Regeringens proposition 2015/16:172

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop.
  2015/16:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Azerbajdzjan.

1

Prop. 2015/16:172

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och  
  Azerbajdzjan ..................................................................................... 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 42
4 Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbajdzjan .............................. 42
  4.1 Lagförslaget...................................................................... 43

4.2Översiktligt om inkomstskattesystemet i

    Azerbajdzjan..................................................................... 43
    4.2.1 Bolagsbeskattning ........................................... 43
    4.2.2 Fysiska personer .............................................. 44
  4.3 Skatteavtalets innehåll ...................................................... 44
    4.3.1 Inledning.......................................................... 44
    4.3.2 Avtalets tillämpningsområde........................... 45
    4.3.3 Definitioner ..................................................... 46
    4.3.4 Avtalets beskattningsregler ............................. 48
  4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning ............. 54
  4.5 Särskilda bestämmelser .................................................... 54
  4.6 Utbyte av upplysningar .................................................... 56
  4.7 Regler mot offshoreverksamhet ....................................... 57
  4.8 Slutbestämmelser ............................................................. 59
  4.9 Protokollet ........................................................................ 59
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna...................................... 59
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2016........... 60

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:172
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.

3

Prop. 2015/16:172 2 Förslag till lag om skatteavtal mellan
  Sverige och Azerbajdzjan

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Azerbajdzjan undertecknade den 10 februari 2016 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, azerbajdzjanska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen ska tillämpas i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b)andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4

Bilaga Prop. 2015/16:172

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Azerbaijan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Konungarikets Sveriges regering The Government of the King-
och Republiken Azerbajdzjans dom of Sweden and the Govern-
regering, som önskar ingå ett avtal ment of the Republic of Azer-
för undvikande av dubbelbeskatt- baijan, desiring to conclude a
ning och förhindrande av skatte- Convention for the avoidance of
flykt beträffande skatter på in- double taxation and the prevention
komst, har kommit överens om of fiscal evasion with respect to
följande:         taxes on income, have agreed as
            follows:  
Artikel 1         Article 1  
Personer på vilka avtalet tillämpas Personal scope  
Detta avtal tillämpas på personer This Convention shall apply to
som har hemvist i en avtals- persons who are residents of one
slutande stat eller i båda avtals- or both of the Contracting States.
slutande staterna.            
Artikel 2         Article 2  
Skatter som omfattas av avtalet Taxes covered  
1. Detta avtal tillämpas 1. This Convention shall apply
skatter på inkomst som tas ut för to taxes on income imposed on
en avtalsslutande stats, dess behalf of a Contracting State or of
administrativa territoriella under- its administrative territorial
avdelningars eller lokala myndig- subdivisions or local authorities,
heters räkning, oberoende av det irrespective of the manner in
sätt på vilket skatterna tas ut.   which they are levied.  
2. Med skatter inkomst 2. There shall be regarded as
förstås alla skatter som tas ut på taxes on income all taxes imposed
inkomst i dess helhet eller på delar on total income, or on elements of
av inkomst, däri inbegripet skatter income, including taxes on gains
på vinst på grund av överlåtelse av from the alienation of movable or
lös eller fast egendom, skatt på den immovable property, taxes on the
totala lönesumman som utbetalas total amounts of wages or salaries
av företag samt skatter på paid by enterprises, as well as
värdestegring.       taxes on capital appreciation.

5

Prop. 2015/16:172 3. De för närvarande utgående 3. The existing taxes to which
  skatter på vilka detta avtal tilläm- this Convention shall apply are in
  pas är särskilt:       particular:            
  a) i Azerbajdzjan:       (a) in Azerbaijan:        
  1) vinstskatten för juridiska (i) the tax on profit of   legal
  personer,         persons; and            
  2) inkomstskatten fysiska (ii) the income tax on physical
  personer,         persons              
  (i det följande benämnd ”azer- (hereinafter referred to as
  bajdzjansk skatt”)       “Azerbaijani tax”);          
  b) i Sverige:       (b) in Sweden:          
  1) den statliga inkomstskatten,   (i) the national income tax (den
              statliga inkomstskatten);      
  2) kupongskatten,       (ii) the withholding tax on divi-
              dends (kupongskatten);      
  3) den särskilda inkomstskatten (iii) the income tax on non-resi-
  för utomlands bosatta,     dents (den särskilda inkomst-
              skatten för utomlands bosatta);
  4) den särskilda inkomstskatten (iv) the income tax on non-resi-
  för utomlands bosatta artister m.fl., dent artistes and athletes (den
  och           särskilda   inkomstskatten   för
              utomlands bosatta artister m.fl.);
              and              
  5) den kommunala inkomst- (v) the municipal income tax
  skatten,           (den kommunala inkomstskatten)
  (i det följande benämnd ”svensk (hereinafter referred to as “Swe-
  skatt”).           dish tax”).            
  4. Avtalet tillämpas även 4. The Convention shall apply
  skatter av samma eller i huvudsak also to any identical or substan-
  likartat slag, som efter underteck- tially similar taxes which are im-
  nandet av avtalet tas ut vid sidan posed after the date of signature of
  av eller i stället för de för när- the Convention in addition to, or in
  varande utgående skatterna. De be- place of, the existing taxes. The
  höriga myndigheterna i de avtals- competent authorities of the
  slutande staterna ska meddela Contracting States shall notify
  varandra de väsentliga ändringar each other of any substantial
  som gjorts i respektive skattelag- changes which have been made in
  stiftning.           their respective taxation laws.  
  Artikel 3         Article 3              
  Allmänna definitioner     General definitions        
  1. Om inte sammanhanget föran- 1. For the purposes of this Con-
  leder annat, har vid tillämpningen vention, unless the context
  av detta avtal följande uttryck otherwise requires:          
  nedan angiven betydelse:                    
  a) ”Azerbajdzjan” avser (a) the term “Azerbaijan” means
  Republiken Azerbajdzjans territo- the territory of the Republic of
  rium, inklusive den del av Azerbaijan, including the Caspian
6 Kaspiska   havet som tillhör Sea (Lake) sector belonging to the
(e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
Republiken Azerbajdzjan, luft- Republic of Azerbaijan, the air Prop. 2015/16:172
rummet ovanför Republiken space above the Republic of
Azerbajdzjan inom     vilket Azerbaijan, within which the
Republiken Azerbajdzjan utövar sovereign rights and jurisdiction of
sina suveräna rättigheter och the Republic of Azerbaijan is
jurisdiktion med avseende på dess implemented in respect to subsoil,
underlag, havsbotten och natur- sea bed and natural resources, and
tillgångar, och andra områden som any other area which has been or
har blivit eller härefter kommer att may hereinafter be determined in
bli fastslagna i enlighet med accordance with the legislation of
azerbajdzjansk lagstiftning och the Republic of Azerbaijan and
folkrättens regler;         international law;      
b) ”Sverige” avser Konungariket (b) the term “Sweden” means
Sverige och, när uttrycket används the Kingdom of Sweden and, when
i geografisk betydelse, innefattar used in a geographical sense, in-
Sveriges territorium, Sveriges cludes the national territory, the
territorialhav och andra havs- territorial sea of Sweden as well as
områden över vilka Sverige i other maritime areas over which
överensstämmelse med folkrättens Sweden in accordance with inter-
regler utövar suveräna rättigheter national law exercises sovereign
eller jurisdiktion,         rights or jurisdiction;      
c) ”en avtalsslutande stat” och (c) the terms “a Contracting
”den andra avtalsslutande staten” State” and “the other Contracting
avser Azerbajdzjan eller Sverige, State” mean Azerbaijan or
beroende på sammanhanget,   Sweden, as the context requires;
d) ”person” inbegriper   fysisk (d) the term “person” includes
person, bolag och annan samman- an individual, a company and any
slutning. Ett handelsbolag eller ett other body of persons. A partner-
”joint venture” som bildats enligt ship or a joint venture deriving its
azerbajdzjansk lagstiftning och status from Azerbaijan law which
som vid beskattningen behandlas is treated as a taxable unit under
som skattesubjekt enligt azer- the law of Azerbaijan shall be
bajdzjansk lagstiftning, behandlas treated as a person for the purposes
som person vid tillämpningen av of this Convention;      
detta avtal;                          
e) ”bolag” avser juridisk person              

eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) ”företag i avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

7

Prop. 2015/16:172 g) ”internationell trafik” avser (g) the term   “international
  transport med skepp eller luft- traffic” means any transport by a
  fartyg som används av ett företag i ship or aircraft operated by an
  en avtalsslutande stat, utom då enterprise of a Contracting State,
  skeppet eller luftfartyget används except when the ship or aircraft is
  uteslutande mellan platser i den operated solely between places in
  andra avtalsslutande staten,     the other Contracting State;
  h) ”medborgare” avser:       (h) the term “national” means:
  1) fysisk person som har med- (i) any individual possessing the
  borgarskap i en avtalsslutande stat, nationality of a Contracting State;
  2) juridisk person, handelsbolag (ii) any legal person, partnership
  eller annan sammanslutning   som or association deriving its status as
  bildats enligt den lagstiftning som such from the laws in force in a
  gäller i en avtalsslutande stat,     Contracting State;    
  i) ”behörig myndighet” avser: (i) the term “competent author-
                ity” means:      
  1) i Azerbajdzjan, skattedeparte- (i) in Azerbaijan, the Ministry of
  mentet och finansdepartementet, Taxes and the Ministry of Finance;
  2) i Sverige, finansminstern, (ii) in Sweden, the Minister of
  dennes befullmäktigade ombud Finance, his authorized repre-
  eller den myndighet åt vilken upp- sentative or the authority which is
  dras att vara behörig myndighet designated as a competent
  vid tillämpningen av detta avtal. authority for the purposes of this
                Convention.      
  2. Då en avtalsslutande   stat 2. As regards the application of
  tillämpar avtalet vid någon tid- the Convention at any time by a
  punkt anses, såvida inte samman- Contracting State, any term not
  hanget föranleder annat, varje defined therein shall, unless the
  uttryck som inte definierats i context otherwise requires, have
  avtalet ha den betydelse som the meaning that it has at that time
  uttrycket har vid denna tidpunkt under the law of that State for the
  enligt den statens lagstiftning i purposes of the taxes to which the
  fråga om sådana skatter på vilka Convention applies, any meaning
  avtalet tillämpas, och   den under the applicable tax laws of
  betydelse som uttrycket har enligt that State prevailing over a mean-
  tillämplig skattelagstiftning i ing given to the term under other
  denna stat äger företräde framför laws of that State.    
  den betydelse uttrycket ges i annan        
  lagstiftning i denna stat.              
  Artikel 4
  Hemvist
  1. Vid tillämpningen av detta av-
  tal avser uttrycket ”person med
  hemvist i en avtalsslutande stat”
  person som enligt lagstiftningen i
  denna stat är skattskyldig där på
  grund av domicil, bosättning, plats
8 för företagsledning, plats för

