Regeringens proposition 2015/16:112

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete Prop.
mellan Europeiska unionen och dess 2015/16:112
medlemsstater, å ena sidan,  
och Republiken Kazakstan, å andra sidan  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 2016

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan. Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet ersätter det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (prop. 1995/96:136) som skrevs under 1995 och trädde i kraft 1999. Förhandlingarna om ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal inleddes i juni 2011 och avtalet undertecknades den 21 december 2015. Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet utgör ett viktigt steg mot ett ökat politiskt och ekonomiskt engagemang från EU:s sida i Centralasien. Avtalet syftar till att fördjupa de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kazakstan och är grundat i de gemensamma värderingar som EU bygger på: demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen. Avtalet föreskriver samarbete på en rad områden, bland annat handel, miljö, energi, beskattning, utbildning och kultur, sysselsättning och sociala frågor, hälsa, vetenskap och teknik, transport, icke-spridning samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

1

Prop. 2015/16:112

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 4
2 Ärendet och dess beredning .............................................................. 5
3 Bakgrund...........................................................................................   5
4 Utvecklingen i Kazakstan ................................................................. 6
5 Sverige och Kazakstan...................................................................... 6
6 Avtalets innehåll ...............................................................................   7
  6.1 Avtalets mål och allmänna principer  
    (artiklarna 1–3)................................................................... 7
  6.2 Politisk dialog; samarbete på området utrikes- och  
    säkerhetspolitik (artiklarna 4–13)....................................... 7
  6.3 Handel och affärsverksamhet (artiklarna 14–198) ............ 8
    6.3.1 Handel med varor (artiklarna 14–24) ................ 8
    6.3.2 Tull (artiklarna 25–27) ...................................... 8
    6.3.3 Tekniska handelshinder  
      (artiklarna 28–30) .............................................. 8
    6.3.4 Sanitära och fytosanitära frågor  
      (artiklarna 31–38) .............................................. 9
    6.3.5 Handel med tjänster och etablering  
      (artiklarna 39–56) .............................................. 9
    6.3.6 Kapitalrörelser och betalningar  
      (artiklarna 57–60) .............................................. 9
    6.3.7 Immateriella rättigheter  
      (artiklarna 61–118) .......................................... 10
    6.3.8 Offentlig upphandling  
      (artiklarna 119–137) ........................................ 10
    6.3.9 Råvaror och energi (artiklarna 138–150)......... 10
    6.3.10 Handel och hållbar utveckling  
      (artiklarna 151–155) ........................................ 10
    6.3.11 Konkurrens (artiklarna 156–162) .................... 11
    6.3.12 Statsägda företag m.m.  
      (artiklarna 163–170) ........................................ 11
    6.3.13 Öppenhet (artikel 171)..................................... 11
    6.3.14 Tvistlösning (artiklarna 172–198) ................... 11
  6.4 Samarbete om ekonomisk och hållbar utveckling  
    (artiklarna 199–234)......................................................... 11
  6.5 Samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa  
    (artiklarna 235–243)......................................................... 12
  6.6 Andra samarbetsområden (artiklarna 244–260) ............... 12
  6.7 Ekonomiskt och tekniskt samarbete  
    (artiklarna 261–267)......................................................... 12
  6.8 Institutionell ram (artiklarna 268–270) ............................ 13
  6.9 Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser  
2   (artiklarna 271–287)......................................................... 13
       
7 Godkännande av avtalet ................................................................. 14 Prop. 2015/16:112
Bilaga Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan    
  Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena    
  sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan............. 16  
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2016 ........ 164  

3

Prop. 2015/16:112

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (avsnitt 7).

4

2 Ärendet och dess beredning Prop. 2015/16:112

Rådet beslutade den 13 april 2011 att bemyndiga Europeiska kommissionen att inleda förhandlingar om ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och Republiken Kazakstan (Kazakstan). Förhandlingarna inleddes i juni 2011 och avslutades i september 2014. Avtalet paraferades i januari 2015 och undertecknades den 21 december 2015.

Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet är ett blandat avtal. Det innebär att både EU och dess medlemsstater är avtalsparter tillsammans med Kazakstan. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts. Ikraftträdandet av bestämmelserna i avdelning III i avtalet (handel och affärsverksamhet) har dock, om inte annat anges däri, gjorts avhängigt Kazakstans anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO). Kazakstan blev medlem i WTO den 30 november 2015, varmed handelsbestämmelserna kommer att träda ikraft samtidigt som övriga bestämmelser i avtalet. I avvaktan på att avtalet träder i kraft kan det tillämpas provisoriskt mellan EU och Kazakstan inom ramen för kompetensfördelningen.

Avtalet i svensk lydelse finns som bilaga till propositionen.

3 Bakgrund

Genom avtalet upprättas ett fördjupat partnerskap mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kazakstan, å andra sidan. Avtalet består av nio avdelningar: 1) Allmänna principer och mål för detta avtal, 2) Politisk dialog; samarbete på området utrikes- och säkerhetspolitik, 3) Handel och affärsverksamhet, 4) Samarbete på området ekonomisk och hållbar utveckling, 5) Samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa, 6) Andra samarbetsområden, 7) Ekonomiskt och tekniskt samarbete, 8) Institutionell ram samt 9) Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser.

Därtill innehåller avtalet sju bilagor och ett protokoll.

Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet ersätter vid sitt ikraftträdande det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (prop. 1995/96:136). Det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet skrevs under 1995 och trädde i kraft 1999 i syfte att skapa närmare relationer mellan parterna baserade på mänskliga rättigheter och rättsstatlighet samt för att stödja utvecklingen mot marknadsekonomi och demokrati i Kazakstan. Beslut om att fördjupa det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet fattades under Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Det nya avtalet syftar till att ytterligare stärka de bilaterala relationerna och den politiska dialogen

mellan EU och Kazakstan och leda till förbättrade möjligheter för handel

5

Prop. 2015/16:112 och investeringar. Avtalet utgör ett steg mot ett ökat politiskt och ekonomiskt engagemang i regionen från EU:s sida och är den mest långtgående internationella överenskommelse som EU ingått med en centralasiatisk stat.

4 Utvecklingen i Kazakstan

Sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991 har Kazakstan genomgått en rad politiska och ekonomiska förändringar. Landet driver en aktiv utrikespolitik och har goda relationer till viktiga ekonomiska aktörer såsom EU, USA, Ryssland och Kina. Kazakstan är medlem i Förenta nationerna (FN), Partnerskap för fred (PfP), Internationella atomenergiorganet (IAEA), Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE) och WTO. Kazakstan deltar även i regionalt samarbete med grannländerna och är medlem i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EEU), Oberoende staters samvälde (OSS) och Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Som ett led i landets ökade internationella engagemang ansökte Kazakstan 2010 om icke-permanent medlemskap i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–2018.

Det senaste årtiondet har EU kommit att bli den viktigaste handelspartnern för Kazakstan, följt av Kina och Ryssland. Landets ekonomi är råvarubaserad och oljan står för ungefär hälften av statens intäkter. Exporten bygger nästan helt på råvaror. Förutom olja är naturgas och mineraler, som koppar, järn och guld, också viktiga exportvaror. Landets oljeresurser har lockat stora utländska investeringar och bidrog till att BNP-tillväxten mellan 2000 och 2007 i snitt var omkring 10 procent per år. Den globala finanskrisen 2009 fick negativa konsekvenser för den kazakiska ekonomin. År 2014 föll världsmarknadspriset på olja kraftigt samtidigt som Ukrainakrisen och långsammare tillväxt i Kina hade en dämpande effekt på ekonomin i Kazakstan. Tillväxten föll från 6 procent 2013 till 4,5 procent 2014.

Kazakstans ekonomiska utveckling styrs sedan 2014 av Kazakstan 2050-strategin med målet att landet ska ansluta sig till världens 30 mest utvecklade länder före 2050. För att nå det målet kommer fokus läggas på att långsiktigt diversifiera den kazakiska ekonomin bort från beroendet av oljeexport.

5 Sverige och Kazakstan

Sveriges relationer med Kazakstan är goda. Sverige har haft diplomatiska förbindelser med landet sedan 1992. Under de senaste åren har Sverige och Kazakstan stärkt sin bilaterala relation. År 2010 öppnade Sverige en ambassad i Astana. Kazakstan har en ambassad i Stockholm sedan 2013.

En stor del av Sveriges samarbete med Kazakstan sker genom EU.

6

Kazakstan är Centralasiens största ekonomi och en av regeringens 26 Prop. 2015/16:112 prioriterade marknader för handel och främjande. Den svenska exporten

till Kazakstan domineras av telekomutrustning och maskiner. Mineraloljeprodukter och tackjärn är de främsta importprodukterna samt fodermedel för djur, s.k. oljekakor. En stor exportökning ägde rum 2011 som till stor del bestod av telekomutrustning. Sveriges export till Kazakstan sjönk med nästan en tredjedel under 2014, från 985 miljoner kr till 679 miljoner kr. Under de tre första kvartalen 2015 ökade exporten något (med 7 procent, jämfört med samma period under 2014) men sammantaget har exporten minskat med 31 procent sedan 2014.

6 Avtalets innehåll

6.1Avtalets mål och allmänna principer (artiklarna 1–3)

Syftet med avtalet är att upprätta ett förstärkt partnerskap och samarbete mellan parterna inom ramen för deras respektive behörigheter inom avtalets alla tillämpningsområden. Samarbetet ska bidra till fred och stabilitet både internationellt och regionalt samt till ekonomisk utveckling. Parterna är överens om att samarbeta i regionala och internationella organisationer.

Respekten för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna samt för rättsstatsprincipen betecknas som en väsentlig del av avtalet. Parterna ska vidare tillämpa principen om en fri marknadsekonomi på ett sätt som främjar hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

6.2Politisk dialog; samarbete på området utrikes- och säkerhetspolitik (artiklarna 4–13)

Avtalet stadgar att en effektiv politisk dialog ska vidareutvecklas och stärkas mellan parterna. Dialogen ska omfatta alla frågor av gemensamt intresse och föras i syfte att främja internationell fred, stabilitet och säkerhet. Parterna ska samarbeta för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

Parterna åtar sig att samarbeta och föra dialog bland annat om Internationella brottsmålsdomstolen, konfliktförebyggande och krishantering, regional stabilitet, icke-spridning, nedrustning och vapenkontroll, kärnsäkerhet, kontroll av export av vapen och produkter med dubbla användningsområden samt terrorismbekämpning.

7

Prop. 2015/16:112 6.3 Handel och affärsverksamhet
  (artiklarna 14–198)
6.3.1 Handel med varor (artiklarna 14–24)

Enligt avtalet ska parterna, såvitt avser handel med varor, bevilja varandra behandling enligt principen om mest gynnad nation i enlighet med artikel I i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994). Innebörden av denna princip är att varje handelsförmån som en WTO- medlem medger en annan medlem som regel även ska tillfalla övriga WTO-medlemmar. Vidare fastslås att parterna ska respektera principen om nationell behandling för varor som härrör från den andra parten i enlighet med artikel III i GATT 1994. Den sistnämnda principen innebär att importerade och inhemska varor som regel ska behandlas lika vad gäller beskattning och olika regleringar.

Avtalet slår fast att parterna ska tillämpa import- och exporttullar i enlighet med sina åtaganden inom ramen för WTO på tullområdet. Parterna får inte införa eller bibehålla förbud eller restriktioner som tar sikte på import och export av varor av annat slag än tullar, skatter och avgifter, i enlighet med artikel XI i GATT 1994.

I avtalet bekräftar parterna sina rättigheter och skyldigheter att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder i förenlighet med bland annat bestämmelserna i GATT 1994. Avtalet hindrar inte parterna att vidta antidumpningsåtgärder eller utjämningsåtgärder.

6.3.2Tull (artiklarna 25–27)

Parterna ska genom avtalet stärka sitt samarbete på tullområdet för att säkerställa ett öppet handelsklimat, underlätta handel, förbättra säkerheten i leveranskedjan, främja konsumenternas säkerhet, bekämpa smuggling och hejda flödet av varor som innebär intrång i immateriella rättigheter.

Till avtalet finns ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som närmare reglerar hur tullsamarbetet ska gå till. Protokollet ger en starkare rättslig ram för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och kampen mot smuggling. Till exempel ska den ena partens tullmyndighet efter begäran lämna de upplysningar som krävs för att den andra partens tullmyndighet ska kunna tillämpa tullagstiftningen på ett korrekt sätt.

6.3.3Tekniska handelshinder (artiklarna 28–30)

Avtalet omfattar även s.k. tekniska handelshinder. WTO-avtalet om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) införlivas i avtalet. Parterna ska minska skillnaderna sinsemellan avseende tekniska föreskrifter, standardisering, ackreditering m.m. genom att bland annat uppmuntra till användning av internationella instrument på dessa områden. Parterna ska främja att Kazakstan om möjligt förvärvar medlemskap i europeiska organisationer vars verksamhet avser bland annat standardisering.

8

6.3.4 Sanitära och fytosanitära frågor Prop. 2015/16:112
  (artiklarna 31–38)  

Avtalet fastställer principer för sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskyddsfrågor i handeln mellan parterna. Med sanitära och fytosanitära åtgärder avses åtgärder som införs för att skydda människors, djurs eller växters liv och hälsa från risker som kommer från exempelvis sjukdomar, skadegörare och gifter.

Enligt avtalet ska parterna säkerställa att sanitära och fytosanitära åtgärder utarbetas och genomförs på grundval av principerna om proportionalitet, öppenhet, icke-diskriminering och vetenskaplig metod. Åtgärderna ska inte tillämpas på ett sätt som utgör en förtäckt begränsning av handeln. Parterna ska samarbeta i djur- och växtskyddsfrågor genom utbyte av information, sakkunskap och erfarenheter. Parterna är också överens om att med det snaraste upprätta en dialog om sanitära och fytosanitära frågor om någon av parterna begär det.

6.3.5Handel med tjänster och etablering (artiklarna 39–56)

Genom avtalet bekräftar parterna sina respektive åtaganden som följer av det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och fastställer de nödvändiga ordningarna för att förbättra de ömsesidiga villkoren för handel med tjänster och etablering. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser som reglerar marknadstillträde för leverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis. Vidare finns sektorsspecifika bestämmelser, exempelvis gällande järnväg och luftfart. Bestämmelserna i detta kapitel gäller dock inte åtgärder som rör fysiska personer som söker tillträde till arbetsmarknaden i EU och i Kazakstan eller åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

Parterna ska enligt avtalet arbeta för en progressiv förbättring för etableringsmöjligheter för företag och är överens om vikten av att liberalisera det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan EU och Kazakstan. En samarbetskommitté ska utfärda rekommendationer till parterna för att uppnå ytterligare etableringsfrihet inom de ramar som gäller enligt avtalet.

6.3.6Kapitalrörelser och betalningar (artiklarna 57–60)

Parterna åtar sig att i fritt konvertibel valuta och i enlighet med IMF:s bestämmelser tillåta alla betalningar och överföringar mellan parterna på betalningsbalansens bytesbalans. Partena förbinder sig också att inte införa några restriktioner för fri rörlighet av kapital i samband med bland annat direktinvesteringar och återförande av eventuell vinst.

6.3.7Immateriella rättigheter (artiklarna 61–118)

Genom avtalet förbinder sig parterna att säkerställa ett effektivt skydd för

immateriella rättigheter. Parterna bekräftar sina rättigheter och

9

Prop. 2015/16:112 skyldigheter enligt bland annat WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). Avtalet innehåller dessutom särskilda bestämmelser om bland annat upphovsrätt, geografiska beteckningar, mönster och patent, som kompletterar Trips-avtalet och inbegriper bestämmelser om säkerställande av skydd av immateriella rättigheter.

6.3.8Offentlig upphandling (artiklarna 119–137)

När det gäller offentlig upphandling ger avtalet parterna möjlighet att lämna anbud gällande vissa varor och tjänster över vissa tröskelvärden, i enlighet med avtalets bilaga III. Parterna är överens om att deras upphandlande myndigheter vid offentlig upphandling inte ska behandla varor och tjänster från den andra parten eller leverantörer från den andra parten som tillhandahåller sådana varor och tjänster mindre förmånligt än inhemska varor, tjänster och lokalt etablerade leverantörer. Offentlig upphandling ska genomföras på ett öppet och opartiskt sätt som gör att intressekonflikter undviks, korruption förhindras och som är förenligt med avtalets artiklar och dess bilagor om offentlig upphandling.

Kapitlet om offentlig upphandling kommer att börja tillämpas efter en övergångsperiod på mellan fem och åtta år, beroende på vilka varor och tjänster som avses, från den dag då avtalet trätt i kraft.

6.3.9Råvaror och energi (artiklarna 138–150)

När det gäller råvaror och energi införs genom avtalet bestämmelser om prisreglering och förbud mot handels- och exportmonopol med råvaror och energiprodukter, med vissa undantag om förköpsrätt. Avtalet innehåller också bestämmelser om transitering av energiprodukter. Parterna är överens om att stärka samarbetet kring frågor som rör handel med råvaror och energiprodukter.

6.3.10Handel och hållbar utveckling (artiklarna 151–155)

Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling och att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer i deras handelsförbindelser. Parterna bekräftar sitt åtagande att förstärka handelns bidrag till att nå målet om hållbar utveckling och är överens om att främja handel med och investeringar i miljövänliga varor och tjänster samt klimatvänliga produkter och teknik. Parterna är också överens om att främja användningen av system för hållbar utveckling, till exempel rättvis och etisk handel, och företags sociala ansvar.

  6.3.11 Konkurrens (artiklarna 156–162)
  Avtalet innehåller bestämmelser om konkurrens som bland annat slår fast
10 att parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina

handelsförbindelser. Parterna åtar sig att bibehålla en heltäckande Prop. 2015/16:112 konkurrenslagstiftning som ska tillämpas på ett öppet och icke-

diskriminerande sätt.

6.3.12Statsägda företag m.m. (artiklarna 163–170)

Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt sina åtaganden inom ramen för WTO. Parterna är vidare överens om att inget hindrar en part från att upprätta eller bibehålla statsägda eller statskontrollerade företag, att utse eller bibehålla monopol eller ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter.

6.3.13Öppenhet (artikel 171)

Avtalet innehåller bestämmelser om offentliggörande av bland annat relevanta lagar, förordningar, dekret, beslut och administrativa avgöranden. Vidare ska vardera part upprätta en kontaktpunkt dit den andra parten kan vända sig för att begära upplysningar om dess åtgärder som äger allmän tillämpning samt internationella avtal som hänför sig till eller påverkar avtalets avdelning om handel och affärsverksamhet. En sådan begäran om upplysningar ska tillmötesgås skyndsamt.

6.3.14Tvistlösning (artiklarna 172–198)

Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister i fråga om tolkning och tillämpning av avtalet genom samråd. Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd kan en skiljenämnd tillsättas. Endera parten får även begära att den andre parten deltar i ett medlingsförfarande i enlighet med bilaga VII.

6.4Samarbete om ekonomisk och hållbar utveckling (artiklarna 199–234)

Avtalet föreskriver samarbete och dialog inom en rad områden som rör ekonomisk och hållbar utveckling. Avtalet innehåller bestämmelser om: 1) ekonomisk dialog, 2) samarbete på området förvaltning av offentliga finanser, inbegripet revision och internkontroll, 3) samarbete på skatteområdet, 4) samarbete på statistikområdet, 5) samarbete på energiområdet, 6) samarbete på transportområdet, 7) samarbete på miljöområdet, 8) samarbete på området klimatförändringar, 9) samarbete på området industri, 10) samarbete på området små och medelstora företag, 11) samarbete på området bolagsrätt, 12) samarbete på området bank- och försäkringstjänster samt andra finansiella tjänster, 13) samarbete på

området informationssamhället, 14) samarbete på området turism,
15) samarbete på området jordbruk och landsbygdsutveckling,

16) samarbete om sysselsättning, arbetsmarknadens parter, socialpolitik och lika möjligheter, 17) samarbete på hälsoområdet.

11

Prop. 2015/16:112 6.5 Samarbete på området frihet, säkerhet och
  rättvisa (artiklarna 235–243)

Parterna ska på området för frihet, säkerhet och rättvisa fästa särskild vikt vid att främja rättsstatsprincipen, inbegripet rättsväsendets oberoende, tillgången till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång, samt respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Avtalet fastställer vidare att parterna ska utveckla bland annat sitt rättsliga samarbete, samarbetet om migration, asyl och gränsförvaltning, samarbetet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt samarbetet mot narkotika, organiserad brottslighet och korruption.

6.6Andra samarbetsområden (artiklarna 244–260)

Avtalet föreskriver även samarbete mellan parterna inom följande områden: 1) samarbete om utbildning, 2) samarbete på kulturområdet, 3) samarbete på området forskning och innovation, 4) samarbete på mediaområdet och det audiovisuella området, 5) samarbete med det civila samhället, 6) samarbete på området idrott och fysisk aktivitet, 7) samarbete på området civilskydd, 8) samarbete om rymdverksamhet, 9) samarbete på området konsumentskydd, 10) regionalt samarbete, 11) samarbete på civilförvaltningens område.

6.7Ekonomiskt och tekniskt samarbete (artiklarna 261–267)

Parterna ska både fortsätta och intensifiera det nuvarande ekonomiska och tekniska samarbetet med hjälp av omfattande partnerskap och på grundval av principerna om gemensamt intresse, ömsesidighet, öppenhet, förutsägbarhet och ömsesidigt skydd av parternas intressen. För att uppnå målen i avtalet kan Kazakstan erhålla ekonomiskt stöd från EU i form av bidrag och lån, möjligen i samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra internationella finansinstitut. För att möjliggöra en optimal användning av de tillgängliga resurserna ska parterna sträva efter att se till att EU-stödet genomförs i nära samarbete med andra givarländer, givarorganisationer och internationella finansinstitut.

  6.8 Institutionell ram (artiklarna 268–270)
  Avtalet innehåller en institutionell ram som omfattar forum för samarbete
  och dialog. Ett samarbetsråd inrättas som kan fatta beslut om och
  övervaka tillämpningen och genomförandet av avtalet. Samarbetsrådets
  beslut är bindande för parterna som ska vidta lämpliga åtgärder för att
  genomföra dem. Samarbetsrådet får även ge rekommendationer.
  Samarbetsrådet ska biträdas av en samarbetskommitté som kan
12 sammanträda i en särskild konstellation för att behandla handelsfrågor.

Vidare ska en parlamentarisk samarbetskommitté inrättas. Denna Prop. 2015/16:112 kommitté ska utgöra ett forum där ledamöter i det kazakiska parlamentet

och Europaparlamentet kan träffas och utbyta åsikter. Den parlamentariska samarbetskommittén får lämna rekommendationer till samarbetsrådet.

6.9Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser (artiklarna 271–287)

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts. Vissa delar av avtalet kommer att tillämpas provisoriskt mellan EU och Kazakstan i väntan på att det träder i kraft. Ikraftträdandet av avdelning III i avtalet (handel och affärsverksamhet) villkoras av att Kazakstan erhåller medlemskap i WTO. Kazakstan blev medlem i WTO den 30 november 2015, varmed handelsbestämmelserna kommer att träda ikraft samtidigt som övriga bestämmelser i avtalet.

Avtalet ingås på obestämd tid. Endera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska då upphöra att gälla inom sex månader. Avtalet är upprättat på EU:s samtliga officiella språk och på kazakiska.

13

Prop. 2015/16:112 7 Godkännande av avtalet
     
    Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om fördjupat
    partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess
    medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan.
  Skälen för regeringens förslag
  Avtalet stärker de politiska och ekonomiska förbindelserna
  mellan parterna till förmån för såväl Kazakstan som EU
  Kazakstan är Centralasiens största ekonomi och är en av regeringens 26
  prioriterade marknader för handel och främjande. Det fördjupade
  partnerskaps- och samarbetsavtalet med Kazakstan är det första i sitt slag
  som EU ingått med ett land i Centralasien. Avtalet utgör ett viktigt steg
  mot ett ökat EU-engagemang i regionen. Det syftar till att fördjupa de
  politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kazakstan
  genom ökade möjligheter för handel och samarbete på en rad olika
  områden. Handelsbestämmelserna i avtalet kompletterar de WTO-avtal
  parterna har tillträtt och avser att förenkla handeln mellan EU och
  Kazakstan. Avtalet täcker en rad samarbetsområden såsom miljö, energi,
  beskattning, utbildning och kultur, sysselsättning och sociala frågor,
  hälsa, vetenskap och teknik, transport samt icke-spridning och
  bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet. Avtalet innehåller
  bestämmelser om grundvalar för relationerna såsom respekt för
  demokrati och mänskliga rättigheter samt rättsstatsprincipen.
    Regeringen gör sammantaget bedömningen att avtalet bör anses vara
  av större vikt och att det därför enligt 10 kap. 3 § regeringsformen ska
  godkännas av riksdagen.
  Vissa frågor om sekretess
  När det gäller utbyte av information och krav på konfidentiell behandling
  innehåller det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet med
  Kazakstan till viss del samma typer av bestämmelser som finns i tidigare
  frihandelsavtal. På samma sätt som i t.ex. frihandelsavtalet med
  Sydkorea (se prop. 2013/14:20 s. 15) finns i avtalet med Kazakstan
  således ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (se
  avsnitt 6.3.2). Artikel 10 i detta protokoll innehåller bestämmelser om
  utbyte av uppgifter på tullområdet och om konfidentiell behandling av
  sådana uppgifter. Nationella regler ska tillämpas på den information som
  svenska myndigheter får del av inom ramen för samarbetet. På uppgifter
  överlämnade enligt avtalet kan alltså bland annat sekretessbestämmel-
  serna i 27 kap. 1–3 samt 5 §§ offentlighets- och sekretesslagen
  (2009:400), förkortad OSL, bli tillämpliga.
    När det gäller utlämnande av information finns med utgångspunkt i
  bestämmelsen om sekretess mot utländska myndigheter i 8 kap. 3 § OSL
  och föreskrifterna i 2 kap. 6 § lagen (2000:1219) om internationellt
  tullsamarbete inte några hinder att ur sekretessynpunkt uppfylla avtalets
  och protokollets regler om överlämnande av information till bland annat
  utländska myndigheter (se motsvarande bedömning i prop. 2013/14:20
14 s. 16).  

En anslutning till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet kräver följaktligen inte någon lagändring för svensk del. Riksdagens godkännande av avtalet förutsätts dock för en tillämpning av de sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som föreskriver sekretess för informationsutbyten till följd av internationella avtal som har godkänts av riksdagen. Ett sådant godkännande innebär bland annat att 27 kap. 5 § OSL görs tillämplig i Tullverkets verksamhet på uppgifter som överlämnas enligt avtalet i ett ärende om handräckning.

Statsfinansiella konsekvenser

Avtalet bedöms inte få några statsfinansiella konsekvenser.

Prop. 2015/16:112

15

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/3
       

FÖRDJUPAT PARTNERSKAPS- OCH SAMARBETSAVTAL

mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

      INNEHÅLLSFÖRTECKNING
TITEL      
INGRESS      
AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER OCH MÅL FÖR DETTA AVTAL
AVDELNING II POLITISK DIALOG; SAMARBETE PÅ OMRÅDET UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK
AVDELNING III HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET
KAPITEL 1   HANDEL MED VAROR
KAPITEL 2   TULL  
KAPITEL 3   TEKNISKA HANDELSHINDER
KAPITEL 4   SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR
KAPITEL 5   HANDEL MED TJÄNSTER OCH ETABLERING
AVSNITT 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
AVSNITT 2 ETABLERING OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER
UNDERAVSNITT 1 ALL EKONOMISK VERKSAMHET
UNDERAVSNITT 2 ANNAN EKONOMISK VERKSAMHET ÄN TJÄNSTER
AVSNITT 3 TILLFÄLLIG NÄRVARO AV FYSISKA PERSONER FÖR AFFÄRSÄNDAMÅL
AVSNITT 4 INHEMSKA REGLERINGAR
AVSNITT 5 SEKTORSSPECIFIKA BESTÄMMELSER
AVSNITT 6 UNDANTAG
AVSNITT 7 INVESTERINGAR
KAPITEL 6   KAPITALRÖRELSER OCH BETALNINGAR
KAPITEL 7   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
AVSNITT 1 PRINCIPER  
AVSNITT 2 STANDARDER FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
AVSNITT 3 SÄKERSTÄLLANDE AV SKYDD FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
AVSNITT 4 TJÄNSTELEVERERANDE MELLANHÄNDERS ANSVAR

16

          Prop. 2015/16:112
          Bilaga
L 29/4       Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
  SV  
             
  KAPITEL 8 OFFENTLIG UPPHANDLING    
  KAPITEL 9 RÅVAROR OCH ENERGI    
  KAPITEL 10 HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING    
  KAPITEL 11 KONKURRENS      
  KAPITEL 12 STATSÄGDA FÖRETAG, STATSKONTROLLERADE FÖRETAG OCH FÖRETAG SOM BEVILJATS SÄRSKILDA
      ELLER EXKLUSIVA RÄTTIGHETER ELLER PRIVILEGIER    
  KAPITEL 13 ÖPPENHET      
  KAPITEL 14 TVISTLÖSNING      
  AVSNITT 1 SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE    
  AVSNITT 2 SAMRÅD OCH MEDLING    
  AVSNITT 3 TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDEN    
    UNDERAVSNITT 1 SKILJEFÖRFARANDE    
    UNDERAVSNITT 2 EFTERLEVNAD    
    UNDERAVSNITT 3 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER    
  AVSNITT 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER    
  AVDELNING IV SAMARBETE PÅ OMRÅDET EKONOMISK OCH HÅLLBAR UTVECKLING    
  KAPITEL 1 EKONOMISK DIALOG    
  KAPITEL 2 SAMARBETE OM FÖRVALTNING AV OFFENTLIGA FINANSER, INBEGRIPET REVISION OCH INTERNKONTROLL
  KAPITEL 3 SAMARBETE PÅ SKATTEOMRÅDET    
  KAPITEL 4 SAMARBETE PÅ STATISTIKOMRÅDET    
  KAPITEL 5 SAMARBETE PÅ ENERGIOMRÅDET    
  KAPITEL 6 SAMARBETE PÅ TRANSPORTOMRÅDET    
  KAPITEL 7 SAMARBETE PÅ MILJÖOMRÅDET    
  KAPITEL 8 SAMARBETE PÅ OMRÅDET KLIMATFÖRÄNDRINGAR    
  KAPITEL 9 SAMARBETE PÅ INDUSTRIOMRÅDET    

KAPITEL 10 SAMARBETE PÅ OMRÅDET SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

KAPITEL 11 SAMARBETE PÅ OMRÅDET BOLAGSRÄTT

KAPITEL 12 SAMARBETE PÅ OMRÅDET BANK- OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER SAMT ANDRA FINANSIELLA TJÄNSTER KAPITEL 13 SAMARBETE PÅ OMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET

17

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/5
       
KAPITEL 14 SAMARBETE PÅ OMRÅDET TURISM  
KAPITEL 15 SAMARBETE PÅ OMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  
KAPITEL 16 SAMARBETE OM SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNADENS PARTER, SOCIALPOLITIK OCH LIKA  
    MÖJLIGHETER  
KAPITEL 17 SAMARBETE PÅ HÄLSOOMRÅDET  
AVDELNING V SAMARBETE PÅ OMRÅDET FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA  
AVDELNING VI ANDRA SAMARBETSOMRÅDEN  
KAPITEL 1 SAMARBETE OM UTBILDNING  
KAPITEL 2 SAMARBETE PÅ KULTUROMRÅDET  
KAPITEL 3 SAMARBETE PÅ OMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  
KAPITEL 4 SAMARBETE PÅ OMRÅDENA MEDIA OCH AUDIOVISUELLA MEDIER  
KAPITEL 5 SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET  
KAPITEL 6 SAMARBETE PÅ OMRÅDET IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET  
KAPITEL 7 SAMARBETE PÅ OMRÅDET CIVILSKYDD  
KAPITEL 8 SAMARBETE OM RYMDVERKSAMHET  
KAPITEL 9 SAMARBETE PÅ OMRÅDET KONSUMENTSKYDD  
KAPITEL 10 REGIONALT SAMARBETE  
KAPITEL 11 SAMARBETE PÅ CIVILFÖRVALTNINGENS OMRÅDE  
AVDELNING VII EKONOMISKT OCH TEKNISKT SAMARBETE  
AVDELNING VIII INSTITUTIONELL RAM  
AVDELNING IX ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER  
BILAGA I RESERVATIONER I ENLIGHET MED ARTIKEL 46  
BILAGA II BEGRÄNSNINGAR SOM TILLÄMPAS AV REPUBLIKEN KAZAKSTAN I ENLIGHET MED ARTIKEL 48.2  
BILAGA III TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR KAPITEL 8 (OFFENTLIG UPPHANDLING) I AVDELNING III (HANDEL OCH  
  NÄRINGSLIV)  
BILAGA IV MEDIER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPLYSNINGAR OM UPPHANDLING OCH MEDDELANDEN ENLIGT  
  KAPITEL 8 (OFFENTLIG UPPHANDLING) I AVDELNING III (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)  
BILAGA V ARBETSORDNING FÖR SKILJEFÖRFARANDEN ENLIGT KAPITEL 14 (TVISTLÖSNING) ENLIGT AVDELNING III  
  (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)  
BILAGA VI UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDAMÖTER AV SKILJENÄMNDER OCH MEDLARE ENLIGT KAPITEL 14 (TVISTLÖSNING)  
  ENLIGT AVDELNING III (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)  
BILAGA VII MEDLINGSMEKANISM FÖR SKILJEFÖRFARANDEN ENLIGT KAPITEL 14 (TVISTLÖSNING) ENLIGT AVDELNING III  
  (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)  

PROTOKOLL OM ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND I TULLFRÅGOR

18

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

INGRESS

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, och

EUROPEISKA UNIONEN

å ena sidan, och

REPUBLIKEN KAZAKSTAN,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade parterna,

19

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/7
       

SOM BEAKTAR de starka banden mellan parterna och deras gemensamma värderingar, och deras önskan att ytterligare stärka och utvidga de band som etablerats tidigare genom genomförandet av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, vilket undertecknades i Bryssel den 23 januari 1995, och Europeiska unionens strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien som antogs av Europeiska rådet i juni 2007 samt Republiken Kazakstans statliga program Path to Europe som antogs 2008,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att fullt ut genomföra principerna och bestämmelserna i Förenta nationernas stadga (FN-stadgan) och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt Helsingforsslutakten samt andra allmänt erkända normer i internationell rätt.

SOM BEAKTAR parternas starka åtagande att stärka främjandet, skyddet och genomförandet av de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna och respekten för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och en god samhällsstyrning,

SOM ERKÄNNER parternas starka uppslutning kring följande principer i sitt samarbete inom mänskliga rättigheter och demokrati: främjandet av gemensamma mål, öppen och konstruktiv politisk dialog, öppenhet och respekt för internationella människorättsnormer,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att iaktta principerna för en fri marknadsekonomi,

SOM ERKÄNNER den ökande betydelsen av handels- och investeringsförbindelser mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan,

SOM BEAKTAR att avtalet kommer att ytterligare stärka de nära ekonomiska förbindelserna mellan parterna och skapa ett nytt klimat och bättre villkor för vidare utveckling av handeln och investeringarna mellan dem, även på energiområdet,

SOM BEAKTAR syftet att, inom alla sektorer, öka handel och investeringar på en stärkt rättslig grund, särskilt detta avtal och avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet),

SOM BEAKTAR parternas åtagande att främja internationell fred och säkerhet liksom fredlig tvistlösning, särskilt genom att på ett effektivt sätt samarbeta i detta syfte inom ramen för FN och OSSE,

SOM BEAKTAR parternas vilja att ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i bilaterala och internationella frågor av ömsesidigt intresse,

SOM BEAKTAR parternas åtagande avseende internationella skyldigheter att bekämpa spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen samt att samarbeta om icke-spridning och kärnsäkerhet,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att bekämpa olaglig handel och anhopning av handeldvapen och lätta vapen och som beaktar FN:s generalförsamlings antagandet av vapenhandelsfördraget,

SOM BEAKTAR vikten av Republiken Kazakstans deltagande i genomförandet av Europeiska unionens strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att bekämpa organiserad brottslighet och människohandel samt att intensifiera samarbetet i kampen mot terrorism,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att stärka dialogen och samarbetet om migrationsfrågor, med en övergripande strategi som syftar till samarbete om laglig migration och motverkande av irreguljär migration och människohandel, och som inser vikten av en återtagandeklausul i föreliggande avtal,

SOM ÖNSKAR säkerställa balanserade villkor i de bilaterala handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet i Världshandels­ organisationen (WTO), och ett öppet och icke-diskriminerande genomförande av dessa rättigheter och skyldigheter,

20

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/8 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

SOM BEAKTAR parternas åtagande att respektera principen om hållbar utveckling, bland annat genom att främja genomförandet av multilaterala internationella avtal och regionalt samarbete,

SOM ÖNSKAR stärka ömsesidigt fördelaktigt samarbete på alla områden av ömsesidigt intresse och, om så är lämpligt, stärka dess ram,

SOM ERKÄNNER behovet av att stärka energisamarbetet, trygga energiförsörjningen och underlätta utvecklingen av lämplig infrastruktur, byggande på samförståndsavtalet om samarbete på energiområdet mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan som ingicks i Bryssel den 4 december 2006 och inom ramen för energistadgefördraget,

SOM ERKÄNNER att allt samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi omfattas av samarbetsavtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Kazakstan på kärnsäkerhetsområdet som undertecknades i Bryssel den 19 juli 1999 och inte omfattas av detta avtal,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att förbättra folkhälsoskyddet och skyddet av människors hälsa som en förutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att förbättra direkta personkontakter, bland annat genom samarbete och utbyte inom vetenskap och teknik, innovation, utbildning och kultur,

SOM BEAKTAR att parterna ska verka för ömsesidig förståelse för och konvergens mellan varandras lagstiftning och regelverk i syfte att ytterligare stärka ömsesidigt gynnsamma band och hållbar utveckling,

SOM NOTERAR att om parterna, inom ramen för detta avtal, beslutar att ingå särskilda avtal på området med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle slutas av Europeiska unionen enligt avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska bestämmelserna i sådana framtida avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida inte Europeiska unionen parallellt med Förenade kungariket och/eller Irland när det gäller deras respektive tidigare bilaterala förbindelser underrättar Republiken Kazakstan om att Förenade kungariket och/eller Irland har blivit bundet/bundna av sådana avtal som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Likaså får alla därpå följande EU-interna åtgärder som skulle antas i enlighet med ovan nämnda avdelning V för att genomföra detta avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida de inte har meddelat att de önskar delta eller godta sådana åtgärder i enlighet med protokoll nr 21. Parterna noterar också att dessa framtida avtal eller EU-interna åtgärder skulle omfattas av protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till nämnda fördrag.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA PRINCIPER OCH MÅL FÖR DETTA AVTAL

Artikel 1

Allmänna principer

Respekten för de demokratiska principerna och för de mänskliga rättigheterna enligt den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, OSSE:s slutakt från Helsingfors, Parisstadgan för ett nytt Europa och andra relevanta internationella människorättsinstrument, samt för rättsstatsprincipen, ligger till grund för båda parters inrikes- och utrikespolitik och utgör en väsentlig del av detta avtal.

Parterna upprepar sitt åtagande att iaktta principerna om en fri marknadsekonomi som främjar hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Genomförandet av detta avtal ska bygga på principerna om dialog, ömsesidigt förtroende och respekt, jämlikt partnerskap och ömsesidig nytta samt på full respekt för de principer och värderingar som slås fast i FN-stadgan.

21

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/9
       

Artikel 2

Avtalets syfte

1.Genom detta avtal upprättas ett förstärkt partnerskap och samarbete mellan parterna inom ramen för deras respektive behörigheter, på grundval av gemensamma intressen och fördjupade relationer inom avtalets alla tillämpningsområden.

2.Detta samarbete är en process mellan parterna som bidrar till fred och stabilitet både internationellt och regionalt samt till ekonomisk utveckling, och det bygger på principer som parterna också bekräftar genom sina internationella åtaganden, särskilt inom ramen för FN och OSSE.

Artikel 3

Samarbete i regionala och internationella organisationer

Parterna är överens om att samarbeta och utbyta synpunkter i regionala och internationella fora och organisationer.

