Regeringens proposition 2015/16:191

Särskilda bestämmelser om undantag från Prop.
trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg införs. Det förslag som lämnas i propositionen innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet.

Förslaget föranleder en ändring i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt samt vissa följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kameraövervakningslagen (2009:460) och lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem. Det föreslagna undantaget bör träda i kraft så snart som möjligt. Det är dock i nuläget inte klart vid vilken tidpunkt nödvändiga förberedelser för ett ikraftträdande kan vara färdiga. I propositionen föreslås därför att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2015/16:191

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om  
    trängselskatt........................................................................ 5

2.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

  sekretesslagen (2009:400) ................................................ 10
2.3 Förslag till lag om ändring i  
  kameraövervakningslagen (2013:460) ............................. 11

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2013:1164) om

    elektroniska vägtullsystem ............................................... 13
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 14
4 Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för  
  Backaområdet i Göteborg ............................................................... 15
  4.1 Behov av åtgärder............................................................. 15
  4.2 Utformningen av bestämmelserna.................................... 17
  4.3 Kameraövervakning och sekretess m.m. .......................... 25
  4.4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................... 26
5 Offentligfinansiella och andra effekter ........................................... 27
  5.1 Effekter för den enskilde, företagen och miljön ............... 27
  5.2 Offentligfinansiella effekter ............................................. 27
6 Författningskommentar................................................................... 28

6.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) om

trängselskatt...................................................................... 28

6.2Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

  sekretesslagen (2009:400) ................................................ 29
6.3 Förslaget till lag om ändring i  
  kameraövervakningslagen (2013:460) ............................. 29

6.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:1164) om

  elektroniska vägtullsystem ............................................... 30
Bilaga 1 Lagförslag avseende hemställan från Göteborgs Stad  
  och Trafikverket om förändringar av trängselskatten  
  i Göteborg......................................................................... 31
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna avseende  
  hemställan ........................................................................ 35
Bilaga 3 Lagförslag i promemorian Särskilda bestämmelser  
  om undantag från trängselskatt i Backaområdet i  
  Göteborgtvå modeller .................................................... 36
Bilaga 4 Förteckning över remissinstanserna avseende  
  promemorian .................................................................... 44
Bilaga 5 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 45
Bilaga 6 Lagrådets yttrande............................................................ 54
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 juni 2016.......... 55 Prop. 2015/16:191

3

Prop. 2015/16:191 1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

2.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

3.lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

4.lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

4

2 Lagtext Prop. 2015/16:191

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 21

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

1 Senaste lydelse 2011:1490.

5

Prop. 2015/16:191

6

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

Prop. 2015/16:191

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under  
följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan 7
   

Prop. 2015/16:191 betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

8

6. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning Prop. 2015/16:191 av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

9

Prop. 2015/16:191 2.2 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
  sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 kap.

6 §1

Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

1.förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,

2.beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,

3.trängselskatt, eller

4.prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation eller kontrollpunkt bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2009:1293.

10

a) i form av vägtrafikövervakning, b) vid en betalstation som avses
i bilagorna till lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller
2.3 Förslag till lag om ändring i Prop. 2015/16:191
  kameraövervakningslagen (2013:460)  
Härigenom föreskrivs att 10 § kameraövervakningslagen (2013:460)  
ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

10 §3 Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1.vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2.vid övervakning som bedrivs av Trafikverket

b) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3.vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket,

4.vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighetsövervakning,

5.vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6.vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7.vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

3 Senaste lydelse 2014:634.

11

Prop. 2015/16:191 Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning av ljud ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

12

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:1164) Prop. 2015/16:191
  om elektroniska vägtullsystem  
Härigenom föreskrivs att 20 § i lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullsystem ska ha följande lydelse.      
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
    20 §    
Om en betalningsförmedlare får Om en betalningsförmedlare får
kännedom om att en godkänd kännedom om att en godkänd
färdvägsdeklaration saknas för ett färdvägsdeklaration saknas för ett
fordons passage av en betalstation, fordons passage av en betalstation
ska betalningsförmedlaren eller kontrollpunkt, ska
informera den berörda betalningsförmedlaren informera
väganvändaren om bristen och ge den berörda väganvändaren om
denne möjlighet att reglera sin bristen och ge denne möjlighet att
skuld innan indrivning får ske. reglera sin skuld innan indrivning
      får ske.  

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

13

Prop. 2015/16:191

14

3 Ärendet och dess beredning

Med stöd av lagen (2004:629) om trängselskatt kan tids- och platsrelaterade skatter tas ut i Stockholm och Göteborg. I bilaga 2 till lagen framgår var de skattebelagda betalstationerna i Göteborg är placerade. Passage vid en sådan betalstation under vissa tidpunkter på vardagar utom lördagar föranleder skattskyldighet med de belopp som anges i bilagan, dock inte dag före helgdag och under juli månad. Syftet med en trängselskatt i Göteborg är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bl.a. Västlänken och en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Beslut om att införa trängselskatt i Göteborg fattades 2010 (prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294, SFS 2010:1023) men bestämmelserna började tillämpas först från och med den 1 januari 2013. Under 2011 beslutades en ändring av bestämmelserna. Bland annat förändrades placeringen av betalstationerna och en flerpassageregel infördes (prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34, rskr. 2010/11:297, SFS 2011:1490). Genom den beslutade ändringen av betalstationernas placering gjordes tillämpningsområdet på Hisingen betydligt mindre. För att begränsa möjligheten att använda lokalgatunätet på Hisingen för att undvika trängselskatt, kompletterades det minskade tillämpningsområdet på Hisingen med betalstationer väster om E6-Kungälvsleden mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet. De ändringar som gjordes vad gäller betalstationerna trädde i kraft den 1 januari 2012 och tillämpades direkt när trängselskatten började tas ut den 1 januari 2013.

I juni 2013 beslutade styrgruppen för det västsvenska paketet om en särskild utredning av hur man genom fysiska eller administrativa förändringar av trängselskatten på östra Hisingen skulle kunna mildra de negativa bieffekterna för lokaltrafiken i området. Den partssammansatta utredningen om trängselskatt i Backa slutrapporterade den 6 februari 2014 efter en omfattande dialog med de berörda, både boende, besökande, verksamma och näringsidkare på östra Hisingen. Efter en lokal beslutsprocess under februari till april 2014 var avtalsparterna överens om att en hemställan till regeringen skulle göras om att ändra i lagen om trängselskatt i syfte att mildra de negativa effekterna för boende och verksamma på östra Hisingen. En hemställan från Göteborgs kommun och Trafikverket inkom till Finansdepartementet den 13 juni 2014.

Hemställan remitterades i september 2014 tillsammans med ett lagtextförslag framtaget inom Finansdepartementet med utgångspunkt i hemställan. Lagtextförslaget finns i bilaga 1. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Hemställan och remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2014/2227).

