Regeringens proposition 2015/16:195

Nytt regelverk om upphandling

Prop.

 

2015/16:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare inne- håller propositionen förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Lagarna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF).

LOU-direktivet och LUF-direktivet bygger i sak i stora delar på 2004 års direktiv, som de ersätter. De nya direktiven innehåller därutöver också ett antal nya bestämmelser. Bestämmelserna utvecklar och kompletterar den tidigare regleringen. Särskilt utvecklas skyldigheterna och möjligheterna att genom upphandling främja samhälleliga mål. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. En leverantör som har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från att delta i en upphandling. Om ett anbud inte stämmer överens med dessa skyldigheter får den upphandlande

1

Prop. 2015/16:195 myndigheten eller enheten besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet och anbudet ska förkastas om bristerna lett till att det är onormalt lågt. För att personalen som fullgör kontrakten ska ges skäliga arbetsvillkor ska kontraktsvillkor ställas om lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa särskilda villkor för fullgörandet.

I den nya lagen om offentlig upphandling föreslås ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Konkurrenspräglad dialog införs som ett förfarande även i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Ett nytt förfarande, inrättande av innovationspartnerskap, som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad, föreslås också i de nya lagarna.

Direktivens bestämmelser om att det som huvudregel ska vara obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar genomförs i båda lagarna. Vidare föreslås i båda lagarna kortare tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud. Enligt de föreslagna nya lagarna ska leverantörer som vill delta i en upphandling kunna använda sig av en egen försäkran i form av ett standardformulär, benämnt europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, för att intyga bl.a. att det inte finns grund för uteslutning.

Det föreslås i de nya lagarna att upphandlande myndigheter och enheter ska kunna använda sig av någon av följande tre grunder för utvärdering av anbud: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. I lagarna införs också t.ex. bestämmelser om möjligheterna att beakta livscykelkostnader för det som upphandlas.

En nyhet i direktiven är bestämmelser om intern upphandling och om upphandling mellan upphandlande myndigheter, som bygger på EU- domstolens praxis. Bestämmelser om detta föreslås i lagarna i form av undantag från lagarnas tillämpningsområden för sådan upphandling.

Direktiven innehåller bestämmelser om s.k. reserverade kontrakt, enligt vilka deltagandet i en upphandling under vissa villkor får reserveras för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är yrkesmässig integration. I propositionen föreslås att dessa bestämmelser ska genomföras i de nya lagarna.

I lagarna föreslås att inköpscentraler ska få möjlighet att bedriva grossistverksamhet. I lagarna föreslås också bestämmelser om s.k. blandade kontrakt, om skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte delats upp, förtydligade regler om ramavtal samt bestämmelser om ändring av kontrakt under löptiden.

Tillämpningsområdet för LUF-direktivet omfattar, till skillnad från 2004 års direktiv, inte prospektering av olja och gas eller vissa posttjänster, varför lagen om upphandling inom försörjningssektorerna inte heller föreslås omfatta dessa verksamheter.

I likhet med LOU och LUF innehåller lagarna också ett kapitel med regler om upphandling som inte styrs av direktiven. Kapitlet reglerar även upphandling av sådana sociala tjänster och andra särskilda tjänster, som anges i en bilaga till respektive lag. De nya lagarna innehåller dessutom bestämmelser som motsvarar nuvarande LOU och LUF om bl.a. överprövning av upphandlingar och upphandlingsskadeavgift.

2

LUK-direktivet genomförs genom lagen om upphandling av Prop. 2015/16:195 koncessioner. Den följer i allt väsentligt samma struktur som de båda

andra lagarna, men är mindre detaljerad och mer flexibel. Även denna lag innehåller ett särskilt kapitel med bestämmelser om upphandling som inte omfattas av direktiven och som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Lagen föreslås också innehålla bestämmelser om bl.a. överprövning och upphandlingsskadeavgift.

Till följd av de nya lagarna föreslås även ett antal ändringar i andra lagar. Lagarna och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

3

Prop. 2015/16:195 Innehållsförteckning

Del 1

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

16

2

Lagtext

............................................................................................

 

19

 

2.1 .........................

Förslag till lag om offentlig upphandling

19

 

2.2

Förslag till lag om upphandling inom

 

 

....................................................

försörjningssektorerna

111

 

2.3 ...........

Förslag till lag om upphandling av koncessioner

201

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

.....................................

allmänna förvaltningsdomstolar

255

 

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om

 

 

.......................................

medbestämmande i arbetslivet

257

 

2.6

Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

......................................................................

(1988:950)

259

 

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

.......................................................

läkarvårdsersättning

261

 

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

................................................

ersättning för fysioterapi

264

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

..............................................................

valfrihetssystem

267

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

......................................

vissa kommunala befogenheter

268

 

2.11

Förslag till lag om ändring i offentlighets - och

 

 

..............................................

sekretesslagen (2009:400)

269

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

.................................................................

kollektivtrafik

271

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads - och

 

 

..................................................

konkurrensförhållanden

272

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

 

.........................

märkning av energirelaterade produkter

274

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:846) om

 

 

 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa

 

 

.....................................................

kollektivtrafiktjänster

275

 

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

............

upphandling på försvars - och säkerhetsområdet

277

 

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om

 

 

 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

 

....................................................................

identifiering

279

3 Ärendet ..........................................................och dess beredning

281

4 Gällande ..............................................rätt och de nya direktiven

284

 

4.1

Allmänt om gällande lagstiftning på

 

 

.....................................................

upphandlingsområdet

284

 

4.2

Offentlig upphandling och upphandling inom

 

 

....................................................

försörjningssektorerna

286

4

.............................

4.2.1

Direktivstyrd upphandling

286

 

 

 

 

4.2.2

Upphandling utanför det direktivstyrda

Prop. 2015/16:195

 

området.........................................................

289

4.3Bakgrunden till EU-reformen

 

upphandlingsområdet ....................................................

290

 

4.3.1

2020-strategin och den första

 

 

 

Inremarknadsakten .......................................

290

 

4.3.2

Grönbok om en modernisering av EU:s

 

 

 

politik för offentlig upphandling ..................

291

4.4

De nya EU-direktiven på upphandlingsområdet............

292

 

4.4.1

2014 års LOU-direktiv och LUF-direktiv i

 

 

 

förhållande till 2004 års direktiv...................

292

 

4.4.2

Direktivet om tilldelning av koncessioner....

297

5 Ny lagstiftning på upphandlingsområdet .....................................

300

5.1

Utgångspunkter för genomförandet...............................

300

5.2

Upphandlingsrättens förhållande till civilrätten ............

303

5.3LOU- och LUF-direktiven genomförs genom två

 

upphandlingslagar .........................................................

304

5.4

LUK-direktivet genomförs genom en separat lag..........

307

5.5

Andra lagtekniska frågor ...............................................

309

5.6

Bilagor till lagarna.........................................................

310

5.7

Artiklar av administrativ karaktär genomförs inte.........

311

5.8

Kommissionens genomförandeåtgärder ........................

312

5.9

Bestämmelser som genomförs genom förordning.........

312

5.10

Propositionens disposition.............................................

312

6 Tillämpningsområde och definitioner ..........................................

314

6.1Tillämpningsområde för lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom

försörjningssektorerna ...................................................

314

6.1.1

Anskaffning som omfattas av lagarna ..........

314

6.1.2Definitionen av upphandling och

begreppet kontrakt ........................................

315

6.2Tillämpningsområde för lagen om upphandling av

koncessioner ..................................................................

324

6.3Verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för upphandling inom försörjningssektorerna och av

koncessioner ..................................................................

326

6.4Tillämpningsområdet vid upphandling av

forsknings- och utvecklingstjänster ...............................

330

6.4.1Lagen om offentlig upphandling och

 

lagen om upphandling inom

 

 

försörjningssektorerna ..................................

330

6.4.2

Lagen om upphandling av koncessioner.......

332

6.5Vissa andra bestämmelser i direktiven som rör

tillämpningsområdet......................................................

333

6.5.1Förhållandet till artikel 346 i EUF-

 

fördraget .......................................................

333

6.5.2

Tjänster av allmänt intresse ..........................

335

6.5.3Lagstiftning på området för social

trygghet.........................................................

336

5

Prop. 2015/16:195

6.5.4

Överföring av befogenheter och ansvar

 

 

 

mellan myndigheter.......................................

337

 

6.5.5

Principen om myndigheters självstyre...........

338

 

6.6

Tillämpningsområdet vid upphandlingar utanför det

 

 

 

direktivstyrda området....................................................

338

 

6.7

Definitioner i lagen om offentlig upphandling och i

 

 

 

lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ......

339

 

 

6.7.1

Definitioner tas in i lagarnas inledande

339

 

 

 

kapitel ………………………………

 

 

6.7.2

Vissa definitioner införs inte .........................

340

 

 

6.7.3

Begreppet leverantör ska fortsätta

 

 

 

 

användas ........................................................

341

 

 

6.7.4

Definitionerna av de olika typerna av

 

 

 

 

kontrakt och av ramavtal ...............................

342

 

 

6.7.5

Centrala, regionala och lokala

 

 

 

 

upphandlande myndigheter ...........................

346

 

 

6.7.6

Begreppet livscykel införs .............................

348

 

 

6.7.7

Upphandlingsdokument och

 

 

 

 

förfrågningsunderlag .....................................

349

 

6.8

Definitioner i lagen om upphandling av

 

 

 

koncessioner...................................................................

350

 

 

6.8.1

Definitioner som motsvarar definitioner i

 

 

 

 

LOU - direktivet och LUF - direktivet ..............

350

 

 

6.8.2

Definitioner som är specifika för LUK -

 

 

 

 

direktivet ........................................................

351

 

 

6.8.3

Upphandlande myndigheter och enheter .......

357

7

Blandad upphandling ....................................................................

359

 

7.1

Offentlig upphandling och upphandling inom

 

 

 

försörjningssektorerna....................................................

359

 

 

7.1.1

En mer utförlig reglering av blandad

 

 

 

 

upphandling ...................................................

359

 

 

7.1.2

Blandade kontrakt som består av olika

 

 

 

 

slag av upphandling enligt en och samma

 

 

 

 

lag……………………………………

361

 

 

7.1.3

Blandade kontrakt som innehåller delar

 

 

 

 

som regleras av olika regelverk .....................

363

 

 

7.1.4

Upphandling som avser flera

 

 

 

 

verksamheter i försörjningssektorerna ...........

369

 

7.2

Lagen om upphandling av koncessioner ........................

372

 

7.3

Blandad upphandling utanför det direktivstyrda

 

 

 

området

...........................................................................

377

8 Undantag från lagarnas tillämpningsområden...............................

378

 

8.1

Upphandling som omfattas av annan lag........................

379

 

8.2

Undantag ....................i vissa fall på grund av sekretess

380

 

8.3

Undantag som är specifika för

 

 

 

försörjningssektorerna....................................................

383

 

 

8.3.1

Verksamheter som är direkt

 

 

 

...........................................

konkurrensutsatta

384

 

8.4

Elektronisk .................................kommunikationstjänst

386

6

8.5

Förfaranden ..............enligt andra internationella regler

388

8.6

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt.....

391 Prop. 2015/16:195

8.7Intern upphandling och upphandling mellan

 

upphandlande myndigheter ...........................................

392

8.8

Särskilda undantag för vissa tjänstekontrakt .................

402

 

8.8.1

Förvärv av fastighet......................................

403

 

8.8.2

Radio- och tv-området..................................

404

 

8.8.3

Vissa juridiska tjänster..................................

408

 

8.8.4

Vissa finansiella tjänster...............................

413

 

8.8.5

Anställningskontrakt.....................................

415

8.8.6Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och förebyggande

 

av fara….. ..................................................... 416

8.8.7

Politiska kampanjer ......................................

420

8.9Bestämmelser om undantag utanför det

 

direktivstyrda området...................................................

420

8.10

Undantag i lagen om upphandling av koncessioner ......

421

8.11Upphandlingsdirektivens undantag för

 

kollektivtrafik ................................................................

425

9 Principer för upphandling ............................................................

426

9.1

Allmänna principer........................................................

426

9.2

Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter .............

428

9.3Målsättningsbestämmelser om miljöhänsyn, sociala

 

hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn .................................

431

9.4

Det icke direktivstyrda området ....................................

434

10 Allmänna bestämmelser...............................................................

434

10.1

Rätten att få delta i en upphandling ...............................

435

 

10.1.1

De nya lagarna om offentlig upphandling

 

 

 

och om upphandling inom

 

 

 

försörjningssektorerna ..................................

435

 

10.1.2

Lagen om upphandling av koncessioner.......

436

 

10.1.3

Begränsning av antalet anbudssökande ........

437

10.2Anbudssökandes och anbudsgivares tidigare

deltagande......................................................................

439

10.3Grundläggande bestämmelser om vissa centrala

 

moment i en upphandling ..............................................

442

10.4

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering...........

445

 

10.4.1

De nya lagarna om offentlig upphandling

 

 

 

och upphandling inom

 

 

 

försörjningssektorerna ..................................

445

 

10.4.2

Lagen om upphandling av koncessioner.......

448

10.5

Uppdelning av kontrakt i delar ......................................

448

10.6

Reserverad upphandling ................................................

455

10.6.1Offentlig upphandling och upphandling

 

 

inom försörjningssektorerna .........................

455

 

10.6.2

Reserverad upphandling vid upphandling

 

 

 

av koncessioner ............................................

462

10.7

CPV-nomenklaturen......................................................

463

10.8

Koncessioners löptid .....................................................

468

10.9

Jäv i upphandlingsförfaranden ......................................

469

7

Prop. 2015/16:195

8

10.9.1LOU- och LUF-direktivens bestämmelser

om intressekonflikter.....................................

469

10.9.2LUK-direktivets bestämmelser om

intressekonflikter...........................................

473

10.10Villkor som rör WTO-avtalet och andra

internationella avtal ........................................................

474

10.11Allmänna bestämmelser utanför det direktivstyrda

området...........................................................................

475

11 Tröskelvärden ...............................................................................

476

11.1Tröskelvärden i de nya lagarna om offentlig

upphandling och om upphandling inom

 

försörjningssektorerna....................................................

477

11.2Uppskattning av värdet av en upphandling enligt de nya lagarna om offentlig upphandling och om

upphandling inom försörjningssektorerna......................

480

11.2.1Uppskattning av värdet när en upphandlande myndighet eller enhet är

indelad i separata operativa enheter...............

484

11.2.2Uppskattning av värdet av kontrakt som

 

avser både varor och tjänster .........................

486

11.2.3

Förbud mot kringgående................................

487

11.2.4Direktupphandling och beräkning av värdet av upphandlingar utanför det

direktivstyrda området...................................

489

11.3Tröskelvärde för koncessioner och beräkning av en

koncessions värde...........................................................

490

12 Upphandlingsförfaranden .............................................................

493

12.1Offentlig upphandling och upphandling inom

försörjningssektorerna....................................................

493

12.1.1

Öppet respektive selektivt förfarande............

495

12.1.2Förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog………………………………… 495

12.1.3Förhandlat förfarande utan föregående

 

annonsering ...................................................

499

12.1.4

Innovationspartnerskap .................................

501

12.2Upphandlingsförfarandet på det icke- direktivstyrda

 

området...........................................................................

507

12.3

Förfaranderegler vid upphandling av koncessioner........

508

13 Ramavtal .......................................................................................

510

13.1

Hur bör direktiven genomföras i de nya lagarna? ..........

511

13.2

Ramavtal i den nya lagen om offentlig upphandling......

512

13.3Ramavtal i den nya lagen om upphandling inom

 

försörjningssektorerna....................................................

522

13.4

Ramavtal utanför det direktivstyrda området .................

526

14 Inköpscentraler..............................................................................

526

14.1Möjligheten för inköpcentraler att bedriva

grossistverksamhet .........................................................

527

14.1.1

Tidigare överväganden ..................................

527

 

14.1.2

Inköpscentraler ska få bedriva

 

 

 

grossistverksamhet .......................................

528

14.2

Definitionen av inköpscentral........................................

531

14.3

Anlitandet av inköpscentraler........................................

536

14.4

En uttrycklig reglering av ansvarsfrågan.......................

540

14.5

Inköpscentraler utanför det direktivstyrda området.......

542

15 Tillfällig gemensam upphandling och gemensam upphandling

 

med myndighet eller enhet från annan medlemsstat ....................

543

15.1

Tillfällig gemensam upphandling..................................

543

15.2Gemensam upphandling med myndighet eller enhet

 

från annan medlemsstat .................................................

545

 

15.2.1

De nya lagarna ska innehålla

 

 

 

bestämmelser om gemensam upphandling

 

 

 

med myndighet eller enhet från annan

 

 

 

medlemsstat ..................................................

545

 

15.2.2

Inköpscentral i annan medlemsstat...............

547

 

15.2.3

Gemensamma upphandlingsåtgärder............

548

 

15.2.4

Upphandling med gemensam enhet..............

551

 

15.2.5

Rättsmedel ....................................................

552

 

15.2.6

Det icke direktivstyrda området....................

554

16 Elektroniska metoder för upphandling.........................................

554

16.1

Dynamiska inköpssystem ..............................................

554

 

16.1.1

2004 års direktiv och tidigare

 

 

 

överväganden................................................

554

 

16.1.2

De nya upphandlingsdirektiven ....................

555

 

16.1.3

Dynamiska inköpssystem i de nya lagarna...

556

 

16.1.4

Avtalsspärr och överprövning ......................

567

 

16.1.5

Dynamiska inköpssystem utanför det

 

 

 

direktivstyrda området..................................

569

16.2

Elektroniska auktioner...................................................