AVDELNING II

POLITISK DIALOG; SAMARBETE PÅ OMRÅDET UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Artikel 4

Politisk dialog

Parterna ska vidareutveckla och stärka en effektiv politisk dialog på alla områden av gemensamt intresse, i syfte att främja internationell fred, stabilitet och säkerhet, bland annat på den eurasiska kontinenten, på grundval av internationell rätt, effektivt samarbete inom multilaterala institutioner och gemensamma värden.

Parterna ska samarbeta för att stärka FN:s och OSSE:s roll, och för att förbättra de internationella och regionala organisa­ tionernas effektivitet.

Parterna ska fördjupa samarbetet och dialogen rörande frågor om internationell säkerhet och krishantering i syfte att hantera dagens globala och regionala utmaningar samt allvarliga hot.

Parterna förbinder sig att stärka samarbetet i alla frågor av gemensamt intresse och särskilt iakttagandet av internationell rätt, stärkandet av respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och god samhällsstyrning. Parterna är överens om att eftersträva att förbättra villkoren för ytterligare regionalt samarbete, särskilt med avseende på Centralasien och kringliggande områden.

Artikel 5

Demokrati och rättsstatsprincipen

Parterna är överens om att samarbeta för att främja och effektivt skydda de mänskliga rättigheterna och rättsstats­ principen, bland annat genom relevanta internationella instrument för mänskliga rättigheter.

Detta samarbete ska uppnås genom verksamhet som parterna gemensamt kommer överens om, bland annat genom ökad respekt för rättsstatsprincipen, och ytterligare förstärkning av den nuvarande dialogen om mänskliga rättigheter, ytterligare utveckling av demokratiska institutioner, främjande av medvetenheten om mänskliga rättigheter och ett förstärkt samarbete inom FN:s och OSSE:s organ för mänskliga rättigheter.

22

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/10 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 6

Utrikes- och säkerhetspolitik

Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete på området utrikes- och säkerhetspolitik och ska särskilt ta itu med frågor som rör konfliktförebyggande och krishantering, regional stabilitet, icke-spridning, nedrustning och vapenkontroll, kärnsäkerhet och kontroll av export av vapen och produkter med dubbla användningsområden.

Samarbetet ska bygga på gemensamma värderingar i syfte att öka effektiviteten och tillnärmningen i fråga om politiken och utnyttja bilaterala, regionala och internationella fora.

Parterna bekräftar sitt åtagande att iaktta principerna om respekt för territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet, suveränitet och oberoende i enlighet med FN-stadgan och OSSE:s slutakt från Helsingfors, samt sitt åtagande att främja dessa principer i sina bilaterala och multilaterala förbindelser.

Artikel 7

Rymdsäkerhet

Parterna ska främja ökad säkerhet, trygghet och hållbarhet inom all rymdverksamhet, och vara överens om att samarbeta på bilateral, regional och internationell nivå i syfte att trygga ett fredligt utnyttjande av yttre rymden. Parterna noterar vikten av att förhindra kapprustning i yttre rymden.

Artikel 8

Allvarliga brott som angår det internationella samfundet

Parterna bekräftar att de allvarligaste brott som angår det internationella samfundet som helhet inte bör förbli ostraffade och att åtal bör säkerställas genom vidta åtgärder på nationell eller internationell nivå, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen.

Med vederbörligt beaktande av att bevara Romstadgans integritet är parterna överens om att föra en dialog om och ska eftersträva att vidta åtgärder för en universell anslutning till Romstadgan i enlighet med sina respektive lagar, inbegripet tillhandahållande av stöd för kapacitetsuppbyggnad.

Artikel 9

Konfliktförebyggande och krishantering

Parterna ska öka samarbetet om konfliktförebyggande, lösning av regionala konflikter och krishantering för att skapa ett klimat av fred och stabilitet.

Artikel 10

Regional stabilitet

Parterna ska intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att främja stabilitet och säkerhet i Centralasien och för att förbättra villkoren för ytterligare regionalt samarbete på grundval av principerna i FN:s stadga, OSSE:s slutakt från Helsingfors och andra relevanta multilaterala dokument, till vilka båda parterna är anslutna.

23

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/11
       

Artikel 11

Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen

Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och deras bärare, såväl till statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.

Parterna ska samarbeta och bidra till att motverka spridning av massförstörelsevapen och deras bärare genom att till fullo fullgöra och genomföra sina respektive skyldigheter enligt internationella fördrag och andra relevanta internationella skyldigheter på området nedrustning och icke-spridning. Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.

Samarbete på detta område ska genomföras, bland annat genom att

a)vidareutveckla systemen för exportkontroll när det gäller militär och varor och teknik,

b)upprätta en regelbunden politisk dialog om de frågor som omfattas av denna artikel.

Artikel 12

Handeldvapen och lätta vapen

Parterna ska samarbeta och säkerställa samordning, komplementaritet och synergi i sina ansträngningar att bekämpa den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen, inklusive ammunition till dessa, på alla relevanta nivåer, och är överens om att fortsätta med en regelbunden politisk dialog, bland annat inom den multilaterala ramen.

Detta samarbete ska genomföras av parterna i fullständig överensstämmelse med befintliga internationella avtal och FN:s säkerhetsråds resolutioner, samt med deras åtaganden inom ramen för andra internationella instrument som är tillämpliga inom detta område och som parterna är delaktiga i. Båda parter är i detta avseende övertygade om av värdet av vapenhandelsfördraget.

Artikel 13

Terroristbekämpning

Parterna är överens om att samarbeta på bilateral, regional och internationell nivå för att förebygga och bekämpa terrorism i enlighet med rättsstatsprincipen, internationell rätt, internationella normer för mänskliga rättigheter, humanitär rätt och relevanta beslut av FN, inbegripet FN:s globala strategi för terrorismbekämpning.

Samarbetet mellan parterna ska syfta till att

a)genomföra FN-resolutioner, FN:s globala strategi för terrorismbekämpning, och deras åtaganden enligt andra internationella konventioner och instrument rörande terrorismbekämpning,

b)utbyta information om planerade och utförda terrordåd, former och metoder för att utföra dem samt terroristgrupper som planerar, begår eller har begått ett brott på en annan parts territorium, i enlighet med internationell rätt och inhemsk lagstiftning,

c)utbyta erfarenheter om förebyggande av alla former av terrorism, inklusive offentliga uppmaningar på internet att begå terrorbrott liksom erfarenheter av de medel och metoder för terrorismbekämpning och erfarenheter på teknikens område samt den utbildning som tillhandahålls eller finansieras av Europeiska unionens institutioner organ och byråer,

d)intensifiera gemensamma insatser mot finansiering av terrorism och utbyta åsikter om radikaliserings- och rekryte­ ringsprocessen, och

e)utbyte av bästa praxis i fråga om skyddet för de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism.

24

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/12 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

AVDELNING III

HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET

KAPITEL 1

Handel med varor

Artikel 14

Behandling som mest gynnad nation

1.Vardera parten ska medge behandling som mest gynnad nation för varor från den andra parten i enlighet med artikel I i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994) med tolkningsanmärkningar, som har införlivats i detta avtal och i tillämpliga delar utgör en integrerad del därav.

2.Punkt 1 ska inte gälla förmånsbehandling som medges av endera parten med avseende på ett annat lands varor i enlighet med Gatt 1994.

Artikel 15

Nationell behandling

Vardera parten ska medge nationell behandling för varor från den andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar, som har införlivats i detta avtal och i tillämpliga delar utgör en integrerad del därav.

Artikel 16

Import- och exporttullar

Vardera parten ska tillämpa import- och exporttullar i enlighet med sina WTO-åtaganden på tullområdet.

Artikel 17

Import- och exportrestriktioner

Ingendera parter får införa eller bibehålla några förbud eller restriktioner av annat slag än tullar, skatter eller andra avgifter, vare sig genom kvoter, import- eller exportlicenser eller andra åtgärder vid import av en vara från den andra parten eller vid export eller försäljning för export av en vara avsedd för den andra partens territorium, i enlighet med artikel XI i Gatt 1994, inbegripet dess tolkningsanmärkningar som har införlivats i detta avtal och i tillämpliga delar utgör en integrerad del därav.

Artikel 18

Tillfällig införsel av varor

Vardera parten ska bevilja den andra parten befrielse från importavgifter och tullar på varor som införs tillfälligt, i de fall och enligt de förfaranden som föreskrivs som bindande genom internationella konventioner om tillfällig införsel av varor. Detta undantag ska tillämpas enligt lagstiftningen hos den part som beviljar befrielsen.

25

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/13
       

Artikel 19

Transitering

Parterna är överens om att principen om rätt till fri transitering är ett nödvändigt villkor för att uppnå målen i detta avtal. I detta avseende ska vardera parten införa fri transitering genom sitt territorium av varor avsända från eller avsedda för den andra partens tullområde i enlighet med artikel V i Gatt 1994 inklusive tolkningsanmärkningar, som har införlivats i detta avtal och i tillämpliga delar utgör en integrerad del därav.

Artikel 20

Skyddsåtgärder

Inget i detta avtal ska hindra eller påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder.

Artikel 21

Särskilda skyddsåtgärder för jordbruket

Ingenting i detta avtal ska hindra eller påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt artikel 5 (Särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder) i WTO-avtalet rörande jordbruk.

Artikel 22

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

1.Inget i detta avtal ska hindra eller påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Gatt 1994 och WTO-avtalet om subventioner och kompensatoriska åtgärder (nedan kallat SCM-avtalet).

2.Innan ett slutgiltigt fastställande görs, ska parterna säkerställa att uppgifter om alla viktigare berörda fakta som ligger till grund för beslutet att vidta åtgärder görs allmänt tillgängliga, utan att detta påverkar artikel 6.5 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Gatt 1994 och artikel 12.4 i SCM-avtalet. Offentliggörandet av uppgifter ska ge berörda parter tillräcklig tid att lämna synpunkter.

3.Förutsatt att detta inte medför onödiga förseningar av undersökningen ska varje berörd part ges möjlighet att höras, så att den kan lämna synpunkter under antidumpnings- eller utjämningsundersökningarna.

4.Bestämmelserna i denna artikel ska inte omfattas av bestämmelserna om tvistlösning i detta avtal.

Artikel 23

Prissättning

Vardera parten ska säkerställa att företag eller företag som beviljas särskilda eller exklusiva rättigheter, eller som de kontrollerar och som säljer varor på den inhemska marknaden och som också exporterar samma produkt, tillämpar separat redovisning för att tydligt klargöra

a)vilka kostnader och intäkter som härrör från inhemsk och internationell verksamhet, och

b)fullständiga uppgifter om metoderna för att tillskriva och fördela kostnader och intäkter mellan inhemsk och internationell verksamhet.

26

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/14 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Dessa separata räkenskaper ska grundas på redovisningsprinciper om orsakssamband, objektivitet, öppenhet och jämförbarhet enligt internationellt erkända redovisningsstandarder och bygga på uppgifter som genomgått revision.

Artikel 24

Undantag

1.Parterna bekräftar att deras befintliga rättigheter och skyldigheter enligt artikel XX i Gatt 1994 med vidhängande tolkningsanmärkningar i tillämpliga delar tillämpas på handel med varor som omfattas av detta avtal. I detta syfte har artikel XX i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar införlivats i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del därav.

2.Parterna är överens om att innan en part vidtar åtgärder enligt artikel XX i och j i Gatt 1994 ska den parten förse den andra parten med alla relevanta upplysningar i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. Parterna kan komma överens om de medel som är nödvändiga för att avhjälpa svårigheterna. Om ingen överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter lämnandet av sådana upplysningar, får parten vidta åtgärder enligt denna artikel beträffande varan i fråga. När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att upplysningar eller en undersökning i förväg inte är möjliga, får den part som avser att vidta åtgärderna genast tillämpa de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen och ska i så fall omedelbart underrätta den andra parten om detta.

3.Republiken Kazakstan får behålla vissa åtgärder som är oförenliga med artiklarna 14, 15 och 17 i detta avtal, vilka anges i protokollet om Republiken Kazakstans anslutning till WTO fram till utgången av de övergångsperioder som föreskrivs för dessa åtgärder i det protokollet.

KAPITEL 2

Tull

Artikel 25

Tullsamarbete

1.Parterna ska stärka sitt samarbete på tullområdet för att säkerställa ett öppet handelsklimat, underlätta handel, förbättra säkerheten i leveranskedjan, främja konsumenternas säkerhet, hejda flödet av varor som gör intrång i immateriella rättigheter och för att bekämpa smuggling och bedrägerier.

2.För att genomföra dessa mål inom ramen för tillgängliga resurser ska parterna samarbeta, bland annat för att

a)förbättra tullagstiftningen, harmonisera och förenkla tullförfarandena i enlighet med internationella konventioner och standarder som gäller på området tullar och förenklade handelsprocedurer, inbegripet de som tagits fram av Europeiska unionen (också riktlinjerna för tullarbetet), WTO och Världstullorganisationen (särskilt den reviderade Kyotokonventionen),

b)inrätta moderna tullsystem, bland annat modern tullklareringsteknik, bestämmelser för godkända ekonomiska aktörer, automatisk riskbaserad analys och kontroll, förenklade förfaranden för frigörande av varor, kontroller i efterhand, öppen tullvärdesberäkning och bestämmelser för partnerskap mellan tullen och företag,

c)främja högsta möjliga integritetsstandarder på tullområdet, särskilt vid gränsen, genom tillämpning av åtgärder som återspeglar principerna i Världstullorganisationens Årushadeklaration,

d)utbyta bästa praxis och tillhandahålla utbildning och tekniskt stöd för planering och kapacitetsuppbyggnad samt för att säkerställa högsta möjliga integritetsstandarder,

e)i tillämpliga fall, utbyta relevant information och uppgifter samtidigt som parternas regler om känsliga uppgifters konfidentialitet och om skyddet av personuppgifter iakttas,

27

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/15
       

f)genomföra samordnade åtgärder på tullområdet mellan parternas tullmyndigheter,

g)i relevanta och lämpliga fall införa ömsesidigt erkännande av godkända ekonomiska operatörers program och tullkontroller, inbegripet likvärdiga åtgärder för förenklade handelsprocedurer,

h)i relevanta och lämpliga fall, utnyttja möjligheter till sammankoppling av respektive system för tulltransitering.

3.Samarbetsrådet ska inrätta en underkommitté för tullsamarbete.

4.En regelbunden dialog ska föras om de frågor som omfattas av detta kapitel. Samarbetskommittén får fastställa regler för genomförandet av en sådan dialog.

Artikel 26

Ömsesidigt administrativt bistånd

Utan att det påverkar andra former av samarbete i enlighet med detta avtal, särskilt artikel 25, ska parterna ska ge varandra ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med protokollet till detta avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

Artikel 27

Fastställande av tullvärde

Avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 ska gälla vid fastställandet av tullvärdet för varor i handeln mellan parterna. Dess bestämmelser införlivas härmed i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del därav.

KAPITEL 3

Tekniska handelshinder

Artikel 28

WTO-avtalet om tekniska handelshinder

Parterna bekräftar att de i sina förbindelser kommer att respektera rättigheterna och skyldigheterna enligt WTO-avtalet om tekniska handelshinder (nedan kallat TBT-avtalet), vilket införlivas i och i tillämpliga delar utgör en integrerad del det här avtalet.

Artikel 29

Tekniska föreskrifter, standardisering och metrologi, ackreditering, marknadsövervakning och bedömning av överensstämmelse

1.Parterna är överens om att

a)minska skillnaderna dem emellan avseende tekniska föreskrifter, standardisering, metrologi, ackreditering, marknads­ övervakning och bedömning av överensstämmelse, bland annat genom att uppmuntra till användning av internationellt överenskomna instrument på dessa områden,

b)främja användningen av ackreditering i enlighet med internationella regler till stöd för organ för bedömning av överensstämmelse och deras verksamhet, och

c)främja att Republiken Kazakstan och dess relevanta organ deltar i och om möjligt förvärvar medlemskap i europeiska organisationer vars verksamhet avser standardisering, metrologi, bedömning av överensstämmelse och därmed sammanhängande uppgifter.

28

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/16 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.Parterna strävar efter att bygga upp och upprätthålla en process för att gradvis uppnå en anpassning av deras tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

3.På områden där anpassning har uppnåtts kan parterna överväga förhandlingar om avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter.

Artikel 30

Öppenhet

1.Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna med avseende på kapitel 13 (Öppenhet) med avseende på denna avdelning, ska vardera parten säkerställa att förfarandena för utarbetande av tekniska föreskrifter och förfarandena för bedömning av överensstämmelse medger offentligt samråd med berörda parter på ett lämpligt och tidigt stadium när synpunkterna efter det offentliga samrådet ännu kan införas och tas i beaktande, utom om detta inte är möjligt på grund av en nödsituation eller ett hot därom som rör säkerhet, hälsa, miljöskydd eller nationell säkerhet.

2.I enlighet med artikel 2.9 i TBT-avtalet ska vardera parten på ett lämpligt och tidigt stadium efter anmälan av föreslagna tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse medge en tidsfrist för synpunkter. Om ett samråd om föreslagna utkast till tekniska föreskrifter eller förfaranden för bedömning av överensstämmelse öppnas för allmänheten, ska vardera parten tillåta den andra parten, eller fysiska eller juridiska personer som befinner sig på den andra partens territorium att delta på villkor som inte är mindre gynnsamma än de som medges fysiska eller juridiska personer som befinner sig på den partens territorium.

3.Vardera parten ska säkerställa att deras tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som de antagit är tillgängliga för allmänheten.

KAPITEL 4

Sanitära och fytosanitära frågor

Artikel 31

Mål

Detta kapitel syftar till att fastställa principer för sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskyddsfrågor i handeln mellan parterna. Dessa principer bör tillämpas av parterna på ett sätt som ytterligare underlättar handeln, samtidigt som vardera partens skyddsnivå för människors, djurs eller växters liv eller hälsa bibehålls.

Artikel 32

Principer

1.Parterna ska säkerställa att sanitära och fytosanitära åtgärder utarbetas och genomförs på grundval av principerna om proportionalitet, öppenhet, icke-diskriminering och vetenskaplig metod.

2.En part ska säkerställa att landets sanitära och fytosanitära åtgärder inte godtyckligt eller otillbörligt leder till diskriminering mellan det egna territoriet och den andra partens territorium, i den mån identiska eller likartade förhållanden råder. Sanitära och fytosanitära åtgärder ska inte tillämpas på ett sätt som utgör en förtäckt begränsning av handeln.

3.Parterna ska säkerställa att sanitära och fytosanitära åtgärder, förfaranden och kontroller genomförs och förfrågningar om upplysningar utan oskäligt dröjsmål behandlas av vardera partens behöriga myndigheter, och på ett sätt som inte är mindre gynnsamt för importerade produkter än för likadana inhemska produkter.

29

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/17
       

Artikel 33

Importkrav

1.Den importerande partens importkrav ska tillämpas på hela den exporterande partens territorium, med förbehåll för artikel 35 i detta kapitel. De importkrav som anges i certifikaten grundar sig på principerna för Codex Alimentarius- kommissionen (nedan kallad Codex), Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), såvida importkraven inte stöds av en vetenskapligt grundad riskbedömning som utförs i enlighet med de tillämpliga internationella regler som föreskrivs i WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (nedan kallat SPS-avtalet).

2.Kraven i importtillstånden ska inte omfatta striktare sanitära och veterinärmedicinska villkor än de som anges i certifikaten enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 34

Likvärdighet

På begäran av den exporterande parten och efter en tillfredsställande bedömning från den importerande partens sida ska likvärdighet erkännas av parterna i enlighet med relevanta internationella förfaranden, erkännas av parterna med avseende på en enstaka åtgärd och/eller grupper av åtgärder och/eller system som tillämpas allmänt eller med avseende på en sektor eller delsektor.

Artikel 35

Åtgärder som avser djurhälsa och växtskydd

1.Parterna ska erkänna begreppet områden fria från skadegörare eller sjukdomar och områden med låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar, i enlighet med SPS-avtalet och relevanta standarder, riktlinjer eller rekommendationer från Codex, OIE och IPPC.

2.Vid fastställande av områden fria från skadegörare eller sjukdomar och områden med låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar ska parterna beakta faktorer såsom geografiskt läge, ekosystem, epidemiologisk övervakning och sanitära eller fytosanitära kontrollers effektivitet i områdena.

Artikel 36

Förenklade handelsprocedurer

1.Parterna ska utveckla och tillämpa verktyg för förenklade handelsprocedurer på grundval av den importerande partens erkännande av den exporterande partens system för inspektion och certifiering.

2.Sådana verktyg för förenklade handelsprocedurer syftar till att undvika inspektion enligt befintlig lagstiftning av varje sändning eller varje exportföretag på den exporterande partens territorium. De kan inbegripa ett godkännande av ett exportföretag och upprättande av förteckningar över exporterande anläggningar på den exporterande partens territorium på grundval av de garantier som lämnas av den exporterande parten.

Artikel 37

Inspektioner och revisioner

Inspektioner och revisioner som utförs av den importerande parten på den exporterande partens territorium för att utvärdera dess inspektions- och certifieringssystem ska genomföras i enlighet med relevanta internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer. Kostnaderna för inspektioner och revisioner ska bäras av den part som utför revisioner och inspektioner.

30

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/18 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 38

Informationsutbyte och samarbete

1.Parterna ska diskutera och utbyta information om befintliga sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskydd samt om deras utarbetande och genomförande. Sådana diskussioner och utbyten av information ska, i förekommande fall, beakta SPS-avtalet samt standarderna, riktlinjerna eller rekommendationernafrån Codex, OIE och IPPC.

2.Parterna är överens om att samarbeta när det gäller djur- och växtskydd genom utbyte av information, sakkunskap och erfarenheter i syfte att bygga upp kapacitet inom detta område. Ett sådant samarbete bör utformas enligt en parts behov och genomföras i syfte att bistå vardera parten i efterlevnaden av den andra partens rättsliga ram.

3.Parterna ska med det snaraste upprätta en dialog om sanitära och fytosanitära frågor om någondera parten begär detta, för att ta upp sanitära och fytosanitära frågor och andra brådskande frågor inom ramen för detta kapitel. Samarbetskommittén får anta bestämmelser om hur sådana dialoger ska genomföras.

4.Parterna ska utse och regelbundet uppdatera kontaktpunkterna för kommunikation om frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 5

Handel med tjänster och etablering

Avsnitt 1

Allmänna best ämmelser

Artikel 39

Mål, tillämpningsområde och omfattning

1.Parterna bekräftar sina respektive åtaganden inom ramen för WTO-avtalet och fastställer härmed de nödvändiga ordningarna för att förbättra de ömsesidiga villkoren för handel med tjänster och etablering.

2.Inget i detta kapitel ska tolkas så, att det innebär några skyldigheter när det gäller offentlig upphandling som omfattas av bestämmelserna i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i denna avdelning.

3.Bestämmelserna i detta kapitel ska inte gälla subventioner som parterna beviljar.

4.I enlighet med bestämmelserna i detta avtal behåller vadera parten rätten att reglera och att införa nya föreskrifter för att uppnå legitima politiska mål.

5.Kapitlet ska inte gälla åtgärder som rör fysiska personer som söker tillträde till arbetsmarknaden i Europeiska unionen och i Republiken Kazakstan, inte heller ska det gälla åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

6.Inget i detta kapitel ska hindra parterna från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till eller tillfälliga vistelse på deras territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och säkerställa att fysiska personers förflyttning över dessa sker i ordnade former, förutsatt att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt bestämmelserna i detta kapitel (1).

7.Detta kapitel ska inte tillämpas på åtgärder som vidtas eller upprätthålls av parterna och som påverkar handeln med tjänster och etablering inom den audiovisuella sektorn.

(1) Enbart det faktum att visum krävs för fysiska personer från vissa länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller inskränka förmåner enligt detta avtal.

31

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/19
       

Artikel 40

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut och administrativa handlingar eller i någon annan form.

b)åtgärder som vidtas eller upprätthålls av en part: åtgärder som genomförs av

i)en parts centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter, och

ii)en parts icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som en parts centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter har delegerat till dem.

c)fysisk person från Europeiska unionen eller fysisk person från Republiken Kazakstan: en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Republiken Kazakstan enligt deras respektive lagstiftning.

d)juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i offentlig ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handelsbolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare och föreningar.

e)juridisk person från en part: en juridisk person i Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen respektive Republiken Kazakstan, och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på det territorium där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt respektive på Republiken Kazakstans territorium.

Om den juridiska person som bildats i enlighet med lagstiftningen i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Republiken Kazakstan endast har sitt säte eller huvudkontor på det territorium där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Republiken Kazakstans territorium, ska den inte betraktas som en juridisk person från Europeiska unionen eller från Republiken Kazakstan, såvida den inte har en omfattande affärsverksamhet på det territorium där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt respektive på Republiken Kazakstans territorium.

f)Trots vad som sägs i led e om internationella sjötransporttjänster, inbegripet intermodala transporter som inbegriper ett transportled till sjöss, ska rederier som är etablerade utanför Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan och som kontrolleras av medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Republiken Kazakstan också omfattas av bestämmelserna i detta kapitel, om deras fartyg är registrerade i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten i Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan och för flagg för en medlemsstat i Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan.

g)avtal om ekonomisk integration: ett avtal som avsevärt liberaliserar handeln med tjänster, inbegripet etablering, i enlighet med allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats), särskilt artiklarna V och Va i Gats och/eller som innehåller bestämmelser som avsevärt liberaliserar etablering inom annan ekonomisk verksamhet som, i tillämpliga delar, uppfyller villkoren i artiklarna V och Va i Gats med avseende på sådan verksamhet.

h)ekonomisk verksamhet: ska inbegripa all verksamhet av ekonomisk karaktär, med undantag av verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter.

i)ekonomisk verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter: verksamhet som inte utförs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en eller flera näringsidkare.

j)verksamhet: utövande och upprätthållande av ekonomisk verksamhet.

k)dotterbolag till en juridisk person: en juridisk person som i praktiken kontrolleras av en annan juridisk person från den parten (1).

(1) En juridisk person kontrolleras av en annan juridisk person, om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelsele­ damöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten.

32

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/20 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

l)filial: filial till en juridisk person är en affärsverksamhet som inte är en juridisk person och som förefaller vara permanent, som exempelvis en del av moderbolaget, som har en ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje part på så sätt att sådana tredje parter trots vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt förhållande med moderbolaget vars huvudkontor finns i utlandet inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan vända sig till filialen.

m)etablering: alla former av företagsetablering eller kommersiell närvaro, inbegripet följande:

i)bildande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk person (1), eller

ii)grundande eller upprätthållande av en filial eller ett representationskontor (2) på en parts territorium i syfte att bedriva näringsverksamhet.

n)investerare i en part: en fysisk eller juridisk person som ämnar bedriva eller bedriver en ekonomisk verksamhet genom en etablering.

o)tjänster: inbegriper varje tjänst (3) inom varje sektor, utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter.

p)tjänst som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter: varje tjänst som inte tillhandahålls vare sig på kommersiella grunder eller i konkurrens med en eller flera tjänsteleverantörer.

q)tjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en tjänst.

r)tillhandahållande av en tjänst: inbegriper även produktion, distribution, marknadsföring, försäljning och leverans av en tjänst.

Avsnitt 2

Etabler ing och gränsöverskr idande tillhandahållande av tjänster

Underavsnitt 1

All ekonomisk verksamhet

Artikel 41

Tillämpningsområde och omfattning

1.Detta underavsnitt ska tillämpas på parternas åtgärder som påverkar etablering inom all ekonomisk verksamhet och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

2.Parterna bekräftar sina respektive rättigheter och förpliktelser som följer av åtagandena enligt Gats.

För större säkerhet avseende tjänster ska parternas respektive Gats bindningslista över särskilda åtaganden (4), inbegripet reservationer och förteckningar över mest-gynnad-nation-undantag införlivas med och göras till en del av detta avtal och vara tillämpliga.

Artikel 42

Progressivt förbättrade villkor för etablering

1. Mötet i samarbetskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska utfärda rekommendationer till parterna för ytterligare liberalisering av etablering inom ramen för detta avtal.

(1) Med termerna bildande och förvärv av en juridisk person avses även kapitalplacering i en juridisk person i syfte att upprätta eller

vidmakthålla varaktiga ekonomiska förbindelser.

(2) Representationskontor som tillhör en juridisk person i den andra parten får inte utöva ekonomisk verksamhet på kommersiella grunder i

Republiken Kazakstan. Europeiska unionen förbehåller sig rätten att agera på motsvarande sätt i detta avseende.

(3) För ökad tydlighet ska tjänster i detta kapitel ska anses vara de som anges i WTO:s dokument MTN.GNS/W/120 i dess uppdaterade

version.

(4) För Republiken Kazakstan inbegriper hänvisningen kapitlet om tjänster i protokollet om Republiken Kazakstans anslutning till WTO.

33

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/21
       

2. Parterna ska bemöda sig om att undvika att vidta åtgärder som gör villkoren för etablering mer restriktiva än de var dagen före den dag då detta avtal undertecknades.

Artikel 43

Förbättrade villkor för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

1.Parterna erkänner betydelsen av att liberalisera det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna.

2.Mötet i samarbetskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska utfärda rekommendationer till parterna för ytterligare liberalisering av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster inom ramen för detta avtal.

Underavsnitt 2

Annan ekonomisk verksamhet än tjänster

Artikel 44

Tillämpningsområde och omfattning

Detta underavsnitt ska tillämpas på åtgärder som parterna vidtar påverkar etablering inom all annan ekonomisk verksamhet än tjänsteverksamhet.

Artikel 45

Behandling som mest gynnad nation

1.Vardera parten ska medge juridiska personer från den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas juridiska personer i tredjeländer med avseende på deras etablering.

2.Vardera parten ska medge juridiska personer från den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas juridiska personer från ett tredjeland med avseende på den verksamhet som bedrivs av juridiska personer från den senare parten som är etablerade på den förra partens territorium.

3.Varje fördel, förmån, frihet eller rättighet med avseende på krav om lokalt innehåll som Republiken Kazakstan beviljar juridiska personer från WTO-medlemmar vilka etablerar sig i Republiken Kazakstan i form av en juridisk person ska omedelbart och ovillkorligt medges juridiska personer från Europeiska unionen som är etablerade i Republiken Kazakstan vilka etablerar sig i form av en juridisk person.

4.Behandling som beviljats i enlighet med punkterna 1 och 2 ska inte gälla den behandling som medges av en part i enlighet med avtal om ekonomisk integration och frihandelsavtal, avtal för undvikande av dubbelbeskattning och avtal främst för skattefrågor, och det ska inte heller tolkas som att det omfattar annat investeringsskydd än den behandling som följer av artikel 46, inbegripet förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stat.

5.Genom undantag från punkt 4 ska Republiken Kazakstan i fråga om strategiska resurser och föremål inte i något fall medge dotterbolag till juridiska personer i Europeiska unionen med säte i Republiken Kazakstan i form av en juridisk person en mindre gynnsam behandling än den som medges efter den dag då denna avdelning blir tillämplig på dotterbolag till juridiska personer från ett tredjeland som är etablerade i Republiken Kazakstan i form av en juridisk person.

Artikel 46

Nationell behandling

Om inte annat följer av parternas invändningar i bilaga I,

a)ska vardera parten bevilja dotterbolag till juridiska personer från den andra parten som är etablerade på den första partens territorium en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas partens egna juridiska personer med avseende på deras verksamhet,

34

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/22 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

b)ska Republiken Kazakstan bevilja juridiska personer och filialer från Europeiska unionen en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medges juridiska personer och filialer från Republiken Kazakstan för deras etablering och verksamhet när det rör sig om annan ekonomisk verksamhet än tjänster. Nationell behandling som beviljas av Republiken Kazakstan ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om anslutning av Republiken Kazakstan till WTO.

Avsnitt 3

Tillfällig när varo av fysiska personer för affärsändamål

Artikel 47

Tillämpningsområde och definitioner

1.Detta avsnitt gäller åtgärder som parternas vidtar avseende inresa till och tillfällig vistelse på sina territorier för affärsresenärer, som ska inrätta en etablering samt personer som är föremål för företagsintern överföring och tjänsteleve­ rantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis i enlighet med artikel 39.5 och 39.6.

2.I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a)affärsresenärer som ska inrätta en etablering: fysiska personer i ledande ställning som är anställda av en juridisk person från en part och som ansvarar för att inrätta en etablering på den andra partens territorium. De erbjuder eller tillhandahåller inte tjänster och deltar inte i någon annan ekonomisk verksamhet än den som krävs för inrättandet av etableringen. De får ingen ersättning från någon källa i värdparten.

b)personer som är föremål för företagsintern överföring: fysiska personer som har varit anställda hos eller delägare i en juridisk person i en part (1) under minst ett år och som tillfälligt överförs till en etablering som kan vara dotterbolag, filial eller moderföretag till den juridiska personen från en part på den andra partens territorium.

Den berörda fysiska personen ska tillhöra någon av de kategorier som anges i parternas respektive Gats bindningslista över särskilda åtaganden som med avseende på tillämpningen av detta avsnitt ska tillämpas på all ekonomisk verksamhet.

c)tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: en fysisk person som är anställd av en juridisk person från en part som inte är en byrå för rekrytering och förmedling av personal eller agerar genom sådana byråer och som inte har någon etablering på den andra partens territorium, och som i god tro har tecknat ett kontrakt (2) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de anställda tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

d)kvalifikationer: examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, vilka utfärdats av en myndighet som utsetts enligt bestämmelser i lagar eller andra författningar, och som utgör intyg om avslutad yrkesutbildning.

Artikel 48

Företagsintern överföring och affärsresenärer som ska inrätta en etablering

1. I fråga om tjänster bekräftar parterna sina respektive skyldigheter som följer av deras åtaganden enligt Gats i fråga om inresa och tillfällig vistelse för personer som är föremål för företagsintern överföring eller affärsresenärer som ska inrätta en etablering. De reservationer som förtecknas är tillämpliga (3).

(1) För tydlighetens skull ska partnerna ingå som delar i samma juridiska person.

(2) Detta tjänstekontrakt ska vara förenligt med lagar, andra författningar och krav i den part där avtalet genomförs.

(3) För ökad tydlighet omfattar reservationerna även reservationerna i definitionerna av kategorierna personer som är föremål för företagsinterna överföringar och affärsresenärer som ska inrätta en etablering.

35

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/23
       

2. För annan ekonomisk verksamhet än tjänster, och om inte annat följer av de reservationer som anges i bilaga II, ska

a)vardera parten göra det möjligt för investerare som bedriver produktion av varor på den andra partens territorium att tillämpa företagsinterna överföringar enligt definitionen i artikel 47.2 b och affärsresenärer som ska inrätta en etablering enligt definitionen i artikel 47.2 a. Inresa och tillfällig vistelse ska tillåtas för en period på högst tre år för personer som är föremål för företagsintern överföring, och 90 dagar under en tolvmånadersperiod för affärsresenärer som ska inrätta en etablering,

b)ingendera part bibehålla eller anta åtgärder definierade som begränsningar av det totala antalet fysiska personer som en investerare får överföra inom sitt företag eller affärsresenärer som ska inrätta en etablering i form av numeriska kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet och diskriminerande begränsningar.

Artikel 49

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis

1. Republiken Kazakstan ska tillåta att juridiska personer från Europeiska unionen tillhandahåller tjänster på sitt territorium genom närvaro av fysiska personer som är medborgare i Europeiska unionens medlemsstater, på följande villkor:

a)De fysiska personer som reser in i Republiken Kazakstan ska ha

i)en universitetsexamen eller ett bevis över avancerade tekniska kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper, och

ii)yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet inom den berörda sektorn enligt Republiken Kazakstans lagar, författningar och andra krav.

b)De fysiska personerna ska vid sina vistelser i Republiken Kazakstan inte erhålla någon annan ersättning för tillhanda­ hållandet av tjänsterna än den ersättning som betalas av den juridiska personen i Europeiska unionen.

c)De fysiska personer som reser in till den andra parten ska ha varit anställda av den juridiska personen i Europeiska unionen under minst det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till Republiken Kazakstan. Dessutom ska de fysiska personerna vid inlämnandet av ansökan om inresa till Republiken Kazakstan ha minst fem års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.

d)Republiken Kazakstan får tillämpa ett ekonomisk behovsprövning och en årlig kvot för arbetstillstånd som är reserverad för tjänsteleverantörer från Europeiska unionen som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis för att få tillträde till marknaden för tjänster i Republiken Kazakstan. Det totala antalet tjänsteleverantörer från Europeiska unionen som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis som får tillträde till Republiken Kazakstans marknad för tjänster får inte överstiga 800 personer per år.

e)Efter utgången av en femårsperiod efter Republiken Kazakstans anslutning till WTO ska den ekonomiska behovsprövningen inte längre tillämpas (1). Under den period då Republiken Kazakstan tillämpar den ekonomiska behovsprövningen (2) ska inresa och tillfällig vistelse för fysiska personer i Republiken Kazakstan i enlighet med fullgörandet av avtalet gälla under en sammanlagd tid av högst fyra månader under en 12-månadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken period som är kortast. Efter utgången av en femårsperiod efter Republiken Kazakstans anslutning till WTO ska ska inresa och tillfällig vistelse gälla under en sammanlagd period av högst sex månader under en 12-månadsperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken som är kortast. De juridiska personerna i Europeiska unionen ska ansvara för att deras anställda lämnar Republiken Kazakstan inom angiven tid.

(1) Alla andra krav, lagar och förordningar om inresa, vistelse och arbete ska fortsätta att gälla.

(2) I klargörande syfte anges härmed att ekonomisk behovsprövning för Republiken Kazakstans del innebär förfaranden som genomförs av en juridisk person i Republiken Kazakstan för att locka tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis till landet, varvid hänsyn måste tas till upptagande av utländsk arbetskraft utifrån de nationella arbetsmarknadsvillkoren. Dessa villkor är uppfyllda när ingen av sökandena uppfyller kraven efter offentliggörande av ett meddelande om lediga tjänster i massmedia och efter sökningar efter en behörig person i den behöriga myndighetens databas. Detta bör inte ta längre tid än en månad. Först efter detta förfarande kan den juridiska personen slutföra förfarandet för anställning av tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis.

36

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/24 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2. Republiken Kazakstan ska tillåta tillhandahållande av tjänster på sitt territorium av juridiska personer om tjänstekontraktet uppfyller följande villkor:

a)Kontraktet om tillhandahållande av tjänster

i)har ingåtts direkt mellan en juridisk person från Europeiska unionen och slutkonsumenten, som är en juridisk person i Republiken Kazakstan,

ii)kräver tillfällig närvaro på Republiken Kazakstans territorium av anställda hos den juridiska person som tillhandahåller tjänsten, och

iii)är förenligt med Republiken Kazakstans lagar, förordningar och krav.

b)Kontraktet om tillhandahållande av tjänster ingås inom någon av följande verksamhetssektorer som ingår och definieras i Republiken Kazakstans Gats bindningslista över särskilda åtaganden:

i)Juridiska tjänster

ii)Redovisnings- och bokföringstjänster

iii)Skatterådgivning

iv)Arkitekttjänster

v)Ingenjörstjänster

vi)Integrerade tekniska tjänster

vii)Stadsplanering och landskapsarkitektur

viii)Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

ix)Reklamtjänster

x)Marknadsundersökningar

xi)Konsulttjänster inom organisationsledning

xii)Tjänster i samband med konsulttjänster inom organisationsledning

xiii)Teknisk provning och analys

xiv)Rådgivnings- och konsulttjänster i samband med gruvdrift

xv)Därtill hörande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

xvi)Översättnings- och tolkningstjänster

xvii)Underhåll och reparation av utrustning, även transportutrustning, inom ramen för ett avtal om eftermarknads­ tjänster

xviii)Miljötjänster

c)Tillträde som medges enligt denna punkt gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet; detta medför ingen rätt att använda yrkestiteln på Republiken Kazakstans territorium.

3. Europeiska unionen bekräftar sina skyldigheter som följer av åtagandena enligt Gats i fråga om inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis. De reservationer som förtecknas är tillämpliga (1).

(1) För ökad tydlighet omfattar reservationerna även reservationerna i definitionerna av kategorierna.