I en promemoria från Finansdepartementet i maj 2015 bedömdes det finnas anledning att även utreda möjligheterna att genomföra åtgärder för Backaområdet på annat sätt än genom den lösning som föreslogs i hemställan från Göteborgs stad och Trafikverket. Detta för att uppnå ett bättre beslutsunderlag avseende hur ett undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg borde utformas. I promemorian lämnades mot

denna bakgrund ett förslag till alternativ lösning för undantag från Prop. 2015/16:191 trängselskatt för Backaområdet. Förslaget innebar att beskattning vid

betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6, Tingstadsvägen och Ringömotet endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet. I promemorian ingick även förslaget från Göteborgs kommun och Trafikverket. Detta för att möjliggöra en samlad bedömning av utformningen av undantaget från trängselskatt i Backaområdet och därmed tillförsäkra en bred belysning av frågan och bästa möjliga beslutsunderlag. Promemorian remitterades i maj 2015. Promemorians lagförslag finns i bilaga 3. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Promemorian och remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2014/2227).

I denna proposition föreslås att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg ska införas i enlighet med det alternativa förslaget i promemorian från maj 2015. I propositionen föreslås även följdändringar i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 10 § kameraövervakningslagen (2013:460) och 20 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem. Följdändringarna har beretts underhand med Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen samt, vad gäller kameraövervakningslagen, med Datainspektionen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag har en smärre justering gjorts av kartan över placering av kontrollpunkter vad avser området Brunnsbomotet. Ändringen har gjorts med anledning av synpunkter från Trafikverket. Ändringen är författningsteknisk och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över den delen av förslaget.

4Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

4.1 Behov av åtgärder  
   
Regeringens bedömning: Ett undantag från trängselskatt bör införas i  
Backaområdet i Göteborg.  
   
Hemställans förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning.  
Remissinstanserna vid remittering av hemställans förslag:  
Skatteverket och Transportstyrelsen avstyrker förslaget att införa ett  
undantag.    
Motormännen stöder förslaget. 15
Prop. 2015/16:191 Kammarrätten i Stockholm, Domstolsverket, Förvaltningsrätten i
  Stockholm, Trafikanalys och Datainspektionen har inga invändningar
  mot förslaget.      
  Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens
  bedömning.      
  Remissinstanserna vid remittering av promemorian:    
  Skatteverket anför att de inte har någon uppfattning vad avser frågan
  om det bör införas ett undantag från trängselskatt i Göteborg.    
  Transportstyrelsen anför att de inte tar ställning till huruvida ett
  undantag bör genomföras eller inte.      
  Göteborgs kommun, vars yttrande stöds av Västra Götalandsregionen
  och Region Halland, konstaterar att det inte finns någon oenighet mellan
  Finansdepartementet och dem vad gäller att ett undantag bör införas.  
  Göteborgsregionens kommunalförbund anser att ett undantag för de
  boende i Backa bör genomföras snarast.      
  Motormännen ser positivt på en förändring av trängselskatten i
  Backaområdet.      
  Övriga remissinstanser har främst uttalat sig kring de olika alternativa
  utformningarna av undantaget.      
  Skälen för regeringens bedömning: Det grundläggande syftet med
  den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backaområdet är att
  undvika genomfartstrafik. Detta syfte har uppnåtts men har samtidigt lett
  till att passager in och ut ur området beskattas.      
  Göteborgs kommun och Trafikverket har i en hemställan föreslagit att
  ett undantag från trängselskatt ska införas vid passage genom
  betalstationerna 17–21 i Backaområdet. I hemställan anges att motiven
  till förslaget bl.a. är följande. Trängselskattesystemet i Göteborg är
  uppbyggt av en centralring med tre skaft ut från ringen. Skaften ligger i
  Skår (östra sidan av centralringen), på Älvsborgsbron (västra sidan av
  ringen) samt i Backa (norr om ringen). Skaften i Skår och i Backa är till
  för att undvika att stora mängder pendlingsbilister väljer att köra genom
  bostadsområden för att undvika trängselskatt på de stora lederna. Skaftet
  i Backa, som består av betalstationerna 17–21 enligt Transportstyrelsens
  numrering, är mycket omtvistat. Skaftet minskar inte bara
  pendlingsbilisters intresse för att åka genom Backa. Det skapar samtidigt
  barriäreffekter med bland annat höga trängselskatteutgifter för boende
  och verksamma i Backaområdet. Det finns ett starkt lokalt missnöje med
  dessa effekter i Backaområdet. I Göteborg är det också en allmän
  uppfattning att stadsdelen Backa drabbats av särskilt negativa lokala
  effekter av nuvarande trängselskattesystems utformning. Göteborgs
  kommuns och Trafikverkets målsättning med den föreslagna
  förändringen är att minska det nuvarande trängselskattesystemets
  negativa effekter på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen Backa,
  vilket i sin tur påverkar lokalmiljön, de lokala företagens
  konkurrensmöjligheter och den sociala sammanhållningen i området.  
  Mot bakgrund av vad som anförts i hemställan från Göteborgs
  kommun och Trafikverket finns det anledning att överväga att vidta
  åtgärder avseende trängselskattens utformning vid Backaområdet. Det
  kan konstateras att trängselskatten utgör en del av finansieringen av
  infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet. Samtidigt som intäkterna
16 från trängselskatten är nödvändiga för att kunna investera i

infrastrukturen ska skatteuttaget ske på ett effektivt och legitimt sätt. Det Prop. 2015/16:191 bedöms inte motiverat ur ett trängselperspektiv att boende i Backa eller

andra med ärende dit betalar trängselskatt för passage in och ut i området. Syftet med trängselskatteportalerna längs Backa har varit att förhindra oönskad genomfartstrafik inom Backaområdet, inte att i övrigt ta ut trängselskatt vid passage in och ut i området.

Det finns anledning att framhålla att det är värdefullt att skattebestämmelser i möjligaste mån utformas enhetligt och att en försiktig hållning iakttas vad gäller införandet av undantag. I detta fall har dock framkommit att trängselskatten i Göteborg har kommit att få en utformning som innebär en belastning för boende i Backaområdet som inte är motiverad. Regeringen finner därför att det finns skäl att vidta åtgärder för att begränsa beskattningen av passager in och ut ur Backaområdet.

4.2Utformningen av bestämmelserna

Regeringens förslag: Trängselskatt vid passage av betalstationerna vid Backaområdet i Göteborg ska betalas endast vid genomfartstrafik. Skattskyldighet vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen ska inträda endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

Regeringens bedömning: Nuvarande bestämmelser avseende flerpassageregel och maximibelopp per dygn behöver inte ändras.

