Regeringens skrivelse 2015/16:183

Återkallelse av skrivelsen Meddelande om Skr.
kommande förslag om ändring i reglerna om 2015/16:183
uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35)  

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

1

Skr. 2015/16:183

Regeringens skrivelse med återkallelse av skrivelsen 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Den 11 december 2014 överlämnade regeringen skrivelsen 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet till riksdagen.

Syftet med det förslag som aviserades genom den överlämnade skrivelsen var att säkerställa att utgången av ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte skulle leda till att det uppkom ett rättsläge som skulle medföra en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall. Ett sådant rättsläge befarades kunna uppstå om HFD skulle komma att dela den bedömning som underrätterna gjort och avslå Skatteverkets överklagande i det aktuella målet. Underrätterna hade i de överklagade domarna bedömt att det saknades lagstöd för att uttagsbeskatta en överlåtelse från ett handelsbolag som ägs indirekt via ett annat handelsbolag.

HFD meddelade sitt avgörande i det aktuella målet den 28 maj 2015 (HFD 2015 ref. 30). Domstolen slog i målet fast att begreppet delägare i den aktuella bestämmelsen också avser en skattskyldig som bara indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det handelsbolag som överlåter en tillgång till underpris. HFD delade alltså inte den bedömning som underrätterna gjort.

Genom avgörandet från HFD har det nu slagits fast att den gällande lydelsen av bestämmelsen redan medger uttagsbeskattning av överlåtelse från ett handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag. Det finns därför inte längre skäl att ändra lagstiftningen. Regeringen har därför inte för avsikt att lämna det förslag som aviserades i skrivelsen 2014/15:35. Regeringen återkallar den därför.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar skrivelse 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet.

2

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Regnér, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Hadzialic, Eriksson, Linde, Skog

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar skrivelse Återkallelse av skrivelsen Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35)

Skr. 2015/16:183

3