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of

bolagsbildning eller annan liknan- incorporation or any other criterion
de omständighet och innefattar of a similar nature, and also in-
också denna stat, dess offentlig- cludes that State, any
rättsliga organ eller institutioner, governmental body or agency,
administrativa territoriella under- administrative     territorial
avdelningar eller lokala myndig- subdivision or local authority
heter. Detta   uttryck inbegriper thereof. This term, however, does
emellertid inte person som är not include any person who is
skattskyldig i denna stat endast för liable to tax in that State in respect
inkomst från källa i denna stat.   only of income from sources in
                    that State.          
2. Då på grund av bestämmel- 2. Where by reason of the provi-
serna i punkt 1 fysisk person har sions of paragraph 1 an individual
hemvist   i båda   avtalsslutande is a resident of both Contracting
staterna, bestäms hans hemvist på States, then his status shall be
följande sätt:               determined as follows:    
a) han anses ha hemvist endast i (a) he shall be deemed to be a
den stat där han har en bostad som resident only of the State in which
stadigvarande står till hans för- he has a permanent home available
fogande. Om han har en sådan to him; if he has a permanent
bostad i båda staterna, anses han home available to him in both
ha hemvist endast i den stat med States, he shall be deemed to be a
vilken hans personliga och ekono- resident only of the State with
miska förbindelser är starkast which his personal and economic
(centrum för levnadsintressena),   relations are closer (centre of vital
                    interests);          
b) om det inte kan avgöras i (b) if the State in which he has
vilken stat han har centrum för his centre of vital interests cannot
sina levnadsintressen eller om han be determined, or if he has not a
inte i någondera staten har en permanent home available to him
bostad som stadigvarande står till in either State, he shall be deemed
hans förfogande, anses han ha to be a resident only of the State in
hemvist endast i den stat där han which he has an habitual abode;
stadigvarande vistas,                    
c) om han stadigvarande vistas i (c) if he has an habitual abode in
båda staterna eller om han inte both States or in neither of them,
vistas stadigvarande i någon av he shall be deemed to be a resident
dem, anses han ha hemvist endast i only of the State of which he is a
den stat där han är medborgare,   national;          
d) om han är medborgare i båda (d) if he is a national of both
staterna eller om han inte är med- States or of neither of them, the
borgare i någon av dem, ska de competent authorities of the
behöriga myndigheterna i de Contracting States shall settle the
avtalsslutande staterna avgöra question by mutual agreement.  
frågan genom ömsesidig överens-            
kommelse.                          
3. Då på grund av bestämmel- 3. Where by reason of the provi-
serna i punkt 1 annan person än sions of paragraph 1 a person other
fysisk person har hemvist i båda than an individual is a resident of
avtalsslutande staterna,   ska de both Contracting States, the com-
behöriga myndigheterna söka petent authorities of the Contrac-

Prop. 2015/16:172

9

Prop. 2015/16:172 avgöra frågan genom ömsesidig ting States shall endeavour to
överenskommelse. settle the question by mutual
  agreement.
Artikel 5 Article 5
Fast driftställe Permanent establishment

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning, b) filial,

c) kontor, d) fabrik, e) verkstad,

f) installation eller konstruktion för utforskning av naturtillgångar, och

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3.Plats för byggnads-, anlägg- nings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om sådan verksamhet pågår längre tid än tolv månader.

4.Tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, i en avtalsslutande stat av ett företag genom anställda eller annan personal som anlitas av företaget för sådant ändamål utgör fast driftställe endast om denna verksamhet pågår (såvitt avser samma eller sammanhängande projekt) inom denna stat under mer än sex månader under en tolvmånadersperiod.

1.For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2.The term “permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) an installation or structure for the exploration of natural resources; and

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3.A building site or a construction, assembly or installation project, or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last for a period of more than twelve months.

4.The furnishing of services, including consultancy services, in a Contracting State by an enterprise through its employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, constitutes a permanent establishment only if such activities continue (for the same or connected project) within that State for more than six months within any twelve month period.

10

5. Utan hinder av föregående be- 5. Notwithstanding the preced-
stämmelser i denna artikel anses ing provisions of this Article, the
uttrycket ”fast driftställe” inte term “permanent establishment”
innefatta:           shall be deemed not to include:
a) användningen av anordningar (a) the use of facilities solely for
uteslutande för lagring, utställning the purpose of storage, display or
eller utlämnande av företaget till- delivery of goods or merchandise
höriga varor, men endast i den belonging to the enterprise but
utsträckning sådan användning av only to the extent that such use of
anordningar inte innefattar försälj- facilities does not include the sale
ning av varor,         of goods or merchandise;  
b) innehavet av ett företaget till- (b) the maintenance of a stock of
hörigt varulager uteslutande för goods or merchandise belonging to
lagring, utställning eller utläm- the enterprise solely for the pur-
nande, men endast i den pose of storage, display or delivery
utsträckning sådant innehav inte but only to the extent that such
innefattar försäljning av varor,   maintenance does not include the
              sale of goods or merchandise;
c) innehavet av ett företaget till- (c) the maintenance of a stock of
hörigt varulager uteslutande för goods or merchandise belonging to
bearbetning eller förädling genom the enterprise solely for the pur-
annat företags försorg,   pose of processing by another
              enterprise;        
d) innehavet av stadigvarande (d) the maintenance of a fixed
plats för affärsverksamhet ute- place of business solely for the
slutande för inköp av varor eller purpose of purchasing goods or
inhämtande av upplysningar för merchandise or of collecting
företaget,           information, for the enterprise;
e) innehavet av   stadigvarande (e) the maintenance of a fixed
plats för affärsverksamhet uteslu- place of business solely for the
tande för att för företaget bedriva purpose of carrying on, for the
annan verksamhet av förberedande enterprise, any other activity of a
eller biträdande art,     preparatory or auxiliary character;
f) innehavet av   stadigvarande (f) the maintenance of a fixed
plats för affärsverksamhet ute- place of business solely for any
slutande för någon kombination av combination of activities men-
verksamheter som anges i a) till tioned in sub-paragraphs (a) to (e),
e) ovan, under förutsättning att provided that the overall activity
hela den verksamhet som bedrivs of the fixed place of business re-
från den stadigvarande platsen för sulting from this combination is of
affärsverksamhet på grund av a preparatory or auxiliary char-
denna kombination är av förbere- acter.          
dande eller biträdande art.              
6. Om en person – som inte är 6. Notwithstanding the provi-
sådan oberoende representant sions of paragraphs 1 and 2, where
vilken punkt 7 tillämpas – är verk- a person – other than an agent of
sam i en avtalsslutande stat för ett an independent status to whom
företag i den andra avtalsslutande paragraph 7 applies – is acting in a
staten och i den förstnämnda staten Contracting State on behalf of an
har och där regelmässigt använder enterprise of the other Contracting
fullmakt att sluta avtal i företagets State, that enterprise shall be

Prop. 2015/16:172

11

Prop. 2015/16:172 namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den förstnämnda staten beträffande varje verksamhet som personen bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

7.Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. Om en sådan representants verksamhet utövas uteslutande eller nästan uteslutande för företaget anses han inte vara en sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

8.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

12

deemed to have a permanent establishment in the first mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7.An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of the agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise he shall not be considered to be an agent of an independent status for the purposes of this paragraph.

8.The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6 Article 6 Prop. 2015/16:172
Inkomst av fast egendom Income from immovable property  

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna

Article 7  
Business profits  
1. The profits of an enterprise of  
a Contracting State shall be  
taxable only in that State unless 13
Prop. 2015/16:172 stat, såvida inte företaget bedriver the enterprise carries on business
  rörelse i den andra avtalsslutande in the other Contracting State
  staten från där beläget fast drift- through a permanent establishment
  ställe.   Om företaget bedriver situated therein. If the enterprise
  rörelse på nyss angivet sätt, får fö- carries on business as aforesaid,
  retagets inkomst beskattas i den the profits of the enterprise may be
  andra staten, men endast så stor taxed in the other State but only so
  del därav som är hänförlig till det much of them as is attributable to
  fasta driftstället.           that permanent establishment.
  2. Om företag i en avtalsslutande 2. Subject to the provisions of
  stat bedriver rörelse i den andra paragraph 3, where an enterprise
  avtalsslutande staten från där belä- of a Contracting State carries on
  get fast driftställe hänförs, om inte business in the other Contracting
  bestämmelserna   i punkt 3 State through a permanent
  föranleder annat, i vardera avtals- establishment situated therein,
  slutande staten till det fasta there shall in each Contracting
  driftstället den inkomst som det State be attributed to that
  kan antas att driftstället skulle ha permanent establishment the
  förvärvat, om det varit ett fri- profits which it might be expected
  stående   företag   som bedrivit to make if it were a distinct and
  verksamhet av   samma eller separate enterprise engaged in the
  liknande slag under samma eller same or similar activities under the
  liknande   villkor och självständigt same or similar conditions and
  avslutat affärer med det företag till dealing wholly independently with
  vilket driftstället hör.       the enterprise of which it is a
                      permanent establishment.  
  3. Vid   bestämmandet av fast 3. In determining the profits of a
  driftställes inkomst medges avdrag permanent establishment, there
  för utgifter som uppkommit för det shall be allowed as deductions
  fasta driftställets   verksamhet, such deductible expenses which
  härunder inbegripna utgifter för are incurred for the purposes of the
  företagets ledning och allmänna business of the permanent
  förvaltning, oavsett om utgifterna establishment, including executive
  uppkommit i den stat där det fasta and general administrative ex-
  driftstället är beläget eller annor- penses so incurred, whether in the
  städes.                 State in which the permanent
                      establishment is situated or else-
                      where.        
  4. I den mån en avtalsslutande 4. Insofar as it has been custom-
  stat brukat bestämma inkomst ary in a Contracting State to deter-
  hänförlig till fast driftställe på mine the profits to be attributed to
  grundval av en fördelning av före- a permanent establishment on the
  tagets hela inkomst på de olika basis of an apportionment of the
  delarna av företaget, hindrar be- total profits of the enterprise to its
  stämmelserna i punkt 2 inte att i various parts, nothing in paragraph
  denna avtalsslutande stat den 2 shall preclude that Contracting
  skattepliktiga inkomsten bestäms State from determining the profits
  genom sådant förfarande. Den to be taxed by such an apportion-
  fördelningsmetod som används ska ment as may be customary; the
  dock vara sådan   att resultatet method of apportionment adopted
14 överensstämmer med principerna i shall, however, be such that the
denna artikel.             result shall be in accordance with Prop. 2015/16:172
                  the principles contained in this
                  Article.          
5. Inkomst hänförs inte till fast 5. No profits shall be attributed
driftställe endast av den anled- to a permanent establishment by
ningen att varor inköps genom det reason of the mere purchase by
fasta driftställets försorg för före- that permanent establishment of
taget.                 goods or merchandise for the
                  enterprise.          
6. Vid tillämpningen   av före- 6. For the purposes of the pre-
gående punkter bestäms inkomst ceding paragraphs, the profits to be
som är hänförlig till det fasta drift- attributed to the permanent
stället genom samma förfarande år establishment shall be determined
från år, såvida inte goda och by the same method year by year
tillräckliga skäl föranleder annat. unless there is good and sufficient
                  reason to the contrary.      
7. Ingår i inkomst av rörelse in- 7. Where profits include items of
komst som behandlas särskilt i income which are dealt with sepa-
andra artiklar av detta avtal, berörs rately in other Articles of this
bestämmelserna i dessa artiklar Convention, then the provisions of
inte av bestämmelserna i denna those Articles shall not be affected
artikel.               by the provisions of this Article.
Artikel 8             Article 8          
Sjöfart och luftfart         Shipping and air transport    
1. Inkomst som förvärvas av 1. Profits of an enterprise of a
företag i en avtalsslutande stat Contracting State from the opera-
genom användningen av skepp tion of ships or aircraft in interna-
eller luftfartyg i internationell tional traffic shall be taxable only
trafik beskattas endast i denna stat. in that State.        
2. Vid tillämpningen av denna 2. For the purposes of this
artikel   inkluderar inkomst från Article, profits from the operation
användningen av skepp eller luft- of ships or aircraft in international
fartyg i internationell trafik:   traffic include:        
a) inkomst som förvärvas genom (a) profits from the rental on a
uthyrning av obemannade skepp bareboat basis of ships or aircraft
eller luftfartyg, i internationell in international traffic; and    
trafik, och                          
b) inkomst som förvärvas genom (b) profits from the use, mainte-
användning, underhåll eller uthyr- nance or rental of containers in
ning av containrar i internationell international traffic (including
trafik (däri inbegripet släpvagnar trailers and related equipment for
och annan utrustning för transport the transport of containers) used
av containrar) som används för for the transport of goods or mer-
transport av gods eller varor,   chandise;          
där sådan uthyrning eller sådan where such rental or such use,
användning, underhåll eller uthyr- maintenance or rental, as the case
ning är av underordnad betydelse i may be, is incidental to the
                              15