571

 

16.2.1

Nuvarande reglering och de nya

 

 

 

direktiven......................................................

571

 

16.2.2

Elektroniska auktioner i de nya lagarna........

572

 

16.2.3

Elektroniska auktioner utanför det

 

 

 

direktivstyrda området..................................

578

16.3

Elektroniska kataloger...................................................

578

 

16.3.1

Nuvarande ordning och de nya direktiven....

578

 

16.3.2

Elektroniska kataloger i de nya lagarna........

579

 

16.3.3

Elektroniska kataloger utanför det

 

 

 

direktivstyrda området..................................

586

17 Tekniska krav och anbud med alternativa utföranden..................

587

17.1Tekniska krav vid offentlig upphandling och

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

587

17.1.1

Tekniska specifikationer...............................

587

17.1.2Provningsrapport eller intyg från en tredje

 

part…………………………………

590

17.1.3

Märkning ......................................................

592

17.1.4

Skyldigheten att tillhandahålla vissa

 

 

tekniska specifikationer ................................

593

Prop. 2015/16:195

9

Prop. 2015/16:195

17.1.5

Anbud med alternativa utföranden ................

594

17.2

Tekniska krav på det icke direktivstyrda området..........

595

17.3

Tekniska krav och funktionskrav vid upphandling av

 

 

koncessioner...................................................................

597

18 Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande....

598

18.1

Annonsering vid offentlig upphandling och

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna......................

598

 

18.1.1

Bestämmelser om annonsering i de nya

 

 

 

lagarna ...........................................................

600

 

18.1.2

Annonsering vid upphandling av sociala

 

 

 

tjänster och andra särskilda tjänster...............

610

 

18.1.3

Elektronisk tillgång till

 

 

 

upphandlingsdokumenten..............................

612

 

18.1.4

Annonsering på det icke direktivstyrda

 

 

 

området..........................................................

615

18.2

Inbjudan till anbudssökande...........................................

617

 

18.2.1

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse...........

617

 

18.2.2

Skriftlig inbjudan att lämna anbud, att

 

 

 

förhandla eller att delta i dialog.....................

620

18.3

Upphandling av koncessioner ........................................

622

 

18.3.1

Annonsering vid upphandling av

 

 

 

koncessioner ..................................................

622

 

18.3.2

Elektronisk tillgång till

 

 

 

koncessionsdokumenten................................

627

 

18.3.3

Annonsering på det icke direktivstyrda

 

 

 

området..........................................................

629

18.4

Anbudets giltighetstid ....................................................

630

 

18.4.1

Offentlig upphandling och upphandling

 

 

 

inom försörjningssektorerna..........................

630

 

18.4.2

Upphandling av koncessioner........................

632

 

18.4.3

Det icke direktivstyrda området ....................

632

19 Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud ...............................

633

19.1

Tidsfrister vid offentlig upphandling och

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna......................

633

 

19.1.1

Inledning........................................................

633

 

19.1.2

Huvudregeln för tidsfrister ............................

635

 

19.1.3

Tidsfrist vid öppet förfarande........................

636

 

19.1.4

Tidsfrister vid selektivt förfarande,

 

 

 

förhandlat förfarande med föregående

 

 

 

annonsering, konkurrenspräglad dialog

 

 

 

och förfarande för inrättande av

 

 

 

innovationspartnerskap..................................

637

 

19.1.5

Förkortade tidsfrister efter

 

 

 

förhandsannonsering .....................................

640

 

19.1.6

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud.....

641

 

19.1.7

Tidsfrist för anbud efter

 

 

 

överenskommelse ..........................................

642

 

19.1.8

Tillräcklig tid att utarbeta ett anbud ..............

643

10

 

 

 

 

19.1.9

Förlängd tidsfrist om

Prop. 2015/16:195

 

 

upphandlingsdokumenten inte görs

 

 

 

elektroniskt tillgängliga ................................

645

 

19.1.10

Påskyndat förfarande ....................................

647

 

19.1.11

Det icke direktivstyrda området....................

649

19.2

Tidsfrister vid upphandling av koncessioner.................

650

 

19.2.1

Det direktivstyrda området ...........................

650

 

19.2.2

Det icke direktivstyrda området....................

652

20 Kommunikation, information till leverantörer och

 

dokumentation..............................................................................

 

652

20.1Kommunikation vid offentlig upphandling och

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

652

20.2

Information till leverantörer vid offentlig

 

 

upphandling och upphandling inom

 

 

försörjningssektorerna ...................................................

668

 

20.2.1

Kompletterande upplysningar.......................

668

 

20.2.2

Underrättelse om beslut................................

669

 

20.2.3

Upplysningar på begäran av en leverantör ...

672

20.3Dokumentation vid offentlig upphandling och

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

674

20.4Det icke direktivstyrda området vid offentlig

 

upphandling och upphandling inom

 

 

försörjningssektorerna ...................................................

679

 

20.4.1

Kommunikation............................................

679

 

20.4.2

Information till leverantörer .........................

680

 

20.4.3

Dokumentation .............................................

681

20.5

Upphandling av koncessioner........................................

682

 

20.5.1

Kommunikation............................................

682

 

20.5.2

Information till leverantörer .........................

684

 

20.5.3

Dokumentation .............................................

685

 

20.5.4

Det icke direktivstyrda området....................

686

20.6Tillgång till kontrakt från vissa upphandlande

myndigheter...................................................................

688

21 Sekretess ......................................................................................

705

21.1Upphandlingsdirektivens generella bestämmelser om

sekretess ........................................................................

705

21.2Upphandlingsdirektivens särskilda bestämmelser om

 

sekretess

........................................................................

710

 

Del 2

 

 

 

 

22 Uteslutning av leverantörer..........................................................

715

 

22.1

Offentlig ...................................................upphandling

715

 

 

22.1.1 .......................

Uteslutning på grund av brott

715

 

 

22.1.2

Uteslutning på grund av obetalda skatter

 

 

 

......................

eller socialförsäkringsavgifter

730

 

 

22.1.3

Uteslutning på grund av missförhållanden

 

 

 

..........................................................

i övrigt

733

 

 

22.1.4 .....

Uteslutningsgrundernas betydelse i tiden

738

11

 

 

 

 

Prop. 2015/16:195

12

 

22.1.5

Handläggning vid uteslutning........................

742

 

22.1.6

Tvingande hänsyn till allmänintresset ...........

746

22.2

Upphandling inom försörjningssektorerna .....................

748

22.3

Upphandling av koncessioner ........................................

749

22.4

Det icke direktivstyrda området .....................................

750

23 Kvalificering .................................................................................

 

751

23.1

Offentlig upphandling ....................................................

752

 

23.1.1

Kvalificeringskrav .........................................

752

 

23.1.2

Åberopande av andra företags kapacitet........

754

23.2

Upphandling inom försörjningssektorerna .....................

757

 

23.2.1

Kvalificeringskrav .........................................

758

 

23.2.2

Kvalificeringssystem .....................................

760

 

23.2.3

Åberopande av andra företags kapacitet........

762

23.3Kvalificeringskrav på det icke direktivstyrda

 

området

...........................................................................

764

23.4

Upphandling av koncessioner ........................................

765

 

23.4.1 ................................

Villkor för kvalificering

765

 

23.4.2 ........

Åberopande av andra företags kapacitet

766

24 Egen försäkran och .............................utredning om leverantörer

767

24.1

Ett nytt system ...............för utredning om leverantören

768

 

24.1.1 ...............................................

Egen försäkran

768

 

24.1.2

Utredning som får begäras in från

 

 

.......................................................

leverantör

772

 

24.1.3

Kontroll av leverantörer enligt LUF -

 

 

........................................................

direktivet

776

 

24.1.4

Onlineverktyg för tillhandahållande av

 

 

 

intyg och certifikat (e - Certis) vid offentlig

 

 

...................................................

upphandling

777

 

24.1.5

Kvalitetssäkrings - och

 

 

 

miljöledningsstandarder vid offentlig

 

 

 

upphandling och upphandling inom

 

 

...................................

försörjningssektorerna

778

 

24.1.6

Officiella förteckningar över godkända

 

 

 

ekonomiska aktörer och certifiering

 

 

 

genom offentligrättsliga eller

 

 

.......................................

privaträttsliga organ

781

24.2Utredning avseende förhållanden hos leverantören

på det icke-direktivstyrda området .................................

781

25 Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.........................

782

25.1Tilldelningskriterier vid offentlig upphandling och

upphandling inom försörjningssektorerna......................

782

25.2Livscykelkostnader vid offentlig upphandling och

upphandling inom försörjningssektorerna......................

790

25.3Onormalt låga anbud vid offentlig upphandling och

 

upphandling inom försörjningssektorerna......................

793

25.4

Avstående från tilldelning i vissa fall.............................

797

25.5

Tilldelning av koncessioner............................................

798

26 Fullgörande av kontrakt ................................................................

800

26.1

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt .................

800

26.2Särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av

 

kontrakt

..........................................................................

803

 

26.2.1

En skyldighet för upphandlande

 

 

 

myndigheter och enheter att ställa

 

 

.....................

särskilda arbetsrättsliga villkor

804

 

26.2.2

Vilka särskilda arbetsrättsliga villkor som

 

 

........................................

ska eller får ställas

808

 

26.2.3

Nivåerna på de särskilda arbetsrättsliga

 

 

..........................

villkor som är obligatoriska

812

 

26.2.4

Särskilda arbetsrättsliga villkor när svensk

 

 

............................

arbetsrätt inte är tillämplig

815

 

26.2.5

Bedömningen av behovet av och nivåerna

 

 

...................................................

på villkoren

818

 

26.2.6

Särskilda arbetsrättsliga villkor och

 

 

..........................................

underleverantörer

827

 

26.2.7

Hur uppställda särskilda arbetsrättsliga

 

 

....................

villkor uppfylls av leverantörer

832

26.3

Anlitande .....................................av underleverantörer

837

26.4

Ändring ..........av kontrakt, ramavtal och koncessioner

842

 

26.4.1 ................

Ändring av kontrakt och ramavtal

842

 

26.4.2 ..............................

Ändring av koncessioner

851

26.5

Avslutande .......................................................av avtal

852

26.6Fullgörande av kontrakt på det icke direktivstyrda

området..........................................................................

858

27 Styrning – tillsyn och stöd, rapportering och administrativt

 

samarbete .....................................................................................

859

27.1Tillsyn och stöd vid offentlig upphandling och

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

859

27.2Rapportering och statistiska uppgifter om

upphandling...................................................................

863

27.3Ömsesidigt bistånd och administrativt samarbete

mellan medlemsstaterna ................................................

865

27.4Tillsyn och stöd vid upphandling som inte omfattas

 

av direktiven..................................................................

867

27.5

Statistikinsamling avseende inköpsvolymer..................

867

27.6Tillsyn, stöd och rapportering vid upphandling av

koncessioner ..................................................................

868

27.7Tillsyn och stöd vid upphandling av koncessioner

som inte omfattas av direktiven.....................................

869

28 Projekttävlingar............................................................................

870

28.1Projekttävlingar vid offentlig upphandling och

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

870

 

28.2

Projekttävlingar på det icke direktivstyrda området ......

872

29

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland .................

872

30

Rättsmedel....................................................................................

875

30.1Offentlig upphandling och upphandling inom

 

försörjningssektorerna ...................................................

875

30.2

Upphandling av koncessioner........................................

877

30.3

Rättsmedel inom det icke direktivstyrda området .........

878

Prop. 2015/16:195

13

Prop. 2015/16:195 31

Upphandling som inte omfattas av direktiven...............................

879

 

31.1

Ett särskilt kapitel i de nya lagarna ska reglera

 

 

 

upphandling utanför det direktivstyrda området ............

879

 

31.2

Direktupphandling av koncessioner ...............................

883

32 Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster........

898

 

32.1

De nya upphandlingsdirektivens reglering.....................

898

 

32.2

Samma bestämmelser som upphandling under

 

 

 

tröskelvärdena ................................................................

900

 

32.3

Principer för tilldelning av kontrakt enligt LOU- och

 

 

 

LUF-direktiven...............................................................

904

 

32.4

Reserverade kontrakt för vissa tjänster...........................

905

33 Ändringar i andra lagar .................................................................

908

 

33.1

Följdändringar ................................................................

908

 

33.2

Ändringar i lagen om läkarvårdsersättning och lagen

 

 

 

om ersättning för fysioterapi ..........................................

914

34

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

917

35

Konsekvenser................................................................................

919

 

35.1

Tre nya lagar på upphandlingsområdet ..........................

919

 

35.2

Genomförandet av LOU- och LUF-direktiven...............

920

 

35.3

Genomförandet av LUK-direktivet ................................

929

36

Författningskommentar.................................................................

932

 

36.1

Förslaget till lag om offentlig upphandling ....................

932

 

36.2

Förslaget till lag om upphandling inom

 

 

 

försörjningssektorerna..................................................

1161

 

36.3

Förslaget till lag om upphandling av koncessioner ......

1300

 

36.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar ...................................

1387

 

36.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:580) om

 

 

 

medbestämmande i arbetslivet .....................................

1388

 

36.6

Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

 

(1988:950) ....................................................................

1389

 

36.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

 

läkarvårdsersättning .....................................................

1390

 

36.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

 

ersättning för fysioterapi ..............................................

1392

 

36.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem............................................................

1393

 

36.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ....................................

1393

 

36.11

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ............................................

1394

 

36.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik...............................................................

1395

 

36.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

 

 

konkurrensförhållanden................................................

1395

 

36.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

14

 

märkning av energirelaterade produkter.......................

1396

 

 

 

36.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa

kollektivtrafiktjänster ...................................................

1397

36.16Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet...........

1398

36.17Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:311) om

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

identifiering ..................................................................

1399

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 juni 2016.......

1401

Prop. 2015/16:195

15

Prop. 2015/16:195 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om offentlig upphandling,

2.lag om upphandling inom försörjningssektorerna,

3.lag om upphandling av koncessioner,

4.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar,

5.lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

6.lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

7.lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

8.lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,

9.lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

10.lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,

11.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

12.lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

13.lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,

14.lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av vissa energirelaterade produkter,

15.lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster,

16.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

17.lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

16

Förkortningar

2004 års LOU-direktiv

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

 

2004/18/EG av den 31 mars 2004 om

 

samordning av förfarandena vid offentlig

 

upphandling

av

byggentreprenader,

varor

 

och tjänster

 

 

 

 

 

 

2004 års LUF-direktiv

Europaparlamentet

och

rådets

direktiv

 

2004/17/EG

av

den 31

mars 2004

om

 

samordning av förfarandena vid upphandling

 

på områdena vatten, energi, transporter och

 

posttjänster (försörjningsdirektivet)

 

 

andra

rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari

rättsmedelsdirektivet

1992 om samordning av lagar och andra

 

författningar

om

 

gemenskapsregler

om

 

upphandlingsförfaranden

tillämpade

av

 

företag och verk inom vatten-, energi-,

 

transport- och telekommunikationssektorerna

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

ESPD

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

EU

Europeiska unionen

 

 

 

 

EUF-fördraget

fördraget

om

 

Europeiska

unionens

 

funktionssätt

 

 

 

 

 

 

första

rådets direktiv

 

89/665/EEG

av

den

rättsmedelsdirektivet

21 december 1989 om samordning av lagar

 

och andra författningar för prövning av

 

offentlig upphandling av varor och bygg- och

 

anläggningsarbeten

 

 

 

 

ILO

Internationella arbetsorganisationen

 

 

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen

 

 

kommissionen

Europeiska kommissionen

 

 

 

LOU

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

LOV

lagen (2008:962) om valfrihetssystem

 

LUF

lagen (2007:1092) om upphandling inom

 

områdena vatten, energi, transporter och

 

posttjänster

 

 

 

 

 

 

LUFS

lagen (2011:1029) om upphandling på

 

försvars- och säkerhetsområdet

 

 

LOU-direktivet

direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014

 

om offentlig upphandling och om

 

upphävande av direktiv 2004/18/EG

 

Prop. 2015/16:195

17

Prop. 2015/16:195 LUF-direktivet

direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014

 

om upphandling av enheter som är

 

verksamma på områdena vatten, energi,

 

transporter och posttjänster och om upphä-

 

vande av direktiv 2004/17/EG

 

 

LUFS-direktivet

direktiv 2009/81/EG om samordning av

 

förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt

 

för byggentreprenader, varor och tjänster av

 

upphandlande myndigheter och enheter på

 

försvars- och säkerhetsområdet och om

 

ändring av direktiven 2004/17/EG och

 

2004/18/EG

 

 

 

 

 

LUK-direktivet

direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014

 

om tilldelning av koncessioner

 

 

OSL

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

promemorian

departementspromemorian

Nya regler

om

 

upphandling (Ds 2014:25)

 

 

 

rättsmedelsdirektiven

rådets direktiv

89/665/EEG

av

den

 

21 december 1989 om samordning av lagar

 

och andra författningar för prövning av

 

offentlig upphandling av varor och bygg- och

 

anläggningsarbeten

och

rådets

direktiv

 

92/13/EEG

av den 25 februari

1992

om

 

samordning av lagar och andra författningar

 

om

gemenskapsregler

 

om

 

upphandlingsförfaranden

tillämpade

av

 

företag och verk inom vatten-, energi-,

 

transport- och telekommunikationssektorerna

 

(första och andra rättsmedelsdirektivet)

 

utredningen

Genomförandeutredningen

 

 

 

ändringsdirektivet

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

 

2007/66/EEG av den 11 december 2007 om

 

ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och

 

92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

 

för prövning av offentlig upphandling

 

18

2

Lagtext

Prop. 2015/16:195

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 § Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

2 kap. – Blandad upphandling

3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde

4 kap. – Allmänna bestämmelser

5 kap. – Tröskelvärden

6 kap. – Upphandlingsförfaranden

7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling

8 kap. – Elektroniska metoder för upphandling

9 kap. – Tekniska krav

 

 

 

 

 

10 kap. – Annonsering

av

upphandling

och

inbjudan

till

anbudssökande

 

 

 

 

 

11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

 

 

12 kap. – Kommunikation, information till

leverantörer

och

dokumentation

 

 

 

 

 

13 kap. – Uteslutning av leverantörer

 

 

 

14 kap. – Kvalificering

 

 

 

 

 

15 kap. – Egen försäkran och utredning om leverantörer

 

16 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

 

17 kap. – Fullgörande av kontrakt

 

 

 

18 kap. – Projekttävlingar

 

 

 

 

19 kap. – Upphandling

under

tröskelvärdena

och

upphandling

av

tjänster enligt bilaga 2

 

 

 

 

 

20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

21 kap. – Upphandlingsskadeavgift

22 kap. – Tillsyn

Till lagen hör följande bilagor:

Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen, och Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och

anläggningsarbeten, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG.