Hemställans förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. I  
hemställan föreslås att bestämmelserna ska utformas på sådant sätt att  
undantag medges vid passage av betalstationerna vid Tagenevägen,  
Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller  
Tingstadsvägen för den som har sin adress enligt vägtrafikregistret inom  
ett område som avgränsas i öster av Göta älv, i söder av E6  
Kungälvsleden, i väster av Bohusbanan och i norr av E6.20 Norrleden.  
Remissinstanserna vid remittering av hemställans förslag:  
Skatteverket avstyrker förslaget och anför bl.a. följande. De  
grundläggande bestämmelserna om t.ex. skattskyldighetens inträde bör  
vara samma, oavsett var trängselskatt tas ut i landet eller var den som är  
skattskyldig har sin adress. Det är viktigt att lagstiftningen är enkel att  
tillämpa och administrera. Ett undantag försvårar hanteringen både för  
Skatteverket och för enskilda. Det geografiska område som föreslås  
medföra att skattskyldighet inte inträder kan inte identifieras direkt av de  
uppgifter som finns i vägtrafikregistret. Att i ett automatiserat  
beslutssystem införa undantagsregler som innebär att de som ska  
omfattas av ett undantag inte direkt kan identifieras, riskerar att generera  
felaktiga beslut om trängselskatt och därmed ett antal omprövningar för  
Skatteverket.    
Transportstyrelsen avstyrker förslaget och anför bl.a. följande. Det  
framlagda förslaget strider mot likabehandlings-, likformighetssamt  
skatteneutralitetsprincipen. En tydlig definition av vilka uppgifter i 17
Prop. 2015/16:191 vägtrafikregistret som ska ligga till grund för undantaget från
  trängselskatt saknas. Förslaget medför ökade driftskostnader för
  systemet, ökade administrationskostnader för handläggning av
  trängselskatt samt legala gränsdragningsproblem, som i sin tur skulle
  innebära ökat antal begärda omprövningar och överklaganden av påförd
  trängselskatt.        
  Motormännen stöder förslaget.        
  Kammarrätten i Stockholm, Domstolsverket, Förvaltningsrätten i
  Stockholm, Trafikanalys och Datainspektionen har inga invändningar
  mot förslaget.        
  Promemorians förslag: Promemorian innehåller, utöver hemställans
  förslag, även ett alternativt förslag. Det alternativa förslaget
  överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Det alternativa
  förslaget innehåller dock en beskrivning i text av kontrollpunkternas
  placering.        
  Remissinstanserna vid remittering av promemorian: Kammarrätten
  i Göteborg har inga invändningar mot det alternativa förslaget.
  Kammarrätten instämmer i de skäl som anförs mot hemställans förslag.
  Förvaltningsrätten i Göteborg anser att ett undantag i enlighet med
  hemställan skulle stå i strid med bl.a. likabehandlingsprincipen. Vidare
  anser förvaltningsrätten att hemställans förslag kan medföra
  gränsdragningsproblem som i sin tur kan leda till ett ökat antal
  överklaganden och omprövningar. Förvaltningsrätten anser att det förslag
  till alternativ lösning som presenteras i promemorian framstår som
  ändamålsenligt och mest lämpligt.        
  Kammarrätten i Stockholm har inte något att erinra mot förslagen.  
  Förvaltningsrätten i Stockholm tillstyrker, mot bakgrund av de
  synpunkter Skatteverket och Transportstyrelsen har framfört, även det
  alternativa förslaget.        
  Skatteverket anför att det är viktigt att lagstiftningen är enkel att
  tillämpa och administrera och om ett undantag införs bör det utformas i
  enlighet med det alternativa förslaget.        
  Trafikverket anför bl.a. följande. Enligt deras bedömning uppfyller
  båda de föreslagna modellerna i stort uppställda mål vad avser de
  effekter som trängselskattesystemet avser att uppnå, samtidigt som
  åtgärder vidtas för att uppnå önskad begränsning av beskattningen i
  Backaområdet. Samtidigt vill verket särskilt framhålla vikten av att
  beakta att det förslag som lämnats av Göteborgs kommun och
  Trafikverket är resultatet av en omfattande demokratisk process och
  dialog med berörda medborgare i området. Mot den bakgrunden finns det
  goda skäl att anta att valet av modell för ett undantag kan bli avgörande
  för invånarnas och trafikanternas acceptans och förtroende för systemet.
  Transportstyrelsen vidhåller sitt avstyrkande av hemställans förslag.
  Transportstyrelsen anför bl.a. följande. Vad gäller det alternativa
  förslaget är de i huvudsak positiva. Förslaget svarar bättre upp mot
  principerna gällande likabehandling, likformighet och skatteneutralitet.
  Att det initialt krävs ökade investeringar i form av nya portaler,
  kompenseras väl av en årlig minskad administrativ kostnad.    
  Trafikanalys anför bl.a. att de i tidigare yttrande inte hade något att
  invända mot hemställans förslag. Då det onekligen är en fördel om
18 samma handlande behandlas skatterättsligt på samma sätt samt att

lösningen verkar medföra minst administrativ belastning för Transportstyrelsen tillstyrker Trafikanalys nu den alternativa lösningen.

Göteborgs kommun uppger att de fortfarande föreslår hemställans förslag. Göteborgs kommun anför bl.a. följande. Det är viktigt att förändringarna genomförs snabbt, något som framkom tydligt vid mötena med Backaborna i maj vilket talar för att välja hemställans förslag. Göteborgs kommun tycker visserligen att det alternativa förslaget är en tekniskt elegant lösning som ger fler berörda de efterfrågade skattelättnaderna. Göteborgs kommun ser också att lösningen bättre möter Transportstyrelsens och Skatteverkets kritik och att den lättförståeligare rimmar med de rättsbärande principerna om likabehandling, skatteneutralitet och likformighet. Det alternativa förslaget lider dock av svårigheten att på ett lättfattligt sätt informera om vilken trängselskatt som bilisten kan få betala. Den bearbetning av utredningens förslag som gjorts i promemorian är ett steg framåt avseende möjligheten att förstå och kommunicera funktionen. Trots det kvarstår huvudsakligen den fundamentala svårigheten att kommunicera alternativet. Därmed riskerar det att inte att få de trafikala effekter och beteendeförändringar som trängselskattesystemet avser att skapa. Risken är också stor att Transportstyrelsen skulle få en stor mängd överklaganden att behandla. Göteborgs kommun delar inte uppfattningen att hemställans förslag strider mot likformighetsprincipen eller likabehandlingsprincipen. Staden anser att det finns sakliga skäl att behandla de boende i Backa på annat sätt än övriga trängselskattebetalare. Stadsutvecklingen i närområdet kommer troligen att kräva en förändring av skatteområdet. Då framstår det alternativa förslaget som onödigt dyrt. Göteborgs kommun tror att administrationen av hemställans förslag går att effektivisera, till exempel genom att ändra de sex gränsöverskridande postnummerområdena. Göteborgs kommun anför vidare att intäktsbortfallet för det alternativa förslaget med hög sannolikhet borde bli högre än för hemställans förslag eftersom det är fler berörda som får skattelättnaden med det alternativa förslaget än med hemställans förslag. Göteborgs kommun har även påtalat att det i promemorians förslag till lagtext nämns att betalstationen vid Ringömotet ska ingå i undantagshanteringen. Det måste enligt Göteborgs kommun vara ett skrivfel. Detta skulle leda till allvarliga effekter för trängsel, miljö, trafiksäkerhet och intäktsgenerering.

Västra Götalandsregionen och Region Halland anför att de stöder Göteborgs kommun.