Prop. 2015/16:172 förhållande till användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:

  a) ett företag i en avtalsslutande
  stat direkt eller indirekt deltar i
  ledningen eller kontrollen av ett
  företag i den andra avtalsslutande
  staten eller äger del i detta företags
  kapital, eller    
  b) samma personer direkt eller
  indirekt deltar i ledningen eller
  kontrollen av såväl ett företag i en
  avtalsslutande stat som ett företag i
  den andra avtalsslutande staten
  eller äger del i båda dessa företags
  kapital, iakttas följande.  
  Om mellan företagen i fråga om
  handelsförbindelser eller finansi-
  ella förbindelser avtalas eller före-
  skrivs villkor, som avviker från
  dem som skulle ha avtalats mellan
  av varandra oberoende företag, får
  all inkomst, som utan sådana vill-
  kor skulle ha tillkommit det ena
  företaget men som på grund av
  villkoren i fråga inte tillkommit
  detta företag, inräknas i detta före-
  tags inkomst och beskattas i
  överensstämmelse därmed.  
  2. I fall då en avtalsslutande stat
  i inkomsten för ett företag i denna
  stat inräknar – och i överensstäm-
  melse därmed beskattar – inkomst,
  för vilken ett företag i den andra
  avtalsslutande staten beskattats i
  denna andra stat, samt den sålunda
  inräknade inkomsten är sådan som
  skulle ha tillkommit företag i den
  förstnämnda staten om de villkor
16 som avtalats mellan företagen hade

Article 9

Associated enterprises

1. Where:

(a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two

varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

enterprises had been those which Prop. 2015/16:172
would have been made between  

independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Artikel 10 Article 10
Utdelning Dividends

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 20 procent av det utbetalande bolagets kapital och som har investerat mer än 200 000 euro eller motsvarande summa i de avtalslutande staternas nationella valutor,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

1.Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per cent of the capital of the company paying the dividends and the participation in that company exceeds 200 000 Euros or its equivalent in the national currencies of the Contracting States;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

17

Prop. 2015/16:172 3. Med uttrycket ”utdelning”
  förstås i denna artikel inkomst av
  aktier eller andra rättigheter, som
  inte är fordringar, med rätt till
  andel i vinst, samt inkomst av
  andra rättigheter i bolag som enligt
  lagstiftningen i den stat där det
  utdelande bolaget har hemvist vid
  beskattningen behandlas på samma
  sätt som inkomst av aktier.  
  4. Bestämmelserna i punkterna 1
  och 2 tillämpas inte, om den som
  har rätt till utdelningen har
  hemvist i en avtalsslutande stat
  och bedriver rörelse i den andra
  avtalsslutande staten, där det bolag
  som betalar utdelningen har
  hemvist, från där beläget fast
  driftställe eller utövar självständig
  yrkesverksamhet i denna andra stat
  från där belägen stadigvarande
  anordning, samt den andel på
  grund   av   vilken utdelningen
  betalas äger verkligt samband med
  det fasta driftstället eller den
  stadigvarande anordningen. I
  sådant fall tillämpas bestäm-
  melserna i artikel 7 respektive
  artikel 14.        
  5. Om bolag med hemvist i en
  avtalsslutande stat förvärvar in-
  komst från den andra avtals-
  slutande staten, får denna andra
  stat inte beskatta utdelning som
  bolaget betalar, utom i den mån
  utdelningen betalas till person med
  hemvist i denna andra stat eller i
  den mån den andel på grund av
  vilken utdelningen betalas äger
  verkligt samband med fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och inte heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

18

3.The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Artikel 11           Article 11       Prop. 2015/16:172
Ränta           Interest          
1. Ränta, som härrör från en av- 1. Interest arising in a Contract-  
talsslutande stat och som betalas ing State and paid to a resident of  
till person med hemvist i den andra the other Contracting State may be  
avtalsslutande staten, får beskattas taxed in that other State.    
i denna andra stat.                  
2. Räntan får   emellertid 2. However, such interest may  
beskattas även i den avtalsslutande also be taxed in the Contracting  
stat från vilken den härrör, enligt State in which it arises and  
lagstiftningen i denna stat, men om according to the laws of that State,  
den som har rätt till räntan har but if the beneficial owner of the  
hemvist i den andra avtalsslutande interest is a resident of the other  
staten, får skatten inte överstiga Contracting State, the tax so  
8 procent av räntans bruttobelopp. charged shall not exceed 8 per cent  
            of the gross amount of the interest.  
3. Utan hinder av bestämmel- 3. Notwithstanding the provi-  
serna i punkt 2 ska ränta, som sions of paragraph 2 interest, men-  
anges i punkt 1, beskattas endast i tioned in paragraph 1, shall be  
den avtalsslutande stat där den taxable only in the Contracting  
som har rätt till räntan har hemvist State where the beneficial owner  
om någon av följande förutsätt- of the interest is a resident if one  
ningar är uppfylld:       of the following requirements is  
            fulfilled;        
a) utbetalaren eller mottagaren (a) the payer or the recipient of  
av räntan är, eller lånet för vilket the interest is, or the loan in re-  
räntan betalas är garanterat av, en spect of which the interest is paid  
avtalsslutande stat, dess offentlig- is guaranteed by, the Contracting  
rättsliga organ, administrativa State itself, a statutory body, an  
territoriella underavdelning eller administrative territorial subdivi-  
lokala myndighet eller central- sion or a local authority thereof or  
banken i en avtalsslutande stat, the Central Bank of a Contracting  
            State;          
b) räntan betalas på grund av ett (b) the interest is paid in respect  
lån som har godkänts av of a loan which has been approved  
regeringen i den avtalsslutande stat by the Government in the Con-  
där utbetalaren av räntan har tracting State where the payer of  
hemvist,           the interest is a resident;    
c) räntan betalas på grund av ett (c) the interest is paid in respect  
lån som beviljats eller garanterats of a loan granted or guaranteed by  
av Styrelsen för internationellt the Swedish International  
utvecklingssamarbete (SIDA), AB Development Cooperation Agency  
Svensk Exportkredit (SEK), Swed- (SIDA), The Swedish Export  
fund International AB, Export- Credit Corporation (SEK), Swed-  
kreditnämnden, Republiken Azer- fund International AB, The Swe-  
bajdzjans statliga oljefond eller av dish Export Credits Guarantee  
en annan institution av offentlig- Board (Exportkreditnämnden), the  
rättslig karaktär vars syfte är att State Oil Fund of the Republic of  
främja export eller utveckling. Azerbaijan or any other institution 19
Prop. 2015/16:172            
  4. Med uttrycket ”ränta” förstås i
  denna artikel inkomst av varje
  slags fordran, antingen den säker-
  ställts genom inteckning i fast
  egendom eller inte och antingen
  den medför rätt till andel i gälde-
  närens vinst eller inte. Uttrycket
  avser särskilt inkomst av värde-
  papper som utfärdats av staten och
  inkomst av obligationer eller
  debentures, däri inbegripet agio-
  belopp och vinster som hänför sig
  till sådana värdepapper,
  obligationer eller   debentures.
  Straffavgift på grund av sen
  betalning anses inte som ränta vid
  tillämpningen av denna artikel.
  5. Bestämmelserna i punkterna
  1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
  som har rätt till räntan har hemvist
  i en avtalsslutande stat och
  bedriver rörelse i den andra avtals-
  slutande staten, från vilken räntan
  härrör, från där beläget fast drift-
  ställe eller utövar självständig
  yrkesverksamhet i denna andra stat
  från där belägen stadigvarande
  anordning, samt den fordran för
  vilken räntan betalas äger verkligt
  samband med det fasta driftstället
  eller den stadigvarande anord-
  ningen. I sådant fall tillämpas
  bestämmelserna i artikel 7 respek-
  tive artikel 14.      
  6. Ränta anses härröra från en
  avtalsslutande stat om utbetalaren
  är en person med hemvist i denna
  stat. Om emellertid den person
  som betalar räntan, vare sig han
  har hemvist i en avtalsslutande stat
  eller inte, i en avtalsslutande stat
  har fast driftställe eller stadig-
  varande anordning i samband
  varmed den skuld uppkommit på
  vilken räntan betalas, och räntan
  belastar det fasta driftstället eller
20 den stadigvarande anordningen,

of a public character with the objective to promote exports or development.

4.The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5.The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6.Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed

anses räntan härröra från den stat base, then such interest shall be Prop. 2015/16:172
där det fasta driftstället eller den deemed to arise in the State in  
stadigvarande anordningen finns. which the permanent establish-  
          ment or fixed base is situated.  
7. Då på grund av särskilda för- 7. Where, by reason of a special  
bindelser mellan utbetalaren och relationship between the payer and  
den som har rätt till räntan eller the beneficial owner or between  
mellan dem båda och annan person both of them and some other per-  
räntebeloppet, med hänsyn till den son, the amount of the interest,  
fordran för vilken räntan betalas, having regard to the debt-claim for  
överstiger det belopp som skulle which it is paid, exceeds the  
ha avtalats mellan utbetalaren och amount which would have been  
den som har rätt till räntan om agreed upon by the payer and the  
sådana förbindelser inte förelegat, beneficial owner in the absence of  
tillämpas bestämmelserna i denna such relationship, the provisions of  
artikel endast på sistnämnda be- this Article shall apply only to the  
lopp. I sådant fall beskattas över- last-mentioned amount. In such  
skjutande belopp enligt lagstift- case, the excess part of the pay-  
ningen i vardera avtalsslutande ments shall remain taxable  
staten med iakttagande av övriga according to the laws of each  
bestämmelser i detta avtal. Contracting State, due regard  
          being had to the other provisions  
          of this Convention.        
Artikel 12     Article 12          
Royalty       Royalties          
1. Royalty, som härrör från en 1. Royalties arising in a Con-  
avtalsslutande stat och som betalas tracting State and paid to a resident  
till person med hemvist i den andra of the other Contracting State may  
avtalsslutande staten, får beskattas be taxed in that other State.    
i denna andra stat.                
2. Royaltyn får emellertid även 2. However, such royalties may  
beskattas i den avtalsslutande stat also be taxed in the Contracting  
från vilken den härrör, enligt lag- State in which they arise and  
stiftningen i denna stat, men om according to the laws of that State,  
mottagaren har rätt till royaltyn får but if the recipient is the beneficial  
skatten inte överstiga: owner of the royalties the tax so  
          charged shall not exceed:    
a) 5 procent av royaltyns brutto- (a) 5 per cent of the gross  
belopp om royaltyn avser betal- amount of royalties paid for the  
ning för nyttjande eller rätten att use of, or the right to use, any  
nyttja patent, varumärke, mönster patent, trade mark, design or  
eller modell, ritning, hemligt re- model, plan, secret formula or  
cept eller hemlig tillverknings- process, or for information  
metod, eller för upplysning om concerning industrial, commercial  
erfarenhetsrön av industriell, or scientific experience;      
kommersiell eller vetenskaplig              
natur.                      
b) 10 procent av royaltyns (b) 10 per cent of the gross 21
Prop. 2015/16:172 bruttobelopp i övriga fall.   amount of the royalties in all other
              cases.        
  3. Med uttrycket ”royalty” för- 3. The term “royalties” as used
  stås i denna artikel varje slags in this Article means payments of
  betalning som tas emot såsom any kind received as a considera-
  ersättning för nyttjandet av eller tion for the use of, or the right to
  för rätten att nyttja upphovsrätt till use, any copyright of literary,
  litterärt, konstnärligt eller veten- artistic or scientific work including
  skapligt verk, häri inbegripet bio- cinematograph films and films or
  graffilm och filmer eller band för tapes for radio or television broad-
  radio- eller televisionsutsändning, casting, any patent, trade mark,
  patent,   varumärke, mönster eller design or model, plan, secret for-
  modell, ritning, hemligt recept mula or process, or for information
  eller hemlig tillverkningsmetod concerning industrial, commercial
  eller för upplysning om erfaren- or scientific experience.    
  hetsrön av industriell, kommersiell          
  eller vetenskaplig natur.              
  4. Bestämmelserna i punkterna 1 4. The provisions of paragraphs
  och 2 tillämpas inte om den som 1 and 2 shall not apply if the bene-
  har rätt till royaltyn har hemvist i ficial owner of the royalties, being
  en avtalsslutande stat och bedriver a resident of a Contracting State,
  rörelse i den andra avtalsslutande carries on business in the other
  staten, från vilken royaltyn härrör, Contracting State in which the
  från där beläget fast driftställe eller royalties arise, through a perma-
  utövar självständig yrkesverksam- nent establishment situated therein,
  het i denna andra stat från där or performs in that other State
  belägen stadigvarande anordning, independent personal services
  samt den rättighet eller egendom i from a fixed base situated therein,
  fråga om vilken royaltyn betalas and the right or property in respect
  äger verkligt samband med det of which the royalties are paid is
  fasta driftstället eller den stadig- effectively connected with such
  varande anordningen. I sådant fall permanent establishment or fixed
  tillämpas bestämmelserna i artikel base. In such case the provisions
  7 respektive artikel 14.     of Article 7 or Article 14, as the
              case may be, shall apply.    
  5. Royalty anses härröra från en 5. Royalties shall be deemed to
  avtalsslutande stat om utbetalaren arise in a Contracting State when
  är en person med hemvist i denna the payer is a resident of that State.
  stat. Om emellertid den person Where, however, the person pay-
  som betalar royaltyn, vare sig han ing the royalties, whether he is a
  har hemvist i en avtalsslutande stat resident of a Contracting State or
  eller inte, i en avtalsslutande stat not, has in a Contracting State a
  har fast driftställe eller stadig- permanent establishment or a fixed
  varande anordning i samband med base in connection with which the
  vilken   skyldigheten att betala liability to pay the royalties was
  royaltyn uppkommit, och royaltyn incurred, and such royalties are
  belastar det fasta driftstället eller borne by such permanent estab-
  den stadigvarande anordningen, lishment or fixed base, then such
  anses royaltyn härröra från den stat royalties shall be deemed to arise
  där det fasta driftstället eller den in the State in which the perma-
22 stadigvarande anordningen finns. nent establishment or fixed base is

