Regeringens proposition 2015/16:171

Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop.
  2015/16:171

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Armenien.

1

Prop. 2015/16:171

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien........... 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 44
4 Skatteavtalet mellan Sverige och Armenien ................................... 44
  4.1 Lagförslaget...................................................................... 45
  4.2 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Armenien......... 45
    4.2.1 Bolagsbeskattning ........................................... 45
    4.2.2 Fysiska personer .............................................. 46
  4.3 Skatteavtalets innehåll ...................................................... 47
    4.3.1 Inledning.......................................................... 47
    4.3.2 Avtalets tillämpningsområde........................... 48
    4.3.3 Definitioner ..................................................... 49
    4.3.4 Avtalets beskattningsregler ............................. 50
  4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning ............. 56
  4.5 Särskilda bestämmelser .................................................... 56
  4.6 Utbyte av upplysningar .................................................... 58
  4.7 Regler mot offshoreverksamhet ....................................... 59
  4.8 Handräckning vid indrivning av skatter ........................... 61
  4.9 Slutbestämmelser ............................................................. 61
  4.10 Protokollet ........................................................................ 61
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna...................................... 61
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2016........... 62

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:171
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Armeniens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien.

3

Prop. 2015/16:171 2 Förslag till lag om skatteavtal mellan
  Sverige och Armenien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Armenien undertecknade den 9 februari 2016 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, armeniska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen ska tillämpas i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b)andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4

            Bilaga Prop. 2015/16:171
Avtal mellan Konungariket Convention between the
Sveriges regering och Repu- Government of the Kingdom of
bliken Armeniens regering för Sweden and the Government of
undvikande av dubbelbeskatt- the Republic of Armenia for the
ning och förhindrande av skatte- avoidance of double taxation and
flykt beträffande skatter the prevention of fiscal evasion
inkomst och på förmögenhet   with respect to taxes on income
        and on capital    
Konungariket Sveriges regering The Government of the King-
och Republiken Armeniens re- dom of Sweden and the Govern-
gering, som önskar ingå ett avtal ment of the Republic of Armenia;
för undvikande av dubbelbeskatt- Desiring to conclude a Conven-
ning och förhindrande av skatte- tion for the avoidance of double
flykt beträffande skatter på in- taxation and the prevention of
komst och på förmögenhet, har fiscal evasion with respect to taxes
kommit överens om följande:   on income and on capital;  
        Have agreed as follows:  
Artikel 1     Article 1    
Personer på vilka avtalet tillämpas Persons covered    

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.

1.This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2.In the case of an item of income derived by or through a person that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State, such item shall be considered to be derived by a resident of a Contracting State to the extent that the item is treated for the purposes of the taxation law of such State as the income of a resident.

Artikel 2   Article 2          
Skatter som omfattas av avtalet Taxes covered        
1. Detta avtal tillämpas på skatter 1. This Convention shall apply  
på inkomst och på förmögenhet to taxes on income and on capital  
som påförs för en avtalsslutande imposed on behalf of a  
stats, dess politiska under- Contracting State or of its political 5
Prop. 2015/16:171 avdelningars eller lokala myndig- subdivisions or local authorities,
heters räkning, oberoende av det irrespective of the manner in
sätt på vilket skatterna tas ut. which they are levied.      
2. Med skatter på inkomst och på 2. There shall be regarded as
förmögenhet förstås alla skatter taxes on income and on capital all
som tas ut på inkomst eller på taxes imposed on total income, on
förmögenhet i dess helhet eller på total capital, or on elements of
delar av inkomst eller förmögen- income or of capital, including
het, däri inbegripet skatter på vinst taxes on gains from the alienation
på grund av överlåtelse av lös eller of movable or immovable prop-
fast egendom, samt skatter på erty, as well as taxes on capital
värdestegring.     appreciation.          
3. De skatter på vilka detta avtal 3. The taxes to   which the
tillämpas är:       Convention shall apply are:  
a) i Armenien:     a) in Armenia:          
1) vinstskatten,     (i) the profit tax;        
2) inkomstskatten, och   (ii) the income tax; and    
3) egendomsskatten,   (iii) the property tax;    
(i det följande benämnd (hereinafter referred to as
”armenisk skatt”);     “Armenian tax”);        
b) i Sverige:     b) in Sweden:          
1) den statliga inkomstskatten, (i) the national income tax (den
            statliga inkomstskatten);    
2) kupongskatten,   (ii) the withholding tax on
            dividends (kupongskatten);  
3) den särskilda inkomstskatten (iii) the income tax on non-
för utomlands bosatta,   residents (den särskilda inkomst-
            skatten för utomlands bosatta);
4) den särskilda inkomstskatten (iv) the income tax on non-
för utomlands bosatta artister m.fl., resident artistes and athletes (den
            särskilda inkomstskatten för
            utomlands bosatta artister m.fl.);
5) den kommunala inkomst- (v) the municipal   income tax
skatten, och       (den kommunala inkomstskatten);
            and            
6) statlig förmögenhetsskatt, (vi) net wealth   tax (statlig
            förmögenhetsskatt);        
(i det följande benämnd ”svensk (hereinafter referred to as
skatt”).           “Swedish tax”).          
4. Avtalet tillämpas även på 4. The Convention shall apply
skatter av samma eller i huvudsak also to any identical or substan-
likartat slag, som efter underteck- tially similar taxes that are im-
nandet av avtalet tas ut vid sidan posed after the date of signature of
av eller i stället för de skatter som the Convention in addition to, or in
anges i punkt 3. De behöriga myn- place of, the taxes referred to in
digheterna i de avtalsslutande paragraph 3. The competent au-
staterna ska meddela varandra de thorities of the Contracting States
väsentliga ändringar som gjorts i shall notify each other of any sig-
deras skattelagstiftning.   nificant changes that have been
            made in their taxation laws.  
6                        
Artikel 3               Article 3           Prop. 2015/16:171
Allmänna definitioner       General definitions        
1. Om inte sammanhanget för- 1. For the purposes of this Con-  
anleder annat, har vid tillämp- vention, unless   the   context  
ningen av detta avtal följande otherwise requires:        
uttryck nedan angiven betydelse:                
a) ”en avtalsslutande stat” och a) the terms “a Contracting  
”den andra   avtalsslutande staten” State” and “the other Contracting  
avser Armenien eller   Sverige, State” mean, as the context  
beroende på sammanhanget,   requires, Armenia or Sweden;  
b) ”Armenien” avser Republiken b) the term “Armenia” means  
Armenien   och, när uttrycket the Republic of Armenia and,  
används i geografisk betydelse, det when used in the geographical  
territorium, inklusive land, vatten, sense, means the territory, includ-  
havsbotten och luftområden inom ing land, waters, subsoil and air  
vilket   Republiken Armenien spaces upon which the Republic of  
utövar sina suveräna rättigheter Armenia exercises its sovereign  
eller jurisdiktion i överens- rights and jurisdiction according to  
stämmelse med nationell lag- national legislation and inter-  
stiftning och internationell rätt, national law;          
c) ”Sverige” avser Konungariket c) the term “Sweden” means the  
Sverige och, när uttrycket används Kingdom of Sweden and, when  
i geografisk betydelse, innefattar used in a geographical sense, in-  
Sveriges territorium, Sveriges cludes the national territory, the  
territorialhav och andra havsom- territorial sea of Sweden as well as  
råden över vilka Sverige i överens- other maritime areas over which  
stämmelse med internationell rätt Sweden in accordance with inter-  
utövar suveräna rättigheter eller national law exercises sovereign  
jurisdiktion,             rights or jurisdiction;        
d) ”person” inbegriper fysisk d) the term “person” includes an  
person, bolag och annan samman- individual, a company and any  
slutning,               other body of persons;      
e) ”bolag” avser juridisk person e) the term “company” means  
eller annan som vid beskattningen any body corporate or any entity  
behandlas såsom juridisk person, that is treated as a body corporate  
                    for tax purposes;          
f) ”företag” avser bedrivandet av f) the term “enterprise” applies  
varje form av rörelse,       to the carrying on of any business;  
g) ”företag i en avtalsslutande g) the terms “enterprise of a  
stat” och ”företag i den andra av- Contracting State” and “enterprise  
talsslutande   staten” avser företag of the other Contracting State”  
som bedrivs av person med hem- mean respectively an enterprise  
vist i en avtalsslutande stat, carried on by a resident of a Con-  
respektive företag som bedrivs av tracting State and an enterprise  
person med hemvist i den andra carried on by a resident of the  
avtalsslutande staten,       other Contracting State;      
h) ”internationell trafik” avser h) the term   “international  
transport med skepp eller luft- traffic” means any transport by a  
fartyg som används av ett företag i ship or aircraft operated by an 7
Prop. 2015/16:171 en avtalsslutande stat, utom då enterprise of a Contracting State,
  skeppet eller   luftfartyget används except when the ship or aircraft is
  uteslutande mellan platser i den operated solely between places in
  andra avtalsslutande staten,   the other Contracting State;  
  i) ”behörig myndighet” avser: i) the term “competent author-
                    ity” means:        
  1) i Armenien: finansdeparte- (i) in Armenia: the Ministry of
  mentet eller dess befullmäktigade Finance or its authorised repre-
  ombud,                 sentative,        
  2) i Sverige: finansministern, (ii) in Sweden: the Minister of
  dennes befullmäktigade ombud Finance, his authorized repre-
  eller den myndighet åt vilken upp- sentative or the authority which is
  dras att vara behörig myndighet designated as a competent author-
  vid tillämpningen av detta avtal, ity for the purposes of this
                    Convention;        
  j) ”medborgare”, i förhållande j) the term “national”, in relation
  till en avtalsslutande part, avser: to a Contracting State, means:  
  1) fysisk person som har med- (i) any individual possessing the
  borgarskap i en avtalsslutande stat, nationality of that Contracting
  och                 State; and        
  2) juridisk person, handelsbolag (ii) any legal person, partnership
  eller annan sammanslutning som or association deriving its status as
  bildats enligt den lagstiftning som such from the laws in force in that
  gäller i en avtalsslutande stat,   Contracting State;    
  k) ”rörelse” innefattar utövandet k) the term “business” includes
  av fritt yrke och annan självständig the performance of professional
  verksamhet.             services and of other activities of
                    an independent character.  
  2. Då en avtalsslutande stat til- 2. As regards the application of
  lämpar avtalet vid någon tidpunkt the Convention at any time by a
  anses, såvida inte sammanhanget Contracting State, any term not
  föranleder annat, varje uttryck som defined therein shall, unless the
  inte definierats i avtalet ha den context otherwise requires, have
  betydelse som uttrycket har vid the meaning that it has at that time
  denna tidpunkt enligt den statens under the law of that State for the
  lagstiftning i fråga om sådana purposes of the taxes to which the
  skatter på vilka avtalet tillämpas, Convention applies, any meaning
  och den betydelse som uttrycket under the applicable tax laws of
  har enligt tillämplig skattelagstift- that State prevailing over a mean-
  ning i denna stat äger företräde ing given to the term under other
  framför den   betydelse uttrycket laws of that State.    
  ges i annan lagstiftning i denna          
  stat.                          
  Artikel 4               Article 4        
  Hemvist               Resident        
  1. Vid tillämpningen av detta 1. For the purposes of this Con-
  avtal avser uttrycket ”person med vention, the term “resident of a
8 hemvist i en avtalsslutande stat” Contracting State” means any
person som enligt lagstiftningen i person who, under the laws of that
denna stat är skattskyldig där på State, is liable to tax therein by
grund av domicil, bosättning, plats reason of his domicile, residence,
för bolagsbildning, plats för före- place of incorporation, place of
tagsledning eller annan liknande management or any other criterion
omständighet och innefattar också of a similar nature, and also in-
denna stat, dess offentligrättsliga cludes that State and any govern-
organ eller institutioner, politiska mental body or agency, political
underavdelningar eller lokala subdivision or local authority
myndigheter. Detta uttryck in- thereof. This term, however, does
begriper emellertid inte person not include any person who is
som är skattskyldig i denna stat liable to tax in that State in respect
endast för inkomst från källa i only of income from sources in
denna stat eller för förmögenhet that State or capital situated
belägen där.       therein.    
2. Då på grund av bestämmel- 2. Where by reason of the provi-
serna i punkt 1 fysisk person har sions of paragraph 1 an individual
hemvist i båda avtalsslutande is a resident of both Contracting
staterna, bestäms hans hemvist på States, then his status shall be
följande sätt:       determined as follows:  
a) han anses ha hemvist endast i a) he shall be deemed to be a
den stat där han har en bostad som resident only of the State in which
stadigvarande står till hans för- he has a permanent home available
fogande. Om han har en sådan to him; if he has a permanent
bostad i båda staterna, anses han home available to him in both
ha hemvist endast i den stat med States, he shall be deemed to be a
vilken hans personliga och eko- resident only of the State with
nomiska förbindelser är starkast which his personal and economic
(centrum för levnadsintressena), relations are closer (centre of vital
              interests);    
b) om det inte kan avgöras i b) if the State in which he has
vilken stat han har centrum för his centre of vital interests cannot
sina levnadsintressen eller om han be determined, or if he has not a
inte i någondera staten har en bo- permanent home available to him
stad som stadigvarande står till in either State, he shall be deemed
hans förfogande, anses han ha to be a resident only of the State in
hemvist endast i den stat där han which he has an habitual abode;
stadigvarande vistas,          
c) om han stadigvarande vistas i c) if he has an habitual abode in
båda staterna eller om han inte both States or in neither of them,
vistas stadigvarande i någon av he shall be deemed to be a resident
dem, anses han ha hemvist endast i only of the State of which he is a
den stat där han är medborgare, national;    
d) om han är medborgare i båda d) if he is a national of both
staterna eller om han inte är med- States or of neither of them, the
borgare i någon av dem, ska de competent authorities of the
behöriga myndigheterna i de av- Contracting States shall settle the
talsslutande staterna avgöra frågan question by mutual agreement.
genom     ömsesidig   överens-      
kommelse.              

