mönstret, får

domstolen meddela vitesförbud för

domstolen meddela vitesförbud för

tiden intill dess att målet slutligt

tiden till dess att målet slutligt har

har avgjorts eller annat har

avgjorts eller något annat har

beslutats. Innan ett sådant förbud

beslutats. Innan ett sådant förbud

meddelas ska svaranden ha fått

meddelas ska svaranden ha fått

tillfälle att yttra sig, om inte ett

tillfälle att yttra sig, om inte ett

dröjsmål skulle medföra risk för

dröjsmål skulle medföra risk för

skada.

 

 

 

skada.

 

 

Bestämmelserna

i

första

och

Första och

andra

styckena

andra styckena tillämpas också i

tillämpas också i fråga om försök

fråga om försök eller förberedelse

eller förberedelse till intrång.

till intrång.

 

 

 

 

 

 

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångs- balken.

Talan

om utdömande av

vite

En talan om utdömande av vite

förs av den som har ansökt

om

förs av den som har ansökt om

förbudet och ska handläggas enligt

förbudet.

reglerna

i rättegångsbalken

om

 

åtal för brott för vilket svårare

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

samband med sådan talan får

 

talan föras om nytt vitesförbud.

 

 

 

 

35 e §7

Ett beslut om informations-

 

föreläggande får meddelas av den

 

domstol

där rättegång

om

 

intrånget pågår. I övrigt gäller i

 

fråga om behörig domstol det som

 

7 Senaste lydelse 2009:112. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

35

Prop. 2015/16:57

föreskrivs i 43 och 52 §§ för där

 

 

avsedda mål och i rättegångs-

 

 

balken om tvistemål för andra fall

 

 

som rör intrång. Det som sägs i

 

 

rättegångsbalken om inskränkning

 

 

av domstols behörighet i fråga om

 

 

tvist som ska tas upp i annan

 

 

ordning än inför domstol ska dock

 

 

inte tillämpas.

 

 

 

 

Om yrkandet om informations-

Om ett yrkande om informa-

 

föreläggande riktar sig mot den

tionsföreläggande riktar sig mot

 

som är sökandens motpart i ett mål

den som är sökandens motpart i ett

 

om intrång,

ska

bestämmelserna

mål om intrång, ska bestämmel-

 

om rättegång som gäller för det

serna om rättegång som gäller för

 

målet tillämpas.

Beslut

om

det målet tillämpas. Ett beslut om

 

informationsföreläggande får över-

informationsföreläggande får över-

 

klagas särskilt.

 

 

klagas särskilt.

 

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

 

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

 

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

 

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

 

domstolsärenden

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

 

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

 

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina

 

gångsbalken.

Domstolen

får

rättegångskostnader.

 

bestämma att vardera parten ska

 

 

svara för sina rättegångskostnader.

 

 

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

 

föras av den som har ansökt om

får föras av den som har ansökt om

 

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

 

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

 

om åtal för brott för vilket svårare

 

straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt informations- föreläggande.

37 b §8

Ett beslut om intrångsundersök- ning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 43 och 52 §§ för där avsedda mål och i rättegångs- balken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i

8 Senaste lydelse 2009:112. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

36

rättegångsbalken om inskränkning

Prop. 2015/16:57

av domstols behörighet i fråga om

 

tvist som ska tas upp i annan

 

ordning än inför domstol ska dock

 

inte tillämpas.

 

En fråga om intrångsunder-

En fråga om intrångsunder-

sökning får tas upp endast på

sökning får tas upp endast på

yrkande av mönsterhavaren eller

yrkande av mönsterhavaren eller

den som på grund av licens har rätt

den som på grund av licens har rätt

att utnyttja mönstret. Om rättegång

att utnyttja mönstret. Om en

inte är inledd, ska yrkandet fram-

rättegång inte är inledd, ska

ställas skriftligen.

yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om

intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

 

 

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning som upp-

intrångsundersökning som

upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

under en rättegång.

 

43 §9

 

 

Finnes ej enligt rättegångs-

Patent- och marknadsdomstolen

balken behörig domstol för talan

är rätt domstol i

 

om bättre rätt till mönster, om

1. mål och ärenden enligt denna

hävande av mönsterregistrering,

lag om de inte ska handläggas

om överföring av sådan regist-

enligt lagen

(1974:371)

om

rering, om ogiltigförklaring av en

rättegången i arbetstvister, och

mönsterrätt enligt 31 b §, om rätt

2. mål som avses i artikel 81 i

som avses i 32 § andra stycket, om

rådets förordning (EG) nr 6/2002

ersättning enligt 40 § andra

om gemenskapsformgivning.

 

stycket eller om fastställelse enligt

 

 

 

41 §, väcks talan vid Stockholms

 

 

 

tingsrätt.

 

 

 

 

 

Det som sägs i rättegångsbalken

 

 

om inskränkning av en domstols

 

 

behörighet i fråga om tvist som ska

 

 

tas upp i annan ordning än inför

 

 

domstol ska inte tillämpas i fråga

 

 

om ett yrkande om informations-

 

 

föreläggande

eller intrångsunder-

 

 

sökning.

 

 

 

 

 

 

 

9 Senaste lydelse 2002:570.

37

Prop. 2015/16:57 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

38

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) Prop. 2015/16:57

 

om försvarsuppfinningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:1078) om försvars- uppfinningar

dels att 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 24 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

14 §1

 

 

Meddelas förordnande att upp-

Om ett beslut meddelas om att

finning skall hållas hemlig, utgår

en uppfinning ska hållas hemlig,

skälig

ersättning

av allmänna

lämnas skälig

ersättning

av

medel för den skada som upp-

allmänna medel för den skada som

kommer genom förordnandet.

uppkommer genom beslutet.

 

Meddelas

förordnande

enligt

Om ett beslut meddelas enligt

13 §, utgår skälig

ersättning av

13 §, lämnas skälig ersättning av

allmänna medel för den rätt till

allmänna medel för den rätt till

uppfinningen

som

förordnandet

uppfinningen som

beslutet

avser

avser och för den ytterligare skada

och för den ytterligare skada som

som förordnandet medför.

 

beslutet medför.

 

 

Talan

om

ersättning

enligt

 

 

 

denna

paragraf

väckes

vid

 

 

 

Stockholms tingsrätt. I mål om

 

 

 

sådan ersättning gäller i fråga om

 

 

 

tingsrättens

och

hovrättens

 

 

 

sammansättning 66 och 67 §§ patentlagen (1967:837).

24 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts

iallmän domstol före ikraftträdandet.

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

39

Prop. 2015/16:57

40

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

67 §2

 

Lantmäterimyndighetens

beslut

Lantmäterimyndighetens

beslut

får överklagas hos allmän förvalt-

får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. I fråga om beslut,

ningsdomstol. Ett beslut av den

där ansökan om eller anmälan för

statliga lantmäterimyndigheten att

registrering

avskrivits

eller

vägra registrering av en firma

registrering

vägrats enligt

denna

överklagas dock till Patent- och

lag, gäller att beslutet får över-

marknadsdomstolen. Ett

beslut

klagas inom två månader från den

som gäller avskrivning av en

dag då det meddelades.

 

ansökan eller anmälan om regist-

 

 

 

rering eller vägrad registrering får

 

 

 

överklagas inom två månader från

 

 

 

dagen för beslutet.

 

Länsstyrelsens beslut får över-

Länsstyrelsens beslut får över-

klagas hos allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol.

 

 

domstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1Lagen omtryckt 1987:128.

2Senaste lydelse 1998:379.

2.10

Förslag till lag om ändring i firmalagen

Prop. 2015/16:57

 

(1974:156)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)1 dels att 16 q och 29 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 15, 16 b, 16 j, 16 k, 16 m, 16 p, 16 r, 18 d, 20 b, 24, 25 och 28 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §2

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.

Om käranden

visar

sannolika

Om käranden

visar

sannolika

skäl för att firmaintrång, eller

skäl för att firmaintrång, eller

medverkan till intrång, före-

medverkan till intrång, före-

kommer och om det skäligen kan

kommer och om det skäligen kan

befaras att svaranden genom att

befaras att svaranden genom att

fortsätta intrånget, eller medverkan

fortsätta intrånget, eller medverkan

till det, förringar värdet av

till det, förringar värdet av

ensamrätten

till

näringskänne-

ensamrätten

till

näringskänne-

tecknet,

får

domstolen

meddela

tecknet,

får

domstolen

meddela

vitesförbud för tiden intill dess att

vitesförbud för tiden till dess att

målet slutligt har avgjorts eller

målet slutligt har avgjorts eller

annat har beslutats. Innan ett

något annat har beslutats. Innan ett

sådant

förbud

meddelas ska

sådant

förbud

meddelas ska

svaranden ha fått tillfälle att yttra

svaranden ha fått tillfälle att yttra

sig, om inte ett dröjsmål skulle

sig, om inte ett dröjsmål skulle

medföra risk för skada.

 

medföra risk för skada.

 

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångs- balken.

1Senaste lydelse av

16q § 2010:1889

29§ 2010:1889.

2Senaste lydelse 2010:1889.

41

Prop. 2015/16:57 Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

 

16 b §3

 

Den som vill inleda ett förfaran-

Den som vill inleda ett förfaran-

de för att häva en registrering kan

de för att häva en registrering kan

föra talan vid domstol, eller ansöka

föra talan vid domstol eller ansöka

om hävning av registreringen hos

om hävning av registreringen hos

berörd

registreringsmyndighet

berörd

registreringsmyndighet

enligt 16 c–16 q §§ (administrativ

enligt 16 c–16 r §§ (administrativ

hävning).

 

hävning).

 

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första stycket 1–4, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som

får göra detta.

 

 

 

 

16 j §4

 

Om innehavaren i rätt tid

Om innehavaren i rätt tid

bestrider ansökan, ska registre-

bestrider ansökan, ska registre-

ringsmyndigheten

underrätta

ringsmyndigheten

underrätta

sökanden om detta. Vill sökanden

sökanden om detta. Vill sökanden

vidhålla sitt yrkande, kan han eller

vidhålla sitt yrkande, kan han eller

hon begära att ärendet ska

hon begära att ärendet ska

överlämnas till tingsrätt.

 

överlämnas till domstol.

 

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis

och andra handlingar som åberopas.