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

situated. Prop. 2015/16:172
6. Where, by reason of a special  
relationship between the payer and  
the beneficial owner or between  
both of them and some other per-  
son, the amount of the royalties,  
having regard to the use, right or  
information for which they are  
paid, exceeds the amount which  
would have been agreed upon by  
the payer and the beneficial owner  
in the absence of such relationship,  
the provisions of this Article shall  
apply only to the last-mentioned  
amount. In such case, the excess  
part of the payments shall remain  
taxable according to the laws of  
each Contracting State, due regard  
being had to the other provisions  
of this Convention.  
Artikel 13 Article 13      
Kapitalvinst Capital gains      
1. Vinst, som person med hem- 1. Gains derived by a resident of  
vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the  
var på grund av överlåtelse av alienation of immovable property  
sådan fast egendom som avses i referred to in Article 6 and situated  
artikel 6 och som är belägen i den in the other Contracting State, or  
andra avtalsslutande staten, eller from the alienation of shares in a  
på grund av avyttring av andelar i company the assets of which con-  
ett bolag vars tillgångar huvudsak- sist principally of such property,  
ligen består av sådan egendom, får may be taxed in that other State.  
beskattas i denna andra stat.        
2. Vinst på grund av överlåtelse 2. Gains from alienation of  
av lös egendom som utgör del av movable property forming part of  
rörelsetillgångarna i fast driftställe, the business property of a perma-  
vilket ett företag i en avtalsslu- nent establishment which an enter-  
tande stat har i den andra avtals- prise of a Contracting State has in  
slutande staten, eller av lös egen- the other Contracting State or of  
dom hänförlig till stadigvarande movable property pertaining to a  
anordning för att utöva självstän- fixed base available to a resident  
dig yrkesverksamhet, som person of a Contracting State in the other  
med hemvist i en avtalsslutande Contracting State for the purpose  
stat har i den andra avtalsslutande of performing independent per-  
staten, får beskattas i denna andra sonal services, including such  
stat. Detsamma gäller vinst på gains from the alienation of such a  
grund av överlåtelse av sådant fast permanent establishment (alone or  
driftställe (för sig eller tillsammans with the whole enterprise) or of  
med hela företaget) eller av sådan such fixed base, may be taxed in 23
Prop. 2015/16:172 stadigvarande anordning. that other State.
3. Vinst som person med hem- 3. Gains derived by a resident of
vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-
var på grund av överlåtelse av ation of ships or aircraft operated
skepp eller luftfartyg som används in international traffic or movable
i internationell trafik eller lös property pertaining to the opera-
egendom som är hänförlig till tion of such ships or aircraft, shall
användningen av sådana skepp be taxable only in that State.
eller luftfartyg, beskattas endast i  
denna stat.  
4. Vinst på grund av överlåtelse 4. Gains from the alienation of
av annan egendom än sådan som any property other than that
avses i punkterna 1, 2 och 3 be- referred to in paragraphs 1, 2 and
skattas endast i den avtalsslutande 3, shall be taxable only in the Con-
stat där överlåtaren har hemvist. tracting State of which the
  alienator is a resident.
5. Vinst på grund av överlåtelse 5. Notwithstanding the pro-
av tillgångar, som förvärvas av en visions of paragraph 4, gains from
fysisk person som har haft hemvist the alienation of any property
i en avtalsslutande stat och fått derived by an individual who has
hemvist i den andra avtalsslutande been a resident of a Contracting
staten, får – utan hinder av be- State and who has become a
stämmelserna i punkt 4 – beskattas resident of the other Contracting
i den förstnämnda staten om över- State, may be taxed in the first-
låtelsen av tillgångarna inträffar mentioned State if the alienation of
vid något tillfälle under de fem år the property occurs at any time
som följer närmast efter den tid- during the five years next
punkt då personen upphört att ha following the date on which the
hemvist i den förstnämnda staten. individual has ceased to be a
  resident of the first-mentioned
  State.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

  1. Inkomst, som en fysisk person
  med hemvist i en avtalsslutande
  stat förvärvar genom att utöva fritt
  yrke eller annan självständig
  verksamhet, beskattas endast i
  denna stat. Sådan inkomst får
  emellertid även beskattas i den
  andra avtalsslutande staten om:  
  a) den fysiska personens vistelse
  i den andra avtalsslutande staten
  varar under en tidsperiod eller
  tidsperioder som sammanlagt
  överstiger 183 dagar under en
24 tolvmånadersperiod, men endast så

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if:

(a) the individual is present in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, but only so much thereof as is attributable to services

stor del av den som är hänförlig till performed in that other State; or Prop. 2015/16:172
verksamheten som utövats i denna          
andra stat, eller                    
b) den fysiska personen har en (b) the individual has a fixed  
stadigvarande anordning i den base regularly available to him in  
andra avtalsslutande staten, som the other Contracting State for the  
regelmässigt står till hans för- purpose of performing his activi-  
fogande för att utöva verksam- ties, but only so much thereof as is  
heten, men endast så stor del av attributable to that fixed base.  
den som är hänförlig till denna          
stadigvarande anordning.              
2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri- 2. The term “professional ser-  
per särskilt självständig veten- vices” includes especially inde-  
skaplig, litterär, konstnärlig, upp- pendent scientific, literary, artistic,  
fostrings- eller undervisningsverk- educational or teaching activities  
samhet samt sådan självständig as well as the independent activi-  
verksamhet som läkare, advokater, ties of physicians, lawyers,  
ingenjörer, arkitekter, tandläkare engineers, architects, dentists and  
och revisorer utövar.       accountants.      
Artikel 15             Article 15      
Enskild tjänst           Dependent personal services  
1. Om inte bestämmelserna i 1. Subject to the provisions of  
artiklarna 16, 18 och 19 föranleder Articles 16, 18 and 19, salaries,  
annat, beskattas lön och annan wages and other similar remunera-  
liknande ersättning, som person tion derived by a resident of a  
med hemvist i en avtalsslutande Contracting State in respect of an  
stat uppbär på grund av anställ- employment shall be taxable only  
ning, endast i denna stat, såvida in that State unless the employ-  
inte arbetet utförs i den andra av- ment is exercised in the other  
talsslutande staten. Om arbetet Contracting State. If the employ-  
utförs i denna andra stat, får ersätt- ment is so exercised, such remune-  
ning som uppbärs för arbetet ration as is derived therefrom may  
beskattas där.           be taxed in that other State.  
2. Utan hinder av bestämmel- 2. Notwithstanding the provi-  
serna i punkt 1 beskattas ersätt- sions of paragraph 1, remuneration  
ning, som person med hemvist i en derived by a resident of a Con-  
avtalsslutande stat uppbär för tracting State in respect of an em-  
arbete i den andra avtalsslutande ployment exercised in the other  
staten, endast i den förstnämnda Contracting State shall be taxable  
staten, om:             only in the first-mentioned State if:  
a) mottagaren vistas i den andra (a) the recipient is present in the  
staten under tidsperiod eller tids- other State for a period or periods  
perioder som sammanlagt inte not exceeding in the aggregate 183  
överstiger 183 dagar under en days in any twelve month period  
tolvmånadersperiod som börjar commencing or ending in the  
eller slutar under beskattningsåret i fiscal year concerned; and    
fråga,                          
b) ersättningen betalas av ar- (b) the remuneration is paid by, 25

Prop. 2015/16:172 betsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Artikel 16 Article 16
Styrelsearvode Directors' fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

  Artikel 17           Article 17  
  Artister och sportutövare   Artistes and sportsmen
  1. Utan hinder av bestämmel- 1. Notwithstanding the provi-
  serna i artiklarna 14 och 15 får sions of Articles 14 and 15,
  inkomst, som person med hemvist income derived by a resident of a
  i en avtalsslutande stat förvärvar Contracting State as an artiste,
  genom sin personliga verksamhet i such as a theatre, motion picture,
  den andra avtalsslutande staten i radio or television artiste, or a
  egenskap av artist, såsom teater- musician, or as a sportsman, from
  eller filmskådespelare, radio- eller his personal activities as such
  televisionsartist eller musiker, eller exercised in the other Contracting
  i egenskap av sportutövare, be- State, may be taxed in that other
  skattas i denna andra stat.   State.  
  2. I fall då inkomst genom per- 2. Where income in respect of
  sonlig verksamhet, som artist eller personal activities exercised by an
  sportutövare bedriver i denna artiste or a sportsman in his capac-
  egenskap, inte tillfaller artisten ity as such accrues not to the ar-
  eller sportutövaren själv utan tiste or sportsman himself but to
  annan person, får denna inkomst, another person, that income may,
26 utan hinder av bestämmelserna i notwithstanding the provisions of
artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i Articles 7, 14 and 15, be taxed in Prop. 2015/16:172
den avtalsslutande stat där artisten the Contracting State in which the
eller sportutövaren bedriver activities of the artiste or sports-
verksamheten.       man are exercised.    
3. Bestämmelserna i punkterna 1 3. The provisions of paragraphs
och 2 i denna artikel tillämpas inte 1 and 2 of this Article shall not
på inkomst som härrör från verk- apply to income derived from
samhet som artist eller sport- activities performed in a Con-
utövare bedriver i en avtals- tracting State by artistes or
slutande stat i fall då besöket i sportsmen if the visit to that State
denna stat huvudsakligen bekostas is substantially supported by pub-
av offentliga medel i den andra lic funds of the other Contracting
avtalsslutande staten eller dess State or an administrative territo-
administrativa territoriella under- rial subdivision or local authority
avdelningar eller   lokala thereof. In such a case the income
myndigheter. I sådant fall be- shall be taxable only in the State of
skattas inkomsten endast i den stat which the artiste or sportsman is a
där artisten eller sportutövaren har resident.    
hemvist.              
Artikel 18         Article 18    
Pensioner, livräntor och liknande Pensions, annuities and similar
betalningar         payments    
1. Pension och annan liknande 1. Pensions and other similar
ersättning, utbetalning enligt remuneration, disbursements under
socialförsäkringslagstiftningen och the Social Security legislation and
livränta, som härrör från en avtals- annuities arising in a Contracting
slutande stat och betalas till person State and paid to a resident of the
med hemvist i den andra avtals- other Contracting State may be
slutande staten, får beskattas i den taxed in the first-mentioned Con-
förstnämnda avtalsslutande staten. tracting State.    
2. Med uttrycket ”livränta” för- 2. The term “annuity” means a
stås ett fastställt belopp, som ut- stated sum payable periodically at
betalas periodiskt fastställda stated times during life or during a
tider under en persons livstid eller specified or ascertainable period of
under angiven eller fastställbar time under an obligation to make
tidsperiod och som utgår på grund the payments in return for ade-
av förpliktelse att verkställa dessa quate and full consideration in
utbetalningar som ersättning för money or money's worth.  

däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning med undantag för pension, som betalas av en