37

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/25
       

Artikel 50

Behandling som mest gynnad nation

1.Den behandling som Europeiska unionen beviljar leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från Republiken Kazakstan ska inte vara mindre förmånlig än den behandling som beviljas leverantörer av tjänster på kontraktsbasis från tredjeland.

2.Den behandling som beviljas inom ramen för andra avtal, som Europeiska unionen ingår med ett tredjeland och som har anmälts enligt artikel V i Gats eller som omfattas av Europeiska unionens Gats lista över MGN-undantag, ska undantas från omfattningen av punkt 1. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Europeiska unionen om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från omfattningen av punkt 1.

3.Om Republiken Kazakstan beviljar mer gynnsam behandling än den som föreskrivs i detta avtal för tjänsteleve­ rantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis från andra WTO-medlemmar, utom i länder som ingår i Oberoende staters samvälde (OSS) och länder som är parter i avtalen om ekonomisk integration med Republiken Kazakstan, ska denna behandling tillämpas på tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis från Europeiska unionen. Den behandling som följer av harmoniseringen av förordningar som grundar sig på avtal som ingåtts av Republiken Kazakstan om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel VII i Gats ska också undantas från denna bestämmelse.

Artikel 51

Progressivt förbättrade villkor för tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål

Mötet i samarbetskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska utfärda rekommendationer till parterna om ytterligare liberalisering tillfälliga närvaro av fysiska personer för affärsändamål.

Avsnitt 4

Inhemska regler ingar

Artikel 52

Tillämpningsområde och omfattning

1. De områden som fastställs i artikel 53 gäller åtgärder som parterna vidtar och som påverkar licensierings- och kvalificeringsförfaranden som påverkar

a)gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster,

b)etablering,

c)tillhandahållande av en tjänst genom närvaro av en fysisk person på den andra partens territorium i enlighet med avsnitt 3 i detta kapitel.

2.De områden som fastställs i artikel 53 ska gälla all ekonomisk verksamhet som omfattas av detta kapitel. I fråga om tjänster ska de tillämpas på omfattningen av den berörda partens särskilda åtaganden inom ramen för Gats (1). Reglerna är inte tillämpliga på åtgärder i den utsträckning som dessa utgör en inskränkning som omfattas av en tidsplan i enlighet med artikel XVI eller XVII i Gats.

Artikel 53

Licensiering och kvalificering

1. Vardera parten ska säkerställa att förfaranden för licensiering och kvalificering för att erhålla ett tillstånd att tillhandahålla en tjänst eller etablera sig är rimliga, tydliga och relevanta för de bakomliggande politiska målen, med hänsyn till de krav som ska uppfyllas och kriterier som ska bedömas, och inte i sig utgör en inskränkning i tillhanda­ hållandet av tjänster eller etablering.

(1) För Republiken Kazakstan inbegriper hänvisningen avsnittet om tjänster i protokollet om Republiken Kazakstans anslutning till WTO.

38

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/26 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.Om det finns särskilda tidsfrister för att lämna in ansökningar, ska en sökande ges en rimlig tidsfrist för att lämna in en ansökan. Den behöriga myndigheten ska börja behandla ansökan utan oskäligt dröjsmål. När så är möjligt bör ansökningar i elektronisk form godtas enligt samma villkor för äkthet som ansökningar som lämnats in på papper.

3.När så är möjligt, bör bestyrkta kopior godtas i stället för originalhandlingar.

4.Vardera parten ska säkerställa att behandlingen av en ansökan, inbegripet det slutgiltiga beslutet, slutförs inom en rimlig tidsperiod som specificeras i dess lagstiftning och i varje fall utan oskäligt dröjsmål. Vardera parten ska eftersträva att fastställa en normal tidsram för handläggningen av en ansökan. Vardera parten ska säkerställa att en licens eller ett tillstånd träder i kraft utan oskäligt dröjsmål efter beviljandet i enlighet med de villkor som anges i licensen eller tillståndet.

5.Vardera parten ska säkerställa att avgifterna för licensiering (1) är skäliga i förhållande till de kostnader som uppkommit för den behöriga myndigheten och inte i sig begränsar tillhandahållandet av tjänsten eller etableringen.

6.Om den behöriga myndigheten anser att en ansökan är ofullständig eller fastställer att kompletterande uppgifter krävs, ska den inom en skälig tidsperiod

a)underrätta den sökande,

b)i möjligaste mån ange vilken information som krävs, och

c)i möjligaste mån ge möjlighet att rätta till brister.

7.Om den behöriga myndigheten avslår en ansökan, ska den utan oskäligt dröjsmål och så långt det är praktiskt möjligt skriftligen underrätta den sökande om detta. Den behöriga myndigheten på begäran underrätta sökanden om skälen till avslaget och om möjligt eventuella brister som har identifierats. Myndigheten bör underrätta sökanden om förfarandena för att överklaga beslut i enlighet med tillämplig lagstiftning. Den behöriga myndigheten bör tillåta sökanden att lämna in en ny ansökan i enlighet med den berörda myndighetens fastställda förfaranden, utom i fall den berörda myndigheten begränsar antalet licenser eller kvalifikationskriterier.

8.Vardera parten ska säkerställa att de förfaranden som används av den behöriga myndigheten samt dess beslut vid licensierings- eller godkännandeförfarandet innebär opartiskhet i förhållande till alla sökande. Den behöriga myndigheten bör fatta beslut på ett oberoende sätt och inte vara ansvarig för någon tjänsteleverantör eller investerare för vilka licensen eller tillståndet krävs.

Avsnitt 5

Sektorsspecif ik a best ämmelser

Artikel 54

Internationell sjötransport

1.I denna artikel anges principerna för liberaliseringen av internationella sjötransporttjänster. Denna artikel påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som följer av vardera partens åtaganden inom ramen för Gats.

2.I denna artikel omfattar internationella sjötransporter transporter från dörr till dörr och multimodala transporter, dvs. kombinerade godstransporter, i vilka ett av transportsätten är sjötransport, som omfattas av ett enda transportdokument och som för detta ändamål inbegriper rätten för leverantörer av internationella sjötransporttjänster att direkt teckna avtal med tillhandahållare av andra transportsätt.

3.Med avseende på verksamhet som avses i punkt 4 som bedrivs av rederierför att tillhandahålla av tjänster för internationell sjötransport, ska vardera parten tillåta att juridiska personer från den andra parten upprättar dotterbolag eller filialer på dess territorium, på etablerings- och driftsvillkor som inte är mindre gynnsamma än de som medges partens egna dotterbolag eller filialer eller dotterbolag eller filialer från ett tredjeland, beroende på vilken behandling som är mest gynnsam.

(1) Avgifter för licensiering omfattar inte avgifter för att utnyttja naturresurser, betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra ickediskriminerande sätt att tilldela koncessioner eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

39

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/27
       

Denna punkt gäller inte etablering av en flotta som seglar under en av Europeiska unionens medlemsstaters eller Republiken Kazakstans nationella flagg.

4. Sådan verksamhet inbegriper, men är inte begränsad till

a)saluförande och försäljning av sjötransporttjänster och tillhörande tjänster genom direktkontakt med kunderna, från offert till faktura oavsett om dessa tjänster utförs eller erbjuds av tjänsteleverantören själv eller av tjänsteleverantörer med vilka tjänsteförsäljaren har ingått varaktiga affärsavtal,

b)köp och utnyttjande, för egen eller de egna kundernas räkning (och vidareförsäljning till deras kunder) av alla slags transporttjänster och tillhörande tjänster, inbegripet transporttjänster med alla landtransportsätt som krävs för att tillhandahålla en intermodal tjänst,

c)utarbetande av dokumentation i form av transporthandlingar, tullhandlingar eller andra handlingar som rör de transporterade varornas ursprung och beskaffenhet,

d)tillhandahållande av företagsinformation på alla sätt, däribland datoriserade informationssystem och elektroniskt datautbyte, om inte annat sägs i eventuella icke-diskriminerande restriktioner då det gäller telekommunikation,

e)upprättande av affärsöverenskommelser med andra organ, inbegripet användning av bolagets aktiekapital och anställning av lokalt rekryterad personal (eller, om det är fråga om utländsk personal, beroende på tillämpliga bestämmelser i detta avtal), med lokalt etablerade skeppsmäklare,

f)handlande på de juridiska personernas vägnar, bland annat vid organisation av fartygs anlöpning eller när så krävs övertagande av last.

5.Med hänsyn till den liberaliseringsnivå på det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster som parterna redan uppnått när det gäller internationell sjötransport, ska följande gälla:

a)Parterna ska på affärsmässig och icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa principen om oinskränkt tillträde till den internationella marknaden och sjöfartshandeln.

b)Vardera parten ska medge fartyg som drivs av tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medges de egna fartygen, eller fartyg från tredjeländer, beroende på vilken behandling som är gynnsammast, vad gäller bland annat tillträde till hamnar, användning av hamnarnas infrastruktur och tjänster, och användning av tjänster i anslutning till sjötransporter, samt relaterade avgifter, tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning.

6.Vid tillämpning av de principer som anges i punkt 5 ska parterna

a)från och med detta avtals ikraftträdande inte tillämpa några lastdelningsbestämmelser i bilaterala avtal mellan någon av Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kazakstan,

b)inte införa klausuler om lastdelning i framtida bilaterala avtal med tredjeländer annat än under exceptionella omständigheter, då linjerederier från den ena eller andra parten i detta avtal annars inte skulle få tillfälle att effektivt bedriva handel till och från det berörda tredjelandet,

c)förbjuda lastdelningsarrangemang i framtida bilaterala avtal om torra och flytande bulkvaror,

d)vid detta avtals ikraftträdande avskaffa och avstå från att införa ensidiga åtgärder, administrativa, tekniska eller andra hinder som skulle kunna utgöra en förtäckt begränsning eller ha diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av internationella sjötransporttjänster.

7.Fysiska och juridiska personer från Europeiska unionen som tillhandahåller internationella sjötransporttjänster ska fritt kunna tillhandahålla internationella flodtjänster på inre vattenvägar i Republiken Kazakstan och vice versa.

40

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/28 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

8.Parterna ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten tillgång till följande hamntjänster: lotsning, bogsering, proviantering, påfyllning av bränsle och vatten, sophämtning och hämtning och undanskaffande av ballastvatten, hamnkaptenstjänster, navigationshjälpmedel och landbaserade operativa tjänster som är nödvändiga för sjöfart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, reparationsmöjligheter för nödsituationer samt ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.

9.Om Republiken Kazakstan beviljar andra WTO-medlemmar, utom Kaspiska havets kuststater och OSS-länderna, en mer gynnsam behandling för sjötransporter, ska samma villkor tillämpas på fysiska och juridiska personer i Europeiska unionen.

Artikel 54a

Väg, järnväg, inre vattenvägar och luftfart

För att en samordnad utveckling av transporter mellan parterna i överensstämmelse med deras ömsesidiga kommersiella behov ska säkras får villkoren för ömsesidigt marknadstillträde för väg, järnväg och inre vattenvägar och, vid behov, för lufttransport regleras genom potentiella specifika avtal mellan parterna som förhandlas fram efter detta avtals ikraftträdande.

Avsnitt 6

Undantag

Artikel 55

Allmänna undantag

1. Under iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av etableringsfriheten, inbegripet verksamhet, eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta eller genomföra åtgärder

a)som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller moralen eller för att upprätthålla allmän ordning (1),

b)som är nödvändiga för skyddet av människors och djurs liv eller hälsa samt för växtskydd,

c)som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om åtgärderna tillämpas i samband med begränsningar beträffande inhemska investerare eller beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion av tjänster,

d)som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde,

e)som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga med denna avdelning, inbegripet åtgärder som hänför sig till

i)förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller åtgärder, eller de som är nödvändiga vid ett bristande fullgörande av avtalsförpliktelser,

ii)skyddet av enskildas privatliv i samband med behandling och spridning av personuppgifter samt skyddet av sekretess för individuella register och konton,

iii)säkerhet,

(1) Undantaget för allmän ordning får åberopas endast i de fall ett genuint och tillräckligt allvarligt hot mot samhällets fundamentala intressen föreligger.

41

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/29
       

f)som är oförenliga med artikel 46, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att säkerställa en faktisk eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på ekonomisk verksamhet, investerare eller tjänsteleve­ rantörer från den andra parten (1).

2. Detta kapitel ska inte tillämpas på parternas respektive socialförsäkringssystem eller på verksamhet på någon av vardera partens territorium som, ens tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.

Avsnitt 7

Invester ingar

Artikel 56

Översyn och samråd

För att identifiera eventuella hinder för investeringar ska parterna gemensamt se över regelverket för investeringar senast tre år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig. På grundval av denna översyn ska de överväga möjligheten att inleda förhandlingar för att undanröja dessa hinder, i syfte att komplettera detta avtal, bland annat i fråga om allmänna principer för investeringsskydd.

KAPITEL 6

Kapitalrörelser och betalningar

Artikel 57

Bytesbalans

Vardera parten ska i fritt konvertibel valuta tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan parterna, i enlighet med artiklarna i stadgan för Internationella valutafonden (IMF).

Artikel 58

Kapitalrörelser

1. När det gäller transaktioner på kapitalkonton och finansiella konton i bytesbalansen och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal förbinder sig parterna att inte införa några restriktioner för den fria rörligheten för kapital i samband med direktinvesteringar i enlighet med värdlandets lagstiftning eller ekonomisk verksamhet som omfattas av kapitel 5 (Handel med tjänster och etablering) i den här avdelningen, och inte heller vid likvidation eller repatriering av sådant investerat kapital och eventuell vinst därav.

(1) Åtgärder som syftar till att säkerställa en effektiv eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en part vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som

i)gäller icke-hemmahörande investerare och tjänsteleverantörer, eftersom deras skattskyldighet bestäms med hänsyn till vilka beskattningsbara inkomster som härrör från partens territorium,

ii)gäller för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt från personer icke hemmahörande på partens territorium,

iii)gäller icke-bosatta och bosatta personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive indrivningsåtgärder,

iv)gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls på eller från den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning av eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor på partens territorium,

v)särskiljer investerare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt skattskyldiga från andra investerare och tjänsteleverantörer på grund av skillnaden i skattebas, eller

vi)fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande

personer eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda partens skattebas. Skattetermer eller skattebegrepp i led f och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och skattebegrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt inhemsk lagstiftning i den part som vidtar åtgärden.

42

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/30 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.När det gäller transaktioner på kapitalkonton och finansiella konton i bytesbalansen som inte omfattas av punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, ska vardera parten säkerställa kapitalets fria rörlighet i enlighet med sina lagar, bland annat genom

a)krediter vid affärstransaktioner, däribland tillhandahållande av tjänster där någon som är bosatt på en parts territorium deltar,

b)finansiella lån och krediter, eller

c)kapitalplacering i en juridisk person utan avsikt att upprätta eller upprätthålla varaktiga ekonomiska förbindelser.

3.Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, får parterna inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser mellan personer som är bosatta på parternas respektive territorier, och de får inte göra befintliga regler mer restriktiva.

4.Parterna får samråda i syfte att ytterligare underlätta kapitalrörelser dem emellan.

Artikel 59

Undantag

Under iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder eller en förtäckt inskränkning av kapitalrörelser, ska ingenting i detta kapitel tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta eller genomföra åtgärder

a)som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten och moralen eller för att upprätthålla allmän ordning, eller

b)som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga med bestämmelserna i denna avdelning, inbegripet åtgärder som hänför sig till

i)förhindrandet av straffrättsliga brott, bedrägliga eller olagliga förfaranden eller de som är nödvändiga för att åtgärda ett bristande fullgörande av avtalsförpliktelser (konkurs, insolvens och skydd av borgenärernas rättigheter),

ii)åtgärder som vidtagits eller upprätthållits för säkerställande av integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system,

iii)emission av eller handel med värdepapper, optioner, terminer eller andra derivater,

iv)ekonomisk rapportering eller redovisning av överföringar som behövs för att bistå de brottsbekämpande eller finansövervakande myndigheterna, eller

v)säkerställande av att förelägganden och domar utfärdade i rättsliga eller administrativa förfaranden efterlevs.

Artikel 60

Tillfälliga skyddsåtgärder med avseende på kapitalrörelser, betalningar eller överföringar

Om det i undantagsfall uppstår eller finns en fara för att det ska uppstå allvarliga svårigheter för genomförandet av penning- eller valutapolitik, i Republiken Kazakstans fall, eller för genomförandet av den ekonomiska och monetära unionen, i fallet Europeiska unionen, får den berörda parten vidta strikt nödvändiga skyddsåtgärder beträffande kapitalrörelser, betalningar eller överföringar under en period om högst ett år. Den part som bibehåller eller vidtar sådana åtgärder ska omedelbart underrätta den andra parten om detta och med det snaraste lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande.

43

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/31
       

KAPITEL 7

Immateriella rättigheter

Artikel 61

Mål

Målen med detta kapitel är att

a)underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter mellan parterna, och

b)få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter samt säkerställa att lagstiftningen på detta område efterlevs.

Avsnitt 1

Principer

Artikel 62

Skyldigheternas art och omfattning

1.Parterna erinrar sig sin skyldighet att säkerställa ett fullgott och effektivt genomförande av de internationella avtal om immateriella rättigheter i vilka de är parter, inbegripet WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateri­ alrätter (nedan kallat Tripsavtalet). Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera och ytterligare specificera parternas rättigheter och skyldigheter enligt Tripsavtalet och andra internationella avtal på området immateriella rättigheter.

2.I detta avtal avses med immateriella rättigheter bland annat alla kategorier av immateriella rättigheter som avses i artiklarna 65–96.

3.Skyddet av immateriella rättigheter inbegriper skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten från 1883, i dess reviderade och ändrade version (nedan kallad Pariskon­ ventionen).

4.Detta kapitel ska inte hindra parterna från att tillämpa bestämmelser i sin lagstiftning som föreskriver högre normer för skyddet och säkerställandet av immateriella rättigheter, förutsatt att de bestämmelserna inte strider mot bestämmelserna i det här kapitlet.

Artikel 63

Tekniköverföring

1.Parterna är överens om att utbyta åsikter och uppgifter om sin lagstiftning och internationella praxis när det gäller säkerställande och verkställighet av immateriella rättigheter som berör tekniköverföring. Detta ska bland annat omfatta utbyte om åtgärder för att underlätta informationsflöden, partnerskap mellan företag, licensiering samt underleverantör­ skontrakt och frivilliga licensavtal. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de nödvändiga villkoren för att skapa en gynnsam miljö för tekniköverföring i värdländerna, t.ex. frågor som nationella regelverk och utvecklingen av humankapital.

2.När åtgärder vidtas med avseende på tekniköverföring, ska de berättigade intressena för innehavare av immateriella rättigheter skyddas.

Artikel 64

Konsumtion

Vardera parten ska tillämpa ett nationellt eller regionalt (1) system för inhemsk eller regional konsumtion av immateriella rättigheter i enlighet med dess respektive inhemska lagstiftning med avseende på upphovsrätt och närstående rättigheter, formgivning och varumärken.

(1) Begreppet regional avser regionala organisationer för ekonomisk integration som inrättat en inre marknad som garanterar fri rörlighet för varor och tjänster.

44

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/32 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Avsnitt 2

Standarder för immater iella rättigheter

UPPHOVSRÄTT OCH NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER

Artikel 65

Skydd

Vardera parten ska efterleva de rättigheter och skyldigheter som fastställs i följande internationella avtal:

a)Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen).

b)Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen).

c)Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens (Wipo) fördrag om upphovsrätt.

d)Wipos fördrag om framföranden och fonogram.

e)Tripsavtalet.

Artikel 66

Upphovsmän

Vardera parten ska, när det gäller upphovsmän, föreskriva att de har ensamrätt att tillåta eller förbjuda

a)direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av sina verk, oavsett metod och form, helt eller delvis,

b)all slags spridning till allmänheten genom försäljning eller på annat sätt, av sina verk eller kopior av detta,

c)all slags överföring till allmänheten av sina verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Artikel 67

Utövande konstnärer

Vardera parten ska, när det gäller utövande konstnärer, föreskriva att de har ensamrätt att tillåta eller förbjuda

a)upptagning (1) av sina framföranden,

b)direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av upptagningar av sina framföranden, oavsett metod och form, helt eller delvis,

c)spridning av upptagningar av sina framföranden till allmänheten genom försäljning eller på annat sätt,

d)tillgängliggörandet av upptagningar av sina framföranden för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

e)trådlös radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- eller televisionsutsändning eller härrör från en upptagning.

(1) I detta kapitel avses med upptagning konkretisering av ljud eller av återgivande av ljud, ur vilken dessa ljud eller bilder kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning.

45

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/33
       

Artikel 68

Fonogramframställare

Vardera parten ska, när det gäller fonogramframställare, föreskriva att de har ensamrätt att tillåta eller förbjuda

a)direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av sina fonogram, oavsett metod och form, helt eller delvis,

b)spridning av sina fonogram till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, inbegripet kopior av dem,

c)tillgängliggörandet av sina fonogram för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Artikel 69

Radio- och televisionsföretag

Vardera parten ska, när det gäller radio- och televisionsföretag, föreskriva att de har ensamrätt att tillåta eller förbjuda

a)upptagning av sina utsändningar,

b)mångfaldigande av upptagningar av sina utsändningar,

c)tillgängliggörandet av upptagningar av sina utsändningar till allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, och

d)återutsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning sker på platser till vilka allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift.

Artikel 70

Radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten

Vardera parten ska föreskriva rätt till en enda skälig ersättning från användaren när ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller för annan återgivning för allmänheten, och säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna. Vardera parten får fastställa villkoren för hur ersättningen ska fördelas mellan konstnärer och fonogramframställare när det saknas avtal dem emellan.

Artikel 71

Skyddstid

1.Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen ska löpa under upphovsmannens livstid och minst 70 år efter dennes död.

2.I fråga om verk med gemensamt upphovsmannaskap ska den skyddstid som avses i punkt 1 beräknas från den sist avlidne upphovsmannens dödsdag.

3.Utövande konstnärers rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter dagen för framförandet. Om en upptagning av framförandet lagligen offentliggörs eller lagligen överförs till allmänheten under denna tid, ska rättigheterna dock löpa ut tidigast 50 år efter den dag då verket först gavs ut eller överförödes till allmänheten, beroende på vilken dag som infaller först.

4.Fonogramframställares rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att upptagningen gjordes. Om fonogrammet lagligen offentliggjorts under den perioden ska dock dessa rättigheter löpa ut tidigast 50 år efter dagen för det första lagliga offentliggörandet. Om inget lagligt offentliggörande har ägt rum under den period som anges i första meningen och om fonogrammet lagligen överförts till allmänheten under denna period ska rättigheterna upphöra tidigast 50 år efter den dag då den första lagliga överföringen till allmänheten gjordes.

46

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/34 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

5.Televisions- och radioföretags rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att utsändningen först överfördes via tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit.

6.De skyddstider som föreskrivs i denna artikel beräknas från den 1 januari det år som följer på den händelse som ger upphov till skyddet.

7.Skyddsvillkoren får överskrida de villkor som anges i denna artikel.

Artikel 72

Skydd av tekniska åtgärder

1.Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen som utför kringgåendet känner till eller har skälig anledning att anta att denna utför en sådan handling.

2.Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller komponenter eller tillhandahållande av tjänster som huvudsakligen är inriktade på eller möjliggör kringgåendet av effektiva tekniska åtgärder.

3.I detta avtal avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid normalt bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra alster, som inte har tillåtits av innehavaren av en upphovsrätt eller av upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning. Tekniska åtgärder ska anses vara effektiva om användningen av ett verk eller annat alster kontrolleras av rättighetshavarna genom

en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet.

Artikel 73

Skydd av information om rättighetsförvaltning

1. Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot handlingar som personer utför utan tillstånd, såsom att de

a)avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller

b)vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta avtal och från vilka information om rättighetsför­ valtning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten,

om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han/hon därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i en upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning.

2.I detta kapitel avses med information om rättighetsförvaltning all information som lämnas av en rättighetshavare i syfte att identifiera att verk eller annat alster som är skyddat enligt upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter, upphovsmannen eller annan rättighetshavare, eller information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som uttrycker sådan information.

3.Punkt 1 ska gälla när någon av de uppgifter som avses i punkt 2 är kopplad till en kopia av, eller framträder i samband med överföring till allmänheten av ett verk eller annat alster som är skyddat enligt upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter.

47

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/35
       

Artikel 74

Undantag och begränsningar

1.Vardera parten får, i enlighet med de konventioner och internationella avtal i vilka den är part, föreskriva undantag från och inskränkningar av de rättigheter som fastställs i artiklarna 66–70 endast i vissa särskilda fall som inte strider mot normalt utnyttjande av verken eller andra alster och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen.

2.Vardera parten ska sörja för att tillfälliga former av mångfaldigande enligt artiklarna 66–70 som är flyktiga eller av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process, samt vars enda syfte är att möjliggöra

a)en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller

b)en laglig användning

av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, ska undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artiklarna 66–69.

Artikel 75

Följerätt

Vardera parten ska till förmån för upphovsmannen till ett originalkonstverk som är medborgare i en av parterna och till förmån för verkets rättsinnehavare, införa en följerätt som definieras som en oförytterlig rätt som upphovsmannen inte kan avstå från, inte ens på förhand, och som innebär rätt till upphovsrättslig ersättning som är grundad på försäljningspriset vid vidareförsäljningen av verket efter upphovsmannens första överlåtelse. Tröskelvärdena och procentsatserna för uttag av arvode ska fastställas enligt den nationella lagstiftningen i den part där försäljning sker (1).

Artikel 76

Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter

Parterna ska vidta sådana rimliga åtgärder som står till buds för att underlätta fastställandet av förfaranden mellan deras respektive organ för kollektiv förvaltning, i syfte att förbättra ömsesidig tillgång till och leverans av verk och andra skyddade alster mellan parternas territorier samt inbördes överföring av upphovsrättslig ersättning för användning av sådana verk eller andra skyddade alster. Parterna ska även vidta sådana rimliga åtgärder som står till buds för att uppnå en hög rationaliseringsnivå och hög nivå av öppenhet beträffande verksamheten inom deras respektive organ för kollektiv förvaltning.

VARUMÄRKEN

Artikel 77

Internationella överenskommelser

En part ska

a)efterleva protokollet till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken och Wipos fördrag om varumärkesrätt, och

b)vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla kraven i Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

(1) En part får, i enlighet med inhemsk lagstiftning, begränsa följerätten till vidareförsäljning i vilken konsthandlare deltar.

48

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/36 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 78

Registreringsförfarande

1.Vardera parten ska sörja för att det inrättas ett system för varumärkesregistrering där varje slutgiltigt beslut som fattas av den relevanta behöriga varumärkesmyndigheten ska vara vederbörligen motiverat och lämnas skriftligen till sökanden, som ska ha möjlighet att begära omprövning av beslutet vid den behöriga varumärkesmyndigheten och att överklaga sådana beslut i domstol.

2.Vardera parten ska säkerställa att rättighetshavarna kan invända mot ansökningar om varumärken eller registreringar av sådana. Förfarandet i fall av invändningar ska vara kontradiktoriskt.

3.Vardera parten ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesregistreringar.

Artikel 79

Välkända varumärken

Parterna ska samarbeta för att säkerställa att välkända varumärken i enlighet med artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16.2 och 16.3 i Tripsavtalet omfattas av ett effektivt skydd.

Artikel 80

Undantag till varumärkesrättigheter

Vardera parten ska föreskriva begränsade undantag till de rättigheter som är knutna till ett varumärke, till exempel skälig användning av beskrivande ord, användning av geografiska beteckningar eller andra begränsade undantag som beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen.

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR

Artikel 81

Definition

Med uttrycket geografiska beteckningar avses i detta avtal beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung på en parts territorium, eller i en region eller ort på detta territorium, om en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap i huvudsak kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

Artikel 82

Principer om skydd av geografiska beteckningar

1.Vardera parten ska säkerställa ett tillräckligt och obegränsat skydd av geografiska beteckningar i form av ett sui generis-system för skydd och i enlighet med inhemsk lagstiftning, så länge som den geografiska beteckningen har rättsligt skydd i ursprungslandet.

2.I detta syfte ska parterna samarbeta om geografiska beteckningar på grundval av denna artikel, vilka kompletterar de miniminormer som fastställts i de relevanta bestämmelserna i Tripsavtalet.

3.Vardera parten ska säkerställa att dess system för skydd av geografiska beteckningar är öppet för registrering av den andra partens geografiska beteckningar. Vardera parten ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över registrerade geografiska beteckningar.

49

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/37
       

4. Med avseende på de geografiska beteckningar som skyddas på respektive territorium ska vardera parten förbjuda och förhindra följande:

a)Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn för produkter som inte omfattas av registreringen i den mån som

i)dessa produkter är jämförbara med de produkter som skyddas genom den beteckningen, eller

ii)ett sådant bruk utnyttjar den skyddade beteckningens anseende.

b)Varje obehörigt bruk av, imitation av eller anspelning på ett registrerat namn, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts, transkriberats eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”slag”, ”imitation” eller dylikt.

c)Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung. eller

d)Varje annan praxis som kan vilseleda konsumenterna om varans verkliga ursprung.

5.Vardera parten ska, genom ett lämpligt administrativt verkställighetsförfarande enligt inhemsk lagstiftning, säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 81–83, också på begäran av en berörd part.

6.Vardera parten ska säkerställa att skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en vara som överensstämmer med motsvarande specifikation.

7.Vardera parten ska säkerställa att de namn som de har skyddat enligt inhemsk lagstiftning inte blir generiska.

8.Parterna ska inte vara skyldiga att registrera en geografisk beteckning om registreringen, med hänsyn till ett renommerat eller välkänt varumärke, skulle kunna vilseleda konsumenterna om varans rätta identitet.

9.Utan att det påverkar tillämpningen av denna artikel ska vardera parten skydda geografiska beteckningar även när det finns ett tidigare varumärke. Med tidigare varumärke avses ett varumärke vars användning motsvarar något av de fall som avses i punkt 4, och som varit föremål för en ansökan, registrerats eller förvärvats genom användning, förutsatt att detta är möjligt enligt berörd inhemsk lagstiftning, före den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till den andra partens behöriga myndighet. Sådana tidigare varumärken får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, såvida varumärkeslagstiftningen i den part där varumärket är registrerat eller används inte innehåller någon grund för att ogiltigförklara eller återkalla det.

Artikel 83

Förhandlingar

Parterna ska senast sju år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal om skyddet för geografiska beteckningar på sina respektive territorier.

MÖNSTER

Artikel 84

Internationella överenskommelser

Europeiska unionen bekräftar sitt engagemang för Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar från 1999. Republiken Kazakstan ska göra rimliga ansträngningar för att ansluta sig till den.

50

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/38 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 85

Krav för skydd av registrerade mönster

1.Vardera parten ska tillhandahålla skydd för självständigt skapade mönster som är nya och nyskapande. Skyddet ska tillhandahållas genom registrering och ska ge innehavaren av ett registrerat mönster ensamrätt enligt inhemsk lagstiftning. Vid tillämpningen av denna artikel får en part anse att ett mönster som har särprägel är nyskapande.

2.Ett mönster som används på eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska endast betraktas som ny och särpräglad i den mån

a)beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna, undantaget underhåll, service eller reparationer, och

b)sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Artikel 86

Rättigheter som ges genom registrering

Innehavaren av ett registrerat mönster ska ha exklusiv rätt att använda det och hindra varje tredje man som inte har innehavarens medgivande från att bland annat framställa, utbjuda till försäljning, sälja, importera, exportera, lagra eller använda en produkt som försetts med eller omfattar det skyddade mönstret, om en sådan handling har kommersiellt syfte.

Artikel 87

Skydd av oregistrerade mönster

Republiken Kazakstan ska, senast sju år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig, föreskriva rättsligt skydd mot kopiering av oregistrerade mönster, under förutsättning att Europeiska unionen senast två år före utgången av denna sjuårsperiod har genomfört lämplig fortbildning för företrädare för de bemyndigade organen, organisationer och domare.

Artikel 88

Skyddstid

Skyddstiden ska vara minst tio år från den dag då ansökan lämnades in. Vardera parten får föreskriva att rättighetshavaren kan få skyddstiden förlängd med en eller flera femårsperioder upp till den längsta skyddstid som anges i inhemsk lagstiftning.

Artikel 89

Undantag

1. Vardera parten får föreskriva begränsade undantag från mönsterskyddet, förutsatt att sådana undantag inte otillbörligt strider mot ett normalt utnyttjande av skyddade mönster och inte oskäligt inkräktar på de legitima intressen som innehavaren av de skyddade mönstren har, med beaktande av tredje parters legitima intressen.

51

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/39
       

2.Skyddet ska inte utsträckas till detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av teknisk funktion eller sådana detaljer i en produkts utseende som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet med en annan produkt (1).

3.Mönsterskydd kan inte erhållas för ett mönster som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.

Artikel 90

Förhållande till upphovsrätt

Ett mönster som är skyddat genom att det är registrerat som en mönsterrätt hos en part ska också vara berättigad till skydd enligt den partens upphovsrättslagstiftning från och med den dag då mönstret skapades eller på något sätt fastställdes. Det ankommer på vardera parten att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor sådant skydd ska ges, samt även vilken originalitetsnivå som ska krävas.

PATENT

Artikel 91

Internationella överenskommelser

Vardera parten ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla kraven i artiklarna 1–16 i Patenträttskonventionen.

Artikel 92

Patent och folkhälsa

1.Parterna erkänner betydelsen av förklaringen från WTO:s ministerkonferens om Tripsavtalet och folkhälsa som antogs den 14 november 2001. Vid tolkning och tillämpning av rättigheterna och skyldigheterna enligt detta kapitel ska vardera parten följa den förklaringen.

2.Vardera parten ska respektera beslutet i WTO:s allmänna råd från den 30 augusti 2003 om punkt 6 i den förklaring som avses i punkt 1.

Artikel 93

Tilläggsskydd

1.Parterna medger att läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent på deras respektive territorier får genomgå ett administrativt godkännandeförfarande innan de släpps ut på marknaden. De medger att den tidsrymd som förflyter mellan det att en patentansökan görs och det att det första godkännandet lämnas för att släppa ut produkten på marknaden, enligt vad som fastställts i detta syfte i relevant inhemsk lagstiftning, kan förkorta den period då produkten åtnjuter faktiskt patentskydd.

2.Vardera parten ska föreskriva att läkemedel eller växtskyddsmedel som skyddas av patent och som har genomgått ett administrativt godkännandeförfarande ska skyddas under ytterligare en period, som är lika med den tidsrymd som avses i punkt 1 andra meningen, minskad med fem år.

3.Trots vad som sägs i punkt 2 får perioden för ytterligare skydd inte överstiga fem år.

(1) I Europeiska unionen är denna bestämmelse inte tillämplig på modulära produkter.

52

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/40 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 94

Skydd av uppgifter som lämnas i syfte att erhålla godkännande för att släppa ut ett läkemedel (1) på marknaden

1.Vardera parten ska tillämpa ett övergripande system för att garantera att uppgifter som lämnas in för att erhålla ett godkännande för utsläppande på marknaden av en farmaceutisk produkt behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används.

2.Vardera parten ska säkerställa att alla uppgifter som lämnas in för at erhålla ett godkännande för utsläppande av läkemedel på marknaden, i den mening som avses i artikel 39.3 i Tripsavtalet, inte röjs för tredje parter samt omfattas av minst sex års skydd mot otillbörlig kommersiell användning, räknat från den dag då ett godkännande för saluföring i någon av parterna beviljades.

För detta ändamål ska följande gälla:

a)Under en period på minst sex år från den dag då ett godkännande för saluföring beviljas ska ingen person eller enhet, oavsett om offentlig eller privat, annan än den person eller enhet som lämnade de konfidentiella uppgifterna, ha rätt att direkt eller indirekt stödja sig på dessa uppgifter, utan uttryckligt samtycke från den person eller enhet som lämnade uppgifterna, för att underbygga en ansökan om godkännande för saluföring av en farmaceutisk produkt.

b)Under en period om minst sex år från den dag då ett godkännande för saluföring beviljas, ska inget godkännande av någon senare ansökan om saluföring av en farmaceutisk produkt beviljas, såvida inte den senare sökandens egna uppgifter, eller uppgifter som används med tillstånd av innehavaren av det första godkännandet, uppfyller samma krav som den första ansökan. Under denna sexårsperiod ska produkter som registrerats utan att sådana uppgifter lämnats in dras tillbaka från marknaden till dess att kraven är uppfyllda.

Artikel 95

Uppgiftsskydd för växtskyddsmedel och regler för att förhindra att samma tester utförs flera gånger

1.Parterna ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

2.Vardera parten ska tillerkänna ägaren av en test- eller studierapport som lämnas in för första gången för att erhålla ett godkännande för saluföring av ett växtskyddsmedel en tillfällig rätt till uppgiftsskydd.

Under den period då rätten till uppgiftsskydd gäller får test- eller studierapporten inte användas till förmån för någon annan person som försöker få ett godkännande för saluföring av ett växtskyddsmedel, om inte ägaren uttryckligen gett sitt samtycke. Denna rätt kallas nedan uppgiftsskydd.

3.Test- eller studierapporten ska

a)vara nödvändig för godkännandet eller för en ändring i ett godkännande för att medlet ska få användas på en annan gröda, och

b)ha intygats vara i överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed eller god försökssed.

4.Giltighetsperioden för uppgiftsskydd för växtskyddsmedel i en part ska vara tio år från och med den dag då det första godkännandet gjordes i den parten. Längre perioder kan beviljas av vardera parten i syfte att uppmuntra till exempel godkännande av växtskyddsmedel med låg risk eller mindre användningsområde.

5.En test eller en studie ska också omfattas av skydd om den behövdes för att förnya eller ompröva ett produktgod­ kännande.

6.Parterna ska fastställa regler för att förhindra att samma tester utförs flera gånger på ryggradsdjur. En sökande som avser att utföra tester och studier på ryggradsdjur ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att dessa tester och studier inte redan har utförts eller påbörjats.

(1) Begreppet läkemedel avser i detta kapitel, i fråga om Europeiska unionen, läkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/83/EG från Europaparlamentet och rådet av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

53

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/41
       

7.Den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av de relevanta produktgodkännandena ska på alla sätt säkerställa att de utbyter information om tester och studier på ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den presumtive sökanden ska enbart vara skyldig att stå för en del av kostnaderna för den information han eller hon är skyldig att lämna för att uppfylla kraven för produktgodkännande.

8.Om den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av relevanta godkännanden av växtskyddsmedel inte kan nå en uppgörelse om att utbyta test- och studierapporter om ryggradsdjur, ska den presumtive sökanden underrätta den berörda partens behöriga myndighet.

9.Om de inte når en uppgörelse om att utbyta test- och studierapporter om ryggradsdjur får det inte hindra den berörda partens behöriga myndighet från att använda dessa rapporter i samband med den presumtive sökandens ansökan.

Innehavaren/innehavarna av det relevanta produktgodkännandet har rätt att kräva av den presumtive sökanden att denne står för en rimlig del av innehavarens/innehavarnas kostnader. Parten får hänvisa de berörda parterna till att lösa frågan genom ett formellt och bindande skiljeförfarande som genomförs enligt inhemsk lagstiftning.

Artikel 96

Växtsorter

Europeiska unionen bekräftar sitt åtagande rörande den internationella konventionen för skydd av växtförädlings­ produkter (nedan kallad UPOV-konventionen), till vilken Republiken Kazakstan ska göra rimliga ansträngningar för att ansluta sig.

Avsnitt 3

Säkerställande av skydd för immater iella rättigheter

Artikel 97

Allmänna skyldigheter

1.Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Tripsavtalet, särskilt del III i detta, och ska föreskriva de kompletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner angivna i detta avsnitt som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna (1).

2.Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. De ska även vara effektiva, proportionella och avskräckande och tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.

Artikel 98

Berättigade sökande

Vardera parten ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet:

a)Innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i inhemsk lagstiftning.

b)Alla andra personer som har tillåtelse att utnyttja dessa rättigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i inhemsk lagstiftning.