Prop. 2015/16:171

9

Prop. 2015/16:171 3. Då på grund av bestämmel- 3. Where by reason of the provi-
  serna i punkt 1 annan person än sions of paragraph 1 a person other
  fysisk person har hemvist i båda than an individual is a resident of
  avtalsslutande staterna, ska de both Contracting States, then the
  behöriga myndigheterna i de av- competent authorities of the Con-
  talsslutande staterna genom ömse- tracting States shall endeavour to
  sidig överenskommelse söka av- determine by mutual agreement
  göra i vilken avtalsslutande stat the Contracting State of which that
  personen ska anses ha sitt hemvist person shall be deemed to be a
  vid tillämpningen av detta avtal. I resident for the purposes of this
  avsaknad av en ömsesidig över- Convention. In the absence of a
  enskommelse mellan de behöriga mutual agreement by the compe-
  myndigheterna i de avtalsslutande tent authorities of the Contracting
  staterna, ska personen inte anses States, the person shall not be
  ha hemvist i någondera avtalsslu- considered a resident of either
  tande stat i syfte att begära andra Contracting State for the purposes
  förmåner enligt detta avtal än de of claiming any benefits provided
  som följer av artiklarna 22, 23 och by the Convention, except those
  24.   provided by Articles 22, 23 and
      24.
  Artikel 5   Article 5
  Fast driftställe   Permanent establishment
  1. Vid tillämpningen av detta
  avtal avser uttrycket ”fast drift-
  ställe” en stadigvarande plats för
  affärsverksamhet, från vilken ett
  företags verksamhet helt eller
  delvis bedrivs.      
  2. Uttrycket ”fast driftställe”
  innefattar särskilt:    
  a) plats för företagsledning,  
  b) filial,          
  c) kontor,        
  d) fabrik,        
  e) verkstad, och    
  f) gruva, olje- eller gaskälla,
  stenbrott eller annan plats för
  utvinning av naturtillgångar.  
  3. Plats för byggnads-, anlägg-
  nings-, monterings- eller installa-
  tionsverksamhet eller verksamhet
  som består av övervakning i an-
  slutning därtill utgör fast driftställe
  endast om verksamheten pågår
  längre tid än nio månader.  
  4. Utan hinder av föregående be-
  stämmelser i denna artikel anses
10 uttrycket ”fast driftställe” inte

1.For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2.The term “permanent establishment” includes especially:

a) a place of management; b) a branch;

c) an office; d) a factory;

e) a workshop, and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3.A building site or construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if it lasts more than nine months.

4.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment”

innefatta:

a)användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

d)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2

ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som personen driver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som, om den bedrevs

shall be deemed not to include:

a)the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f)the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those men-

Prop. 2015/16:171

11

Prop. 2015/16:171 från en stadigvarande plats för tioned in paragraph 4 which, if
  affärsverksamhet, inte skulle göra exercised through a fixed place of
  denna stadigvarande plats för business, would not make this
  affärsverksamhet till fast driftställe fixed place of business a perma-
  enligt bestämmelserna i nämnda nent establishment under the pro-
  punkt.               visions of that paragraph.  
  6. Företag anses inte ha fast 6. An enterprise shall not be
  driftställe i en avtalsslutande stat deemed to have a permanent
  endast på den grund att företaget establishment in a Contracting
  bedriver affärsverksamhet i denna State merely because it carries on
  stat genom förmedling av mäklare, business in that State through a
  kommissionär eller annan obero- broker, general commission agent
  ende representant, under förutsätt- or any other agent of an indepen-
  ning att sådan person därvid be- dent status, provided that such
  driver sin sedvanliga affärsverk- persons are acting in the ordinary
  samhet.             course of their business.  
  7. Den omständigheten att ett 7. The fact that a company
  bolag med hemvist i en avtals- which is a resident of a Contract-
  slutande stat kontrollerar eller ing State controls or is controlled
  kontrolleras av ett bolag med by a company which is a resident
  hemvist i den andra avtalsslutande of the other Contracting State, or
  staten eller ett bolag som bedriver which carries on business in that
  affärsverksamhet i denna andra other State (whether through a
  stat (antingen från fast driftställe permanent establishment or other-
  eller på annat sätt) medför inte i wise), shall not of itself constitute
  sig att någotdera bolaget utgör fast either company a permanent
  driftställe för det andra.       establishment of the other.  
  Artikel 6             Article 6        
  Inkomst av fast egendom     Income from immovable property
  1. Inkomst, som person med 1. Income derived by a resident
  hemvist i en avtalsslutande stat of a Contracting State from im-
  förvärvar av fast egendom (däri movable property (including in-
  inbegripet inkomst av lantbruk come from agriculture or forestry)
  eller skogsbruk) belägen i den situated in the other Contracting
  andra avtalsslutande staten, får State may be taxed in that other
  beskattas i denna andra stat.   State.          
  2. Uttrycket ”fast egendom” har 2. The term “immovable prop-
  den betydelse som uttrycket har erty” shall have the meaning
  enligt lagstiftningen i den avtals- which it has under the law of the
  slutande stat där egendomen är Contracting State in which the
  belägen. Uttrycket inbegriper dock property in question is situated.
  alltid tillbehör till fast egendom, The term shall in any case include
  levande och döda inventarier i property accessory to immovable
  lantbruk och skogsbruk, rättigheter property, livestock and equipment
  på vilka bestämmelserna i privat- used in agriculture and forestry,
  rätten om fast egendom tillämpas, rights to which the provisions of
  byggnader, nyttjanderätt till fast general law respecting landed
12 egendom samt rätt till föränderliga property apply, buildings, usufruct

eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag.

of immovable property and rights Prop. 2015/16:171 to variable or fixed payments as

consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1.Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 beskattas i den andra staten.

2.Vid tillämpningen av denna artikel och artikel 22 ska den inkomst som i vardera avtalsslutande staten är hänförlig till det fasta driftstället som avses i punkt 1 vara den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, särskilt med avseende på driftställets mellanhavanden med andra delar av företaget, om det hade varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som använts och risker som företaget har tagit

Article 7

Business profit

1.Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

2.For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and

through the other parts of the 13
Prop. 2015/16:171 genom   det fasta driftstället och enterprise.          
  genom andra delar av företaget.            
  3. I fall då en avtalsslutande stat, 3. Where, in accordance with
  i enlighet med punkt 2, justerar de paragraph 2, a Contracting State
  inkomster som är hänförliga till ett adjusts the profits that are attribut-
  fast driftställe för ett företag med able to a permanent establishment
  hemvist i en av de avtalsslutande of an enterprise of one of the Con-
  staterna och därmed beskattar tracting States and taxes accord-
  företaget för inkomst som har ingly profits of the enterprise that
  beskattats i den andra staten, ska have been charged to tax in the
  denna andra stat, i den utsträck- other State, the other Contracting
  ning som är nödvändigt för att State shall, to the extent necessary
  undvika dubbelbeskattning av to eliminate double taxation, make
  dessa inkomster, göra en veder- an appropriate adjustment if it
  börlig justering om den instämmer agrees with the adjustment made
  med den justering som gjorts av by the first-mentioned State; if the
  den förstnämnda staten; om den other Contracting State does not so
  andra avtalsslutande staten inte agree, the Contracting States shall
  instämmer ska de avtalsslutande endeavour to eliminate any double
  staterna söka undanröja eventuell taxation resulting therefrom by
  dubbelbeskattning till följd av mutual agreement.      
  detta genom ömsesidig överens-            
  kommelse.                        
  4. Ingår i inkomst av rörelse in- 4. Where profits include items of
  komst som behandlas särskilt i income which are dealt with sepa-
  andra artiklar av detta avtal, berörs rately in other Articles of this
  bestämmelserna i dessa artiklar Convention, then the provisions of
  inte av bestämmelserna i denna those Articles shall not be affected
  artikel.               by the provisions of this Article.
  Artikel 8             Article 8          
  Sjöfart och luftfart         Shipping and air transport    
  1. Inkomst som förvärvas av 1. Profits of an enterprise of a
  företag i en avtalsslutande stat Contracting State from the oper-
  genom   användningen av skepp ation of ships or aircraft in inter-
  eller luftfartyg i internationell national traffic shall be taxable
  trafik beskattas endast i denna stat. only in that State.      
  2. Bestämmelserna i punkt 1 til- 2. With respect to profits derived
  lämpas på inkomst som förvärvas by the air transport consortium
  av luftfartskonsortiet Scandinavian Scandinavian   Airlines System
  Airlines System (SAS) men endast (SAS) the provisions of paragraph
  på den del av inkomsten som mot- 1 shall apply only to such part of
  svarar den andel i konsortiet som the profits as corresponds to the
  innehas av SAS Sverige AB, den participation held in that consor-
  svenske delägaren i SAS.     tium by SAS Sverige AB, the
                    Swedish partner of SAS.    
  3. Bestämmelserna i punkt 1 til- 3. The provisions of paragraph 1
  lämpas även på inkomst som för- shall also apply to profits from the
14 värvas   genom deltagande i en participation in a pool, a joint
pool, ett gemensamt företag eller business or an international Prop. 2015/16:171
en internationell driftsorganisation. operating agency.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:

a)ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, gäller följande

om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat

iinkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts inkomsten där, om denna andra

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are  
made or imposed between the two  
enterprises in their commercial or  
financial relations which differ  
from those which would be made  
between independent enterprises,  
then any profits which would, but  
for those conditions, have accrued  
to one of the enterprises, but, by  
reason of those conditions, have  
not so accrued, may be included in  
the profits of that enterprise and  
taxed accordingly.    
2. Where a Contracting State in-  
cludes in the profits of an enter-  
prise of that State – and taxes ac-  
cordingly – profits on which an  
enterprise of the other Contracting  
State has been charged to tax in  
that other State and the profits so  
included are profits which would  
have accrued to the enterprise of  
the first-mentioned State if the  
conditions made between the two  
enterprises had been those which  
would have been made between  
independent enterprises, then that  
other State shall make an appro-  
priate adjustment to the amount of  
the tax charged therein on those 15
Prop. 2015/16:171 stat finner justeringen motiverad. profits, where that other State
  Vid sådan justering gäller övriga considers the adjustment justified.
  bestämmelser i detta avtal och de In determining such adjustment,
  behöriga myndigheterna i de av- due regard shall be had to the other
  talsslutande staterna överlägger provisions of this Convention and
  vid behov med varandra.   the competent authorities of the
                Contracting States shall if neces-
                sary consult each other.    
  Artikel 10           Article 10        
  Utdelning           Dividends          
  1. Utdelning från bolag med 1. Dividends paid by a company
  hemvist i en avtalsslutande stat till which is a resident of a Contract-
  person med hemvist i den andra ing State to a resident of the other
  avtalsslutande staten får beskattas i Contracting State may be taxed in
  denna andra stat.       that other State.        
  2. Utdelning från bolag med 2. However, dividends paid by a
  hemvist i en avtalsslutande stat får company which is a resident of a
  emellertid beskattas även i denna Contracting State may also be
  stat, enligt lagstiftningen i denna taxed in that State according to the
  stat, men om den som har rätt till laws of that State, but if the bene-
  utdelningen har hemvist i den ficial owner of the dividends is a
  andra avtalsslutande staten får resident of the other Contracting
  skatten inte överstiga:     State, the tax so charged shall not
                exceed:          
  a) 0 procent av utdelningens a) 0 per cent of the gross amount
  bruttobelopp om den som har rätt of the dividends if the beneficial
  till utdelningen är ett bolag (med owner is a company (other than a
  undantag för handelsbolag), för- partnership), provided that    
  utsatt att                      
  1) bolaget innehar minst 25 pro- (i) that company holds at least
  cent av det utdelande bolagets 25 per cent of the capital or the
  kapital eller röstetal,     voting power of the company
                paying the dividends;      
  2) bolaget har haft innehavet i (ii) that company has owned that
  minst två år innan några krav görs holding for at least two years prior
  med hänvisning till denna be- to any claim being made under this
  stämmelse, och       sub-paragraph; and        
  3) utdelningen är undantagen (iii) the dividends are exempt
  från beskattning hos det bolaget, from tax in the hands of that com-
                pany;          
  b) 5 procent av utdelningens b) 5 per cent of the gross amount
  bruttobelopp om den som har rätt of the dividends if the beneficial
  till utdelningen är ett bolag (med owner is a company (other than a
  undantag för handelsbolag) som partnership) which holds at least
  innehar minst 10 procent av det 10 per cent of the capital or the
  utdelande bolagets kapital eller voting power of the company
  röstetal,           paying the dividends;      
16 c) 15 procent av utdelningens c) 15 per cent of the gross
bruttobelopp i alla andra fall. amount of the dividends in all
        other cases.      
Denna punkt berör inte bolagets This paragraph shall not affect
beskattning för den vinst av vilken the taxation of the company in
utdelningen betalas.   respect of the profits out of which
        the dividends are paid.  
3. Med uttrycket ”utdelning” 3. The term “dividends” as used
förstås i denna artikel inkomst av in this Article means income from
aktier eller andra rättigheter, som shares or other rights, not being
inte är fordringar, med rätt till debt claims, participating in prof-
andel i vinst, samt inkomst av its, as well as income from other
andra rättigheter i bolag som enligt corporate rights which is subjected
lagstiftningen i den stat där det to the same taxation treatment as
utdelande bolaget har hemvist vid income from shares by the laws of
beskattningen behandlas på samma the State of which the company
sätt som inkomst av aktier. making the distribution is a resi-
        dent.      
4. Bestämmelserna i punkterna 1 4. The provisions of paragraphs
och 2 tillämpas inte, om den som 1 and 2 shall not apply if the bene-
har rätt till utdelningen har hem- ficial owner of the dividends,
vist i en avtalsslutande stat och being a resident of a Contracting
bedriver rörelse i den andra avtals- State, carries on business in the
slutande staten, där bolaget som other Contracting State of which
betalar utdelningen har hemvist, the company paying the dividends
från där beläget fast driftställe, is a resident through a permanent
samt den andel på grund av vilken establishment situated therein and
utdelningen betalas äger verkligt the holding in respect of which the
samband med det fasta driftstället. dividends are paid is effectively
I sådant fall tillämpas bestämmel- connected with such permanent
serna i artikel 7.   establishment. In such case the
        provisions of Article 7 shall apply.
5. Om bolag med hemvist i en 5. Where a company which is a
avtalsslutande stat förvärvar in- resident of a Contracting State
komst från den andra avtals- derives profits or income from the
slutande staten, får denna andra other Contracting State, that other
stat inte beskatta utdelning som State may not impose any tax on
bolaget betalar, utom i den mån the dividends paid by the com-
utdelningen betalas till person med pany, except insofar as such divi-
hemvist i denna andra stat eller i dends are paid to a resident of that
den mån den andel på grund av other State or insofar as the hold-
vilken utdelningen betalas äger ing in respect of which the divi-
verkligt samband med fast drift- dends are paid is effectively con-
ställe i denna andra stat, och inte nected with a permanent estab-
heller på bolagets icke utdelade lishment situated in that other
vinst ta ut en skatt som utgår på State, nor subject the company's
bolagets icke utdelade vinst, även undistributed profits to a tax on the
om utdelningen eller den icke company's undistributed profits,
utdelade vinsten helt eller delvis even if the dividends paid or the
utgörs av inkomst som uppkommit undistributed profits consist
i denna andra stat.   wholly or partly of profits or in-
        come arising in such other State.