19

Prop. 2015/16:195

20

Offentlig upphandling

2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 19 §.

Andra lagar om upphandling

3 § Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (0000:000) om upphand- ling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Tröskelvärden

4 § Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling uppgår till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämpning av 19 kap.

Tillämpningsområdet i särskilda situationer

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 § Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklings- tjänster som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om

1.resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och

2.den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande myndighet

6 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon annans räkning, om

1.mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag från en upphandlande myndighet,

2.kontraktets värde beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som avses i 5 kap. 2 §, och

3.kontraktet avser

a) en byggentreprenad som avser sådana anläggningsarbeten som anges i bilaga 1,

b) en byggentreprenad som avser uppförande av sjukhus, anläggningar Prop. 2015/16:195 för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller

byggnader för administrationsändamål, eller

c) tjänster som har samband med ett byggentreprenadkontrakt som avses i a eller b.

En upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon annan än myndigheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

7 § I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 § Blandade kontrakt i 2 kap. 1 § CPV-nomenklaturen i 4 kap. 19 § Direktupphandling i 19 kap. 4 § Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 § Elektronisk auktion i 8 kap. 15 § Elektronisk katalog i 8 kap. 28 § Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §

Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30–31 §§ Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4–6§§ Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12–19 §§ Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§

Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20–21 §§ Leverantör av medietjänster i 3 kap. 20 § Märkning i 9 kap. 12 §

Selektivt förfarande i 6 kap. 3 § Urvalsförfarande i 19 kap. 6 § Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

Definitioner

8 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits att delta i

1.ett selektivt förfarande,

2.ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,

3.ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,

4.en konkurrenspräglad dialog,

5.ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller

6.ett urvalsförfarande.

9 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett

byggnadsverk, eller

21

Prop. 2015/16:195

3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av

 

en upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över

 

typen av byggnadsverk eller över projekteringen.

 

 

10 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och

 

anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller

 

ekonomisk funktion.

 

 

11 § Med central upphandlande myndighet avses en statlig myndighet

 

och en sådan upphandlande myndighet som anges i

bilaga I till

 

direktiv 2014/24/EU.

 

 

12 § Med direktiv 2014/24/EU avses Europaparlamentets

och rådets

direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

13 § Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radiovågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

14 § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1.anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller

2.tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.

15 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1.ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och

2.avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.

16 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

17 § Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveckling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut.

18 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1.som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2.vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

22

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet Prop. 2015/16:195 ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en

upphandlande myndighet.

19 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

20 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

21 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i 9 §.

22 § Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

1.beslutande församling i en kommun eller ett landsting,

2.offentligt styrt organ som avses i 18 §, och

3.sammanslutning av

a)en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller

b)ett eller flera organ enligt 2.

23 § Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

24 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.

2 kap. Blandad upphandling

Blandade kontrakt

1 § Med ett blandat kontrakt avses

1.ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller

2.ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket 2 regleras i 3–12 §§.

Blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i denna lag

2 § Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som

alla regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med

23

Prop. 2015/16:195

bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för

 

kontraktet.

 

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska

 

huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena

 

för varorna eller tjänsterna.

 

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2

 

och andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av

 

de uppskattade värdena för tjänsterna.

 

Blandade kontrakt som regleras såväl i denna lag som av andra

 

bestämmelser

 

Blandade kontrakt med inslag av upphandling enligt lagen om

 

upphandling inom försörjningssektorerna

 

3 § Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna

 

lag och upphandling som regleras i lagen (0000:000) om upphandling

 

inom försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11–27 §§ i lagen om

 

upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska

 

tillämpas för kontraktet.

 

Delbara och odelbara blandade kontrakt

 

4 § Ett delbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som

 

kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 5–11 §§.

 

Ett odelbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som inte

 

kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 12 §.

 

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

 

5 § Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras

 

i denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den

 

upphandlande myndigheten tilldela separata kontrakt för de olika

 

delarna. Myndigheten får också tilldela ett enda kontrakt.

 

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

 

6 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat

 

kontrakt som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för varje

 

separat kontrakt tillämpas för det kontraktet.

 

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

 

7 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat

 

kontrakt som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet, om

 

inte något annat följer av 8–11 §§.

 

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det

 

ingår koncessioner

 

8 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat

 

kontrakt som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av

 

varor, tjänster eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels

 

upphandling som regleras i lagen (0000:000) om upphandling av

24

koncessioner ska kontraktet tilldelas med tillämpning av

 

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, Prop. 2015/16:195 om värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas

uppgå till minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag, om värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser koncessioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår försvars- eller säkerhetsaspekter

9 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

10 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets- området, får myndigheten välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

11 § Bestämmelserna i 9 och 10 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

12 § Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF- fördraget, får den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet utan tillämpning av denna lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får myndigheten tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag.

25

Prop. 2015/16:195

26

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom försörjningssektorerna

1 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1.omfattas av lagen (0000:000) om upphandling inom försörjnings- sektorerna, eller

2.är undantagen enligt 3 kap. 4, 10 eller 24 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Vissa tjänster som är posttjänster närstående

2 § Denna lag gäller inte för en upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet som tillhandahåller posttjänster enligt 2 kap. 6 § lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, om kontraktet avser

1.adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post, säker elektronisk överföring av kodade dokument eller liknande tjänster, om tjänsterna har anknytning till och utförs helt med elektroniska medel,

2.tjänster som avser postanvisningar, girobetalningar eller finansiella tjänster som omfattas av CPV-koderna 66100000-1 till 66720000-3, eller av 3 kap. 30 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna,

3.filatelitjänster, eller

4.tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

3 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1.omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller

2.är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

4 § Även om en upphandling eller en projekttävling inte är undantagen enligt 3 §, ska denna lag inte gälla för upphandlingen eller projekt- tävlingen, om

1.skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säker- ställas om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt denna lag, eller

2.en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande myndighet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga säkerhetsintressen.

5 § Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling eller en projekttävling enligt denna lag.

Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst

6 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att

1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller

Prop. 2015/16:195

2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

 

Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har

 

samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

 

Upphandling enligt vissa internationella regler

 

7 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

 

berör försvars- eller säkerhetsintressen och som en upphandlande

 

myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om

 

upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

 

1.genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets- området (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna,

2.genom ett internationellt avtal eller arrangemang som avser stationering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3.av en internationell organisation.

8 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en upphandlande myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1.genom ett rättsligt instrument som medför internationella rättsliga skyldigheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2.av en internationell organisation.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut

9 § Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en upphandlande myndighet genomför enligt upphandlingsregler som har fastställts av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut när upphandlingen eller projekttävlingen helt finansieras av den organisationen eller det institutet.

Om upphandlingen eller projekttävlingen till största delen finansieras av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

10 § Denna lag gäller inte för ett tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

27

Prop. 2015/16:195

28

Intern upphandling

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12–16 §§.

12 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1.den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2.motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3.det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll enligt första stycket 1 om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

13 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphand- lande myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna förvaltningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll

som avses i första stycket 1, om

1.motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter,

2.myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut, och

3.motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheter- nas intressen.

14 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1.den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2.myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande motparten utövar kontroll över, och

3.det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt

kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av Prop. 2015/16:195 motparten.

15 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1.den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2.myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande personen utövar kontroll över, och

3.det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av den kontrollerande personen.

16 § Verksamhetsandelen enligt 12 § första stycket 2, 13 § första stycket 2, 14 § första stycket 2 och 15 § första stycket 2 ska bestämmas på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter

17 § Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om

1.upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål,

2.samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset, och

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än

20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 § Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har omfattats av samarbetet under de tre åren som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

29

Prop. 2015/16:195

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får

 

verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt

 

kvantitativt eller kvalitativt verksamhetsmått.

 

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

 

Förvärv av fastighet m.m.

 

19 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,

 

arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan

 

rätt till fastighet.

 

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

 

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad

 

som tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till

 

byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör

 

byggnadens ägare.

 

Radio- och tv-området

 

20 § Denna lag gäller inte för upphandling

 

1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som

 

avser anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av

 

programmaterial avsett för medietjänster, eller

 

2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området

 

som ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.

 

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-

 

lagen (2010:696).

 

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

 

21 § Denna lag gäller inte för upphandling som avser skiljemanna- eller

 

förlikningsuppdrag.

 

Vissa juridiska tjänster

 

22 § Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient

 

av en advokat

 

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,

 

2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en

 

svensk myndighet, eller

 

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en

 

domstol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

 

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat

 

inför ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för

 

och är mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att

 

bli föremål för ett sådant förfarande.

23 § Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1.tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som måste tillhandahållas av notarius publicus,

2.juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god man,

30

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av Prop. 2015/16:195 domstol eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag

under överinseende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

Vissa finansiella tjänster

24 § Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1.finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2.verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster som utförs av en centralbank,

3.insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

4.lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Anställningskontrakt

25 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och förebyggande av fara

26 § Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1.tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller samman- slutningar, och

2.omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller 85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

Politiska kampanjer

27 § Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser politiska kampanjer och som omfattas av CPV-koderna 79341400-0, 92111230-3 eller 92111240-6, om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkampanj.

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

 

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa

 

konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett

 

otillbörligt sätt.

31

Prop. 2015/16:195

3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

4 § En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen avser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller sådant varukontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten, får en juridisk person åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 § En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande myndighet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får dock begära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt 14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 § om det är berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leverantörer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

6 § När en upphandlande myndighet använder ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, en konkurrens- präglad dialog eller ett förfarande för inrättande av innovations- partnerskap får den begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse ange

1.de kriterier och regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande som ska få lämna anbud, och

2.det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud och,

iförekommande fall, det högsta antal som kommer att bjudas in.

7 § En upphandlande myndighet ska bjuda in åtminstone så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta.

32

Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan Prop. 2015/16:195 uppnås. Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Vid

förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får antalet inte vara mindre än tre.

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

8 § Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förbere- delserna av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna informeras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats i det sammanhanget.

En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda till en snedvridning av konkurrensen.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

9 § En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

Val av anbud

10 § En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt enligt bestämmelserna i 16 kap.

Myndigheten ska innan den tilldelar ett kontrakt kontrollera

1.att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten,

2.om leverantören ska uteslutas med stöd av 13 kap., och

3.att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa enligt 6 § och de krav som myndigheten har ställt enligt 14 kap. 1–5 §§.

Vid en kontroll ska myndigheten tillämpa 15 kap.

11 § När en leverantör åberopar ett annat företags kapacitet enligt 14 kap. 6 § för att uppfylla något kvalificeringskrav, ska detta företag kontrolleras enligt 10 § andra stycket 2 och 3.

12 § När myndigheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får myndigheten utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören enligt 10 § andra stycket 2 och 3.

33

Prop. 2015/16:195

34

Tilldelning av ett kontrakt i separata delar

13 § En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar. Myndigheten får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa delar.

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar

14 § Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upphandlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport som avses i 12 kap. 15 §.

Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

15 § En upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att ett kontrakt ska tilldelas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet.

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första stycket, får myndigheten begränsa det antal delar av kontraktet som myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör. När myndigheten beslutar om en sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska gälla när en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp

16 § En upphandlande myndighet som delar upp ett kontrakt i delar enligt 13 § och bestämmer att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet enligt 15 §, får bestämma att flera eller alla delar ska kunna tilldelas en och samma leverantör som kombinerade delar.

Om myndigheten har beslutat att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kombinerade delar enligt första stycket, får den tilldela flera eller alla delar av kontraktet till den leverantör vars anbud sammantaget bäst uppfyller tilldelningskriterierna. En sådan tilldelning omfattas inte av några begränsningar enligt 15 § andra stycket.

När myndigheten bestämmer att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kombinerade delar enligt första stycket, ska den också fastställa den ordning som ska tillämpas för att bedöma dels vilken eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontraktet, dels om kontraktet ska tilldelas i delar eller kombinerade delar.

Annonsering och offentliggörande i övrigt

17 § En upphandlande myndighet som tilldelar ett kontrakt i delar enligt 13 §, ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange om anbud får lämnas för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 15 § första stycket.

Om myndigheten avser att begränsa antalet delar av ett kontrakt som kan komma att tilldelas en leverantör enligt 15 § andra stycket, ska myndigheten

1. i annonsen eller inbjudan ange det största antalet delar av kontraktet som får tilldelas en och samma leverantör, och

2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska gälla Prop. 2015/16:195 när en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna

ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Om myndigheten avser att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt enligt 16 §, ska myndigheten i annonsen eller inbjudan ange

1.att ett uppdelat kontrakt kan komma att tilldelas i kombinerade delar enligt 16 § första stycket, och

2.den ordning som ska tillämpas enligt 16 § tredje stycket.

Reserverad upphandling

18 § En upphandlande myndighet får för en upphandling

1.reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller

2.föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

19 § Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för en upphandling enligt denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för sådana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

5 kap. Tröskelvärden

Tillämpliga tröskelvärden

1 § De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 4 i direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommissionen enligt artikel 6 i direktivet. Det som anges i direktivet om centrala statliga myndigheter gäller för en central upphandlande myndighet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som omfattas av bilaga III till direktiv 2014/24/EU.

2 § De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 6 § anges i artikel 13 i direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommissionen enligt artikel 6 i direktivet.

35

Prop. 2015/16:195

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

 

euro och svenska kronor.

 

Värdet av en upphandling

 

3 § Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den

 

upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de

 

varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i

 

upphandlingen. När värdet bestäms ska options- och förlängnings-

 

klausuler som anges i något av upphandlingsdokumenten inbegripas som

 

om de hade utnyttjats. Vidare ska de premier och ersättningar som den

 

upphandlande myndigheten planerar att betala till anbudssökande eller

 

anbudsgivare räknas in i värdet.

 

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

 

4 § Om en upphandlande myndighet består av separata operativa enheter,

 

ska värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet för alla

 

sådana enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet,

 

om den ansvarar självständigt för sin upphandling eller för vissa

 

kategorier av upphandlingar.

 

Värdetidpunkten

 

5 § Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den

 

tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid

 

den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlings-

 

förfarandet.

 

Förbud mot kringgående

 

6 § Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i

 

avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskel-

 

värdena blir tillämpliga.

 

7 § En upphandling får delas upp så att bestämmelserna om upphandling

 

över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning

 

är berättigad av objektiva skäl.

 

Upphandling av delkontrakt

 

8 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster

 

respektive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt

 

upphandlas i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av

 

delkontrakten beaktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår

 

till tröskelvärdet enligt 1 §. Om tröskelvärdet överskrids, ska varje

 

delkontrakt upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över

 

tröskelvärdet. Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde

 

är lägre än

 

1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller

 

2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

 

Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående

36

stycke, ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om

 

upphandling över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa Prop. 2015/16:195 delkontrakt överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla

delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

Byggentreprenad

9 § I värdet av en upphandling av en byggentreprenad ska det ingå, utöver det belopp som ska betalas för entreprenaden, värdet av varor och tjänster som den upphandlande myndigheten tillhandahåller entre- prenören och som är nödvändiga för att entreprenaden ska kunna fullgöras.

Leasing, hyra och hyrköp av varor

10 § Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostnaden under löptiden.

Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas

11 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av

1.det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånaders- period som följer efter det första kontraktet, eller

2.det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Vissa tjänster

12 § Hur värdet av vissa upphandlingar av tjänster ska uppskattas framgår av följande uppställning:

När upphandlingen avser

ska värdet uppskattas till

 

1. försäkringstjänster

den premie som ska betalas och

 

 

andra ersättningar för tjänsten

 

2. banktjänster och andra finansiella

arvoden, provisioner, ränta och

 

tjänster

andra ersättningar för tjänsten

37

 

 

Prop. 2015/16:195

3. projektering

arvoden eller den provision som

 

 

ska betalas och andra ersättningar

 

 

för projekteringen.

 

13 § Om en tjänst upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas

 

för tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas

 

för tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader.

 

Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet uppskattas

 

till månadsvärdet multiplicerat med 48.

 

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

 

14 § Värdet av

ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska

uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet under löptiden.

Innovationspartnerskap

15 § Värdet av ett innovationspartnerskap ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsinsatser som ska genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor, tjänster och byggentreprenader som ska utvecklas och som ska anskaffas i slutet av partnerskapet.

Projekttävlingar

16 § Värdet av en projekttävling ska uppskattas till summan av sådana ersättningar och tävlingspriser som kan komma att tilldelas deltagarna samt det beräknade värdet av de tjänstekontrakt som kan komma att tilldelas vinnaren eller vinnarna i tävlingen.