Göteborgsregionens kommunalförbund anför bl.a. följande. De anser att ett undantag för de boende i Backa bör genomföras snarast i enlighet med Backautredningen. Detta dels då lokal acceptans bland de boende finns för ett beslut som ger ett undantag för lokala resor som utförs av boende i Backaområdet, dels då reglerna för skatteuttag i det alternativa förslaget är svåra att kommunicera i den verkliga trafiksituationen.

Motormännen anför bl.a. följande. De har tidigare ställt sig positiva till hemställan från Göteborgs kommun och Trafikverket och stöder fortfarande det förslaget före det alternativa förslag som presenteras i promemorian. Innan man kan ta ställning till det alternativa förslaget måste de nya kontrollpunkterna presenteras och en förklaring lämnas till hur man kommit fram till just 30 minuters tidsintervall mellan

Prop. 2015/16:191

19

Prop. 2015/16:191 placeringspunkterna. De kan även se vissa fördelar med det alternativa förslaget.

Datainspektionen har inte några invändningar i sak men understyrker vikten av att skyddet för den personliga integriteten beaktas och att den utökade behandlingen av personuppgifter sker inom ramarna för befintligt regelverk.

Konkurrensverket och Domstolsverket har inte några synpunkter. Justitieombudsmannen, Regelrådet, Svenskt näringsliv och Sveriges

Kommuner och Landsting har avstått från att yttra sig

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Remitterade förslag

Två olika alternativ till utformning av undantag för Backaområdet har remitterats, dels förslaget i hemställan från Göteborgs kommun och Trafikverket, dels det alternativa förslaget i promemorian från Finansdepartementet.

Göteborgs kommun och Trafikverket föreslår i hemställan att ett undantag från trängselskatt ska införas som omfattar bilar som ägs av personer med adress inom ett geografiskt område i Göteborgs kommun som avgränsas av Göta älv, E6 Kungälvsleden, Bohusbanan och E6.20 Norrleden. Detta förslag är en variant av de förslag i slutrapporten från den underliggande utredningen som benämnts alternativ H.

Vad avser det alternativa förslaget som presenterades i promemorian baseras detta på ett annat av de förslag som övervägdes enligt slutrapporten från den underliggande utredningen, benämnt alternativ G. Detta alternativ innebär att trängselskatt endast tas ut vid genomfart i området som sker inom ett visst tidsintervall (30 minuter). Därmed kan såväl boende som andra som har anledning att vistas i området åka in och ut ur området utan att betala trängselskatt, så länge det inte är fråga om en direkt genomfart.

Bedömning av vilket alternativ som bör ligga till grund för ett undantag i Backaområdet.

Det kan konstateras att det bland remissinstanserna finns olika uppfattningar vad avser vilket av alternativen som bör föranleda vidare lagstiftningsåtgärder. Ett flertal remissinstanser har uttalat sig positivt angående det alternativa förslaget. Bland annat anser Förvaltningsrätten i Göteborg att det förslag till alternativ lösning som presenteras i promemorian framstår som ändamålsenligt och mest lämpligt. Skatteverket har anfört att om ett undantag införs bör det utformas i enlighet med det alternativa förslaget. Transportstyrelsen anser att det alternativa förslaget svarar bättre upp mot principerna gällande likabehandling, likformighet och skatteneutralitet. Även Trafikanalys tillstyrker den alternativa lösningen. Kammarrätten i Göteborg instämmer i de skäl som anförs mot hemställans förslag.

Andra remissinstanser har å andra sidan uttalat sig för hemställans förslag. Göteborgs kommun, vars yttrande stöds av Västra Götalandsregionen och Region Halland, uppger att de fortfarande

20

föreslår hemställans förslag. Även Göteborgsregionens kommunalförbund och Motormännen har förordat hemställans förslag.

Trafikverket har anfört att de bedömer att båda de föreslagna modellerna i stort uppfyller uppställda mål vad avser de effekter som trängselskattesystemet avser att uppnå, samtidigt som åtgärder vidtas för att uppnå önskad begränsning av beskattningen i Backaområdet. Samtidigt har verket framhållit vikten av att beakta att det förslag som lämnats av Göteborgs kommun och Trafikverket är resultatet av en omfattande demokratisk process och dialog med berörda medborgare i området.

Vad avser hemställans förslag har vissa principiella invändningar framförts rörande likabehandlings-, likformighetssamt skatteneutralitetsprincipen från Transportstyrelsen. Detta har även fått stöd från Kammarrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Göteborg. Även

Skatteverket har tagit upp frågan om likabehandling. Göteborgs kommun har i yttrande över promemorian anfört en annan uppfattning vad avser frågan om likformighetsprincipen, likabehandlingsprincipen samt skatteneutralitetsprincipen. Staden anser att likformighetsprincipen redan i nuläget ställts åt sidan och att det finns sakliga skäl att i detta hänseende behandla de boende i Backa på annat sätt än övriga trängselskattebetalare. Detta kommer enligt stadens uppfattning att leda dels till att likartade fall beskattas på ett likartat sätt då samtliga boende i Backaområdet behandlas lika, dels att de boende i Backa i högre grad än i nuläget kommer att beskattas på likartat sätt som övriga berörda, i vart fall de som är boende i staden. Vad avser skatteneutralitetsprincipen har staden svårt att se relevansen av detta argument mot Backa-undantaget.

Regeringen konstaterar vad gäller de principiella synpunkterna att de nämnda principerna grundar sig på utgångspunkten att samma handlande bör leda till samma beskattning oavsett vem som är skattskyldig. Det kan i vissa fall finnas skäl att avvika från en sådan grundprincip men detta bör föranleda särskilda överväganden. I detta fall innebär hemställans förslag att den som är folkbokförd i Backaområdet skulle komma att behandlas på ett annat sätt än övriga som passerar de aktuella portalerna. Vad Göteborgs kommun har anfört om att Backaborna har drabbats av särskilt höga kostnader för trängselskatt och att de genom ändringen kommer att beskattas på ett mer likartat sätt utgör enligt regeringens uppfattning en annan fråga och påverkar inte det faktum att samma handlande genom hemställans förslag medför olika konsekvenser beroende på fordonsägarens folkbokföring.

Såväl Skatteverket som Transportstyrelsen har vidare anfört att reglerna kommer att bli svåra att tillämpa och att det bl.a. finns en risk för felaktiga beslut och ett ökat antal omprövningar. Det har framkommit, såväl genom remissynpunkterna som genom underhandskontakter med berörda myndigheter, att det föreligger problem kring avgränsningen av det föreslagna undantaget. Detta gäller bl.a. uppdatering och hantering av de adressuppgifter som undantaget baseras på, avgränsningen av de fysiska och juridiska personer som ska omfattas av undantaget och adressändringar. Det finns därvid en betydande risk att bestämmelserna orsakar osäkerhet och omprövningar.