Prop. 2015/16:171

17

Prop. 2015/16:171 Artikel 11 Article 11
Ränta Interest

1.Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas

idenna andra stat.

2.Ränta som härrör från en avtalsslutande stat får emellertid beskattas även i denna stat, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 beskattas ränta, som anges i punkt 1, endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

a)den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institution, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller centralbanken i en avtalsslutande stat,

b)räntan betalas på grund av ett lån som beviljats eller garanterats av AB Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Swedfund eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär i någondera avtalsslutande stat med syfte att främja export eller utveckling.

  4. Med uttrycket ”ränta” förstås i
  denna artikel inkomst av varje
  slags fordran, antingen den säker-
  ställts genom inteckning i fast
18 egendom eller inte och antingen

1.Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

3.Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest, mentioned in paragraph 1, shall be taxable only in the Contracting State where the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled;

a) the payer or the recipient of the interest is the Contracting State itself, a governmental body or agency, a political subdivision or a local authority thereof or the Central Bank of a Contracting State;

b) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund International AB, The Swedish Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any other institution of a public character in either Contracting State with the objective to promote exports or development.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to

den medför rätt till andel i gälde- participate in the debtor's profits,
närens vinst eller inte. Uttrycket and in particular, income from
avser särskilt inkomst av värde- government securities and income
papper som utfärdats av staten och from bonds or debentures, includ-
inkomst av obligationer eller ing premiums and prizes attaching
debentures, däri inbegripet agio- to such securities, bonds or de-
belopp och vinster som hänför sig bentures. Penalty charges for late
till sådana värdepapper, obliga- payment shall not be regarded as
tioner eller debentures. Straffavgift interest for the purpose of this
på grund av sen betalning anses Article.  
inte som ränta vid tillämpningen    
av denna artikel.      
5. Bestämmelserna i punkterna 5. The provisions of paragraphs
1, 2 och 3 tillämpas inte om den 1, 2 and 3 shall not apply if the
som har rätt till räntan har hemvist beneficial owner of the interest,
i en avtalsslutande stat och be- being a resident of a Contracting
driver rörelse i den andra avtals- State, carries on business in the
slutande staten från vilken räntan other Contracting State in which
härrör, från där beläget fast drift- the interest arises through a per-
ställe, samt den fordran för vilken manent establishment situated
räntan betalas äger verkligt sam- therein and the debt-claim in re-
band med det fasta driftstället. I spect of which the interest is paid
sådant fall tillämpas bestämmel- is effectively connected with such
serna i artikel 7.   permanent establishment. In such
        case the provisions of Article 7
        shall apply.
6. Ränta anses härröra från en 6. Interest shall be deemed to
avtalsslutande stat om utbetalaren arise in a Contracting State when
är en person med hemvist i denna the payer is a resident of that State.
stat. Om emellertid den person Where, however, the person pay-
som betalar räntan, antingen denne ing the interest, whether he is a
har hemvist i en avtalsslutande stat resident of a Contracting State or
eller inte, i en avtalsslutande stat not, has in a Contracting State a
har fast driftställe i samband med permanent establishment in con-
vilket den skuld uppkommit för nection with which the indebted-
vilken räntan betalas, och räntan ness on which the interest is paid
belastar det fasta driftstället, anses was incurred, and such interest is
räntan härröra från den stat där det borne by such permanent estab-
fasta driftstället är beläget.   lishment, then such interest shall
        be deemed to arise in the State in
        which the permanent establish-
        ment is situated.
7. Om räntebeloppet, på grund 7. Where, by reason of a special
av särskilda förbindelser mellan relationship between the payer and
utbetalaren och den som har rätt the beneficial owner or between
till räntan eller mellan dem båda both of them and some other per-
och annan person, med hänsyn till son, the amount of the interest,
den fordran för vilken räntan be- having regard to the debt-claim for
talas, överstiger det belopp som which it is paid, exceeds the
skulle ha avtalats mellan utbetala- amount which would have been
ren och den som har rätt till räntan agreed upon by the payer and the

Prop. 2015/16:171

19

Prop. 2015/16:171 om sådana förbindelser inte före- beneficial owner in the absence of
  legat, tillämpas bestämmelserna i such relationship, the provisions of
  denna artikel endast på sistnämnda this Article shall apply only to the
  belopp. I sådant fall beskattas last-mentioned amount. In such
  överskjutande belopp enligt lag- case, the excess part of the pay-
  stiftningen i vardera avtalsslutande ments shall remain taxable ac-
  staten med iakttagande av övriga cording to the laws of each Con-
  bestämmelser i detta avtal.   tracting State, due regard being
                had to the other provisions of this
                Convention.
  Artikel 12         Article 12
  Royalty           Royalties
  1. Royalty, som härrör från en 1. Royalties arising in a Con-
  avtalsslutande stat och som betalas tracting State and paid to a resident
  till person med hemvist i den andra of the other Contracting State may
  avtalsslutande staten, får beskattas be taxed in that other State.
  i denna andra stat.      
  2. Royalty som härrör från en 2. However, royalties arising in
  avtalsslutande stat får emellertid a Contracting State may also be
  beskattas även i denna stat, enligt taxed in that State according to the
  lagstiftningen i denna stat, men om laws of that State, but if the bene-
  den som har rätt till royaltyn har ficial owner of the royalty is a
  hemvist i den andra avtalsslutande resident of the other Contracting
  staten får skatten inte överstiga State, the tax so charged shall not
  5 procent av royaltyns brutto- exceed 5 per cent of the gross
  belopp.           amount of the royalties.
  3. Med uttrycket ”royalty” för- 3. The term “royalties” as used
  stås i denna artikel varje slags in this Article means payments of
  betalning som tas emot såsom any kind received as a considera-
  ersättning för nyttjandet av eller tion for the use of, or the right to
  för rätten att nyttja upphovsrätt till use, any copyright of literary,
  litterärt, konstnärligt eller veten- artistic or scientific work including
  skapligt verk, häri inbegripet bio- cinematograph films and films or
  graffilm och filmer eller band för tapes for radio or television broad-
  radio- eller televisionsutsändning, casting, any patent, trade mark,
  patent, varumärke, mönster eller design or model, plan, secret for-
  modell, ritning, hemligt recept mula or process, or for information
  eller hemlig tillverkningsmetod, concerning industrial, commercial
  eller för upplysning om erfaren- or scientific experience.
  hetsrön av industriell, kommersiell  
  eller vetenskaplig natur.    
  4. Bestämmelserna i punkterna 1 4. The provisions of paragraphs
  och 2 tillämpas inte om den som 1 and 2 shall not apply if the bene-
  har rätt till royaltyn har hemvist i ficial owner of the royalties, being
  en avtalsslutande stat och bedriver a resident of a Contracting State,
  rörelse i den andra avtalsslutande carries on business in the other
  staten, från vilken royaltyn härrör, Contracting State in which the
20 från där beläget fast driftställe, royalties arise through a permanent
samt den rättighet eller egendom i establishment situated therein and Prop. 2015/16:171
fråga om vilken royaltyn betalas the right or property in respect of  
äger verkligt samband med det which the royalties are paid is  
fasta driftstället. I sådant fall til- effectively connected with such  
lämpas bestämmelserna i artikel 7. permanent establishment. In such  
            case the provisions of Article 7  
            shall apply.      
5. Royalty anses härröra från en 5. Royalties shall be deemed to  
avtalsslutande stat om utbetalaren arise in a Contracting State when  
är en person med hemvist i denna the payer is a resident of that State.  
stat. Om emellertid den person Where, however, the person pay-  
som betalar royaltyn, antingen ing the royalties, whether he is a  
denne har hemvist i en avtals- resident of a Contracting State or  
slutande stat eller inte, i en avtals- not, has in a Contracting State a  
slutande stat har fast driftställe i permanent establishment in con-  
samband med vilket skyldigheten nection with which the liability to  
att betala royaltyn uppkommit, och pay the royalties was incurred, and  
royaltyn belastar det fasta drift- such royalties are borne by such  
stället, anses royaltyn härröra från permanent establishment, then  
den stat där det fasta driftstället är such royalties shall be deemed to  
beläget.         arise in the Contracting State in  
            which the permanent establish-  
            ment is situated.    
6. Om royaltyn, på grund av sär- 6. Where, by reason of a special  
skilda förbindelser mellan utbe- relationship between the payer and  
talaren och den som har rätt till the beneficial owner or between  
royaltyn eller mellan dem båda both of them and some other per-  
och annan person, med hänsyn till son, the amount of the royalties,  
det nyttjande, den rättighet eller having regard to the use, right or  
den upplysning för vilken royaltyn information for which they are  
betalas, överstiger det belopp som paid, exceeds the amount which  
skulle ha avtalats mellan utbeta- would have been agreed upon by  
laren och den som har rätt till the payer and the beneficial owner  
royaltyn om sådana förbindelser in the absence of such relationship,  
inte förelegat, tillämpas bestäm- the provisions of this Article shall  
melserna i denna artikel endast på apply only to the last-mentioned  
sistnämnda belopp. I sådant fall amount. In such case, the excess  
beskattas överskjutande belopp part of the payments shall remain  
enligt lagstiftningen i vardera taxable according to the laws of  
avtalsslutande staten med iaktta- each Contracting State, due regard  
gande av övriga bestämmelser i being had to the other provisions  
detta avtal.       of this Convention.    
Artikel 13       Article 13      
Kapitalvinst       Capital gains    
1. Vinst, som person med hem- 1. Gains derived by a resident of  
vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-  
var på grund av överlåtelse av ation of immovable property re-  
sådan fast egendom som avses i ferred to in Article 6 and situated 21
Prop. 2015/16:171 artikel 6 och som är belägen i den in the other Contracting State may
  andra avtalsslutande staten, får be taxed in that other State.  
  beskattas i denna andra stat.        
  2. Vinst på grund av överlåtelse 2. Gains from the alienation of
  av lös egendom som utgör del av movable property forming part of
  rörelsetillgångarna i fast driftställe, the business property of a perma-
  vilket ett företag i en avtals- nent establishment which an enter-
  slutande stat har i den andra av- prise of a Contracting State has in
  talsslutande staten, får beskattas i the other Contracting State, in-
  denna andra stat. Detsamma gäller cluding such gains from the alien-
  vinst på grund av överlåtelse av ation of such a permanent estab-
  sådant fast driftställe (för sig eller lishment (alone or with the whole
  tillsammans med hela företaget). enterprise), may be taxed in that
          other State.    
  3. Vinst, som person med hem- 3. Gains derived by a resident of
  vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-
  var på grund av överlåtelse av ation of ships or aircraft operated
  skepp eller luftfartyg som används in international traffic or movable
  i internationell trafik eller lös property pertaining to the opera-
  egendom som är hänförlig till tion of such ships or aircraft, shall
  användningen av sådana skepp be taxable only in that State.  
  eller luftfartyg, beskattas endast i      
  denna stat.            
  Bestämmelserna i denna punkt With respect to gains derived by
  tillämpas på vinst som förvärvas the air transport consortium Scan-
  av luftfartkonsortiet Scandinavian dinavian Airlines System (SAS),
  Airlines System (SAS), men end- the provisions of this paragraph
  ast på den del av vinsten som mot- shall apply only to such part of the
  svarar den andel i konsortiet som gains as corresponds to the partici-
  innehas av SAS Sverige AB, den pation held in that consortium by
  svenske delägaren i SAS.   SAS Sverige AB, the Swedish
          partner of SAS.    
  4. Vinst, som person med hem- 4. Gains derived by a resident of
  vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-
  var på grund av överlåtelse av ation of shares deriving more than
  andelar vars värde till mer än 50 50 per cent of their value directly
  procent, direkt eller indirekt, kan or indirectly from immovable
  hänföras till fast egendom som är property situated in the other Con-
  belägen i den andra avtalsslutande tracting State may be taxed in that
  staten, får beskattas i denna andra other State.    
  stat.            
  5. Vinst på grund av överlåtelse 5. Gains from the alienation of
  av annan egendom än sådan som any property other than that re-
  avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 ferred to in paragraphs 1, 2, 3 and
  beskattas endast i den avtals- 4, shall be taxable only in the
  slutande stat där överlåtaren har Contracting State of which the
  hemvist.       alienator is a resident.    
  6. Vinst på grund av avyttring av 6. Notwithstanding the provi-
  aktier eller andra rättigheter i bo- sions of paragraph 5, gains from
  lag, eller andelar i handelsbolag, the alienation of shares or other
22 som förvärvas av en fysisk person rights in a company, or of interests
som har haft hemvist i en avtals- in a partnership, derived by an Prop. 2015/16:171
slutande stat och som fått hemvist i individual who has been a resident
den andra avtalsslutande staten får of a Contracting State and who has
– utan hinder av bestämmelserna i become a resident of the other
punkt 5 – beskattas i den först- Contracting State, may be taxed in
nämnda staten om avyttringen av the first-mentioned State if the
tillgången sker vid något tillfälle alienation of the property occurs at
under de sju år som följer närmast any time during the seven years
efter den tidpunkt då personen next following the date on which
upphört att ha hemvist i den först- the individual has ceased to be a
nämnda staten.           resident of the first-mentioned
              State.      
Artikel 14           Article 14    
Inkomst av anställning     Income from employment  
1. Om inte bestämmelserna i 1. Subject to the provisions of
artiklarna 15, 17 och 18 föranleder Articles 15, 17 and 18, salaries,
annat, beskattas lön och annan wages and other similar remune-
liknande ersättning som person ration derived by a resident of a
med hemvist i en avtalsslutande Contracting State in respect of an
stat uppbär på grund av anställ- employment shall be taxable only
ning, endast i denna stat, såvida in that State unless the employ-
inte arbete utförs i den andra av- ment is exercised in the other
talsslutande staten. Om arbetet Contracting State. If the employ-
utförs i denna andra stat, får er- ment is so exercised, such remu-
sättning som uppbärs för arbetet neration as is derived therefrom
beskattas där.           may be taxed in that other State.
2. Utan hinder av bestämmel- 2. Notwithstanding the provi-
serna i punkt 1 beskattas ersätt- sions of paragraph 1, remuneration
ning, som person med hemvist i en derived by a resident of a Con-
avtalsslutande stat uppbär för tracting State in respect of an em-
arbete i den andra avtalsslutande ployment exercised in the other
staten, endast i den förstnämnda Contracting State shall be taxable
staten, om:           only in the first mentioned State if:
a) mottagaren vistas i den andra a) the recipient is present in the
staten under tidsperiod eller tids- other State for a period or periods
perioder som sammanlagt inte not exceeding in the aggregate 183
överstiger 183 dagar under en days in any twelve month period
tolvmånadersperiod som börjar commencing or ending in the fis-
eller slutar under beskattningsåret i cal year concerned, and  
fråga,                      
b) ersättningen betalas av ar- b) the remuneration is paid by,
betsgivare som inte har hemvist i or on behalf of, an employer who
den andra staten eller på dennes is not a resident of the other State,
vägnar, och           and      
c) ersättningen inte belastar fast c) the remuneration is not borne
driftställe som arbetsgivaren har i by a permanent establishment
den andra staten.         which the employer has in the
              other State.   23
Prop. 2015/16:171 3. Utan hinder av föregående be- 3. Notwithstanding the prece-
  stämmelser i denna artikel får ding provisions of this Article,
  ersättning för arbete som utförs remuneration derived in respect of
  ombord på skepp eller luftfartyg an employment exercised aboard a
  som används i internationell trafik ship or aircraft operated in inter-
  av ett företag i en avtalsslutande national traffic by an enterprise of
  stat, beskattas i denna stat. Om en a Contracting State may be taxed
  person med hemvist i Sverige in that State. Where a resident of
  uppbär ersättning för arbete utfört Sweden derives remuneration in
  ombord på luftfartyg som används respect of an employment exer-
  i internationell trafik av luftfarts- cised aboard an aircraft operated in
  konsortiet Scandinavian Airlines international traffic by the air
  System (SAS), ska sådan ersätt- transport consortium Scandinavian
  ning beskattas endast i Sverige. Airlines System (SAS), such re-
    muneration shall be taxable only in
    Sweden.
  Artikel 15 Article 15
  Styrelsearvode Directors’ fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