6 kap. Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsförfarandena

1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:

1.öppet förfarande,

2.selektivt förfarande,

3.förhandlat förfarande med föregående annonsering,

4.förhandlat förfarande utan föregående annonsering,

5.konkurrenspräglad dialog, eller

6.förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

Öppet förfarande

2 § Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 §.

38

Selektivt förfarande

3 § Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

4 § Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud. Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar.

När förfarandet får användas

5 § Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas, om

1.den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar,

2.upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar,

3.kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter, eller

4.den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

6 § Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får också användas om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte acceptabla.

Upphandlingsdokumenten

7 § Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten

1.fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens behov och vad som krävs i fråga om egenskaper hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska anskaffas,

2.ange vad i beskrivningen som utgör de minimikrav som alla anbud ska uppfylla, och

3.ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräcklig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i förfarandet.

Prop. 2015/16:195

39

Prop. 2015/16:195

40

Förhandlingarna

8 § Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna.

Den upphandlande myndigheten får utan förhandlingar tilldela kontrakt utifrån ett ursprungligt anbud om den i annonsen om upphandlingen enligt 10 kap. 1 § eller i inbjudan att bekräfta intresse enligt 10 kap. 8 § har meddelat att den förbehåller sig den rätten.

9 § Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhand- lingarna, ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid att ändra sina anbud.

10 § Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som myndigheten ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlings- dokumenten.

Det slutliga antalet anbud ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga anbudssökande.

11 § När den upphandlande myndigheten har för avsikt att avsluta förhandlingarna, ska myndigheten informera de anbudsgivare som fortfarande deltar i förhandlingarna om detta och ange en gemensam tidsfrist för dem att lämna slutliga anbud som inte får vara föremål för förhandling.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

12 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlings- dokumenten inte har ändrats väsentligt. En rapport om detta ska lämnas till Europeiska kommissionen om den begär det.

13 § En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten har fastställt.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt

14 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör därför att

1.syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation,

2.det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller

3.det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör.

Ett sådant förfarande får i fall som avses i första stycket 2 och 3 användas endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen.

Synnerlig brådska

15 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig.

Ogiltiga eller oacceptabla anbud

16 § En upphandlande myndighet får i de fall som avses i 6 § avstå från att annonsera upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de anbudsgivare som

1.inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap.,

2.uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande, och

3.har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.

Upphandling av varor i vissa fall

17 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för upphandling av varor, om

1.kontraktet gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål under förutsättning att

a) kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklings- kostnader, och

b) tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrens- utsatt upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål,

2.kontraktet gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga varuleverantören under förutsättning att

a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller anläggningar, eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar, och

Prop. 2015/16:195

41

Prop. 2015/16:195

b) ett byte av

leverantör skulle

medföra att

den upphandlande

 

myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt

 

oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga

 

tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

 

 

 

3. kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en

 

råvarumarknad, eller

 

 

 

 

 

4. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga

 

villkor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller

 

har gått i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande

 

förfarande.

 

 

 

 

 

 

Ett kontrakt om kompletterande leveranser enligt första stycket 2 får

 

gälla under längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

 

 

Tidigare tjänster eller byggentreprenader

 

 

 

18 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande

 

utan föregående annonsering om det gäller en ny tjänst eller

 

byggentreprenad som är en upprepning av tidigare tjänster eller

 

byggentreprenader under förutsättning att

 

 

 

1. de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

 

upphandlingsförfarande,

 

 

 

 

 

2. arbetena tilldelas samma leverantör,

 

 

 

3. de nya tjänsterna eller byggentreprenaderna är i överensstämmelse

 

med det ursprungliga projektet,

 

 

 

 

4. omfattningen

av

möjliga

tillkommande

tjänster

eller

 

byggentreprenader och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i

 

upphandlingsdokumenten för den ursprungliga upphandlingen,

 

 

5. värdet av det nya kontraktet har ingått i uppskattningen av värdet av

den ursprungliga upphandlingen, och

6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt denna paragraf får användas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet ingicks.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

19 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekttävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Om en tävling har avslutats med att fler än en vinnare har utsetts, ska samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

20 § Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i dialogen.

42

När förfarandet får användas

21 § En upphandlande myndighet får använda sig av en konkurrens– präglad dialog i de fall som anges i 5 och 6 §§.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses.

Upphandlingsdokumenten

22 § Den upphandlande myndigheten ska i något av upphandlings- dokumenten ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras innebörd samt ange en preliminär tidsplan.

Genomförandet av dialogen

23 § Dialogen får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får efter varje steg välja ut de lösningar som myndigheten ska fortsätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som angetts i något av upphandlings- dokumenten.

Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

24 § Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna anbud

25 § När en underrättelse har lämnats enligt 24 §, ska den upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud

26 § Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbuds- givare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.

Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplysningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen, däribland det behov myndigheten avser att tillgodose med upphandlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Utvärdering av anbud

27 § Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Prop. 2015/16:195

43

Prop. 2015/16:195

44

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor

28 § Den upphandlande myndigheten får förhandla med den anbuds- givare som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbudet och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna

1.inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras i sak, och

2.inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering.

Ersättning för deltagande i dialogen

29 § Den upphandlande myndigheten får besluta om tävlingspriser eller annan ersättning för deltagande i dialogen.

Innovationspartnerskap

30 § Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i förfarandet.

När förfarandet får användas

31 § En upphandlande myndighet får använda ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentreprenad för att tillgodose behov som den upphandlande myndigheten bedömer inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden.

Innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling och därpå följande anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har behov av. En sådan anskaffning förutsätter att varan, tjänsten eller byggentreprenaden motsvarar de prestandanivåer och maximala kostnader som den upphandlande myndigheten och deltagarna har kommit överens om.

Krav på anbudssökande

32 § Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande myndighet särskilt tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning och utveckling och kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lösningar.

Upphandlingsdokumenten

33 § Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten ange

1.det behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten inte kan tillgodose genom lösningar som finns på marknaden,

2.de delar av beskrivningen som är sådana minimikrav som ska uppfyllas av alla anbud, och

3.vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräcklig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i upphandlingsförfarandet.

Förhandlingar

34 § Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling.

35 § Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhand- lingarna, ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid för att ändra sina anbud.

36 § Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud om den upphandlande myndigheten har angett detta i något av upphandlingsdokumenten. Myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som myndigheten ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

Krav för att få inrätta ett innovationspartnerskap

37 § En upphandlande myndighet får inrätta innovationspartnerskap endast med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Utvärdering av anbud

38 § Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Genomförandet av partnerskapet

39 § Ett innovationspartnerskap ska delas upp i etapper som följer stegen i forsknings- och innovationsprocessen. Etapperna får också inkludera tillverkningen av varorna, tillhandahållandet av tjänsterna eller utförandet av byggentreprenaderna.

40 § Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska uppfylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande myndigheten efter varje etapp avsluta innovationspartnerskapet eller, om innovations- partnerskapet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom att avsluta enskilda kontrakt. Sådana åtgärder förutsätter att myndigheten i något av upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka villkor de kan användas.

41 § Den upphandlande myndigheten ska se till att innovations– partnerskapets struktur, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika etapperna, avspeglar graden av innovation hos den föreslagna lösningen

Prop. 2015/16:195

45

Prop. 2015/16:195

46

och de forsknings- och innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en lösning som ännu inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster eller byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till de investeringar som krävs för att ta fram dem.

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande myndighet får ingå ramavtal om den använder något av upphandlingsförfarandena i denna lag.

Ramavtalets löptid

2 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal

3 § Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en upphandlande myndighet som har identifierats för detta syfte antingen i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är part i ramavtalet.

Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör

4 § Om ett ramavtal har ingåtts med en enda leverantör, ska kontrakt som grundas på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet.

Inför tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten skriftligen samråda med leverantören och vid behov uppmana denne att komplettera sitt anbud.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer

5 § När ett ramavtal som har ingåtts med flera leverantörer har samtliga villkor fastställda för tillhandahållandet av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ramavtalet avser, ska kontrakt som grundas på ramavtalet tilldelas enligt 6 eller 7 §.

När ramavtalet inte har samtliga sådana villkor fastställda, ska tilldelning ske enligt 8 §.

Första och andra styckena gäller även delar av ett ramavtal.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning

6 § En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad konkurrens– utsättning enligt villkoren i ramavtalet.

Myndigheten ska tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av Prop. 2015/16:195 leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. De objektiva villkoren ska

anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning

7 § En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som avses i 5 § första stycket delvis efter en förnyad konkurrensutsättning på det sätt som anges i 9 §, om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet att den upphandlande myndigheten ska ha den möjligheten.

I upphandlingsdokumentet ska i sådana fall också anges

1.de av ramavtalets villkor för tillhandahållande som kan bli föremål för en förnyad konkurrensutsättning, och

2.de objektiva villkor som myndigheten ska använda när den avgör om tilldelning ska ske utan eller efter en förnyad konkurrensutsättning.

Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning

8 § En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som avses i 5 § andra stycket efter en förnyad konkurrens- utsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet på sätt som anges i 9 §.

Förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning

9 § Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska

1.den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som ska tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2.den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens art och omfattning,

3.anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta del av innehållet i anbuden innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

4.den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet.

Inköpscentraler

Anlitande av en inköpscentral

10 § En upphandlande myndighet får anlita en inköpscentral utan att upphandla tjänsten.

Om en upphandlande myndighet anlitar en inköpscentral enligt första stycket, får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stödverksamhet för inköp.

47

Prop. 2015/16:195

48

Anskaffning från en inköpscentral

11 § En upphandlande myndighet får anskaffa varor eller tjänster från en inköpscentral.

Anskaffning genom en inköpscentral

12 § En upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom

1.kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,

2.dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller

3.ramavtal som ingås av en inköpscentral.

Den upphandlande myndighetens ansvar

13 § En upphandlande myndighet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller genom en inköpscentral enligt 11 eller 12 §.

Den upphandlande myndigheten ansvarar dock för att fullgöra skyldigheterna i denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv genomför.

Gemensam upphandling med myndighet från annan medlemsstat

14 § En upphandlande myndighet får genomföra en upphandling gemensamt med en upphandlande myndighet från en annan medlemsstat med användning av upphandlingsåtgärder enligt 15–23 §§.

En viss upphandlingsåtgärd får inte väljas i syfte att undvika tillämpningen av tvingande föreskrifter som är förenliga med EU-rätten.

Inköpscentral i annan medlemsstat

15 § En upphandlande myndighet får använda centraliserad inköps- verksamhet som erbjuds av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

16 § Vid gemensam upphandling enligt 15 § tillämpas bestämmelserna i den medlemsstat där inköpscentralen är belägen.

De bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också tillämpas om en upphandlande myndighet

1.tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral enligt första stycket,

2.genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket, eller

3.enligt 6 och 7 §§ beslutar vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet inom ramen för ett ramavtal som har ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket.

Gemensamma upphandlingsåtgärder

17 § En upphandlande myndighet får gemensamt med upphandlande myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vidta upphandlingsåtgärder genom att

1. tilldela ett kontrakt,

2.ingå ett ramavtal, eller

3.inrätta ett dynamiskt inköpssystem.

En upphandlande myndighet som har ingått ett ramavtal enligt första stycket 2 eller inrättat ett dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 3, får tilldela kontrakt inom ramen för ramavtalet eller inköpssystemet.

18 § Vid gemensamma upphandlingsåtgärder enligt 17 § ska delar som är nödvändiga för samarbetet följa av en överenskommelse.

19 § Om en överenskommelse enligt 18 § träffas mellan de deltagande myndigheterna, ska myndigheterna i överenskommelsen fastställa

1.myndigheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som ska vara tillämpliga, och

2.sättet att organisera upphandlingsförfarandet, innefattande ledning, fördelning av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och ingående av kontrakt.

När myndigheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan

1.ansvarsområdena fördelas till en eller flera av dem, eller

2.som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmelser i vilken minst en av myndigheterna har sin hemvist.

20 § Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande myndigheter och tillämpliga nationella bestämmelser enligt 18 och 19 §§ ska anges i något av upphandlingsdokumenten.

21 § En myndighet som deltar i en upphandling enligt 17 § och som anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande myndighet ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om någon annan deltagande myndighet uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i den lag som ska tillämpas till följd av en överenskommelse enligt 18 och 19 §§.

Upphandling med en gemensam enhet

22 § En gemensam enhet som har inrättats av upphandlande myndigheter från olika medlemsstater får genomföra upphandlingar.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013, eller någon annan enhet som har bildats enligt EU-rätten ska anses vara en gemensam enhet.

23 § Vid gemensam upphandling enligt 22 § ska den gemensamma enhetens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser.

Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i en medlemsstat där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller bedriver verksamhet.

Ett sådant beslut får antingen gälla tills vidare, om det fattas när den gemensamma enheten inrättas, eller begränsas till en viss tidsperiod, till

Prop. 2015/16:195

49

Prop. 2015/16:195

vissa typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av

 

kontrakt.

8 kap. Elektroniska metoder för upphandling

Dynamiska inköpssystem

Tillämpningsområdet

1 § En upphandlande myndighet får använda ett dynamiskt inköpssystem för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov.

Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process. Det ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1–5 §§.

2 § Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader. Kategorierna ska bestämmas objektivt med hänsyn till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda kategorin.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

3 § Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Antalet anbudssökande som får delta i systemet får dock inte begränsas.

Om myndigheten har delat in systemet i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader, ska kvalificeringskrav specificeras för varje kategori.

4 § En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska informera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett sådant system. I anbudsinfordran ska systemets giltighetstid anges.

Om ett dynamiskt inköpssystem delats in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader, ska dessa och vad som karakteriserar kategorierna anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får användas av andra upphandlande myndigheter, ska detta anges i anbudsinfordran.

Upphandlingsdokumenten

5 § Av upphandlingsdokumenten ska det framgå

1.de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och

2.nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

50

Den upphandlande myndigheten ska ge tillgång till Prop. 2015/16:195 upphandlingsdokumenten enligt 10 kap. 7 § första stycket under

systemets hela giltighetstid.

Ändringar i giltighetstiden

6 § Den upphandlande myndigheten ska anmäla ändringar av det dynamiska inköpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

7 § En upphandlande myndighet ska under det dynamiska inköps- systemets hela giltighetstid ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i systemet på de villkor som anges i 3 §.

Myndigheten ska utvärdera en anbudsansökan med tillämpning av kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1–5 §§ inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Myndigheten får förlänga utvärderingsperioden om ingen inbjudan att lämna anbud ännu har utfärdats i det dynamiska inköpssystemet. Ingen inbjudan får utfärdas under utvärderingsperiodens förlängning. Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den förlängda period som den avser att tillämpa.

Tidsfrist för anbudsansökningar

8 § Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.

Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första upphandlingen enligt det dynamiska inköpssystemet har skickats.

Underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem

9 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt underrätta en leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska inköpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska motiveras.

Inbjudan att lämna anbud

10 § Den upphandlande myndigheten ska för varje kontrakt som ska tilldelas bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska inköpssystemet att lämna anbud.

Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader, ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.

51

Prop. 2015/16:195

52

Tidsfrist för anbud

11 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud enligt 10 § skickades till berörda leverantörer.

En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet får tillämpa bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse.

Bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 11 kap. 5 och 6 §§ får inte tillämpas.

Tilldelning av kontrakt

12 § Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör kontraktet vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de tilldelningskriterier som anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

Egen försäkran av leverantörer

13 § En upphandlande myndighet får när som helst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som avses i 15 kap. 1–2 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 3–5 §§ gäller under det dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid.

Administrativ avgift

14 § Den upphandlande myndigheten får inte ta ut någon administrativ avgift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Elektroniska auktioner

Tillämpningsområdet

15 § En upphandlande myndighet får använda en elektronisk auktion för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Myndigheten ska utforma den elektroniska auktionen som en upprepad elektronisk process.

16 § En upphandlande myndighet får genomföra en elektronisk auktion som en avslutande del, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet. Detta gäller vid

1.öppet förfarande,

2.selektivt förfarande,

3.förhandlat förfarande med föregående annonsering,

4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§, och

5. inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt Prop. 2015/16:195 inköpssystem.

Genomförandet av en elektronisk auktion

17 § En elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1.priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i upphandlingsdokumenten, när anbuden ska utvärderas på grundval av bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad, eller

2.priser, när anbuden ska utvärderas enbart på grundval av priset. Anbuden ska rangordnas med användning av en matematisk formel.

När anbuden ska rangordnas med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ska den matematiska formeln beakta viktningen av de kriterier som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om viktningen av kriterierna har angetts i intervall, ska dessa fastställas till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna, ska separata formler användas för varje anbud.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande etapper.

Upphandlingsdokumenten

18 § Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

19 § I upphandlingsdokumenten ska följande uppgifter lämnas om den elektroniska auktionen:

1.de delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,

2.eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för det som ska anskaffas,

3.de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4.nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,

5.de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,

6.nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas och om anslutningen till denna utrustning, och

7.tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Första utvärdering av anbud

20 § Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion, ska myndigheten utvärdera anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och viktningen av dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden

21 § En anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud ska bjudas in att delta i den elektroniska auktionen genom att från en viss tidpunkt

använda de anslutningssätt som anges i inbjudan.

53

Prop. 2015/16:195

Ett anbud är godtagbart om det stämmer överens med de tekniska

 

specifikationerna och inte är ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt och om

 

det har lämnats av en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven

 

och inte har uteslutits från anbudsförfarandet.

 

 

 

 

Vad som avses med ett olämpligt anbud framgår av 6 kap. 13 §.

 

 

22 § I inbjudan ska den upphandlande myndigheten

informera

om

 

utvärderingen enligt 20 § av anbudsgivarens anbud.