Vad gäller det alternativa förslaget har en snarlik regel tillämpats vid Lidingö i Stockholm och fungerat i stort problemfritt. Förslaget till

Prop. 2015/16:191

21

Prop. 2015/16:191 alternativ lösning innebär, till skillnad från hemställans förslag, att det inte görs någon skillnad på person, utan alla med samma rörelsemönster

  behandlas lika. Även exempelvis kunder till företag i Backa, eller andra
  som har anledning att vistas området eller besöka området, kommer
  därmed att omfattas av undantaget. Alternativet medför dels att de av
  remissinstanserna framförda invändningarna kring likabehandling faller
  bort, dels att de problem som har uppmärksammats kring avgränsningar
  av vilka fysiska och juridiska personer som ska omfattas samt risken för
  problem vid hantering av adressändringar inte längre är aktuella.
  Alternativet bedöms vidare ge utrymme för en mer rättssäker tillämpning
  eftersom det inte bedöms medföra risk för felaktiga beslut i samma
  omfattning som uppmärksammades av remissinstanserna gällande
  hemställans förslag.          
  Göteborgs kommun har anfört att den alternativa lösningen visserligen
  är en tekniskt elegant lösning som ger fler berörda de efterfrågade
  skattelättnaderna. Göteborgs kommun ser också att lösningen bättre
  möter Transportstyrelsens och Skatteverkets kritik och att den
  lättförståeligare rimmar med de rättsbärande principerna om
  likabehandling, skatteneutralitet och likformighet. Enligt Göteborgs
  kommun lider den alternativa lösningen dock av svårigheten att på ett
  lättfattligt sätt informera om vilken trängselskatt som bilisten kan få
  betala. Risken är också enligt kommunen stor att Transportstyrelsen
  skulle få en stor mängd överklaganden att behandla.    
  Regeringen noterar att Göteborgs kommun är angelägen om att det på
  ett enkelt sätt ska gå att på en skylt vid betalstationer och kontrollpunkter
  förklara effekten för den enskilde bilisten av den föreslagna lösningen.
  Den information som i dag presenteras vid betalstationerna är dock
  begränsad och att vad avser närmare information kring flerpassageregeln
  och maxbeloppet finns mer information tillgänglig via
  Transportstyrelsens hemsida och informationstavlor vid rastplatser. På
  liknande sätt kan information om undantaget göras tillgänglig. Det kan
  vidare antas att ett stort antal av de som passerar betalstationerna vid
  Backa regelbundet reser in, ut eller genom området. Dessa kan antas i
  stor uträckning nås av information vid införandet av undantaget om att
  trängselskatt tas ut endast om passage sker av en kontrollpunkt och en av
  betalstationerna vid Backa inom 30 minuter. Förhållandet till
  flerpassageregeln berörs mer utförligt nedan, men det kan konstateras att
  genom den föreslagna utformningen kommer flerpassageregeln, precis
  som i dag, att bedömas utifrån tidpunkten för passagen av betalstationen.
  Bedömningen av flerpassageregeln blir således inte annorlunda mot vad
  den är i dag. Kommunikation och information kring undantaget kommer
  givetvis att bli en viktig uppgift i samband med införandet av undantaget.
  Göteborgs kommun har vidare anfört att kommande stadsutveckling av
  Norra Hisingen kan medföra ändringar i trängselskatteområdet och även
  påverka behovet av ett undantag för Backaområdet. Regeringen
  konstaterar att det ligger i sakens natur att ett system som
  trängselskattesystemet måste ses över i samband med mer betydande
  stadsutveckling. Regeringen delar dock inte bedömningen att detta skulle
  medföra att det alternativa förslaget inte bör genomföras.  
  Vad gäller kostnaderna för de två förslagen har Göteborgs kommun
22 anfört att det alternativa förslaget bedöms onödigt dyrt. Det är riktigt som

Göteborgs kommun anför att det alternativa förslaget kräver vissa investeringar. Regeringen gör dock bedömningen att de offentligfinansiella effekterna för förslaget i propositionen och hemställans förslag sammantaget är i stort desamma. De möjligheter att effektivisera hemställans förslag som förs fram i yttrandet från Göteborgs kommun bedöms svåra att genomföra ur ett juridiskt perspektiv.

Sammantaget bedömer regeringen att det finns starka skäl som talar mot att utforma undantaget i enlighet med hemställans förslag. Genom det alternativa förslaget kan i princip samma resultat åstadkommas, dvs. att det endast är genomfartstrafik genom Backa som beskattas, men utan de problem kring principiella frågor och praktiska frågor som har framförts. Regeringen finner därför att det alternativa förslaget bör ligga till grund för de ändrade bestämmelserna.

Närmare om undantagets utformning

Trängselskattesystemet i Göteborg är uppbyggt av en centralring med tre skaft ut från ringen. Skaftet i Backa (norr om ringen) består av betalstationerna 17–21 enligt Transportstyrelsens numrering (Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen).

Förslaget innebär att nya portaler placeras väster om Backa. Endast om passage sker av såväl en av betalstationerna längs E6 som en av de nya portalerna ska trängselskatt tas ut. Placeringen av de nya portalerna bör, på motsvarande sätt som i dag gäller för betalstationerna, framgå av en karta som tas in i bilaga 2 till lagen. Enligt uppgift från Trafikverket pågår ombyggnationer av gatunätet i området fram till ca år 2021. Trafikverket har tagit fram en karta över kontrollpunkters placering vilken bedöms även kunna täcka in sådana provisoriska lösningar för kontrollpunkterna som kan bli aktuella under ombyggnationen.

Förslaget till alternativ G som presenterades i slutrapporten från utredningen från Backaprojektet utgick från att de nya portaler som skulle uppföras på andra sidan Backaområdet skulle utgöra betalstationer för trängselskatt. Den senaste passagen av betalstationerna längs E6 respektive de nya betalstationerna skulle vara grund för beskattning och tillämpning av flerpassageregeln.

I förhållande till utredningens förslag föreslår regeringen en viss ändring. De nya portaler som föreslås på motsatt sida av Backa mot nuvarande betalstationer längs E6 har endast som syfte att möjliggöra undantag för Backa. Någon avsikt att genom dessa portaler utvidga det beskattade området föreligger inte. Det föreslås därför att dessa portaler inte utgör egentliga betalstationer utan i stället benämns kontrollpunkter för beskattning av genomfartstrafik i Backa. Detta påverkar inte den tekniska utformningen av portalerna. Däremot medför detta en enklare utformning av bestämmelsen eftersom skattskyldighet endast kan vara aktuell vid passage av betalstationerna längs E6 och tidpunkten för denna passage därmed alltid är den som ligger till grund för skattenivån och tillämpningen av flerpassageregeln.

I dag är huvudregeln vid passage av betalstationerna vid Backa att beskattning sker. Endast om flerpassageregeln är tillämplig eller om maximibeloppet är uppnått är passagen skattefri under de tidpunkter när

Prop. 2015/16:191

23

Prop. 2015/16:191 trängselskatt tas ut. Förslaget innebär att huvudregeln vid passage av portalerna vid Backa, dvs. Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen, kommer vara att dessa passager är fria från trängselskatt. Endast den som före eller efter passagen av betalstationen passerar en av kontrollpunkterna på andra sidan området kommer att beskattas. Den som t.ex. bor i Backaområdet och reser ut från området eller den som reser in i Backa för att besöka en boende eller ett företag i området kommer därmed inte att beskattas.