  Artikel 16         Article 16    
  Artister och sportutövare   Entertainers and sportspersons
  1. Utan hinder av bestämmel- 1. Notwithstanding the provi-
  serna i artikel 14 får inkomst, som sions of Article 14, income derived
  person med hemvist i en avtals- by a resident of a Contracting State
  slutande stat förvärvar genom sin as an entertainer, such as a theatre,
  personliga verksamhet i den andra motion picture, radio or television
  avtalsslutande staten i egenskap av artiste, or a musician, or as a
  artist, såsom teater- eller film- sportsperson, from that resident’s
  skådespelare, radio- eller tele- personal activities as such exer-
  visionsartist eller musiker, eller i cised in the other Contracting
  egenskap av sportutövare, beskat- State, may be taxed in that other
  tas i denna andra stat.   State.    
  2. I fall då inkomst genom per- 2. Where income in respect of
  sonlig verksamhet som artist eller personal activities exercised by an
  sportutövare bedriver i denna entertainer or a sportsperson acting
  egenskap inte tillfaller artisten as such accrues not to the enter-
  eller sportutövaren själv utan an- tainer or sportsperson but to an-
24 nan person, får denna inkomst, other person, that income may,
utan hinder av bestämmelserna i notwithstanding the provisions of Prop. 2015/16:171
artikel 14, beskattas i den avtals- Article 14, be taxed in the Con-
slutande stat där artisten eller tracting State in which the activi-
sportutövaren bedriver verksam- ties of the entertainer or sports-
heten.             person are exercised.    
Artikel 17           Article 17    
Pensioner, livräntor och liknande Pensions, annuities and similar
betalningar           payments    
1. Pension och annan liknande 1. Pensions and other similar
ersättning, utbetalning enligt soci- remuneration, disbursements under
alförsäkringslagstiftningen och the Social Security legislation and
livränta, som härrör från en avtals- annuities arising in a Contracting
slutande stat och betalas till en State and paid to a resident of the
person med hemvist i den andra other Contracting State may be
avtalsslutande staten, får beskattas taxed in the first-mentioned Con-
i den förstnämnda avtalsslutande tracting State.    
staten.                  
2. Med uttrycket ”livränta” för- 2. The term “annuity” means a
stås ett fastställt belopp, som ut- stated sum payable periodically at
betalas periodiskt fastställda stated times during life or during a
tider under en persons livstid eller specified or ascertainable period of
under angiven eller fastställbar time under an obligation to make
tidsperiod och som utgår på grund the payments in return for ade-
av förpliktelse att verkställa dessa quate and full consideration in
utbetalningar som ersättning för money or money's worth.  

däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

Article 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries,  
wages and other similar remune-  
ration shall be taxable only in the  
other Contracting State if the ser-  
vices are rendered in that State and  
the individual is a resident of that 25
Prop. 2015/16:171             State who:    
  1) är medborgare i denna stat, (i) is a national of that State; or
  eller                
  2) inte fick hemvist i denna stat (ii) did not become a resident of
  uteslutande för att utföra arbetet. that State solely for the purpose of
              rendering the services.  
  2. Bestämmelserna i artiklarna 2. The provisions of Articles 14,
  14, 15 och 16 tillämpas på ersätt- 15 and 16 shall apply to remune-
  ning som betalas på grund av ar- ration in respect of services ren-
  bete som utförts i samband med dered in connection with a busi-
  rörelse som bedrivs av en avtals- ness carried on by a Contracting
  slutande stat, en av dess politiska State or a political subdivision or a
  underavdelningar eller lokala local authority thereof.  
  myndigheter.                
  Artikel 19           Article 19    
  Studerande           Students    
  Studerande eller affärspraktikant Payments which a student or
  som har eller omedelbart före business apprentice who is or was
  vistelsen i en avtalsslutande stat immediately before visiting a
  hade hemvist i den andra avtals- Contracting State a resident of the
  slutande staten och som vistas i other Contracting State and who is
  den förstnämnda staten uteslutande present in the first-mentioned State
  för sin undervisning eller praktik, solely for the purpose of his edu-
  beskattas inte i denna stat för be- cation or training receives for the
  lopp som han erhåller för sitt purpose of his maintenance, edu-
  uppehälle, sin undervisning eller cation or training shall not be
  praktik, om beloppen härrör från taxed in that State, provided that
  källa utanför denna stat.     such payments arise from sources
              outside that State.  
  Artikel 20           Article 20    
  Annan inkomst           Other income    
  1. Inkomst som   person med 1. Items of income of a resident
  hemvist i en avtalsslutande stat of a Contracting State, wherever
  förvärvar och som inte behandlas i arising, not dealt with in the fore-
  föregående artiklar av detta avtal going Articles of this Convention
  beskattas endast i denna stat, oav- shall be taxable only in that State.
  sett varifrån inkomsten härrör.        
  2. Bestämmelserna i punkt 1 2. The provisions of paragraph 1
  tillämpas inte på inkomst, med shall not apply to income, other
  undantag av inkomst av fast egen- than income from immovable
  dom som avses i artikel 6 punkt 2, property as defined in paragraph 2
  om mottagaren av inkomsten har of Article 6, if the recipient of such
  hemvist i en avtalsslutande stat income, being a resident of a Con-
  och bedriver rörelse i den andra tracting State, carries on business
26 avtalsslutande staten från där belä- in the other Contracting State
get fast driftställe, samt den rättig- through a permanent establishment Prop. 2015/16:171
het eller egendom i fråga om vil- situated therein and the right or  
ken inkomsten betalas äger verk- property in respect of which the  
ligt samband med det fasta drift- income is paid is effectively con-  
stället. I sådant fall tillämpas nected with such permanent estab-  
bestämmelserna i artikel 7.   lishment. In such case the provi-  
        sions of Article 7 shall apply.    
3. Utan hinder av bestämmel- 3. Notwithstanding the provi-  
serna i punkterna 1 och 2 får in- sions of paragraphs 1 and 2, items  
komst som person med hemvist i of income of a resident of a Con-  
en avtalsslutande stat förvärvar tracting State not dealt with in the  
och som inte behandlas i föregå- foregoing Articles of this Conven-  
ende artiklar av detta avtal och tion and arising in the other Con-  
som härrör från den andra avtals- tracting State may also be taxed in  
slutande staten, beskattas i denna that other State.      
andra stat.              
Artikel 21     Article 21        
Förmögenhet     Capital        
1. Förmögenhet bestående av 1. Capital represented by im-  
sådan fast egendom som avses i movable property referred to in  
artikel 6, som person med hemvist Article 6, owned by a resident of a  
i en avtalsslutande stat innehar och Contracting State and situated in  
som är belägen i den andra avtals- the other Contracting State, may  
slutande staten får beskattas i be taxed in that other State.      
denna andra stat.              
2. Förmögenhet bestående av lös 2. Capital represented by mova-  
egendom, som utgör del av ble property forming part of the  
rörelsetillgångarna i fast driftställe, business property of a permanent  
vilket ett företag i en avtalsslu- establishment which an enterprise  
tande stat har i den andra avtals- of a Contracting State has in the  
slutande staten, får beskattas i other Contracting State may be  
denna andra stat.     taxed in that other State.      
3. Förmögenhet bestående av 3. Capital represented by ships  
skepp och luftfartyg som används i and aircraft operated in inter-  
internationell trafik av ett företag i national traffic by an enterprise of  
en avtalsslutande stat och av lös a Contracting State and by mova-  
egendom som är hänförlig till ble property pertaining to the op-  
användningen av sådana skepp och eration of such ships and aircraft,  
luftfartyg, beskattas endast i denna shall be taxable only in that State.  
stat.              
Bestämmelserna i denna punkt With respect to capital owned by  
tillämpas på förmögenhet som ägs the air transport consortium Scan-  
av luftfartkonsortiet Scandinavian dinavian Airlines System (SAS),  
Airlines System (SAS), men end- the provisions of this paragraph  
ast på den del av förmögenheten shall apply only to such part of the  
som motsvarar den andel i konsor- capital as corresponds to the par-  
tiet som innehas av SAS Sverige ticipation held in that consortium  
AB, den svenske delägaren i SAS. by SAS Sverige AB, the Swedish 27
Prop. 2015/16:171       partner of SAS.
4. Alla andra slag av förmögen- 4. All other elements of capital
het som person med hemvist i en of a resident of a Contracting State
avtalsslutande stat innehar, be- shall be taxable only in that State.
skattas endast i denna stat.  
5. Om, i enlighet med punkt 4, 5. If, pursuant to paragraph 4,
rätten att beskatta förmögenhet the right to tax capital held by an
som innehas av person med hem- individual who is resident of a
vist i en avtalsslutande stat, tillfal- Contracting State, is vested only in
ler endast denna stat, får denna that State, such capital may be
förmögenhet beskattas i den andra taxed in the other Contracting
avtalsslutande staten, om förmö- State, where the net capital is not
genheten inte är föremål för en subject to a general tax on net
allmän förmögenhetsskatt enligt capital according to the laws of the
lagstiftningen i den förstnämnda first-mentioned State.
staten.        
Artikel 22     Article 22
Undanröjande av dubbel- Elimination of double taxation
beskattning      
  1. Beträffande Armenien ska
  dubbelbeskattning undvikas på
  följande sätt:            
  a) Om en person med hemvist i
  Armenien förvärvar inkomst eller
  innehar förmögenhet som enligt
  bestämmelserna i detta avtal får
  beskattas i Sverige, ska Armenien:
  1) från skatten på denna persons
  inkomst avräkna ett belopp mot-
  svarande den inkomstskatt som har
  erlagts i Sverige,        
  2) från skatten på denna persons
  förmögenhet avräkna ett belopp
  motsvarande den förmögenhets-
  skatt som har erlagts i Sverige.
  Avräkningsbeloppet ska   emel-
  lertid inte i något fall överstiga den
  del av skatten, beräknad utan så-
  dan avräkning, som belöper på den
  inkomst eller den   förmögenhet
  som får beskattas i Sverige.    
  b) Om i enlighet med någon av
  bestämmelserna i detta avtal en
  person med hemvist i Armenien
28 förvärvar inkomst eller innehar