 

Har sökanden begärt överläm-

Om sökanden har begärt över-

nande i rätt tid, ska registrerings-

lämnande i rätt tid, ska registre-

myndigheten överlämna ärendet

ringsmyndigheten överlämna ären-

till en tingsrätt som enligt vad

det till domstolen. Om sökanden

handlingarna visar är behörig.

inte har begärt överlämnande i rätt

Har sökanden inte begärt överläm-

tid, ska ärendet skrivas av.

nande i rätt tid, ska ärendet

 

avskrivas.

 

3Senaste lydelse 2014:813.

4Senaste lydelse 2010:1889.

42

Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska talan anses väckt när ansökan om administra- tiv hävning kom in till registre- ringsmyndigheten. De handlingar som sökanden har gett in ska anses som en stämningsansökan. Stäm- ning ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

 

16 k §5

Prop. 2015/16:57

En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 16 j §

första stycket ska innehålla en upplysning om

 

1. att sökanden kan

begära

1. att sökanden kan

begära

överlämnande till tingsrätt,

 

överlämnande till domstol,

 

2.inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,

3.vad en sådan begäran ska innehålla, och

4.vad som i övrigt anges i 16 j §.

16 m §6

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till registrerings- myndigheten inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om

Om innehavaren har ansökt om

återvinning i rätt tid, ska registre-

återvinning i rätt tid, ska registre-

ringsmyndigheten överlämna ären-

ringsmyndigheten överlämna ären-

det till en tingsrätt som enligt vad

det till domstolen. I annat fall ska

handlingarna visar är behörig. I

registreringsmyndigheten avvisa

annat fall ska registrerings-

ansökan.

myndigheten avvisa ansökan.

 

16 p §7 Om ett ärende har överlämnats

till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administra- tiv hävning kom in till registre- ringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

 

 

16 r §8

 

 

Om ett ärende har överlämnats

Om ett ärende har överlämnats

till en tingsrätt ska käranden betala

till domstolen ska käranden betala

föreskriven

tilläggsavgift. I

ett

föreskriven

tilläggsavgift. I

ett

sådant fall ska det som anges i

sådant fall ska det som anges i

42 kap. 3 och 4 §§ rättegångs-

42 kap. 3 och 4 §§ rättegångs-

balken om ansökningsavgift gälla

balken om ansökningsavgift gälla

tilläggsavgiften.

 

tilläggsavgiften.

 

Om ett mål där registrerings-

Om ett mål där registrerings-

myndigheten

har beslutat

om

myndigheten

har beslutat

om

hävning avvisas av tingsrätten

hävning avvisas av domstolen

grund av att

tilläggsavgiften

inte

grund av att

tilläggsavgiften

inte

5Senaste lydelse 2010:1889.

6Senaste lydelse 2010:1889.

7Senaste lydelse 2010:1889.

8Senaste lydelse 2014:250.

43

Prop. 2015/16:57

har betalats, ska

tingsrätten

 

samtidigt undanröja

registrerings-

 

myndighetens beslut.

 

har betalats, ska domstolen samtidigt undanröja registrerings- myndighetens beslut.

 

 

 

 

18 d §9

Ett beslut om informations-

 

föreläggande får meddelas av den

 

domstol

där

 

rättegång

om

 

intrånget pågår. I övrigt gäller i

 

fråga om behörig domstol det som

 

föreskrivs i 24 § för där avsedda

 

mål och i rättegångsbalken om

 

tvistemål för andra fall som rör

 

intrång. Det som sägs i rätte-

 

gångsbalken om

inskränkning

av

 

domstols behörighet i fråga om

 

tvist som ska tas upp i annan

 

ordning än inför domstol ska dock

 

inte tillämpas.

 

 

 

 

Om yrkandet om informations-

Om ett yrkande om informa-

föreläggande riktar sig mot den

tionsföreläggande riktar sig mot

som är sökandens motpart i ett mål

den som är sökandens motpart i ett

om intrång, ska

bestämmelserna

mål om intrång, ska bestämmel-

om rättegång som gäller för det

serna om rättegång som gäller för

målet

tillämpas.

Beslut

om

det målet tillämpas. Ett beslut om

informationsföreläggande får över-

informationsföreläggande får över-

klagas särskilt.

 

 

 

klagas särskilt.

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

domstolsärenden

 

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina

gångsbalken.

Domstolen

får

rättegångskostnader.

bestämma att vardera parten ska

 

svara för sina rättegångskostnader.

 

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

föras av den som har ansökt om

förs av den som har ansökt om

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt informations- föreläggande.

9 Senaste lydelse 2009:113. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

44

20 b §10

Prop. 2015/16:57

Ett beslut om intrångsundersök-

 

 

ning meddelas av den domstol där

 

 

rättegång som rör intrånget pågår.

 

 

Om rättegång inte är inledd, gäller

 

 

i fråga om behörig domstol det

 

 

som föreskrivs i 24 § för där

 

 

avsedda mål och i rättegångs-

 

 

balken om tvistemål för andra fall

 

 

som rör intrång. Det som sägs i

 

 

rättegångsbalken om inskränkning

 

 

av domstols behörighet i fråga om

 

 

tvist som ska tas upp i annan

 

 

ordning än inför domstol ska dock

 

 

inte tillämpas.

 

 

En fråga om intrångsunder-

En fråga om intrångsunder-

sökning får tas upp endast på

sökning får tas upp endast på

yrkande av den som lider skada av

yrkande av den som lider skada av

kännetecknet eller dess använd-

kännetecknet eller dess använd-

ning. Om rättegång inte är inledd,

ning. Om en rättegång inte är

ska yrkandet framställas skrift-

inledd, ska

yrkandet framställas

ligen.

skriftligen.

 

Innan ett beslut om undersökning

meddelas

ska motparten ha fått

tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om

intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

 

 

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning

som

upp-

intrångsundersökning som

upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

 

 

 

under en rättegång.

 

 

 

 

24 §11

 

 

Om det inte finns någon domstol

Patent- och marknadsdomstolen

som enligt

rättegångsbalken är

är rätt domstol i mål och ärenden

behörig att ta upp ett mål om

enligt denna lag om de inte ska

hävning av registreringen av en

handläggas

enligt

lagen

firma, om firmaintrång eller om

(1974:371) om

rättegången i

fastställelse,

väcks

talan

vid

arbetstvister.

 

 

Stockholms tingsrätt.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför

10Senaste lydelse 2009:113. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

11Senaste lydelse 2010:1889.

45

Prop. 2015/16:57

domstol ska inte tillämpas i fråga

 

om ett yrkande om informations-

 

föreläggande eller intrångsunder-

 

sökning.

25 §12

 

 

En domstol ska underrätta

Domstolen

ska

underrätta

registreringsmyndigheten om en

registreringsmyndigheten om en

dom som gäller

dom som gäller

 

 

1.hävning av en registrering av en firma, eller

2.intrång i en registrerad firma.

Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten om en dom i ett mål i vilket förts fastställelsetalan avseende en registrerad firma.

28 §13

 

 

Ett beslut enligt 16 l § om admi-

Ett beslut enligt 16 l § om admi-

nistrativ hävning av en registrering

nistrativ hävning av en registrering

av en firma får inte överklagas.

av en firma får inte överklagas.

Detsamma gäller ett beslut genom

Detsamma gäller ett beslut om

vilket ett ärende har överlämnats

överlämnande

till

domstol eller

till tingsrätt eller avskrivits enligt

avskrivning enligt 16 j § tredje

16 j § tredje stycket. Andra beslut i

stycket. Andra beslut i ärenden om

ärenden om administrativ hävning

administrativ hävning får över-

får överklagas till tingsrätt inom

klagas till Patent- och marknads-

tre veckor från dagen för beslutet.

domstolen inom tre veckor från

Beslut under handläggningen av

dagen för beslutet. Beslut under

ett sådant ärende får inte

handläggningen

av

ett sådant

överklagas särskilt.

ärende får inte överklagas särskilt.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

12Senaste lydelse 2010:1889.

13Senaste lydelse 2010:1889.

46

2.11

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2015/16:57

 

handelsregisterlagen (1974:157)

 

Härigenom föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen (1974:157) ska ha

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

21 §1

 

Registreringsmyndighetens be-

Registreringsmyndighetens

be-

slut att skriva av en ansökan eller

slut att skriva av en ansökan eller

anmälan om registrering eller att

anmälan om registrering eller att

vägra

registrering får överklagas

vägra registrering får överklagas

hos

allmän förvaltningsdomstol

till allmän förvaltningsdomstol.

inom två månader från beslutets

Detsamma gäller i fråga om beslut

dag. Detsamma gäller i fråga om

enligt 15 a eller 17 §. Ett beslut av

beslut enligt 15 a eller 17 §.

registreringsmyndigheten att

väg-

 

 

ra registrering av en firma över-

 

 

klagas dock till Patent- och mark-

nadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2008:92.

47

Prop. 2015/16:57

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371)

 

 

om rättegången i arbetstvister

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i

 

arbetstvister1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

Denna lag tillämpas ej

 

Denna lag tillämpas inte

 

 

1. mål som enligt lag får upptas

1. mål som enligt lag får upptas

 

endast av viss tingsrätt eller som

endast av en viss tingsrätt eller

 

skall handläggas av tingsrätt i

som ska handläggas av en tingsrätt

 

annan sammansättning än

som

i en annan sammansättning än som

 

anges i rättegångsbalken,

 

anges i rättegångsbalken,

 

 

2. mål som skall handläggas av

2. mål som ska handläggas av

 

tingsrätt med tillämpning av kon-

tingsrätt med tillämpning av kon-

 

kurslagen

(1987:672) eller

lagen

kurslagen

(1987:672) eller

lagen

 

(1996:764)

om företagsrekon-

(1996:764)

om företagsrekon-

 

struktion,

 

 

struktion,

 

 

 

3. mål om skadestånd i anled-

3. mål om skadestånd i anled-

 

ning av brott, om talan föres i

ning av brott, om talan förs i

 

samband med åtal för brottet,

 

samband med åtal för brottet,

 

 

4. mål om ersättning för yrkes-

4. mål om ersättning för yrkes-

 

skada, när tvisten ej rör kollektiv-

skada, när tvisten inte rör kollek-

 

avtals rätta innebörd.

 

tivavtals rätta innebörd,

 

 

 

 

 

5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1

 

 

 

 

och 3 lagen (2016:000) om patent-

 

 

 

 

och marknadsdomstolar, och

 

 

 

 

 

6. mål som avses i artikel 81 i

 

 

 

 

rådets förordning (EG) nr 6/2002

 

 

 

 

om gemenskapsformgivning

och

 

 

 

 

artikel 96 i rådets förordning (EG)

 

 

 

 

nr 207/2009 om gemenskapsvaru-

 

 

 

 

märken.