(1) I artiklarna 98–110 avses med immateriella rättigheter åtminstone följande rättigheter: upphovsrätt; upphovsrätten närstående rättigheter; en databasframställares sui generis-rätt; rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter, varumärkesrättigheter; formskydd; patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från tilläggsskydd; geografiska beteckningar; bruksmönsterskydd; växtförädlarrätt; och firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i inhemsk lagstiftning.

54

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/42 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

c)Organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i inhemsk lagstiftning.

d)Organ som tillvaratar branschintressen eller andra personer som anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i inhemsk lagstiftning.

Artikel 99

Bevisning

1.Vardera partens rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att, när en part har lagt fram skälig bevisning som är tillräcklig för att visa grund för talan och har angivit specifik bevisning till stöd för sin talan som motparten förfogar över, besluta att motparten ska lägga fram bevisningen, förutsatt att konfidentiell information skyddas.

2.Under de förutsättningar som avses i punkt 1 ska vardera parten, när det gäller ett intrång i en immateriell rättighet som begåtts i kommersiell skala, vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för de behöriga rättsliga myndigheterna att, där så är lämpligt och på begäran, besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar som motparten förfogar över ska läggas fram, förutsatt att konfidentiell information skyddas.

Artikel 100

Åtgärder för att skydda bevisning

1.Vardera parten ska säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på begäran av en rättighetshavare som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att det har skett ett intrång i en immateriell rättighet eller att ett sådant är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.

2.Sådana åtgärder kan inbegripa en detaljerad beskrivning, med eller utan provexemplar, eller beslag av de påstådda intrångsgörande varorna och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för tillverkningen och/eller distributionen av dessa varor samt tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma att förstöras.

Artikel 101

Rätt till information

1. Vardera parten ska säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterial­ rättsintrång och som svar på en berättigad och proportionell begäran av käranden, får besluta att information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som

a)har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i kommersiell skala,

b)har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i kommersiell skala,

c)har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsrelaterad verksamhet, eller

d)har pekats ut av en person som avses i led a, b eller c såsom delaktig i produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna.

55

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/43
       

2.Den information som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

a)namn och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta grossister och detaljister, och

b)uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på varorna eller tjänsterna.

3.Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som

a)ger rättighetshavaren rätt till mer detaljerad information,

b)reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,

c)reglerar ansvar för missbruk av rätten till information,

d)gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge egen eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång, eller

e)reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.

Artikel 102

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

1.Vardera parten ska säkerställa att de rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, när så är lämpligt förenat med vite om så föreskrivs i inhemsk lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor och i överensstämmelse med inhemsk lagstiftning mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

2.Ett interimistiskt föreläggande får även utfärdas i syfte att besluta om beslag eller överlämnande av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.

3.När det gäller intrång som begås i kommersiell skala, ska vardera parten säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna, om sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får i överensstämmelse med inhemsk lagstiftning beslagta eller belägga fast och/eller rörlig egendom som tillhör den påstådda intrångsgöraren med kvarstad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra tillgångar. I detta syfte får de rättsliga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar ska lämnas ut, eller om lämplig tillgång till relevant information.

Artikel 103

Korrigeringsåtgärder

1.Vardera parten ska säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran, utan att det påverkar det skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, får besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet ska återkallas från marknaden, slutgiltigt avlägsnas från marknaden eller förstöras. Om så är lämpligt får de behöriga rättsliga myndigheterna även besluta att material och verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras.

2.Vardera partens rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att förordna att dessa åtgärder ska bekostas av intrångsgöraren, såvida det inte åberopas särskilda skäl mot detta.

56

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/44 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 104

Förelägganden

Vardera parten ska säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget. Om så föreskrivs i inhemsk lagstiftning, ska föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. Vardera parten ska även säkerställa att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

Artikel 105

Alternativa åtgärder

Vardera parten får, i överensstämmelse med inhemsk lagstiftning, föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, när detta är lämpligt och på begäran av den person som kan bli föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i artikel 103 och/eller artikel 104, får besluta att ekonomisk ersättning i stället för de åtgärder som föreskrivs i artikel 103 och/eller artikel 104, ska utgå till den skadelidande parten, om personen i fråga varken har handlat uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av åtgärderna i fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor skada och om ekonomisk ersättning till den skadelidande parten framstår som rimligt tillfredsställande.

Artikel 106

Skadestånd

1.Vardera parten ska säkerställa att de rättsliga myndigheterna när de fastställer skadeståndet

a)ska beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, inbegripet ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget, eller

b)får fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2. I de fall där en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får vardera parten föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd, som kan vara fastställt i förväg, till den skadelidande.

Artikel 107

Kostnader för förfarandet

Vardera parten ska säkerställa att rimliga och proportionella kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten i allmänhet ersätts av den förlorande parten, om detta inte är oskäligt.

Artikel 108

Offentliggörande av rättsliga avgöranden

Vardera parten ska säkerställa att de rättsliga myndigheterna i mål om immaterialrättsintrång, på begäran av sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet, inbegripet att avgörandet ska anslås och offentliggöras helt eller delvis.

57

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/45
       

Artikel 109

Presumtion om innehav av upphovs- eller äganderätt

Vid tillämpningen av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta avsnitt ska det för att kunna anses vara upphovsman och följaktligen ha rätt att föra talan om intrång, om inte motsatsen bevisas, vara tillräckligt att namnet på en upphovsman till ett litterärt eller konstnärligt verk finns angivet på verket på sedvanligt sätt. Detta ska också tillämpas i tillämpliga delar på innehavare av upphovsrätten närstående rättigheter i fråga om deras skyddade alster.

Artikel 110

Administrativa förfaranden

Om civilrättsliga sanktioner får föreläggas till följd av administrativa förfaranden grundade på vad som framkommit i saken, ska dessa förfaranden i allt väsentligt vara förenliga med de principer som fastställs i de relevanta bestämmelserna i detta avsnitt.

Artikel 111

Gränsåtgärder

1.Vid genomförandet av gränsåtgärder som syftar till säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska vardera parten sörja för efterlevnad av sina skyldigheter enligt Gatt 1994 och Tripsavtalet.

2.För att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter inom vardera partens tullområde, ska vardera parten genom sina tullmyndigheter och inom ramen för deras behörighet anta en rad strategier för att kartlägga transporter med varor som misstänks göra intrång i de immateriella rättigheter som avses i punkterna 3 och 4. Dessa strategier omfattar metoder för riskanalys som bland annat grundar sig på uppgifter från rättighetshavare, insamlade uppgifter och godsinspektioner.

3.Tullmyndigheterna ska, på rättighetshavarens begäran, ha befogenhet att vidta åtgärder för att skjuta upp frigörandet av eller kvarhålla varor under tullkontroll som misstänks innebära ett intrång i ett varumärke, upphovsrätten och upphovsrätten närstående rättigheter,eller geografiska beteckningar.

4.Tullmyndigheterna i Republiken Kazakstan ska, senast tre år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig, ha befogenhet att vidta åtgärder på begäran av rättighetshavaren, skjuta upp frigörandet av eller kvarhålla varor under tullkontroll som misstänks innebära intrång i patent, bruksmönster, industriell formgivning, kretsmönster i integrerade kretsar eller växtförädlarrätt, på villkor att Europeiska unionen, innan det andra året i denna treårsperiod löpt ut, på lämpligt sätt genomför adekvat fortbildning för företrädare för de bemyndigade organen, t.ex. tulltjänstemän, åklagare, domare och annan personal.

5.Tullmyndigheterna ska ha befogenhet att, på eget initiativ, kvarhålla ellerfrigöra varor under tullkontroll som misstänks innebära intrång i upphovsrätten och upphovsrätten närstående rättigheter, varumärken eller geografiska beteckningar.

6.Tullmyndigheterna i Republiken Kazakstan ska senast fem år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig ha befogenhet att, på eget initiativ, kvarhålla eller skjuta upp frigörandet av varor under tullkontroll som misstänks innebära intrång i patent, bruksmönster, industriell formgivning, kretsmönster i integrerade kretsar eller växtförädlarrätt, på villkor att Europeiska unionen senast två år innan femårsperioden löpt ut, på lämpligt sätt genomför adekvat fortbildning för företrädare för de bemyndigade organen, t.ex. tulltjänstemän, åklagare, domare och annan personal.

7.Utan hinder av punkterna 3–6 ska det inte finnas någon skyldighet att tillämpa kvarhållande eller uppskjutande åtgärder på import av varor som har släppts ut på marknaden i ett annat land av eller med samtycke av rättighetshavaren.

58

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/46 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

8.Parterna är överens om att praktiskt genomföra artikel 69 i Tripsavtalet när det gäller internationell handel med varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. För detta ändamål ska vardera parten vara redo att upprätta och till varandra anmäla kontaktpunkter inom sina tullförvaltningar för att underlätta samarbetet. Detta samarbete kan omfatta utbyte av information om mekanismer för att ta emot uppgifter från rättighetshavare, bästa praxis för och erfarenheter av riskhanteringsstrategier samt uppgifter som stöd för identifiering av sändningar som misstänks innehålla varor som innebär intrång.

9.Tullmyndigheterna i vardera parten ska, på begäran eller på eget initiativ, vara redo att samarbeta i syfte att förse tullmyndigheterna i den andra parten med relevant tillgänglig information, särskilt med avseende på varor som transiteras genom en parts territorium och är avsedda för, eller har ursprung i, den andra parten.

10.Utan att det påverkar andra former av samarbete kommer protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor att vara tillämpligt i fråga om punkterna 8 och 9 i denna artikel när det gäller verksamhet som strider mot tullagstiftningen avseende immateriella rättigheter.

11.Utan att det påverkar befogenheterna för samarbetsrådet, ska den underkommitté för tullfrågor som avses i artikel 25.3 ansvara för att den här artikeln fungerar och genomförs korrekt. Underkommittén för samarbete i tullfrågor ska fastställa prioriteringarna och tillhandahålla lämpliga förfaranden för samarbete mellan de båda parternas behöriga myndigheter.

Avsnitt 4

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar

Artikel 112

Användning av mellanhänders tjänster

Parterna inser att tredje man kan komma att använda mellanhänders tjänster för intrångsgörande verksamhet. För att säkerställa fri rörlighet för informationstjänster och samtidigt säkerställa skyddet för immateriella rättigheter i en digital miljö, ska vardera parten föreskriva de åtgärder som fastställs i detta avsnitt avseende tjänstelevererande mellanhänder, när dessa på intet sätt befattar sig med den vidarebefordrade informationen.

Artikel 113

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: enbart vidarefordran (mere conduit)

1.Vardera parten ska säkerställa att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleve­ rantören

a)inte initierar överföringen,

b)inte valt ut meddelandets mottagare, och

c)inte väljer ut eller ändrar den överförda informationen.

2.Överföring och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen.

3.Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med inhemsk lagstiftning kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.

59

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/47
       

Artikel 114

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: cachning

1.Vardera parten ska säkerställa att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kommunikationsnät inte ska vara ansvarig för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att

a)tjänsteleverantören inte ändrar informationen,

b)tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,

c)tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget och använt inom branschen,

d)tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur informationen används, och

e)tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så snart han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig.

2.Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller en administrativ myndighet att i enlighet med parternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.

Artikel 115

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: värdtjänster

1.Vardera parten ska säkerställa att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster tjänst bestående av lagring av information som tillhandahållits av en tjänstemottagare inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran av tjänstemottagaren, under förutsättning att

a)tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller

b)tjänsteleverantören så snart denna fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att förstöra informationen eller göra den oåtkomlig.

2.Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3.Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med inhemsk lagstiftning kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, och inte heller ska den påverka en parts möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.

Artikel 116

Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet

1. Parterna får inte ålägga leverantörer en allmän skyldighet att, när de tillhandahåller tjänster som omfattas av artiklarna 113–115, övervaka den information som de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

60

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/48 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2. En part får fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna om påstådd olaglig verksamhet som utförts eller olagliga uppgifter som tillhandahållits av mottagarna av deras tjänster. En part får också införa en skyldighet för leverantörer av informationssamhällets tjänster att på behöriga myndigheters begäran tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera de mottagare av deras leverantörers tjänster som ingått lagringsavtal med dem.

Artikel 117

Dag för tillämpning av artiklarna 112–116

Inom fem år från den dag då denna avdelning blir tillämplig ska Republiken Kazakstan till fullo uppfylla skyldigheterna i artiklarna 112–116.

Artikel 118

Samarbete

1.Parterna ska uppmuntra utvecklandet av samarbete mellan branschorganisationer eller branschsammanslutningar som syftar till säkerställande av skydd och verkställighet av immateriella rättigheter.

2.Parterna är överens om att samarbeta för att stödja genomförandet av skyldigheterna enligt detta kapitel. Samarbetet omfattar, men inte är begränsat till

a)informationsutbyte om deras respektive rättsliga ramar för immateriella rättigheter samt relevanta bestämmelser om skydd och säkerställande av skydd; utbyte av erfarenheter om lagstiftningsprocessen på dessa områden,

b)utbyte av erfarenheter av skydd och säkerställande av immateriella rättigheter,

c)utbyte av erfarenheter av skydd och verkställighet inom tull- och polismyndigheterna samt administrativa, rättsliga organ och berörda organisationer, samordning för att hindra export av förfalskade varor,

d)kapacitetsuppbyggnad,

e)främjande och spridning av information och kunskap om immateriella rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila samhället; främjande av ökad medvetenhet och kunskap bland konsumenter och rättighetshavare.

KAPITEL 8

Offentlig upphandling

Artikel 119

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)handelsvaror eller tjänster: varor eller tjänster av ett slag som i allmänhet säljs eller erbjuds till försäljning på den kommersiella marknaden till, och som vanligen köps av, icke-statliga köpare för icke-statliga ändamål.

b)byggtjänst: en tjänst vars syfte det är att på valfritt sätt utföra tekniska bygg- eller anläggningsarbeten i enlighet med huvudgrupp 51 i FN:s centrala produktindelning (United Nations Provisional Central Product Classification, nedan kallad

CPCprov).

c)dag: kalenderdag.

61

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/49
       

d)elektronisk auktion: en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning av anbuden på grundval av automatiska utvärderingsmetoder. Följaktligen kan vissa tjänstekontrakt och vissa byggentreprenadkontrakt som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.

e)skriftligen eller skriftligt: varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges och meddelas vid ett senare tillfälle. Den kan innehålla elektroniskt överförd och lagrad information.

f)begränsad upphandling: ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten kontaktar en leverantör eller leverantörer som den själv valt ut.

g)åtgärd: lagar, andra författningar, förfaranden, administrativa riktlinjer eller praxis, eller alla åtgärder från den upphandlande enhetens sida i samband med en upphandling som omfattas av detta kapitel.

h)fleranvändningsförteckning: förteckning över leverantörer som en upphandlande enhet anser uppfylla kraven för att få tas upp i förteckningen och som den upphandlande enheten har för avsikt att använda mer än en gång.

i)meddelande om planerad upphandling: meddelande offentliggjort av en upphandlande enhet i vilket intresserade leverantörer uppmanas att lämna in en begäran om deltagande, ett anbud eller båda delarna.

j)öppen upphandling: ett upphandlingsförfarande där alla intresserade leverantörer har möjlighet att lämna anbud.

k)person: en fysisk person eller en juridisk person.

l)upphandlande enhet: enhet som omfattas av delarna 1–3 i bilaga III.

m)kvalificerad leverantör: en leverantör som en upphandlande enhet anser ha uppfyllt villkoren för deltagande.

n)selektiv upphandling: upphandlingsförfarande då enbart kvalificerade leverantörer uppmanas att lämna anbud av den upphandlande enheten.

o)tjänster: omfattar byggtjänster, om inte annat anges.

p)standard: ett dokument som godkänts av ett erkänt organ, och som för allmänt och upprepat bruk anger regler, riktlinjer eller egenskaper avseende varor eller tjänster, eller därmed sammanhängande processer och tillverk­ ningsmetoder som inte måste efterlevas. Det kan även innefatta eller enbart behandla terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav beträffande en vara, tjänst, process eller tillverkningsmetod.

q)leverantör: en person eller en grupp av personer som tillhandahåller eller som kan tillhandahålla varor eller tjänster.

r)teknisk specifikation: ett krav i samband med ett anbudsförfarande som

i)anger egenskaperna hos de varor eller tjänster som ska upphandlas, exempelvis kvalitet, prestanda, säkerhet och dimensioner, eller processer och metoder för tillverkningen eller tillhandahållandet av dessa, eller

ii)som behandlar terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav beträffande en vara eller en tjänst.

Artikel 120

Tillämpningsområde och omfattning

Tillämpning av detta kapitel

1. Detta kapitel gäller alla åtgärder i samband med upphandling som omfattas, oavsett om den bedrivs uteslutande eller delvis med elektroniska medel.

62

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/50 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.I detta kapitel avses med upphandling som omfattas, upphandling för offentliga ändamål

a)av varor, tjänster eller en kombination av dessa

i)som anges i bilaga III, och

ii)som inte upphandlas för kommersiell försäljning eller återförsäljning, eller för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster för kommersiell försäljning eller återförsäljning,

b)genom varje avtalsrättslig möjlighet, t.ex. köp, leasing och hyresavtal eller hyrköpsavtal, med eller utan rätt till köp.

c)för vilken värdet är lika med eller överstiger det tröskelvärde som anges i bilaga III, vid tidpunkten för offentlig­ görandet av ett meddelande i enlighet med artikel 124,

d)genom en upphandlande enhet, och

e)som inte på annat sätt är undantagen från att omfattas av punkt 3 i denna artikel eller i bilaga III.

Om värdet av en upphandling är osäkert, ska det beräknas i enlighet med punkterna 6–8.

3.Om inte annat anges i bilaga III, gäller detta kapitel inte

a)förvärv eller hyra av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller därmed sammanhängande rättigheter,

b)icke-avtalsgrundade överenskommelser eller någon form av bistånd som en part tillhandahåller, inklusive samarbetsavtal, bidrag, lån, kapitaltillskott, garantier och skattelättnader,

c)upphandling eller förvärv av tjänster på skatteområdet eller förvaringstjänster, likvidations- eller förvaltningstjänster för reglerade finansinstitut eller tjänster som rör försäljning, inlösen och distribution i samband med statlig upplåning, inklusive lån, statsobligationer och andra värdepapper,

d)offentliga anställningsavtal,

e)upphandling som sker

i)särskilt i syfte att tillhandahålla internationellt bistånd, inbegripet utvecklingsbistånd,

ii)enligt det särskilda förfarande eller på de särskilda villkor som gäller för en internationell överenskommelse om stationering av trupper eller de avtalsslutande ländernas gemensamma genomförande av ett projekt, eller

iii)enligt det särskilda förfarande eller på de särskilda villkor som gäller för en internationell organisation, eller en organisation som finansieras av internationella bidrag, lån eller annat bistånd, när det tillämpliga förfarandet eller de tillämpliga villkoren skulle vara oförenliga med detta kapitel.

4.I bilaga III anges följande uppgifter med avseende på vardera parten:

a) I del 1 de centrala statliga enheter vars upphandling omfattas av detta kapitel.

b)I del 2 de regionala statliga enheter vars upphandling omfattas av detta kapitel.

c)I del 3 alla andra enheter vars upphandling omfattas av detta kapitel.

d)I del 4 de varor som omfattas av detta kapitel.

e)I del 5 de tjänster, utom byggtjänster, som omfattas av detta kapitel.

f)I del 6 de byggtjänster som omfattas av detta kapitel.

g)I del 7 och i allmänna anmärkningar.

5.Om en upphandlande enhet i samband med upphandling som omfattas kräver att personer som inte omfattas av bilaga III ska upphandla i enlighet med särskilda krav, ska artikel 122 i tillämpliga delar gälla dessa krav.

63

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/51
       

Värdering

6.Vid beräkningen av värdet av en upphandling i syfte att avgöra om den utgör upphandling som omfattas av detta avtal ska den upphandlande enheten

a)varken dela upp en upphandling i separata upphandlingar eller välja ut eller använda en viss värderingsmetod för att beräkna värdet av en upphandling i avsikt att helt eller delvis undanta den från tillämpningen av detta kapitel, och

b)inkludera det totala beräknade högsta värdet av upphandlingen under hela kontraktets löptid, oavsett om det tilldelas en eller flera leverantörer, samt ta hänsyn till alla typer av ersättningar, bland annat

i)premier, avgifter, provisioner och ränta, och

ii)det totala värdet av eventuella optioner.

7.Om ett särskilt villkor för en upphandling medför att mer än ett kontrakt tilldelas eller att kontrakt tilldelas i separata delar (nedan kallat återkommande kontrakt), ska beräkningen av det totala högsta värdet grunda sig på antingen

a) värdet på de återkommande kontrakt för samma typ av vara eller tjänst som tilldelats under de föregående 12 månaderna eller den upphandlande enhetens föregående räkenskapsår, om möjligt justerat för förväntade ändringar av mängden eller värdet av den vara eller tjänst som upphandlas för de följande 12 månaderna, eller

b)beräknat värde på de återkommande kontrakt för samma typ av vara eller tjänst som ska tilldelas för de 12 månaderna närmast efter den ursprungliga kontraktstilldelningen eller den upphandlande enhetens räkenskapsår.

8. Vid upphandling för leasing, hyra eller hyrköp av varor eller tjänster, eller upphandling utan angivet totalpris, ska grundvalen för värderingen vara följande:

a)Vid kontrakt med en bestämd löptid ska värderingen grunda sig på

i)det totala beräknade högsta värdet under löptiden, om denna är högst 12 månader, eller

ii)det totala beräknade högsta värdet, inklusive eventuellt restvärde, om löptiden är längre än 12 månader.

b)För kontrakt på obestämd löptid ska det skattade månatliga beloppet multipliceras med 48.

c)Om det är osäkert huruvida kontraktet ska vara ett kontrakt med visstidsanställning, ska grundvalen för värdering i led b tillämpas.

Artikel 121

Allmänna undantag

Under förutsättning att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parterna eller en förtäckt inskränkning av internationell handel, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för en part att anta eller genomföra åtgärder

a)som är nödvändiga för att skydda allmän moral, ordning eller säkerhet,

b)som är nödvändiga för skyddet av människors och djurs liv eller hälsa samt för växtskydd,

c)som är nödvändiga för att skydda immateriella rättigheter, eller

d)som avser varor eller tjänster som tillhandahålls av personer med funktionsnedsättning, av välgörenhetsinrättningar eller inom kriminalvården.

64

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/52 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 122

Allmänna principer

Icke-diskriminering

1.Vad gäller åtgärder som rör den upphandling som omfattas, ska vardera parten och dess upphandlande enheter, utan förbehåll, bevilja sådana varor och tjänster från den andra parten eller leverantörer från den andra parten som tillhandahåller sådana varor eller tjänster en behandling som inte är mindre förmånlig än den som beviljas egna varor, tjänster och lokalt etablerade leverantörer.

2.Vad gäller åtgärder som rör den upphandling som omfattas, får parterna och deras upphandlande enheter inte

a)behandla en lokalt etablerad leverantör mindre förmånligt än en annan lokalt etablerad leverantör på grund av graden av utländsk anknytning eller ägarskap, eller

b)diskriminera en lokalt etablerad leverantör av det skälet att de varor eller tjänster som denne tillhandahåller i samband med en viss upphandling utgörs av varor eller tjänster från den andra parten.

Användning av elektroniska medel

3.När en upphandling som omfattas sker med elektroniska medel ska den upphandlande enheten

a)garantera att upphandlingen genomförs med hjälp av it-system och programvara, inklusive sådana som rör autentisering och kryptering av information, som är allmänt tillgängliga och kompatibla med andra allmänt tillgängliga it-system och annan tillgänglig programvara, och

b)säkerställa att det finns mekanismer som garanterar integriteten för begäran om deltagande och anbud, bland annat fastställande av tidpunkten för mottagande, och hindrar otillbörlig tillgång.

Genomförande av upphandling

4.En upphandlande enhet ska genomföra den upphandling som omfattas på ett öppet och opartiskt sätt som

a)är förenligt med detta kapitel och sker med hjälp av metoder såsom öppen upphandling, selektiv upphandling, begränsad upphandling och elektroniska auktioner,

b)gör att intressekonflikter undviks, och

c)förhindrar korruption.

Ursprungsregler

5. En part får inte, vid en upphandling som omfattas, tillämpa sådana ursprungsregler för varor eller tjänster som importerats från eller tillhandahållits av den andra parten, som avviker från de ursprungsregler som den samtidigt tillämpar vid normal handel på import eller tillhandahållande av samma varor eller tjänster från samma part.

Åtgärder som inte specifikt rör upphandlingen

6. Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tullar och avgifter som läggs på vid, eller i samband med, import, metoden för att ta ut dessa tullar och avgifter, och andra importbestämmelser eller formaliteter och åtgärder som påverkar handeln med tjänster än andra åtgärder för offentlig upphandling.

65

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/53
       

Artikel 123

Information om upphandlingssystemet

1.En part ska

a)omgående offentliggöra alla lagar och andra författningar, rättsliga avgöranden, administrativa avgöranden med allmän giltighet, standardkontraktsklausuler som föreskrivs i lagar eller andra författningar och som införlivas genom hänvisning i meddelanden eller anbudsunderlag och förfaranden för upphandling som omfattas, samt ändringar av dessa, i officiellt angivna elektroniska medier eller publikationer som har stor spridning och är lätt tillgängliga för allmänheten, och

b)på begäran lämna en förklaring till detta till den andra parten.

2. I del 1 i bilaga IV anges följande:

a)De elektroniska medier eller publikationer där vardera parten offentliggör den information som avses i punkt 1 i denna artikel.

b)De elektroniska medier eller publikationer där vardera parten offentliggör de meddelanden som krävs enligt artiklarna 124, 126.7 och 133.2.

c)Webbplatser eller adresser där respektive part offentliggör sina meddelanden om tilldelade kontrakt i enlighet med artikel 133.2.

3.Vardera parten ska omgående till samarbetskommittén anmäla alla ändringar av den information som parten förtecknat i del 1 i bilaga IV. Samarbetskommittén ska regelbundet anta beslut som återspeglar ändringarna i del 1 i bilaga IV.

Artikel 124

Meddelanden

Meddelande om planerad upphandling

1.För varje upphandling som omfattas ska den upphandlande enheten offentliggöra ett meddelande om planerad upphandling i det pappersmedium eller elektroniska medium, beroende på lämplighet, som anges i del 2 i bilaga IV, utom under de omständigheter som beskrivs i artikel 130. Ett sådant medium ska ha stor spridning och sådana meddelanden ska vara lättillgängliga för allmänheten, åtminstone till dess att den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut. Meddelandena ska, för upphandlande enheter som omfattas av delarna 1, 2 och 3 i bilaga III, vara tillgängliga elektroniskt och kostnadsfritt via en enda tillträdespunkt åtminstone under en minimiperiod som anges i del 2 i bilaga IV.

2.Om inte annat anges i detta kapitel, ska alla meddelanden om planerad upphandling innehålla följande uppgifter:

a)Den upphandlande enhetens namn och adress, övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna kontakta enheten och få alla relevanta handlingar som gäller upphandlingen samt uppgift om kostnad och betalningsvillkor i förekommande fall.

b)En beskrivning av upphandlingen, inbegripet arten och mängden hose de varor och tjänster som ska upphandlas eller, om mängden inte är känd, den uppskattade mängden.

c)I samband med återkommande kontrakt om möjligt en preliminär tidsplan för ytterligare meddelanden om planerad upphandling.

d)En beskrivning av eventuella optioner.

e)Tidsfristen för leverans av varorna eller tjänsterna eller kontraktets längd.

f)Det valda upphandlingsförfarandet och huruvida det innefattar förhandlingar eller elektronisk auktion.

66

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/54 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

g)I tillämpliga fall, den sista dagen för att lämna in begäran om deltagande i upphandlingen och adress till vilken denna ska skickas.

h)Sista dag för att lämna in anbud och adress till vilken detta ska skickas.

i)Det eller de språk som anbudet eller begäran om deltagande ska vara avfattade på, om de får avfattas på ett annat språk än det officiella språket i den part som den upphandlande enheten tillhör.

j)En förteckning över och kortfattad beskrivning av villkoren för leverantörernas deltagande, inbegripet krav på särskilda dokument eller certifieringar som leverantörerna ska tillhandahålla, om inte dessa krav ingår i det anbudsunderlag som görs tillgängligt för alla intresserade leverantörer samtidigt som meddelandet om planerad upphandling offentliggörs.

k)Om den upphandlande enheten avser att i enlighet med artikel 126 välja ut ett begränsat antal kvalificerade leverantörer som inbjuds att lämna anbud, anges kriterierna för urvalet och, i tillämpliga fall, antalet leverantörer som kommer att tillåtas att lämna anbud.

Sammanfattning

3. För varje förestående upphandling ska den upphandlande enheten samtidigt med meddelandet om planerad upphandling offentliggöra en lättillgänglig sammanfattning på engelska eller franska. Sammanfattningen ska åtminstone innehålla följande information:

a)Uppgifter om vad som ska upphandlas.

b)Den sista dagen för att lämna in anbud och, i tillämpliga fall, den sista dagen för att lämna in begäran om deltagande eller ansökan om att tas upp på en fleranvändningsförteckning.

c)Den adress man kan vända sig till för att begära handlingar om upphandlingen.

Meddelande om upphandlingsplaner

4.Upphandlande enheter uppmanas att så tidigt som möjligt varje räkenskapsår offentliggöra ett meddelande om sina upphandlingsplaner (nedan kallat meddelande om upphandlingsplaner) i det pappersmedium eller elektroniska medium, beroende på lämplighet, som anges i del 2 i bilaga IV. Meddelandet om upphandlingsplaner bör innehålla uppgifter om vad som ska upphandlas och om vilken dag man planerar offentliggöra meddelandet om planerad upphandling.

5.En upphandlande enhet som omfattas av del 3 i bilaga III får använda ett sådant meddelande om upphandlingsplaner som ett meddelande om upphandling, förutsatt att meddelandet om upphandlingsplaner innehåller de uppgifter enligt punkt 2 i denna artikel som är tillgängliga och en uppmaning till intresserade leverantörer om att till den upphandlande enheten anmäla sitt intresse att delta i upphandlingen.

Artikel 125

Villkor för deltagande

1.En upphandlande enhet ska begränsa villkoren för deltagande i en upphandling till vad som krävs för att säkerställa att leverantören har tillräcklig rättslig, ekonomisk, affärsmässig och teknisk kapacitet för att åta sig den aktuella upphandlingen.

2.När den upphandlande enheten fastställer villkor för deltagande

a)får de inte innehålla krav på att en leverantör tidigare ska ha tilldelats ett eller flera kontrakt av en upphandlande enhet i en part,

b)får de innehålla krav på tidigare relevant erfarenhet om detta är nödvändigt för att uppfylla kraven för upphandlingen, och

c)får de inte innehålla krav på att en parts leverantör, för att få delta i en upphandling eller tilldelas ett kontrakt, tidigare ska ha tilldelats ett eller flera kontrakt av en upphandlande enhet i den andra parten eller att leverantören ska ha tidigare erfarenhet från den partens territorium, utom om tidigare erfarenhet är nödvändig för att uppfylla kraven för upphandlingen.

67

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/55
       

3.Vid bedömningen av huruvida en leverantör uppfyller villkoren för deltagande ska den upphandlande enheten

a)bedöma leverantörens ekonomiska kapacitet och kommersiella och tekniska förmåga på grundval av leverantörens affärsverksamhet både inom och utanför territoriet för den part som den upphandlande enheten tillhör, och

b)grunda sin värdering på de villkor som enheten i förväg angivit i meddelanden om upphandling eller anbudsunderlag.

4.Om det finns stödjande bevisning får en part, inklusive dess upphandlande enheter, utesluta en leverantör för exempelvis

a)konkurs,

b)oriktiga uppgifter,

c)allvarliga eller varaktiga brister vid uppfyllandet av väsentliga krav eller skyldigheter i tidigare kontrakt,

d)slutgiltiga domar med anledning av allvarliga brott eller överträdelser,

e)fel i yrkesutövningen eller försummelser som kan inverka negativt på leverantörens affärsmässiga integritet, eller

f)underlåtenhet att betala skatt.

Artikel 126

Kvalificering av leverantörer

Registreringssystem och kvalificeringsförfaranden

1.En part och dess upphandlande enheter får ha ett system för registrering av leverantörer i vilket de intresserade leverantörerna måste registrera sig och lämna vissa uppgifter.

2.Vardera parten ska säkerställa att

a)dess upphandlande enheter anstränger sig för att minimera skillnaderna mellan sina respektive kvalificeringsför­ faranden, och

b)dess upphandlande enheter, om de använder sig av system för registrering, enheterna anstränger sig för att minimera skillnaderna mellan sina respektive system.

3.En part och dess upphandlande enheter får inte anta eller tillämpa ett system för registrering eller ett kvalificerings­ förfarande som har som syfte eller resultat att skapa onödiga hinder för deltagande av leverantörer från den andra parten i sin upphandling.

Selektiv upphandling

4.När en upphandlande enhet avser att använda sig av selektiv upphandling ska enheten

a)i meddelandet om planerad upphandling åtminstone inbegripa den information som anges i artikel 124.2 a, b, f, g, j och k och uppmana leverantörerna att lämna in en begäran om deltagande, och

b)senast i början av perioden för anbudsgivning, förse de kvalificerade leverantörer som underrättats i enlighet med artikel 128.3 b med åtminstone de uppgifter som avses i artikel 124.2 c, d, e, h och i.

5.En upphandlande enhet ska låta alla kvalificerade leverantörer delta i en viss upphandling, såvida inte den upphandlande enheten i meddelandet om planerad upphandling anger att antalet leverantörer som kommer att få lämna anbud är begränsat och vilka kriterier som tillämpas vid urvalet av dessa.

6.Om anbudsunderlaget inte görs allmänt tillgängligt från dagen för offentliggörandet av det meddelande som avses i punkt 4, ska den upphandlande enheten garantera att alla de kvalificerade leverantörer som valts ut i enlighet med punkt 5 får tillgång till dessa dokument samtidigt.

68

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/56 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Fleranvändningsförteckningar

7.En upphandlande enhet får använda en fleranvändningsförteckning över leverantörer, under förutsättning att ett meddelande med en uppmaning till intresserade leverantörer att ansöka om att föras upp på förteckningen

a)offentliggörs en gång om året, och

b)om detta offentliggörs elektroniskt, även fortlöpande görs tillgängligt,

ilämpligt medium som anges i del 2 i bilaga IV.

8.Det meddelande som avses i punkt 7 ska innehålla följande:

a)En beskrivning av de varor eller tjänster eller kategorier av dessa för vilka förteckningen kan användas.

b)De villkor som leverantörerna ska uppfylla för att föras upp i förteckningen och de metoder som den upphandlande enheten använder för att kontrollera om en leverantör uppfyller villkoren.

c)Den upphandlande enhetens namn och adress samt andra uppgifter som behövs för att kunna kontakta enheten och få alla relevanta handlingar som gäller förteckningen.

d)Förteckningens giltighetstid och den metod som används för att förnya eller avsluta förteckningens giltighet eller, om ingen giltighetstid anges, en uppgift om den metod som kommer att användas för att meddela att förteckningen kommer att upphöra att gälla.

e)Uppgift om att förteckningen kan användas för sådan upphandling som omfattas av detta kapitel.

9.Om en fleranvändningsförteckning kommer att gälla i högst tre år får en upphandlande enhet, trots vad som sägs i punkt 7, välja att offentliggöra det meddelande som avses i punkt 7 endast en gång, i början av förteckningens giltighetsperiod, förutsatt

a)att giltighetsperioden anges i meddelandet och att inga fler meddelanden kommer att offentliggöras, och

b)att meddelandet offentliggörs elektroniskt och görs tillgängligt fortlöpande under giltighetstiden.

10.En upphandlande enhet ska tillåta leverantörer att när som helst ansöka om att föras upp på fleranvändningsför­ teckningen och inom rimlig tid ta med alla kvalificerade leverantörer på förteckningen.

11.Om en leverantör som inte är upptagen i en fleranvändningsförteckning lämnar in en begäran om deltagande i en upphandling som utgår från en fleranvändningsförteckning och lämnar alla handlingar som krävs inom den tidsfrist som anges i artikel 128.2, ska den upphandlande enheten behandla begäran. Den upphandlande enheten får inte utesluta leverantören från upphandlingen på grund av att enheten inte har tillräckligt med tid för att behandla begäran, såvida inte enheten i exceptionella fall på grund av upphandlingens komplexitet inte hinner slutföra behandlingen av begäran inom anbudsfristen.

Enheter som omfattas av del 3 i bilaga III

12.En upphandlande enhet som omfattas del 3 i bilaga III får använda ett meddelande med en uppmaning till leverantörer för att ansöka om att föras upp på fleranvändningsförteckningen som ett meddelande om planerad upphandling, under förutsättning

a)att meddelandet offentliggörs i enlighet med punkt 7 i denna artikel och inkluderar de uppgifter som krävs enligt punkt 8 i denna artikel, de nödvändiga uppgifter enligt artikel 124.2 som är tillgängliga och att det framgår att det utgör ett meddelande om planerad upphandling eller att endast leverantörerna på fleranvändningsförteckningen kommer att få ytterligare meddelanden om upphandling som omfattas av fleranvändningsförteckningen, och

b)att enheten omgående tillhandahåller leverantörer som för enheten har uttryckt sitt intresse för en viss upphandling tillräcklig information för att dessa kunna bedöma sitt intresse av att delta i upphandlingen, bland annat de övriga uppgifter som krävs enligt artikel 124.2, i den mån sådana uppgifter är tillgängliga.

13.En upphandlande enhet som omfattas av del 3 till bilaga III får tillåta en leverantör som har ansökt om att föras upp på fleranvändningsförteckningen i enlighet med punkt 10 i denna artikel att lämna anbud i en viss upphandling, om den upphandlande enheten har tilläckligt med tid för att undersöka om leverantören uppfyller villkoren för deltagande.

69

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/57
       

Information om den upphandlande enhetens beslut

14.En upphandlande enhet ska omgående underrätta de leverantörer som lämnar in en begäran om deltagande eller en ansökan om att föras upp på fleranvändningsförteckningen om enhetens beslut i fråga om den inlämnade begäran eller ansökan.

15.Om en upphandlande enhet avslår en leverantörs begäran om deltagande i en upphandling eller ansökan om att föras upp i fleranvändningsförteckningen, inte längre erkänner en leverantör som kvalificerad eller stryker en leverantör från fleranvändningsförteckningen, ska enheten omgående underrätta leverantören och, på dennes begäran, omgående tillhandahålla en skriftlig förklaring till skälen för sitt beslut.

Artikel 127

Tekniska specifikationer och anbudsunderlag

Tekniska specifikationer

1. En upphandlande enhet får inte utarbeta, anta eller tillämpa tekniska specifikationer eller fastställa förfaranden för bedömning av överensstämmelse som syftar till att skapa eller resulterar i onödiga hinder för internationell handel.

De tekniska specifikationerna måste tillåta anbudsgivare att delta på lika villkor och får inte innebära omotiverade hinder mot att upphandlingsmarknader öppnas för konkurrens.

2.Vid fastställandet av de tekniska specifikationerna för de varor eller tjänster som upphandlingen gäller ska den upphandlande enheten då det är lämpligt

a)ange de tekniska specifikationerna efter prestanda och funktionella krav snarare än efter utformning eller med beskrivande kännetecken, och

b)grunda de tekniska specifikationerna på internationella standarder när sådana finns, och i annat fall på nationella tekniska föreskrifter, erkända nationella standarder eller byggnormer.

3.Om kriterier rörande utformning eller beskrivande kännetecken används i de tekniska specifikationerna, bör en upphandlande enhet i tillämpliga fall ange att den kommer att beakta anbud avseende likvärdiga varor eller tjänster som tydligt uppfyller kraven för upphandlingen genom att inkludera en formulering såsom ”eller likvärdig” i anbudsun­ derlaget.

4.En upphandlande enhet får i de tekniska specifikationerna inte ställa krav på eller hänvisa till särskilda varumärken eller handelsnamn, patent, upphovsrätt, utformning, typ, särskilt ursprung, tillverkare eller leverantör, utom i de fall där det inte finns något annat sätt att beskriva kraven för upphandlingen tillräckligt exakt och klart, och under förutsättning att anbudsunderlaget i så fall innehåller formuleringar som ”eller likvärdig”.