Såsom Göteborgs kommun har påpekat har det i promemorians förslag till lagtext även tagits med betalstationen vid Ringömotet vilken inte ingick i den ursprungliga hemställan. Regeringen kan konstatera att avsikten inte varit att utvidga undantaget utöver vad som ingått i hemställan utan att fråga är om ett förbiseende.

Beskattning föreslås vidare förutsätta att passage har skett av kontrollpunkten och betalstationen inom en viss tidsperiod. I slutrapporten från utredningen föreslås en tidsperiod om 30 minuter. En motsvarande tidsperiod föreslogs därför i promemorian. Det har inte framkommit anledning att göra någon annan bedömning än den som gjordes i den ursprungliga utredningen. Det föreslås därför att passage av kontrollpunkt och betalstation ska ha skett inom 30 minuter för att beskattning ska ske. Detta innebär även att passager av kontrollpunkterna som sker inom 30 minuter före kl. 06.00 och efter kl. 18.30 kommer att registreras för att skattskyldighet vid betalstationen ska kunna bedömas.

Bestämmelserna om att beskattning ska ske endast vid genomfartstrafik gäller bara vid passage av de nämnda betalstationerna vid Backa. Vid passage av andra betalstationer i trängselskattesystemet ska trängselskatt betalas som vanligt.

Bestämmelserna om trängselskatt i Göteborg innehåller en flerpassageregel. Enligt denna ska skatt inte betalas för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Den sammanlagda skatten per dygn och bil ska vidare uppgå till högst 60 kronor. Av de föreslagna bestämmelserna följer att skattskyldighet vid passage av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen endast inträder vid genomfartstrafik. I de fall skattskyldighet inträder hanteras passagen som vilken annan passage som helst vid tillämpning av flerpassageregeln och maximibeloppet. Den tidpunkt då passage sker av betalstationen kommer därmed att på vanligt sätt bli avgörande för skattebeloppet för passagen och förhållandet till flerpassageregeln. Någon särskild bestämmelse om detta bedöms inte behövlig.

Lagförslag

Förslaget föranleder införandet av två nya punkter i bilaga 2 lag om trängselskatt, den s.k. Göteborgsbilagan.

24

4.3Kameraövervakning och sekretess m.m.

Regeringens förslag: Följdändringar ska göras i offentlighets- och sekretesslagen, kameraövervakningslagen och lagen om elektroniska vägtullsystem så att nuvarande hänvisningar till betalstationer för trängselskatt även omfattar de föreslagna kontrollpunkterna.

Promemorians förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. Förslaget fanns inte med i promemorian.

Remissinstanserna: Transportstyrelsen betonar vikten av att fastställa att insamlingen av data för trängselskatteuppbörden görs i enlighet med gällande lagar. Begreppet betalstation finns i andra författningar, bl.a. i kameraövervakningslagen (2013:460). Den fråga som uppkommer är om skrivningen i 10 § i den lagen, om undantag från tillståndsplikten, täcker även de s.k. kontrollpunkterna. Enligt Transportstyrelsen råder liknande oklarheter också i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i 6 a § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Datainspektionen konstaterar att förslaget kan innebära en utvidgad behandling av uppgifter om hur fordon färdas genom Backaområdet. Datainspektionen vill därför, återigen, understryka vikten av att skyddet för den personliga integriteten beaktas såväl praktiskt som tekniskt vid utvecklingen av Transportstyrelsens centralsystem och att den utökade behandlingen av personuppgifter sker inom ramarna för befintliga regelverk.

Övriga remissinstanser har inte uttalat sig särskilt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I syfte att skydda enskilda från obehörig kartläggning omfattas uppgifter i ett beslut om trängselskatt om vilken betalstation en bil har passerat och om tidpunkten för denna passage av sekretess enligt bestämmelser i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen. För närmare bakgrund hänvisas till prop. 2003/04:145 s. 103. Transportstyrelsen påtalade i sitt remissyttrande att det är oklart om 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen omfattar även de föreslagna s.k. kontrollpunkterna.

Regeringen har, av pedagogiska skäl och för att förenkla lagstiftningen, valt benämningen kontrollpunkter i stället för betalstationer för de nya portaler som används för att skapa ett underlag för tillämpning av Backaundantaget. I praktiken sker dock fotografering och registrering på samma sätt vid en kontrollpunkt som vid en betalstation. På motsvarande sätt bör därför uppgift om vilken kontrollpunkt bilen har passerat och tidpunkten för passagen omfattas av sekretess. Eftersom kontrollpunkterna i lagtexten ges en egen benämning och reglering bör det i lagtexten i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen förtydligas att bestämmelserna om sekretess för vissa uppgifter i trängselskattebeslut även ska tillämpas på kontrollpunkter. Ett tillägg av ordet kontrollpunkt föreslås därför i den nuvarande bestämmelsen.

Av 10 § kameraövervakningslagen följer att kameraövervakning som bedrivs av Trafikverket vid en betalstation som avses i bilagorna till trängselskattelagen och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas inte kräver tillstånd till kameraövervakning. För bakgrunden till bestämmelsen hänvisas till prop.

Prop. 2015/16:191

25

Prop. 2015/16:191 2003/04:145 s. 91 f. Som angetts ovan har de i denna proposition aktuella portalerna getts en annan benämning än betalstationer. Den kameraövervakning som sker vid de föreslagna kontrollpunkterna syftar dock, på samma sätt som övervakningen vid betalstationerna, till att samla in uppgifter för att möjliggöra ett korrekt beslut om trängselskatt. Den kommer även att tekniskt ske på motsvarande sätt. Även den övervakning som sker vid de föreslagna kontrollpunkterna bör därmed omfattas av bestämmelsen i kameraövervakningslagen. Bestämmelsen i 10 § kameraövervakningslagen föreslås därför kompletteras med en hänvisning till kontrollpunkter.

Även i övrigt bör de överväganden som gjorts vad gäller kameraövervakning i samband med trängselskatt gälla även för kontrollpunkterna.

En hänvisning till betalstationer finns även i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem. Denna lag tillämpas inte i dag på trängselskatt men om det i framtiden införs en möjlighet till användande av transponder kan en sådan tillämpning bli aktuell. För att lagen ska vara fullständig bör den underrättelseskyldighet för betalningsförmedlare som i dag finns i 20 § avseende bristande transpondersignaler vid betalstationer även omfatta bristande transpondersignaler vid kontrollpunkter. Även en passage av en kontrollpunkt kan vara avgörande för om skattskyldighet uppkommer eller inte och det kan därför finnas anledning att säkerställa att den enskilde underrättas om den bristande transpondersignalen.

Lagförslag

Förslaget föranleder följdändringar i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen, 10 § kameraövervakningslagen och 20 § lagen om elektroniska vägtullsystem.

4.4Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ett undantag för Backaområdet ska träda i kraft så snart som möjligt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser i lagen om trängselskatt ska fortfarande gälla för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Göteborgs kommun har framhållit att det är

viktigt att förändringarna genomförs snabbt.