 

 

 

Lagen skall inte tillämpas på mål

Lagen ska inte tillämpas på mål

 

som rör arbetstagare som avses i

som rör arbetstagare som avses i

 

1 § lagen (1994:260) om offentlig

1 § lagen (1994:260) om offentlig

 

anställning, när tvisten gäller

 

anställning, när tvisten gäller

 

1.fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,

2.tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Lagen skall inte heller tillämpas

Lagen ska inte heller tillämpas

1Lagen omtryckt 1977:530.

2Senaste lydelse 1996:1055.

48

på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

på andra mål som rör arbetstagare Prop. 2015/16:57 hos arbetsgivare med offentlig

ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

49

Prop. 2015/16:57

50

2.13Förslag till lag om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten ska upphöra att gälla.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten och som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ska överlämnas till allmän förvaltningsdomstol.

3.Övriga mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 § Beträffande mål vari talan föres

mot sökande av europeiskt patent om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvitt avser Sverige eller annan stat, som är bunden av det till den europeiska patent- konventionen den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet, gäller bestämmelserna i 2–6 §§. Med fördragsslutande stat avses därvid stat, som är bunden av nämnda protokoll.

Föreslagen lydelse

Beträffande mål där talan förs mot sökande av ett europeiskt patent om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen i fråga om Sverige eller en annan stat som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet gäller 2–6 och 8 §§. Med fördragsslutande stat avses i detta fall en stat som är bunden av nämnda protokoll.

8§

Rätt domstol för ett mål som

enligt denna lag får tas upp av svensk domstol är Patent- och marknadsdomstolen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts

iallmän domstol före ikraftträdandet.

Prop. 2015/16:57

51

Prop. 2015/16:57

52

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Säkerhet behöver inte ställas i

1.mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

2.mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt

jordabalken,

21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller

21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande av det allmänna,

lagen (1933:269) om ägofred,

lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,

fastighetsbildningslagen (1970:988),

rennäringslagen (1971:437),

väglagen (1971:948),

lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,

lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning,

expropriationslagen (1972:719),

lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag,

ledningsrättslagen (1973:1144),

anläggningslagen (1973:1149),

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

bostadsförvaltningslagen (1977:792),

lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

jordförvärvslagen (1979:230),

skogsvårdslagen (1979:429),

lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

kulturmiljölagen (1988:950),

minerallagen (1991:45),

bostadsrättslagen (1991:614),

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

ellagen (1997:857),

lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,

1 Senaste lydelse 2013:550.

– naturgaslagen (2005:403), och

Prop. 2015/16:57

plan- och bygglagen (2010:900),

3.växelmål och checkmål,

4.mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och

5. mål vid förvaltningsdomstol

5. mål vid förvaltningsdomstol.

eller marknadsdomstolen.

 

Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom genstämning.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

53

Beslut som avses i första stycket får överklagas till den förvalt- ningsrätt inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket får överklagas av sökanden. Beslut som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar han eller hon sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Prop. 2015/16:57 2.16

Förslag till lag om ändring i namnlagen

 

(1982:670)

Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)1 dels att 43 § ska upphöra att gälla,

dels att 42 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

42 § Ett slutligt beslut av patent- och

registreringsverket får överklagas av sökanden, om beslutet har gått emot honom eller henne. Beslut, som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas till patentbesvärs- rätten genom besvär.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 1982:1134.

Senaste lydelse av 43 § 2010:1459.

54

3 a §
Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av sammanslut- ningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.
En ansökan om medverkan ska
Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdom- stolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.
Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhanda- hålla varor eller tjänster mot betalning.

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:292)

Prop. 2015/16:57

 

om avtalsvillkor mellan näringsidkare

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1 Om ett villkor, som en

näringsidkare ställer upp när han ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare, är att anse som oskäligt mot denne, kan Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud kan också riktas mot någon som är anställd hos närings- idkaren eller mot någon annan som handlar på dennes vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket denne skall tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.

1 Senaste lydelse 2002:354.

55

Prop. 2015/16:57

vara skriftlig och innehålla de skäl

 

som den grundas på.

 

Parterna ska beredas tillfälle att

 

yttra sig över ansökan. Ansökan

 

får inte bifallas om parten på den

 

sidan som ansökan om medverkan

 

avser motsätter sig detta.

5 §2

Förbud skall förenas med vite,

Förbud ska förenas med vite, om

om det inte av särskilda skäl är

det inte av särskilda skäl är

obehövligt.

obehövligt.

Talan om utdömande av vite

En talan om utdömande av vite

förs vid allmän domstol av den

förs vid Patent- och marknads-

som ansökt om förbudet.

domstolen av den som har ansökt

om förbudet.

5 a §

Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggan- de får ske enligt 34–37 §§ delgiv- ningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgiv- ningsärendet eller vid andra del- givningsförsök med delgivnings- mottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

5 b §

I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostna- der.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska hand- läggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

2 Senaste lydelse 1985:220.

56

2.18

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

Prop. 2015/16:57

 

(1987:619)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 6 § sparbankslagen (1987:619)1 ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

6 §2

 

 

Ett beslut av registreringsmyn-

Ett beslut av registreringsmyn-

 

digheten som innebär att en

digheten att skriva av en anmälan

 

anmälan avskrivits eller en regist-

om registrering eller att vägra

 

rering har vägrats enligt 3 § andra

registrering enligt 3 § andra

 

stycket får överklagas hos allmän

stycket får överklagas till allmän

 

förvaltningsdomstol inom

två

förvaltningsdomstol.

Detsamma

 

månader från dagen för beslutet.

gäller beslut enligt 7 kap. 7 §

 

Detsamma gäller ett sådant beslut

tredje stycket och 8 kap. 8 §. Ett

 

av registreringsmyndigheten

som

beslut av registreringsmyndigheten

 

avses i 7 kap. 7 § tredje stycket

att vägra registrering av en firma

 

och 8 kap. 8 §.

 

överklagas dock till Patent- och

 

 

 

 

marknadsdomstolen. Ett överkla-

 

gande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1Lagen omtryckt 1996:1005.

2Senaste lydelse 2004:304.

57

Prop. 2015/16:57

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)

 

 

om ekonomiska föreningar

 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska

 

föreningar ska ha följande lydelse.

 

 

Lydelse enligt prop. 2015/16:4

Föreslagen lydelse

 

 

15 kap.

 

 

 

6 §

 

Ett beslut av Bolagsverket som

Ett beslut av Bolagsverket att

 

innebär att anmälan har skrivits av

skriva av en anmälan om regist-

 

eller registrering har vägrats enligt

rering eller att vägra registrering

 

4 § andra stycket får överklagas till

enligt 4 § andra stycket får över-

 

allmän

förvaltningsdomstol inom

klagas till allmän förvaltnings-

 

två månader från dagen för

domstol. Detsamma gäller ett

 

beslutet. Detsamma gäller ett

beslut av Bolagsverket som avses i

 

beslut av Bolagsverket som avses i

4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9

 

4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9

eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap.

 

eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap.

19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i

 

19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i

ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3,

 

ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3,

4 eller 11 §, 8 kap. 3–5 §§, 10 kap.

 

4 eller 11 §, 8 kap. 3–5 §§, 10 kap.

14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller

 

14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller

beslut att vägra utfärda ett intyg

 

beslut att vägra utfärda ett intyg

enligt 12 kap. 36 §. Ett beslut av

 

enligt 12 kap. 36 §.

Bolagsverket att vägra registre-

 

 

 

ring av en firma överklagas dock

 

 

 

till Patent- och marknadsdom-

 

 

 

stolen. Ett överklagande ska ha

 

 

 

kommit in inom två månader från

 

 

 

dagen för beslutet.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

58

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket i ett ärende om utgivningsbevis får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) Prop. 2015/16:57

 

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens

 

och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §2 Slutliga beslut av Patent- och

registreringsverket i ärenden om utgivningsbevis får överklagas hos Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet.

Patentbesvärsrättens slutliga beslut får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patent- besvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

1Lagen omtryckt 2002:911.

2Senaste lydelse 2010:1404.

59

Prop. 2015/16:57 2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160)

 

om utländska filialer m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

27 §1

 

 

En

förvaltningsmyndighets

En

förvaltningsmyndighets

beslut enligt denna lag får över-

beslut enligt denna lag får över-

klagas hos allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol.

 

domstol.

En

förvaltningsmyndig-

 

 

hets beslut att

vägra registrering

av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:722.

60

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1685) Prop. 2015/16:57

 

om skydd för kretsmönster för

 

halvledarprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

dels att 9 b, 9 e och 12 b §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 b §1

På yrkande av innehavaren av kretsmönstret eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja kretsmönstret får domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång att

fortsätta med åtgärden.

 

 

 

 

 

 

 

Om

käranden

visar

sannolika

Om käranden

visar

sannolika

skäl för att en åtgärd som innebär

skäl för att en åtgärd som innebär

intrång,

eller

medverkan

till

intrång,

eller

medverkan

till

åtgärden, förekommer och om det

åtgärden, förekommer och om det

skäligen kan befaras att svaranden

skäligen kan befaras att svaranden

genom att fortsätta med åtgärden,

genom att fortsätta med åtgärden,

eller medverkan till den, förringar

eller medverkan till den, förringar

värdet av ensamrätten till krets-

värdet av ensamrätten till krets-

mönstret, får domstolen meddela

mönstret,

får domstolen

meddela

vitesförbud för tiden intill dess att

vitesförbud för tiden till dess att

målet slutligt har avgjorts eller

målet slutligt har avgjorts eller

annat har beslutats. Innan ett

något annat har beslutats. Innan ett

sådant

förbud

meddelas

ska

sådant

förbud

meddelas

ska

svaranden ha fått tillfälle att yttra

svaranden ha fått tillfälle att yttra

sig, om inte ett dröjsmål skulle

sig, om inte ett dröjsmål skulle

medföra risk för skada.

 

 

medföra risk för skada.

 

 

Bestämmelserna i

första

och

Första

och

andra

styckena

andra styckena tillämpas också i

tillämpas också i fråga om försök

fråga om försök eller förberedelse

eller förberedelse till intrång.

 

till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens

1 Senaste lydelse 2009:114.

61

Prop. 2015/16:57

bestämmelser om

överklagande av

beslut enligt 15 kap. rättegångs-

 

balken.

 

 

 

 

 

Talan om utdömande av vite

En talan om utdömande av vite

 

förs av den som har ansökt om

förs av den som har ansökt om

 

förbudet och ska handläggas enligt

förbudet.