5.En upphandlande enhet får inte, på ett sätt som kan hindra konkurrens, efterfråga eller ta emot råd som kan användas för att utarbeta eller anta en teknisk specifikation för en särskild upphandling från personer som kan ha kommersiella intressen i upphandlingen.

6.För tydlighets skull får en part och dess upphandlande enheter i enlighet med denna artikel utarbeta, anta eller tillämpa tekniska specifikationer för att främja bevarande av naturresurser eller skydda miljön.

Anbudsunderlag

7. En upphandlande enhet ska till leverantörerna tillhandahålla anbudsunderlag som innehåller alla uppgifter de behöver för att utarbeta och lämna in väl underbyggda anbud. Om detta inte redan tillhandahållits i meddelandet om planerad upphandling ska anbudsunderlaget omfatta en fullständig beskrivning av

a)upphandlingen, inbegripet arten och mängden hos de varor eller tjänster som ska upphandlas eller, om mängden inte är känd, den uppskattade mängden, samt alla krav som ska uppfyllas, inbegripet eventuella tekniska specifikationer, certifiering av bedömning av överensstämmelse, planer, ritningar eller instruktionsmaterial,

70

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/58 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

b)alla eventuella villkor för leverantörernas deltagande, inbegripet en förteckning över information och dokument som leverantörerna ska tillhandahålla i samband med villkoren för deltagande,

c)alla utvärderingskriterier som kommer att beaktas vid kontraktstilldelningen och, utom i de fall där priset är det enda kriteriet, viktningen av dessa kriterier,

d)om den upphandlande enheten kommer att använda sig av elektroniska medel, eventuella autentiserings- och krypteringskrav eller krav på annan utrustning för inlämning av information med elektroniska medel,

e)om den upphandlande enheten kommer att hålla en elektronisk auktion, reglerna som ligger till grund för auktionen, inbegripet vilka delar av anbudet som har samband med utvärderingskriterierna,

f)om anbuden kommer att öppnas offentligt, dag, tid och plats för öppnandet och i förekommande fall de personer som får närvara,

g)alla andra villkor, inbegripet betalningsvillkor och eventuella begränsningar av de medel med vars hjälp anbud får lämnas, t.ex. på papper eller med elektroniska medel, och

h)dagar för leverans av varor eller tjänster.

8.När en upphandlande enhet fastställer dagen för den leverans av varor eller det tillhandahållande av tjänster som upphandlas ska enheten ta hänsyn till sådana faktorer som upphandlingens komplexitet, omfattningen av beräknad underentreprenad och den tid som realistiskt krävs för tillverkning av varorna, ta ut dem ur lager och transportera dem från leverantören respektive att tillhandahålla tjänsterna.

9.De utvärderingskriterier som fastställs i meddelandet om planerad upphandling eller i anbudsunderlaget kan vara bland annat pris och andra kostnadsfaktorer, kvalitet, teknisk förtjänst, miljöegenskaper och leveransvillkor.

10.En upphandlande enhet ska omgående

a)göra anbudsunderlag tillgängliga, så att intresserade leverantörer får tillräckligt lång tid på sig att lämna in väl underbyggda anbud,

b)på begäran tillhandahålla anbudsunderlag till varje intresserad leverantör, och

c)besvara alla skäliga önskemål om relevanta upplysningar från en leverantör som är intresserad av eller deltar i anbudsförfarandet, förutsatt att dessa upplysningar inte ger leverantören någon fördel i förhållande till konkurrenterna.

Ändringar

11. Om en upphandlande enhet före tilldelningen av ett kontrakt ändrar de kriterier eller krav som anges i meddelandet om planerad upphandling eller i det anbudsunderlag som lämnats till de deltagande leverantörerna, eller om den ändrar meddelandet eller anbudsunderlaget, ska den skriftligen skicka alla sådana ändringar eller det ändrade eller nya meddelandet eller anbudsunderlaget

a)till alla leverantörer som deltar vid den tidpunkt då informationen ändras eller byts ut, om enheten känner till vilka leverantörerna är, och i alla andra fall, på samma sätt som den ursprungliga informationen tillhandahölls, och

b)i tillräckligt god tid för att dessa leverantörer ska hinna ändra och på nytt lämna in sina anbud.

Artikel 128

Tidsfrister

Allmänt

1. En upphandlande enhet ska, så långt det är förenligt med dess egna rimliga behov, ge leverantörerna tillräckligt med tid för att utarbeta och lämna in begäran om deltagande och väl underbyggda anbud, och därvid beakta sådana faktorer som

a) upphandlingens art och komplexitet,

71

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/59
       

b)omfattningen av beräknad underentreprenad, och

c)den tid det tar att befordra ett anbud från utländska respektive inhemska orter i de fall där detta inte sker elektroniskt.

Dessa tidsfrister, inklusive eventuella förlängningar, ska vara desamma för alla intresserade eller deltagande leverantörer.

Tidsfrister

2.En upphandlande enhet som använder sig av en selektiv upphandling ska i princip ange en tidsfrist på minst

25dagar för inlämnande av begäran om deltagande räknat från den dag då meddelandet om planerad upphandling offentliggörs. Om det, i undantagsfall som vederbörligen styrks av den upphandlande enheten, inte är möjligt att tillämpa denna tidsfrist, får fristen förkortas till minst tio dagar.

3.Med undantag av de fall som föreskrivs i punkterna 4, 5, 7 och 8 ska en upphandlande enhet ange att sista dagen för inlämnande av anbud infaller tidigast 40 dagar räknat från

a)när det gäller en öppen upphandling, den dag då meddelandet om planerad upphandling offentliggörs, eller

b)när det gäller en selektiv upphandling, den dag då enheten underrättar leverantörerna om att de kommer att inbjudas att lämna anbud, oavsett om enheten använder sig av en fleranvändningsförteckning eller inte.

4.En upphandlande enhet får i enlighet med punkt 3 förkorta anbudsfristen till som minst tio dagar i följande fall:

a)Den upphandlande enheten har i enlighet med artikel i 124.4 offentliggjort ett meddelande om upphandlingsplaner senast 40 dagar men tidigast 12 månader innan meddelandet om upphandlingsplaner offentliggörs, och meddelandet om upphandlingsplaner innehåller följande uppgifter:

i)En beskrivning av upphandlingen.

ii)Ungefärlig sista dag för inlämnande av anbud eller begäran om deltagande.

iii)En uppmaning till intresserade leverantörer att anmäla sitt intresse för upphandlingen till den upphandlande enheten.

iv)Den adress från vilken handlingar rörande upphandlingen kan fås.

v)Så mycket som finns tillgängligt av de uppgifter som krävs för meddelandet om planerad upphandling enligt artikel 124.2.

b)Den upphandlande enheten anger, i samband med återkommande upphandlingar, i ett första meddelande om planerad upphandling att senare meddelanden kommer att offentliggöras med tidsfristerna för anbudsförfarandet på grundval av denna punkt.

c)Ett undantagsfall som vederbörligen styrks av den upphandlande enheten gör att det inte är möjligt att tillämpa tidsfristen i enlighet med punkt 3.

5.En upphandlande enhet får förkorta anbudsfristen enligt punkt 3 med sju dagar i vart och ett av följande fall:

a)Meddelandet om planerad upphandling offentliggörs med elektroniska medel.

b)Hela anbudsunderlaget görs tillgängligt med elektroniska medel från och med den dag då offentliggörande av meddelandet om planerad upphandling gjordes.

c)Enheten godtar att anbud lämnas med elektroniska medel.

6.Tillämpning av bestämmelserna i punkt 5 tillsammans med punkt 4 får under inga omständigheter leda till att anbudsfristen enligt punkt 3 till mindre än sju dagar från den dag då meddelandet om planerad upphandling offentliggörs.

72

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/60 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

7.Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna artikel får en upphandlande enhet som köper in kommersiella

varor eller tjänster, eller en kombination av varor i tjänster, förkorta anbudsfristen enligt punkt 3 till som minst 13 dagar, om enheten offentliggör både meddelandet om planerad upphandling och anbudsunderlaget samtidigt med elektroniska medel. Om enheten dessutom godtar att anbud på kommersiella varor eller tjänster lämnas med elektroniska medel, får den förkorta tidsfristen enligt punkt 3 till som minst sju dagar.

8. Om en upphandlande enhet som omfattas av del 3 i bilaga III har valt ut alla eller ett begränsat antal kvalificerade leverantörer, får anbudsfristen fastställas genom ömsesidig överenskommelse mellan enheten och de utvalda leverantörerna. Om ingen överenskommelse föreligger får fristen inte underskrida sju dagar.

Artikel 129

Förhandlingar

1.En part kan besluta att dess upphandlande enheter ska föra förhandlingar

a) om enheten har uppgett sin avsikt att föra förhandlingar i meddelandet om planerad upphandling enligt artikel 124.2, eller

b)om det av utvärderingen framgår att inget anbud är det uppenbart mest fördelaktiga enligt de särskilda utvärdering­ skriterier som angivits i meddelandet om planerad upphandling eller anbudsunderlaget.

2.En upphandlande enhet ska

a)säkerställa att minskning av antalet leverantörer som deltar i förhandlingarna sker i enlighet med de utvärdering­ skriterier som angivits i meddelandet om planerad upphandling eller i anbudsunderlaget, och

b)när förhandlingarna har slutförts, fastställa en gemensam tidsfrist för de leverantörer som återstår i upphandlingen att lämna in nya eller ändrade anbud.

Artikel 130

Begränsad upphandling

1. Under förutsättning att denna bestämmelse inte tillämpas i syfte att undvika konkurrens bland leverantörerna eller på ett sätt som diskriminerar leverantörerna från den andra parten eller skyddar inhemska leverantörer, får den upphandlande enheten använda sig av begränsad upphandling och välja att inte tillämpa artiklarna 124, 125, 126, 127 (punkterna 7–11), 128, 129, 131 och 132, dock enbart i något av följande fall:

a)Under förutsättning att kraven i anbudsunderlaget inte väsentligen ändras, om

i)inga anbud lämnats in eller inga leverantörer begärt att få delta,

ii)inga anbud lämnats in som uppfyller de grundläggande kraven i anbudsunderlaget,

iii)inga leverantörer uppfyller villkoren för deltagande, eller

iv)de inlämnade anbuden tillkommit genom anbudskartell.

b)I fall där varor eller tjänster kan levereras endast av en viss leverantör och det inte finns några rimliga alternativ eller rimliga ersättningsvaror eller ersättningstjänster av något av följande skäl:

i)Upphandlingen gäller ett konstverk.

ii)Skydd av patent, upphovsrätt eller andra exklusiva rättigheter.

iii)Det saknas konkurrens av tekniska orsaker.

73

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/61
       

c)I fråga om kompletterande leveranser från den ursprungliga leverantören av varor eller tjänster som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen, och då ett byte av leverantör för dessa kompletterande varor eller tjänster

i)inte kan ske av ekonomiska eller tekniska skäl såsom krav på utbytbarhet eller driftskompatibilitet med redan befintlig utrustning, programvara, tjänster eller installationer som upphandlats vid den ursprungliga upphandlingen, och

ii)skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande enheten.

d)Om det är absolut nödvändigt, eftersom produkterna eller tjänsterna inte skulle kunna erhållas i tid genom en öppen eller selektiv upphandling på grund av extrem tidsbrist till följd av händelser som inte kunnat förutses av den upphandlande enheten.

e)För varor som köps på en råvarumarknad.

f)När en upphandlande enhet köper en prototyp eller en ny produkt eller tjänst som utvecklats på dess begäran i samband med och för en bestämd upphandling avseende forskning, försöksverksamhet, undersökning eller ursprunglig utveckling. Ursprunglig utveckling av en ny produkt eller tjänst får inbegripa begränsad produktion eller leverans för att också resultaten av fälttester ska bli tillgängliga och för att visa att varan eller tjänsten lämpar sig för produktion eller leverans i kvantiteter och med godtagbar kvalitet, men utsträcker sig inte till kvantitetsproduktion eller leveranser som syftar till att pröva gångbarhet på marknaden eller för att återfå forsknings- och utvecklings­ kostnader.

g)När det är fråga om inköp under extremt gynnsamma förhållanden som enbart uppstår på mycket kort sikt i samband med en icke sedvanlig försäljning, t.ex. vid likvidation, tvångsförvaltning eller konkurs, och inte om rutininköp från normala leverantörer.

h)I fall där ett kontrakt tilldelas en vinnare av en designtävling, under förutsättning att

i)tävlingen organiseras på ett sätt som är förenligt med principerna i detta kapitel, i synnerhet med avseende på offentliggörande av ett meddelande om planerad upphandling, och

ii)deltagarna bedöms av en självständig jury med syftet att ge designkontrakt till vinnaren.

2.En upphandlande enhet ska utarbeta en skriftlig rapport om varje kontrakt som tilldelats enligt punkt 1. Rapporten ska innehålla namn på den upphandlande enheten, värde och typ av varor eller tjänster som upphandlats, och en uppgift om de omständigheter och villkor som beskrivs i punkt 1 som motiverat användningen av begränsad upphandling.

Artikel 131

Elektroniska auktioner

1.De upphandlande enheterna får använda sig av elektroniska auktioner.

2.Vid öppna, begränsade eller förhandlade förfaranden får en upphandlande enhet besluta att tilldelningen av ett kontrakt ska föregås av en elektronisk auktion om kontraktsspecifikationerna kan fastställas med tillräcklig exakthet.

Den elektroniska auktionen ska grundas på

a)enbart priser när kontraktet ges till det lägsta priset, eller

b)priser och/eller nya värden på aspekter i anbuden som angivits i specifikationerna när kontraktet ges till det mest fördelaktiga anbudet.

3.En upphandlande enhet som beslutar att använda sig av elektronisk auktion ska ange detta i meddelandet om planerad upphandling.

Specifikationerna ska bland annat innehålla upplysningar om följande:

a)De aspekter vars värden kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen, under förutsättning att dessa aspekter är kvantifierbara, och kan uttryckas i siffror eller procent.

b)De eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen.

74

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/62 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

c)De uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta i förekommande fall kommer att ske.

d)Relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen.

e)På vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud och särskilt vilka minsta skillnader som i förekommande fall krävs mellan anbuden.

f)Relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om arrangemangen och de tekniska specifika­ tionerna för anslutning.

4.Innan en elektronisk auktion inleds ska en upphandlande enhet genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa. Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska samtidigt och med elektroniska medel bjudas in att lämna nya priser och/eller nya värden; inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar om den individuella anslutningen till den elektroniska utrustning som används samt om vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas. Den elektroniska auktionen får genomföras under flera på varandra följande etapper. Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.

5.Om tilldelningen av kontraktet kommer att ske på grundval av det mest fördelaktiga anbudet, ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens anbud. I inbjudan ska även den matematiska formel anges som kommer att användas vid den elektroniska auktionen för att bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser och/eller värden som lämnas. Denna formel ska innefatta viktningen av alla de kriterier som fastställts för att bestämma det mest fördelaktiga anbudet, i enlighet med meddelandet om upphandling eller specifikationerna; för detta syfte ska emellertid eventuellt förekommande intervall i förväg reduceras till ett bestämt värde.

6.Under varje etapp i den elektroniska auktionen ska den upphandlande myndigheten omedelbart lämna alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha kännedom om sin plats i rangordningen. Den får också lämna andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats, under förutsättning att detta anges i specifikationerna. Den får även när som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den får emellertid under inga omständigheter röja anbudsgivarnas identitet under genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen.

7.En upphandlande enhet ska avsluta den elektroniska auktionen på något eller flera av följande sätt:

a)Genom att i inbjudan att delta i auktionen ge uppgift om den dag och tid som fastställts på förhand.

b)När den inte längre erhåller några nya priser eller nya värden som motsvarar kraven på minsta skillnader, genom att i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har mottagit det sista budet som den kommer att stänga den elektroniska auktionen.

c)När det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auktionen har genomförts.

8.Om den upphandlande enheten har beslutat att stänga den elektroniska auktionen i enlighet punkt 7 c, eventuellt i kombination med villkoren i led b i den punkten, ska tidsplanen för varje auktionsetapp anges i inbjudan att delta i auktionen.

9.Efter att ha avslutat den elektroniska auktionen ska en upphandlande enhet tilldela kontraktet i enlighet med artikel 132 på grundval av resultaten av den elektroniska auktionen.

10.En upphandlande myndighet får inte utnyttja elektroniska auktioner på otillbörligt sätt eller på ett sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen eller så att föremålet för kontraktet ändras i förhållande till hur det utlystes i det offentliggjorda meddelandet om planerad upphandling och fastställdes i specifikationerna.

Artikel 132

Behandling av anbud och tilldelning av kontrakt

Behandling av anbud

1. Den upphandlande enheten ska ta emot, öppna och behandla alla anbud i enlighet med förfaranden som garanterar att upphandlingsprocessen är rättvis och opartisk samt att anbuden behandlas med sekretess.

75

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/63
       

2.Den upphandlande enheten ska inte straffa en leverantör vars anbud mottas efter tidsfristen för inlämnande av anbud om förseningen uteslutande beror på felaktig hantering inom den upphandlande enheten.

3.Om den upphandlande enheten ger en leverantör möjlighet att rätta till oavsiktliga formfel under tiden från anbudens öppnande till dess att kontraktet tilldelats, ska den upphandlande enheten ge alla deltagande leverantörer samma möjlighet.

Tilldelning av kontrakt

4.För att ett anbud ska komma i fråga för antagande ska det vara skriftligt och vid tidpunkten för öppnandet uppfylla de grundläggande kraven i meddelandena och anbudsunderlaget samt vara inlämnat av en leverantör som uppfyller villkoren för deltagande.

5.Såvida inte den upphandlande enheten beslutar att det inte är i det allmännas intresse att tilldela ett kontrakt, ska enheten tilldela kontraktet till den leverantör som enheten bedömer kapabel att uppfylla avtalsvillkoren och som, uteslutande på grundval av de utvärderingskriterier som angivits i meddelandena och anbudsunderlaget, antingen

a)lämnat det mest fördelaktiga anbudet, eller

b)när priset är det enda tilldelningskriteriet, lämnat det lägsta anbudet.

6.Om den upphandlande enheten får ett anbud till ett pris som i förhållande till övriga ligger onormalt lågt, får den kontrollera om leverantören uppfyller villkoren för deltagande och är i stånd att uppfylla avtalsvillkoren.

7.Den upphandlande enheten får inte använda alternativ, avbryta en upphandling eller ändra tilldelade kontrakt på ett sätt som kringgår skyldigheterna enligt detta kapitel.

Artikel 133

Insyn i offentlig upphandling

Information till leverantörerna

1. Den upphandlande enheten ska omgående underrätta deltagande leverantörer om sina beslut rörande tilldelningen av kontrakt, och ska på en leverantörs begäran göra så skriftligen. Den upphandlande enheten ska på begäran, i enlighet med artikel 134.2 och 134.3, ge en leverantör, vars anbud förkastats, en förklaring av skälen till varför enheten inte valde hans anbud och de relativa fördelarna med anbudet från den leverantör som tilldelades kontraktet.

Offentliggörande av information om tilldelade kontrakt

2. Senast 72 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt som omfattas av detta kapitel ska den upphandlande enheten offentliggöra ett meddelande i det pappermedium eller elektroniska medium, beroende på lämplighet, som förtecknas i del 2 i bilaga IV. Om meddelandet endast offentliggörs elektroniskt ska informationen finnas lättillgänglig under en rimlig tidsperiod. Meddelandet ska innehålla åtminstone

a)en beskrivning av de varor eller tjänster som upphandlats,

b)den upphandlande enhetens namn och adress,

c)den utvalda leverantörens namn och adress,

d)värdet av det antagna anbudet eller det högsta och lägsta anbud som beaktades vid kontraktstilldelningen,

e)dag då anbudet antogs, och

f)vilket upphandlingsförfarande som använts och, om begränsad upphandling tillämpats i enlighet med artikel 130, en beskrivning av de omständigheter som gav skäl till detta.

76

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/64 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Bevarande av handlingar, rapporter och elektronisk spårbarhet

3.Varje upphandlande enhet ska under en tid av minst tre år från den dag den tilldelar ett kontrakt, bevara

a)handlingar och rapporter från upphandlingsförfaranden och kontraktstilldelningar som rör upphandling som omfattas, inklusive de rapporter som krävs enligt artikel 130, och

b)data som garanterar att genomförandet är vederbörligen spårbart i de fall sådan upphandling som omfattas har skett med elektroniska hjälpmedel.

Artikel 134

Utlämnande av information

Information till parterna

1. En part ska på den andra partens begäran omgående tillhandahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att avgöra om upphandlingen genomfördes på ett rättvist och opartiskt sätt och i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel, inbegripet uppgifter om vad som utmärker det antagna anbudet och om dess relativa fördelar. I fall där det skulle skada konkurrensen vid framtida upphandlingar att lämna ut sådana uppgifter, får den part som tar emot uppgifterna endast lämna dem vidare till en leverantör efter samråd med och tillstånd från den part som lämnade uppgifterna.

Information som inte ska lämnas ut

2.Utan hinder av övriga bestämmelser i detta kapitel får en part och dess upphandlande enheter inte ge någon specifik leverantör uppgifter som skulle motverka en sund konkurrens mellan leverantörer.

3.Ingenting i detta kapitel ska tolkas som en skyldighet för en part och dess upphandlande enheter, myndigheter och överprövningsorgan att lämna ut konfidentiella uppgifter i fall där ett utlämnande

a)skulle utgöra hinder för tillämpning av lagen,

b)skulle kunna motverka sund konkurrens mellan leverantörer,

c)skulle skada enskilda eller privata företags legitima affärsintressen, inbegripet skydd av immateriella rättigheter, eller

d)på annat sätt skulle strida mot det allmännas intresse.

Artikel 135

Nationella överprövningsförfaranden

1. Vardera parten ska sörja för skyndsamma, effektiva, öppna och icke-diskriminerande förfaranden för administrativ eller rättslig överprövning genom vilka en leverantör, i samband med en upphandling som omfattas, i vilken leverantören har eller har haft intresse, kan överklaga följande:

a)en överträdelse av bestämmelserna i detta kapitel, eller

b)underlåtenhet att följa de åtgärder som en part antagit för att genomföra detta kapitel, om leverantören enligt partens inhemska lagstiftning inte har rätt att direkt begära överprövning av en överträdelse av bestämmelserna i detta kapitel,

2.Förfarandereglerna för alla överprövningar enligt punkt 1 ska ske skriftligen och göras allmänt tillgängliga.

3.Vid ett klagomål om överträdelse eller underlåtenhet enligt punkt 1 från en leverantör i samband med en upphandling som omfattas och i vilken leverantören har eller har haft intresse, ska den berörda parten uppmana sin upphandlande enhet och leverantören att försöka lösa tvisten genom samråd. Den upphandlande enheten ska opartiskt och utan dröjsmål handlägga alla sådana klagomål på ett sätt som inte motverkar leverantörens deltagande i pågående eller framtida upphandlingar eller dennes rätt att ansöka om korrigerande åtgärder i enlighet med förfarandet för administrativ eller rättslig överprövning.

77

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/65
       

4.Varje leverantör ska få en rimlig tidsfrist för att förbereda och lämna in en begäran om överprövning, vilken ska vara minst tio dagar räknat från den tidpunkt då leverantören fick eller rimligen kan tänkas ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för begäran.

5.Vardera parten ska fastställa eller utse minst en opartisk administrativ eller rättslig myndighet som är oberoende av sin upphandlande enheter och som ska ta emot och behandla ansökningar om överprövning från leverantörer i samband med en upphandling som omfattas.

6.När ett annat organ än den myndighet som avses i punkt 5 gör en första överprövning, ska parten sörja för att leverantören kan överklaga det första beslutet till en opartisk administrativ eller rättslig myndighet som är oberoende av den upphandlande enhet vars upphandling är föremål för överprövning.

7.Vardera parten ska säkerställa att ett överprövningsorgan som inte är en domstol antingen ska få sitt beslut prövat i domstol eller tillämpa förfaranden som innebär att

a)den upphandlande enheten ska besvara begäran om överprövning skriftligt och överlämna alla relevanta handlingar till överprövningsorganet,

b)parterna i förfarandet har rätt att bli hörda innan överprövningsorganet beslutar om begäran om överprövning,

c)parterna i förfarandet har rätt att låta sig representeras och åtföljas av biträde,

d)parterna i förfarandet får tillträde till alla förhandlingar,

e)parterna i förfarandet har rätt att begära att förhandlingarna ska vara offentliga och att vittnen får närvara, och

f)överprövningsorganet ska fatta sina beslut eller rekommendationer utan dröjsmål och tillhandahålla dem skriftligen tillsammans med en förklaring av grunden till varje beslut eller rekommendation.

8.Vardera parten ska anta eller upprätthålla förfaranden som säkerställer följande:

a)Skyndsamma provisoriska åtgärder för att bevara leverantörens möjlighet att delta i upphandlingen.

b)En korrigerande åtgärd eller ersättning för förlust eller skada som uppstått, som får begränsas till kostnaderna för att bereda anbud eller inge begäran om överprövning eller till bådadera, om ett överprövningsorgan har konstaterat överträdelse eller underlåtenhet enligt punkt 1.

9.De skyndsamma provisoriska åtgärder som avses i punkt 8 a kan leda till att upphandlingsförfarandet avbryts. De förfaranden som avses i punkt 8 får föreskriva att övergripande negativa konsekvenser för berörda intressen, inbegripet allmänintresset, får tas i beaktande när beslut om tillämpning av sådana åtgärder fattas. Beslut om att inte agera ska motiveras skriftligt.

Artikel 136

Ändring eller rättelser av tillämpningsområdet

1.En part får föreslå en ändring eller rättelse av de inslag som anges i bilaga III som hänför sig till den parten.

Ändringar

2.Om en part föreslår en ändring, ska den parten

a)meddela den andra parten skriftligen, och

b)i anmälan föreslå den andra parten lämpliga kompenserande justeringar för att upprätthålla en nivå av tillämpningsområdet som är jämförbar med den som rådde före ändringen.

78

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/66 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

3.Trots vad som sägs i punkt 2 b får en part inte göra kompenserande justeringar, om

a)ändringen i fråga är försumbar till sin verkan, eller

b)ändringen omfattar en enhet över vilken partens kontroll eller inflytande faktiskt har upphört helt.

4.Den andra parten ska anses ha godkänt ändringen, inbegripet vid tillämpning av kapitel 14 (Tvistlösning) i denna avdelning, om den inte inom 45 dagar från mottagandet av den anmälan som avses i punkt 2 a skriftligen gör invändningar mot att

a)en justering som föreslås enligt punkt 2 b är tillräcklig för att upprätthålla en jämförbar nivå av ömsesidigt överenskommen omfattning,

b)ändringen är försumbar till sin verkan enligt punkt 3 a, eller

c)ändringen omfattar en enhet över vilken partens kontroll eller inflytande faktiskt har upphört helt enligt punkt 3 b.

Rättelser

5.Följande ändringar i delarna 1–3 i bilaga III ska anses utgöra en rättelse, förutsatt att dessa inte försämrar den ömsesidigt överenskomna omfattning som föreskrivs i detta kapitel:

a)En ändring av en enhets namn.

b)En sammanslagning av två eller flera av de enheter som förtecknas i samma del i bilaga III.

c)Uppdelningen av en enhet i två eller flera enheter, förutsatt att alla nya enheter läggs till i samma del av bilaga III som den ursprungliga enheten.

6.Den part som föreslår en rättelse ska underrätta den andra parten vartannat år, efter den dag då denna avdelning blir tillämplig (1).

7.En part får underrätta den andra parten om eventuella invändningar mot en föreslagen rättelse inom 45 dagar efter mottagandet av den anmälan som avses i punkt 6. Om en part inger en invändning, ska den ange skälen till att den anser att den föreslagna rättelsen inte är en ändring som föreskrivs i punkt 5 och beskriva effekten av den föreslagna rättelsen på den ömsesidigt överenskomna omfattning som föreskrivs i detta avtal. Om ingen sådan invändning har lämnats in skriftligen inom 45 dagar efter att ha mottagit anmälan, ska parten anses ha godtagit den föreslagna rättelsen.

Samarbetskommittén har antagit detta beslut

8.Om ingen invändning har lämnats in om en föreslagen ändring eller rättelse inom den period som föreskrivs i punkterna 4 och 7, ska samarbetskommittén ändra bilaga III för att återspegla en sådan ändring eller rättelse. Ändringen eller rättelsen ska tillämpas från och med dagen närmast efter den dag då den period som avses i punkterna 4 och 7 löper ut.

9.Om en invändning mot en föreslagen ändring eller rättelse har lämnats in, ska samarbetskommittén diskutera frågan. Samarbetskommittén får besluta att godkänna en ändring eller rättelse och ändra bilaga III i enlighet med detta.

Artikel 137

Övergångsperiod

Detta kapitel ska börja tillämpas fem år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig. För de varor som förtecknas i del 4 i bilaga III och för de tjänster som omfattas av del 6 i bilaga III, ska detta kapitel börja tillämpas åtta år efter den dag då denna avdelning blir tillämplig.

(1) Europeiska unionen ska anses ha uppfyllt denna skyldighet, om den meddelar eventuella rättelser till Republiken Kazakstan parallellt med anmälningscykeln inom ramen för WTO-avtalet om offentlig upphandling.

79

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/67
       

KAPITEL 9

Råvaror och energi

Artikel 138

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)råvaror: ämnen som används vid tillverkningen av industriella produkter, med undantag för energiprodukter, bearbetade fiskeriprodukter eller jordbruksprodukter, men inbegripet naturgummi, obehandlade hudar och skinn, trä och pappersmassa, siden, ull, bomull och andra vegetabiliska textila insatsvaror.

b)energiprodukter: baserat på Världstullorganisationens system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS)

och Europeiska unionens kombinerade nomenklatur, naturgas, flytande naturgas, gasol (LPG) (HS 27.11), el
(HS 27.16), råolja och oljeprodukter (HS 27.09–27.10 och 27.13–27.15) samt kol och andra fasta bränslen
(HS 27.01–27.04).    

c)partnerskap: en rättslig enhet som är en kommersiell organisation inom endera partens jurisdiktion eller under denna parts kontroll, och inte begränsad till ett bolag, en stiftelse, ett handelsbolag, ett samriskföretag eller en förening.

d)tjänsteleverantör: en tjänsteleverantör enligt definitionen i artikel 40 q.

e)åtgärd: en åtgärd enligt definitionen i artikel 40 a.

f)transport: överföring och distribution av energiprodukter genom rörledningar för olja, oljeprodukter och högtrycks­ ledningar för naturgas, högspänningsnät eller högspänningsledningar för elöverföring, järnvägar, vägar och annan infrastruktur för transport av energiprodukter.

g)otillåtet utnyttjande: all verksamhet som består i att olagligt utnyttja energiprodukter från rörledningar för olja och oljeprodukter samt från högtrycksledningar för naturgas, högspänningsnät eller högspänningsledningar för elöverföring, järnvägar, vägar och annan infrastruktur för transport av energiprodukter.

h)krissituation: en situation som orsakar en avsevärd störning eller ett fysiskt avbrott i leveransen av naturgas, olja eller el mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan, inbegripet leveranser som transiteras genom tredjeländer eller en situation med en exceptionellt hög efterfrågan på energiprodukter inom Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan, där marknadsåtgärder inte är tillräckliga och icke marknadsbaserade åtgärder måste införas.

i)krav på lokalt innehåll:

i)i fråga om varor, ett krav på företag att köpa eller använda varor med inhemskt ursprung eller från en inhemsk källa, vare sig detta uttrycks i form av särskilt angivna produkter, i volym eller värde av produkterna, eller som en andel av volym eller värde av dess lokala tillverkning,

ii)i fråga om tjänster, ett krav som begränsar valet av tjänsteleverantör eller den tjänst som tillhandahålls till nackdel för tjänster eller tjänsteleverantörer från den andra parten.

j)statsägt företag: varje företag som bedriver kommersiell verksamhet i vilken en part på central eller annan nivå direkt eller indirekt äger mer än 50 % av företagets tecknade kapital eller av de röster som är kopplade till aktier utfärdade av företaget.

k)juridisk person: en juridisk person enligt definitionen i artikel 40 d.

l)juridisk person i en part: en juridisk person i en part enligt definitionen i artikel 40 e.

Artikel 139

Prisreglering

1. Parterna eftersträvar att priset för leverans av råvaror eller energiprodukter för industriella användare, om det regleras av en parts regering, bör få kostnadstäckning och rimlig vinst.

80

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/68 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2. Om priset för råvaror eller energiprodukter som sålts på den inhemska marknaden skiljer sig från exportpriset för samma produkt, ska den exporterande parten, på begäran av den andra parten, tillhandahålla information om denna skillnad, med undantag av transportkostnader och exportavgifter.

Artikel 140

Handels- och exportmonopol

Parterna ska varken upprätthålla eller inrätta monopol på export eller handel med råvaror och energiprodukter, förutom när en part utövar sin rätt till prioritet att köpa (förköpsrätt) rågas, torr gas och guld.

Artikel 141

Tillträde och rätt till prospektering, undersökning och utvinning av kolväten (råolja och naturgas)

1.Ingenting i detta avtal ska påverka parternas fulla suveränitet i enlighet med internationell rätt över de kolväteresurser som är belägna på deras territorium och inre, arkipelagiska och territoriella vatten samt suveräna rättigheter när det gäller att undersöka och utnyttja kolväteresurser i sina exklusiva ekonomiska zoner och kontinen­ talsocklar.

2.Parterna förbehåller sig rätten att fastställa de områden på sitt territorium och sina inre, arkipelagiska och territoriella vatten, sin exklusiva ekonomiska zon samt kontinentalsockel som ska göras tillgängliga för utövandet av prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten.

3.När ett suveränt beslut fattas av en part enligt beskrivningen i punkt 2, ska vardera parten säkerställa att företag från den andra parten inte diskrimineras i fråga om tillträdet till och utövandet av rättigheterna att prospektera efter samt att undersöka och utvinna kolväten, förutsatt att företaget i fråga är etablerat som en juridisk person på den beviljande partens territorium.

4.Vardera parten får kräva att ett företag, som har beviljats tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, betalar ett ekonomiskt bidrag eller ett bidrag i form av kolväten.

5.Parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att licenser eller andra godkännanden, genom vilka ett företag har rätt att utöva rätten till att prospektera efter samt att undersöka och utvinna kolväten, beviljas enligt ett offentliggjort förfarande eller en inbjudan till potentiellt intresserade sökande i parterna att lämna in ansökningar genom ett tillkännagivande. Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om typ av licens eller annat godkännande, det berörda geografiska område samt den föreslagna dagen eller tidsfristen för beviljande av licensen eller andra former av godkännande.

6.Punkterna 3–5 ska inte påverka tillämpningen av ett statligt ägt företags rätt att få tillträde och rättigheter till prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten genom direkta förhandlingar med den parten. När dessa statligt ägda företag beslutar att helt eller delvis överföra sin rätt att utöva prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten ska de skyldigheter som anges i punkterna 3 och 5 tillämpas.

7.Artikel 53 ska gälla licenseringsvillkoren och licensieringsförfarandet.

Artikel 142

Villkor för investeringar i råvaror och energiprodukter

För att främja investeringar i verksamhet inom prospektering, utvinning och brytning av råvaror och energiprodukter, får ingendera parten

a)behålla eller besluta om åtgärder som rör krav om lokalt innehåll som påverkar den andra partens produkter, tjänsteleverantörer, investerare eller investeringar, såvida inte annat anges i protokollet om anslutning av Republiken Kazakstan till WTO och Gats bindningslista över särskilda åtaganden för Europeiska unionen och dess medlemsstater,

81

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/69
       

b)behålla eller besluta om åtgärder, genom vilka ett företag från den andra parten är skyldigt att överlåta eller att dela de immateriella rättigheterna i syfte att sälja produkter eller tjänster eller att investera på den partens territorium. Parterna hindras inte från att förhandla fram avtal med investerare som söker rättigheter att prospektera, undersöka och utvinna råvaror och energiprodukter för sådana överföringar på frivillig basis, under förutsättning att det sker på marknadsmässiga villkor och till marknadspris.

Artikel 143

Transitering

1.Parterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta transitering av energiprodukter i överensstämmelse med principen om fri transitering, och i enlighet med artikel 7.1 och 7.3 i energistadgefördraget.

2.Vardera parten ska förbjuda otillåtet utnyttjande av råvaror och energiprodukter som transiteras eller transporteras genom deras territorium av enheter som omfattas av dess kontroll eller jurisdiktion och ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avhjälpa ett sådant otillåtet utnyttjande.

Artikel 144

Avbrott

1. Vardera parten ska vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att operatörer av huvudrörledningar och nät för transitering och transport av energi

a)minimerar risken för att transiteringen och/eller transporten oavsiktligt avbryts, minskas eller stoppas,

b)utan dröjsmål säkerställer att den transitering eller transport som oavsiktligt avbrutits, minskat eller upphört åter fungerar normalt.

2.En part, på vars territorium energiprodukter transiteras eller transporteras, eller på vars territorium de tas emot och lagras som en del av transport-/transitvägen, får inte, vid tvist om frågor som rör parterna eller en eller flera enheter som omfattas av en parts kontroll eller jurisdiktion, avbryta minska eller tillåta att en enhet under dess kontroll eller jurisdiktion avbryter eller minskar befintlig transitering, transport, mottagning och lagring som en del av transport-/ transitvägen för energiprodukter, utom då detta särskilt föreskrivs i ett kontrakt eller annat avtal som reglerar sådan transitering, transport, mottagning och lagring som en del av transit-/transportvägen, före slutförandet av ett tvistlös­ ningsförfarande enligt det berörda avtalet eller det tvistlösningsförfarande som avses i kapitel 14 (Tvistlösning) i denna avdelning om nödsituationer som definieras i artikel 138 h.

3.En part ska inte hållas ansvarig för ett avbrott eller en minskning enligt denna artikel i force majeure-situationer eller om den parten inte har möjlighet att leverera energiprodukter eller säkerställa att de transiteras på grund av handlingar som kan tillskrivas ett tredjeland eller en enhet under ett tredjelands kontroll eller jurisdiktion.

Artikel 145

Tillgång till högspänningsnät eller högspänningsledningar för elöverföring

1.Vardera parten ska ge den andra partens företag som är etablerade som juridiska personer på den beviljande partens territorium icke-diskriminerande tillgång till högspänningsnät eller högspänningsledningar för elöverföring, som helt eller delvis ägs och kontrolleras av den beviljande parten inom den tillgängliga kapaciteten för sådana nät och ledningar. Tillgången ska fördelas på ett rättvist och balanserat sätt.

2.Vid tillämpningen av åtgärder med anknytning till sådana kraftledningsnät och kraftledningar, ska parten säkerställa att följande principer följs:

a) Alla rättsliga och reglerande åtgärder för tillträde och transporttaxor är helt öppna.

82

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/70 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

b)Åtgärder är inte diskriminerande med avseende på ursprunget för elproduktionen inom dess territorium och elens destination.

c)Icke-diskriminerande transporttaxor med avseende på företagen i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan tillämpas.

Artikel 146

Tillsynsmyndigheter för el och gas

1.Vardera parten ska utse och ge befogenhet åt tillsynsmyndigheter att reglera marknaderna för el och gas på dess territorium. Dessa tillsynsmyndigheter ska vara juridiskt åtskilda från och funktionellt oberoende av alla andra myndigheter eller marknadsaktörer.

2.Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer på marknaden.

3.En marknadsaktör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till en besvärsinstans. Om besvärsinstansen inte är oberoende av de inblandade parterna eller inte har domstolskaraktär, ska det beslut som fattas av besvärsinstansen granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. De beslut som fattas av besvärsinstansen och den rättsliga myndigheten ska ange skälen och ska formuleras skriftligen. Parterna ska säkerställa att det slutliga avgörandet i besvärsinstansen eller den rättsliga myndighet, beroende på vilken som är sista instans, faktiskt verkställs.

Artikel 147

Sektorn för förnybar energi

1.Denna artikel ska tillämpas på åtgärder som kan påverka handeln och investeringarna mellan parterna i samband med produktion av energi från förnybara icke-fossila energikällor, till exempel vindkraft, solenergi och vattenkraft, men inte på produkter från vilka sådan energi produceras.