1. In the case of Armenia, double taxation shall be avoided as follows:

a)Where a resident of Armenia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Armenia shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Sweden.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sweden.

b)Where in accordance with any provision of this Convention, income derived or capital owned by a resident of Armenia is exempt

förmögenhet som är undantagen from tax in Armenia, Armenia
från beskattning i Armenien får may nevertheless, in calculating
Armenien likväl, vid beräkningen the amount of tax on the remaining
av skatten på den personens övriga income or capital of such resident,
inkomst eller förmögenhet, beakta take into account the exempted
den undantagna inkomsten eller income or capital.  
förmögenheten.              
2. Beträffande Sverige ska dub- 2. In the case of Sweden, double
belbeskattning undvikas på föl- taxation shall be avoided as
jande sätt:             follows:  
a) Om person med hemvist i a) Where a resident of Sweden
Sverige förvärvar inkomst som derives income which under the
enligt armenisk lagstiftning och i laws of Armenia and in accord-
enlighet med bestämmelserna i ance with the provisions of this
detta avtal får beskattas i Arme- Convention may be taxed in
nien, ska Sverige – med beaktande Armenia, Sweden shall allow –
av bestämmelserna i svensk lag- subject to the provisions of the
stiftning beträffande avräkning av laws of Sweden concerning credit
utländsk skatt (även i den lydelse for foreign tax (as it may be
de framledes kan få genom att amended from time to time with-
ändras utan att den allmänna prin- out changing the general principle
cip som anges här ändras) – från hereof) – as a deduction from the
den svenska skatten på inkomsten tax on such income, an amount
avräkna ett belopp motsvarande equal to the Armenian tax paid in
den armeniska skatt som erlagts på respect of such income.  
inkomsten.                
b) Om en person med hemvist i b) Where a resident of Sweden
Sverige erhåller inkomst som i derives income which, in accord-
enlighet med detta avtal beskattas ance with the provisions of this
endast i Armenien, får Sverige, vid Convention, shall be taxable only
fastställande av skattesatsen för in Armenia, Sweden may, when
svensk progressiv skatt beakta den determining the graduated rate of
inkomst som ska beskattas endast i Swedish tax, take into account the
Armenien.             income which shall be taxable
                  only in Armenia.  
c) Utan hinder av bestämmel- c) Notwithstanding the provi-
serna i a) i denna punkt är utdel- sions of sub-paragraph a) of this
ning från bolag med hemvist i paragraph, dividends paid by a
Armenien till bolag med hemvist i company which is a resident of
Sverige undantagen från svensk Armenia to a company which is a
skatt enligt bestämmelserna i resident of Sweden shall be ex-
svensk lag om skattebefrielse för empt from Swedish tax according
utdelning som betalas till svenska to the provisions of Swedish law
bolag från bolag i utlandet.     governing the exemption of tax on
                  dividends paid to Swedish com-
                  panies by companies abroad.
d) Om en person med hemvist i d) Where a resident of Sweden
Sverige innehar förmögenhet, som owns capital which, in accordance
enligt bestämmelserna i detta avtal with the provisions of this Con-
får beskattas i Armenien, ska vention, may be taxed in Armenia,
Sverige från skatten denna Sweden shall allow as a deduction

Prop. 2015/16:171

29

Prop. 2015/16:171 persons förmögenhet avräkna ett from the tax on the capital of that
  belopp motsvarande den förmö- resident an amount equal to the
  genhetsskatt som erlagts i Arme- capital tax paid in Armenia. Such
  nien. Avräkningsbeloppet ska deduction shall not, however,
  emellertid inte överstiga den del av exceed that part of the Swedish
  den svenska förmögenhetsskatten, capital tax, as computed before the
  beräknad utan sådan avräkning, deduction is given, which is
  som belöper på den förmögenhet appropriate to the capital which
  som får beskattas i Armenien.   may be taxed in Armenia.
  Artikel 23               Article 23        
  Förbud mot diskriminering   Non-discrimination    
  1. Medborgare i   en avtals- 1. Nationals of a Contracting
  slutande stat ska inte i den andra State shall not be subjected in the
  avtalsslutande staten bli föremål other Contracting State to any
  för beskattning eller därmed sam- taxation or any requirement con-
  manhängande krav som är av nected therewith, which is other or
  annat slag eller mer tyngande än more burdensome than the taxation
  den beskattning och därmed sam- and connected requirements to
  manhängande krav som medbor- which nationals of that other State
  gare i denna andra stat under in the same circumstances, in
  samma förhållanden, särskilt såvitt particular with respect to resi-
  avser hemvist, är eller kan bli dence, are or may be subjected.
  underkastad. Utan   hinder av This provision shall, notwith-
  bestämmelserna i artikel 1 tilläm- standing the provisions of Article
  pas denna bestämmelse även på 1, also apply to persons who are
  person som inte har hemvist i en not residents of one or both of the
  avtalsslutande stat eller i båda Contracting States.    
  avtalsslutande staterna.                
  2. Beskattningen av fast drift- 2. The taxation on a permanent
  ställe, som företag i en avtals- establishment which an enterprise
  slutande stat har i den andra av- of a Contracting State has in the
  talsslutande staten, ska i denna other Contracting State shall not
  andra stat inte vara mindre fördel- be less favourably levied in that
  aktig än beskattningen av företag i other State than the taxation levied
  denna andra stat, som bedriver on enterprises of that other State
  verksamhet av samma slag. Denna carrying on the same activities.
  bestämmelse anses inte medföra This provision shall not be con-
  skyldighet för en avtalsslutande strued as obliging a Contracting
  stat att medge personer med hem- State to grant to residents of the
  vist i den andra avtalsslutande other Contracting State any per-
  staten sådant personligt avdrag vid sonal allowances, reliefs and re-
  beskattningen,   sådan   skattebe- ductions for taxation purposes on
  frielse eller skattenedsättning account of civil status or family
  grund av civilstånd eller försörj- responsibilities which it grants to
  ningsplikt som medges personer its own residents.    
  med hemvist i den egna staten.            
  3. Utom i de fall då bestämmel- 3. Except where the provisions
30 serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 of paragraph 1 of Article 9, para-
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 graph 7 of Article 11, or paragraph Prop. 2015/16:171
tillämpas, är ränta, royalty och 6 of Article 12, apply, interest,  
annan betalning från företag i en royalties and other disbursements  
avtalsslutande stat till person med paid by an enterprise of a Con-  
hemvist i den andra avtalsslutande tracting State to a resident of the  
staten avdragsgilla vid bestäm- other Contracting State shall, for  
mandet av den beskattningsbara the purpose of determining the  
inkomsten för sådant företag på taxable profits of such enterprise,  
samma villkor som betalning till be deductible under the same con-  
person med hemvist i den först- ditions as if they had been paid to  
nämnda staten. På samma sätt är a resident of the first-mentioned  
skuld som företag i en avtals- State. Similarly, any debts of an  
slutande stat har till person med enterprise of a Contracting State to  
hemvist i den andra avtalsslutande a resident of the other Contracting  
staten avdragsgill vid bestäm- State shall, for the purpose of  
mande av sådant företags beskatt- determining the taxable capital of  
ningsbara förmögenhet på samma such enterprise, be deductible  
villkor som skuld till person med under the same conditions as if  
hemvist i den förstnämnda staten. they had been contracted to a resi-  
      dent of the first-mentioned State.  
4. Företag i en avtalsslutande 4. Enterprises of a Contracting  
stat, vars kapital helt eller delvis State, the capital of which is  
ägs eller kontrolleras, direkt eller wholly or partly owned or con-  
indirekt, av en eller flera personer trolled, directly or indirectly, by  
med hemvist i den andra avtals- one or more residents of the other  
slutande staten, ska inte i den Contracting State, shall not be  
förstnämnda staten bli föremål för subjected in the first-mentioned  
beskattning eller därmed samman- State to any taxation or any re-  
hängande krav som är av annat quirement connected therewith  
slag eller mer tyngande än den which is other or more burden-  
beskattning och därmed samman- some than the taxation and con-  
hängande krav som annat liknande nected requirements to which other  
företag i den förstnämnda staten är similar enterprises of the first-  
eller kan bli underkastat. mentioned State are or may be  
      subjected.      
5. Utan hinder av bestämmel- 5. The provisions of this Article  
serna i artikel 2 tillämpas bestäm- shall, notwithstanding the provi-  
melserna i denna artikel på skatter sions of Article 2, apply to taxes of  
av varje slag och beskaffenhet. every kind and description.  
Artikel 24     Article 24      
Förfarandet vid ömsesidig över- Mutual agreement procedure  
enskommelse          
1. Om en person anser att en 1. Where a person considers that  
avtalsslutande stat eller båda av- the actions of one or both of the  
talsslutande staterna vidtagit åt- Contracting States result or will  
gärder som för honom medför eller result for him in taxation not in  
kommer att medföra beskattning accordance with the provisions of  
som strider mot bestämmelserna i this Convention, he may, irrespec- 31
Prop. 2015/16:171 detta avtal, kan han, utan att det tive of the remedies provided by
  påverkar hans rätt att använda sig the domestic law of those States,
  av de rättsmedel som finns i dessa present his case to the competent
  staters interna rättsordningar, lägga authority of the Contracting State
  fram saken för den behöriga myn- of which he is a resident or, if his
  digheten i den avtalsslutande stat case comes under paragraph 1 of
  där han har hemvist eller, om fråga Article 23, to that of the Contract-
  är om tillämpning av artikel 23 ing State of which he is a national.
  punkt 1, i den avtalsslutande stat The case must be presented within
  där han är medborgare. Saken ska three years from the first notifi-
  läggas fram inom tre år från den cation of the action resulting in
  tidpunkt då personen i fråga fick taxation not in accordance with the
  vetskap om den åtgärd som gett provisions of the Convention.
  upphov till beskattning som strider    
  mot bestämmelserna i avtalet.      
  2. Om den behöriga myndig- 2. The competent authority shall
  heten finner invändningen grundad endeavour, if the objection appears
  men inte själv kan få till stånd en to it to be justified and if it is not
  tillfredsställande   lösning, ska itself able to arrive at a satisfactory
  myndigheten söka lösa frågan solution, to resolve the case by
  genom ömsesidig överenskom- mutual agreement with the com-
  melse med den behöriga myndig- petent authority of the other Con-
  heten i den andra avtalsslutande tracting State, with a view to the
  staten i syfte att undvika beskatt- avoidance of taxation which is not
  ning som strider mot avtalet. in accordance with the Conven-
  Överenskommelse som träffats tion. Any agreement reached shall
  genomförs utan hinder av tids- be implemented notwithstanding
  gränser i de avtalsslutande stater- any time limits in the domestic law
  nas interna lagstiftning.     of the Contracting States.
  3. De behöriga myndigheterna i 3. The competent authorities of
  de avtalsslutande staterna ska the Contracting States shall en-
  genom ömsesidig överenskom- deavour to resolve by mutual
  melse söka avgöra svårigheter eller agreement any difficulties or
  tvivelsmål som uppkommer i fråga doubts arising as to the interpre-
  om tolkningen eller tillämpningen tation or application of the Con-
  av avtalet. De kan även överlägga i vention. They may also consult
  syfte att undanröja dubbelbeskatt- together for the elimination of
  ning i fall som inte omfattas av double taxation in cases not pro-
  detta avtal.           vided for in the Convention.
  4. De behöriga myndigheterna i 4. The competent authorities of
  de avtalsslutande staterna kan the Contracting States may com-
  träda i direkt förbindelse med municate with each other directly
  varandra i syfte att träffa överens- for the purpose of reaching an
  kommelse i de fall som angivits i agreement in the sense of the pre-
  föregående punkter.       ceding paragraphs.  
  5. I fall då,           5. Where,  
  a) en person, i enlighet med a) under paragraph 1, a person
  punkt 1, har gjort en framställan has presented a case to the com-
  till den behöriga myndigheten i en petent authority of a Contracting
  avtalsslutande stat med anledning State on the basis that the actions
32 av att åtgärder i den ena eller båda of one or both of the Contracting

avtalsslutande staterna för honom har medfört beskattning i strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse för att lösa frågan enligt punkt 2,

ska, om personen begär det, kvarstående olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeförfarande. Sådana olösta frågor ska dock inte hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i någon av de avtalsslutande staterna har meddelat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedomen är bindande för båda avtalsslutande staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i dessa staters interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelsen som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna punkt.