 

reglerna

i rättegångsbalken

om

 

 

åtal för brott för vilket svårare

 

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

 

samband med sådan talan får

 

 

talan föras om nytt vitesförbud.

 

 

 

 

 

 

 

9 e §2

 

Ett beslut om informations-

 

 

föreläggande får meddelas av den

 

 

domstol

där

rättegång

om

 

 

intrånget pågår. I övrigt gäller i

 

 

fråga om behörig domstol det som

 

 

föreskrivs i rättegångsbalken

om

 

 

tvistemål som rör intrång. Det som

 

 

sägs

i

rättegångsbalken

om

 

 

inskränkning av domstols behörig-

 

 

het i fråga om tvist som ska tas

 

 

upp i annan ordning än inför

 

 

domstol ska dock inte tillämpas.

 

 

Om yrkandet om informations-

Om ett yrkande om informa-

 

föreläggande riktar sig mot den

tionsföreläggande riktar sig mot

 

som är sökandens motpart i ett mål

den som är sökandens motpart i ett

 

om

intrång, ska

bestämmelserna

mål om intrång, ska bestämmel-

 

om rättegång som gäller för det

serna om rättegång som gäller för

 

målet

tillämpas.

Beslut

om

det målet tillämpas. Ett beslut om

 

informationsföreläggande får över-

informationsföreläggande får över-

 

klagas särskilt.

 

 

klagas särskilt.

 

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

 

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

 

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

 

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

 

domstolsärenden

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

 

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

 

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina rätte-

 

gångsbalken. Domstolen får be-

gångskostnader.

 

stämma att vardera parten ska

 

 

svara för sina rättegångskostnader.

 

 

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

 

föras av den som har ansökt om

förs av den som har ansökt om

 

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

 

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

 

om åtal för brott för vilket svårare

 

2 Senaste lydelse 2009:114. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

62

straff än böter inte är föreskrivet. I

Prop. 2015/16:57

samband med en sådan talan får

 

talan föras om nytt informations-

 

föreläggande.

 

 

 

 

12 b §3

Ett beslut om intrångsundersök-

 

ning meddelas av den domstol där

 

rättegång som rör intrånget pågår.

 

Om rättegång inte är inledd, gäller

 

i fråga om behörig domstol det

 

som föreskrivs i rättegångsbalken

 

om tvistemål som rör intrång. Det

 

som sägs i rättegångsbalken om

 

inskränkning

av

domstols

 

behörighet i fråga om tvist som ska

 

tas upp i annan ordning än inför

 

domstol ska dock inte tillämpas.

 

En fråga om intrångsunder-

En fråga om intrångsunder-

sökning får tas upp endast på

sökning får tas upp endast på

yrkande av innehavaren av krets-

yrkande av innehavaren av krets-

mönstret eller den som på grund av

mönstret eller den som på grund av

licens har rätt att utnyttja krets-

licens har rätt att utnyttja krets-

mönstret. Om rättegång inte är

mönstret. Om en rättegång inte är

inledd, ska

yrkandet

framställas

inledd, ska yrkandet framställas

skriftligen.

 

 

skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om

intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

 

 

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning som upp-

intrångsundersökning som

upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

under en rättegång.

 

14 §4

 

 

 

Patent- och marknadsdomstolen

 

är rätt domstol i mål och ärenden

 

enligt denna lag om de inte ska

 

handläggas

enligt

lagen

 

(1974:371) om

rättegången i

 

arbetstvister.

 

 

 

Det som sägs i rättegångsbalken

3Senaste lydelse 2009:114. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4Tidigare 14 § upphävd genom 2005:304.

63

Prop. 2015/16:57

 

om inskränkning av en domstols

 

 

behörighet i fråga om tvist som ska

 

 

tas upp i annan ordning än inför

 

 

domstol ska inte tillämpas i fråga

 

 

om ett yrkande om informations-

 

 

föreläggande eller intrångsunder-

 

 

sökning.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

64

2.23

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

Prop. 2015/16:57

 

(1994:1220)

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 13 § stiftelselagen (1994:1220) ska

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

10 kap.

 

 

13 §1

 

Registreringsmyndighetens be-

Registreringsmyndighetens

be-

slut enligt denna lag får överklagas

slut enligt denna lag och beslut av

hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsen i Stockholms

län

 

 

enligt 12 § får överklagas till

 

 

allmän förvaltningsdomstol.

Ett

 

 

beslut av registreringsmyndigheten

 

 

att vägra registrering av en firma

 

 

överklagas dock till Patent- och

 

 

marknadsdomstolen.

 

Om registreringsmyndighetens beslut överklagas skall registre- ringsmyndigheten föra talan för det allmänna. Överklagas dom- stolens beslut av registrerings- myndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Vad som sägs i första och andra styckena om registrerings- myndigheten och dess beslut gäller länsstyrelsen i Stockholms län och dess beslut när det är fråga om beslut enligt 12 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1995:1360. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

65

Prop. 2015/16:57

66

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

dels att 1 a, 3, 4, 7, 8 c och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a, 4 b, 9 a och 9 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a §1

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 3–9 §§ denna

Bestämmelserna i 3–9 b §§ denna

lag tillämpas också när Kon-

lag

tillämpas

 

också

när

sumentombudsmannen fullgör

sina

Konsumentombudsmannen

fullgör

skyldigheter som behörig myndighet

sina

skyldigheter

som

behörig

enligt

Europaparlamentets

och

myndighet

enligt

Europaparlamen-

rådets förordning (EG) nr 2006/2004

tets och rådets förordning (EG) nr

av den 27 oktober 2004 om

2006/2004 av den 27 oktober 2004

samarbete

mellan

de

nationella

om samarbete mellan de nationella

tillsynsmyndigheter

som

ansvarar

tillsynsmyndigheter

som

ansvarar

för konsumentskyddslagstiftningen.

för konsumentskyddslagstiftningen.

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Är ett avtalsvillkor som avses i

Om ett avtalsvillkor som avses i

1 § med hänsyn till pris och övriga

1 § med hänsyn till pris och övriga

omständigheter

oskäligt

mot

omständigheter

är

oskäligt

mot

konsumenten, får

Marknadsdom-

konsumenten, får Patent- och

stolen förbjuda näringsidkaren att i

marknadsdomstolen

 

 

förbjuda

framtiden i liknande fall använda

näringsidkaren att i framtiden i

samma

eller väsentligen samma

liknande fall använda samma eller

villkor, om förbudet är påkallat

väsentligen

samma

villkor,

om

från allmän synpunkt eller annars

förbudet är motiverat från allmän

ligger

i

konsumenternas

eller

synpunkt eller annars ligger i

konkurrenternas intresse.

 

 

konsumenternas

eller

konkurren-

 

 

 

 

 

 

ternas intresse.

 

 

 

 

 

Ett förbud kan meddelas även

Ett förbud får meddelas även

anställda

hos näringsidkaren

och

anställda hos näringsidkaren

och

andra som handlar på dennes

andra

som

 

handlar

vägnar.

 

 

 

 

 

näringsidkarens vägnar.

 

 

En sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommen- derar användning av ett oskäligt avtalsvillkor får förbjudas att i framtiden använda eller rekommendera villkoret.

Ett förbud skall förenas med

Ett förbud ska förenas med vite,

vite, om inte detta av särskilda skäl

om inte detta av särskilda skäl är

är obehövligt.

obehövligt.

1 Senaste lydelse 2007:2.

 

4 § En fråga om förbud tas upp av

Marknadsdomstolen efter ansökan av Konsumentombudsmannen. Be- slutar Konsumentombudsmannen för ett visst fall att inte göra någon ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare.

En ansökan om förbud får göras av Konsumentombudsmannen. Om Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte göra någon ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av närings- idkare, konsumenter eller löntaga- re.

4 a §

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha bety- dande intresse för medlemmarna i sammanslutningen får domstolen efter ansökan av sammanslut- ningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta.

4 b §

Konsumentombudsmannen ska kallas till förhandling i mål enligt denna lag, även om han eller hon inte är sökande.

7 §

En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsumentombudsmannen genom att den som antas ha använt ett oskäligt avtalsvillkor föreläggs förbud till godkännande omedelbart eller

inom viss tid (förbudsföreläggande).

 

Har ett förbudsföreläggande

Om ett förbudsföreläggande har

godkänts, gäller det som förbud av

godkänts, gäller det som en dom

Marknadsdomstolen. Godkännan-

som har fått laga kraft. Ett god-

de efter den i föreläggandet utsatta

kännande efter den i föreläggandet

tiden gäller dock inte.

utsatta tiden gäller dock inte.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av regeringen.

Prop. 2015/16:57

67

Prop. 2015/16:57

 

8 c §2

Konsumentombudsmannens

be-

Konsumentombudsmannens be-

slut enligt 8 § och 8 a § samt om

slut enligt 8 och 8 a §§ samt om

vitesföreläggande efter en sådan

vitesföreläggande enligt 8 b § får

uppmaning

överklagas

till

överklagas till Patent- och mark-

Stockholms tingsrätt.

 

nadsdomstolen.

Tingsrättens

beslut överklagas

 

hos Marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

9 §

Talan om utdömande av vite förs vid allmän domstol av Kon- sumentombudsmannen. I fråga om vite som Marknadsdomstolen har förelagt på talan av någon annan får talan om utdömande föras även av denne.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknads- domstolen av Konsumentombuds- mannen. Om vite har förelagts på talan av någon annan får talan om utdömande föras även av honom eller henne.

9 a §

Delgivning av domar och beslut av domstol som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har fram- kommit i det enskilda delgivnings- ärendet eller vid andra delgiv- ningsförsök med delgivningsmotta- garen finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

9 b §

Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tilläm- pas i mål enligt 3 §. I sådana mål får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte- gångskostnader.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

2 Senaste lydelse 2007:2. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

68

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska hand- Prop. 2015/16:57 läggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre

bestämmelser.

69

Prop. 2015/16:57 2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927)

 

om europeiska ekonomiska

 

intressegrupperingar

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1994:1927) om europeiska

ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

Registreringsmyndighetens be-

Registreringsmyndighetens

 

be-

slut att avskriva en anmälan eller

slut att skriva av en anmälan om

att vägra registrering får över-

registrering

eller

att

vägra

klagas

hos

allmän

förvalt-

registrering

får överklagas

till

ningsdomstol

inom två

månader

allmän förvaltningsdomstol.