2.En part ska

a)avstå från att upprätthålla eller anta dessa åtgärder som kräver upprättandet av partnerskap med lokala företag, såvida inte sådana partnerskap anses nödvändiga av tekniska skäl och den part som fortsätter eller antar sådana åtgärder kan påvisa sådana tekniska skäl på begäran av den andra parten,

b)säkerställa att alla regler för förfaranden för godkännande, certifiering och licensiering, i tillämpliga fall, särskilt med avseende på utrustning, anläggningar och tillhörande infrastruktur av överföringsnät, är objektiva, transparenta och icke-godtyckliga och inte diskriminerar sökande från den andra parten,

c)ska säkerställa att administrativa avgifter inom sektorn för förnybar energi, till exempel de som betalas av konsumenter, planerare, arkitekter, byggare, installatörer och leverantörer, är öppna och till beloppet begränsade till den ungefärliga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna,

d)ska säkerställa att import och användning av varor med ursprung i den andra parten, eller tillhandahållande av varor av den andra partens leverantörer, omfattas av bestämmelserna i kapitel 1 (Handel med varor) i denna avdelning,

e)ska säkerställa att tjänster som tillhandahålls av leverantörer från den andra parten omfattas av artikel 53,

f)ska säkerställa att villkoren och förfarandena för anslutning och tillträde till kraftledningsnät är öppna och inte diskriminerar leverantörer från den andra parten eller elenergi från förnybara energikällor. Parterna ska säkerställa att lämpliga nät- och marknadsrelaterade åtgärder vidtas för att minimera begränsningarna av elenergi från förnybara energikällor,

83

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/71
       

g)avstå från att införa eller bibehålla ett krav på

i)ett företag från den andra parten att köpa eller använda produkter med inhemskt ursprung eller från någon inhemsk källa i den part som upprätthåller kravet, vare sig detta uttrycks i form av särskilt angivna produkter, i volym eller värde av produkterna, eller som en andel av volym eller värde av dess lokala tillverkning, eller

iiatt företagets köp eller användning av importerade varor begränsas i förhållande till volymen eller värdet av lokala varor som företaget exporterar.

3.När det finns internationella eller regionala standarder avseende utrustning och system för energiproduktion från förnybara och icke-fossila energikällor, ska parterna använda sig av dessa standarder eller relevanta delar av dessa, som grundval för sina tekniska föreskrifter utom när sådana standarder eller relevanta delar inte skulle vara ett effektivt eller lämpligt medel för att uppnå de legitima mål som eftersträvas. Vid tillämpningen av denna punkt ska Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella eltekniska kommissionens (IEC) betraktas som relevanta internationella standardiseringsorgan.

4.När så är lämpligt ska parterna specificera tekniska föreskrifter grundade på produktkrav i form av prestanda, inklusive miljöprestanda, snarare än produktbestämning eller -beskrivning.

5.Ingenting i denna artikel ska tolkas så att det hindrar någondera parten från att anta eller genomföra åtgärder som är nödvändiga för säker drift av de berörda energinäten eller säker energiförsörjning, under iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering mellan produkter, tjänsteleverantörer eller investerare från parterna när samma förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av handeln och investeringarna mellan parterna.

Artikel 148

Samarbete om råvaror och energiprodukter

1.Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 204–208, är parterna överens om att stärka samarbetet och främjandet av ömsesidig förståelse mellan dem på området handel med råvaror och energiprodukter.

2.Parterna erkänner att efterlevnad av principerna om öppenhet och icke-diskriminering och säkerställande av att reglerna inte snedvrider handeln är det bästa sättet att skapa förutsättningar som gynnar utländska direktinvesteringar i produktionen av och handeln med råvaror och energiprodukter. Mer allmänt främjar en sådan miljö effektiv allokering och effektivt utnyttjande av råvaror och energiprodukter.

3.Samarbete och främjandet av ömsesidig förståelse omfattar bilaterala handelsfrågor och frågor av gemensamt intresse med anknytning till internationell handel. Dessa frågor avser bland annat snedvridning av handeln som påverkar de globala marknaderna, miljö- och utvecklingsfrågor särskilt kopplade till handel med råvaror och energiprodukter samt företagens sociala ansvar i enlighet med internationellt erkända normer såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konflikt­ drabbade områden och högriskområden. Samarbete och främjandet av ömsesidig förståelse omfattar utbyte av uppgifter och information om regelverket för råvaru- och energisektorerna. Detta ska inte tolkas som en skyldighet för parterna att lämna upplysningar, vars utlämnande de anser strida mot sina respektive säkerhetsintresse.

4.Vardera parten får begära att ett extra möte om råvaror och energiprodukter anordnas eller ett extra möte om råvaror och energiprodukter vid samarbetskommitténs möten. När så är lämpligt kan dessutom det bilaterala samarbetet utökas till att gälla de berörda plurilaterala eller multilaterala fora där båda parter deltar.

Artikel 149

Förvarningsmekanism

1. Parterna inrätta en förvarningsmekanism för att anta praktiska åtgärder som syftar till att förebygga och skyndsamt reagera på nödsituationer eller hot om nödsituationer.

84

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/72 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.Parterna ska gemensamt vidta åtgärder för

a)tidig utvärdering av möjliga risker och problem med koppling till utbud och efterfrågan på naturgas, olja eller elenergi, och

b)förebyggande och skyndsam reaktion vid nödsituationer eller hot om nödsituationer.

3.Om endera parten blir medveten om en nödsituation eller om en situation som enligt dess mening skulle kunna leda till en nödsituation ska den parten med det snaraste meddela den andra parten.

4.Vid tillämpningen av denna artikel är parterna överens om att de ansvariga är den ledamot av Europeiska kommissionen som ansvarar för energifrågor och Republiken Kazakstans minister med ansvar för respektive energifrågor.

5.Efter anmälan ska parterna förse varandra med en lägesutvärdering.

6.Varje part får begära samråd inom tre dagar från anmälan för att

a)utarbeta en gemensam utvärdering av situationen,

b)ta fram rekommendationer för att undanröja nödsituationen och minimera effekterna av en nödsituation,

c)inrätta en särskild övervakningsgrupp för att bland annat övervaka energiflödena vid relevanta punkter i den berörda infrastrukturen.

7.Parterna ska, när så är lämpligt, samarbeta med tredjeländer för att undanröja hot om nödsituationer eller för att avhjälpa nödsituationen.

8.Om en nödsituation föreligger, får endera parten inleda ett tvistlösningsförfarande för nödsituationer i enlighet med det särskilda förfarande som anges i kapitel 14 (Tvistlösning) i denna avdelning.

9.Från tidpunkten för anmälan ska parterna avstå från alla åtgärder som kan fördjupa eller förvärra nödsituationen, på det sätt som är lämpligt i en viss situation.

10.Vid tvistlösningsföfaranden enligt detta avtal får en part inte stödja sig på eller lägga fram som bevisning

a)ståndpunkter eller förslag från den andra parten under ett förfarande enligt denna artikel, eller

b)en uppgift från den andra parten att den är beredd att godta en lösning av den nödsituation som avses i denna artikel.

11.Samarbetskommittén får när så är nödvändigt utarbeta detaljerade genomförandebestämmelser för tillämpningen av denna artikel.

Artikel 150

Undantag

1.Detta kapitel påverkar inte eventuella undantag, förbehåll eller begränsningar som föreskrivs i detta avtal.

2.Detta kapitel ska inte tillämpas på forsknings- och utvecklingsprojekt eller på demonstrationsprojekt som genomförs på icke-kommersiell grund.

3.Ingenting i detta kapitel ska tolkas så att det hindrar någondera parten från att anta eller genomföra nödvändiga åtgärder för en säker drift av energiinfrastruktur, till exempel berörd infrastruktur för transport och produktion av energi av intresse för nationens eller allmänhetens säkerhet, inbegripet förebyggande av och reaktion på nödsituationer, under iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering mellan produkter, tjänsteleverantörer eller investerare från parterna när samma förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av handeln och investeringarna mellan parterna.

85

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/73
       

KAPITEL 10

Handel och hållbar utveckling

Artikel 151

Bakgrund och mål

1.Parterna erinrar om Agenda 21 från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling från 1992, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998, genomförandeplanen från Johannesburg om hållbar utveckling från 2002, FN:s ekonomiska och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, och ILO:s förklaring om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008 och slutdokumentet från FN:s konferens om hållbar utveckling från juni 2012, införlivad i resolution 66/288 som antogs av FN:s generalförsamling den 27 juli 2012 med titeln The Future We Want.

2.Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling, för nuvarande och kommande generationers välfärd. Parterna ska eftersträva att säkerställa att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer av deras handelsförbindelser.

Artikel 152

Multilaterala miljö- och arbetsnormer samt avtal

1.Parterna erkänner värdet av internationell miljöförvaltning och internationella miljöavtal som det internationella samfundets svar på globala eller regionala miljöproblem.

2.Parterna erkänner att fullständig och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla är avgörande faktorer för hållbar utveckling i alla länder och ett prioriterat mål för internationellt samarbete.

3.Parterna bekräftar i detta sammanhang på nytt sitt åtagande att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de multilaterala miljöavtal som de är part i och de ILO-konventioner som ratificerats av Europeiska unionens medlemsstater respektive Republiken Kazakstan.

Artikel 153

Rätt att reglera och skyddsnivåer

1.Parterna erkänner vardera partens rättighet att fastställa den egna inhemska nivån för miljö- och arbetarskydd samt att i enlighet därmed anta eller ändra relevant lagstiftning och politik, med hänsyn tagen till de internationellt erkända normer, avtal och konventioner som avses i artikel 152. Parterna ska arbeta för en hög standard inom miljö- och arbetarskydd.

2.Parterna erkänner att det är olämpligt att främja handel eller investeringar genom att försvaga eller sänka skyddsnivåerna i den inhemska miljö- eller arbetslagstiftningen.

3.En part får inte, genom att kontinuerligt eller återkommande agera eller avstå från att agera, avvika ifrån eller underlåta att effektivt genomdriva sin miljö- och arbetslagstiftning för att uppmuntra till handel eller investeringar.

Artikel 154

Handel och investeringar som främjar hållbar utveckling

1. Parterna bekräftar sitt åtagande att förstärka handelns bidrag till att nå målet om hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I enlighet därmed är de överens om att främja

a) handel med och investeringar i miljövänliga varor och tjänster samt klimatvänliga produkter och teknik,

86

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/74 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

b)användningen av system för hållbar utveckling, till exempel rättvis och etisk handel eller miljömärkning, och och

c)företagens sociala ansvar.

2.Parterna ska utbyta information och erfarenheter om sina åtgärder för att främja samstämmighet och ömsesidigt stöd mellan handelsmässiga, sociala och miljömässiga mål. Dessutom ska parterna stärka samarbetet och dialogen om frågor som rör hållbar utveckling vilken kan uppstå inom ramen för deras handelsförbindelser, också om relevanta aspekter som anges i avdelning IV (Samarbete på området ekonomisk och hållbar utveckling).

3.Det samarbete och den dialog som avses i punkt 2 i den här artikeln av detta slag ska omfatta berörda aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter och andra organisationer inom det civila samhället, genom samarbete inom det civila samhället som etableras genom artikel 251.

4.Samarbetskommittén får anta regler för ett sådant samarbete och sådan dialog.

Artikel 155

Tvistlösning

Underavsnitt 2 i avsnitt 3 i kapitel 14 (Tvistlösning) i den här avdelningen är inte tillämpligt på tvister som omfattas av detta kapitel. Sedan skiljenämnden vid sådana tvister lagt fram sin slutrapport enligt artiklarna 180 och 182 ska parterna, med stöd i rapporten, diskutera lämpliga åtgärder att genomföra. Samarbetskommittén ska övervaka genomförandet av sådana åtgärder och hålla frågan under uppsikt, bland annat genom den mekanism som avses i artikel 154.3.

KAPITEL 11

Konkurrens

Artikel 156

Principer

Parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. Parterna medger att konkurrensbegränsande affärsmetoder och statliga ingripanden, inklusive subventioner, kan störa marknaderna och motverkar fördelarna med handelsliberaliseringen.

Artikel 157

Lagstiftning om antitrustfrågor och företagskoncentrationer samt genomförandet av denna

1.Vardera parten ska på sitt respektive territorium bibehålla en heltäckande konkurrenslagstiftning som effektivt behandlar konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och konkurrensbegränsande ensidiga åtgärder från företag med dominerande marknadsinflytande och som effektivt kontrollerar företagskoncentrationer.

2.Vardera parten ska upprätthålla operativt oberoende myndigheter som har ansvar för och är lämpligt utrustad för att säkerställa att konkurrenslagstiftningen som avses i punkt 1 genomförs i praktiken.

3.Varje part erkänner vikten av att tillämpa sin respektive konkurrenslagstiftning på ett öppet och icke-diskriminerande sätt med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och berörda företags rätt att höras.

87

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/75
       

Artikel 158

Statliga monopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier

1.Ingenting i detta kapitel hindrar en part från att utse eller bibehålla statliga monopol eller statliga företag, eller från att ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier i enlighet med sin lagstiftning.

2.I fråga om statliga monopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier som bedriver ekonomisk verksamhet ska vardera parten säkerställa att sådana företag omfattas av den konkurrenslag­ stiftning som avses i artikel 157. I detta kapitel består en ekonomisk verksamhet i att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Den avser inte verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter, med andra ord verksamhet som varken bedrivs i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en eller flera näringsidkare.

3.Tillämpningen av konkurrenslagstiftningen som avses i artikel 157 får inte rättsligt eller i praktiken hindra genomförandet av de särskilda uppgifter av allmänt intresse som tilldelats företagen i fråga. Undantag bör vara begränsade och öppet redovisas. Handel och investeringar bör inte påverkas i en omfattning som undergräver syftet med detta avtal.

Artikel 159

Subventioner

1.I denna artikel är en subvention en åtgärd som uppfyller villkoren i artikel 1 i SCM-avtalet, oavsett om den beviljas ett företag för produktion av varor eller tillhandahållande av tjänster och som är specifik enligt artikel 2 i det avtalet.

2.Vardera parten ska sörja för öppenhet avseende subventioner. I detta syfte ska vardera parten, vartannat år från och med den dag då denna avdelning börjar tillämpas, rapportera till den andra parten om subventionens rättsliga grund, inbegripet det politiska målet eller syftet med subventionen, dess löptid eller andra tidsfrister, dess form och om möjligt beloppet eller budgeten för och mottagaren av subventioner som beviljats av regeringen eller av ett offentligt organ. En sådan rapport ska anses ha lämnats om relevanta uppgifter gjorts tillgängliga på allmänt tillgängliga webbplatser eller genom WTO:s anmälningsmekanism.

3.Om en part anser att en subvention som beviljats av den andra parten negativt påverkar den förstnämnda partens intressen, får den första parten begära samråd i frågan. Den anmodade parten ska ta vederbörlig hänsyn till en sådan begäran. Samrådet bör särskilt syfta till att specificera det politiska målet med subventionen, om den har en stimulanseffekt och är proportionerlig och de nödvändiga åtgärder som vidtagits för att begränsa en eventuell snedvridande effekt på handel och investeringar i den begärande parten (1).

4.För att underlätta samråd ska den anmodade parten tillhandahålla information om subventionen i fråga inom en period på högst 90 dagar från mottagandet av begäran. Om den begärande parten, efter att ha mottagit uppgifter om subventionen i fråga, anser att subventionen i fråga negativt påverkar eller kan ha en oproportionerlig negativ effekt på den begärande partens handel eller investeringsintressen, ska den anmodade parten göra sitt bästa för att ta itu med de negativ effekterna på den begärande partens handels- eller investeringsintressen som orsakas av den berörda subventionen.

5.Punkterna 3 och 4 ska inte gälla subventioner för fiske och handel med varor som omfattas av bilaga 1 till WTO- avtalet om jordbruk.

Artikel 160

Tvistlösning

Bestämmelserna i kapitel 14 (Tvistlösning) i denna avdelning ska inte gälla artiklarna 156–158 och artikel 159.3 och 159.4.

(1) En subvention är proportionerlig om beloppet begränsar sig till vad som är nödvändigt för att uppnå målet.

88

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/76 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 161

Förhållande till WTO

Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte tillämpningen av en parts rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt SCM-avtalet samt överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

Artikel 162

Konfidentialitet

Vid informationsutbyte enligt detta kapitel ska parterna beakta de begränsningar som följer av tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter.

KAPITEL 12

Statsägda företag statskontrollerade företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier

Artikel 163

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)statsägt företag: varje företag som bedriver kommersiell verksamhet, i vilken en part på central eller annan nivå äger mer än 50 % av företagets tecknade kapital eller röster som är kopplade till aktier utfärdade av företaget.

b)statskontrollerade företag: varje företag som bedriver kommersiell verksamhet över vilken en part på central eller annan nivå utövar eller har möjlighet att utöva ett avgörande inflytande, direkt eller indirekt, på grund av sitt finansiella deltagande i företaget eller genom de regler eller den praxis som rör dess funktion, eller på annat sätt som är relevant för att fastställa ett sådant avgörande inflytande. Ett avgörande inflytande anses föreligga när en part, direkt eller indirekt, kan utse mer än hälften av ledamöterna i företagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

c)företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier: alla offentliga eller privata företag som bedriver kommersiell verksamhet, som rättsligt eller i praktiken har beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier av en part på central eller annan nivå. Sådana rättigheter eller privilegier kan innefatta rätten att agera återförsäljare, nätleverantör eller annan mellanhand vid köp eller försäljning av en vara eller tillhandahållande eller mottagande av en tjänst. Företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier omfattar monopol som bedriver kommersiell verksamhet.

d)monopol: en enhet som bedriver kommersiell verksamhet, också ett konsortium, som på en relevant marknad inom en parts territorium på central eller annan nivå utses som enda leverantör eller köpare av en vara eller tjänst, men inte ett företag som har beviljats en exklusiv immateriell rättighet enbart på grund av ett sådant beviljande.

e)särskilda rättigheter: rättigheter som beviljats av en part på central eller annan nivå för ett begränsat antal företag inom ett visst geografiskt område eller för en produkt- eller tjänstemarknad på ett sätt som avsevärt begränsar möjligheterna för andra företag att bedriva sin verksamhet inom samma geografiska område på i allt väsentligt likvärdiga villkor. Beviljande av en licens eller ett tillstånd för ett begränsat antal företag vid tilldelningen av en knapp resurs genom objektiva, proportionella och icke-diskriminerande kriterier utgör inte i sig en särskild rättighet.

f)icke-diskriminerande behandling: nationell behandling eller behandling som mest gynnad nation enligt detta avtal, beroende på vad som är mest gynnsamt.

89

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/77
       

g)i enlighet med affärsmässiga överväganden: förenligt med gängse affärspraxis inom ett privat företag som arbetar enligt marknadsekonomiska principer i den internationella handeln.

h)utse: att inrätta eller auktorisera ett monopol, eller att utvidga omfattningen av ett monopol, antingen rättsligt eller i praktiken.

Artikel 164

Tillämpningsområde

1.Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt punkterna 1–3 i artikel XVII i Gatt 1994, överenskommelsen om tolkningen av artikel XVII i Gatt 1994 samt enligt punkterna 1, 2 och 5 i artikel VIII i Gats samt kapitlet om företag som ägs eller styrs av staten och företag med särskilda eller exklusiva privilegier i protokollet om Republiken Kazakstans anslutning till WTO, som härmed införlivas i detta avtal, utgör en integrerad del av detta och är tillämpliga.

2.Detta kapitel gäller inte offentlig upphandling som genomförs av en part eller dess upphandlande enheter i den mening som avses i artikel 120.

3.Detta kapitel ska tillämpas på all ekonomisk verksamhet som omfattas av detta avtal. Tjänster som inte omfattas av en parts Gats bindningslista över särskilda åtaganden ska inte omfattas av bestämmelserna i artiklarna 166 och 167.

Artikel 165

1.Utan att det påverkar parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta kapitel, får ingenting i detta kapitel hindra en part ifrån att upprätta eller bibehålla företag som ägs eller styrs av staten, eller utse eller bibehålla monopol, eller från att ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier.

2.Om ett företag faller inom tillämpningsområdet för detta kapitel, ska parterna inte kräva eller uppmuntra ett sådant företag att handla på ett sätt som strider mot detta avtal.

Artikel 166

Icke-diskriminering

Om inte annat föreskrivs i artikel 142 eller i en parts Gats bindningslista över särskilda åtaganden eller i en parts förbehåll i fråga om nationell behandling som anges i bilaga I, ska vardera parten på sitt territorium se till att alla företag som uppfyller de villkor som anges i artikel 163 c och d i sitt köp eller sin försäljning av en vara eller en tjänst medger icke diskriminerande behandling till förmån för den andra parten och/eller en tjänst eller en tjänsteleverantör från den andra parten.

Artikel 167

Kommersiella aspekter

Förutom att uppfylla de ändamål, exempelvis skyldighet att bedriva public service-verksamhet, för vilka särskilda eller exklusiva rättigheter eller privilegier har beviljats, eller när det gäller företag som ägs eller styrs av staten, för att fullgöra sina offentliga uppdrag, och under förutsättning att företagets agerande för att uppfylla detta syfte eller mandat är förenligt med de bestämmelser som avses i artikel 166 och kapitel 11 (Konkurrens) i denna avdelning, ska vardera parten säkerställa att alla företag som avses i artikel 163 a–d agerar i enlighet med kommersiella hänsyn på det berörda territoriet vid inköp och försäljning av sina varor, även när det gäller pris, kvalitet, tillgänglighet, säljbarhet, transport och andra villkor för köpet eller försäljningen, liksom vid inköp eller tillhandahållande av sina tjänster, även när dessa varor eller tjänster levereras till eller av en investerare från den andra parten.

90

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/78 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 168

Prissättning

Uttag av olika priser på olika marknader, eller inom samma marknad, där sådana skillnader grundas på normala affärsmässiga överväganden såsom utbud och efterfrågan inte i sig är oförenligt med artiklarna 166 och 167.

Artikel 169

Företagsstyrning

1. Parterna ska säkerställa att de företag som avses i artikel 163 a–d iakttar stränga normer för öppenhet och företags­ styrning i enlighet med OECD:s riktlinjer för styrning av statligt ägda företag från 2005. Vidareutvecklingen av politiken för företagsstyrning i företag som avses i artikel 163 a–d bör genomföras i enlighet med dessa riktlinjer.

2. Vardera parten ska säkerställa att alla tillsynsorgan med ansvar för att reglera sådana företag som avses i artikel 163 a–d är juridiskt åtskilda från och funktionellt oberoende av, och inte ansvariga inför, något av de företag som avses i artikel 163 a–d.

3. Vardera parten ska säkerställa efterlevnaden av lagar och förordningar på ett konsekvent och icke-diskriminerande sätt på alla myndighetsnivåer, centrala såväl som lokala, och även i sådana företag som avses i artikel 163 a–d. Undantag ska vara begränsade och föremål för insyn.

Artikel 170

Informationsutbyte

1.En part som har skäl att tro, att dess intressen enligt detta avtal påverkas negativt av driften av ett företag eller sådana företag som avses i artikel 163 a–d och som tillhör den andra parten, får begära att den senare parten lämnar in uppgifter om driften av sitt företag för genomförandet av bestämmelserna i detta avtal. Sådana uppgifter kan vara av organisatoriskt, företagsrelaterat och ekonomiskt slag.

2.Vardera parten ska, på begäran av den andra parten, tillhandahålla uppgifter om särskilda företag som avses i artikel 163 a–d, vilka inte räknas som små och medelstora företag enligt definitionen i den anmodade partens lagstiftning. En begäran om sådana uppgifter ska omfatta företagets namn och berörda produkter eller tjänster och marknader samt innehålla indikationer på att företaget använder sig av metoder som hindrar handeln eller investeringarna mellan parterna.

3.Vardera parten ska, på begäran av den andra parten, tillhandahålla information om undantag, åtgärder som inte följer regelverket, immunitet och andra åtgärder, inbegripet en förmånligare behandling, som på den anmodade partens territorium tillämpas på företag som avses i artikel 163 a–d.

4.Punkterna 1–3 ska inte innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter vars utlämnande skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda företags legitima kommersiella intressen.

91

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/79
       

KAPITEL 13

Öppenhet

Artikel 171

1.Vardera parten ska skyndsamt tillmötesgå varje begäran från den andra parten om särskilda upplysningar om dess åtgärder med allmän tillämpning eller internationella avtal som hänför sig till eller påverkar denna avdelning. Vardera parten ska inrätta ett eller flera informationspunkter där intresserade från den andra parten på begäran kan få ut särskilda upplysningar om alla sådana frågor (1). Parterna ska underrätta varandra om sina informationspunkter inom tre månader från den dag då denna avdelning börjar tillämpas. Informationspunkterna behöver inte vara depositorier för lagar och förordningar.

2.Alla lagar, förordningar, dekret, beslut och administrativa avgöranden som allmänt tillämpas av parterna, och som hänför sig till eller påverkar frågor som omfattas av denna avdelning, ska omgående offentliggöras på ett sätt som uppfyller de tillämpliga kraven i WTO-avtalet, inbegripet dem i artikel X i Gatt 1994, artikel III i Gats, och artikel 63 i Tripsavtalet. Parterna ska regelbundet uppdatera offentliggjorda resurser, inbegripet webbplatser, som innehåller sådana bestämmelser och göra dem tillgängliga för berörda personer. Sådana bestämmelser ska vara tillgängliga medan de är giltiga och under en rimlig period efter det att de inte längre är giltiga.

3.Parterna ska offentliggöra alla lagar, förordningar, dekret, beslut och administrativa avgöranden med allmän tillämpning som hänför sig till eller påverkar frågor som omfattas av denna avdelning, innan de antas. Parterna ska tillhandahålla en rimlig tidsfrist, normalt inte mindre än 30 dagar, för berörda personer att lämna synpunkter till de ansvariga myndigheterna innan den relevanta bestämmelsen slutförs eller överlämnas till de myndigheter som ansvarar för dess antagande. Alla synpunkter som mottagits under den berörda perioden kommer att beaktas.

4.Inga lagar, förordningar, dekret, beslut eller administrativa avgöranden som allmänt tillämpas av parterna, och som hänför sig till eller påverkar frågor som omfattas av denna avdelning, ska träda i kraft före offentliggörandet.

5.Ingenting i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter vars utlämnande skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda företags legitima kommersiella intressen, oavsett om de är offentliga eller privata.

6.Artikel 55 ska tillämpas med avseende på detta kapitel.

KAPITEL 14

Tvistlösning

Avsnitt 1

Syf te och tillämpningsområde

Artikel 172

Mål

Syftet med detta kapitel är att fastställa en ändamålsenlig och effektiv mekanism för undvikande och lösning av tvister mellan parterna i fråga om tolkning och tillämpning av detta avtal, för att om möjligt finna en ömsesidigt godtagbar lösning.

(1) Informationsstället för Republiken Kazakstan är det informationsställe som inrättas inom ramen för Gats-avtalet.

92

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/80 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 173

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla vid alla tvister i fråga om tolkning och tillämpning av denna avdelning, om inte annat anges.

Avsnitt 2

Samråd och medling

Artikel 174

Samråd

1.Parterna ska eftersträva att lösa alla tvister som avses i artikel 173 genom att inleda samråd i god tro i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

2.Samråd ska inledas genom att en part översänder en skriftlig begäran till den andra parten med kopia till samarbetskommittén; av begäran ska framgå vilken åtgärd det rör sig om och vilka av de bestämmelser som avses i artikel 173 som parten anser tillämpliga.

3.Den part till vilken begäran riktas ska svara på begäran om samråd inom tio dagar från dagen för mottagandet av begäran, om inte annat föreskrivs i detta avtal eller har avtalats mellan parterna.

4.Samråden ska hållas inom 30 dagar från dagen för mottagandet av begäran och, om parterna inte kommer överens om något annat, hållas i territoriet i den part till vilken begäran inges. Samråden ska anses ha avslutats inom 30 dagar från dagen för mottagandet av begäran om samråd mottogs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. Samråden, och särskilt alla uppgifter som läggs fram och de ståndpunkter som parterna intar under samråden, ska vara konfidentiella och får inte påverka någondera partens rättigheter i eventuella framtida förfaranden.

5.Samråd om brådskande ärenden ska anses ha avslutats inom 15 dagar från dagen för mottagandet av begäran om samråd mottogs av den anmodade parten, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden.

6.Om den part till vilken begäran inges inte svarar på begäran om samråd inom tio dagar från dagen för mottagandet av begäran, eller om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som fastställs i punkt 3 eller 4 i den här artikeln, eller om parterna är överens om att inte samråda, eller om samråden har avslutats men ingen ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får den part som begärt samråd tillgripa artikel 176.

7.Under samråden ska vardera parten tillhandahålla de faktauppgifter som krävs för att en fullständig utredning ska kunna göras av de sätt på vilket åtgärden i fråga kan påverka genomförandet och tillämpningen av detta avtal.

8.Samråden ska anses ha avslutats inom fem arbetsdagar efter mottagandet av begäran om samråd, om inte parterna kommer överens om något annat, om de gäller nödsituationer enligt definitionen i artikel 138 h.

Artikel 175

Medling

Endera parten får begära att den andra parten deltar i ett medlingsförfarande i fråga om samtliga åtgärder som inverkar negativt på handel eller investeringar mellan parterna, i enlighet med bilaga VII.

93

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/81
       

Avsnitt 3

Tvistlösningsförfaranden

Underavsnitt 1

Skiljeförfarande

Artikel 176

Inledande av skiljeförfarandet

1.Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 174 får den part som bad om samråd begära att det tillsätts en skiljenämnd i enlighet med den här artikeln.

2.Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas i en skriftlig begäran till den andra parten och till samarbets­ kommittén. Den klagande parten ska i sin begäran ange vilken åtgärd det gäller och förklara på vilket sätt denna åtgärd utgör en överträdelse av bestämmelserna i kapitel 173, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt framgår.

Artikel 177

Tillsättande av skiljenämnden

1.En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.

2.Inom tio dagar efter det att den skriftliga begäran om tillsättande av en skiljenämnd har överlämnats till den svarande parten, ska parterna samråda för att enas om nämndens sammansättning.

3.Om parterna inte kan enas om skiljenämndens sammansättning inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna artikel, får vardera parten inom fem dagar från utgången av den tidsfrist som fastställs i punkt 2 utse en skiljeman från den berörda partens delförteckning i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 196. Om någondera parten underlåter att utse en skiljeman ska skiljemannen, på den andra partens begäran, av ordföranden i samarbetskommittén, eller av dennes ställföreträdare, utses genom lottning från den partens delförteckning i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 196.

4.Såvida inte parterna når en överenskommelse om skiljenämndens ordförande inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna artikel, ska, på begäran av någondera parten, ordföranden i samarbetskommittén eller dennes ställföreträdare genom lottning utse skiljenämndens ordförande från den delförteckning över ordförande som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 196.

5.Ordföranden i samarbetskommittén eller dennes ställföreträdare ska utse skiljemännen inom fem dagar efter begäran från endera parten i enlighet med punkterna 3 eller 4.

6.Dagen för tillsättandet av skiljenämnden ska vara den sista dag då alla tre utvalda skiljemän har godtagit sitt uppdrag i enlighet med den arbetsordning som fastställs i bilaga V.

7.Om någon av de förteckningar som anges i artikel 196 inte har upprättats eller inte innehåller tillräckligt många namn vid den tidpunkt då en begäran inges enligt punkt 3 eller 4 i denna artikel ska skiljemännen utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits av den ena eller båda parterna.

8.Om parterna inte kommer överens om något annat rörande en tvist mellan parterna om nödsituationer enligt definitionen i artikel 138.8 h, ska punkt 3 andra meningen och punkt 4 i den här artikeln tillämpas utan hänvisning till punkt 2 i den här artikeln, och den period som anges i punkt 5 i den här artikeln ska vara två dagar.

94

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/82 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 178

Preliminärt avgörande om brådskande fall

Om en part begär det ska skiljenämnden inom tio dagar från den dag då den tillsattes lämna ett preliminärt avgörande i frågan om huruvida den anser fallet vara brådskande.

Artikel 179

Förlikning vid brådskande energitvister

1.Vid en tvist om nödsituationer enligt definitionen i artikel 138 h får endera parten begära att ordföranden i skiljenämnden fungerar som förlikningsman i alla frågor som rör tvisten genom att lämna en begäran till skiljenämnden.

2.Förlikningsmannen ska försöka finna en gemensamt godtagbar lösning på tvisten eller nå en överenskommelse om ett förfarande för att nå en sådan lösning. Om förlikningsmannen inte lyckas få till stånd en sådan överenskommelse inom 15 dagar från dagen för sin utnämning, ska han rekommendera en lösning på tvisten eller ett förfarande för att nå en sådan lösning, och han ska besluta vilka villkor och bestämmelser som ska gälla från och med en dag som han fastställer fram till dess att tvisten är löst.

3.Parterna och de enheter som står under deras kontroll eller jurisdiktion ska under tre månader efter det att förlikningsmannens beslut fattades eller till dess att tvisten lösts, om detta sker tidigare, följa rekommendationerna enligt punkt 2 om de villkor och bestämmelser som ska gälla.

4.Förlikningsmannen ska respektera uppförandekoden för ledamöter av skiljenämnder och medlare (nedan kallad uppförandekoden) i bilaga VI.

Artikel 180

Skiljenämndens rapporter

1.Skiljenämnden ska för parterna lägga fram en interimsrapport som ska innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen till nämndens undersöknings­ resultat och rekommendationer.

2.Inom 14 dagar från mottagandet av interimsrapporten får en part lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i interimsrapporten.

3.Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin interimsrapport och företa ytterligare utredningar som den anser motiverade.

4.Skiljenämnden ska i sin slutrapport redovisa sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelser som avses i artikel 173 samt de viktigaste skälen till nämndens undersökningsresultat och slutsatser. Slutrapporten ska innehålla en tillfredsställande diskussion om de argument som förts fram i samband med interimsöversynen och ska tydligt besvara parternas frågor och anmärkningar.

Artikel 181

Skiljenämndens interimsrapport

1. Skiljenämnden ska lägga fram en interimsrapport till parterna senast 90 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och samarbetskommittén detta och ange skälen till förseningen samt vilken dag skiljenämnden planerar lägga fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interimsrapporten läggas fram senare än 120 dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes.

95

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/83
       

2.I brådskande fall ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom 45 dagar och inte i något fall senare än 60 dagar från den dag då nämnden tillsattes. En part får inom sju dagar från det att interims­ rapporten lagts fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i interimsrapporten i enlighet med artikel 180.2.

3.Vid en tvist mellan parterna om nödsituationer enligt definitionen i artikel 138 h ska interimsrapporten upprättas inom 20 dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes, och varje begäran enligt artikel 180.2 ska läggas fram inom fem dagar från den dag då interimsrapporten lagdes fram. Skiljenämnden får också besluta att inte lägga fram någon interimsrapport.

Artikel 182

Skiljenämndens slutrapport

1.Skiljenämnden ska överlämna sin slutrapport till parterna och samarbetskommittén inom 120 dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela detta till parterna och till samarbetskommittén och ange skälen till förseningen samt den dag då nämnden planerar att lägga fram sin slutrapport. Under inga omständigheter bör slutrapporten läggas fram senare än

150dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes.

2.I brådskande fall ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att lämna sin rapport inom 60 dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes. Under inga omständigheter bör slutrapporten läggas fram senare än 75 dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes.

3.Vid en tvist om nödsituationer enligt definitionen i artikel 138 h ska skiljenämnden lägga fram sin slutrapport inom 40 dagar från dagen för tillsättandet av nämnden.

Underavsnitt 2

Ef terlevnad

Artikel 183

Efterlevnad av skiljenämndens slutrapport

Den svarande parten ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skyndsamt och i god tro efterleva skiljenämndens slutrapport.

Artikel 184

Rimlig tidsperiod för att efterleva skiljenämndens slutrapport

1. Om omedelbar efterlevnad inte är möjlig ska parterna eftersträva att komma överens om den tid som krävs för att efterleva slutrapporten. Den svarande parten ska i ett sådant fall senast 30 dagar efter mottagandet av skiljenämndens slutrapport överlämna ett anmälan till den klagande parten och samarbetskommittén om den tidsperiod som den anser att den kommer att behöva för att efterleva slutrapporten (nedan kallad rimlig tidsperiod).

2. Om det råder oenighet mellan parterna beträffande den rimliga tidsperioden, får den klagande parten, inom 20 dagar från mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel, utfärda en skriftlig begäran om att låta den skiljenämnd som inledningsvis inrättades i enlighet med artikel 177 (nedan kallad ursprunglig skiljenämnd) fastställa den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska samtidigt överlämnas till den andra parten och till samarbets­ kommittén. Skiljenämnden ska meddela parterna och samarbetskommittén sitt avgörande inom 20 dagar från dagen för mottagandet av begäran.

3. Den svarande parten ska skriftligen meddela den klagande parten om vilka framsteg den har gjort med att efterleva skiljenämndens slutrapport. Denna anmälan ska lämnas skriftligt minst en månad före utgången av den rimliga tidsfristen.

96

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/84 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

4.Den rimliga tidsperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 185

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att efterleva skiljenämndens slutrapport

1.Den svarande parten ska till den klagande parten och samarbetskommittén anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att efterleva slutrapporten. Denna anmälan ska lämnas in före den rimliga tidsperiodens utgång.

2.Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en åtgärd som anmälts enligt punkt 1 i denna artikel har genomförts eller är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 173, får den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. I en sådan begäran ska det anges vilken särskild åtgärd det gäller och förklaras på vilket sätt denna åtgärd är oförenlig med de bestämmelser som avses i artikel 173, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt framgår. Skiljenämnden ska lägga fram sin rapport för parterna och samarbetskommittén senast 45 dagar från dagen för mottagandet av begäran.

Artikel 186

Tillfälliga åtgärder vid bristande efterlevnad

1.Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har vidtagits för att efterleva skiljenämndens slutrapport innan den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att inga åtgärder vidtagits för att följa slutrapporten eller att de åtgärder som anmälts enligt artikel 185.1 inte är förenliga med den partens skyldigheter enligt de bestämmelser som avses i artikel 173, ska den svarande parten, om den klagande parten begär detta och efter samråd med den parten, erbjuda kompensation.

2.Om den klagande parten beslutar att inte begära ett erbjudande om kompensation enligt punkt 1 i denna artikel eller, i det fall en sådan begäran görs, ingen överenskommelse om kompensation har kunnat träffas inom 30 dagar från utgången av den rimliga tidsperioden, eller från tillhandahållandet av den ursprungliga skiljenämndens rapport enligt artikel 185.2, ska den klagande parten ha rätt att, genom anmälan till den andra parten och till samarbetskommittén, vidta lämpliga åtgärder på en nivå som motsvarar det upphävande eller den minskning (1) som orsakats av den bristande efterlevnaden. I anmälan ska sådana åtgärder anges. Den klagande parten får börja tillämpa åtgärderna vid vilken tidpunkt som helst efter utgången av en period av tio dagar från den dag då anmälan mottogs av den svarande parten, såvida inte den svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 3 i den här artikeln.

3.Om den svarande parten anser att de lämpliga åtgärderna inte är av en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning som orsakats av den bristande efterlevnaden av den partens förpliktelser enligt de bestämmelser som avses i artikel 173, får den svarande parten inge en skriftlig begäran om att den ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska anmälas till den klagande parten och till samarbetskommittén före utgången av den period på tio dagar som avses i punkt 2 i denna artikel. Den ursprungliga skiljenämnden ska lägga fram sin rapport om de åtgärder som anmälts av den klagande parten för parterna och samarbetskommittén senast 30 dagar från dagen för inlämnandet av begäran. Den klagande parten får inte låta de anmälda åtgärderna träda i kraft förrän skiljenämnden har lagt fram sin rapport. De åtgärder som träder i kraft efter det att rapporten lagts fram ska vara förenligt med nämndens rapport.