Article 19  
Government service  
1. (a) Salaries, wages and other  
similar remuneration, other than a  
pension, paid by a Contracting 27
Prop. 2015/16:172 avtalsslutande stat, en av dess State or an administrative
administrativa territoriella under- territorial subdivision or a local
avdelningar   eller lokala authority thereof to an individual
myndigheter till fysisk person på in respect of services rendered to
grund av arbete som utförs i denna that State or subdivision or
stats, underavdelnings eller authority shall be taxable only in
myndighets tjänst, beskattas endast that State.      
i denna stat.                  
b) Sådan lön och annan liknande (b) However, such salaries,
ersättning beskattas   emellertid wages and other similar remunera-
endast i den andra avtalsslutande tion shall be taxable only in the
staten om arbetet utförs i denna other Contracting State if the ser-
andra stat och personen i fråga har vices are rendered in that other
hemvist i denna stat och:     State and the individual is a resi-
              dent of that State who:  
1) är medborgare i denna stat, (i) is a national of that State; or
eller                      
2) inte fick hemvist i denna stat (ii) did not become a resident of
uteslutande för att utföra arbetet. that State solely for the purpose of
              rendering the services.  
2. Bestämmelserna i artiklarna 2. The provisions of Articles 15,
15, 16 och 17 tillämpas på ersätt- 16 and 17 shall apply to remunera-
ning som betalas på grund av ar- tion in respect of services rendered
bete som utförts i samband med in connection with a business
rörelse som bedrivs av en avtals- carried on by a Contracting State
slutande stat, en av dess admini- or an administrative territorial sub-
strativa territoriella underavdel- division or a local authority
ningar eller lokala myndigheter. thereof.        
Artikel 20           Article 20      
Studerande           Students        
Studerande eller affärspraktikant Payments which a student or
som har eller omedelbart före business apprentice who is or was
vistelsen i en avtalsslutande stat immediately before visiting a
hade hemvist i den andra avtals- Contracting State a resident of the
slutande staten och som vistas i other Contracting State and who is
den förstnämnda staten uteslutande present in the first-mentioned State
för sin undervisning eller praktik, solely for the purpose of his
beskattas inte i denna stat för be- education or training receives for
lopp som han erhåller för sitt the purpose of his maintenance,
uppehälle, sin undervisning eller education or training shall not be
praktik, om beloppen härrör från taxed in that State, provided that
källa utanför denna stat.     such payments arise from sources
              outside that State.    

28

Artikel 21       Article 21 Prop. 2015/16:172
Annan inkomst     Other income  
1. Inkomst som person med 1. Items of income of a resident
hemvist i en avtalsslutande stat of a Contracting State, wherever
förvärvar och som inte behandlas i arising, not dealt with in the fore-
föregående artiklar av detta avtal going Articles of this Convention
beskattas endast i denna stat, oav- shall be taxable only in that State.
sett varifrån inkomsten härrör.        
2. Bestämmelserna i punkt 1 til- 2. The provisions of paragraph 1
lämpas inte på inkomst, med shall not apply to income, other
undantag för inkomst av fast egen- than income from immovable
dom som avses i artikel 6 punkt 2, property as defined in paragraph 2
om mottagaren av inkomsten har of Article 6, if the recipient of such
hemvist i en avtalsslutande stat income, being a resident of a Con-
och bedriver rörelse i den andra tracting State, carries on business
avtalsslutande staten från där be- in the other Contracting State
läget fast driftställe eller utövar through a permanent establishment
självständig yrkesverksamhet i situated therein, or performs in that
denna andra stat från där belägen other State independent personal
stadigvarande anordning, samt den services from a fixed base situated
rättighet eller egendom i fråga om therein, and the right or property in
vilken inkomsten betalas äger respect of which the income is
verkligt samband med det fasta paid is effectively connected with
driftstället eller den stadigvarande such permanent establishment or
anordningen. I sådant fall tilläm- fixed base. In such case the provi-
pas bestämmelserna i artikel 7 sions of Article 7 or Article 14, as
respektive artikel 14.     the case may be, shall apply.
Artikel 22         Article 22  
Undanröjande av dubbelbeskatt- Elimination of double taxation
ning              
1. Beträffande Azerbajdzjan ska 1. In the case of Azerbaijan,
dubbelbeskattning undvikas double taxation shall be avoided as
följande sätt:       follows:  
Om person med hemvist i Azer- If a resident of Azerbaijan de-
bajdzjan förvärvar inkomst i rives income in Sweden which in
Sverige som i enlighet med accordance with the provisions of
bestämmelserna i detta avtal är this Convention are taxable in
beskattningsbar i Sverige ska skatt Sweden the amount of paid tax on
på inkomst som erlagts av denna income in Sweden will be de-
person i Sverige avräknas från den ducted out of tax levied from that
skatt som uttagits på inkomsten i person in respect of such income
Azerbajdzjan. Avräkningsbeloppet in Azerbaijan. Such deduction,
ska emellertid inte överstiga however, shall not exceed the tax
skatten i Azerbajdzjan som belöper amount of Azerbaijan on income
på inkomst beräknad i enlighet calculated in accordance with its
med dess lagstiftning och skatte- law and tax regulation. 29
Prop. 2015/16:172 föreskrifter.                
2. Beträffande   Sverige ska 2. In the case of Sweden, double
dubbelbeskattning undvikas   taxation shall be avoided as
följande sätt:           follows:    
a) Om person med hemvist i (a) Where a resident of Sweden
Sverige förvärvar inkomst som derives income which under the
enligt azerbajdzjansk lagstiftning laws of Azerbaijan and in accord-
och i enlighet med bestämmelserna ance with the provisions of this
i detta avtal får beskattas i Convention may be taxed in
Azerbajdzjan, ska Sverige - med Azerbaijan, Sweden shall allow –
beaktande av bestämmelserna i subject to the provisions of the
svensk lagstiftning beträffande laws of Sweden concerning credit
avräkning av utländsk skatt (även i for foreign tax (as it may be
den lydelse de framledes kan få amended from time to time
genom att ändras utan att den without changing the general
allmänna princip som anges här principle hereof) – as a deduction
ändras) - från den svenska skatten from the tax on such income, an
på inkomsten avräkna ett belopp amount equal to the Azerbaijani
motsvarande den azerbajdzjanska tax paid in respect of such income.
skatt som erlagts på inkomsten.        
b) Om person med hemvist i (b) Where a resident of Sweden
Sverige förvärvar inkomst, som i derives income which, in accord-
enlighet med bestämmelserna i ance with the provisions of this
detta avtal beskattas endast i Convention, shall be taxable only
Azerbajdzjan, får Sverige vid fast- in Azerbaijan, Sweden may, when
ställandet av skattesatsen för determining the graduated rate of
svensk progressiv skatt beakta den Swedish tax, take into account the
inkomst som ska beskattas endast i income which shall be taxable
Azerbajdzjan.           only in Azerbaijan.    
c) Utan hinder av bestämmel- (c) Notwithstanding the provi-
serna i a) i denna punkt är sions of sub-paragraph (a) of this
utdelning från bolag med hemvist i paragraph, dividends paid by a
Azerbajdzjan till bolag med hem- company which is a resident of
vist i Sverige undantagen från Azerbaijan to a company which is
svensk skatt enligt bestämmelserna a resident of Sweden shall be ex-
i svensk lagstiftning om skatte- empt from Swedish tax according
befrielse för utdelning som betalas to the provisions of Swedish law
till svenska bolag från bolag i governing the exemption of tax on
utlandet.             dividends paid to Swedish compa-
              nies by companies abroad.  

30

Artikel 23             Article 23         Prop. 2015/16:172
Förbud mot diskriminering   Non-discrimination        
1. Medborgare i en avtals- 1. Nationals of a Contracting  
slutande stat ska inte i den andra State shall not be subjected in the  
avtalsslutande staten bli föremål other Contracting State to any  
för beskattning eller därmed taxation or any requirement con-  
sammanhängande krav som är av nected therewith, which is other or  
annat slag eller mer tyngande än more burdensome than the taxation  
den beskattning och därmed and connected requirements to  
sammanhängande krav som med- which nationals of that other State  
borgare i denna andra stat under in the same circumstances, in par-  
samma förhållanden, särskilt såvitt ticular with respect to residence,  
avser hemvist, är eller kan bli are or may be subjected. This  
underkastad. Utan hinder av provision shall, notwithstanding  
bestämmelserna i artikel 1 tilläm- the provisions of Article 1, also  
pas denna bestämmelse även på apply to persons who are not resi-  
person som inte har hemvist i en dents of one or both of the Con-  
avtalsslutande stat eller i båda tracting States.          
avtalsslutande staterna.                      
2. Beskattningen av fast drift- 2. The taxation on a permanent  
ställe, som företag i en avtals- establishment which an enterprise  
slutande stat har i den andra avtals- of a Contracting State has in the  
slutande staten, ska i denna andra other Contracting State shall not  
stat inte vara mindre fördelaktig än be less favourably levied in that  
beskattningen av företag i denna other State than the taxation levied  
andra stat, som bedriver verksam- on enterprises of that other State  
het av samma slag.         carrying on the same activities.    
3. Bestämmelserna i denna arti- 3. Nothing in this Article shall  
kel anses inte medföra skyldighet be construed as obliging a Con-  
för en avtalsslutande stat att medge tracting State to grant to residents  
personer med hemvist i den andra of the other Contracting State any  
avtalsslutande staten sådant personal allowances, reliefs or  
personligt avdrag vid beskatt- reductions for taxation purposes on  
ningen, sådan skattebefrielse eller account of civil status or family  
skattenedsättning grund av responsibilities which it grants to  
civilstånd eller försörjningsplikt, its own residents.        
som medges personer med hemvist                
i den egna staten.                        
4. Utom i de fall då bestämmel- 4. Except where the provisions  
serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 of paragraph 1 of Article 9, para-  
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 graph 7 of Article 11, or paragraph  
tillämpas, är ränta, royalty och 6 of Article 12, apply, interest,  
annan betalning från företag i en royalties and other disbursements  
avtalsslutande stat till person med paid by an enterprise of a Con-  
hemvist i den andra avtalsslutande tracting State to a resident of the  
staten avdragsgilla vid be- other Contracting State shall, for  
stämmandet av den beskattnings- the purpose of determining the  
bara inkomsten för sådant företag taxable profits of such enterprise,  
på samma villkor som betalning be deductible under the same 31
Prop. 2015/16:172 till person med hemvist i den conditions as if they had been paid
  förstnämnda staten.       to a resident of the first-mentioned
                  State.
  5. Företag i en avtalsslutande 5. Enterprises of a Contracting
  stat, vars kapital helt eller delvis State, the capital of which is
  ägs eller kontrolleras, direkt eller wholly or partly owned or con-
  indirekt, av en eller flera personer trolled, directly or indirectly, by
  med hemvist i den andra avtals- one or more residents of the other
  slutande staten, ska inte i den Contracting State, shall not be
  förstnämnda staten bli föremål för subject in the first-mentioned State
  beskattning eller därmed samman- to any taxation or any requirement
  hängande krav som är av annat connected therewith which is other
  slag eller mer tyngande än den or more burdensome than the taxa-
  beskattning och därmed samman- tion and connected requirements to
  hängande krav som annat liknande which other similar enterprises of
  företag i den förstnämnda staten är the first-mentioned State are or
  eller kan bli underkastat.     may be subjected.
  6. Utan hinder av bestämmel- 6. The provisions of this Article
  serna i artikel 2 tillämpas bestäm- shall, notwithstanding the provi-
  melserna i denna artikel på skatter sions of Article 2, apply to taxes of
  av varje slag och beskaffenhet. every kind and description.
  Artikel 24             Article 24
  Förfarandet vid ömsesidig över- Mutual agreement procedure
  enskommelse              
  1. Om en person anser att en 1. Where a person considers that
  avtalsslutande stat eller båda the actions of one or both of the
  avtalsslutande staterna vidtagit Contracting States result or will
  åtgärder som för honom medför result for him in taxation not in
  eller kommer att medföra beskatt- accordance with the provisions of
  ning som strider mot bestämmel- this Convention, he may, irrespec-
  serna i detta avtal, kan han, utan tive of the remedies provided by
  att detta påverkar hans rätt att the domestic law of those States,
  använda sig av de rättsmedel som present his case to the competent
  finns i dessa staters interna rätts- authority of the Contracting State
  ordning, lägga fram saken för den of which he is a resident or, if his
  behöriga myndigheten i den avtals- case comes under paragraph 1 of
  slutande stat där han har hemvist Article 23, to that of the Contract-
  eller, om fråga är om tillämpning ing State of which he is a national.
  av artikel 23 punkt 1, i den avtals- The case must be presented within
  slutande stat där han är med- three years from the first notifica-
  borgare. Saken ska läggas fram tion of the action resulting in taxa-
  inom tre år från den tidpunkt då tion not in accordance with the
  personen i fråga fick vetskap om provisions of the Convention.
  den åtgärd som givit upphov till  
  beskattning som strider mot be-  
  stämmelserna i avtalet.        
  2. Om den behöriga myndig- 2. The competent authority shall
32 heten finner invändningen grundad endeavour, if the objection appears

men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

to it to be justified and if it is not Prop. 2015/16:172 itself able to arrive at a satisfactory

solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3.The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4.The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras administrativa territoriella underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their administrative territorial subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