 

Det-

från beslutets dag. Detsamma

samma gäller beslut enligt 13 §

gäller beslut enligt 13 § tredje

tredje stycket och 15 §. Ett beslut

stycket och 15 §.

 

av registreringsmyndigheten

att

 

 

 

 

vägra registrering av en firma

 

 

 

 

överklagas dock till Patent- och

 

 

 

 

marknadsdomstolen.

Ett

över-

 

 

 

 

klagande ska ha kommit in inom

två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

70

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) Prop. 2015/16:57

 

om medlemsbanker

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 6 § lagen (1995:1570) om medlems-

banker ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

6 §1

 

 

 

Ett beslut av registrerings-

Ett beslut av registrerings-

myndigheten som innebär att en

myndigheten att skriva av en

anmälan avskrivits eller en regist-

anmälan om registrering eller att

rering har vägrats enligt 3 § andra

vägra registrering enligt 3 § andra

stycket får överklagas hos allmän

stycket får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol inom

två

förvaltningsdomstol.

Detsamma

månader från dagen för beslutet.

gäller ett beslut av registrerings-

Detsamma gäller ett sådant beslut

myndigheten enligt 10 kap. 5 §

av registreringsmyndigheten

som

tredje stycket. Ett beslut av

avses i 10 kap. 5 § tredje stycket.

registreringsmyndigheten att vägra

 

 

 

 

registrering

av

en

firma

 

 

 

 

överklagas dock till Patent- och

 

 

 

 

marknadsdomstolen.

Ett

över-

 

 

 

 

klagande ska ha kommit in inom

 

 

 

 

två månader från dagen för

 

 

 

 

beslutet.

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2004:318.

71

Prop. 2015/16:57

2.27

Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

 

 

(1996:1619)

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 16 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

När

rättshjälp har

beviljats,

När

rättshjälp

har

beviljats,

 

betalar

staten

kostnaderna för

betalar

staten kostnaderna för

 

bevisning vid

allmän

domstol,

bevisning vid allmän domstol och

 

Arbetsdomstolen

och

Marknads-

Arbetsdomstolen. Om

inte något

 

domstolen. Om annat inte följer av

annat följer av lag eller föreskrifter

 

lag eller föreskrifter som lämnats

som lämnats med stöd av lag

 

med stöd av lag lämnas ersättning

lämnas

ersättning

för

bevisning

 

för bevisning med skäligt belopp.

med skäligt belopp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

72

2.28Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 2, 5, 5 c och 7 b §§ och 10 kap. 3, 5 och 6 §§ växtförädlarrättslagen (1997:306) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

 

Om

någon

inför

Statens

Om

någon

inför

Statens

jordbruksverk påstår sig ha bättre

jordbruksverk påstår sig ha bättre

rätt till växtsorten än sökanden och

rätt till växtsorten än sökanden och

är saken oviss, kan verket före-

saken är oviss, kan verket före-

lägga honom eller henne att väcka

lägga honom eller henne att väcka

talan vid allmän domstol inom viss

talan vid domstol inom viss tid vid

tid vid påföljd att påståendet

påföljd

att påståendet

 

annars

annars lämnas utan avseende vid

lämnas

utan

avseende

vid

ansökans fortsatta prövning.

ansökans fortsatta prövning.

 

Om en tvist om bättre rätt är inledd vid domstol, kan registrerings- ansökan förklaras vilande i väntan på att målet slutligt avgörs.

7kap.

5 §

En tvångslicens meddelas av allmän domstol, som även bestämmer i vilken omfattning växtsorten får utnyttjas samt fastställer ersättningen och övriga villkor för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden motiverar det, kan domstolen på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för den.

En tvångslicens meddelas av domstolen, som även bestämmer i vilken omfattning växtsorten får utnyttjas samt fastställer ersätt- ningen och övriga villkor för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden motiverar det, kan domstolen på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för den.

8kap.

3 §

Allmän domstol skall talan

Domstolen ska yrkande häva

om det häva registreringen av en

registreringen av en växtsort, om

växtsort, om

 

1.växtsorten på ansökningsdagen eller, om innehavaren av växtförädlarrätten åtnjutit prioritet, på den dag från vilken prioritet har getts inte uppfyllde kravet på nyhet i 3 kap. 2 § eller kravet på särskiljbarhet i 3 kap. 3 §,

2.växtsorten vid den tidpunkt som anges under 1 inte uppfyllde kravet

1 Senaste lydelse 2005:1216.

Prop. 2015/16:57

73

Prop. 2015/16:57 på enhetlighet i 3 kap. 4 § eller kravet på stabilitet i 3 kap. 5 §, såvida sorten har registrerats huvudsakligen på grundval av upplysningar som sökanden tillhandahållit,

3.växtsorten har registrerats i strid med 3 kap. 7 §, eller

4.växtsorten har registrerats för någon som inte var berättigad till det och talan inte har väckts om överföring av registreringen.

En registrering får inte hävas på den grunden att den som fått registreringen har haft rätt till bara en viss andel i växtförädlarrätten.

9 kap.

2 §2

På yrkande av innehavaren av

På yrkande av innehavaren av

växtförädlarrätten eller den som på

växtförädlarrätten eller den som på

grund av licens har rätt att utnyttja

grund av licens har rätt att utnyttja

växtsorten får allmän domstol vid

växtsorten får domstolen vid vite

vite förbjuda den som gör eller

förbjuda den som gör eller

medverkar till intrång i växt-

medverkar till intrång i växt-

förädlarrätten att fortsätta med det.

förädlarrätten att fortsätta med det.

Bestämmelserna i första stycket

Första stycket tillämpas också i

tillämpas också i fråga om försök

fråga om försök eller förberedelse

eller förberedelse till intrång.

till intrång.

 

5 §

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

 

 

 

 

5 c §3

 

Ett beslut om informations-

 

 

föreläggande får meddelas av den

 

 

domstol

där

rättegång

om

 

 

intrånget pågår. I övrigt gäller i

 

 

fråga om behörig domstol det som

 

 

föreskrivs

i rättegångsbalken

om

 

 

tvistemål som rör intrång. Det som

 

 

sägs

i

rättegångsbalken

om

 

 

inskränkning av domstols behörig-

 

 

het i fråga om tvist som ska tas

 

 

upp i annan ordning än inför dom-

 

 

stol ska dock inte tillämpas.

 

 

 

Om yrkandet om informations-

Om ett yrkande om informa-

föreläggande riktar sig mot den

tionsföreläggande

riktar sig mot

som är sökandens motpart i ett mål

den som är sökandens motpart i ett

om

intrång, ska

bestämmelserna

mål om intrång,

ska bestämmel-

2Senaste lydelse 2009:115.

3Senaste lydelse 2009:115. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

74

om rättegång som gäller för det

serna om rättegång som gäller för Prop. 2015/16:57

målet tillämpas. Beslut om infor-

det målet tillämpas. Ett beslut om

mationsföreläggande

får

över-

informationsföreläggande får över-

klagas särskilt.

 

 

 

klagas särskilt.

Om yrkandet om informations-

Om yrkandet om informations-

föreläggande riktar sig mot någon

föreläggande riktar sig mot någon

annan än den som anges i andra

annan än den som anges i första

stycket, ska lagen (1996:242) om

stycket, ska lagen (1996:242) om

domstolsärenden

tillämpas.

För

domstolsärenden tillämpas. Dom-

prövning av frågan får det även

stolen får bestämma att vardera

hållas förhör enligt 37 kap. rätte-

parten ska svara för sina rätte-

gångsbalken.

Domstolen

får

gångskostnader.

bestämma att vardera parten ska

 

svara för sina rättegångskostnader.

 

Talan om utdömande av vite får

En talan om utdömande av vite

föras av den som har ansökt om

får föras av den som har ansökt om

föreläggandet och ska handläggas

föreläggandet.

enligt reglerna i rättegångsbalken

 

om åtal för brott för vilket svårare

 

straff än böter inte är föreskrivet. I

 

samband med en sådan talan får

 

talan föras om nytt informa-

 

tionsföreläggande.

 

 

 

 

 

 

7 b §4

Ett beslut om intrångsundersök-

 

ning meddelas av den domstol där

 

rättegång som rör intrånget pågår.

 

Om rättegång inte är inledd, gäller

 

i fråga om behörig domstol det

 

som föreskrivs i rättegångsbalken

 

om tvistemål som rör intrång. Det

 

som sägs i rättegångsbalken om

 

inskränkning

av

domstols

 

behörighet i fråga om tvist som ska

 

tas upp i annan ordning än inför

 

domstol ska dock inte tillämpas.

 

En fråga om intrångsunder-

En fråga om intrångsunder-

sökning får tas upp endast på

sökning får tas upp endast på

yrkande av innehavaren av växt-

yrkande av innehavaren av växt-

förädlarrätten eller den som på

förädlarrätten eller den som på

grund av licens har rätt att utnyttja

grund av licens har rätt att utnyttja

växtsorten. Om rättegång inte är

växtsorten. Om en rättegång inte är

inledd, ska yrkandet

framställas

inledd, ska yrkandet framställas

skriftligen.

 

 

 

skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut

4 Senaste lydelse 2009:115. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

75

Prop. 2015/16:57 som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om

I övrigt ska en fråga om

intrångsundersökning som upp-

intrångsundersökning som upp-

kommer då rättegång inte är inledd

kommer då en rättegång inte är

handläggas på samma sätt som om

inledd handläggas på samma sätt

frågan uppkommit under rätte-

som om frågan har uppkommit

gång.

under en rättegång.

10 kap.

3 §

Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om bättre rätt till en växtsort, om hävning av registreringen av en växtsort, om överföring av sådan registrering, om tvångslicens eller om fast- ställelse enligt 1 §, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till växtsort enligt 5 kap. 7 §.

Det som sägs i rättegångs- balken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

 

 

5 §5

 

 

 

Statens

jordbruksverks

slutliga

Statens

jordbruksverks slutliga

beslut får överklagas av den som

beslut får överklagas av den som

beslutet angår, om det har gått

berörs av beslutet.

 

honom eller henne emot.

 

 

 

 

 

Ett beslut genom vilket ansökan

Ett beslut genom vilket en

om registrering bifalls får dock

ansökan om registrering bifalls får

överklagas endast av den som i

dock överklagas endast av den

behörig ordning har framställt en

som i behörig ordning har

invändning mot ansökan. Åter-

framställt

en

invändning

mot

kallar invändaren sitt över-

ansökan.

 

 

 

klagande, får detta ändå prövas,

 

 

 

 

om det finns särskilda skäl.