4.De åtgärder som vidtagits av den klagande parten och den kompensation som föreskrivs i denna artikel ska vara tillfälliga och får inte tillämpas efter det att

a)parterna har nått en ömsesidigt godtagbar lösning i enlighet med artikel 191,

b)parterna har enats om att den åtgärd som anmälts i enlighet med artikel 185.1 innebär att den svarande parten kan anses följa de bestämmelser som avses i artikel 173, eller

c)en åtgärd som skiljenämnden enligt artikel 185.2 har konstaterat strida mot de bestämmelser som avses i artikel 173 har undanröjts eller ändrats på ett sådant sätt att den blir förenlig med de bestämmelserna.

(1) ”Det upphävande eller den minskning” tolkas som ”upphävande och minskning” enligt WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

97

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/85
       

Artikel 187

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att efterleva skiljenämndens slutrapport efter vidtagande av tillfälliga åtgärder vid bristande efterlevnad

1.Den svarande parten ska underrätta den klagande parten och samarbetskommittén om vilka åtgärder den har vidtagit för att efterleva skiljenämndens slutrapport efter det att den klagande parten tillämpat kompensation eller vidtagit en lämplig åtgärd enligt artikel 186. Med undantag för fall enligt punkt 2 i den här artikeln ska den klagande parten avsluta åtgärden inom 30 dagar från mottagandet av anmälan. I fall där kompensation har tillämpats, och med undantag för fall enligt punkt 2 i den här artikeln, får den svarande parten avsluta tillämpningen av sådan kompensation inom 30 dagar från mottagandet av anmälan att den har efterlevt skiljenämndens slutrapport.

2.Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse om huruvida den svarande parten har efterlevt skiljenämndens slutrapport inom 30 dagar från mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 i den här artikeln, ska den klagande parten lämna in en skriftlig begäran om att låta den ursprungliga skiljenämnden avgöra frågan. En sådan begäran ska samtidigt lämnas in till den andra parten och till samarbetskommittén. Skiljenämndens rapport ska lämnas in till parterna och samarbetskommittén inom 45 dagar från den dag då begäran lämnades in. Om skiljenämnden fastställer att den svarande parten har efterlevt skiljenämndens slutrapport, ska den klagande parten avsluta de lämpliga åtgärder som vidtagits enligt artikel 186 eller ska den svarande parten, i förekommande fall, upphöra med kompensationen. Om skiljenämnden fastställer att den svarande parten inte fullt ut har efterlevt skiljenämndens slutrapport eller de lämpliga åtgärder som vidtagits enligt artikel 186, ska kompensationen anpassas i förhållande till skiljenämndens rapport.

Artikel 188

Åtgärder vid brådskande energitvister

1.Med avseende på tvister mellan parterna om nödsituationer enligt definitionen i artikel 138 h, ska den här artikeln tillämpas.

2.Genom undantag från artiklarna 184, 185 och 186 får den klagande parten vidta lämpliga åtgärder i en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning som orsakats av att en part inte efterlevt skiljenämndens slutrapport inom 15 dagar sedan det meddelats. Dessa åtgärder får börja gälla omedelbart. Sådana åtgärder får bibehållas så länge som den svarande parten underlåter att efterleva skiljenämndens slutrapport.

3.Om den svarande parten bestrider förekomsten av bristande efterlevnad eller att det saknas proportionalitet i den åtgärd som vidtagits av den klagande parten eller dess underlåtenhet att efterleva åtgärden, får den inleda ett förfarande enligt artiklarna 186.3 och 187, vilket ska handläggas skyndsamt. Den klagande parten ska inte anmodas att återta eller anpassa åtgärderna förrän skiljenämnden har fattat beslut i ärendet, och får bibehålla åtgärderna i avvaktan på att förfarandena avslutas.

Underavsnitt 3

Gemensamma best ämmelser

Artikel 189

Ersättning av skiljeman

Om, i ett skiljeförfarande enligt detta kapitel, den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess medlemmar inte kan delta, drar sig tillbaka eller måste ersättas därför att de inte uppfyller kraven i uppförandekoden i bilaga VI, ska det förfarande som fastställs i artikel 177 tillämpas. Tidsfristen för framläggande av skiljenämndens rapport får förlängas med den tid som krävs för att utse en ny skiljeman, dock högst med 20 dagar.

98

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/86 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 190

Uppskjutande och avslutande av skilje- och efterlevnadsförfarandena

Skiljenämnden ska, på begäran av båda parterna, när som helst skjuta upp sitt arbete under en period som parterna har enats om, dock under högst tolv på varandra följande månader. Skiljenämnden ska återuppta sitt arbete före utgången av denna period på skriftlig begäran från båda parter eller vid utgången av denna period på skriftlig begäran av endera parten. Den begärande parten ska underrätta samarbetskommitténs ordförande och den andra parten i enlighet med detta. Om en part inte begär att skiljenämnden återupptar sitt arbete när den överenskomna perioden har löpt ut, ska förfarandet vara avslutat. Uppskjutandet och avslutandet av skiljenämndens arbete ska inte påverka någondera partens rättigheter i andra förfaranden enligt artikel 197.

Artikel 191

Ömsesidigt godtagbar lösning

Parterna får när som helst komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning på tvister som omfattas av detta kapitel. De ska gemensamt anmäla en sådan lösning till samarbetskommittén och, i tillämpliga fall, skiljenämndens ordförande. Om lösningen måste godkännas enligt endera partens relevanta inhemska förfaranden ska detta krav anges i anmälan, och tvistlösningsförfarandet tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller om det anmäls att de inhemska godkännandeförfarandena slutförts, ska tvistlösningsförfarandet avslutas.

Artikel 192

Bestämmelser om arbetsordningen

1.Tvistlösningsförfarandena enligt detta kapitel ska styras av den arbetsordning som fastställs i bilaga V och den uppförandekod som fastställs i bilaga VI.

2.Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för allmänheten såvida inte något annat föreskrivs i den arbetsordning som fastställs i bilaga V.

Artikel 193

Upplysningar samt teknisk rådgivning

Skiljenämnden får på begäran av en part eller på eget initiativ begära upplysningar som den anser lämpliga för förfarandet i skiljenämnden från alla källor, bland annat från parterna i tvisten. Skiljenämnden ska också ha rätt att begära expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Skiljenämnden ska samråda med parterna innan den väljer sådana experter. Fysiska eller juridiska personer som är etablerade på en parts territorium har rätt att i egenskap av sakkunniga (amicus curiae) underrätta nämnden i enlighet med arbetsordningen i bilaga V. Alla upplysningar som inhämtas enligt denna artikel ska delges båda parterna, som ska kunna lämna synpunkter.

Artikel 194

Tolkningsregler

En skiljenämnd ska tolka de bestämmelser som avses i artikel 173 i enlighet med sedvanliga folkrättsliga tolkningsregler, inklusive de regler som fastställs i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten. Skiljenämnden ska också ta hänsyn till relevanta tolkningar från WTO-paneler och överprövningsorganet vilka antagits av WTO:s tvistlösningsorgan (nedan kallat tvistlösningsorganet). Skiljenämndens rapporter kan inte utvidga eller begränsa parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

99

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/87
       

Artikel 195

Beslut och rapporter från skiljenämnden

1.Skiljenämndens överläggningar ska vara konfidentiella. Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska frågan avgöras genom enkel majoritet. Skiljemännens avvikande meningar ska dock aldrig lämnas ut.

2.Skiljenämndens rapporter ska utarbetas utan parternas närvaro. Rapporterna ska omfatta sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelser som avses i artikel 173 samt de viktigaste skälen till nämndens undersök­ ningsresultat och slutsatser.

3.Skiljenämndens rapporter ska villkorslöst godtas av parterna. De ska inte ge upphov till några rättigheter eller skyldigheter för fysiska eller juridiska personer.

4.Parterna ska offentliggöra skiljenämndens rapport, med förbehåll för skydd av konfidentiell information i enlighet med den arbetsordning som fastställs i bilaga V.

Avsnitt 4

Allmänna bestämmelser

Artikel 196

Förteckning över skiljemän

1.Samarbetskommittén ska, på grundval av förslag som lämnats av parterna, senast sex månader efter ikraftträdandet av detta avtal upprätta en förteckning över minst 15 personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän. Förteckningen ska bestå av tre delförteckningar: en delförteckning för vardera parten och en delförteckning över personer som inte är medborgare i någon av parterna och som kan tjänstgöra som ordförande för skiljenämnden. Varje delförteckning ska omfatta minst fem personer. Samarbetskommittén kommer att säkerställa att förteckningen alltid håller den nivån.

2.Skiljemännen ska ha specialkunskaper och erfarenhet inom juridik och internationell handel. De ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha anknytning till någon av parternas regeringar samt följa den uppförandekod som fastställs i bilaga VI.

3.Samarbetskommittén får upprätta ytterligare förteckningar över 15 personer med kunskap och erfarenhet inom specifika sektorer som omfattas av detta avtal. Efter överenskommelse mellan parterna ska sådana ytterligare förteckningar användas för att sammanställa skiljenämnden i enlighet med förfarandet i artikel 177.

Artikel 197

Förhållande till skyldigheter enligt WTO

1.Tillämpning av denna avdelnings bestämmelser om tvistlösning ska inte utgöra ett hinder för eventuella åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsåtgärder.

2.En part får emellertid inte avseende någon åtgärd hävda sina rättigheter inom ramen för såväl detta avtal som WTO-avtalet i fråga om överträdelser mot en skyldighet som i allt väsentligt är likvärdig enligt båda dessa avtal. När ett tvistlösningsförfarande väl har inletts i ett sådant fall får parten inte hävda sina rättigheter vid överträdelse av den i allt väsentligt likvärdiga skyldigheten enligt det andra avtalet i det andra forumet, såvida inte det i första hand valda forumet av skäl som rör förfarandet eller juridisk behörighet misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas enligt den skyldigheten.

100

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/88 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

3.I denna artikel gäller följande:

a)Tvistlösningsförfaranden enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en panel ska tillsättas i enlighet med artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

b)Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel anses ha inletts genom att en part begär att en skiljenämnd ska tillsättas i enlighet med artikel 176.1.

4.Inget i detta avtal ska hindra en part från att genomföra ett upphävande av skyldigheter som godkänts av tvistlös­ ningsorganet. WTO-avtalet får inte åberopas för att förhindra en part från att tillämpa tillfällig kompensation för bristande efterlevnad enligt detta kapitel.

Artikel 198

Tidsfrister

1.Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inklusive skiljenämndens tidsfrister för att lägga fram sina rapporter ska, om inget annat anges, räknas i dagar från och med dagen närmast efter den dag då den åtgärd eller den händelse de avser inträffade.

2.Alla tidsfrister som avses i detta kapitel får ändras genom överenskommelse mellan parterna i tvisten. Skiljenämnden får när som helst föreslå parterna att ändra de tidsfrister som avses i detta kapitel, med angivande av skälen till detförslaget.

AVDELNING IV

SAMARBETE OM EKONOMISK OCH HÅLLBAR UTVECKLING

KAPITEL 1

Ekonomisk dialog

Artikel 199

Parterna ansluter sig till principen om fri marknadsekonomi för att säkerställa en sund makroekonomisk politik och ska utveckla och stärka en regelbunden ekonomisk dialog som syftar till att ytterligare utvidga och fördjupa ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska band samt hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Artikel 200

Parterna ska regelbundet se över det bilaterala samarbetet och regelbundet utbyta information, expertis och bästa praxis på området ekonomisk politik, ekonomisk och finansiell utveckling samt statistik.

KAPITEL 2

Samarbete på området offentliga finanser, inklusive revision och internkontroll

Artikel 201

Parterna ska samarbeta på området förvaltning av offentliga finanserna, inbegripet revision och internkontroll, för att ytterligare utveckla ett system för sund förvaltning av de offentliga finanserna i enlighet med principerna om sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet samt öppenhet och ansvarsskyldighet.

101

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/89
       

Samarbetet ska omfatta

a)främja genomförandet av godtagbara och allmänt erkända internationella standarder samt konvergens med Europeiska unionens goda praxis på detta område,

b)omfatta utbyte av information och erfarenheter på detta område.

KAPITEL 3

Samarbete på skatteområdet

Artikel 202

Parterna ska eftersträva att förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, särskilt när det gäller att underlätta rättmätig skatteuppbörd, och utarbeta åtgärder i linje med internationella normer för en effektiv tillämpning av principerna för en god förvaltning på skatteområdet, t.ex. öppenhet och utbyte av information. Parterna ska stärka dialogen och utbytet av erfarenheter för att undvika skadlig skattepraxis.

KAPITEL 4

Samarbete på statistikområdet

Artikel 203

Parterna ska främja harmoniseringen av statistiska metoder och förfaranden, inbegripet insamling och spridning av statistik. Det statistiska samarbetet ska inriktas på kunskapsutbyte, främja god praxis och respekt för FN:s grundläggande principer för officiell statistik och riktlinjerna för europeisk statistik.

Europeiska unionen ska bidra till detta genom att förse Republiken Kazakstan med tekniskt bistånd.

KAPITEL 5

Samarbete på energiområdet

Artikel 204

Parterna ska fortsätta och intensifiera sitt nuvarande samarbete om energifrågor i syfte att öka energitryggheten, effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. Samarbetet ska grunda sig på ett övergripande partnerskap och vägledas av principerna om gemensamt intresse, ömsesidighet, öppenhet och förutsägbarhet i enlighet med principerna om marknadsekonomi och befintliga relaterade multilaterala och bilaterala avtal.

Artikel 205

Samarbetet ska bland annat omfatta följande:

a)Genomförande av energistrategier och energipolitik, utarbetande av prognoser och scenarier, inbegripet globala marknadsvillkor för energiprodukter samt förbättring av det statistiska systemet inom energisektorn.

b)Skapande av ett attraktivt och stabilt investeringsklimat och främjande av ömsesidiga investeringar inom energiområdet på icke-diskriminerande och öppen grund.

c)Effektivt samarbete med Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och andra internationella finansiella institut och instrument till stöd för energisamarbetet mellan parterna.

102

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/90 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

d)Förbättring av det vetenskapliga och tekniska samarbetet samt av informationsutbytet för utveckling av energiteknik, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt energieffektiv och miljövänlig teknik i enlighet med kapitel 3 (Samarbete på området forskning och innovation) i avdelning VI.

e)Förvaltnings- och teknikutbildning inom energisektorn, bland annat genom att underlätta utbyte för praktikanter på specialkurser inom högre utbildningsinstitutioner i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan samt utveckling av gemensamma utbildningsprogram i enlighet med god praxis.

f)Utvidgning av samarbetet inom multilaterala fora, initiativ och institutioner.

g)Samarbete inom utbyte av kunskap och erfarenheter samt tekniköverföring inom innovation, inbegripet områdena förvaltnings- och energiteknik.

Artikel 206

Kolvätebaserad energi

Samarbete på området kolvätebaserad energi ska omfatta följande fält:

a)Modernisering och förbättring av befintlig, och utveckling av framtida, energiinfrastruktur av gemensamt intresse enligt marknadsekonomiska principer, inbegripet sådan infrastruktur som syftar till diversifiering av energikällor, leverantörer samt transportvägar och transportmetoder, liksom inrättandet av ny produktionskapacitet samt integritet, effektivitet, säkerhet och trygghet i energiinfrastrukturerna, inbegripet i kraftinfrastruktur.

b)Utveckling av konkurrenskraftiga, öppna och icke-diskriminerande energimarknader i enlighet med bästa praxis genom reformer av regelverket.

c)Förbättring och förstärkning av energihandelns långsiktiga stabilitet och säkerhet, inbegripet att förutsägbarheten och stabiliteten i energiefterfrågan säkerställs på ett icke-diskriminerande sätt samtidigt som miljökonsekvenser och -risker minimeras.

d)Främjande av en hög nivå på miljöskydd och hållbar utveckling inom energisektorn, inbegripet utvinning, produktion, distribution och konsumtion.

e)Stärkt säkerhet vid prospektering och utvinning av kolväten till havs genom utbyte av erfarenheter om olycksföre­ byggande arbete, analys efter olyckor, strategier för insatser och sanering samt bästa praxis om ansvarighet och rättslig praxis i händelse av en stor olycka.

Artikel 207

Förnybara energikällor

Samarbete ska bedrivas på följande områden:

a)Utveckling av förnybara energikällor på ett ekonomiskt och miljövänligt sunt sätt, inbegripet samarbete om regleringsfrågor, certifiering och standardisering samt om teknisk utveckling.

b)Underlättande av utbyte mellan Republiken Kazakstan och europeiska institutioner, laboratorier och organ inom den privata sektorn bland annat genom gemensamma program i syfte att genomföra bästa praxis när det gäller att skapa framtidens energi och grön ekonomi.

c)Genomförande av gemensamma seminarier, konferenser och utbildningsprogram och regelbundet utbyte av information och öppna statistiska uppgifter, samt information om utvecklingen av förnybara energikällor.

103

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/91
       

Artikel 208

Energieffektivitet och energibesparingar

Samarbete för att främja energieffektivitet och energibesparingar, också inom kolsektorn, fackling (och användningen av associerad gas), byggnader, apparater och transporter, ska eftersträvas bland annat genom följande åtgärder:

a)Utbyta information om politik för energieffektivitet samt rättsliga ramar och regelverk och handlingsplaner.

b)Underlätta utbytet av erfarenheter och sakkunskap på området energieffektivitet och energibesparingar.

c)Inleda och genomföra projekt, inbegripet demonstrationsprojekt, för att införa innovativa tekniker och lösningar på området energieffektivitet och energibesparingar.

d)Utbildningsprogram och fortbildningskurser på området energieffektivitet för att uppnå målen i denna artikel.

KAPITEL 6

Samarbete på transportområdet

Artikel 209

Parterna ska samarbeta om att

a)utöka och stärka sitt transportsamarbete för att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem,

b)fokusera på transportsystemens sociala och ekologiska aspekter,

c)främja effektiva och säkra transporter,

d)förbättra de viktigaste transportförbindelserna mellan sina territorier.

Artikel 210

Det samarbete som avses i detta kapitel ska bland annat omfatta följande områden:

a)Utbyte av bästa transportpolitiska praxis.

b)Ökad rörlighet för passagerare och varor, förbättrade transportflöden genom undanröjande av administrativa, tekniska och andra hinder i syfte att fördjupa marknadsintegrationen, förbättra transportnäten och uppgradera infrastrukturen.

c)Informationsutbyte och gemensam verksamhet på regional och internationell nivå samt genomförande av tillämpliga internationella avtal och konventioner.

d)Utbyte av bästa praxis om säkerhet och hållbar utveckling för sjötransporter.

Republiken Kazakstan ska anpassa sina bilaterala luftfartsavtal med medlemsstaterna i Europeiska unionen i överensstämmelse med Europeiska unionens lagstiftning.

Artikel 211

En regelbunden dialog ska föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

104

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/92 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

KAPITEL 7

Samarbete på miljöområdet

Artikel 212

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om miljöfrågor och därigenom bidra till hållbar utveckling och god förvaltning på miljöskyddsområdet.

Samarbetet ska bedrivas på följande områden:

a)Bedömningar, övervakning och kontroll på miljöområdet.

b)Miljöutbildning och informationskampanjer, förbättrad tillgång till information, ökat deltagande från allmänhetens sida i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöärenden.

c)Lagstiftning på miljöskyddsområdet.

d)Luftkvalitet.

e)Avfallshantering.

f)Styrning av vattenkvalitet, inbegripet den marina miljön.

g)Integrerad vattenresursförvaltning, inbegripet främjande av avancerad vattenbesparande teknik.

h)Bevarande och skydd av den biologiska mångfalden och ett varierat landskap.

i)Hållbart skogsbruk.

j)Industriella föroreningar och industriella utsläpp.

k)Klassificering och säker hantering av kemikalier.

l)Europeiska unionens och Republiken Kazakstans initiativ på området grön ekonomi.

m)Ömsesidigt utbyte av erfarenheter om politiken för hållbar utveckling av fisket.

Artikel 213

Samarbete på miljöskyddsområdet ska genomföras grundat på ömsesidig överenskommelse mellan parterna i bland annat följande former:

a)Utbyte av teknik, vetenskaplig och teknisk information samt forskningsverksamhet på miljöskyddsområdet.

b)Utbyte av erfarenheter om förbättring av lagstiftning och metoder på miljöområdet.

Artikel 214

Inom ramen för relevanta multilaterala miljöavtal ska parterna ägna särskild uppmärksamhet åt genomförande av och samarbete i miljöfrågor samt enas om att intensifiera sitt samarbete på regional nivå.

Parterna ska utbyta erfarenheter för att främja integration av miljöhänsyn i andra sektorer, inbegripet utbyte av bästa praxis, ökad kunskap och kompetens, miljöutbildning och informationskampanjer inom de områden som avses i detta kapitel.

105

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/93
       

KAPITEL 8

Samarbete på området klimatförändringar

Artikel 215

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete för att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringar. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan bilaterala och multilaterala åtaganden på detta område.

Artikel 216

Samarbetet ska främja åtgärder på inhemsk och internationell nivå, inbegripet på följande områden:

a)Begränsning av klimatförändringar.

b)Anpassning till klimatförändringar.

c)Marknadsbaserade och icke marknadsbaserade samhällssektorers strategier för att ta itu med klimatförändringarna.

d)Forskning, utveckling, demonstration, utbyggnad och spridning av ny, säker och hållbar koldioxidsnål teknik och anpassningsteknik.

e)Utbyte av sakkunskap på klimatområdet och stöd till andra sektorer.

f)Informationskampanjer och utbildning.

Artikel 217

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap samt bedriva gemensam forskningsverksamhet och informationsutbyte om renare teknik, bedriva gemensam verksamhet på regional och internationell nivå, även avseende multilaterala miljöavtal som parterna omfattas av, såsom FN:s ramkonvention om klimatförändringar, och i tillämpliga fall gemensam verksamhet inom ramen för relevanta organ.

KAPITEL 9

Samarbete på industriområdet

Artikel 218

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete i industrifrågor, inbegripet utarbetande av effektiva incitament och gynnsamma villkor för ytterligare diversifiering och ökad konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin.

I detta syfte ska parterna ska samarbeta, bland annat genom utbyte av bästa praxis och erfarenheter, inom följande sektorer:

a)Produktivitet och effektivt resursutnyttjande.

b)Offentliga stödåtgärder för industrisektorer utifrån WTO:s krav och andra bestämmelser som är tillämpliga för parterna.

c)Genomförande av industripolitiken inom ramen för en fördjupad integration.

d)Verktyg för ett effektiviserat genomförande av industripolitiken.

106

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/94 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

e)Investeringar i tillverkningsindustrin, minskning av dess energiförbrukning samt utbyte av erfarenheter från genomförandet av arbetsproduktivitetsstrategier.

f)Villkor för utveckling av ny produktionsteknik, högteknologiska industrier och kunskaps- och tekniköverföring, samt ytterligare utveckling av grundläggande infrastruktur och en miljö som är gynnsam för innovationskluster.

g)Investeringar och handel med inriktning mot gruvdrift och produktion av råvaror för att främja ömsesidig förståelse och öppenhet för ett förbättrat företagsklimat samt informationsutbyte och samarbete om gruvdrift som inte syftar till energiproduktion, särskilt i fråga om malmbrytning och industrimineral.

h)Personalutveckling inom tillverkningsindustrin.

i)Främjande av företagsinitiativ och industriellt samarbete mellan företag i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan.

Detta avtal utesluter inte ett djupare industriellt samarbete mellan parterna, och separata uppgörelser kan träffas.

KAPITEL 10

Samarbete på området små och medelstora företag

Artikel 219

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete på området små och medelstora företag i syfte att främja ett företagsklimat som leder till framgångsrik utveckling och skapande av små och medelstora företag.

I detta syfte ska parterna samarbeta inom följande områden:

a)Utbyte av information om politik för små och medelstora företags utveckling.

b)Utbyte av bästa praxis om initiativ för att stärka företagaranda som en nyckelkompetens.

c)Främjande av bättre kontakter mellan båda parters näringslivsorganisationer genom en tätare dialog.

d)Utbyte av erfarenheter till stöd för små och medelstora företags möjlighet att få tillträde till de internationella marknaderna.

e)Utbyte av erfarenhet för att förbättra regelverkets konsekvenser för små och medelstora företag.

f)Utbyte av bästa praxis när det gäller tillgång till finansiering för små och medelstora företag.

KAPITEL 11

Samarbete på området bolagsrätt

Artikel 220

Parterna erkänner vikten av att i en fungerande marknadsekonomi med ett förutsägbart och öppet företagsklimat ha ändamålsenliga regler och metoder inom områdena bolagsrätt och företagsstyrning, samt inom redovisning och revision, och framhåller vikten av att främja konvergens i lagstiftningen på detta område.

Parterna ska samarbeta om följande:

a)Utbyte av bästa praxis för att säkerställa tillgänglighet och tillgång till information om de registrerade företagens organisation och representation på ett öppet och lättillgängligt sätt.

b)Vidareutveckling av politiken för företagsstyrning i enlighet med internationella och i synnerhet OECD:s standarder.

107

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/95
       

c)Främjande av genomförande och en konsekvent tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS) för den sammanställda redovisningen i börsnoterade bolag.

d)Tillnärmning av redovisningsregler och finansiell rapportering, även när det gäller små och medelstora företag.

e)Reglering och tillsyn av revisorer och revisorsyrken.

f)Internationella revisionsstandarder och Internationella revisorsförbundets (IFAC) etiska kod i syfte att genom yrkesorganisationers, revisionsorgans och revisorers efterlevnad av normer och etiska normer höja revisorernas professionella nivå.

KAPITEL 12

Samarbete på området bank- och försäkringstjänster samt andra finansiella tjänster

Artikel 221

Parterna är överens om betydelsen av effektiv lagstiftning och praxis samt av samarbete på området finansiella tjänster för att

a)förbättra regleringen av finansiella tjänster,

b)säkerställa ett ändamålsenligt och tillfredsställande skydd av investerare och konsumenter av finansiella tjänster,

c)bidra till det globala finansiella systemets stabilitet och integritet,

d)främja samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter,

e)främja en oberoende och ändamålsenlig tillsyn.

Parterna ska främja konvergens på lagstiftningsområdet med erkända internationella standarder för att säkerställa sunda finansiella system.

KAPITEL 13

Samarbete på området informationssamhället

Artikel 222

Parterna ska främja samarbete om utvecklingen av informationssamhället till förmån för allmänheten och företagen genom att göra informations- och kommunikationstekniken (IKT) allmänt tillgänglig och genom en högre kvalitet på tjänsterna till överkomliga priser. Samarbetet ska syfta till att främja utvecklingen av konkurrensen och öppenheten inom IKT-marknaderna och uppmuntra investeringar inom denna sektor.

Artikel 223

Samarbetet ska bland annat omfatta utbyte av information och bästa praxis om genomförandet av initiativ för informationssamhället, med särskild inriktning på

a)utveckling av ett effektivt regelverk för IKT-sektorn,

b)främjande av tillgång till bredband,

c)utveckling av kompatibla elektroniska tjänster,

d)säkerställande av uppgiftsskydd, och

e)utveckling av roamingtjänster.

108

      Prop. 2015/16:112
      Bilaga
L 29/96   Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
SV
         
    Artikel 224    

Parterna ska främja samarbetet mellan tillsynsmyndigheter på IKT-området, också i fråga om elektronisk kommunikation, i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan.

KAPITEL 14

Samarbete på området turism

Artikel 225

Parterna ska samarbeta på turismområdet för att stärka utvecklingen av en konkurrenskraftig och hållbar turistnäring som en drivkraft för ekonomisk tillväxt, egenmakt, sysselsättning och utbyte inom turismsektorn.

Artikel 226

Samarbetet ska bygga på följande principer:

a)Respekt för de lokala samhällenas integritet och intressen, särskilt i landsbygdsområden.

b)Vikten av att bevara det kulturella och historiska arvet.

c)Ett positivt samspel mellan turism och bevarande av miljön.

Artikel 227

Samarbetet ska inriktas på följande frågor:

a)Utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt know-how, inbegripet om innovativ teknik.

b)Inrättande av strategiska partnerskap mellan offentliga och privata intressenter och de lokala samhällenas intressenter för att stödja en hållbar utveckling av turismen.

c)Främjande och utveckling av produkter och marknader, infrastruktur, personalresurser och institutionella strukturer för turism samt kartläggning och undanröjande av hinder för resetjänster.

d)Utveckling och genomförande av effektiv politik och effektiva strategier, inbegripet lämpliga rättsliga, administrativa och finansiella aspekter.

e)Utbildning och kapacitetsuppbyggnad på turismområdet för att förbättra tjänsternas kvalitet.

f)Utveckling och främjande av turism där lokalbefolkningen och andra typer av turism omfattas på ett hållbart sätt.

KAPITEL 15

Samarbete på området jordbruk och landsbygdsutveckling

Artikel 228

Parterna ska samarbeta för att främja jordbruk och landsbygdsutveckling, särskilt genom en gradvis konvergens av politik och lagstiftning.

109

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/97
       

Artikel 229

Samarbetet ska bland annat omfatta följande områden:

a)Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av politiken för jordbruk och landsbygdutveckling.

b)Utbyte av bästa praxis för planering, utvärdering och genomförande av politiken för jordbruk och landsbygdsutveck­ ling.

c)Utbyte av kunskap och bästa praxis när det gäller politik för landsbygdsutveckling för att främja landsbygdsin­ vånarnas sociala och ekonomiska välstånd.

d)Främjande av en modernisering av jordbruksproduktionen och dess hållbarhet.

e)Förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft samt effektiviteten och öppenheten på marknaderna.

f)Utbyte av erfarenheter om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, om riktlinjer för kvalitet samt kontrollmekanismer för dessa, om säkerställande av livsmedelssäkerhet samt om utveckling av produktionen av ekologiska jordbruksprodukter.

g)Kunskapsspridning och främjande av rådgivningsverksamhet för lantbruket.

h)Främjande av samarbete i samband med investeringsprojekt inom jordbruksindustrin, särskilt inom utvecklingen av bokskaps- och växtsektorerna.

i)Utbyte av erfarenheter på politikområden som rör hållbar utveckling av jordbruket samt bearbetning och distribution av jordbruksprodukter.

KAPITEL 16

Samarbete om sysselsättning, arbetsmarknadens parter socialpolitik och lika möjligheter

Artikel 230

Parterna ska främja utvecklingen av dialog och samarbeta för att främja ILO:s agenda för anständigt arbete, sysselsätt­ ningspolitik, levnads- och arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialog mellan arbetsmarknadens parter, socialt skydd, social delaktighet och icke-diskriminering samt rättvis behandling av arbetstagare som bor och arbetar lagligt i den andra parten.

Artikel 231

Parterna ska eftersträva att uppfylla de mål som anges i artikel 230, också genom samarbete och utbyte av praxis inom följande områden:

a)Förbättrad livskvalitet och bättre social miljö.

b)Ökad sociala delaktighet och socialt skyddet för alla arbetstagare och moderninsering av systemen för socialt skydd i fråga om kvalitet, tillgänglighet och finansiell hållbarhet.

c)Fattigdomsminskning och ökad social sammanhållning och stärkt skydd för utsatta personer.

d)Bekämpning av diskrimineringen på området sysselsättning och sociala frågor i enlighet med vardera partens skyldigheter enligt internationella normer och konventioner.

e)Främjande av aktiva arbetsmarknadsåtgärder och effektivisering av arbetsförmedlingarna.

f)Fler och bättre arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor.

g)Bättre levnads- och arbetsvillkor samt skydd av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

110

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/98 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

h)Ökad jämställdhet mellan könen, genom främjande av kvinnors deltagande i det sociala och ekonomiska livet samt säkerställande av lika möjligheter för kvinnor och män inom sysselsättning, utbildning, ekonomi, samhälle och beslutsfattande.

i)Förbättrad kvalitet i arbetsrätten och garantier för ett bättre skydd för arbetstagarna.

j)Stärkt och främjad social dialog bland annat genom ökad kapacitet för arbetsmarknadens parter.

Artikel 232

Parterna bekräftar sina åtaganden att effektivt genomföra gällande ILO-konventioner.

Parterna, som beaktar FN:s ekonomiska och sociala råds ministerdeklaration om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla från 2006, erkänner full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla som en avgörande faktor för hållbar utveckling.

Parterna ska, i linje med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen från 1998, uppmuntra deltagande av alla berörda aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter, i parternas respektive arbete för socialpolitisk utveckling och i samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan enligt detta avtal.

Parterna ska eftersträva att utöka samarbetet om frågor som rör anständiga arbetsförhållanden, sysselsättning och socialpolitik i alla berörda fora och organisationer.

KAPITEL 17

Samarbete på hälsoområdet

Artikel 233

Parterna ska utveckla sitt samarbete inom folkhälsoområdet för att höja nivån på skyddet av människors hälsa och minska ojämlikheten i fråga om hälsa i enlighet med gemensamma hälsovärderingar och -principer och som en förutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Artikel 234

Samarbetet ska inriktas på förebyggande och kontroll av smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, bland annat genom utbyte av hälsoinformation, främjande av strategin för hälsa inom alla politikområden, samarbete med internationella organisationer, särskilt Världshälsoorganisationen, och genom främjande av genomförandet av internationella hälsoavtal, såsom Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll från 2003 och det internationella hälsoreglementet.

AVDELNING V

SAMARBETE PÅ OMRÅDET FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Artikel 235

Rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

I sitt samarbete inom denna avdelning ska parterna fästa särskild vikt vid att främja rättsstatsprincipen, inbegripet rättsväsendets oberoende, tillgången till rättslig prövning och rätt till en rättvis rättegång, samt respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Parterna ska samarbeta för att stärka institutionernas funktion, inbegripet tillämpning av lagföring, rättsskipning, och förebyggande och bekämpning av korruption.

111

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/99
       

Artikel 236

Rättsligt samarbete

Parterna ska utveckla samarbetet på det civilrättsliga och handelsrättsliga området, särskilt när det gäller förhandling, ratificering och genomförande av relevanta multilaterala konventioner om civilrättsligt samarbete, särskilt konventionerna från Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Parterna ska stärka samarbetet på det straffrättsliga området, bland annat i frågor om ömsesidig rättslig hjälp. Detta kan, när så är lämpligt och med förbehåll för tillämpliga förfaranden, inbegripa Republiken Kazakstans anslutning till och genomförande av Europarådets konventioner i straffrättsliga förfaranden, genomförande av FN:s relevanta internationella instrument och samarbetet med Eurojust.

Artikel 237

Skydd av personuppgifter

Parterna ska, genom utbyte av bästa praxis och erfarenhet, samarbeta för att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter, med beaktande av europeiska och internationella rättsliga instrument och normer.

Detta kan, när så är lämpligt och med förbehåll för tillämpliga förfaranden, inbegripa Republiken Kazakstans anslutning till och genomförande av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter och tilläggsprotokollet till detta.

Artikel 238

Samarbete om migration, asyl och gränsförvaltning

1.Parterna bekräftar den vikt som de fäster vid hantering av migrationsströmmar. Samarbetet ska grunda sig på samråd mellan parterna, och ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.

2.Inom ramen för samarbetet för att förhindra och bekämpa irreguljär migration är parterna eniga om följande:

a)Republiken Kazakstan ska återta kazakiska medborgare som irreguljärt befinner sig på någon av Europeiska unionens medlemsstaters territorium på denna medlemsstats begäran och utan oskäligt dröjsmål.

b)Europeiska unionens medlemsstater ska återta EU-medborgare som irreguljärt befinner sig på Republiken Kazakstans territorium på begäran av den senare och utan oskäligt dröjsmål.

3.Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kazakstan ska, utan ytterligare formaliteter utöver dem som avses i denna artikel och utan oskäligt dröjsmål, förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar för de ändamål som avses i punkt 2. Om den person som ska återtas saknar identitetshandlingar eller andra bevis på sin nationalitet, ska de behöriga diplomatiska och konsulära representationerna för den berörda medlemsstaten eller Republiken Kazakstan, på begäran av Republiken Kazakstan eller medlemsstaten i Europeiska unionen, vidta åtgärder för att utan vidare formaliteter och utan oskäligt dröjsmål intervjua personen i syfte att fastställa dennas medborgarskap.

4.Parterna är överens om att inleda en omfattande dialog om migrationsrelaterade frågor i enlighet med den övergripande strategin för migration och rörlighet, bland annat i syfte att överväga eventuella förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan om reglering av de särskilda skyldigheterna för medlemsstaterna i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan om återtagande, inbegripet en skyldighet att återta andra länders medborgare och statslösa personer, samt i syfte att överväga möjligheten att parallellt förhandla om parallellt av ett avtal om viseringslättnader för medborgare i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan.

112

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/100 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 239

Konsulärt skydd

Republiken Kazakstan samtycker till att diplomatiska och konsulära myndigheter som representerar någon av Europeiska unionens medlemsstater i Republiken Kazakstan ska erbjuda varje medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen som saknar en tillgänglig fast representation i Republiken Kazakstan skydd på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten i Europeiska unionen.

Artikel 240

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella sektorer och andra berörda sektorer används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism i enlighet med de internationella normerna för kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism som antagits av arbetsgruppen för finansiella åtgärder. Samarbetet omfattar återkrävande, beslagtagande, förverkande och återlämnande av tillgångar eller medel som härrör från vinning av brott.

Samarbetet ska möjliggöra utbyte av relevanta upplysningar inom ramen för parternas respektive lagstiftning och internationella åtaganden.

Artikel 241

Olaglig narkotika

Parterna ska samarbeta om en balanserad och integrerad strategi för narkotikafrågor, särskilt om frågor om olaglig handel med narkotika, psykotropa ämnen och deras prekursorer. Målet för narkotikapolitiken och de åtgärder som vidtas inom dess ram ska vara att, genom bättre samordning och ökat samarbete mellan de behöriga myndigheterna, stärka strukturerna för att bekämpa tillgången till och efterfrågan på narkotika och psykotropa ämnen och deras prekursorer i syfte att minska handeln med, utbudet av och efterfrågan på olaglig narkotika samt att förbättra förebyggande åtgärder, behandling och rehabilitering, med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Syftet med samarbetet är också att minska narkotikarelaterade skador, bekämpa framställningen och användningen av syntetiska droger och att faktiskt förhindra spridningen av narkotiska prekursorer som används för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen.

Parterna ska komma överens om hur samarbetet ska genomföras för att dessa mål ska kunna uppnås. Åtgärderna ska grunda sig på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med såväl berörda internationella konventioner och instrument samt handlingsplanen om narkotikafrågor EU-Centralasien.

Artikel 242

Kampen mot organiserad och gränsöverskridande brottslighet och korruption

Parterna ska samarbeta för att förebygga och bekämpa alla former av organiserad, ekonomisk, finansiell och gränsöver­ skridande brottslighet, inbegripet människosmuggling och människohandel, olaglig narkotikahandel, vapenhandel, förskingring, bedrägeri, förfalskning, förfalskningar av dokument samt offentlig och privat korruption genom att till fullo fullgöra sina nuvarande internationella skyldigheter på detta område.

Parterna ska främja en ökning av det bilaterala, regionala och internationella samarbetet mellan de rättsvårdande organen, bland annat genom utbyte av bästa praxis och eventuellt samarbete med Europeiska unionens organ.

113

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/101
       

Parterna åtar sig att på ett verkningsfullt sätt genomföra relevanta internationella standarder, särskilt de som anges i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) från 2000 och dess tre protokoll samt i FN:s konvention mot korruption från 2003. Samarbetet kan, när så är lämpligt och med förbehåll för tillämpliga förfaranden, inbegripa Republiken Kazakstans anslutning till och genomförande av Europarådets relevanta instrument om förebyggande och bekämpning av korruption.

Artikel 243

Kampen mot it-brottsligheten

Parterna ska, bland annat genom utbyte av bästa praxis, stärka samarbetet för att förebygga och bekämpa brottsliga handlingar som begås genom utnyttjande av elektroniska kommunikationsnät och informationssystem eller som riktas mot sådana nät eller system.

AVDELNING VI

ANDRA SAMARBETSOMRÅDEN

KAPITEL 1

Samarbete om utbildning

Artikel 244

Parterna ska samarbeta på utbildningsområdet i syfte att främja moderniseringen av utbildningssystemen i Republiken Kazakstan och konvergens med politik och praxis i Europeiska unionen. Parterna ska samarbeta för att främja livslångt lärande samt uppmuntra samarbete och öppenhet på alla utbildningsnivåer. Parterna ska vidare lägga vikt vid åtgärder som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete, rörlighet för studenter, akademisk och administrativ personal, forskare och ungdomar liksom utbyte av information och erfarenheter.