6. a) Bestämmelserna i punkt 5 ska inte tillämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3 och inte heller på ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7.

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfarande om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har överenskommit att ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skiljeförfarande.

States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within three years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

6. a) The provisions of paragraph 5 shall not apply to cases falling within paragraph 3 of Article 4 or to issues concerning the attribution of capital to a permanent establishment under Article 7.

b) Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a case shall not be submitted to arbitration if the competent authorities of both Contracting States have agreed that the case is not suitable for resolution through arbitration.

Prop. 2015/16:171

33

Prop. 2015/16:171 Artikel 25

Utbyte av upplysningar

  1. De behöriga myndigheterna i
  de avtalsslutande staterna ska
  utbyta sådana upplysningar som
  kan antas vara relevanta vid til-
  lämpningen av bestämmelserna i
  detta avtal eller för administration
  eller verkställighet av intern lag-
  stiftning i fråga om skatter av varje
  slag och beskaffenhet som tas ut
  för de avtalsslutande staterna eller
  för deras politiska underav-
  delningar eller lokala myndigheter,
  om beskattningen enligt denna
  lagstiftning inte strider mot avtalet.
  Utbytet av upplysningar begränsas
  inte av artiklarna 1 och 2.    
  2. Upplysningar som en avtals-
  slutande stat tagit emot enligt
  punkt 1 ska behandlas som hem-
  liga på samma sätt som upplys-
  ningar som erhållits enligt den
  interna lagstiftningen i denna stat
  och får yppas endast för personer
  eller myndigheter (däri inbegripet
  domstolar och förvaltningsorgan)
  som fastställer, uppbär eller driver
  in de skatter som åsyftas i punkt 1
  eller handlägger åtal eller över-
  klagande i fråga om dessa skatter
  eller som utövar tillsyn över
  nämnda verksamheter. Dessa per-
  soner eller myndigheter får an-
  vända upplysningarna bara för
  sådana ändamål. De får yppa upp-
  lysningarna vid offentlig rättegång
  eller i domstolsavgöranden. Utan
  hinder av ovanstående får upplys-
  ningar som en avtalsslutande stat
  mottagit användas för andra ända-
  mål när sådana upplysningar får
  användas för sådana andra ända-
  mål enligt lagstiftningen i båda
  avtalsslutande staterna och den
  behöriga myndigheten i den av-
  talsslutande stat som lämnat upp-
  lysningarna tillåtit sådant använ-
34 dande.          

Article 25

Exchange of information

1.The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2.Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis

idenna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4.If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5.In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Prop. 2015/16:171

35

Prop. 2015/16:171 Artikel 26           Article 26  
Begränsning av förmåner     Limitations of benefits
Utan hinder av övriga bestäm- Notwithstanding any other pro-
melser i detta avtal, ska för det fall visions of this Convention, where
a) bolag med hemvist i en av- a) a company that is a resident of
talsslutande stat huvudsakligen a Contracting State derives its
förvärvar   sina inkomster från income primarily from other States
andra stater              
1) från aktiviteter sådana som (i) from activities such as bank-
bank-, sjöfarts-, finans- eller för- ing, shipping, financing or in-
säkringsverksamhet, eller     surance or  
2) genom att vara huvudkontor, (ii) from being the headquarters,
coordination centre eller liknande co-ordination centre or similar
enhet som tillhandahåller admi- entity providing administrative
nistrativa eller andra tjänster till en services or other support to a
grupp av bolag som bedriver group of companies which carry
rörelse huvudsakligen i andra on business primarily in other
stater, och           States; and  
b) sådan inkomst beskattas b) such income would bear a
väsentligt lägre enligt lagstift- significantly lower tax under the
ningen i denna stat än inkomster laws of that State than income
från liknande verksamhet som from similar activities carried out
bedrivs inom denna stat eller within that State or from being the
genom att vara huvudkontor, co- headquarters, co-ordination centre
ordination centre eller liknande or similar entity providing admin-
enhet som tillhandahåller admi- istrative services or other support
nistrativa eller andra tjänster till en to a group of companies which
grupp av bolag som bedriver carry on business in that State, as
rörelse i denna stat,       the case may be,  
de bestämmelser i detta avtal any provisions of this Conven-
som medger undantag från eller tion conferring an exemption or a
nedsättning av skatt inte tillämpas reduction of tax shall not apply to
på inkomst som sådant bolag för- the income of such company and
värvar och inte heller på utdelning to the dividends paid by such
som betalas av sådant bolag.   company.  

Artikel 27

Handräckning vid indrivning av skatter

  1. De avtalsslutande staterna ska
  bistå varandra vid indrivning av
  skattefordringar. Sådant bistånd
  begränsas inte av artiklarna 1 och
  2.    
  2. Med uttrycket "skattefordran"
  förstås i denna artikel en fordran
36 på ett belopp avseende skatt av

Article 27

Assistance in the collection of taxes

1.The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2.

2.The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of

varje slag och beskaffenhet som every kind and description im-
tas ut för de avtalsslutande sta- posed on behalf of the Contracting
terna, deras politiska underav- States, or of their political subdi-
delningar eller lokala myndigheter, visions or local authorities, insofar
om denna beskattning inte strider as the taxation thereunder is not
mot avtalet eller mot något annat contrary to this Convention or any
instrument till vilket de avtals- other instrument to which the
slutande staterna är parter, samt Contracting States are parties, as
ränta, särskilda avgifter och kost- well as interest, administrative
nader för indrivning eller säk- penalties and costs of collection or
ringsåtgärd som hänför sig till conservancy related to such
sådant belopp.         amount.        
3. När en skattefordran i en av- 3. When a revenue claim of a
talsslutande stat är verkställbar Contracting State is enforceable
enligt denna stats lagstiftning och under the laws of that State and is
ska betalas av en person som enligt owed by a person who, at that
lagstiftningen i denna stat saknar time, cannot, under the laws of that
rätt att vid denna tidpunkt för- State, prevent its collection, that
hindra dess indrivning, ska denna revenue claim shall, at the request
skattefordran, på begäran av den of the competent authority of that
behöriga myndigheten i denna stat, State, be accepted for purposes of
erkännas för indrivning av den collection by the competent au-
behöriga myndigheten i den andra thority of the other Contracting
avtalsslutande staten. Denna State. That revenue claim shall be
skattefordran ska drivas in av den collected by that other State in
andra staten enligt bestämmelserna accordance with the provisions of
i denna stats lagstiftning om verk- its laws applicable to the enforce-
ställighet och indrivning som om ment and collection of its own
denna vore en av dess egna skatte- taxes as if the revenue claim were
fordringar.           a revenue claim of that other State.
4. När en skattefordran i en av- 4. When a revenue claim of a
talsslutande stat enligt dess lag- Contracting State is a claim in
stiftning kan bli föremål för respect of which that State may,
säkringsåtgärder i syfte att säker- under its law, take measures of
ställa indrivningen ska denna conservancy with a view to ensure
skattefordran, på begäran av den its collection, that revenue claim
behöriga myndigheten i denna stat, shall, at the request of the compe-
erkännas för vidtagande av tent authority of that State, be
säkringsåtgärder av den behöriga accepted for purposes of taking
myndigheten i den andra avtals- measures of conservancy by the
slutande staten. Den andra staten competent authority of the other
ska vidta åtgärder för säker- Contracting State. That other State
ställande av denna skattefordran shall take measures of conservancy
enligt bestämmelserna i dess lag- in respect of that revenue claim in
stiftning som om denna vore en av accordance with the provisions of
dess egna skattefordringar. Detta its laws as if the revenue claim
gäller även om skattefordringen were a revenue claim of that other
vid tidpunkten då sådana åtgärder State even if, at the time when
vidtas inte är verkställbar i den such measures are applied, the
förstnämnda staten eller ska beta- revenue claim is not enforceable in
las av en person som har rätt att the first-mentioned State or is

Prop. 2015/16:171

37

Prop. 2015/16:171 förhindra dess indrivning.   owed by a person who has a right
                  to prevent its collection.  
  5. Utan hinder av bestämmel- 5. Notwithstanding the provi-
  serna i punkterna 3 och 4 ska en sions of paragraphs 3 and 4, a
  skattefordran som erkänns av en revenue claim accepted by a Con-
  avtalsslutande stat enligt punkt 3 tracting State for purposes of para-
  eller 4 inte i denna stat beröras av graph 3 or 4 shall not, in that State,
  tidsfrister eller få någon förmåns- be subject to the time limits or
  rätt som gäller för en skattefordran accorded any priority applicable to
  enligt lagstiftningen i denna stat på a revenue claim under the laws of
  grund av fordringens art. En that State by reason of its nature as
  skattefordran som erkänts av en such. In addition, a revenue claim
  avtalsslutande stat enligt punkt 3 accepted by a Contracting State for
  eller 4 ska inte heller ges förmåns- the purposes of paragraph 3 or 4
  rätt som gäller för denna skatte- shall not, in that State, have any
  fordran enligt lagstiftningen i den priority applicable to that revenue
  andra avtalsslutande staten.   claim under the laws of the other
                  Contracting State.      
  6. Förfarande   som rör före- 6. Proceedings with respect to
  komsten, giltigheten eller beloppet the existence, validity or the
  av en skattefordran i en avtals- amount of a revenue claim of a
  slutande stat ska inte anhängig- Contracting State shall not be
  göras vid domstolar eller admi- brought before the courts or ad-
  nistrativa myndigheter i den andra ministrative bodies of the other
  avtalsslutande staten.     Contracting State.      
  7. Om, efter det att en begäran 7. Where, at any time after a re-
  gjorts av en avtalsslutande stat quest has been made by a Con-
  enligt punkt 3 eller 4 men innan tracting State under paragraph 3 or
  den andra   avtalsslutande staten 4 and before the other Contracting
  drivit in och överfört skattebe- State has collected and remitted
  loppet till den förstnämnda staten, the relevant revenue claim to the
  skattefordringen upphör att vara first-mentioned State, the relevant
                  revenue claim ceases to be  
  a) i fall som avses i punkt 3, en a) in the case of a request under
  skattefordran i den förstnämnda paragraph 3, a revenue claim of
  staten som är verkställbar enligt the first-mentioned State that is
  denna stats lagstiftning och som enforceable under the laws of that
  gäldenären enligt lagstiftningen i State and is owed by a person who,
  denna stat saknar rätt att vid denna at that time, cannot, under the laws
  tidpunkt förhindra indrivningen av, of that State, prevent its collection,
  eller               or      
  b) i fall som avses i punkt 4, en b) in the case of a request under
  skattefordran i den förstnämnda paragraph 4, a revenue claim of
  staten som enligt dess lagstiftning the first-mentioned State in respect
  kan bli föremål för säkrings- of which that State may, under its
  åtgärder i syfte att säkerställa laws, take measures of conser-
  indrivningen,         vancy with a view to ensure its
                  collection      
  ska den behöriga myndigheten i the competent authority of the
  den förstnämnda staten utan first-mentioned State shall
38 dröjsmål underrätta den behöriga promptly notify the competent

myndigheten i den andra staten om detta och i enlighet med vad den andra staten bestämmer ska den förstnämnda staten antingen vilandeförklara eller återkalla sin begäran.

8. Bestämmelserna i denna artikel medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna eller den andra avtalsslutande staten,

b)vidta åtgärder som står i strid mot allmänna hänsyn (ordre public),

c)lämna bistånd om den andra avtalsslutande staten inte uttömt alla rimliga möjligheter till indrivning eller säkringsåtgärder som finns tillgängliga enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis,

d)lämna bistånd i fall där den administrativa bördan för denna stat uppenbart inte står i proportion till den nytta som står att vinna för den andra avtalsslutande staten.

authority of the other State of that Prop. 2015/16:171 fact and, at the option of the other

State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b)to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c)to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d)to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Artikel 28     Article 28
Medlemmar av diplomatisk Members of diplomatic missions
beskickning och konsulat and consular posts
Bestämmelserna i detta avtal Nothing in this Convention shall
berör inte de privilegier vid be- affect the fiscal privileges of
skattningen som enligt folkrättens members of diplomatic missions or
allmänna regler eller bestämmelser consular posts under the general
i särskilda överenskommelser rules of international law or under
tillkommer medlemmar av diplo- the provisions of special agree-
matisk beskickning och konsulat. ments.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt

Article 29  
Entry into force  
1. Each of the Contracting States  
shall notify the other in writing of  
the completion of the procedures 39
Prop. 2015/16:171 respektive stats lagstiftning krävs required by its law for the entry
för att detta avtal ska träda i kraft. into force of this Convention.
2. Avtalet träder i kraft den 2. The Convention shall enter
trettionde dagen efter det att den into force on the thirtieth day after
sista av dessa underrättelser tagits the receipt of the later of these
emot och ska därefter tillämpas notifications and shall thereupon
      have effect
a) i fråga om källskatter, på be- a) in respect of taxes withheld at
lopp som betalas eller tillgodoförs source, for amounts paid or cred-
den 1 januari det år som följer ited on or after the first day of
närmast efter den dag då avtalet January of the year next following
träder i kraft eller senare,   the date on which the Convention
      enters into force;
b) i fråga om andra skatter på b) in respect of other taxes on
inkomst, och skatter på förmögen- income, and taxes on capital, on
het, på skatt som påförs för be- taxes chargeable for any tax year
skattningsår som börjar den 1 beginning on or after the first day
januari det år som följer närmast of January of the year next fol-
efter den dag då avtalet träder i lowing the date on which the
kraft eller senare.     Convention enters into force.
Artikel 30     Article 30
Upphörande     Termination
Detta avtal förblir i kraft till dess This Convention shall remain in
att det sägs upp av en avtals- force until terminated by a Con-
slutande stat. Vardera avtals- tracting State. Either Contracting
slutande staten kan på diplomatisk State may terminate the Conven-
väg skriftligen säga upp avtalet tion, through diplomatic channels,
genom underrättelse härom minst by giving written notice of termi-
sex månader före utgången av nation at least six months before
något kalenderår. I händelse av the end of any calendar year. In
sådan uppsägning upphör avtalet such case, the Convention shall
att gälla     cease to have effect
a) i fråga om källskatter, på be- a) in respect of taxes withheld at
lopp som betalas eller tillgodoförs source, for amounts paid or cred-
den 1 januari det år som följer ited on or after the first day of
närmast efter utgången av sex- January of the year next following
månadersperioden eller senare, the end of the six month period;
b) i fråga om andra skatter på b) in respect of other taxes on
inkomst, och skatter på förmögen- income, and taxes on capital, on
het, på skatt som påförs för be- taxes chargeable for any tax year
skattningsår som börjar 1 januari beginning on or after the first day
det år som följer närmast efter of January of the year next
utgången av sexmånadersperioden following the end of the six month
eller senare.     period.