33

Prop. 2015/16:172 2. Upplysningar som en avtals- 2. Any information received un-
  slutande stat tagit emot enligt der paragraph 1 by a Contracting
  punkt 1 ska behandlas som hem- State shall be treated as secret in
  liga på samma sätt som upplys- the same manner as information
  ningar som erhållits enligt den obtained under the domestic laws
  interna lagstiftningen i denna stat of that State and shall be disclosed
  och får yppas endast för personer only to persons or authorities (in-
  eller myndigheter (däri inbegripet cluding courts and administrative
  domstolar   och förvaltningsorgan) bodies) concerned with the
  som fastställer, uppbär eller driver assessment or collection of, the
  in de skatter som åsyftas i punkt 1 enforcement or prosecution in re-
  eller handlägger åtal eller över- spect of, or the determination of
  klagande i fråga om dessa skatter appeals in relation to the taxes
  eller som utövar tillsyn över referred to in paragraph 1, or the
  nämnda   verksamheter. Dessa oversight of the above. Such
  personer eller myndigheter får an- persons or authorities shall use the
  vända upplysningarna bara för information only for such pur-
  sådana ändamål. De får yppa upp- poses. They may disclose the in-
  lysningarna vid offentlig rättegång formation in public court pro-
  eller i domstolsavgöranden. Utan ceedings or in judicial decisions.
  hinder av ovanstående får upplys- Notwithstanding the foregoing,
  ningar som en avtalsslutande stat information received by a Con-
  mottagit användas för andra ända- tracting State may be used for
  mål när sådana upplysningar får other purposes when such infor-
  användas för sådana andra ända- mation may be used for such other
  mål enligt lagstiftningen i båda purposes under the laws of both
  avtalsslutande staterna och den States and the competent authority
  behöriga myndigheten i den avtals- of the supplying State authorises
  slutande stat som lämnat upp- such use.        
  lysningarna tillåtit sådant använ-            
  dande.                          
  3. Bestämmelserna i punkterna 1 3. In no case shall the provisions
  och 2 medför inte skyldighet för en of paragraphs 1 and 2 be construed
  avtalsslutande stat att:     so as to impose on a Contracting
                  State the obligation:      
  a) vidta   förvaltningsåtgärder (a) to carry out administrative
  som avviker från lagstiftning och measures at variance with the laws
  administrativ praxis i denna avtals- and administrative practice of that
  slutande stat eller i den andra av- or of the other Contracting State;
  talsslutande staten,                  
  b) lämna upplysningar som inte (b) to supply information which
  är tillgängliga enligt lagstiftning is not obtainable under the laws or
  eller sedvanlig administrativ praxis in the normal course of the admini-
  i denna avtalsslutande stat eller i stration of that or of the other
  den andra avtalsslutande staten, Contracting State;      
  c) lämna upplysningar som (c) to supply information which
  skulle   röja   affärshemlighet, would disclose any trade, business,
  industri-, handels- eller yrkes- industrial, commercial or pro-
  hemlighet   eller i närings- fessional secret or trade process, or
  verksamhet nyttjat förfaringssätt information, the disclosure of
34 eller   upplysningar, vilkas which would be contrary to public
överlämnande skulle strida mot policy (ordre public).   Prop. 2015/16:172
allmänna hänsyn (ordre public).          
4. Då en avtalsslutande stat be- 4. If information is requested by  
gär upplysningar enligt denna a Contracting State in accordance  
artikel ska den andra avtalsslutan- with this Article, the other Con-  
de staten använda de medel som tracting State shall use its infor-  
denna stat förfogar över för att mation gathering measures to  
inhämta de begärda upplys- obtain the requested information,  
ningarna, även om denna andra even though that other State may  
stat inte har behov av upplysning- not need such information for its  
arna för sina egna beskattnings- own tax purposes. The obligation  
ändamål. Förpliktelsen i före- contained in the preceding sen-  
gående mening   begränsas av tence is subject to the limitations  
bestämmelserna i punkt 3, men of paragraph 3 but in no case shall  
detta medför inte en rätt för en such limitations be construed to  
avtalsslutande stat att vägra lämna permit a Contracting State to  
upplysningar uteslutande därför att decline to supply information  
denna stat inte har något eget solely because it has no domestic  
intresse av sådana upplysningar. interest in such information.  
5. Bestämmelserna i punkt 3 5. In no case shall the provisions  
medför inte rätt för en avtals- of paragraph 3 be construed to  
slutande stat att vägra att lämna permit a Contracting State to de-  
upplysningar uteslutande därför att cline to supply information solely  
upplysningarna   innehas   av en because the information is held by  
bank, annan finansiell institution, a bank, other financial institution,  
ombud, representant eller förval- nominee or person acting in an  
tare eller därför att upplysningarna agency or a fiduciary capacity or  
gäller äganderätt i en person.   because it relates to ownership  
                      interests in a person.    
Artikel 26                 Article 26      
Begränsning av förmåner       Limitations of benefits  
Utan hinder av övriga bestäm- Notwithstanding any other pro-  
melser i detta avtal, om       visions of this Convention, where  
a) bolag med hemvist i en (a) a company that is a resident  
avtalsslutande stat huvudsakligen of a Contracting State derives its  
förvärvar sina inkomster från income primarily from other States  
andra stater                          
1) från aktiviteter sådana som (i) from activities such as bank-  
bank-, sjöfarts-, finans- eller för- ing, shipping, financing or insur-  
säkringsverksamhet, eller       ance or        
2) genom att vara huvudkontor, (ii) from being the headquarters,  
coordination centre eller liknande co-ordination centre or similar  
enhet   som     tillhandahåller entity providing administrative  
administrativa eller andra tjänster services or other support to a  
till en grupp av bolag som bedriver group of companies which carry  
rörelse huvudsakligen i andra on business primarily in other  
stater, och                 States; and      
b) sådan inkomst, i andra fall än (b) except for the application of 35
Prop. 2015/16:172 då tillämpning sker av den metod the method of elimination of dou-
för undvikande av dubbelbeskatt- ble taxation normally applied by
ning som normalt tillämpas av that State, such income would bear
denna stat, beskattas väsentligt a significantly lower tax under the
lägre enligt lagstiftningen i denna laws of that State than income
stat än inkomst från liknande verk- from similar activities carried out
samhet som bedrivs inom denna within that State or from being the
stat eller genom att vara huvud- headquarters, co-ordination centre
kontor, coordination centre eller or similar entity providing ad-
liknande enhet som tillhandahåller ministrative services or other
administrativa eller andra tjänster support to a group of companies
till en grupp av bolag som bedriver which carry on business in that
rörelse i denna stat,   State, as the case may be,
ska de bestämmelser i detta avtal any provisions of this Conven-
som medger undantag från eller tion conferring an exemption or a
nedsättning av skatt inte tillämpas reduction of tax shall not apply to
på inkomst som sådant bolag för- the income of such company and
värvar och inte heller på utdelning to the dividends paid by such
som betalas av sådant bolag. company.    
Artikel 27     Article 27    
Medlemmar av diplomatisk be- Members of diplomatic missions
skickning och konsulat   and consular posts  
Bestämmelserna i detta avtal be- Nothing in this Convention shall
rör inte de privilegier vid beskatt- affect the fiscal privileges of
ningen som enligt folkrättens members of diplomatic missions
allmänna regler eller bestämmelser and consular posts under the gen-
i särskilda överenskommelser eral rules of international law or
tillkommer medlemmar av diplo- under the provisions of special
matisk beskickning och konsulat. agreements.    
Artikel 28     Article 28    
Ikraftträdande     Entry into force  

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen på diplomatisk väg underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats interna lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, that the procedures required by their domestic laws for entry into force of this Convention have been complied with.

36

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot och ska därefter tillämpas

a)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

b)i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

2. The Convention shall enter Prop. 2015/16:172 into force on the thirtieth day after

the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

(a)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

(b)in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force.

Artikel 29   Article 29
Upphörande   Termination
Detta avtal förblir i kraft till dess This Convention shall remain in
att det sägs upp av en avtals- force until terminated by a Con-
slutande stat. Vardera avtals- tracting State. Either Contracting
slutande staten kan på diplomatisk State may terminate the Conven-
väg skriftligen säga upp avtalet tion, through diplomatic channels,
genom underrättelse härom minst by giving written notice of termi-
sex månader före utgången av nation at least six months before
något kalenderår. I händelse av the end of any calendar year. In
sådan uppsägning upphör avtalet such case, the Convention shall
att gälla   cease to have effect
a) i fråga om källskatter, på be- (a) in respect of taxes withheld
lopp som betalas eller tillgodoförs at source, for amounts paid or
den 1 januari det år som följer credited on or after the first day of
närmast efter utgången av sex- January of the year next following
månadersperioden eller senare, the end of the six month period;
b) i fråga om andra skatter på (b) in respect of other taxes on
inkomst, på skatt som påförs för income, on taxes chargeable for
beskattningsår som börjar den any tax year beginning on or after
1 januari det år som följer närmast the first day of January of the year
efter utgången av sexmånaders- next following the end of the six
perioden eller senare.   month period.

37

Prop. 2015/16:172 Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Baku den 10 februari 2016, i två exemplar på svenska, azerbajdzjanska och engelska språken, varvid samtliga tre texter har samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna ska den engelska texten ha företräde.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention.

Done at Baku, this 10th day of February 2016, in duplicate in the Swedish, Azerbaijani and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation between the texts the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Margot Wallström   Margot Wallström
För Republiken Azerbajdzjans For the Government of the
regering   Republic of Azerbaijan
Elmar Mammadyarov   Elmar Mammadyarov

38

Protokoll   Protocol Prop. 2015/16:172
Vid undertecknandet av avtalet At the signing of the Convention  
mellan Konungariket Sveriges between the Government of the  
regering och Republiken Azer- Kingdom of Sweden and the Gov-  
bajdzjans regering för undvikande ernment of the Republic of Azer-  
av dubbelbeskattning och förhind- baijan for the avoidance of double  
rande av skatteflykt beträffande taxation and the prevention of  
skatter på inkomst, har underteck- fiscal evasion with respect to taxes  
nade kommit överens om att föl- on income, the undersigned have  
jande ska utgöra en integrerande agreed that the following shall  
del av avtalet:   form an integral part of the Con-  
      vention:  
Med hänvisning till artikel 1 With reference to Article 1
Såvitt avser svensk skatt ska in- For the purposes of Swedish tax,
komst som förvärvas av eller ge- in the case of an item of income
nom en person vars inkomst enligt derived by or through a person that
svensk lagstiftning är föremål för is fiscally transparent under Swe-
delägarbeskattning, anses förvär- dish law, such item shall be con-
vad av en person med hemvist i en sidered to be derived by a resident
av de avtalsslutande staterna till of a Contracting State to the extent
den del som inkomsten, enligt that the item is treated for the
skattelagstiftningen i denna stat, purposes of the taxation law of
behandlas som inkomst hos en such State as the income of a resi-
person med hemvist i staten i dent.
fråga.  
Med hänvisning till artikel 2 With reference to Article 2
Avgifterna eller skatterna The fees or taxes paid under the
betalade enligt svensk social- Swedish Social Security Legisla-
försäkringslagstiftning och enligt tion and according to the provi-
bestämmelserna i lagen sions of the Act (1994:1920) on
(1994:1920) om allmän löneavgift, General salary fees, the Act
lagen (1990:659) om särskild löne- (1990:659) on Special salary tax
skatt på vissa förvärvsinkomster on earned income and the Act
och lagen (1991:687) om särskild (1991:687) on Special salary tax
löneskatt pensionskostnader on pension costs or any similar fee
eller liknande avgift eller skatt or tax which is imposed after the
som påförs efter dagen för date of signature of the Conven-
undertecknande av konventionen, tion, are not covered by the Con-
omfattas inte av konventionen. vention.
Med hänvisning till artikel 5   With reference to Article 5    
Vid tillämpning av punkt 2 f) For the application of subpara-  
innebär orden ”installation eller graph (f) of paragraph 2, it is  
konstruktion” varje slags understood that the words  
stadigvarande plats för “installation or structure” mean 39

Prop. 2015/16:172 affärsverksamhet som används för utforskning av naturresurser, även om en sådan stadigvarande plats är ett fartyg eller en båt.

any kind of fixed place of business used for the exploration of natural resources even if such fixed place is a ship or a boat.