Skälen för regeringens förslag: Ett undantag för Backaområdet bör träda i kraft så snart som möjligt. Ett sådant undantag förutsätter dock ändringar av de tekniska systemen, bl.a. systemändringar i Transportstyrelsens centrala datasystem, och upphandling av och montering av ny utrustning. Det är inte i detta skede möjligt att säkert säga när detta kan vara klart. Mot denna bakgrund föreslås att regeringen bemyndigas att sätta lagändringarna i kraft den dag regeringen

bestämmer.

26

Äldre bestämmelser i lagen (2004:629) om trängselskatt föreslås Prop. 2015/16:191 fortfarande gälla för passager av betalstationer som sker före

ikraftträdandet. Vad avser övriga lagar bedöms det inte föreligga något behov av övergångsbestämmelser.

5 Offentligfinansiella och andra effekter

5.1Effekter för den enskilde, företagen och miljön

Regeringens förslag, som innebär att trängselskatt för passage av betalstationerna vid Backaområdet endast ska betalas vid genomfartstrafik, minskar de barriäreffekter som har anförts föreligga i dag med bl.a. höga trängselskattekostnader för boende och verksamma i Backaområdet. Förslaget minskar vidare de negativa effekterna på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen Backa, vilket i sin tur får en positiv utveckling för de lokala företagens konkurrensmöjligheter och den sociala sammanhållningen i området. Förslaget innebär även viss tillgänglighetsförbättring för besökare som inte passerar igenom Backaområdet. Eftersom genomfartstrafik även fortsättningsvis kommer att beskattas bedöms förslaget inte ge någon negativ effekt på lokalmiljön.

Skillnaderna vad gäller trafikflöden mellan regeringens förslag och hemställans förslag bedöms vara små. Regeringens förslag skiljer sig från hemställans förslag genom att det även medför tillgänglighetsförbättringar för besökare till Backa.

5.2 Offentligfinansiella effekter  
Förslaget bedöms medföra 15 miljoner kronor i minskade årliga brutto-  
skatteintäkter. Anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom  
utgiftsområde 22 Kommunikationer bör således också minskas med  
motsvarande årliga belopp. Anledningen är att anslagets storlek  
motsvaras av de skatteintäkter som tas in från trängselskatten. De  
minskade skatteintäkterna kommer också att öka statens lånebehov med  
15 miljoner kronor per år under produktionsfasen av Västsvenska  
paketet. Det ökade lånebehovet kommer att öka statens framtida  
räntekostnader. Dessa ökade kostnader finansieras inom ramen för  
trängselskattesystemet i Göteborg.  
Förslaget bedöms preliminärt medföra ökade system- och  
administrationskostnader för Trafikverket och Transportstyrelsen om ca  
3,5 miljoner kronor per år samt engångskostnader om ca 1,5 miljoner  
kronor för bl.a. systemanpassningar och informationsinsatser för  
Transportsstyrelsen. Sådana tillkommande kostnader får rymmas inom  
anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg.  
Förslaget bedöms dessutom kräva att ungefär 7 nya kontrollpunkter  
behöver sättas upp i och runt Backaområdet. Detta beräknas preliminärt  
innebära en investeringskostnad om ca 24 miljoner kronor, vilket får 27
   

Prop. 2015/16:191 finansieras med anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg eller med lån i Riksgäldskontoret. Anslag 1:14 används även för att betala räntor och

amorteringar på eventuella lån i Riksgäldskontoret. Kapitalkostnaderna
till följd av en sådan investering beräknas till ca 2,4 miljoner kronor per
år under 10 år. Kostnaderna avser investering för ungefär
7 kontrollpunkter i ett färdigställt gatunät. Det pågår dock
ombyggnationer av gatunätet i området fram till ca år 2021 och tills dess
behövs sannolikt ett antal provisoriska lösningar för kontrollpunkterna.
Tillkommande kostnader för dessa är avhängigt när undantaget i
Backaområdet kommer att träda i kraft och byggnationernas
framskridande – inget av detta är ännu fastställt. Enligt Trafikverket är
det rimligt att anta att 4–6 stycken provisoriska kontrollpunkter kommer
att behöva etableras om undantaget i Backaområdet ska träda ikraft innan
ombyggnationen förväntas vara färdigställd. Enligt en preliminär
uppskattning av Trafikverket kan kostnaden för hanteringen av dessa
provisoriska kontrollpunkter uppgå till ca 10 miljoner kronor.
Kapitalkostnaden till följd av investering i provisoriska kontrollpunkter
beräknas till ca 1 miljon kronor per år under 10 år. Denna tillkommande
kostnad får finansieras med anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg eller
med lån i Riksgäldskontoret. Anslag 1:14 används även för att betala
räntor och amorteringar på eventuella lån i Riksgäldskontoret.  
Eventuellt tillkommande kostnader för domstolarna till följd av
förslaget bedöms rymmas inom det befintliga särskilda anslaget för
trängselskatt i Göteborg.          
Alla ökade administrativa kostnader som följer av förslaget finansieras
inom befintliga ramar på anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg.  
Budgeteffekter för staten av förslaget avses behandlas i framtida
budgethantering.            
  6 Författningskommentar
  6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629)
    om trängselskatt
  Bilaga 2  
  Punkt 5  
  Av punkten 5, som är ny, följer att trängselskatt vid betalstationerna vid
  Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart
  E6 och Tingstadsvägen endast tas ut för genomfartstrafik i
  Backaområdet. För att skattskyldighet ska inträda vid passagen av
  betalstationen ska passage ha skett av någon av kontrollpunkterna enligt
  den nya punkten 6 inom trettio minuter före eller efter passagen.
  Om det i bestämmelsen angivna villkoret brister kommer passagen av
  betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen,
  Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen att vara skattefri.
  I de fall skattskyldighet inträder för passagen av de nämnda
28 betalstationerna ska övriga bestämmelser om trängselskatt tillämpas som

vanligt. Detta innebär att, på samma sätt som vid passage av andra Prop. 2015/16:191 betalstationer, tidpunkten för passagen av den aktuella betalstationen vid

E6 blir avgörande för vilket skattebelopp som ska tillämpas och tillämpningen av flerpassageregeln och maximibeloppet.

I de fall skattskyldighet inte inträder för passagen kommer den däremot inte att beaktas vid tillämpning av flerpassageregeln. Detta innebär t.ex. att en sådan passage inte beaktas vid fastställande av skattebelopp enligt andra meningen i punkt 3.

Punkt 6

I den nya punkten 6 anges platsen för de nya kontrollpunkterna för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet genom en karta på motsvarande sätt som i dag gäller för betalstationerna. Passage av dessa kontrollpunkter kommer att registreras på samma sätt som passage av en betalstation för trängselskatt. Någon skattskyldighet utlöses däremot aldrig vid passagen av kontrollpunkterna utan passagen utgör endast underlag för att bedöma om skattskyldighet inträder vid passage av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen.

6.2Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

27 kap.