 

 

 

 

 

Ett beslut genom vilket ett

Ett beslut genom vilket ett

yrkande

om överföring

enligt

yrkande

om

överföring

enligt

5 kap. 8 § har bifallits får över-

5 kap. 8 § har bifallits får över-

klagas av sökanden. Den som har

klagas av sökanden. Den som har

5 Senaste lydelse 2005:1216.

76

framställt yrkande om överföring får överklaga ett beslut genom vilket yrkandet avslagits.

framställt ett yrkande om över- Prop. 2015/16:57 föring får överklaga ett beslut

genom vilket yrkandet har avslagits.

 

 

 

 

6 §6

Ett beslut av Statens jordbruks-

Ett beslut av Statens jordbruks-

verk överklagas till Patentbesvärs-

verk överklagas till Patent- och

rätten inom

två

månader

från

marknadsdomstolen inom två

beslutets dag.

 

 

 

månader från dagen för beslutet.

Ett slutligt beslut av Patentbe-

 

svärsrätten överklagas till Högsta

 

förvaltningsdomstolen inom

två

 

månader

från

beslutets

dag.

 

Därvid tillämpas 35–37 §§ förvalt-

 

ningsprocesslagen (1971:291) om

 

överklagande

av

kammarrättens

 

beslut. Patentbesvärsrättens beslut

 

ska innehålla uppgift om att det

 

krävs

särskilt

tillstånd

för

 

prövning i Högsta förvaltnings- domstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3.Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknads- domstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2010:1405. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

77

Prop. 2015/16:57 2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1175)

 

om talerätt för vissa utländska

 

konsumentmyndigheter och

 

konsumentorganisationer

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

Talan ska väckas vid

 

 

Talan ska väckas vid

 

1. Marknadsdomstolen

i

fråga

1. Patent-

och

marknadsdom-

om förbud och ålägganden som

stolen i fråga om förbud och

avses

i

marknadsföringslagen

ålägganden som avses i marknads-

(2008:486) och i fråga om förbud

föringslagen

(2008:486),

i fråga

enligt

lagen

(1994:1512)

om

om

förbud

enligt

lagen

avtalsvillkor

i

konsumentför-

(1994:1512)

om

avtalsvillkor i

hållanden,

 

 

 

 

 

konsumentförhållanden och i fråga

 

 

 

 

 

 

 

om utdömande av vite,

 

2. Förvaltningsrätten i

Stock-

2. Förvaltningsrätten i

Stock-

holm i fråga om sådan särskild

holm i fråga om sådan särskild

avgift som avses i radio- och tv-

avgift som avses i radio- och tv-

lagen (2010:696),

 

 

 

lagen (2010:696).

 

 

3. tingsrätt

som

är

behörig

 

 

 

 

 

enligt

10

kap. rättegångsbalken

 

 

 

 

 

eller Stockholms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

1 Senaste lydelse 2010:726.

78

2.30

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575)

Prop. 2015/16:57

 

om europabolag

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om europabolag dels att 32 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

32 §1

 

Bolagsverkets beslut att avskriva

Bolagsverkets beslut att

skriva

en anmälan om registrering eller

av en anmälan om registrering eller

att vägra registrering får över-

att vägra registrering får över-

klagas till allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol inom två månader från

domstol. Detsamma gäller verkets

dagen för beslutet. Detsamma

beslut i ett tillståndsärende enligt

gäller verkets beslut i ett tillstånds-

11 §, verkets beslut om att vägra

ärende enligt 11 §, verkets beslut

att utfärda ett intyg enligt 6 eller

om att vägra att utfärda ett intyg

15 § samt verkets beslut enligt 28

enligt 6 eller 15 § samt verkets

eller 31 §. Ett beslut av Bolags-

beslut enligt 28 eller 31 §.

verket att vägra registrering av en

Prövningstillstånd krävs vid över-

firma överklagas dock till Patent-

klagande till kammarrätten.

och marknadsdomstolen. Ett över-

 

 

klagande ska ha kommit in inom

 

 

två månader från dagen för

 

 

beslutet.

 

Finansinspektionens beslut enligt

Finansinspektionens beslut enligt

9 b § och Skatteverkets beslut om

9 b § och Skatteverkets beslut om

hinder mot flyttning av säte enligt

hinder mot flyttning av säte enligt

11 a § får överklagas till allmän

11 a § får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövnings-

förvaltningsdomstol.

 

tillstånd krävs vid

överklagande

 

 

till kammarrätten.

 

 

 

Bolagsverkets beslut i ett ärende

Prövningstillstånd krävs

vid

enligt 29 § får överklagas till

överklagande till kammarrätten.

allmän domstol i den ort där

 

 

lednings- eller förvaltningsorganet

 

 

har sitt säte. Ett beslut enligt 29 §

 

 

första stycket får överklagas inom

 

 

tre veckor från den dag då bolaget

 

 

fick del av beslutet. Ett beslut

 

 

enligt 29 § andra stycket får över-

 

 

klagas inom tre veckor från dagen

 

 

för beslutet.

 

 

 

Vid överklagande

enligt tredje

 

 

stycket gäller lagen (1996:242) om

1 Senaste lydelse 2013:734.

79

Prop. 2015/16:57

domstolsärenden.

33 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

80

2.31

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2015/16:57

 

försäkringsavtalslagen (2005:104)

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § och 10 kap. 12 § försäkringsavtals- lagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Talan om åläggande enligt 2 väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas

Föreslagen lydelse

8 kap.

3 §1

§

En talan om åläggande enligt

 

2 § väcks vid Patent- och mark-

 

nadsdomstolen.

1.i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och

2.i fråga om information som avses i 2 kap. 4–7 §§, av den närings- idkare som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.

I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.

10 kap.

12 §2

Talan om åläggande enligt 11 §

En talan om åläggande enligt

väcks vid Marknadsdomstolen.

11 § väcks vid Patent- och mark-

 

nadsdomstolen.

En sådan talan får väckas

 

1.i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och

2.i fråga om information som avses i 4–8 §§, av den näringsidkare som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.

I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

1Senaste lydelse 2008:509.

2Senaste lydelse 2008:509.

81

Prop. 2015/16:57

82

2.32Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 31 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

31 kap.

 

2 §1

Följande beslut av Bolagsverket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1.beslut i ärenden enligt 7 kap. 17 §, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 § eller 10 kap. 22 §,

2.beslut i tillståndsärenden enligt 8 kap. 9 §, 30 § eller 37 § andra stycket, 9 kap. 15 §, 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § eller 24 kap. 22 §,

3.beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att frågan om fusion eller delning har fallit,

4.beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 23 kap. 46 §,

5. beslut enligt 27 kap. 2 § att

5. beslut enligt 27 kap. 2 § att

skriva av en anmälan om regist-

skriva av en anmälan om regist-

rering eller vägra registrering,

rering

eller vägra registrering i

 

andra

fall än det som anges i

 

andra stycket,

6.beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §,

7.beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,

8.beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §.

 

 

Ett beslut av Bolagsverket att

 

 

vägra registrering av en firma

 

 

enligt 27 kap. 2 § överklagas till

 

 

Patent- och marknadsdomstolen.

Överklagandet ska ges in till

Ett överklagande ska ges in till

Bolagsverket inom två månader

Bolagsverket inom två månader

från dagen för beslutet.

från dagen för beslutet.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2014:539.

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590)

Prop. 2015/16:57

 

om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 15 och 16 §§ lagen (2005:590) om insyn i

 

vissa finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

15 §

 

Ett åläggande enligt 11 § får

Ett åläggande enligt 11 § får

 

förenas med vite. Talan om

förenas med vite. En talan om

 

utdömande av vite som förelagts

utdömande av vite som har före-

 

med stöd av denna lag förs vid

lagts med stöd av denna lag förs

 

tingsrätt

av

Konkurrensverket.

vid Patent- och marknadsdom-

 

Stockholms

tingsrätt är

alltid

stolen av Konkurrensverket.

 

behörig att pröva en sådan talan.

 

 

 

 

 

 

16 §

 

Beslut av Konkurrensverket om

Ett beslut av Konkurrensverket

 

åläggande enligt 11 § får över-

om åläggande enligt 11 § får över-

 

klagas

hos

Marknadsdomstolen.

klagas till Patent- och marknads-

 

Vid handläggningen i Marknads-

domstolen. I fråga om rättegångs-

 

domstolen

tillämpas

lagen

kostnader i ett sådant ärende ska

 

(1996:242) om domstolsärenden. I

31 kap. rättegångsbalken tilläm-

 

fråga om rättegångskostnader skall

pas.

 

dock gälla vad som föreskrivs i

 

 

31 kap. rättegångsbalken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

83

Prop. 2015/16:57 2.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:484)

 

om franchisegivares informationsskyldighet

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2006:484) om franchise- givares informationsskyldighet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Talan om åläggande enligt 4 §

En talan om åläggande enligt

väcks vid Marknadsdomstolen.

4 § väcks vid Patent- och mark-

 

nadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av

 

1.en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,

2.en sammanslutning av näringsidkare, eller

3.en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att före- träda näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i mark- nadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rättegångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen. Bestämmelserna i 28, 42–46 och 61 §§ om Konsument- ombudsmannen ska dock inte tillämpas.

6 §

Ett åläggande enligt 4 § skall

Ett åläggande enligt 4 § ska

förenas med vite, om det inte av

förenas med vite, om det inte av

särskilda skäl är obehövligt.

särskilda skäl är obehövligt.

Talan om utdömande av vite

En talan om utdömande av vite

väcks vid den tingsrätt som är

väcks vid Patent- och marknads-

behörig enligt 10 kap. rättegångs-

domstolen.

balken. En sådan talan får alltid

 

väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

1 Senaste lydelse 2008:511.

84

2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595)

Prop. 2015/16:57

 

om europakooperativ

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om europa- kooperativ

dels att 40 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 41 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

40 §1

 

 

Bolagsverkets beslut att avskriva

Bolagsverkets beslut att

skriva

en anmälan om registrering eller

av en anmälan om registrering eller

att vägra registrering får över-

att vägra registrering får över-

klagas till allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol inom två månader från

domstol. Detsamma gäller verkets

dagen för beslutet. Detsamma

beslut i ett tillståndsärende enligt

gäller verkets beslut i ett tillstånds-

16 §, verkets beslut om att vägra

ärende enligt 16 §, verkets beslut

utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 §

om att vägra utfärda ett intyg enligt

samt verkets beslut enligt 36 eller

8 eller 20 § samt verkets beslut

39 §. Ett beslut av Bolagsverket att

enligt 36 eller 39 §. Prövningstill-

vägra registrering av en firma

stånd krävs vid överklagande till

överklagas dock till Patent- och

kammarrätten.