Med hänvisning till artikel 8 With reference to Article 8
Bestämmelserna i punkt 1 til- With respect to profits derived
lämpas på inkomst som förvärvas by the air transport consortium
av luftfartskonsortiet Scandinavian Scandinavian Airlines System
Airlines System (SAS) men endast (SAS) the provisions of paragraph
i fråga om den del av inkomsten 1 shall apply only to such part of
som motsvarar den andel av kon- the profits as corresponds to the
sortiet som innehas av SAS participation held in that consor-
Sverige AB, den svenske deläga- tium by SAS Sverige AB, the
ren i SAS. Swedish partner of SAS.
Med hänvisning till artikel 13 With reference to Article 13
Bestämmelserna i punkt 3 til- With respect to gains derived by
lämpas i fråga om vinst som för- the air transport consortium Scan-
värvas av luftfartskonsortiet Scan- dinavian Airlines System (SAS),
dinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 shall
men endast i fråga om den del av apply only to such part of the gains
vinsten som motsvarar den andel i as corresponds to the participation
konsortiet som innehas av SAS held in that consortium by SAS
Sverige AB, den svenske deläga- Sverige AB, the Swedish partner
ren i SAS. of SAS.
Med hänvisning till artikel 15 With reference to Article 15

Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete som utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas sådan ersättning endast i Sverige.

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

40

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Baku den 10 februari 2016, i två exemplar på svenska, azerbajdzjanska och engelska språken, varvid samtliga tre texter har samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna ska den engelska texten ha företräde.

In witness whereof the under- Prop. 2015/16:172 signed being duly authorized

thereto have signed this Protocol.

Done at Baku, this 10th day of February 2016, in duplicate in the Swedish, Azerbaijani and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation between the texts the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Margot Wallström   Margot Wallström
För Republiken Azerbajdzjans For the Government of the
regering   Republic of Azerbaijan
Elmar Mammadyarov   Elmar Mammadyarov

41

Prop. 2015/16:172 3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar med Azerbajdzjan om ett skatteavtal inleddes redan 1998. Ett avtalsutkast med tillhörande protokoll paraferades samma år efter förhandlingar i Stockholm. Utkastet, som upprättades på engelska, har genom skriftväxling varit föremål för en rad justeringar fram till 2015 då Sverige och Azerbajdzjan enades om en slutlig avtalstext. En svensk och en azerbajdzjansk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Baku den 10 februari 2016.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som undertecknades den 10 februari 2016. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbajdzjan

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.

Remissinstanserna: Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Remissinstanserna tillstyrker avtalet.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

42

4.1 Lagförslaget Prop. 2015/16:172

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. Endast den svenska och den engelska texten har bilagts lagförslaget. Den azerbajdzjanska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet(1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 §).

Enligt artikel 28 i avtalet ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vidare anges i lagförslaget att lagen ska tillämpas i fråga om källskatter på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, samt i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4.2Översiktligt om inkomstskattesystemet i Azerbajdzjan

4.2.1Bolagsbeskattning

Bolag som är hemmahörande (”resident”) i Azerbajdzjan är skattskyldiga där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Såsom hemmahörande anses bolag som är bildade eller har sin verkliga ledning (”place of effective management”) i Azerbajdzjan. Bolagsskatten uppgår till 20 procent.

Bolagsbeskattningen är utformad i enlighet med ett klassiskt system där bolaget ses som en självständig enhet, skild från delägarna. Det sker ingen beskattning på koncernnivå. Utdelning inom bolagssektorn är föremål för en slutlig källskatt om 10 procent. Azerbajdzjan har regleringar för Controlled Foreign Company (CFC) och internprissättning (Transfer Pricing).

Azerbajdzjan erbjuder under vissa förutsättningar förmånligare skattebehandling av vissa företag och vissa verksamheter. Exempelvis gäller särskilda skatteregler för projekt inom olje-, gas- och gruvindustrin. Det finns även möjligheter för vissa verksamheter att få fördelaktiga skattevillkor. Detta gäller s.k. ”Production Sharing Agreements” (PSA), ”Host Government Agreements” (HGA) och ”Investment Certificate” (IC).

Bolag som inte är bildade i Azerbajdzjan och som inte heller har sin verkliga ledning där betraktas som inte hemmahörande (”non-resident”) i

Azerbajdzjan. Bolag som inte anses vara hemmahörande i Azerbajdzjan men som har fast driftställe där är skattskyldiga för inkomst som

43

Prop. 2015/16:172 förvärvas genom det fasta driftstället. Skattesatsen är densamma som för inhemska bolag. Utländska bolag utan fast driftställe är skattskyldiga i Azerbajdzjan för vissa inkomster som härrör från landet, t.ex. inkomst av utdelning, ränta, royalty och avgifter (”fees”). I dessa fall tas en källskatt om 10–14 procent ut.

Azerbajdzjan tar även ut en egendomsskatt (property tax). Denna skatt uppgår till 1 procent av det genomsnittliga bokförda värdet av ett bolags materiella tillgångar. För fast driftställe beskattas endast de tillgångar som är hänförliga till det fasta driftstället.

4.2.2Fysiska personer

En fysisk person som vistas i Azerbajdzjan i mer än 182 dagar under ett år anses ha hemvist där och beskattas då för samtliga sina inkomster. Det gäller för såväl medborgare som utlänningar och även statslösa, med eller utan permanent boende i landet. För fysiska personer som tillbringar färre än 183 dagar under ett år i Azerbajdzjan avgörs frågan om hemvist av andra faktorer. Viktiga faktorer är i sådana fall i vilket land personen i fråga har centrum för sina levnadsintressen och stadigvarande vistas samt var denne är medborgare.

Inkomstskatten är progressiv och tas ut på den sammanlagda inkomsten av tjänst och kapital. Den högsta skattesatsen är 25 procent och tas ut på inkomster som överstiger 30 000 azerbajdzjanska manat (ca 160 000 svenska kronor). Näringsinkomster beskattas med 20 procent. Inkomst i form av utdelning, ränta och royalty beskattas med en källskatt om 10–14 procent.

Inkomstskatten innehålls från bruttolönen av arbetsgivaren som även betalar in en obligatorisk socialavgift på 3 procent av bruttolönen. Socialavgiften varierar dock kraftigt och inom de mer självständiga yrkena, såsom advokat och revisor, uppgår avgiften till 20 procent. För entreprenörsverksamhet inom sälj- och byggsektorn kan de sociala avgifterna uppgå till 50–100 procent av lagstadgad minimilön beroende av region.

Azerbajdzjan har ingen förmögenhetsskatt och inte heller arvs- eller gåvoskatt. En fastighetsskatt tas däremot ut som beräknas på fastighetens yta. Skattesatsen varierar från 0,1 procent till 0,4 procent beroende av i vilken region egendomen finns.

4.3Skatteavtalets innehåll

4.3.1Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).

För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de införlivas i svensk rätt, vilket sker genom inkorporering av avtalen.

Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett

44

inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk Prop. 2015/16:172 skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga

förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s modellavtal som utarbetats inom organisationen.

Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns, förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten. Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprätthålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.3.2Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Artikeln överensstämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1 d), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, administrativa territoriella underavdelningar eller lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”. På begäran av Azerbajdzjan används uttrycket administrativa territoriella underavdelningar” i avtalet. Motsvarande uttryck i OECD:s modellavtal är ”politiska underavdelningar”. Det förstnämnda uttrycket återkommer i ett flertal artiklar i avtalet.

I protokollet finns en bestämmelse rörande delägarbeskattade personer. Denna bestämmelse har på begäran av Azerbajdzjan fått begränsad räckvidd och gäller endast svensk skatt. Av protokollet följer såvitt avser svensk skatt, att inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt svensk lagstiftning är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande

staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna

45

Prop. 2015/16:172 stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen syftar till att beträffande svensk skatt säkerställa att en investering som görs via en i Sverige delägarbeskattad juridisk person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpningen av skatteavtalet ska man således i sådana fall se igenom det delägarbeskattade subjektet.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. Av artikel 2.4 framgår att avtalet även tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

Av protokollet framgår att avgifter eller skatter som betalats enligt svensk socialförsäkringslagstiftning och enligt bestämmelserna i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster respektive lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, inte omfattas av avtalet. Samma sak gäller liknande skatt eller avgift som påförs efter dagen för undertecknande av avtalet.

4.3.3Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal. En avvikelse från modellavtalet är dock att definitionerna av ”företag” (”enterprise”) och ”rörelse” (”business”) saknas i artikeln. Syftet med dessa definitioner i modellavtalet är främst att klargöra att inkomst från självständig yrkesutövning utgör ”rörelse” som omfattas av artikel 7 i modellavtalet.

Avtalet med Azerbajdzjan innehåller dock en särskild bestämmelse (artikel 14) som reglerar beskattning av sådan inkomst, varför definitionerna ovan är överflödiga i det här avtalet.

Vidare ska, enligt punkt 1 d) ett handelsbolag eller ett ”joint venture” som bildats enligt lagstiftningen i Azerbajdzjan och som vid beskattningen behandlas som skattesubjekt enligt dess interna rätt, behandlas som person vid tillämpningen av avtalet.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot

betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning

46

för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i den andra staten anses obegränsat skattskyldig även där.

Vid tillämpning av avtalet ska den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt artikel 4 i avtalet. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Azerbajdzjan enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Azerbajdzjan ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätt enligt avtalet, beskattas i Sverige enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga.

Enligt punkt 3 ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna försöka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Detta uttryck har i avtalet fått en något vidare innebörd än i OECD:s modellavtal. De avvikelser som förekommer har tillkommit på begäran av Azerbajdzjan.

Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

Punkt 2 f) saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Enligt bestämmelsen innefattar uttrycket ”fast driftsställe” installation eller konstruktion för utforskning av naturtillgångar. Av protokollet framgår att orden ”installation eller konstruktion” vid tillämpning av punkt 2 f) innebär varje slags stadigvarande plats för affärsverksamhet som används för utforskning av naturresurser. Detta gäller även om en sådan stadigvarande plats är ett fartyg eller en båt.

Punkterna 3 och 4 följer i stora delar punkt 3 i Förenta nationernas modellavtal (”United Nations Model Double Taxation between Developed and Developing Countries, 2011”).

Punkt 3 i avtalet med Azerbajdzjan innehåller en bestämmelse som innebär att en plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe om verksamheten pågår längre tid än tolv månader. I FN:s modellavtal är motsvarande tidsrymd sex månader.

Enligt punkt 4 har ett företag fast driftställe i en avtalsslutande stat om företaget tillhandahåller tjänster där, inklusive konsulttjänster, som utförs av anställda eller annan personal som anlitats av företaget. En förutsättning är dock att verksamheten pågår i längre tid än sex månader under en tolvmånadersperiod. Det kan jämföras med FN:s modellavtal där det krävs att verksamheten pågår i längre tid än 183 dagar under

Prop. 2015/16:172

47

Prop. 2015/16:172 samma period för att ett fast driftställe ska föreligga på den aktuella grunden.