40

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Jerevan den

9 februari 2016, i två exemplar på svenska, armeniska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

In witness whereof the under- Prop. 2015/16:171 signed, being duly authorized

thereto, have signed this Convention.

Done at Yerevan, this 9th day of February 2016, in duplicate in the Swedish, Armenian and English languages, all versions being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Margot Wallström   Margot Wallström
För Republiken Armeniens For the Government of the
regering   Republic of Armenia
Edward Nalbandian   Edward Nalbandian

41

Prop. 2015/16:171 Protokoll     Protocol
Vid tillfället för underteck- At the moment of signing the
nandet av avtalet, för undvikande Convention for the avoidance of
av dubbelbeskattning och förhind- double taxation and the prevention
rande av skatteflykt beträffande of fiscal evasion with respect to
skatter på inkomst och på förmö- taxes on income and on capital
genhet mellan Konungariket between the Government of the
Sveriges regering och Republiken Kingdom of Sweden and the Gov-
Armeniens regering, har de avtals- ernment of the Republic of Ar-
slutande staterna kommit överens menia, the Contracting States have
om att följande bestämmelser ska agreed that the following provi-
utgöra en integrerande del av sions shall form an integral part of
avtalet:     the Convention:

Med hänvisning till artikel 5 punkt 4

Uttrycket ”utlämnande” innefattar inte affärslokal varifrån försäljning sker inuti lokal som innehas för utlämnande av varor.

With reference to paragraph 4 of Article 5

It is understood that the term

“delivery” does not cover any store engaged in sales within a facility maintained for the delivery of goods.

Med hänvisning till artikel 7 With reference to Article 7
Huruvida kostnader som belastar It is understood that the condi-
ett fast driftställe är avdragsgilla tions for the deductibility of any
eller inte avgörs av den nationella expenses, once attributed to a
lagstiftningen i den avtalsslutande permanent establishment, is a
stat där det fasta driftstället är matter to be determined by the
beläget, med beaktande av be- domestic law of the Contracting
stämmelserna i artikel 23 (Förbud State in which the permanent
mot diskriminering). establishment is situated, subject
  to the rules of Article 23 (non-
  discrimination).  

Med hänvisning till artikel 11 punkt 2

With reference to paragraph 2 of Article 11

  Om, efter dagen för under- It is agreed that if any agreement
  tecknande av detta protokoll, Ar- between Armenia and one of the
  menien och någon av de stater current (as of the date of signature
  som, vid dagen för underteck- of this Protocol) member states of
  nandet av detta protokoll, är med- the Organisation for Economic Co-
  lemmar i Organisationen för eko- operation and Development signed
  nomiskt samarbete och utveckling after the date of signature of this
  (OECD) ingår ett avtal som före- Convention provides that interest
  skriver att ränta som härrör från arising in Armenia shall be
  Armenien ska undantas från exempted or taxed in Armenia at a
42 beskattning i Armenien, eller att lower rate than that which applies
sådan ränta ska beskattas i in this Convention, then such ex- Prop. 2015/16:171
Armenien till en lägre skattesats än emption or lower rate shall auto-
den som föreskrivs i detta avtal, matically apply to interest gov-
ska sådant undantag eller sådan erned by the provisions of this
lägre skattesats gälla automatiskt Convention. In such case, it is
på ränta som omfattas av bestäm- further understood that the com-
melserna i detta avtal. Den behö- petent authority of Armenia will
riga myndigheten i Armenien ska inform the competent authority of
utan dröjsmål underrätta den behö- Sweden without delay that the
riga myndigheten i Sverige när conditions for the application of
villkoren för tillämpningen av this paragraph have been met.

denna punkt har uppfyllts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Jerevan den 9 februari 2016, i två exemplar på svenska, armeniska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Yerevan, this 9th day of February 2016, in duplicate in the Swedish, Armenian and English languages, all versions being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Margot Wallström   Margot Wallström
För Republiken Armeniens For the Government of the
regering   Republic of Armenia
Edward Nalbandian   Edward Nalbandian

43

Prop. 2015/16:171 3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om skatteavtal med Armenien genomfördes i Stockholm i maj 2015. Vid förhandlingen paraferades ett utkast till avtal med tillhörande protokoll. Utkastet, som upprättades på engelska, har genom skriftväxling varit föremål för ett antal justeringar. En svensk och en armenisk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Jerevan den 9 februari 2016.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal mellan Sverige och Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som undertecknades den 9 februari 2016. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Skatteavtalet mellan Sverige och Armenien

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Armenien.

Remissinstanserna: Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Remissinstanserna tillstyrker avtalet.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

44

4.1 Lagförslaget Prop. 2015/16:171

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. Endast den svenska och den engelska texten har bilagts lagförslaget. Den armeniska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet

(1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 §).

Enligt artikel 29 i avtalet ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vidare anges i lagförslaget att lagen ska tillämpas i fråga om källskatter på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, samt i fråga om andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4.2Översiktligt om inkomstskattesystemet i Armenien

4.2.1Bolagsbeskattning

Bolagskatt tas ut av alla bolag med hemvist i Armenien och bolagskattesatsen är 20 procent. Som bolag ses alla juridiska personer, inklusive handelsbolag (”partnerships”), som är skattesubjekt.

Beskattningsbar inkomst är bruttoinkomst minus avdragsgilla kostnader. Kostnader som har samband med affärsverksamheten är avdragsgilla. Förluster som inte kan dras av ett räkenskapsår får rullas framåt upp till fem år. Det är inte tillåtet med retroaktiva avdrag. Armenien har ingen särskild skatt på kapitalvinster utan de räknas ihop med övriga vinster i bolaget och beskattas med bolagsskatt.

Bolagsbeskattningen i Armenien bygger på ett avräkningssystem där vinster beskattas till fullo hos bolaget. Utdelningar som görs från beskattade vinster till en mottagare med hemvist i Armenien beskattas följaktligen inte hos mottagaren. I de fall som utbetalningen görs till en mottagare som inte har hemvist i Armenien innehålls en källskatt på 10 procent.

Beskattningsåret är detsamma som kalenderår och bolag ska lämna sin inkomstdeklaration senast den 15 april året efter beskattningsåret. Skatten betalas kvartalsvis i förskott under beskattningsåret och beloppet baseras på föregående års fastställda skatt.

Armenien har även vissa alternativa beskattningssystem för utvalda branscher. T.ex. har de en s.k. ”presumptive tax” som är obligatorisk för

45

Prop. 2015/16:171 bolag som är verksamma inom lotteriverksamhet, casinon, biltransporter eller är återförsäljare av gas och bränsle. Den presumtiva skatten ersätter såväl bolagsskatt och inkomstskatt som moms. Skattenivån bestäms av särskilda kriterier i affärsverksamheten såsom storleken på landytan som disponeras, hur länge verksamheten har pågått, hur många passagerare fordonet kan ta osv. Skatten betalas månadsvis och redovisas på en skattedeklaration. Tidpunkten för skattedeklarationen varierar mellan olika verksamhetsgrenar och lämnas in månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis.

Armenien har även ett förenklat skattesystem (”turnover tax regime”) för vissa verksamheter som omsätter mindre än 115 miljoner armeniska dram (ca 2 miljoner svenska kronor) per år. Dessa små verksamheter kan välja att beskattas baserat på omsättning istället för på resultat. Beroende på vilken typ av verksamhet det är varierar skattesatsen mellan 5 och 20 procent.

Armenien har inte några särskilda skatteregler för koncerner eller bolagsgrupper. De har däremot fördelaktiga skatteregler för de största exporterande bolagen, eller bolagsgrupperna, som uppfyller fastställda kriterier. Bl.a. ska den årliga exporten uppgå till minst 40 miljarder dram (ca 680 miljoner kronor).

Bolag som inte har hemvist i Armenien är endast skattskyldiga för inkomster som härrör från Armenien. Bolagsskatten beräknas då på samma sätt som för inhemska bolag. Ifall bolag utan hemvist tar emot utdelning, ränta eller royalties från Armenien så innehålls en källskatt på 10 procent.

Armenien saknar regler om internprissättning (transfer pricing), underkapitalisering (thin capitalization) och CFC (controlled foreign companies).

4.2.2Fysiska personer

Fysiska personer med hemvist i Armenien är skattskyldiga för samtliga sina inkomster. Man anses ha hemvist i Armenien om man har varit i Armenien mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod eller har sitt centrum för levnadsintressen där. Generellt sett så är den beskattningsbara inkomsten inkomster minus avdragsgilla kostnader. Gifta par taxeras var för sig.

Det föreligger ett krav på att lämna in en självdeklaration senast den 15 april året efter beskattningsåret och den slutliga skatten ska betalas senast den 1 maj året därefter.

Några inkomster är undantagna från skattskyldighet, t.ex. bidrag från staten, pensioner som inte kommer från privat pensionssparande, utbetalningar från investeringsfonder och inkomster från jordbruk. För tjänsteinkomster så innehålls en preliminär skatt vid utbetalningen. Skattenivån är progressiv (24,4 procent, 26 procent och 36 procent) och följer fastställda skiktgränser där inkomster över 2 000 000 dram (ca 35 000 kronor) per månad beskattas med den högsta skattenivån.

Armenien har vissa skatteincitament för individer. De som arbetar för en arbetsgivare som utför konstruktions- och installationsarbeten som

46

dels godkänts av regeringen och dels utförs helt och hållet utanför Prop. 2015/16:171 Armeniens område beskattas med en definitiv skatt på 13 procent.

Man har inte rätt att dra av för resor till och från arbetet. Man har dock rätt att dra av frivilliga pensionsavsättningar på upp till fem procent av bruttoinkomsten. Alla som är födda 1974 eller senare måste sätta av motsvarande fem procent av bruttolönen till den statliga pensionsfonden och samtidigt sätter regeringen av motsvarande belopp till samma pensionsfond.

Armenien har inte någon arvs- eller gåvoskatt och inte heller någon förmögenhetsskatt. Utdelningar och kapitalinkomst från försäljning av privat egendom är undantagna från skatt. Inkomst i form av räntor, royalties och inkomster från fast egendom beskattas.

För enskilda näringsidkare finns det i vissa fall en möjlighet att tillämpa en ”patent fee regime” som då ersätter såväl inkomstskatt som moms.

Armeniens har en s.k. ”land tax”, som kan påföras både markägare och markanvändare. För jordbruksmark är skattesatsen 15 procent och för övrig mark är den 0,5 – 1 procent av markvärdet (taxeringsvärdet). De har även en ”property tax” som tas ut av individer som äger egendom i

Armenien. Beskattningsbar egendom är en byggnad eller lägenhet, bil, motorcykel eller ett vattentransportsystem. För motorfordon är beskattningsunderlaget baserat på antalet hästkrafter och för byggnader är det baserat på taxeringsvärdet. Både ”land tax” och ”property tax” kan tas ut av alla personer, oavsett hemvist.

Fysiska personer utan hemvist i Armenien är begränsat skattskyldiga vilket innebär att de endast är skattskyldiga för inkomster som härrör från Armenien. Man har endast rätt att göra avdrag för kostnader som har direkt samband med de inkomster som beskattas i Armenien.

I de fall det inte finns något skatteavtal tillämpar Armenien avräkning av utländsk skatt för att undanröja dubbelbeskattning.

4.3Skatteavtalets innehåll

4.3.1 Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt  
samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala  
skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).  
För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna  
tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de  
införlivas i svensk rätt, vilket sker genom inkorporering av avtalen.  
Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett  
inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk  
skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga  
förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s  
modellavtal som utarbetats inom organisationen.  
Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns,  
förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten.  
Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets  
innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett 47
 

Prop. 2015/16:171 visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprätthålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.3.2Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Punkt 1 överensstämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt punkten ska avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1 d), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”.

Artikel 1.2 innehåller en bestämmelse rörande delägarbeskattade personer. Av bestämmelsen följer att inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad juridisk person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare gjort investeringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. För svensk del omfattas bl.a. statlig förmögenhetsskatt. Ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med statlig förmögenhetsskatt i listan över skatter som omfattas. Av artikel 2.4

framgår att avtalet även tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak

48

likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av Prop. 2015/16:171 eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.3Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i den andra staten anses obegränsat skattskyldig även där.