 

 

marknadsdomstolen.

Ett överkla-

 

 

 

gande ska ha kommit in inom två

 

 

 

månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i

ett

Finansinspektionens

beslut i ett

ärende enligt 6 eller 13 § och

ärende enligt 6 eller 13 § och

Skatteverkets beslut om hinder mot

Skatteverkets beslut om hinder mot

flyttning av säte enligt 16 a § får

flyttning av säte enligt 16 a § får

överklagas till allmän förvaltnings-

överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs

domstol.

 

 

vid överklagande till kammar-

 

 

 

rätten.

 

 

 

 

 

Bolagsverkets beslut i ett ärende

Prövningstillstånd

krävs

vid

enligt 37 § får överklagas till

överklagande till kammarrätten.

allmän domstol i den ort där

 

 

 

lednings- eller förvaltningsorganet

 

 

 

har sitt säte. Ett beslut enligt 37 §

 

 

 

första stycket får överklagas inom

 

 

 

tre veckor från den dag då

 

 

 

europakooperativet

fick del

av

 

 

 

beslutet. Ett beslut enligt 37 §

 

 

 

andra stycket får överklagas inom

 

 

 

tre veckor från dagen för beslutet.

 

 

 

Vid överklagande

enligt tredje

 

 

 

1 Senaste lydelse 2013:733.

85

Prop. 2015/16:57 stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

41 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

86

För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får dom- stolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken om kvar- stad för fordran.

2.36

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2015/16:57

 

marknadsföringslagen (2008:486)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)1 dels att 50, 54–58, 60 och 62 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 50, 54 och 62 §§ ska utgå,

dels att 36, 47–49, 51, 52, 59, 61 och 66 §§ och rubrikerna närmast före 51 och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken Var och av vem talan får väckas ska införas en ny paragraf, 46 a §, och närmast före 46 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 § För att säkerställa ett anspråk på

marknadsstörningsavgift får rätten besluta om kvarstad. I sådant fall gäller föreskrifterna i 15 kap. rätte- gångsbalken om kvarstad för fordran.

 

 

 

Behörig domstol

 

 

 

 

46 a §

 

 

 

 

Patent- och marknadsdomstolen

 

 

 

är rätt domstol i mål om

 

 

 

1. förbud som avses i 23 §,

 

 

 

2. åläggande som

avses i 24

 

 

 

eller 25 §,

 

 

 

 

3. marknadsstörningsavgift

 

 

 

enligt 29 §,

 

 

 

 

4. kvarstad enligt 36 §,

 

 

 

5. skadestånd enligt 37 §,

 

 

 

6. utdömande av vite enligt 49 §,

 

 

 

och

 

 

 

 

7. oriktig eller

vilseledande

 

 

 

ursprungsbeteckning enligt 66 §.

 

 

 

47 §2

 

Talan

om

förbud

eller

 

åläggande enligt 23, 24 eller 25 §

 

väcks vid Marknadsdomstolen. Om

 

samma kärande, eller en annan

 

kärande

i samråd med

denne,

 

1Senaste lydelse av 58 § 2013:112.

2Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas bort.

87

En talan om utdömande av vite får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsu- mentombudsmannen.

Prop. 2015/16:57 samtidigt väcker en talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 § eller skadestånd enligt 37 § med anledning av marknads- föringen, ska dock en talan om förbud eller åläggande väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan om förbud eller åläggande får väckas av

En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av

1.Konsumentombudsmannen,

2.en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller

3.en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

Ett interimistiskt beslut enligt

 

27 § meddelas av den domstol där

 

en rättegång enligt första stycket

 

pågår.

 

48 §3

Talan om marknadsstörnings-

En talan om marknadsstörnings-

avgift enligt 29 § väcks vid Stock-

avgift enligt 29 § väcks av Konsu-

holms tingsrätt av Konsument-

mentombudsmannen.

ombudsmannen.

 

Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift, får en enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan.

Beslut om kvarstad enligt 36 § meddelas av den domstol där en rättegång om marknadsstörnings- avgift pågår. Om talan ännu inte har väckts gäller i fråga om behörig domstol vad som föreskrivs i första stycket.

49 §4

Talan om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag väcks vid en tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångs- balken. En sådan talan får alltid väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen.

3Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

4Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

88

Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i
Patent- och marknadsöverdom- stolen anses röra en åtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Handläggningen i domstolen

Överklagande

Överklagande av vissa beslut

Prop. 2015/16:57

51 §

 

Konsumentombudsmannens be-

Konsumentombudsmannens

be-

slut enligt 42–44 §§ samt om vites-

slut enligt 42–44 §§ samt om vites-

föreläggande efter en sådan upp-

föreläggande efter en sådan upp-

maning överklagas hos Stockholms

maning överklagas till Patent- och

tingsrätt. Detsamma gäller beslut

marknadsdomstolen. Detsamma

om ersättning enligt 46 § eller

gäller beslut om ersättning enligt

enligt föreskrifter som meddelats

46 § eller enligt föreskrifter som

med stöd av nämnda paragraf.

meddelats med stöd av nämnda

 

paragraf.

 

52 §5

Tingsrätts domar och beslut och beslut i mål och ärenden enligt denna lag överklagas hos Mark- nadsdomstolen. Domar och beslut i mål om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag överklagas dock hos hovrätt enligt vad som föreskrivs i lagen (1985:206) om viten.

Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i

Marknadsdomstolen anses röra åtgärd enligt 15 kap. rättegångs- balken.

Handläggningen vid Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen

59 §6

 

Om något annat inte följer av

Bestämmelserna i rättegångsbal-

denna lag ska föreskrifterna i

ken om tvistemål där förlikning

rättegångsbalken om tvistemål där

om saken inte är tillåten tillämpas

förlikning om saken inte är tillåten

på mål om förbud eller åläggande

tillämpas på mål om förbud eller

enligt 23, 24 eller 25 § och mål om

åläggande enligt 23, 24 eller 25 §

marknadsstörningsavgift

enligt

och mål om marknadsstörnings-

29 §.

 

avgift enligt 29 §.

 

 

I mål om skadestånd enligt 37 §

I mål om skadestånd enligt 37 §

gäller vad som är föreskrivet i

tillämpas bestämmelserna

i rätte-

5Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

6Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

89

Prop. 2015/16:57

rättegångsbalken om tvistemål där

gångsbalken om tvistemål där

 

förlikning om saken är tillåten.

förlikning om saken är tillåten.

 

I ärenden som avses i 51 §

 

 

gäller lagen (1996:242) om dom-

 

 

stolsärenden, om något annat inte

 

 

följer av denna lag.

 

61 §7

Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsumentombudsmannen ska rätten underrätta ombudsmannen om

rättegången.

 

 

 

När ett mål om marknadsstör-

 

ningsavgift eller skadestånd väcks

 

ska

tingsrätten

underrätta

 

Marknadsdomstolen

om rätte-

 

gången.

 

 

 

 

 

 

66 §

Regeringen

kan med avseende

Regeringen får med avseende på

främmande

stat

bestämma att

en främmande stat bestämma att

följande ska gälla.

 

följande ska gälla.

I fråga om en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten, får åtgärd enligt 39 § beslutas även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar till att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

Talan om åtgärd enligt andra

En talan om en åtgärd enligt

stycket

väcks vid Stockholms

andra stycket väcks av Kon-

tingsrätt

av Konsumentombuds-

sumentombudsmannen eller, om

mannen eller, om denne har

denne har beslutat att inte väcka

beslutat att inte väcka talan, av

talan, av någon som driver rörelse

någon som driver rörelse med

med varor av samma slag som den

varor av samma slag som den vara

vara som talan avser.

som talan avser.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2.Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3.Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska hand- läggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

7 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

90

2.37Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)1 dels att 3 kap. 26 § och 8 kap. 4–11 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 6 och 8 §§ ska utgå,

dels att 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21 och 32 §§, 4 kap. 13–16 och 21 §§, 5 kap. 3, 11, 18 och 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1– 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska sättas närmast före 8 kap.

2§,

dels att det närmast före 8 kap. 1 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap.

2 §

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande enligt 1 §, får

Marknadsdomstolen göra det på talan av ett företag som berörs av överträdelsen. En sådan talerätt gäller dock inte i de fall verket har tillämpat artikel 13 i rådets förord- ning (EG) nr 1/2003.

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande enligt 1 §, får ett företag som berörs av överträdelsen väcka talan om ett sådant åläggande. En sådan talerätt gäller dock inte i de fall verket har tillämpat artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

3 §

Om det finns särskilda skäl, får ett åläggande enligt 1 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Marknadsdomstolen får meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts.

Om det finns särskilda skäl, får ett åläggande enligt 1 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Domstolen får meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts.

5 §2

Stockholms tingsrätt får på talan

Domstolen får på talan av

av Konkurrensverket besluta att ett

Konkurrensverket besluta att ett

företag ska betala en särskild

företag ska betala en särskild

avgift (konkurrensskadeavgift), om

avgift (konkurrensskadeavgift), om

företaget eller någon som handlar

företaget eller någon som handlar

på dess vägnar uppsåtligen eller av

på dess vägnar uppsåtligen eller av

oaktsamhet har överträtt förbuden i

oaktsamhet har överträtt förbuden i

2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101

2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101

1Senaste lydelse av 8 kap. 11 § 2013:113.

2Senaste lydelse 2010:642.

Prop. 2015/16:57

91

Prop. 2015/16:57

eller 102 i EUF-fördraget.

 

 

eller 102 i EUF-fördraget.

 

 

Avgiften tillfaller staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift mot

 

ett företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till

 

stämningsansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §3

 

 

 

 

 

 

 

På ansökan av ett företag som

På ansökan av ett företag som

 

anmäler

 

en

 

överträdelse

av

anmäler

en

 

överträdelse

av

 

förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel

förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel

 

101 i EUF-fördraget ska Konkur-

101 i EUF-fördraget ska Konkur-

 

rensverket i ett beslut förklara om

rensverket i ett beslut förklara om

 

förutsättningarna

för

eftergift

förutsättningarna

för

eftergift

 

enligt 12 § första stycket är upp-

enligt 12 § första stycket är upp-

 

fyllda. Ett sådant beslut är bindan-

fyllda. Ett sådant beslut är bindan-

 

de för verket samt för Stockholms

de för verket och domstol i mål

 

tingsrätt och Marknadsdomstolen.

enligt 5 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett avgiftsföreläggande som har

Ett avgiftsföreläggande som har

 

godkänts

ska

efter

klagan

godkänts

ska

efter

klagan

 

undanröjas under de förutsätt-

undanröjas under de förutsätt-

 

ningar som anges i 59 kap. 6 §

ningar som anges i 59 kap. 6 §

 

första

stycket

rättegångsbalken.

första

stycket

rättegångsbalken.