Punkt 5 anger vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte ska anses bedrivna från fast driftställe.

I svensk skattelagstiftning finns bestämmelser om fast driftsställe i 2 kap. 29 § IL. För att ett företag från Azerbajdzjan ska kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan).

4.3.4Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6–21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 22.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Azerbajdzjan.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 21 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande

av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång

48

behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt l endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 f) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Uttrycket ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat får beskatta del av företagets rörelseinkomst. Om ett företag hemmahörande i Azerbajdzjan bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.

Bestämmelserna i artikel 7 motsvarar OECD:s modellavtal från 2008. Enligt punkt 2 ska armslängdsprincipen användas vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret – hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor.

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe ska behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 7).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik har hemvist. Av protokollet framgår att denna regel i fråga om Scandinavian Airlines Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS. Vid tillämpningen av artikel 8 omfattas även inkomst som förvärvas genom användning, underhåll eller uthyrning av bl.a. containrar och släpvagnar i internationell trafik som används för transport av gods eller varor. En förutsättning är dock att nyss nämnda användning, uthyrning eller underhåll är av underordnad betydelse i förhållande till användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik (punkt 2). Liknande bestämmelser finns i flera andra svenska skatteavtal.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Prop. 2015/16:172

49

Prop. 2015/16:172 Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av
  uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i
  huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid
  tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan
  det således ha en annan betydelse.
  Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
  med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas
  i denna andra stat. Enligt punkt 2 får utdelningen även beskattas i den
  avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs.
  i källstaten, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den
  andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 15 procent av
  utdelningens bruttobelopp. Är den som har rätt till utdelningen ett bolag,
  med undantag för handelsbolag, som har hemvist i den andra
  avtalsslutande staten och detta bolag innehar minst 20 procent av det
  utbetalande bolagets kapital och har investerat mer än 200 000 euro eller
  motsvarande summa i de avtalsslutande staternas nationella valutor, får
  skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp.
  De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som
  nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den
  andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor följer att någon
  begränsning inte gäller när utdelningen utbetalats till en mellanhand,
  exempelvis en representant eller en ställföreträdare, med hemvist i den
  andra avtalsslutande staten. För att begränsningarna i källstatens
  beskattningsrätt ska gälla i dessa fall krävs således att den rättmätige
  mottagaren av utdelningen också har hemvist i denna andra
  avtalsslutande stat.
  Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas
  berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.
  I vissa fall ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av
  avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller självständig
  yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.
  Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av
  utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se kommentaren till
  artikel 10.5 i OECD:s modellavtal).
  Artikel 11 behandlar beskattningen av ränta som härrör från en
  avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra
  avtalsslutande staten har rätt till.
  Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en
  person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1
  beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får räntan även beskattas i
  den avtalsslutande stat som räntan härrör från, dvs. i källstaten, men om
  den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten
  får skatten inte överstiga 8 procent av räntans bruttobelopp. Ränta som
  härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i
  vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 21.1
  endast i hemviststaten.
  I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt på ränta. Dessa fall anges
  i punkt 3 och avser exempelvis ränta som erhålls av den andra
  avtalsslutande staten eller någon av dess administrativa territoriella
  underavdelningar eller lokala myndigheter. Vidare gäller detta även om
50 räntan avser ett lån som har godkänts av regeringen i den avtalsslutande

stat där utbetalaren av räntan har hemvist. Detta gäller också uttryckligen för räntor på lån som beviljats eller garanterats av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Exportkreditnämnden, Republiken Azerbajdzjans statliga oljefond eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär i någondera staten som har till uppgift att främja export eller utveckling.

Definitionen av uttrycket ”ränta”, som återfinns i punkt 4, överensstämmer med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 11. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det således ha en annan betydelse.

Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i artikel 11 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I dessa fall ska beskattningsrätten till inkomsten i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse eller artikel 14 som behandlar självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning oftast inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan ska hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § första stycket och 6 kap. 11 § första stycket IL).

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. En definition av uttrycket ”royalty” finns i punkt 3 och överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal.

Royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får royaltyn även beskattas i den stat som den härrör från, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av bruttobeloppet. I de fall som royaltyn avser betalning för nyttjande eller rätt att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur, får skatten på bruttobeloppet inte överstiga 5 procent.

I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast om mottagaren har rätt till royaltyn.

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Prop. 2015/16:172

51

Prop. 2015/16:172 Royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från den
  avtalsslutande stat i vilken den som tar emot royaltyn har hemvist
  beskattas enligt artikel 21.1 endast i hemviststaten.
  Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna
  avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Genom en särskild
  bestämmelse i punkt 1 likställs vinst vid försäljning av andelar i ett
  bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av sådan fast egendom som
  avses i artikel 6, med vinst vid överlåtelse av fast egendom. Vinst vid
  överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik
  respektive vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till
  användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 3
  endast i den stat där den som avyttrar egendomen har hemvist. Av
  protokollet framgår att när det gäller vinst som förvärvas av SAS
  tillämpas artikel 13.3 endast på den del av vinsten som är hänförlig till
  den svenske delägaren i SAS, SAS Sverige AB.
  Även punkt 5, som har införts på initiativ av Sverige, avviker från
  modellavtalet. Bestämmelsen ger en tidigare hemviststat utvidgad
  möjlighet att beskatta kapitalvinst som förvärvas av en fysisk person
  efter utflyttningen. Denna utvidgade beskattningsmöjlighet gäller under
  de fem år som följer efter den tidpunkt då hemvisten har upphört.
  Artikel 14 behandlar inkomst av självständig yrkesutövning. Artikeln,
  som numera inte ingår i OECD:s modellavtal där sådana inkomster i
  stället behandlas som inkomst av rörelse enligt artikel 7, har införts på
  begäran av Azerbajdzjan och överensstämmer i stora delar med artikel 14
  i Förenta nationernas modellavtal. Enligt huvudregeln i punkt 1 beskattas
  inkomst som fysisk person förvärvar genom fritt yrke eller annan
  självständig yrkesutövning endast i den stat där utövaren har hemvist.
  Om hans vistelse i den andra staten varar under en tidsperiod eller
  tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en
  tolvmånadersperiod, får dock inkomsten beskattas även i denna andra
  stat. Detta gäller också om verksamheten utövas i den andra
  avtalsslutande staten från en stadigvarande anordning som regelmässigt
  står till hans förfogande. Den del av inkomsten som i sådant fall får
  beskattas i denna andra stat är dock begränsad till så stor del av
  inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som bedrivs där eller till
  den stadigvarande anordningen.
  Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i punkt 2 med några
  typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande. Det bör
  observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke eller annan självständig
  verksamhet”. Artikeln ska alltså inte tillämpas när fråga är om
  anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller
  ingenjör som är anställd i ett av denne ägt aktiebolag. Inkomst av
  anställning omfattas av artikel 15. Artikeln är inte heller tillämplig på
  självständig verksamhet som artister eller sportutövare bedriver. Sådan
  verksamhet omfattas i stället av artikel 17.
  Artikel 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst, dvs.
  anställning. Punkterna 1 och 2 överensstämmer med OECD:s
  modellavtal. Huvudregeln i punkt 1 innebär att sådan inkomst endast
  beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet
  utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får
52 emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i

den staten. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat.

I punkt 3 har det tagits in särskilda regler om beskattning av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, vilka delvis avviker från OECD:s modellavtal. Ombordanställda beskattas i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Vidare följer av protokollet att SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik endast beskattas i Sverige.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 17. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller i enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd). Punkterna 1 och 2 tillämpas dock inte om besöket i denna stat huvudsakligen bekostas av offentliga medel i den andra avtalsslutande staten eller dess administrativa territoriella underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådant fall beskattas inkomsten endast i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren har hemvist (punkt 3).

Enligt artikel 18 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten. Detsamma gäller utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 19 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 15–17.

Artikel 20 innehåller regler för studerande och följer OECD:s modellavtal.

Annan inkomst, dvs. inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6–20, regleras i artikel 21. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där

Prop. 2015/16:172

53

Prop. 2015/16:172 den skattskyldige har hemvist och inte omfattas av artikel 7 respektive artikel 14.

Från bestämmelsen i artikel 21.1, som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i artikel 21.2. Enligt punkt 2 ska beskattningsrätten fördelas med tillämpning av artikel 7 respektive artikel 14 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2.

4.4Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 22. Båda staterna tillämpar avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning.

Avräkningsmetoden innebär att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet, artikel 22.2 b), rätt att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Azerbajdzjan. Ytterligare en synpunkt är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

Artikel 22.2 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Azerbajdzjan till svenska bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

4.5 Särskilda bestämmelser

  I artikel 23 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid
  beskattningen i vissa fall. Av punkt 1 framgår att medborgare i en
  avtalsslutande stat inte ska bli mindre fördelaktigt behandlad i den andra
54 avtalsslutande staten än en medborgare i denna andra stat blir behandlad
 

under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Om således en utländsk medborgare hävdar att han enligt bestämmelserna i denna punkt diskrimineras ska bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse med hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en mer fördelaktig skattemässig behandling än den utländske medborgaren just på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt 1. En här bosatt utländsk medborgare ska vid beskattningen behandlas på samma sätt som en här bosatt svensk medborgare, dvs. enligt de regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. En i den andra avtalsslutande staten bosatt utländsk medborgare ska behandlas som en begränsat skattskyldig person på samma sätt som en i denna andra stat bosatt svensk medborgare. Om en avtalsslutande stat vid beskattningen gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de är begränsat eller obegränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma åtskillnad mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare.

Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av ett företags fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten.

Av punkt 3 följer att bestämmelserna i artikel 23 inte ska anses medföra någon skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysiska personer som inte har hemvist i den staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt, som medges personer med hemvist i den egna staten.

I punkt 4 finns en bestämmelse som avser ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Sådan betalning är avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som motsvarande betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

Punkt 5 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga företag med hemvist i samma stat lika behandling oavsett ägarförhållandena.

Av punkt 6 framgår att artikeln är tillämplig på skatter av varje slag och beskaffenhet och inte endast på sådana skatter som i övrigt omfattas av avtalet. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande mervärdesskatt, energiskatt m.m.

I artikel 24 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Prop. 2015/16:172

55

Prop. 2015/16:172 4.6 Utbyte av upplysningar
  Artikel 25 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln
  överensstämmer i allt väsentligt med artikel 26 i OECD:s modellavtal.
  Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
  staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid
  tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller
  verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och
  beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras
  administrativa territoriella underavdelningar eller lokala myndigheter,
  om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
  Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.
  I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot
  enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som
  upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat.
  Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller
  myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
  fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
  handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som
  utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda
  upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid
  offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en
  avtalsslutande stat mottagit får, utan hinder av det föregående, användas
  för andra ändamål förutsatt att upplysningarna får användas för sådana
  andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga
  myndigheten i den stat som lämnat upplysningarna tillåtit sådan
  användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda,
  kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.
  Artikel 25 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet
  lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en
  myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen
  (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller
  bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet,
  dels i utlandet åt svensk myndighet. Av 24 § samma lag framgår att
  villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en
  svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende ska
  följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i
  lag eller annan författning.
  I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,
  regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller
  ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter
  på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av
  bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§
  OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en
  annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om
  handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en
  myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den
  mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som
  avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma
56 bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta

med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en Prop. 2015/16:172 myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan

uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.7Regler mot offshoreverksamhet

Bestämmelserna i artikel 26 är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella

57

Prop. 2015/16:172 register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de

är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”coordination centres” eller liknande.

Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma.

Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

58

4.8 Slutbestämmelser Prop. 2015/16:172

I artikel 27 finns vissa upplysningar beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Artiklarna 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 28 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för det beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

4.9Protokollet

I det till skatteavtalet fogade protokollet finns förtydliganden och tillägg avseende artiklarna 1, 2, 5, 8, 13 och 15 som har berörts under beskrivningen av respektive artikel ovan.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer dessa att kompletteras med ytterligare ett avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

59

Prop. 2015/16:172

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Regnér, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Hadzialic, Eriksson, Linde, Skog

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige och

Azerbajdzjan

60