 

 

 

23 § Inbjudan ska innehålla information om den matematiska formel som

 

avses i 17 § andra stycket och som ska användas för att bestämma

 

rangordningen mellan anbuden med hänsyn till de nya priser eller värden

 

som lämnas under auktionen.

 

 

 

 

 

24 § Den

elektroniska

auktionen

får inte

inledas tidigare än

två

 

arbetsdagar efter det att inbjudan har skickats ut.

 

 

 

Upplysningar till anbudsgivarna

 

 

 

 

 

25 § Under en elektronisk auktion ska den upphandlande myndigheten

 

lämna alla anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de vid varje

 

tidpunkt ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

 

 

 

Myndigheten får också lämna andra upplysningar om priser eller

 

värden under förutsättning att detta har angetts i upphandlings-

 

dokumenten.

 

 

 

 

 

 

Myndigheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den

 

elektroniska auktionen.

 

 

 

 

 

 

Avslutande av en elektronisk auktion

 

 

 

 

 

26 § En

elektronisk

auktion ska

avslutas

av den

upphandlande

myndigheten

1.vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,

2.när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3.när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska myndigheten i upphandlingsdokumenten ha angett hur långt efter det att den har tagit emot det sista priset eller värdet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp anges i inbjudan att delta i auktionen.

27 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av auktionen.

Elektroniska kataloger

Tillämpningsområdet

28 § En upphandlande myndighet får begära att anbud med elektroniska medel ska lämnas i ett format för att presentera och strukturera

54

information som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som Prop. 2015/16:195 lämpar sig för elektronisk behandling (elektronisk katalog).

Anbud som lämnas i form av en elektronisk katalog får kompletteras med andra handlingar.

Upphandlingsdokumenten

29 § Av annonsen om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ska det framgå om anbud ska eller får

1.lämnas i form av en elektronisk katalog, eller

2.innehålla en elektronisk katalog.

Något av upphandlingsdokumenten ska innehålla nödvändiga uppgifter om

1.den elektroniska utrustning som används och anslutningen till denna utrustning, samt

2.format och specifikationer för den elektroniska katalogen.

Upprättandet av en elektronisk katalog

30 § En elektronisk katalog ska upprättas av en anbudssökande eller anbudsgivare enligt specifikationer och format som har fastställts av den upphandlande myndigheten. Om en katalog ska uppdateras enligt 31 § eller 34 § andra stycket, ska dess format tillåta en sådan uppdatering.

Uppdatering av en elektronisk katalog

31 § Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en elektronisk katalog eller har innehållit en sådan, får den upphandlande myndigheten besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 7 och 8 §§ ska genomföras med användning av en elektronisk katalog som uppdateras enligt 32 §.

32 § För att uppdatera en elektronisk katalog ska den upphandlande myndigheten antingen

1.uppmana varje anbudsgivare att lämna in en uppdaterad katalog som har anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

2.meddela varje anbudsgivare att myndigheten avser att samla in uppgifter från den redan inlämnade katalogen för att anpassa den till kraven i det berörda kontraktet.

En katalog får uppdateras enligt första stycket 2, om detta har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

33 § I ett meddelande enligt 32 § första stycket 2 ska den upphandlande myndigheten informera varje anbudsgivare om när den avser att samla in uppgifter för en uppdaterad elektronisk katalog och ge anbudsgivaren möjlighet att avböja en sådan uppgiftsinsamling. Meddelandet ska lämnas så lång tid före den planerade uppgiftsinsamlingen att anbudsgivaren får skälig tid för att ta ställning till den.

Innan myndigheten tilldelar ett kontrakt med utgångspunkt i uppgifter i en elektronisk katalog som myndigheten har uppdaterat, ska den ge varje anbudsgivare möjlighet att kontrollera att det på så sätt upprättade anbudet inte innehåller några fel.

55

Prop. 2015/16:195

56

Elektroniska kataloger vid dynamiska inköpssystem

34 § Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska en leverantör på begäran av den upphandlande myndigheten lämna anbud som har form av en elektronisk katalog eller innehåller en sådan.

Myndigheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få delta i det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta att upphandlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger som uppdateras med tillämpning av bestämmelserna i 32 § första stycket 2 och andra stycket samt 33 §.

9 kap. Tekniska krav

Tekniska specifikationer

Vad som anges i de tekniska specifikationerna

1 § De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt som anges i 3–5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska regler.

De egenskaper som specificeras får också avse

1.processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan, tjänsten eller byggentreprenaden, eller

2.en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnadsverkets livscykel.

Andra stycket gäller också när de egenskaper som avses inte är egenskaper hos den berörda varan, tjänsten, byggentreprenaden eller det berörda byggnadsverket. Egenskaperna måste dock ha anknytning till det som ska anskaffas.

I de tekniska specifikationerna får det också anges om överlåtelse av immateriella rättigheter kommer att krävas.

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer

2 § När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.

Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestämmas med hänvisning till den rättsakten.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska anskaffas.

En upphandlande myndighet får tillåta att en leverantör åberopar sådana standarder och bedömningar som avses i 4 § för att visa att kraven enligt första stycket är uppfyllda.

Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och bedömningar

4 § Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar, och i fallande prioritetsordning till

1.svensk standard som stämmer överens med europeisk standard,

2.europeisk teknisk bedömning,

3.gemensam teknisk specifikation,

4.internationell standard,

5.annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardiseringsorgan, eller

6.annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller, i fråga om en byggentreprenad eller användning av en vara, svensk teknisk specifikation för projektering, beräkning och utförande.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden "eller likvärdig".

Tekniska specifikationer som kombinerar prestanda- och funktionskrav med standarder och bedömningar

5 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egenskaper.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

6 § Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till

1.ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2.varumärke, patent eller typ,

3.ursprung, eller

4.tillverkning.

Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden "eller likvärdigt".

Likvärdiga lösningar

7 § En upphandlande myndighet som i enlighet med 3 § anger de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav får inte förkasta ett anbud som avser en vara, tjänst eller byggentreprenad som motsvarar de standarder eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1–5 eller likvärdiga standarder eller bedömningar.

Första stycket gäller endast om

1.den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller funktionskrav som myndigheten har angett, och

2.anbudsgivaren visar att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller de angivna kraven.

Prop. 2015/16:195

57

Prop. 2015/16:195

8 § Om en upphandlande myndighet ställer krav genom att hänvisa till en

 

standard eller bedömning enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud endast

 

på grund av att en vara, tjänst eller byggentreprenad inte motsvarar denna

 

standard eller bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna

 

lösningarna uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

 

Utredning om överensstämmelse

 

9 § En upphandlande myndighet får som bevis för överensstämmelse

 

med kraven i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt

 

16 kap. eller villkoren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva

 

att leverantören ska uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett

 

organ för bedömning av överensstämmelse. Detta organ ska vara

 

ackrediterat för denna uppgift i enlighet med Europaparlamentets och

 

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för

 

ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av

 

produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den

 

ursprungliga lydelsen.

 

10 § Om en upphandlande myndighet kräver en provningsrapport eller

 

ett intyg som ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av

 

överensstämmelse, ska den också godta en provningsrapport eller ett

 

intyg från ett likvärdigt organ.

 

11 § När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen kan få tillgång

 

till en provningsrapport eller ett intyg som avses i 9 eller 10 § och detta

 

inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida,

 

ska den upphandlande myndigheten godta annan lämplig utredning.

 

Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden

 

uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna

 

eller villkoren för fullgörande av kontraktet.

 

Märkning

 

12 § Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som

 

bekräftar att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller

 

berörda förfaranden uppfyller vissa krav.

13 § En upphandlande myndighet får i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en viss märkning som bevis för att varan, tjänsten eller bygg- entreprenaden motsvarar de egenskaper som krävs, om

1.kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas,

2.kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,

3.kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke- diskriminerande kriterier,

4.märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande

ivilket samtliga berörda kan delta,

5.märkningen är tillgänglig för alla berörda, och

58

6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Om en upphandlande myndighet inte kräver att det som ska anskaffas har alla egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märkningen som ska uppfyllas.

Om en märkning uppfyller villkoren i första stycket 3–6, men kraven för märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaffas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen för varan, tjänsten eller byggentreprenaden. Myndigheten får dock fastställa de tekniska specifikationerna genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer för märkningen som har anknytning till det som ska anskaffas.

14 § En upphandlande myndighet som kräver en viss märkning enligt 13 § ska godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen.

15 § När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få tillgång till den märkning som den upphandlande myndigheten kräver eller en likvärdig märkning och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska den upphandlande myndigheten godta annan lämplig utredning. Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven för den angivna märkningen eller, i de fall som anges i 13 § andra stycket, de särskilt angivna kraven för märkningen.

Anbud med alternativa utföranden

16 § En upphandlande myndighet får tillåta eller kräva att anbudsgivare lämnar anbud med utföranden som avviker från dem som myndigheten har angett. Ett sådant anbud med alternativt utförande får beaktas endast om myndigheten i annonsen angett om den tillåter eller kräver sådana anbud.

17 § En upphandlande myndighet som tillåter eller kräver anbud som avses i 16 § ska i upphandlingsdokumenten ange

1.vilka minimikrav som gäller för sådana anbud,

2.vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden, och

3.om anbud med ett alternativt utförande får lämnas endast tillsammans med ett anbud som utgår från samma utförande som myndigheten har angett.

Anbud med alternativa utföranden får beaktas endast om de uppfyller minimikraven.

18 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande myndighet som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Prop. 2015/16:195

59

Prop. 2015/16:195

10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till

 

anbudssökande

 

 

 

Annonsering

 

 

 

Anbudsinfordran

 

 

 

1 § En upphandlande

myndighet ska

genom en anbudsinfordran

 

informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.

 

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller,

 

i de fall som regleras i 2 §, en förhandsannons.

 

Särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering finns i

 

6 kap. 12–19 §§.

 

 

 

Förhandsannons som anbudsinfordran

 

 

2 § En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande

 

myndighet får använda en förhandsannons som anbudsinfordran när

 

upphandling ska genomföras med selektivt förfarande eller förhandlat

 

förfarande med föregående annonsering.

 

 

En myndighet som ska upphandla tjänster av sådant slag som anges i

 

bilaga 2 får också använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

 

Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar

 

3 § En upphandlande myndighet får i en förhandsannons informera om

 

planerade upphandlingar.

 

 

Bestämmelser om förkortade tidsfrister efter en sådan

 

förhandsannonsering finns i 11 kap. 5 §.

 

 

Efterannons om resultatet av en upphandling

 

4 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått

 

ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast

 

30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som

 

tilldelat kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en

 

efterannons senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

 

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt

 

ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant

 

slag som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall

 

ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av

 

varje kvartal.

 

 

 

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd

 

av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

 

Annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

 

5 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom

 

förhandlat förfarande

utan föregående

annonsering enligt 6 kap.

12–19 §§ får informera om sin avsikt genom en annons.

Bemyndigande

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

60

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

7 § Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt första stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.

Inbjudan till anbudssökande

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse efter förhandsannonsering

8 § Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, ska den upphandlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse. Först när myndigheten har fått veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får den ange vilka leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhandlingar.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i inbjudan att bekräfta intresse. Om myndigheten inte kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla

1.uppgift om art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytterligare avtal och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller avtal som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader,

2.uppgift om huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering ska användas,

3.uppgift om dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslutande av tjänsterna eller byggentreprenaderna,

4.uppgift om adress till den upphandlande myndigheten,

5.uppgift om ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplysningar som krävs från leverantörer,

6.uppgift om huruvida ett varukontrakt avser köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa,

7.uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlings- dokument, och

8.övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Skriftlig inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog

9 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap ska den upphandlande myndigheten vid ett och

Prop. 2015/16:195

61

Prop. 2015/16:195

62

samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att lämna anbud eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog. Om myndigheten inte kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla

1.uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt 12 kap. 11 §,

2.uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de språk som ska användas,

3.en hänvisning till annonsen om upphandling eller till förhands- annonsen, om en sådan annons har använts som anbudsinfordran,

4.uppgift om de handlingar som ska bifogas,

5.uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument, och

6.övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Anbudets giltighetstid

10 § En upphandlande myndighet ska vid öppet förfarande i annonsen om upphandling ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap ska myndigheten ange denna uppgift i en annons om upphandling, i en förhandsannons som används som anbudsinfordran, i en inbjudan att bekräfta intresse eller i en inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog.

En underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt 12 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten, ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leverantörer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 § Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 5–10 §§.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap

3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering eller, när en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena. Detta gäller om inte något annat följer av 10 §.

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 30 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande. Detta gäller om inte något annat följer av 5–10 §§.

Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem

4 § I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för anbudsansökningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering

5 § Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat utan att annonsen använts som anbudsinfordran, får tidsfristen för att komma in med anbud

1.vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, och

2.vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.

En tidsfrist får förkortas enligt första stycket endast om förhandsannonsen

1.innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B avsnitt I till direktiv 2014/24/EU, i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsannonsen publicerades, och

2.skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Förkortade tidsfrister vid elektroniska anbud

6 § Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in elektroniskt, får tidsfristen

1. vid öppet förfarande enligt 2 § bestämmas till minst 30 dagar, och

Prop. 2015/16:195

63

Prop. 2015/16:195

2. vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående

 

annonsering enligt 3 § andra stycket bestämmas till minst 25 dagar.

 

Tidsfrist för anbud efter överenskommelse

 

7 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

 

annonsering får en upphandlande myndighet som inte är en central

 

upphandlande myndighet bestämma tidsfristen för att komma in med

 

anbud till en gemensam tid som har överenskommits med de utvalda

 

anbudssökandena.

 

Om en sådan överenskommelse inte nås, ska tidsfristen vara minst

 

10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till

 

anbudssökandena.

 

Förlängning av tidsfristen för anbud

 

8 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla

 

leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs

 

för att utarbeta ett anbud, om

 

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som

 

anges i 12 kap. 11 §, eller

 

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

9 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar, om den upphandlande myndigheten inte med elektroniska medel ger fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlings- dokumenten

1.från den dag då en annons om upphandling eller en förhandsannons publiceras, eller

2.från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till anbudssökandena.

Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt 10 §.

Påskyndat förfarande

10 § Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i detta kapitel, får

1.vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering,

2.vid öppet förfarande tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, och

3.vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.

64

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och

Prop. 2015/16:195

dokumentation

 

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 § En upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Myndigheten ska anvisa de elektroniska medel som ska användas.

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke- diskriminerande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet.

I 2–5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommunicera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 § En upphandlande myndighet får vid behov anvisa leverantörerna ett lämpligt elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet inte uppfyller kraven enligt 1 § andra stycket. Myndigheten ska i sådana fall erbjuda kostnadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

3 § Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att använda något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra stycket, får en upphandlande myndighet använda eller anvisa andra medel för kommunikation.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får myndigheten använda eller anvisa andra medel för kommunikation endast i den delen.

4 § En upphandlande myndighet får använda eller anvisa andra medel för kommunikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den utsträckning det är nödvändigt på grund av

1.säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommunikation,

2.brister i informationssäkerheten hos myndigheten, eller

3.den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas. Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation

än elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

5 § Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upphandlande myndigheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen som är av betydelse för upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock inte användas vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

65

Prop. 2015/16:195

66

Information om användning av elektroniska medel

6 § En upphandlande myndighet ska se till att information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, finns tillgänglig för alla berörda.

Avancerad elektronisk underskrift

7 § En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbuds- ansökningar och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 § En upphandlande myndighet ska se till att kommunikation med elektroniska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan säkerställas att

1.ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen,

2.bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och

3.det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 § Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

Öppnande av anbudsansökningar och anbud

10 § En upphandlande myndighet får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbuds- ansökningar respektive anbud har gått ut.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upplysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

Underrättelse om beslut

12 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena och anbudsgivarna även när myndigheten beslutar att avbryta en upphandling efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13 § En upphandlande myndighet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet ska på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om

1.utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna

iramavtalet, och

2.i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Dokumentation

Dokumentationsplikt

14 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Individuella rapporter

15 § En upphandlande myndighet ska upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas.

Detta gäller inte för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal enligt 7 kap. 4 eller 6 §.

Prop. 2015/16:195

67

Prop. 2015/16:195

68

16 § Av en individuell rapport ska följande framgå:

1.skäl till att ett anbud som har förkastats har ansetts vara onormalt

lågt,

2.skäl till att ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör,

3.skäl till att en leverantör inte har godkänts som deltagare i ett dynamiskt inköpssystem,

4.skäl till att förhandlat förfarande med föregående annonsering, förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller konkurrens- präglad dialog har tillämpats,

5.skäl till att inlämning av anbud med andra medel än elektroniska har godkänts, och

6.intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd av dem.

Den individuella rapporten eller huvuddragen i den ska på begäran skickas till Europeiska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap. 1 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en individuell rapport ska innehålla.

Bevarande av handlingar

17 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 14 §, den individuella rapporten enligt 15 § och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal som har ingåtts efter upphandling enligt denna lag. Kontraktet eller ramavtalet ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Tillgång till kontrakt

18 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska tillämpa de bestämmelserna gäller 19–24 §§.

19 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som bevaras enligt 17 § tredje stycket och som ingåtts till ett värde av minst

1.1 000 000 euro för varu- eller tjänstekontrakt, och

2.10 000 000 euro för byggentreprenadkontrakt.

20 § En uppgift i ett kontrakt om affärs- eller driftförhållanden i leverantörens eller den upphandlande myndighetens rörelse som hålls hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för någon av dem i konkurrenshänseende, får inte lämnas ut.