 

Vad som där sägs om strafföre-

Det som där sägs om strafföre-

 

läggande och den misstänkte gäller

läggande och den misstänkte gäller

 

därvid i stället avgiftsföreläggande

i

stället

avgiftsföreläggande

 

respektive företag.

 

 

 

respektive företag.

 

 

 

Den som vill klaga ska göra det

Den som vill klaga ska göra det

 

skriftligen hos Stockholms tings-

skriftligen till Patent- och mark-

 

rätt inom ett år från det att före-

nadsdomstolen inom ett år från det

 

läggandet godkändes. I mål om

att föreläggandet godkändes. I mål

 

klagan på

ett

avgiftsföreläggande

om klagan på ett avgiftsföre-

 

är Konkurrensverket motpart.

 

läggande

är

 

Konkurrensverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motpart.

 

 

 

 

 

 

Har

ett

avgiftsföreläggande

Om ett

avgiftsföreläggande

har

 

undanröjts,

 

får

företaget

inte

undanröjts,

får

företaget

inte

 

därefter

åläggas skyldighet

att

därefter

åläggas skyldighet

att

 

betala en högre konkurrensskade-

betala en högre konkurrensskade-

 

avgift för samma överträdelse.

 

avgift för samma överträdelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

För att säkerställa ett anspråk på

För att säkerställa ett anspråk på

 

konkurrensskadeavgift

får rätten

konkurrensskadeavgift

får dom-

 

besluta om kvarstad. Därvid gäller

stolen besluta om kvarstad. I ett

 

föreskrifterna i 15 kap. rättegångs-

sådant fall gäller bestämmelserna i

 

balken

om

kvarstad

för

fordran.

15 kap. rättegångsbalken om kvar-

3 Senaste lydelse 2010:642.

92

Om talan om konkurrensskade-

stad för fordran.

Prop. 2015/16:57

avgift ännu inte har väckts, ska en

 

 

ansökan om kvarstad dock prövas

 

 

av Stockholms tingsrätt.

 

 

32 §4

 

Frågor om förbud enligt 27 §

Konkurrensverket

får väcka

eller omprövning enligt 31 § andra

talan om förbud enligt 27 § eller

stycket prövas av Stockholms

omprövning enligt 31 § andra

tingsrätt på talan av Konkurrens-

stycket. En talan om omprövning

verket. Talan om omprövning av

av ett meddelat förbud får också

ett meddelat förbud får också

väckas av den som förbudet riktar

väckas av den som förbudet riktar

sig mot.

 

sig mot.

Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud enligt 27 §, får talan väckas av ett företag som berörs av

förfarandet eller av verksamheten.

 

4 kap.

13 §

Om Konkurrensverket inom den

Om Konkurrensverket inom den

i 11 § angivna fristen har beslutat

i 11 § angivna fristen har beslutat

om särskild undersökning, får

om särskild undersökning, får

verket väcka talan vid Stockholms

verket väcka talan om förbud

tingsrätt om förbud enligt 1 § eller

enligt 1 § eller åläggande enligt

åläggande enligt 2 §.

2 §.

Talan ska väckas inom tre månader från ett beslut om särskild undersökning. Innan Konkurrensverket väcker talan, ska den som avses med talan ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till

stämningsansökan.

 

Har Konkurrensverket beslutat

Om Konkurrensverket har beslu-

att lämna en företagskoncentration

tat att lämna en företagskoncent-

utan åtgärd, får talan enligt första

ration utan åtgärd, får talan enligt

stycket väckas endast om verkets

första stycket väckas endast om

beslut har grundat sig på oriktig

verkets beslut har grundat sig på

uppgift som lämnats av part eller

oriktig uppgift som lämnats av en

annan medverkande i koncentra-

part eller annan medverkande i

tionen.

koncentrationen.

14 §

På begäran av Konkurrensverket

På begäran av Konkurrensverket

får Stockholms tingsrätt förlänga

får Patent- och marknadsdom-

fristen i 13 § andra stycket med

stolen förlänga fristen i 13 § andra

högst en månad i sänder, om

stycket med högst en månad i

parterna i koncentrationen sam-

sänder, om parterna i koncentra-

tycker. I de fall annan medverk-

tionen samtycker. I de fall annan

ande anmält koncentrationen enligt

medverkande anmält koncentra-

4 Senaste lydelse 2009:1280.

93

Prop. 2015/16:57

7 § 2 krävs även dennes samtycke.

tionen

enligt

7 § 2 krävs

även

 

Om koncentrationen ägt rum på

dennes samtycke. Om koncentra-

 

det sätt som anges i 3 § andra

tionen ägt rum på det sätt som

 

meningen, är förvärvarens sam-

anges i 3 § andra meningen, är

 

tycke tillräckligt.

 

 

förvärvarens samtycke tillräckligt.

 

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant

 

samtycke som anges i första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

Ett förbud enligt 1 § eller ett

Ett förbud enligt 1 § eller ett

 

åläggande enligt 2 § får inte med-

åläggande enligt 2 § får inte med-

 

delas senare än sex månader efter

delas senare än sex månader efter

 

det att talan väckts vid Stockholms

det att talan väckts.

 

 

tingsrätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den i första stycket angivna fristen får förlängas under samma

 

förutsättningar som anges i 14 §. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande

 

enligt 2 § får dock inte meddelas senare än två år efter det att

 

företagskoncentrationen uppkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

Om Stockholms

tingsrätts

dom

Om Patent- och marknadsdom-

 

överklagas,

ska

Marknadsdom-

stolens

dom

överklagas,

ska

 

stolen avgöra målet inom tre

Patent- och marknadsöverdom-

 

månader från det att tiden för

stolen avgöra målet inom tre

 

överklagande gick ut. Bestämmel-

månader från det att tiden för

 

serna i 15 § andra stycket gäller

överklagande gick ut. Bestämmel-

 

också

för

Marknadsdomstolens

serna i 15 § andra stycket gäller

 

prövning.

 

 

 

också för Patent- och marknads-

 

 

 

 

 

 

överdomstolens prövning.

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får omprövas, om det

 

finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför

 

att detta inte längre behövs eller inte längre är lämpligt.

 

 

Talan

om omprövning

ska

En talan om omprövning ska

 

väckas vid Stockholms tingsrätt av

väckas

av Konkurrensverket

eller

 

Konkurrensverket

eller av någon

av någon som berörs av avgöran-

 

som berörs av avgörandet.

 

det.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §5

 

 

 

 

Stockholms tingsrätt får på ansö-

Patent- och marknadsdomstolen

 

kan av

Konkurrensverket besluta

får på ansökan av Konkurrens-

 

att verket får genomföra en

verket besluta att verket får

 

undersökning hos ett företag för att

genomföra en undersökning hos ett

 

utreda om det har överträtt

företag för att utreda om det har

 

förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i

överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller

5 Senaste lydelse 2010:642.

94

artikel 101 eller 102 i EUF- fördraget, om

7 § eller i artikel 101 eller 102 i Prop. 2015/16:57 EUF-fördraget, om

1.det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,

2.företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, och

3.vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden.

Lydelse enligt SFS 2015:402

Föreslagen lydelse

11 §

Åtgärder enligt 1 eller 6 § första stycket får inte avse en skriftlig handling

1.vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och

2.som innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnadsplikten gäller till förmån för.

Om Konkurrensverket anser att

Om Konkurrensverket anser att

en viss handling bör omfattas av

en viss handling bör omfattas av

en undersökning och den som

en undersökning och den som

åtgärden avser åberopar att hand-

åtgärden avser åberopar att hand-

lingen är skyddad enligt första

lingen är skyddad enligt första

stycket, ska handlingen omedelbart

stycket, ska handlingen omedelbart

förseglas och skyndsamt över-

förseglas och skyndsamt över-

lämnas till Stockholms tingsrätt av

lämnas till Patent- och marknads-

Konkurrensverket.

 

domstolen av Konkurrensverket.

Tingsrätten ska utan

dröjsmål

Domstolen ska

utan

dröjsmål

pröva om handlingen ska omfattas

pröva om handlingen ska omfattas

av Konkurrensverkets

undersök-

av Konkurrensverkets

undersök-

ning.

 

ning.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

18 §

 

 

Frågor om förhandsgodkännan-

Frågor om

förhandsgodkän-

de enligt artikel 21.3 i rådets

nande enligt artikel 21.3 i rådets

förordning (EG) nr 1/2003 prövas

förordning (EG) nr 1/2003 prövas

av Stockholms tingsrätt på ansökan

av Patent- och marknadsdom-

av Konkurrensverket.

 

stolen på ansökan av Konkurrens-

 

 

verket.

 

 

Om beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt första stycket, gäller bestämmelserna i 17 § om handräckning.

20 §6

Efter begäran av en myndighet i

Efter en begäran av en myndig-

en stat med vilken Sverige har

het i en stat med vilken Sverige

6 Senaste lydelse 2010:642.

 

95

Prop. 2015/16:57 ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden får Stockholms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrens- regler, om

har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden får Patent- och marknadsdom- stolen på ansökan av Konkurrens- verket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrensregler, om

1.det som föreskrivs i 5 § 1–3 är uppfyllt, och

2.det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna lag eller Europeiska unionens konkurrensregler skulle ha innefattat en överträdelse av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet.

I fall som avses i första stycket gäller bestämmelserna i 6–13 §§.

6 kap.

2 §7

Talan om att döma ut vite som

En talan om att döma ut vite

förelagts med stöd av denna lag

som har förelagts med stöd av

förs av Konkurrensverket

vid

denna lag förs av Konkurrens-

tingsrätt. I fråga om vite som

verket. I fråga om vite som har

Marknadsdomstolen har förelagt

förelagts på talan av ett företag får

på talan av ett företag får talan om

talan om att döma ut vitet föras

att döma ut vitet föras även av det

även av det företaget.

företaget.

 

 

Stockholms tingsrätt är

alltid

 

behörig att pröva en talan enligt första stycket.

7kap.

1 §

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos Marknadsdomstolen:

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen:

1.åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,

2.ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller 3 §,

3.