Vid tillämpning av avtalet ska den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt artikel 4 i avtalet. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Armenien enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Armenien ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätt enligt avtalet, beskattas i Sverige enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga.

Enligt punkt 3 ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna försöka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Punkten utgör ett undantag från OECD:s modellavtal i vilket huvudregeln är att avgörande ska vara där personen har sin plats för verklig ledning. I avsaknad av en sådan ömsesidig överenskommelse ska personen enligt skatteavtalet inte anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna i syfte att begära andra förmåner enligt avtalet än de som följer av artiklarna 22, 23 och 24.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal.

49

Prop. 2015/16:171 Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

Punkt 3 innehåller en bestämmelse som innebär att – även om de allmänna villkoren i punkt 1 är uppfyllda – plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än nio månader.

Punkt 4 anger vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte ska anses bedrivna från fast driftställe. Av protokollet framgår att uttrycket ”utlämnande” i artikel 5.4 inte innefattar affärslokal som försäljning sker ifrån, när affärslokalen ligger inuti en lokal som innehas för att lämna ut varor.

I svensk skattelagstiftning finns bestämmelser om fast driftsställe i 2 kap. 29 § IL. För att ett företag från Armenien ska kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Armenien).

4.3.4Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6 – 20 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6 – 20, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 22.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Armenien.

50

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 20 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Bestämmelserna i artikeln motsvarar OECD:s modellavtal.

Rörelseinkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt l endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 g) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat får beskatta del av företagets rörelseinkomst. Om ett företag hemmahörande i Armenien bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.

Enligt punkt 2 ska armslängdsprincipen användas vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – i stället för att ha mellanhavanden med huvudkontoret

– hade haft mellanhavanden med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som använts och risker som företaget har tagit genom det fasta driftstället och genom andra delar av företaget och haft mellanhavanden på normala marknadsmässiga villkor.

Punkt 3 skiljer sig till viss del från OECD:s modellavtal. I de fall där inkomster som är hänförliga till ett fast driftställe i den ena avtalsslutande staten ska justeras i enlighet med punkt 2, ska även den andra staten justera skatterna i motsvarande mån. Ifall de avtalsslutande staterna inte är överens om hur en justering av skatt ska göras, ska det enligt avtalet lösas genom en ömsesidig överenskommelse.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 4).

I protokollets andra punkt finns ett förtydligande avseende kostnader som belastar ett fast driftställe. Där framgår att det är nationell lagstiftning som avgör huruvida de kostnader som belastar ett fast

Prop. 2015/16:171

51

Prop. 2015/16:171 driftställe är avdragsgilla eller inte, med beaktande av artikel 23 (Förbud

  mot diskriminering).
  Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag
  genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.
  Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det
  företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik har
  hemvist.
  Av punkt 2 framgår att denna regel i fråga om Scandinavian Airlines
  Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som motsvarar
  den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske
  delägaren i SAS.
  Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig
  vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1
  angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande
  stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags
  resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är
  avsedd att göras.
  Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av
  uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i
  huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid
  tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan
  det ha en annan betydelse.
  Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
  med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas
  i denna andra stat. Enligt punkt 2 får utdelning även beskattas i den
  avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs.
  i källstaten, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den
  andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 15 procent av
  utdelningens bruttobelopp. Utdelning får endast beskattas i mottagarens
  hemviststat när den som har rätt till utdelningen är ett bolag, med
  undantag för handelsbolag, som har hemvist i den andra avtalsslutande
  staten och innehar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital
  eller röstetal, har haft innehavet i minst två år, samt utdelningen är
  undantagen från beskattning hos det mottagande bolaget. Är den som har
  rätt till utdelningen ett bolag, med undantag för handelsbolag, som har
  hemvist i den andra avtalsslutande staten och som innehar minst
  10 procent av det utdelande bolagets röstetal får skatten inte överstiga
  5 procent av utdelningens bruttobelopp.
  De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som
  nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den
  andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor följer att någon
  begränsning inte gäller när utdelningen utbetalats till en mellanhand,
  exempelvis en representant eller en ställföreträdare, med hemvist i den
  andra avtalsslutande staten. För att begränsningarna i källstatens
  beskattningsrätt ska gälla i dessa fall krävs att den rättmätige mottagaren
  av utdelningen också har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.
  Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas
  berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.
  I vissa fall ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av
  avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse. Dessa fall anges i
52 punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se kommentaren till artikel 10.5 i OECD:s modellavtal).

Artikel 11 behandlar beskattningen av ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till.

Ränta som härrör från en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får räntan även beskattas i den avtalsslutande stat som räntan härrör från, dvs. i källstaten, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

Protokollets tredje punkt är en s.k. ”most favoured nation clause”

(MFN). Den innebär att ifall Armenien ingår ett avtal med ett annat OECD-land, och ränta från Armenien enligt det avtalet beskattas lägre än vad som nu gäller i avtalet mellan Sverige och Armenien, eller ifall räntan är helt undantagen från beskattning i Armenien, ska samma villkor gälla även i detta avtal. Om det blir aktuellt ska den behöriga myndigheten i Armenien utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i Sverige att förutsättningarna i protokollspunkten är uppfyllda.

Av punkt 3 framgår att ifall den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institution, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller centralbanken i en avtalsslutande stat ska ränta som avses i punkt 1, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, beskattas endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist. Detsamma gäller ifall räntan betalats på grund av ett lån som beviljats eller garanteras av AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Swedfund eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär i någondera staten med syfte att främja export eller utveckling.

I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten”.

Vad som avses med ränta framgår av punkt 4 och definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 11. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1, 2 och 3 görs i punkt 5 undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken räntan betalas, har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas beskattningsrätten till räntan mellan staterna med tillämpning av bestämmelsen i artikel 7.

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. En definition av uttrycket ”royalty” finns i punkt 3 och överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal.

Royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får royaltyn

Prop. 2015/16:171

53

Prop. 2015/16:171 även beskattas i den stat som den härrör från. Om den som har rätt till

  royaltyn har hemvist i den andra staten får skatten dock inte överstiga
  5 procent av bruttobeloppet.
  I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande
  artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens
  beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till royaltyn har hemvist i
  den andra avtalsslutande staten”.
  Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 och 2 görs i punkt 4
  undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn
  betalas, har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till
  royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall
  fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning
  av bestämmelsen i artikel 7.
  Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna
  avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Vinst vid överlåtelse
  av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik respektive
  vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av
  sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 3 endast i den stat där
  den som avyttrar egendomen har hemvist. Av andra stycket i punkt 3
  framgår att när det gäller vinst som förvärvas av SAS tillämpas artikeln
  endast på den del av vinsten som är hänförlig till den svenske delägaren i
  SAS, SAS Sverige AB.
  Även punkt 6, som har införts på initiativ av Sverige, avviker från
  OECD:s modellavtal. Bestämmelsen ger en tidigare hemviststat utvidgad
  möjlighet att beskatta kapitalvinst på aktier eller andra rättigheter i bolag
  eller andelar i handelsbolag som förvärvas av en fysisk person efter
  utflyttningen. Denna utvidgade beskattningsmöjlighet gäller under de sju
  år som följer efter den tidpunkt då hemvistet har upphört.
  Artikel 14 behandlar beskattning av inkomst av anställning. Punkterna
  1 och 2 överensstämmer med OECD:s modellavtal. Huvudregeln i punkt
  1 innebär att sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens
  hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en
  tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i
  verksamhetsstaten om arbetet utförts i den staten. Undantag från denna
  senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar
  som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen
  endast i inkomsttagarens hemviststat.
  I punkt 3 har det tagits in särskilda regler om beskattning av arbete som
  utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell
  trafik, vilka delvis avviker från OECD:s modellavtal. Ombordanställda
  beskattas i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.
  Vidare följer av samma punkt att SAS-anställda med hemvist i Sverige
  som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell
  trafik endast beskattas i Sverige.
  Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 15
  beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har
  hemvist.
  Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom
  sin personliga verksamhet regleras i artikel 16. Sådan inkomst får enligt
  punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett
54 om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller i enskild

tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 17 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten. Detsamma gäller utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 18 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 14 – 16.

Artikel 19 innehåller regler för studerande och följer OECD:s modellavtal.

Annan inkomst, dvs. inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6 - 19, regleras i artikel 20. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där den skattskyldige har hemvist och inte omfattas av artikel 7.

Från bestämmelsen i artikel 20.1, som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i artikel 20.2. Enligt punkt 2 ska beskattningsrätten fördelas med tillämpning av artikel 7 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2.

Artikel 21 behandlar förmögenhet. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 eller av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, får enligt punkterna 1 och 2 beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället finns.

Av punkt 3 framgår att förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, endast beskattas i den staten. Vidare framgår av punkten att i fråga om förmögenhet som ägs av SAS tillämpas bestämmelserna i artikeln endast på den del av förmögenheten som motsvarar den svenske delägarens andel.

Alla andra slag av förmögenhetstillgångar beskattas enligt punkt 4 i innehavarens hemviststat. Om rätten att beskatta förmögenhet tillfaller endast hemviststaten enligt denna punkt, och den inte enligt lagstiftningen där är föremål för en allmän förmögenhetsskatt, får

Prop. 2015/16:171

55

Prop. 2015/16:171 förmögenheten dock enligt punkt 5 beskattas i den andra avtalsslutande staten.

Som sagts ovan i avsnitt 4.3.2 ingås ett skatteavtal i avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med dessa bestämmelser i avtalet.

4.4Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 22. Båda staterna tillämpar avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning i fråga om inkomstskatt.

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet, artikel 22.2 b), rätt att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Armenien. Ytterligare en synpunkt är också att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

Artikel 22.2 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Armenien till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

I artikel 22.2 d) finns en särskild regel för avräkning av armenisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt. Som framhållits ovan i avsnitt 4.3.2 tar dock Sverige för närvarande inte ut förmögenhetsskatt.

4.5 Särskilda bestämmelser

  I artikel 23 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid
  beskattningen i vissa fall. I punkt 1 anges att medborgare i en
  avtalsslutande stat inte ska bli mindre fördelaktigt behandlad i den andra
56 avtalsslutande staten än en medborgare i denna andra stat blir behandlad
 

under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma Prop. 2015/16:171 förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som

vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Om således en utländsk medborgare hävdar att han enligt bestämmelserna i denna punkt diskrimineras ska bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en mer fördelaktig skattemässig behandling än den utländske medborgaren just på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt 1. En här bosatt utländsk medborgare ska vid beskattningen behandlas på samma sätt som en här bosatt svensk medborgare, dvs. enligt de regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. En i den andra avtalsslutande staten bosatt utländsk medborgare ska behandlas som en begränsat skattskyldig person på samma sätt som en i denna andra stat bosatt svensk medborgare. Om en avtalsslutande stat vid beskattningen gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de är begränsat eller obegränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma åtskillnad mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare.

Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av ett företags fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten.

I punkt 3 finns en bestämmelse som avser ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Sådan betalning är avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som motsvarande betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. Motsvarande gäller för skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet.

Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling oavsett ägarförhållandena.

Av punkt 5 framgår att artikeln är tillämplig på skatter av varje slag och beskaffenhet och inte endast på sådana skatter som i övrigt omfattas av avtalet. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande mervärdesskatt, energiskatt m.m.

I artikel 24 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, dvs.

”mutual agreement procedure”, MAP.

57

Prop. 2015/16:171 4.6 Utbyte av upplysningar
  Artikel 25 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln
  överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal.
  Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
  staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid
  tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller
  verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och
  beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras
  politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen
  enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar
  begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.
  I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot
  enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som
  upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat.
  Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller
  myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
  fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
  handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som
  utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda
  upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid
  offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en
  avtalsslutande stat mottagit får, utan hinder av det föregående, användas
  för andra ändamål då sådana upplysningar får användas för sådana andra
  ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga
  myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan
  användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda,
  kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.
  Artikel 25 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet
  lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en
  myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen
  (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller
  bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet,
  dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor
  som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk
  myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av
  svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av
  annan författning.
  I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,
  regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller
  ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter
  på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap.
  5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1 – 4 §§ samma
  kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med
  annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk
  myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en myndighet eller något
  annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i
  verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall
  Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer
58 i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den

utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat Prop. 2015/16:171 eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet

som avses i 1 – 4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15 – 27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftningen och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.7Regler mot offshoreverksamhet

Bestämmelserna i artikel 26 är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt

59

Prop. 2015/16:171 bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av coordination centres eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

60

4.8 Handräckning vid indrivning av skatter Prop. 2015/16:171

Artikel 27 behandlar handräckning vid indrivning av skatter och följer i stort sett OECD:s modellavtal. I avtalet med Armenien saknas dock en hänvisning till behörig myndighet i punkt 1, som finns i OECD:s modellavtal.

4.9Slutbestämmelser

I artikel 28 finns vissa upplysningar beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Artiklarna 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 29 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, för belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

4.10Protokollet

I det till skatteavtalet fogade protokollet finns förtydliganden och tillägg avseende artiklarna 5, 7 och 11. Dessa tillägg har berörts under beskrivningen av respektive artikel ovan.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer dessa att kompletteras med ytterligare ett avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

61

Prop. 2015/16:171

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Regnér, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Hadzialic, Eriksson, Linde, Skog

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige och

Armenien

62