En uppgift i ett kontrakt som lämnar eller kan bidra till upplysning om en säkerhets- eller bevakningsåtgärd hos den upphandlande myndigheten

får inte lämnas ut, om det kan antas innebära att syftet med åtgärden Prop. 2015/16:195 motverkas.

21 § En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

När en upphandlande myndighet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och underrättelse om beslut i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223).

22 § En upphandlande myndighet får inte ta betalt för att lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt, om kopian eller utskriften omfattar färre än tio sidor. För en kopia eller en utskrift som omfattar tio sidor får myndigheten ta högst 50 kronor. För varje sida därutöver får myndigheten ta högst 2 kronor.

Om myndigheten får ta betalt för en kopia eller en utskrift enligt första stycket, får myndigheten även ta ut ersättning för

1.portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram, och

2.postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller annan liknande förmedling sända kopian eller utskriften till mottagaren.

23 § Ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt får överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

24 § Om ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt överklagas, ska den upphandlande myndigheten vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

13 kap. Uteslutning av leverantörer

Brott

1 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets ram- beslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organi- serad brottslighet,

2. bestickning

enligt definitionen

i artikel 3

i

rådets akt

av

den 26 maj 1997

om utarbetande på

grundval

av

artikel K 3.2 c

i

fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,

69

Prop. 2015/16:195

70

3.bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4.penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i

artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets ram- beslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontroll- organ har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

2 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.

Missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet

3 § En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om

1.myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

2.leverantören

a)är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidations- förfaranden,

b)är föremål för tvångsförvaltning,

c)har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller

d)har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författningar som liknar dem som avses i a–c,

3. myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något Prop. 2015/16:195 allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan

ifrågasättas,

4.myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen,

5.leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,

6.myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören,

7.myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett sådant tidigare deltagande från leverantörens sida som avses i 4 kap. 8 §,

8.leverantören i allvarlig omfattning

a)har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt detta kapitel eller av att leverantören uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1–5 §§,

b)har undanhållit sådan information, eller

c)inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3–5 §§, eller

9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av leverantörer, urval av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.

Utredning

4 § En upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

Undantag från uteslutning i vissa fall

5 § En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller 3 § ska inte uteslutas, om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att den har

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missförhållandet,

71

Prop. 2015/16:195

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt

 

genom att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och

 

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga

 

åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden.

 

De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande

 

av brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda omständig-

 

heterna kring dessa.

 

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av

 

skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktions-

 

avgifter, eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller

 

motsvarande ska inte uteslutas enligt 2 §.

 

6 § En upphandlande myndighet får låta bli att följa en skyldighet att

 

utesluta en leverantör, om det är motiverat av tvingande hänsyn till

 

allmänintresset.

 

Beslut om uteslutning

 

7 § En upphandlande myndighet kan när som helst under en upphandling

 

utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om det visar sig

 

finnas grund för uteslutning.

 

En upphandlande myndighet ska snarast underrätta en leverantör

 

skriftligen om beslutet och skälen för det.

14 kap. Kvalificering

Kvalificeringskrav

1 § En upphandlande myndighet får i upphandlingen ställa krav på att leverantörerna ska vara kvalificerade i vissa avseenden. Kraven får avse endast

1.behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 2 §,

2.ekonomisk och finansiell ställning enligt 3 och 4 §§, eller

3.teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5 §.

De krav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.

Myndigheten ska i annonsen eller i en inbjudan att bekräfta intresse ange vilka kvalificeringskrav som ska tillämpas i upphandlingen och vilken utredning leverantörerna bör lämna in.

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

2 § Ett krav enligt 1 § första stycket 1 får innebära att leverantören ska

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad, eller

72

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad

Ekonomisk och finansiell ställning

3 § Ett krav enligt 1 § första stycket 2 får innebära att leverantören ska ha

1.en viss minsta årsomsättning eller en minsta omsättning inom det område som omfattas av kontraktet,

2.en viss kvot mellan tillgångar och skulder, eller

3.en lämplig ansvarsförsäkring.

4 § Ett krav på minsta omsättning enligt 3 § andra stycket 1 får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art, får omsättningskravet bestämmas till ett högre belopp. Den upphandlande myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten eller i en individuell rapport enligt 12 kap. 15 och 16 §§ ange vilka omständigheter som utgör eller har utgjort sådana särskilda skäl.

Ett krav enligt 3 § andra stycket 2 på en viss kvot mellan tillgångar och skulder får ställas endast om metoderna och kriterierna för beräkning av kvoten anges i något av upphandlingsdokumenten.

När ett kontrakt ska tilldelas i delar, gäller första stycket för varje enskild del. Om myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör flera delar av ett uppdelat kontrakt och dessa ska utföras samtidigt, får kravet enligt första stycket på en minsta omsättning bestämmas till ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet för de delar som kan komma att omfattas.

Om ett kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas efter en förnyad konkurrensutsättning, ska det uppskattade värdet enligt första stycket beräknas på grundval av den förväntade största storleken på de kontrakt som ska fullgöras samtidigt eller, om den uppgiften inte är känd, på grundval av ramavtalets uppskattade värde.

Om ett kontrakt ska tilldelas inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem, ska det uppskattade värdet enligt första stycket beräknas på grundval av den förväntade största storleken på de kontrakt som kommer tilldelas inom ramen för systemet.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

5 § Ett krav enligt 1 § första stycket 3 får innebära att leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard.

Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet

6 § En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 1 § första stycket 2 och 3. När kapaciteten gäller sådana utbildnings- och

Prop. 2015/16:195

73

Prop. 2015/16:195

yrkeskvalifikationer som avses i 15 kap. 11 § 7 får leverantören dock

 

endast åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också

 

kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten

 

krävs.

 

Första stycket gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna

 

mellan leverantören och företagen. Det är leverantören som ska visa att

 

den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när

 

kontraktet ska fullgöras.

 

7 § En upphandlande myndighet som vid en kontroll enligt 4 kap. 11 §

 

finner att ett företag som åberopas av en leverantör inte uppfyller de krav

 

företaget åberopas för eller att företagets förhållanden är skäl för

 

uteslutning enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket, ska begära att

 

leverantören ska byta ut företaget mot ett annat företag.

 

Myndigheten får begära byte om det finns skäl för uteslutning enligt

 

13 kap. 2 § andra stycket eller 3 §.

 

8 § Den upphandlande myndigheten får kräva att det företag vars

 

kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för

 

leverantörens fullgörande av kontraktet, om den kapacitet som åberopas

 

avser ekonomisk och finansiell ställning enligt 1 § första stycket 2.

 

Myndigheten får kräva att vissa uppgifter som är avgörande för

 

anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv, om kontraktet

 

avser en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller

 

installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara.

15 kap. Egen försäkran och utredning om leverantörer

Egen försäkran

1 § En leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan får också lämna en egen försäkran om

1.att det inte finns grund enligt 13 kap. 1–3 §§ för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen,

2.att leverantören uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten har ställt enligt 14 kap. 1–5 §§, och

3.att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten i förekommande fall ställt upp enligt 4 kap. 6 §.

Om leverantören åberopar andra företags kapacitet enligt 14 kap. 6 §, ska leverantörens försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas.

En försäkran enligt första eller andra stycket ska lämnas i det standardformulär som Europeiska kommissionen har fastställt enligt artikel 59.2 i direktiv 2014/24/EU.

2 § Den upphandlande myndigheten ska preliminärt godta en försäkran enligt 1 § som bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller de krav och kriterier som myndigheten har ställt.

En försäkran som har lämnats i en tidigare upphandling ska godtas om leverantören bekräftar att den fortfarande är korrekt.

74

Kompletterande dokument

3 § En leverantör som har lämnat in en försäkran enligt 1 § ska på begäran av en upphandlande myndighet komplettera sin försäkran med ett eller flera av de intyg som omfattas av den. En sådan begäran får göras när som helst under ett upphandlingsförfarande om myndigheten anser det vara nödvändigt för att upphandlingen ska kunna genomföras korrekt.

4 § På begäran av den upphandlande myndigheten ska den leverantör som myndigheten avser att tilldela kontraktet lämna sådana kompletterande dokument enligt 6–13 §§, och i förekommande fall enligt 14 och 15 §§, som visar aktuella förhållanden. En sådan begäran ska göras innan myndigheten beslutar om att tilldela ett kontrakt.

Detta gäller inte för kontrakt som grundar sig på ramavtal som har ingåtts enligt 7 kap. 4 och 6 §§.

Leverantören ska på begäran av myndigheten komplettera eller förtydliga de dokument som myndigheten har begärt

5 § En leverantör är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis, om den upphandlande myndigheten

1.redan har tillgång till materialet, eller

2.själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel.

Utredning som får begäras in från leverantör

6 § Den utredning en upphandlande myndighet får begära att leverantörer ska lämna in till myndigheten anges i 7–15 §§ och ska visa

1. att det inte finns grund enligt 13 kap. för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen,

2. att leverantören uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt

14 kap. 1–5 §§, och

3. att företag vars kapacitet leverantören åberopar enligt 14 kap. 6 § inte omfattas av någon uteslutningsgrund och uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav.

Utredning om skäl för uteslutning av en leverantör från att delta i en upphandling

7 § En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett utdrag ur ett brottsregister eller en likvärdig handling som har utfärdats av en behörig myndighet i ursprungsstaten eller den stat där leverantören är etablerad och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 1 § utgör skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.

Visar inte den begärda utredningen att leverantören enligt en dom som fått laga kraft har dömts för något sådant brott som avses i 13 kap. 1 §, ska leverantören inte med stöd av den bestämmelsen uteslutas från att delta i upphandlingen, om inte något annat framgår av utredningen i övrigt.

Prop. 2015/16:195

75

Prop. 2015/16:195

8 § En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett

 

intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och

 

som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 2 § eller

 

3 § 2

utgör skäl

för

att utesluta

leverantören från att delta i

 

upphandlingen.

 

 

 

 

Visar inte den begärda utredningen att leverantören har brustit i sina

 

skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter

 

enligt 13 kap. 2 § eller befinner sig i någon av de situationer som avses i

 

13 kap. 3 § 2, ska leverantören inte med stöd av de bestämmelserna

 

uteslutas från att delta i upphandlingen, om inte något annat framgår av

 

utredningen i övrigt.

 

 

 

9 § Om sådana dokument som avses i 7 eller 8 § inte utfärdas i staten i

 

fråga

eller om de

inte

omfattar alla

situationer enligt 13 kap. 1 och

2 §§ samt 3 § 2, får dokumenten ersättas av en utsaga som leverantören har lämnat på heder och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

10 § En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av

1.lämpliga intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis om lämplig ansvarsförsäkring,

2.årsredovisningar eller utdrag ur dem, om offentliggörande av årsredovisningar krävs enligt lagstiftningen i det land där leverantören är etablerad, eller

3.uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller, för högst de tre senaste verksamhetsåren, om uppgifter om denna omsättning är tillgängliga.

Om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig.

Utredning om en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet

11 § En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form av

1.en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste bygg- entreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt,

2.en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som har utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller offentliga mottagare,

3.uppgifter om teknisk personal och tekniska organ, vare sig de tillhör leverantören eller inte, i synnerhet om dem som ansvarar för kvalitets- kontrollen och, i fråga om offentliga byggentreprenader, uppgifter om teknisk personal och tekniska organ som entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

76

4. en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning och av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersöknings- och forskningsresurser,

5.information om de system för hantering av leveranskedjan och spårningssystem som leverantören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av kontraktet,

6.uppgifter om en sådan kontroll som ska utföras av den upphandlande myndigheten själv eller på myndighetens vägnar av ett behörigt organ i varuleverantörens eller tjänsteleverantörens etableringsland, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke, och som krävs för att de aktuella varorna eller tjänsterna är komplexa eller i undantagsfall är avsedda för ett särskilt ändamål,

7.information om tjänsteleverantörens eller byggentreprenörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget, förutsatt att kvalifikationerna inte ska utvärderas som tilldelningskriterium,

8.information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet,

9.uppgifter om antal anställda i medeltal per år hos tjänsteleverantören eller byggentreprenören och antal anställda med ledningsfunktion under de tre senaste åren,

10.uppgifter om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra kontraktet,

11.information om hur stor del av kontraktet som leverantören eventuellt kommer att lägga ut på underleverantörer, eller

12.dokument, när det gäller de varor som ska levereras, som utgörs av dels prover, beskrivningar eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upphandlande myndigheten begär det, dels intyg som har upprättats av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart identifierade genom referenser stämmer överens med vissa tekniska specifikationer eller standarder.

12 § Om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 11 § 1 och 2.

13 § En kontroll enligt 11 § 6 ska avse varuleverantörens tillverknings- kapacitet eller tjänsteleverantörens tekniska kapacitet och om nödvändigt leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt resurser för kvalitetskontroll.

Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder

14 § Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa kvalitetssäkringsstandarder, inklusive standarder för tillgänglighet

Prop. 2015/16:195

77

Prop. 2015/16:195

för personer med funktionsnedsättning, ska myndigheten precisera

 

kraven genom att hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på

 

relevanta europeiska standardserier och är certifierade av organ som har

 

ackrediterats för uppgiften.

 

Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som

 

är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna

 

tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på

 

leverantörens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att

 

leverantören har vidtagit åtgärder som leder till likvärdig kvalitets-

 

säkring, om leverantören visar att åtgärderna stämmer överens med de

 

kvalitetssäkringsstandarder som myndigheten har krävt.

 

Miljöledningsstandarder

 

15 § Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar

 

upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer

 

vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder, ska myndig-

 

heten precisera kraven genom att hänvisa till

 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av

 

den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i

 

gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), i

 

lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

 

2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i

 

samma förordning, eller

 

3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder

 

som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är

 

certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften.

 

Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som

 

är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna

 

tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på

 

leverantörens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att

 

leverantören har vidtagit miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa

 

att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljölednings-

 

system eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt.

 

Officiella förteckningar och certifieringar genom certifieringsorgan

 

16 § När en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över

 

godkända leverantörer i ett land inom Europeiska ekonomiska

 

samarbetsområdet (EES) eller är certifierad av ett certifieringsorgan som

 

uppfyller europeiska certifieringsstandarder, ska det anses att

 

leverantören i fråga om de förhållanden som omfattas av förteckningen

 

eller certifieringen uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

 

13 kap. 1–3 §§ och 14 kap. 1 §.

78

16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

Utvärdering och tilldelning

Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering

1 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

1.bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,

2.kostnad, eller

3.pris.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.

Tilldelningskriterier

2 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska den bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas.

Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst eller till byggnadsverket under något skede av livscykeln.

Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet. De ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna. Om det finns anledning ska myndigheten kontrollera att leverantörens uppgifter är riktiga.

3 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.

Livscykelkostnader

4 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud enligt 2 och 3 §§ får bedömningen utgå från en analys av kostnaderna under livscykeln för den vara eller tjänst eller det byggnadsverk som ska anskaffas.

Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

Om myndigheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska lämna för detta ändamål och vilken metod myndigheten kommer att använda för att fastställa livscykelkostnaderna.

5 § Den upphandlande myndighetens metod för att bedöma kostnader för externa miljöeffekter enligt 4 § andra stycket ska grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier. De får inte på ett

Prop. 2015/16:195

79

Prop. 2015/16:195

80

otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa av leverantörerna. Metoden ska vara tillgänglig för leverantörerna.

Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträngningar ska kunna tillhandahållas av en omdömesgill leverantör.

Viktning av tilldelningskriterier

6 § När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem genom en prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna ska viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.

Onormalt låga anbud

7 § Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En sådan begäran om förklaring kan gälla

1.om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kontraktet,

2.om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3.egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av leverantören,

4.hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

5.om leverantören kan få statligt stöd, eller

6.skyldigheterna som avses i 17 kap. 6 eller 7 §§.

Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande myndighet ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

8 § Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt på grund av att leverantören fått ett statligt stöd, ska myndigheten ge leverantören en möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Om leverantören efter en sådan åtgärd som avses i första stycket inte visat att stödet i fråga är förenligt med EUF-fördraget, ska anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud med stöd av andra stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

Beslut att inte tilldela kontrakt i vissa fall

9 § Om en leverantörs anbud inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, får myndigheten besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet.

17 kap. Fullgörande av kontrakt

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

1 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas i den mening som avses i 16 kap. 2 § andra stycket och anges i upphandlingsdokumenten.

Särskilda arbetsrättsliga villkor

2 § En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

De särskilda arbetsrättsliga villkor som den upphandlande myndigheten får ställa kan avse försäkringar, tjänstepension, annan ledighet än semester eller annat.

3 § Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande myndighet ska ange nivån på villkoren, ska myndigheten ge de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för myndigheten att ange nivån för ett villkor enligt 2 § är den inte skyldig att ställa villkoret.

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

4 § En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas.

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

5 § Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen

Prop. 2015/16:195

81

Prop. 2015/16:195

82

(1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.

Om det saknas förutsättningar för en leverantör att uppfylla ett villkor som ställts enligt 2 § tredje stycket, ska villkoret ändå anses uppfyllt om leverantören tillämpar likvärdiga villkor för sina anställda.

När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt

Uppgifter om planerade underleverantörer

6 § En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska lämna in uppgifter om

1.huruvida och i så fall hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och

2.vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange de uppgifter leverantören ska lämna in.

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas

7 § En upphandlande myndighet ska ställa krav på att den leverantör som har tilldelats ett kontrakt som avser en byggentreprenad eller som avser en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av myndigheten, ska ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas och för underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna ska lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet.

Myndigheten ska också ställa krav på att leverantören ska underrätta myndigheten om varje ändring av namn och kontaktuppgifter som görs under kontraktets löptid.

Första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en varuleverantör.