6 §

Ändringen i andra stycket utgör en följd av att det i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt införs det nya begreppet kontrollpunkt. I praktiken är det samma sorts uppgifter som registreras vid passage av en kontrollpunkt som vid passage av en betalstation, dvs. uppgift om att ett fordon med ett visst registreringsnummer har passerat och tidpunkten för denna passage. För att säkerställa att även uppgifter om passager av kontrollpunkter och tidpunkt för sådana passager omfattas av samma skydd som uppgifter om passager av betalstationer förs begreppet kontrollpunkt in i lagtexten.

6.3Förslaget till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

10 §

Ändringen i punkt 2 b utgör en följd av att det i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt införs det nya begreppet kontrollpunkt. I praktiken är det samma sorts kameraövervakning som sker vid passage av en kontrollpunkt som vid passage av en betalstation och syftet är på motsvarande sätt att tillhandahålla ett underlag för beslut om och kontroll av trängselskatt. För att säkerställa att samma bestämmelser gäller vid fotografering av passager av kontrollpunkter som av betalstationer förs begreppet kontrollpunkt in i lagtexten.

29

Prop. 2015/16:191 6.4 Förslaget till lag om ändring i lagen
  (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

20 §

Enligt bestämmelsen har betalningsförmedlare en underrättelseskyldighet i fråga om bristande transpondersignaler. För att säkerställa att samma bestämmelser gäller vid bristande transpondersignaler vid passage av en kontrollpunkt förs begreppet kontrollpunkt in i lagtexten.

30

Lagförslag avseende hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse4

Bilaga 2

Göteborgs kommun

Prop. 2015/16:191

Bilaga 1

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

4 Lydelse enligt SFS 2011:1490 vilken trädde i kraft den 1 januari 2012. För passager av betalstationer under perioden 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 gäller dock

punkt 2 i sin äldre lydelse.

31

Prop. 2015/16:191

Bilaga 1

32

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
  6.00–6.29 9
  6.30–6.59 16
  7.00–7.59 22
  8.00–8.29 16
  8.30–14.59 9
  15.00–15.29 16
  15.30–16.59 22
  17.00–17.59 16
  18.00–18.29 9

Prop. 2015/16:191 3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av Bilaga 1

betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under  
följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan 33
 

Prop. 2015/16:191

Bilaga 1

betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil passerar någon av betalstationerna vid Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen och den som skulle ha varit skattskyldig enligt 8 § vid passagetillfället har sin adress enligt vägtrafikregistret inom ett område som avgränsas i öster av Göta älv, i söder av E6 Kungälvsleden, i väster av Bohusbanan och i norr av E6.20 Norrleden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

34

Förteckning över remissinstanserna avseende hemställan

Prop. 2015/16:191

Bilaga 2

Efter remiss har yttranden över hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket samt bifogat författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg framtaget inom Finansdepartementet lämnats av Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Domstolsverket, Datainspektionen, Skatteverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys och Motormännens Riksförbund.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att yttra sig: Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Regelrådet, Sveriges kommuner och landsting och Västtrafik AB.

35

Prop. 2015/16:191

Bilaga 3

Lagförslag i promemorian Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborgtvå modeller

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt – förslag till alternativ lösning

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

36

    Prop. 2015/16:191
2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under Bilaga 3
följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan  

betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
  6.00–6.29 9
  6.30–6.59 16
  7.00–7.59 22
  8.00–8.29 16
  8.30–14.59 9
  15.00–15.29 16
  15.30–16.59 22
  17.00–17.59 16
  18.00–18.29 9

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

37

Prop. 2015/16:191

Bilaga 3

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

38

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av Prop. 2015/16:191
betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken Bilaga 3
skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska  
betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken  
skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp  
som gäller för en enskild gjord passage under denna period.  

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6, Tingstadsvägen eller Ringömotet inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen.

6.Kontrollpunkter för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras på

a) Minelundsvägen, vid Lillhagsvägen, b) Backavägen, vid Lillhagsvägen,

c) Tuvevägen, vid Wieselgrensgatan, och d) Lillhagsvägen, vid Brunnsbomotet.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

39

Prop. 2015/16:191

Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt – hemställans förslag

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli

40

månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska Prop. 2015/16:191
bestämmas av timmen och den påbörjade minuten. Bilaga 3
_______________________________________  
Tider Skattebelopp  
klockan kronor  
  6.00–6.29 9    
  6.30–6.59 16    
  7.00–7.59 22    
  8.00–8.29 16    
  8.30–14.59 9    
  15.00–15.29 16    
  15.30–16.59 22    
  17.00–17.59 16    
  18.00–18.29 9    

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

41

Prop. 2015/16:191 Föreslagen lydelse
Bilaga 3 Bilaga 2
  Göteborgs kommun
  1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska
  placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

42

_______________________________________ Prop. 2015/16:191
Tider Skattebelopp Bilaga 3
klockan kronor  
6.00–6.29 9    
6.30–6.59 16    
7.00–7.59 22    
8.00–8.29 16    
8.30–14.59 9    
15.00–15.29 16    
15.30–16.59 22    
17.00–17.59 16    
18.00–18.29 9    

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil passerar någon av betalstationerna vid Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen och den som skulle ha varit skattskyldig enligt 8 § vid passagetillfället har sin adress enligt vägtrafikregistret inom ett område som avgränsas i öster av Göta älv, i söder av E6 Kungälvsleden, i väster av Bohusbanan och i norr av E6.20 Norrleden.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

43

Prop. 2015/16:191

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna avseende promemorian

Efter remiss har yttranden över promemorian Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg – två modeller lämnats av Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Domstolsverket, Datainspektionen, Skatteverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrensverket, Göteborgs kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Motormännens Riksförbund, Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att yttra sig: Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Gröna Bilister, Regelrådet, Svensk Handel, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting, Västsvenska Industri- och Handelskammaren och Västtrafik AB.

44

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 21

Göteborgs kommun

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

1 Senaste lydelse 2011:1490.

45

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

3.Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

46

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

_______________________________________

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

47

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

48

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

6. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning Prop. 2015/16:191
av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras. Bilaga 5

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

49

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

6 §1

Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

1.förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,

2.beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,

3.trängselskatt, eller

4.prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation eller kontrollpunkt bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2009:1293.

50

a) i form av vägtrafikövervakning, b) vid en betalstation som avses
i bilagorna till lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller

Förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Härigenom föreskrivs att 10 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska ha följande lydelse.

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

10 §7 Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1.vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2.vid övervakning som bedrivs av Trafikverket

b) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3.vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket,

4.vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighetsövervakning,

5.vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6.vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7.vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

7 Senaste lydelse 2014:634.

51

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

52

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning av ljud ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en godkänd färdvägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation eller kontrollpunkt, ska betalningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren om bristen och ge denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får ske.

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Härigenom föreskrivs att 20 § i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Prop. 2015/16:191

Bilaga 5

20 § Om en betalningsförmedlare får

kännedom om att en godkänd färdvägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation, ska betalningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren om bristen och ge denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får ske.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

53

Prop. 2015/16:191

Bilaga 6

54

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-25

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson.

Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

2.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

3.lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

4.lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Ann-Christine Ålander.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 2015/16:191

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 juni 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Eriksson, Linde, Skog

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

55