Ändringar av kontrakt och ramavtal

Ändringar utan krav på en ny upphandling

8 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 9–14 §§.

Ändringar av mindre värde

9 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än

1.det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och

2.10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst, eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om upphandling av byggentreprenad.

När värdet av ändringen uppskattas ska samma principer användas som Prop. 2015/16:195 vid uppskattning av värdet av en upphandling enligt 5 kap.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av ändringarna jämföras med de värden som anges i första stycket.

Ändrings- eller optionsklausuler

10 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen

1.har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,

2.klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och

3.anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

Kompletterande beställningar

11 § En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprenader får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras, om beställningen inte innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent och under förutsättning att

1.beställningen har blivit nödvändig,

2.leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och

3.ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning.

Oförutsebara omständigheter

12 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet. En sådan ändring får dock inte

1.medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras, eller

2.innebära att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med mer än 50 procent.

Om flera på varandra följande ändringar genomförs, ska begränsningen

ifråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild ändring.

Byte av leverantör

13 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om

83

Prop. 2015/16:195

84

1.den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och

2.det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet.

Ett byte av leverantör enligt första stycket förutsätter att den nya leverantören inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket och att den uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i den ursprungliga upphandlingen enligt 14 kap. 1–5 §§.

En underleverantör till leverantören får utan en ny upphandling också inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

Ändringar som inte är väsentliga

14 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling trots att ändringen inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§, om ändringen inte är väsentlig.

En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den

1.inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,

2.innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet,

3.medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller

4.innebär byte av leverantör.

Beräkning av kontraktets eller ramavtalets värde före en ändring

15 § Vid tillämpning av 9, 11 och 12 §§ ska kontraktets eller ramavtalets värde före ändringen beräknas i enlighet med en indexeringsklausul, om en sådan ingår i kontraktet eller ramavtalet.

Annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal

16 § En upphandlande myndighet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen.

Avslutande av kontrakt och ramavtal

17 § En upphandlande myndighet ska se till att kontrakt och ramavtal som ingås efter upphandling enligt denna lag innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet, om

1.det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 9–14 §§,

2.leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i

13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den Prop. 2015/16:195 bestämmelsen, eller

3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

Villkoren för att avsluta kontraktet eller ramavtalet ska anges i något av upphandlingsdokumenten.

18 kap. Projekttävlingar

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller projekttävlingar som

1.ingår i en upphandling av en tjänst, eller

2.innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser.

Annonsering

2 § En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons. Om myndigheten har för avsikt att därefter genomföra en upphandling enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen om tävlingen. Myndigheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den avser att använda.

Myndigheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

Urval av deltagare

3 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den upphandlande myndigheten ska i annonsen ange kriterierna för urvalet av deltagare. Antalet tävlingsdeltagare som bjuds in ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås.

Rätten att delta i en projekttävling får inte begränsas till enbart fysiska eller juridiska personer med hänvisning till att lagstiftningen i den medlemsstat där projekttävlingen anordnas skulle kräva det.

Juryn och dess sammansättning

4 § En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Juryn ska bestå av fysiska personer som är opartiska och oberoende i förhållande till deltagarna i tävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

85

Prop. 2015/16:195

86

Förfarandet i juryn

5 § När ett tävlingsbidrag presenteras för juryn får det inte framgå vem som har lämnat det. Anonymiteten ska gälla fram till dess att juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får juryn endast beakta de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som angetts i annonsen om projekttävlingen.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor i syfte att klargöra projektets alla aspekter. Fullständiga protokoll ska upprättas över dialogen mellan ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

Juryns beslut

6 § Juryn ska vara självständig i sina beslut och yttranden. Den ska rangordna tävlingsbidragen i en rapport som undertecknas av samtliga jurymedlemmar. Rapporten ska innehålla en motivering till rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas behov av att göra.

19 kap. Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster enligt bilaga 2

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för

1.upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och

2.upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas

1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner),

2 kap. (blandad upphandling),

3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde),

4 kap. (allmänna bestämmelser), utom 6 och 7 §§ om begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud, 10–12 §§ om val av anbud samt 13–17 §§ om tilldelning av ett kontrakt i separata delar,

– 7 kap. (ramavtal,

inköpscentraler

och

annan

samordnad

upphandling), utom

14–23 §§ om

gemensam

upphandling med

myndighet från annan medlemsstat,

 

 

 

8 kap. 1–14 §§ (dynamiska inköpssystem), utom 6 § om ändringar i giltighetstiden, 8 och 11 §§ om tidsfrister samt 12 och 13 §§ om tilldelning av kontrakt och egen försäkran av leverantörer,

9 kap. 6 § (uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer),

9 kap. 12–15 §§ (märkning),

14 kap. 2 § (behörighet att utöva yrkesverksamhet),

17 kap. 1–5 §§ (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

– 22 kap. (tillsyn).

3 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 1 § 5 och 20– 29 §§, 10 kap. 9 och 10 §§ och 11 kap. 3 §.

Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–5 och 7–11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§.

Definitioner som gäller för detta kapitel

4 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form.

5 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

6 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Upphandlingsförfaranden

7 § En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller, vid ett dynamiskt inköpssystem, genom ett selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §. Vid ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande får en elektronisk auktion genomföras enligt 8 kap. 15–27 §§.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 3 §, användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet vid upphandling av varor och tjänster. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

Beräkning av värdet av en upphandling

8 § Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Prop. 2015/16:195

87

Prop. 2015/16:195

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som

 

om de utnyttjats.

 

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta

 

direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under

 

räkenskapsåret.

 

Annonsering

 

9 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära

 

anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

 

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en

 

ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är

 

allmänt tillgänglig. Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal

 

leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med

 

hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för

 

att effektiv konkurrens ska uppnås.

 

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem

 

ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk

 

databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig i

 

databasen under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.

 

10 § En upphandlande myndighet får publicera annonser om

 

upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap.

 

Innehåll i en annons

 

11 § En annons om upphandling enligt 9 § ska innehålla uppgift om

 

föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande

 

myndigheten.

 

En myndighet som avser att reservera deltagandet i en upphandling

 

enligt 4 kap. 18 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen ska

 

genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

12 § Vid förenklat förfarande ska annonsen om upphandling innehålla uppgift om

1.hur anbud får lämnas,

2.den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

3.den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla uppgift om

1.hur en anbudsansökan får lämnas,

2.den dag då ansökan senast ska ha kommit in, och

3.den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Annonsering om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling

13 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om innehållet i en annons enligt denna paragraf.

88

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

14 § Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering enligt 9 § med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt första stycket, ska annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.

Första och andra styckena gäller även när den upphandlande myndigheten annonserar om upphandling enligt 10 kap.

Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

15 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 9 § andra eller tredje stycket.

Vid ett dynamiskt inköpssystem ska inte några tidsfrister gälla för anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första specifika upphandlingen skickats.

Kommunikation

16 § Bestämmelserna i 12 kap. 1–9 §§ och 10 § första stycket gäller vid upphandling som avses i detta kapitel. Bestämmelserna i 12 kap. 1–5 §§ gäller dock inte vid direktupphandling.

Öppnande av anbud

17 § Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

18 § En leverantör ska uteslutas från deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 13 kap. 1 §.

En leverantör får uteslutas enligt 13 kap. 2 och 3 §§.

När en fråga om uteslutning utreds ska 15 kap. 7–9 §§ tillämpas.

En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första och andra styckena ska i något av upphandlingsdokumenten eller begäran om upplysningar ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.

19 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige

Prop. 2015/16:195

89

Prop. 2015/16:195

enligt 13 kap. 2 § ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter

 

om detta från behörig myndighet.

 

Begränsad kontroll

 

20 § En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana

 

handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig

 

tid att komma in med de begärda handlingarna.

 

I ett förenklat förfarande ska handlingarna begäras in och kontrolleras

 

när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda

 

in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de

 

anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela kontraktet eller

 

ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till

 

förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 29 §.

 

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska

 

handlingarna begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande

 

som myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att

 

förhandla.

 

Egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska

 

inköpssystem

 

21 § En leverantör som ansöker om att få delta i ett dynamiskt

 

inköpssystem får också lämna en egen försäkran om att det inte finns

 

grund enligt 18 § för att utesluta leverantören och att leverantören

 

uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten har ställt.

 

Den upphandlande myndigheten får när som helst under det dynamiska

 

inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som

 

deltagare i systemet lämnar in en ny sådan egen försäkran som avses i

 

första stycket.

 

Innan den upphandlande myndigheten tilldelar ett kontrakt enligt det

 

dynamiska inköpssystemet, ska myndigheten från den leverantör som

 

den avser att tilldela kontraktet begära in och kontrollera de uppgifter

 

som ligger till grund för en sådan egen försäkran som avses i första

 

stycket. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda

 

handlingarna.

 

Prövning av anbudsansökningar och anbud

 

22 § En upphandlande myndighet ska pröva alla anbudsansökningar och

 

anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 18 §.

 

Tillgång till andra företags kapacitet

 

23 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

 

andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett

 

åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören

 

kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska

 

fullgöras.

90

 

Tilldelning av kontrakt

24 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

1.bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,

2.kostnad, eller

3.pris.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.

25 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ska den bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas.

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.

26 § När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten i stället beakta dem genom en prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelningskriterierna ska viktas inbördes.

Onormalt låga anbud

27 § Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.

Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

Myndigheten ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Information till leverantörer

28 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

29 § Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbuds– givarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Prop. 2015/16:195

91

Prop. 2015/16:195

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut

 

om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet

 

snarast möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första

 

stycket innebär inte att ett anbud förfaller.

 

 

 

 

 

Dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en

 

upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera

 

myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

 

 

Första

stycket

gäller

inte om

upphandlingens

värde

understiger

 

100 000 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

 

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte

 

omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

 

 

 

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet på

 

betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande

 

beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,

 

sammanställningar, en individuell rapport enligt 12 kap.

15 §, sådana

 

dokument som avses i 30 § och liknande handlingar. Handlingarna ska

 

bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

 

 

 

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det

 

ramavtal som har ingåtts efter upphandling enligt detta kapitel.

 

Kontraktet eller ramavtalet ska bevaras åtminstone under sin löptid.

 

 

Tillgång till kontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna

 

handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska

 

tillämpa de bestämmelserna gäller 33 §.

 

 

 

 

 

33 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör

 

lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av

 

sådant slag som anges i bilaga 2 och som bevaras enligt 31 § tredje

 

stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.

 

 

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20–24 §§.

 

 

Projekttävlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

34 § Bestämmelserna

i

18 kap.

1 och

3–6 §§

gäller även

för

 

projekttävlingar

vars

värde understiger det

tröskelvärde

som avses i

 

5 kap. 1 §, om tävlingens värde överstiger det värde som anges i 7 §

 

tredje stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

anordnande

av

projekttävlingar

ska 7 § tillämpas.

En

 

projekttävling ska annonseras enligt 9, 11 och 12 §§.

 

 

 

 

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en

av vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

92

20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 § Avtalsspärr gäller inte

1.vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 12–19 §§,

2.vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,

3.vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, eller

4.vid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket.

Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering

3 § Vid annonsering enligt 10 kap. 5 § eller 19 kap. 13 § får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1.en upphandling, och

2.giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Behörig domstol

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan

Prop. 2015/16:195

93

Prop. 2015/16:195

komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om

 

eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

 

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan

 

den upphandlande myndigheten och en leverantör.

 

7 § Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av

 

en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten,

 

på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med

 

13–15 §§.

 

Förlängd avtalsspärr

 

8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts,

 

fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i

 

förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).

 

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

 

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

 

9 § När avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller, får rätten besluta att

 

den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har

 

bestämts.

 

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller

 

olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som

 

skulle kunna drabba leverantören.

 

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse,

 

allmänintresset och övriga berörda intressen.

 

Tiodagarsfrist

 

10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

 

myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att

 

förvaltningsrätten har avgjort målet.

 

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt

 

9 §, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har

 

avgjort målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen

 

har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre

 

instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om

 

återförvisning.

 

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

 

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

 

11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in

 

till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i

 

1 eller 3 §.

 

12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en

 

upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har

 

gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt

 

medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för

 

beslutet.

94

 

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det att underrättelsen skickades ut.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 § när det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling enligt 19 kap.,

2.efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de paragraferna eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, eller

3.enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap. 10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § första stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 § Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1.på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 §, om den upphandlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § första stycket samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,

2.på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt ett dynamiskt inköpssystem, om den upphandlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller

3. om

en upphandlande

myndighet

genom

annons enligt

10 kap.

5 § eller

19 kap. 13 § har

meddelat sin

avsikt

att upphandla

och har

iakttagit avtalsspärren enligt 3 §.

 

 

 

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts.

Prop. 2015/16:195

95

Prop. 2015/16:195

96

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna drabba leverantören. Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 4 §, eller

2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Beräkning av vissa tider

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 § En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en leverantör som har deltagit i en upphandling för kostnader den har haft för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2.allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fastställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 20 kap. 14 §, eller

3.myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 §.

2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphandlingens värde enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 §.

5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har fått laga kraft.

7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.

Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Prop. 2015/16:195

97

Prop. 2015/16:195

98

Betalning av avgift

8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet om avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgörandet har fått laga kraft.

22 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 § En myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt denna lag.

2 § Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande myndighet eller från den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet inhämta upplysningar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på grund av brådska, materialets omfång eller något annat förhållande, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten.

3 § En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet.

Föreläggande

4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av handlingen.

5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist. När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2.Bestämmelserna i 3 kap. 11–18 §§ tillämpas även på förhållanden som avser tiden före ikraftträdandet.

3.Genom lagen upphävs lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

4. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som har påbörjats före ikraftträdandet.

Prop. 2015/16:195

99

Prop. 2015/16:195 Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomen- klaturen tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

 

 

 

 

45

 

 

Byggverk-

Denna huvudgrupp omfattar:

 

 

 

samhet

– nybyggnad, renovering och

 

 

 

 

normal reparation

 

45.1

 

Mark- och

 

 

 

 

grundarbeten

 

 

 

 

 

 

 

 

45.11

Rivning av

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

hus; mark-

– rivning och rasering av

 

 

 

arbeten

byggnader och andra

 

 

 

 

anläggningar

 

 

 

 

– röjning av byggplatser

 

 

 

 

– markarbeten: schaktning,

 

 

 

 

deponering, nivellering av

 

 

 

 

byggplatser, dikesgrävning,

 

 

 

 

bergrensning, sprängning etc.

 

 

 

 

– iordningställande av

 

 

 

 

gruvarbetsplatser:

 

 

 

 

– avtäckning samt annat

 

 

 

 

iordningställande av ägor och

 

 

 

 

platser som innehåller mineraler

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar även:

 

 

 

 

– dränering av byggplatser

 

 

 

 

– dränering av jordbruks- eller

 

 

 

 

skogsbruksmark

 

 

 

 

 

 

 

45.12

Markundersök-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

ning

– provborrning och tagning av

 

 

 

 

kärnprov för byggande, för

 

 

 

 

geofysiska, geologiska eller

 

 

 

 

liknande ändamål

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

– borrning av källor för produktion

 

 

 

 

av råpetroleum eller naturgas, se

 

 

 

 

11.20

 

 

 

 

– brunnsborrning, se 45.25

 

 

 

 

– schaktsänkning, se 45.25

 

 

 

 

– spårning av olje- och

 

 

 

 

naturgasfält, utförande av

 

 

 

 

geofysiska, geologiska och

 

 

 

 

seismiska undersökningar, se

 

 

 

 

74.20

100

Nace Rev. 1

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

45.2

 

Bygg- och

 

 

 

 

anlägg-

 

 

 

 

ningsarbete

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

45.21

Uppförande

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

av hus och

– byggande av alla slags

 

 

 

andra bygg-

byggnader, byggande av

 

 

 

nadsverk

anläggningar inom väg- och

 

 

 

 

vattenbyggnad o.d.

 

 

 

 

– broar, inklusive sådana för

 

 

 

 

upphöjda vägar, viadukter, tunnlar

 

 

 

 

och tunnelbanor

 

 

 

 

– rörledningar för fjärrtransport,

 

 

 

 

fjärrnät för el och

 

 

 

 

telekommunikation

 

 

 

 

– rörledningar i tätort, tätortsnät

 

 

 

 

för el och telekommunikation

 

 

 

 

– därmed förknippade arbeten

 

 

 

 

– montering och uppförande på

 

 

 

 

plats av monteringsfärdiga

 

 

 

 

byggnader

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

– tjänster i anslutning till

 

 

 

 

råpetroleum- och

 

 

 

 

naturgasutvinning, se 11.20

 

 

 

 

– uppförande av kompletta

 

 

 

 

monteringsfärdiga byggnader av

 

 

 

 

egentillverkade delar av annat

 

 

 

 

material än betong, se

 

 

 

 

huvudgrupperna 20, 26 och 28

 

 

 

 

– anläggning av stadion,

 

 

 

 

simbassänger, idrottshallar,

 

 

 

 

tennisbanor, golfbanor eller andra

 

 

 

 

idrottsanläggningar, exklusive

 

 

 

 

uppförande av byggnader, se

 

 

 

 

45.23

 

 

 

 

– bygginstallationer, se 45.3

 

 

 

 

– slutbehandling av byggnader, se

 

 

 

 

45.4

 

 

 

 

– arkitektverksamhet och teknisk

 

 

 

 

konsultverksamhet, se 74.20

 

 

 

 

– projektledning för byggande, se

 

 

 

 

74.20

 

 

45.22

Takarbeten

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

 

– byggande av tak

 

 

 

 

– taktäckning

 

 

 

 

– impregnering

 

 

 

 

 

Prop. 2015/16:195

101

Prop. 2015/16:195

102

Nace Rev. 1

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

 

45.23

Anläggning

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

av vägar,

– anläggning av vägar, gator samt

 

 

 

flygfält och

andra kör- och gångvägar

 

 

 

idrottsan-

– anläggning av järnvägar

 

 

 

läggningar

– anläggning av start- och

 

 

 

 

landningsbanor på flygfält

 

 

 

 

– anläggning av stadion,

 

 

 

 

simbassänger, idrottshallar,

 

 

 

 

tennisbanor, golfbanor eller andra

 

 

 

 

idrottsanläggningar, exklusive upp-

 

 

 

 

förande av byggnader

 

 

 

 

– målning av vägmarkeringar och

 

 

 

 

markeringar på parkeringsplatser

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

– förberedande markarbeten, se

 

 

 

 

45.11

 

 

45.24

Vatten–

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

byggnad

– anläggning av:

 

 

 

 

– vattenleder, hamn- och

 

 

 

 

flodarbeten, småbåtshamnar

 

 

 

 

(marinor), slussar etc.

 

 

 

 

– dammar, diken o.d.

 

 

 

 

– muddring

 

 

 

 

– undervattensarbete

 

 

 

 

 

 

 

45.25

Andra bygg-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

och anlägg-

– bygg- eller

 

 

 

ningsarbeten

anläggningsverksamhet som är

 

 

 

 

specialiserad inom något för olika

 

 

 

 

slags konstruktioner gemensamt

 

 

 

 

område och fordrar

 

 

 

 

specialistkompetens eller specialut-

 

 

 

 

rustning:

 

 

 

 

– grundläggning inklusive pålning

 

 

 

 

– borrning och byggande av

 

 

 

 

brunnar, schaktsänkning

 

 

 

 

– uppförande av icke

 

 

 

 

egentillverkade stålelement

 

 

 

 

– bockning av stål

 

 

 

 

– murning och stenläggning

 

 

 

 

– resning och nedmontering av

 

 

 

 

byggnadsställningar och

 

 

 

 

arbetsplattformar, inklusive

 

 

 

 

uthyrning av byggnadsställningar

 

 

 

 

och arbetsplattformar

 

 

 

 

– uppförande av skorstenar och

 

 

 

 

industriugnar

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

– uthyrning av byggnadsställningar

 

 

 

 

utan resning och nedmontering, se

 

 

 

 

71.32

 

 

 

Nace Rev. 1

 

Prop. 2015/16:195

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

 

 

45.3

 

Bygginstalla-

 

 

 

 

 

tioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.31

Elinstalla-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

 

tioner

installation i byggnader och andra

 

 

 

 

 

anläggningar av:

 

 

 

 

 

– elkablar och elarmatur

 

 

 

 

 

– telekommunikationssystem

 

 

 

 

 

– elvärmesystem

 

 

 

 

 

– antenner

 

 

 

 

 

– brandlarm

 

 

 

 

 

– tjuvlarm

 

 

 

 

 

– hissar och rulltrappor

 

 

 

 

 

– åskledare etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.32

Isolerings-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

 

arbeten

– installation i byggnader och andra

 

 

 

 

 

anläggningar av värme-, ljud- eller

 

 

 

 

 

vibrationsisolering

 

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

 

– impregnering, se 45.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.33

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

 

 

– installation i byggnader och andra

 

 

 

 

 

anläggningar av:

 

 

 

 

 

– vattensystem samt

 

 

 

 

 

sanitetsutrustning

 

 

 

 

 

– gasarmaturer

 

 

 

 

 

värme-, ventilations-, kyl- och

 

 

 

 

 

luftkonditioneringsutrustning

 

 

 

 

 

inklusive ledningar

 

 

 

 

 

– sprinklersystem

 

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

 

– installation av elvärmesystem, se

 

 

 

 

 

45.31

 

 

 

45.34

Andra bygg-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

 

installationer

– installation av belysnings- och

 

 

 

 

 

signalsystem till vägar, järnvägar,

 

 

 

 

 

flygfält och hamnar

 

 

 

 

 

– installation i byggnader och andra

 

 

 

 

 

anläggningar av andra armaturer

 

 

 

 

 

och anordningar

 

 

 

 

 

 

 

103

Prop. 2015/16:195

104

Nace Rev. 1

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

 

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

 

45.4

 

Slutbehandling

 

 

 

 

 

av byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.41

Puts-, fasad-

 

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

och stuckatörs-

 

– anbringande på byggnader och

 

 

 

arbeten

 

andra anläggningar av invändig

 

 

 

 

 

eller utvändig puts och stuck

 

 

 

 

 

inklusive närstående basmaterial

 

 

 

 

 

för putsning

 

 

 

 

 

 

 

 

45.42

Byggnads-

 

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

snickeriarbeten

 

– installation av icke

 

 

 

 

 

egentillverkade dörrar, fönster,

 

 

 

 

 

dörr- och fönsterkarmar, kök med

 

 

 

 

 

fast inredning, trappor,

 

 

 

 

 

butiksinredning o.d., av trä eller

 

 

 

 

 

andra material

 

 

 

 

 

– invändig slutbehandling såsom

 

 

 

 

 

arbete med tak, väggbeklädnader

 

 

 

 

 

av trä och flyttbara skiljeväggar

 

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

 

– läggning av parkett och andra

 

 

 

 

 

golvbeläggningar av trä, se 45.43

 

 

 

 

 

 

 

 

45.43

Golv- och vägg-

 

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

beläggnings-

 

– läggning, uppsättning eller

 

 

 

arbeten

 

fastsättning i byggnader och

 

 

 

 

 

andra anläggningar av:

 

 

 

 

 

– vägg- eller golvplattor av

 

 

 

 

 

keramiskt material, betong eller

 

 

 

 

 

huggen sten

 

 

 

 

 

– parkett och andra

 

 

 

 

 

golvbeläggningar av trä

 

 

 

 

 

– mattor samt golvbeläggningar

 

 

 

 

 

av linoleum, inklusive av gummi

 

 

 

 

 

eller plast

 

 

 

 

 

terrazzo-, marmor-, granit- eller

 

 

 

 

 

skiffergolv eller -väggar

 

 

 

 

 

– tapeter

 

 

 

 

 

 

 

 

45.44

Måleri- och

 

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

glasmästeri-

 

– invändig och utvändig målning

 

 

 

arbeten

 

av byggnader

 

 

 

 

 

– målning av anläggningar inom

 

 

 

 

 

väg- och vattenbyggnad o.d.

 

 

 

 

 

– installation av glas, speglar etc.

 

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

 

– installation av fönster, se 45.42

Nace Rev. 1

AVDELNING F

 

BYGGVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

 

 

 

 

 

 

45.45

Annan slut-

Denna undergrupp omfattar:

 

 

 

behandling

– installation av privata

 

 

 

av byggnader

simbassänger

 

 

 

 

– rengöring med ånga, blästring och

 

 

 

 

liknande behandling av fasader

 

 

 

 

– annan slutbehandling av

 

 

 

 

byggnader

 

 

 

 

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

 

– invändig rengöring av byggnader

 

 

 

 

och andra konstruktioner, se 74.70

 

45.5

 

Uthyrning av

 

 

 

 

bygg- och

 

 

 

 

anläggnings-

 

 

 

 

maskiner

 

 

 

 

med förare

 

 

 

 

 

 

 

 

45.50

Uthyrning av

Denna undergrupp omfattar inte:

 

 

 

bygg- och

– uthyrning av bygg- och

 

 

 

anläggnings-

anläggningsmaskiner samt -

 

 

 

maskiner

utrustning utan förare, se 71.32

 

 

 

med förare

 

 

 

 

 

 

Prop. 2015/16:195

105

Prop. 2015/16:195

Bilaga 2

 

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

 

 

 

 

Beskrivning

CPV-kod

 

 

 

 

Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade

75200000-8

 

tjänster

75231200-6

 

 

75231240-8

 

 

79611000-0

 

 

79622000-0 (Tillhandahållande av

 

 

hemtjänstpersonal)

 

 

79624000-4 (Förmedling av vårdpersonal)

 

 

79625000-1 (Förmedling av läkare)

 

 

Från 85000000-9 till 85323000-9

 

 

98133100-5

 

 

98133000-4

 

 

98200000-5

 

 

98500000-8 (Privata hushåll med anställd

 

 

personal)

 

 

Från 98513000-2 till 98514000-9

 

 

(Arbetskrafttjänster för hushåll,

 

 

Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster

 

 

utförda av kontorspersonal för enskilda,

 

 

kontorspersonal för enskilda, Tillfällig

 

 

personal för hushåll och Hemtjänst).

 

Administration inom socialtjänsten,

85321000-5

 

utbildningsadministration,

85322000-2

 

hälsovårdsförvaltning och administration

75000000-6 (Offentlig förvaltning, försvar

 

avseende kultur

och socialförsäkringstjänster)

 

 

75121000-0

 

 

75122000-7

 

 

75124000-1

Från 79995000-5 till 79995200-7 Från 80000000-4 (Undervisning och utbildning) till 80660000-8

Från 92000000-1 till 92700000-8 79950000-8 (Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser) 79951000-5 (Organisering av seminarier) 79952000-2 (Evenemang)

79952100-3 (Anordnande av kulturevenemang)

79953000-9 (Festivalarrangemang),

79954000-6 (Festarrangemang)

79955000-3 (Anordnande av modevisningar)

79956000-0 (Anordnande av mässor och utställningar)

106

Beskrivning

CPV-kod

Prop. 2015/16:195

 

 

 

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

 

Bidragstjänster

75310000-2

 

 

75311000-9

 

 

75312000-6

 

 

75313000-3

 

 

75313100-4

 

75314000-0

75320000-5

75330000-8

75340000-1

Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster

Tjänster i samband med religionsutövande

Hotell- och restaurangtjänster

98000000-3

98120000-0

98132000-7

98133110-8

98130000-3

98131000-0

Från 55100000-1 till 55410000-7 Från 55521000-8 till 55521200-0

(55521000-8 Catering för privata hushåll,

55521100-9 Hemkörning av mat,

55521200-0 Måltidsleveranser)

55520000-1 Catering

55522000-5 Catering för transportföretag, 55523000–2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner

55524000-9 Skolbespisning

55510000-8 Matsalstjänster

55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55512000-2 Drift av matsal

55523100-3 Servering av skolmåltider

Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 22 och 23 §§ denna lag

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

Från 79100000-5 till 79140000-7 75231100-5

Från 75100000-7 till 75120000-3 75123000-4

Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

107

Prop. 2015/16:195

108

Beskrivning

CPV-kod

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för

Från 75231210-9 till 75231230-5

allmän säkerhet och räddningstjänster, i den

Från 75240000-0 till 75252000-7

mån de inte är undantagna enligt 3 kap.

794300000-7

26 § denna lag

98113100-9

 

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Från 79700000-1 till 79721000-4

 

(Undersöknings- och säkerhetstjänster,

 

Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster,

 

Vakttjänster, Övervakningstjänster,

 

Eftersökning, Uppspårning av försvunna,

 

Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning

 

och Detektivtjänster)

 

79722000-1 (Grafologi)

 

79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna av

 

exterritoriala organisationer och organ)

 

98910000-5 (Särskilda tjänster för

 

internationella organisationer och organ).

Posttjänster

64000000-6 (Post- och telekommunikations-

 

tjänster)

 

64100000-7 (Post- och budtjänster)

 

64110000-0 (Postgång)

 

64111000-7 (Posttjänster för tidningar och

 

tidskrifter)

 

64112000-4 (Posttjänster för brev)

 

64113000-1 (Posttjänster för paket)

 

64114000-8 (Postkassörstjänster)

 

64115000-5 (Förhyrning av postbox)

 

64116000-2 (Poste restantetjänster)

 

64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)

 

71550000-8 (Smedtjänster)

Bilaga 3 Prop. 2015/16:195

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen gäller följande definitioner:

1.Tekniska specifikationer i fråga om offentliga byggentrepre- nadkontrakt: samtliga tekniska föreskrifter, i synnerhet de som anges i upphandlingsdokumenten och som anger de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av den upphandlande myndigheten planerade användningen. Dessa egenskaper omfattar miljö- och klimat- prestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning), bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av byggentreprenadens livscykel. De innefattar även bestämmelser om projektering och kostnads- beräkning, provnings- och kontrollregler, villkoren för att byggentreprenaden ska godkännas, tekniken eller metoderna för byggverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten i enlighet med allmänna eller särskilda förordningar kan föreskriva i fråga om den fullbordade byggentre- prenaden samt om ingående material eller delar.

2.Teknisk specifikation i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt: en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, produktens användnings- område, säkerhet eller dimensioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provnings- metoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av varans eller tjänstens livscykel liksom förfaranden vid bedömning av överensstämmelse

3.Standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:

internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

109

Prop. 2015/16:195

4. Europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en

 

byggprodukts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i

 

enlighet med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel

 

2.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av

 

den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för

 

saluföring av byggprodukter i lydelsen enligt Kommissionens

 

delegerade förordning (EU) nr 574/2014.

 

5. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-

 

området som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i

 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 1025/2012 om

 

europeisk standardisering, i den ursprungliga lydelsen.

 

6. Teknisk referens: ett dokument, med undantag för europeiska

 

standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i

 

enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av

 

marknadens behov.

110

2.2

Förslag till lag om upphandling inom

Prop. 2015/16:195

 

försörjningssektorerna

 

Härigenom föreskrivs1 följande.

 

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 § Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

2 kap. – Verksamheter som omfattas av lagen och blandad upphandling 3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde

4 kap. – Allmänna bestämmelser

5 kap. – Tröskelvärden

6 kap. – Upphandlingsförfaranden

7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling

8 kap. – Elektroniska metoder för upphandling

9 kap. – Tekniska krav

 

 

 

 

 

10 kap. – Annonsering

av

upphandling

och

inbjudan

till

anbudssökande

 

 

 

 

 

11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

 

 

12 kap. – Kommunikation, information till

leverantörer

och

dokumentation

 

 

 

 

 

13 kap. – Uteslutning av leverantörer

 

 

 

14 kap. – Kvalificering

 

 

 

 

 

15 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

 

16 kap. – Fullgörande av kontrakt

 

 

 

17 kap. – Projekttävlingar

 

 

 

 

18 kap. – Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland

 

19 kap. – Upphandling

under

tröskelvärdena

och

upphandling

av

tjänster enligt bilaga 2

 

 

 

 

 

20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

21 kap. – Upphandlingsskadeavgift

22 kap. – Tillsyn

Till lagen hör följande bilagor:

Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen, och Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG.

111

Prop. 2015/16:195

112

Upphandling inom försörjningssektorerna

2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ (upphandling inom försörjnings- sektorerna). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling. Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 18 §.

Andra lagar om upphandling

3 § Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (0000:000) om offentlig upphandling, lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Tröskelvärden

4 § Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling uppgår till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämpning av 19 kap.

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 § Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklings- tjänster som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om

1.resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande enheten i den egna verksamheten, och

2.den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande enheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

6 § I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 § Anknutet företag i 3 kap. 19 § CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 § Blandade kontrakt i 2 kap. 9 §

Delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 § Direktupphandling i 19 kap. 4 §

Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §

Prop. 2015/16:195

Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §

 

Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §

 

Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §

 

Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och

 

24 §§

 

Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §

 

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5–12 §§

 

Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§

 

Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§

 

Leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §

 

Märkning i 9 kap. 13 §

 

Posttjänst i 2 kap. 6 §

 

Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §

 

Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §

 

Öppet förfarande i 6 kap. 2 §

 

Definitioner

 

7 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller

 

inbjudits att delta i

 

1. ett selektivt förfarande,

 

2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,

 

3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,

 

4. en konkurrenspräglad dialog,

 

5. ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller

 

6. ett urvalsförfarande

 

8 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1.avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2.avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk, eller

3.innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen.

9 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

10 § Med direktiv 2014/25/EU avses Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen.

11 § Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radiovågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

113

Prop. 2015/16:195

114

12 § Med ensamrätt avses en rättighet som

1.beviljats enligt lag eller annan författning,

2.begränsar rätten att utöva en verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§ till ett enda företag, och

3.väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.

En rättighet utgör inte en ensamrätt enligt första stycket om den beviljats genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet grundats på objektiva kriterier.

13 § Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1.anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter, eller

2.tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande enheter.

Upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna bedriva centraliserad inköpsverksamhet ska betraktas som upphandling i

samband med utövandet av en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§.

14 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1.ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer, och

2.avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.

15 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

16 § Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveckling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut.

17 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1.som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2.vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3.i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

18 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Prop. 2015/16:195

19 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

20 § Med särskild rättighet avses en rättighet som

1.beviljats enligt lag eller annan författning,

2.begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1– 8 §§ till två eller flera företag, och

3.väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.

En rättighet utgör inte en särskild rättighet enligt första stycket om den beviljats genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet grundats på objektiva kriterier.

21 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i 8 §.

22 § Med upphandlande enhet avses i denna lag dels en upphandlande myndighet enligt 23 §, dels ett sådant företag som

1.en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2.bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1–8 §§ med stöd av en ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet enligt 20 §.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 1 ska anses finnas om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

23 § Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

1.beslutande församling i en kommun eller ett landsting,

2.offentligt styrt organ som avses i 17 §, och

3.sammanslutning av

a)en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller

b)ett eller flera organ enligt 2.

24 § Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande enhet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

25 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.

115

Prop. 2015/16:195

2 kap. Verksamheter som omfattas av lagen och blandad

 

upphandling

 

 

 

 

 

Verksamheter som omfattas av lagen