Parterna ska främja enhetlig samordning av verksamhet inom utbildningssystemet i enlighet med europeiska och internationella normer och bästa praxis.

KAPITEL 2

Samarbete på kulturområdet

Artikel 245

Parterna ska främja kulturellt samarbete som respekterar den kulturella mångfalden i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om varandras kulturer.

Parterna ska eftersträva att vidta lämpliga åtgärder för att främja det kulturella utbytet och uppmuntra gemensamma initiativ på olika kulturområden.

Parterna ska samråda och utveckla ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete inom ramen för multilaterala internationella fördrag och internationella organisationer, såsom Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). Parterna ska också utbyta åsikter om den kulturella mångfalden, bland annat för att främja principerna i Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden bland kulturyttringar från 2005 och genomföra projekt inom ramen för det internationella decenniet för närmande mellan kulturer 2013–2022, som utropats av FN:s generalförsamling.

Parterna ska främja gemensam verksamhet och gemensamma program och planer samt utbyte av bästa praxis på området utbildning och kapacitetsuppbyggnad för konstnärer och kulturarbetare och organisationer.

114

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/102 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

KAPITEL 3

Samarbete på området forskning och innovation

Artikel 246

Parterna ska främja samarbete

a)på alla områden inom civil forskning samt vetenskaplig och teknisk utveckling på grundval av principen om ömsesidig nytta och under förutsättning att immateriella rättigheter skyddas på ett lämpligt och verkningsfullt sätt, och

b)för att främja innovationsutveckling.

Artikel 247

Samarbetet ska omfatta

a)politisk dialog och utbyte av vetenskaplig och teknisk information,

b)utbyte av information och bästa praxis avseende innovation och kommersiellt utnyttjande av forskning och utveckling, inbegripet instrument till stöd för teknikbaserade nystartade företag, klusterutveckling och tillgång till finansiering,

c)underlättande av adekvat tillträde till vardera partens respektive program för forskning och innovation,

d)en ökning av forskningskapaciteten inom forskningsenheter i Republiken Kazakstan och underlätta deras deltagande i ramprogrammet för forskning och innovation i Europeiska unionen och i andra möjliga initiativ som finansieras av EU,

e)utveckling och främjande av gemensamma projekt för forskning och innovation,

f)främjande av kommersialisering av resultat från gemensamma forsknings- och innovationsprojekt,

g)underlättande av att ny teknik ges tillträde till parternas inhemska marknader,

h)genomförande av fortbildningsverksamhet och rörlighetsprogram för vetenskapsmän, forskare och annan personal som deltar i forskning och innovation i båda parterna,

i)underlättande, inom ramen för gällande lagstiftning, av den fria rörligheten för de forskare som deltar i verksamhet som omfattas av detta avtal och de gränsöverskridande transporter av varor som är avsedda för användning i sådan verksamhet,

j)andra former av samarbete på området forskning och innovation, inbegripet genom regionala strategier och initiativ, på grundval av en ömsesidig överenskommelse mellan partena.

Artikel 248

För att genomföra det samarbete som avses i artikel 247, bör man eftersträva synergier med regional och annan verksamhet som bedrivs inom ramen för det finansiella samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan enligt artiklarna 261 och 262.

KAPITEL 4

Samarbete på mediaområdet och det audiovisuella området

Artikel 249

Parterna ska främja samarbete på mediaområdet och det audiovisuella området, bland annat genom utbyte av information och utbildning för journalister och andra yrkesverksamma inom media, film och den audiovisuella sektorn.

115

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/103
       

Artikel 250

Parterna ska utbyta information och bästa praxis för att främja oberoende och professionella medier, som bygger på de normer vilka fastställs i tillämpliga internationella konventioner, bland annat från Unesco och, i förekommande fall, av Europarådet.

KAPITEL 5

Samarbete med det civila samhället

Artikel 251

Parterna ska fortsätta och stärka dialogen genom möten och samråd samt samarbeta om det civila samhällets roll, med inriktning på följande mål:

a)Stärka kontakterna och utbyta information och erfarenheter mellan alla sektorer inom det civila samhället i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan; göra det möjligt för företrädare för det civila samhället i en part att bekanta sig med ytterligare processer för samråd och dialog med offentliga institutioner och arbetsmarknadens parter som används av den andra parten, särskilt i syfte att ytterligare inbegripa det civila samhället i den politiska beslutsprocessen.

b)Sörja för att det civila samhället är delaktigt i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan, särskilt vid genomförandet av detta avtal.

c)Uppmuntra till ökad kapacitetsuppbyggnad, oberoende och öppenhet i det civila samhället samt stödja dess roll i parternas ekonomiska, sociala och politiska utveckling.

Parterna ska stödja utvecklingen av förbindelser mellan icke-statliga organisationer från Europeiska unionen och Republiken Kazakstan.

Parterna ska stödja de institutioner och icke-statliga organisationer som är aktiva på området mänskliga rättigheter. Parterna ska utbyta alla relevanta uppgifter om samarbetsprogram, formellt och regelbundet, minst en gång om året.

KAPITEL 6

Samarbete på området idrott och fysisk aktivitet

Artikel 252

Parterna ska främja samarbete på området idrott och fysisk aktivitet för att bidra till att utveckla en hälsosam livsstil inom alla åldersgrupper, främja idrottens sociala funktioner och fostrande värderingar samt bekämpa hot mot idrotten, t. ex. dopning, rasism och våld. Samarbetet ska särskilt omfatta informationsutbyte och god praxis.

KAPITEL 7

SAmarbete på området civilskydd

Artikel 253

Parterna erkänner behovet av att hantera risken för både inhemska och globala naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan.

116

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/104 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

För att öka motståndskraften i sina samhällen och i infrastrukturen, bekräftar parterna sin avsikt att förbättra förebyggande, mildring, beredskap och insatser för att hantera naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan och för att samarbeta på bilateral och multilateral politisk nivå för att förbättra resultaten av den globala katastrofrisk­ hanteringen.

Förutsatt att tillräckliga resurser finns, ska samarbetet stödja följande:

a)Samverkan mellan behöriga organ, andra organisationer och personer som verkar på civilskyddsområdet.

b)Samordning av ömsesidigt bistånd vid katastrofer, om så begärs.

c)Utbyte av erfarenheter när det gäller att öka befolkningens medvetenhet om katastrofberedskap.

d)Fortbildning, omskolning, kompetenshöjande insatser och specialiserad utbildning på civilskyddsområdet och vid användning av förvarningsmekanismer.

KAPITEL 8

Samarbete om rymdverksamhet

Artikel 254

I tillämpliga fall ska parterna främja långsiktigt samarbete på områdena civil rymdforskning och civil utveckling i rymden. De ska ägna särskild uppmärksamhet åt initiativ med inriktning på att komplettera varandras respektive rymdverksamhet.

Artikel 255

Parterna får samarbeta på områdena satellitnavigation, jordobservation, rymdforskning och andra områden i enlighet med parternas intressen.

KAPITEL 9

Samarbete på området konsumentskdd

Artikel 256

Parterna ska samarbeta för att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet och för att uppnå förenlighet mellan deras konsumentskyddssystem.

Samarbetet kan i tillämpliga fall omfatta följande:

a)Utbyte av bästa praxis på området, bland annat produktkvalitet och säkerhetskrav och införande av ett system för marknadsövervakning och en mekanism för informationsutbyte.

b)Främjande av erfarenhetsutbyte om konsumentskyddssystem, bland annat om konsumentlagstiftningen och dess genomförande, produktsäkerhet för konsumenter, ökad medvetenhet och delaktighet bland konsumenter samt prövningsmöjligheter för konsumenter.

c)Tillhandahållande av fortbildning av tjänstemän inom förvaltningen och andra företrädare för konsumentintressen.

d)Främjande av uppbyggnad av oberoende konsumentorganisationer och kontakter mellan företrädare för konsumenter.

117

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/105
       

KAPITEL 10

Regionalt samarbete

Artikel 257

Parterna ska verka för ömsesidig förståelse och bilateralt samarbete på det regionalpolitika området med målet att förbättra levnadsvillkoren och öka samtliga regioners deltagande i parternas sociala och ekonomiska utveckling.

Artikel 258

Parterna ska, i enlighet med gällande internationella avtal och överenskommelser, stödja och stärka lokala och regionala myndigheters medverkan i det regionala samarbetet, dels för att utveckla kapacitetsfrämjande åtgärder, dels för att främja ett stärkande av regionala ekonomiska nätverk och företagsnätverk.

Artikel 259

Parterna ska stärka och uppmuntra utvecklingen av de delar som avser regionalt samarbete inom de områden som omfattas av detta avtal, bland annat transport, energi, kommunikationsnät, kultur, utbildning, forskning, turism, vattenresurser och miljö, civilskydd och andra områden som har betydelse för det regionala samarbetet.

KAPITEL 11

Samarbete på civilförvaltningens område

Artikel 260

1.Parterna ska underlätta utbyte av erfarenhet och kunskap vid genomförandet av internationell bästa praxis inom den offentliga förvaltningen och civilförvaltningen och i samband med kapacitetsuppbyggnad för offentligt anställda och deras professionella utveckling och fortbildning.

2.Parterna ska främja dialog om åtgärder för att förbättra kvaliteten på offentliga tjänster och på gemensamma insatser för att främja multilateralt samarbete inom ramen för den regionala plattformen för civilförvaltning i Republiken Kazakstan.

3.Parterna ska samarbeta inom den ram som avses i punkt 2, bland annat genom att underlätta

a)utbyte av experter,

b)anordnande av seminarier, och

c)anordnande av fortbildning.

AVDELNING VII

EKONOMISKT OCH TEKNISKT SAMARBETE

Artikel 261

Parterna ska både fortsätta och intensifiera det nuvarande ekonomiska och tekniska samarbetet med hjälp av omfattande partnerskap och på grundval av principerna om gemensamt intresse, ömsesidighet, öppenhet, förutsägbarhet och ömsesidigt skydd av parternas intressen.

För att uppnå målen i detta avtal kan Republiken Kazakstan erhålla ekonomiskt stöd från Europeiska unionen i form av bidrag och lån, möjligen i samarbete med Europeiska investeringsbanken och andra internationella finansinstitut.

118

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/106 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Ekonomiskt stöd kan ges i enlighet med de relevanta förordningarna om Europeiska unionens fleråriga budgetram (1), särskilt i form av expertutbyten, genomförande av undersökningar, anordnande av fora, konferenser, seminarier och fortbildningskurser samt stipendier till stöd för utarbetande och genomförande av program och projekt. Budgetför­ ordningen (2) och dess tillämpningsföreskrifter (3) ska tillämpas på finansiering av Europeiska unionen.

Det ekonomiska stödet ska grunda sig på årliga handlingsprogram som upprättas av Europeiska unionen efter samråd med Republiken Kazakstan.

Europeiska unionen och Republiken Kazakstan kan medfinansiera program och projekt. Parterna ska samordna program och projekt för ekonomiskt och tekniskt samarbete samt utbyta information om alla källor till stöd.

Biståndseffektivitet, i enlighet med OECD:s Parisdeklaration om biståndseffektivitet, Europeiska unionens Backbone Strategy on Reforming Technical Cooperation, Europeiska revisionsrättens rapporter och erfarenheterna från genomförda och pågående samarbetsprogram i Republiken Kazakstan, ska ligga till grund för utbetalning av ekonomiskt stöd från Europeiska unionen till Republiken Kazakstan.

Artikel 262

Parterna ska genomföra det finansiella och tekniska stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och samarbeta för att skydda EU:s och Republiken Kazakstans ekonomiska intressen. Parterna ska vidta verkningsfulla åtgärder för att förebygga och bekämpa oegentligheter (4), bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet till nackdel för Europeiska unionens budget och Republiken Kazakstans budget genom ömsesidigt juridiskt och annat bistånd på de områden som omfattas av detta avtal.

Alla andra avtal eller finansieringsinstrument som kan komma att ingås mellan parterna under genomförandet av detta avtal ska innehålla specifika klausuler om ekonomiskt samarbete som inbegriper inspektioner och kontroller på plats.

Artikel 263

För att optimalt utnyttja tillgängliga resurser, ska parterna åta sig att säkerställa att Europeiska unionens bidrag ges i nära samordning med bidrag från andra källor, tredjeländer och internationella finansinstitut.

Artikel 264

Förebyggande

Parterna ska regelbundet kontrollera att sådana insatser som finansieras med medel från Europeiska unionen och som samfinansieras med medel från Republiken Kazakstan genomförts på ett korrekt sätt samt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oegentligheter, bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar Europeiska unionens medel och Republiken Kazakstans medel för medfinansiering. Parterna ska underrätta varandra om eventuella förebyggande åtgärder som vidtagits.

(1) Särskilt Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsin­ strument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44) och förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 mars 2014 om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument

för finansiering av yttre åtgärder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 95).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens

allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets

och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1). (4) Som framgår av definitionen i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska

gemenskapernas finansiella intressen innebär oegentlighet varje överträdelse av en bestämmelse i Europeiska unionens lagstiftning, detta avtal eller därav följande överenskommelser och avtal, som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för EU:s allmänna budget eller budgetar som EU förvaltar, antingen genom en otillbörlig utgift eller genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som uppbärs direkt för EU:s räkning.

119

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/107
       

Artikel 265

Kommunikation

Parterna ska underrätta varandra, och i synnerhet meddela Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan, om misstänkta eller faktiska fall av bedrägeri, korruption eller andra oegentligheter i samband med genomförandet av Europeiska unionens medel och Republiken Kazakstans medel för medfinansiering.

Parterna ska underrätta varandra om alla åtgärder som vidtagits med avseende på denna artikel.

Artikel 266

Kontroller på plats

Inspektioner på plats av ekonomiskt bistånd från Europeiska unionen ska förberedas och utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i nära samarbete med de behöriga myndigheterna i Republiken Kazakstan och i enlighet med Republiken Kazakstans lagstiftning.

Inom ramen för detta avtal ska Europeiska byrån för bedrägeribekämpning vara bemyndigad att utföra inspektioner på plats för att skydda EU:s finansiella intressen i enlighet i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (1) och Europapar­ lamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (2).

Artikel 267

Utredning och lagföring

Republiken Kazakstans behöriga organ ska i enlighet med Republiken Kazakstans lagstiftning utreda och lagföra misstänkta och faktiska fall av bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar Europeiska unionens medel och Republiken Kazakstans medfinansieringsmedel. I tillämpliga fall, och efter en formell begäran, får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning bistå Republiken Kazakstans behöriga myndigheter i detta arbete.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELL RAM

Artikel 268

Samarbetsrådet

1. Härmed inrättas samarbetsrådet. Rådet ska övervaka och regelbundet se över genomförandet av detta avtal. Det ska sammanträda på ministernivå en gång om året. Det ska pröva alla viktiga frågor som uppkommer inom ramen för detta avtal och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse när det gäller uppnående av målen i avtal.

(1) Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som Europeiska kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

(EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

120

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/108 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.För att uppnå målen i detta avtal ska samarbetsrådet fatta beslut inom avtalets tillämpningsområde i de fall som föreskrivs i avtalet. Sådana beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder som för att genomföra dem. Samarbetsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer genom överenskommelse mellan parterna sedan respektive interna förfaranden har slutförts.

3.Samarbetsrådet ska ha befogenhet att, grundat på samsyn mellan parterna, uppdatera eller ändra bilagorna till detta avtal, dock utan att detta påverkar tillämpningen av eventuella särskilda bestämmelser i avdelning III (Handel och affärsverksamhet).

4.Samarbetsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter till samarbetskommittén, inbegripet befogenheten att fatta bindande beslut.

5.Samarbetsrådet ska bestå av företrädare för parterna.

6.Ordförandeskapet i samarbetsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska unionen och en företrädare för Republiken Kazakstan.

7.Samarbetsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning.

8.Båda parter får, i enlighet med artikel 278, hänskjuta tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till samarbetsrådet.

Artikel 269

Samarbetskommittén och specialiserade underkommittéer

1.Härmed inrättas en samarbetskommitté. Den ska biträda samarbetsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter.

2.Samarbetskommittén ska bestå av företrädare för båda parterna, som i princip ska representera högre tjänstemannanivå.

3.Ordförandeskapet i samarbetskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för Republiken Kazakstan.

4.Samarbetskommittén ska ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal och inom de områden där samarbetsrådet har delegerat befogenheter till den. Dessa beslut ska vara bindande för de parter som ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för deras genomförande. Samarbetskommittén ska anta sina beslut genom överenskommelse mellan parterna sedan respektive interna förfaranden slutförts. Dess ansvarsområden ska omfatta förberedelserna inför samarbetsrådets möten.

5.Samarbetskommittén får sammanträda i en särskild sammansättning för att hantera alla relevanta frågor som har samband med avdelning III (Handel och affärsverksamhet).

6.Samarbetsrådet får besluta att inrätta specialiserade underkommittéer eller andra organ som kan biträda det i dess arbete och ska fastställa dessa underkommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och arbetssätt.

7.I sin arbetsordning ska samarbetsrådet fastställa uppgifter och arbetssätt för samarbetskommittén och de underkommittéer eller organ som inrättas av samarbetsrådet..

Artikel 270

Parlamentarisk samarbetskommitté

1. Härmed inrättas den parlamentariska samarbetskommittén. Den ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och ledamöter av Republiken Kazakstans parlament, å andra sidan, och ska vara ett forum för dem där de kan mötas och utbyta åsikter. Den ska sammanträda med de intervall som den själv bestämmer.

121

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/109
       

2.Verksamheten i den parlamentariska samarbetskommittén ska syfta till att utveckla ömsesidigt fördelaktigt och effektiva parlamentariskt samarbete mellan Europaparlamentet och Republiken Kazakstans parlament.

3.Den parlamentariska samarbetskommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.Ordförandeskapet i den parlamentariska samarbetskommittén ska omväxlande innehas av Europaparlamentet och Republiken Kazakstans parlament i enlighet med de bestämmelser som ska fastställas i dess arbetsordning.

5.Den parlamentariska samarbetskommittén får begära att samarbetsrådet lämnar den alla uppgifter om genomförandet av detta avtal, och samarbetsrådet ska då tillhandahålla kommittén de begärda uppgifterna.

6.Den parlamentariska samarbetskommittén ska underrättas om samarbetsrådets beslut och rekommendationer.

7.Den parlamentariska samarbetskommittén får lämna rekommendationer till samarbetsrådet.

AVDELNING IX

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 271

Tillgång till domstolar och administrativa organ

Inom tillämpningsområdet för detta avtal åtar sig vardera parten att säkerställa att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan diskriminering och på liknande villkor som deras egna fysiska och juridiska personer, har tillgång till deras behöriga domstolar och administrativa organ för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.

Artikel 272

Delegering av behörighet

Om inte annat anges i detta avtal, ska vardera parten säkerställa att en person som på någon förvaltningsnivå har delegerats rättsliga, administrativa eller andra statliga myndighetsbefogenheter av en part, exempelvis befogenheten att utfärda import- eller exportlicenser eller tillstånd för annan ekonomisk verksamhet, att godkänna handelstransaktioner eller införa kvoter, avgifter eller andra pålagor, agerar, vid utövandet av denna behörighet,i enlighet med den partens förpliktelser enligt detta avtal.

Artikel 273

Restriktioner på grund av problem med betalningsbalansen och externa finansiella svårigheter

1.Om en part har allvarliga problem med betalningsbalansen eller externa finansiella svårigheter, eller om det finns en risk för sådana, kan den anta eller bibehålla skyddsåtgärder eller restriktiva åtgärder som påverkar kapitalrörelser, betalningar eller transfereringar.

2.De åtgärder som avses i punkt 1 ska

a)inte innebära att en part behandlas mindre förmånligt i likadana situationer än ett land som inte är part i avtalet,

b)i tillämpliga delar vara förenliga med artiklarna i avtalet om Internationella valutafonden,

122

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/110 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

c)inte orsaka onödig skada för den andra partens kommersiella, ekonomiska och finansiella intressen,

d)vara tillfälliga och gradvis avvecklas allt eftersom den situation som anges i punkt 1 förbättras.

3.I fråga om handel med varor får en part vidta eller bibehålla restriktiva åtgärder till skydd för sin betalningsbalans eller ställning i förhållande till det externa finansiella läget. Sådana åtgärder ska stämma överens med Gatt 1994 och överenskommelsen om bestämmelser om betalningsbalansen i Gatt 1994.

4.I fråga om handel med varor får en part vidta restriktiva åtgärder till skydd för sin betalningsbalans eller ställning i förhållande till det externa finansiella läget. Sådana åtgärder ska vara förenliga med Gats.

5.Den part som upprätthåller eller inför sådana begränsningar som avses i punkterna 1 och 2 ska omedelbart anmäla detta till den andra parten och snarast möjligt ange en tidsplan för upphävandet av dem.

6.Om begränsningar införs eller upprätthålls med stöd i denna artikel, ska samråd omgående äga rum i samarbets­ kommittén, om sådana samråd inte äger rum på annat sätt utanför detta avtals tillämpningsområde.

7.Vid samråden ska en bedömning göras av betalningsbalansen eller de externa finansiella svårigheter som lett till de berörda åtgärderna, med beaktande av bland annat följande faktorer:

a)Svårigheternas art och komplexitet.

b)Den externa ekonomiska situationen och handelssituationen.

c)Alternativa korrigerande åtgärder som kan vidtas.

8.Vid samrådet ska frågan om huruvida begränsningarna är förenliga med punkterna 1 och 2 tas upp.

9.Vid sådana överläggningar ska samtliga uppgifter av statistisk natur och andra faktauppgifter från Internationella valutafonden rörande valutor, valutareserver och betalningsbalans godtas av parterna, och slutsatserna ska grundas på Internationella valutafondens bedömning av betalningsbalansen och det externa finansiella läget för den berörda parten.

Artikel 274

Åtgärder i samband med väsentliga säkerhetsintressen

Inget i detta avtal ska tolkas

a)så att det innebär en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga säkerhets­ intressen på spel,

b)så att det hindrar en part från att vidta en åtgärd som den anser nödvändig för att skydda sina väsentliga säkerhets­ intressen, där åtgärden

i)rör tillverkning av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel,

ii)avser ekonomisk verksamhet som utövas direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,

iii)avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas,

iv)avser offentlig upphandling som är absolut nödvändig för säkerhets- eller försvarssyften, eller

v)vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna, eller

c)som ett hinder för en part att vidta åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som parten åtagit sig i syfte att bevara internationell fred och säkerhet.

123

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/111
       

Artikel 275

Icke-diskriminering

1. På de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av någon särbestämmelse i detta får

a)de förfaranden som Republiken Kazakstan tillämpar med avseende på Europeiska unionen och dess medlemsstater inte leda till att Europeiska unionens medlemsstater eller deras fysiska eller juridiska personer diskrimineras,

b)de förfaranden som Europeiska unionen eller medlemsstaterna tillämpar med avseende på Republiken Kazakstan inte leda till diskriminering av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan.

2.Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare som har olika bostadsort.

Artikel 276

Skatter

1.Detta avtal ska gälla skatteåtgärder endast om det är en förutsättning för att bestämmelserna i detta avtal kan tillämpas.

2.Inget i detta avtal ska tolkas så, att det hindrar parterna från att anta eller sätta i kraft åtgärder som syftar till att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande i enlighet med skattebestämmelserna i avtal om undvikande av dubbelbe­ skattning, andra skattearrangemang eller inhemsk skattelagstiftning.

Artikel 277

Fullgörande av skyldigheter

1.Parterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De ska säkerställa att målen i avtalet uppnås.

2.Parterna ska, på begäran av någondera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om avtalets tolkning eller tillämpning eller andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.Vardera parten ska till samarbetsrådet hänskjuta eventuella tvister i samband med tolkningen eller genomförandet i god tro av detta avtal i enlighet med artikel 278.

4.Samarbetsrådet får bilägga en tvist i enlighet med artikel 278 och genom bindande beslut.

Artikel 278

Tvistlösning

1. Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning eller tillämpning ska endera parten lämna in en formell begäran till den andra parten och till samarbetsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Genom undantag ska tvister som rör tolkningen eller genomförandet av avdelning III (Handel och affärsverksamhet) uteslutande regleras genom kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och affärsverksamhet).

124

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/112 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

2.Parterna ska eftersträva att lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i samarbetskommittén i den mening som avses i artikel 268 i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning så snart som möjligt. Samråd om en tvist kan också genomföras vid vilket som helst av de sammanträden som hålls i samarbetskommittén eller någon annan underkommitté som inrättats på grundval av artikel 269, efter överenskommelse mellan parterna eller på begäran av någon av parterna. Samråd får också äga rum i skriftlig form.

3.Parterna ska förse samarbetsrådet, samarbetskommittén och övriga relevanta underkommittéer eller organ med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen.

4.En tvist ska anses vara löst när samarbetsrådet har fattat ett bindande beslut om att lösa frågan på det sätt som föreskrivs i artikel 277 eller när det har förklarat att tvisten är slut.

5.All information som lämnas ut under samrådet ska förbli konfidentiell.

Artikel 279

Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte fullgörs

1.Om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter den dag då en formell begäran om tvistlösning anmäldes enligt artikel 278 och om den klagande parten anser att den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal, kan den klagande parten vidta lämpliga åtgärder, förutom i fall av tvister om tolkningen eller genomförandet av avdelning III (Handel och affärsverksamhet).

2.Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska en part omedelbart få vidta lämpliga åtgärder beträffande detta avtal i enlighet med folkrättens regler om det föreligger

a)uppsägning av detta avtal som inte sanktioneras av den internationella rättens allmänna bestämmelser i den mening som avses i artikel 60.3 i Wienkonventionen från 1969 om traktaträtten, eller

b)en överträdelse från den andra partens sida av någon av de väsentliga delar i avtalet som anges i artiklarna 1 och 11 i detta avtal.

I dessa fall ska den lämpliga åtgärden omedelbart anmälas till den andra parten. På begäran av den andra parten ska det hållas samråd, under en period av högst 20 dagar. Efter denna period ska åtgärden tillämpas.

3. Vid valet av lämpliga åtgärder ska sådana åtgärder som i så liten utsträckning som möjligt stör tillämpningen av detta avtal prioriteras, och åtgärderna ska stå i proportion till underlåtenhetens natur och allvar. Dessa åtgärder ska omedelbart anmälas till samarbetsrådet och bli föremål för samråd, under vilket vardera parten har rätt att undanröja överträdelsen i fråga.

Artikel 280

Allmänhetens tillgång till officiella handlingar

Bestämmelserna i detta avtal ska inte påverka tillämpningen av parternas relevanta lagar och andra författningar om allmänhetens tillgång till officiella handlingar.

Artikel 281

Ikraftträdande, provisorisk tillämpning, varaktighet och uppsägning

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna till generalsekre­ tariatet vid Europeiska unionens råd genom diplomatiska kanaler anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

125

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/113
       

2.Om inte annat anges däri ska avdelning III (Handel och affärsverksamhet) tillämpas från och med dagen för ikraftträdande som avses i punkt 1, under förutsättning att Republiken Kazakstan har blivit medlem av WTO före denna dag. Om Republiken Kazakstan blir medlem av WTO efter den dag då detta avtal träder i kraft, ska avdelning III (Handel och affärsverksamhet), om inte annat anges däri, tillämpas från och med den dag då Republiken Kazakstan har blivit medlem av WTO.

3.Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får Europeiska unionen och Republiken Kazakstan tillämpa detta avtal provisoriskt, helt eller delvis, i enlighet med deras respektive tillämpliga interna förfaranden och lagar.

4.Den provisoriska tillämpningen börjar den första dagen i den första månaden efter den dag då

a)Europeiska unionen har underrättat Republiken Kazakstan om att de nödvändiga förfarandena har slutförts, med angivande av vilka delar av detta avtal som ska tillämpas provisoriskt, och

b)Republiken Kazakstan har meddelat Europeiska unionen att detta avtal har ratificerats.

5.Om inte annat anges däri ska avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal tillämpas provisoriskt från och med den dag då dess provisoriska tillämpning som avses i punkt 4 inleds, under förutsättning att Republiken Kazakstan har blivit medlem av WTO före den dagen. Om Republiken Kazakstan blir medlem av WTO efter den dag då detta avtal provisoriskt börjar tillämpas men innan det träder i kraft, ska avdelning III (Handel och affärsverksamhet), om inte annat anges däri, tillämpas provisoriskt från och med den dag då Republiken Kazakstan har blivit medlem av WTO.

6.I de berörda bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dess bilagor och protokoll, ska alla hänvisningar i sådana bestämmelser till ”dagen för detta avtals ikraftträdande” också anses hänvisa till den dag från och med vilken detta avtal tillämpas provisoriskt i enlighet med punkterna 4 och 5.

7.Vid det här avtalets ikraftträdande ska avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den

23januari 1995 och trädde i kraft den 1 juli 1999 uppphöra att gälla.

Under den period då avtalet tillämpas provisoriskt ska de bestämmelser i det avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 23 januari 1995 och trädde i kraft den 1 juli 1999, som inte omfattas av den provisoriska tillämpningen av detta avtal, fortsätta att gälla.

8.Detta avtal ersätter det avtal som avses i punkt 7. Hänvisningar till det avtalet i alla andra avtal mellan parterna ska anses som hänvisningar till detta avtal.

9.Detta avtal ingås för obegränsad tid, med möjlighet till uppsägning efter anmälan av endera parten genom skriftlig anmälan till den andra parten genom diplomatiska kanaler. Uppsägningen får verkan sex månader efter det att en part mottagit anmälan om uppsägning av detta avtal. En sådan uppsägning ska inte påverka pågående projekt som inletts inom ramen för detta avtal innan anmälan om uppsägning togs emot.

10.Endera parten får säga upp den provisoriska tillämpningen genom skriftlig anmälan till den andra parten genom diplomatiska kanaler. Uppsägningen ska träda i kraft sex månader efter det att en part mottagit anmälan att säga upp detta avtal. Uppsägningen ska inte påverka pågående projekt som inletts inom ramen för detta avtal innan anmälan om uppsägning togs emot.

Artikel 282

Befintliga avtal mellan parterna på de särskilda samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt detta avtal och ska utgöra en del av en gemensam institutionell ram.

126

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/114 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 283

1.Parterna får genom gemensam överenskommelse ändra, revidera och utvidga detta avtal i syfte att utöka samarbetet.

2.Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda internationella avtal mellan dem på de områden som faller inom avtalets tillämpningsområde. Sådana särskilda internationella avtal mellan parterna ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt detta avtal och en del av en gemensam institutionell ram.

Artikel 284

Bilagor och protokoll

Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del därav.

Artikel 285

Definition av parterna

I detta avtal avses med termen parterna Europeiska unionen eller dess medlemsstater, eller Europeiska unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan.

Artikel 286

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska gälla de territorier inom vilka fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, på de villkor som fastställs i de fördragen, och Republiken Kazakstans territorium.

Artikel 287

Autentiska texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kazakiska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har respektive företrädare undertecknat detta avtal.

127

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/115
       

Съставено в Астана на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Astana, el veintiuno de diciembre de dos mil quince. V Astaně dne dvacátého prvního prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Astana den enogtyvende december to tusind og femten. Geschehen zu Astana am einundzwanzigsten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Astanas. Έγινε στην Άστανα, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Astana on the twenty first day of December in the year two thousand and fifteen. Fait à Astana, le vingt et un décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Astani dvadeset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste. Fatto a Astana, addì ventuno dicembre duemilaquindici.

Astanā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Astanoje. Kelt Asztanában, a kétezer-tizenötödik év december havának huszonegyedik napján. Magħmul f’Astana, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax. Gedaan te Astana, eenentwintig december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Astanie dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego. Feito em Astana, em vinte e um de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Astana la douăzeci și unu decembrie două mii cincisprezece. V Astane dvadsiateho prvého decembra dvetisícpätnásť.

V Astani, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Astanassa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista. Som skedde i Astana den tjugoförsta december år tjugohundrafemton.

Екі мы он бесінші жылы жиырма бірінші желтосанда Астанада жасалды. Совершено в Астане двадцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

128

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/116 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

129

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/117
       

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

130

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/118 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

131

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/119
       

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

132

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/120 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju

Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen

Казакстан Республикасы ушін За Республику Казахстан

133

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/121
       

BILAGA I

FÖRBEHÅLL I ENLIGHET MED ARTIKEL 46

A. REPUBLIKEN KAZAKSTANS RESERVATIONER

Republiken Kazakstan förbehåller sig rätten att bibehålla eller vidta varje åtgärd som är oförenlig med åtaganden om nationell behandling enligt nedanstående:

1.Sektorn för verksamhet under jordytan

1.1Utnyttjandet av jordytan och tillgångar under jordytan i Republiken Kazakstan förutsätter etablering i form av en juridisk person i Republiken Kazakstan (dvs. ett dotterbolag).

1.2Staten har förtursrätt att köpa rätten att utnyttja tillgångar under jordytan (eller del av dessa) och/eller ett objekt med anknytning till underjordiska nyttjanderättigheter.

2.Strategiska resurser och objekt

Republiken Kazakstan får vägra att tillåta juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade på Republiken Kazakstans territorium att utföra transaktioner för utnyttjande av strategiska resurser och/eller förvärv av strategiska objekt i Republiken Kazakstan, om sådant nyttjande eller förvärv kan leda till en koncentration av rättigheter till en person eller grupp av personer från samma länder. Uppfyllandet av detta villkor är också obligatoriskt med avseende på dotterbolag enligt definitionen i relevant lagstiftning i Republiken Kazakstan (1). Republiken Kazakstan får fastställa begränsningar för äganderätt och överföring av äganderätt till strategiska resurser och objekt i Republiken Kazakstan på grundval av nationella säkerhetsintressen.

3.Fast egendom

3.1Juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade i Republiken Kazakstan kan inte privat äga mark som används för ändamål som avser jordbruk, jordbruksproduktion eller skogsplanering. Juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade i Republiken Kazakstan får tillfälligt beviljas en förnybar rätt till markanvändning för jordbruk och jordbruksproduktion under en period av högst tio år.

3.2Privat ägande av mark som är belägen i gränsområdet, i gränslandet och i hamnområden i Republiken Kazakstan är förbjudet för juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade i Republiken Kazakstan.

3.3Avtal om arrende av mark för jordbruksändamål i anslutning till Republiken Kazakstans yttre gräns är belagda med begränsningar för juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade i Republiken Kazakstan.

3.4Rätten till permanent markanvändning kan inte beviljas juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Europeiska unionen och deras filialer som är etablerade i Republiken Kazakstan.

4.Fauna

4.1Tillträde till och utnyttjande av biologiska resurser och fiskeområden i hav och inre vattendrag under Republiken Kazakstans överhöghet eller jurisdiktion är förbehållet fiskefartyg som för Republiken Kazakstans flagg och som är registrerade inom Republiken Kazakstans territorium, om inte annat föreskrivs. Fiskefartyg som ägs av dotterbolag till juridiska personer som etablerats i form av en juridisk person i Republiken Kazakstan bör inte förbjudas att segla under Republiken Kazakstans flagg.

4.2Vid beviljandet av utnyttjande av vilda djur och växter i ett visst område eller vattenzon ges juridiska personer i Republiken Kazakstan företräde.

(1) Artikel 64 i lag nr 415 av den 13 maj 2003 om aktiebolag i Republiken Kazakstan och artikel 12 i lag 220-I av den 22 april 1998 om bolag med begränsat ansvar och utvidgat ansvar i Republiken Kazakstan.

134

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/122 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

5.Krav på etablering vid utfärdandet av licenser

Företag som tillverkar varor som omfattas av licenser på grund av viktiga skäl med koppling till folkhälsa, inre säkerhet eller nationell säkerhet etableras i form av en juridisk person i Republiken Kazakstan.

6.Kontinentalsockeln

Begränsningar får införas för Republiken Kazakstans kontinentalsockel.

B. EUROPEISKA UNIONENS RESERVATIONER

Europeiska unionen förbehåller sig rätten att bibehålla eller vidta sådana åtgärder som är oförenliga med åtaganden om nationell hantering som i tillämpliga fall avgörs av medlemsstaterna själva, enligt nedanstående beskrivning.

1.Gruvdrift och mineralutvinning samt utvinning av olja och naturgas

I vissa av Europeiska unionens medlemsstater kan begränsningar tillämpas. Europeiska unionen kan tillämpa begränsningar för juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan vilka står för mer än 5 % av Europeiska unionens import av olja eller naturgas.

2.Produktion av petroleumprodukter, gas, el, ånga, varmvatten och uppvärmning

I vissa av Europeiska unionens medlemsstater kan begränsningar tillämpas. Europeiska unionen kan tillämpa begränsningar för juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan vilka står för mer än 5 % av Europeiska unionens import av olja eller naturgas.

3.Fiske

Tillträde till och utnyttjande av biologiska resurser och fiskeområden i farvatten under Europeiska unionens medlemsstaters överhöghet eller jurisdiktion är förbehållet fiskefartyg som för flagg för en medlemsstat i Europeiska unionen och som är registrerade inom Europeiska unionens territorium, om inte annat föreskrivs.

4.Förvärv av fast egendom, inbegripet mark

I vissa av Europeiska unionens medlemsstater kan begränsningar gälla vid förvärv av fast egendom, inbegripet mark, som görs av juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan.

5.Jordbruk och jakt

I vissa av Europeiska unionens medlemsstater är nationell behandling inte tillämplig för juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan som önskar driva jordbruksföretag. Förvärv av vingårdar som görs av juridiska personer som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer i Republiken Kazakstan kräver anmälan eller, om nödvändigt, tillstånd.

6.Vattenbruk

Nationell behandling är inte tillämplig på vattenbruk på Europeiska unionens territorium.

7.Utvinning och bearbetning av klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas.

I vissa av Europeiska unionens medlemsstater kan begränsningar tillämpas.

135

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/123
       

BILAGA II

BEGRÄNSNINGAR SOM TILLÄMPAS AV REPUBLIKEN KAZAKSTAN I ENLIGHET MED ARTIKEL 48.2

En juridisk person i Europeiska unionen som är föremål för företagsintern överföring inom andra sektorer än tjänstesektorn måste ägna sig åt i varuproduktion (1).

Anställning av personer som är föremål för företagsintern överföring som chefer och specialister ska uppfylla kraven enligt ekonomisk behovsprövning (2). Efter utgången av en femårsperiod efter Republiken Kazakstans anslutning till WTO ska ekonomisk behovsprövning inte tillämpas (3).

Antalet personer som är föremål för företagsintern överföring är begränsat till 50 % av det totala antalet företagsledare, chefer och specialister inom varje kategori i företag med minst tre personer.

Inresa och tillfällig vistelse för personer som är föremål för företagsintern överföring ska tillåtas under tre år, grundat på de tillstånd som varje år utfärdas av det behöriga organet.

(1) Rekrytering av en person som är föremål för företagsintern överföring inom ramen för kontrakt om nyttjande av tillgångar under

jordytan kommer att genomföras i enlighet med Republiken Kazakstans protokoll om anslutning till WTO.

(2) Arbetstillstånd utfärdas sedan den behöriga myndigheten sökt efter lämpliga kandidater i databasen och offentliggörandet av utlysningen i massmedia har avslutats. Dessa förfaranden får inte pågå längre än en månad. Tillstånd för personer som är föremål för företagsintern överföring beviljas sedan dessa förfaranden har slutförts, såvida inte företaget har funnit någon lokal anbudsgivare som tillgodoser deras

behov.

(3) Alla andra krav, lagar och förordningar om inresa, vistelse och arbete ska fortsätta att gälla.

136

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/124 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

BILAGA III

TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR KAPITEL 8 (OFFENTLIG UPPHANDLING) I AVDELNING III (HANDEL OCH

NÄRINGSLIV)

DEL 1

CENTRALA STATLIGA ENHETER VILKAS UPPHANDLING OMFATTAS

Tröskelvärden som avses i artikel 120.2 c i detta avtal:

300 000 särskilda dragningsrätter för varor och tjänster, utom byggtjänster (delarna 4 och 5 i denna bilaga)

7 miljoner särskilda dragningsrätter för byggtjänster (del 6 i denna bilaga)

För Europeiska unionen:

De centrala statliga enheter i Europeiska unionens medlemsstater som förtecknas i bilaga 1 rörande Europeiska unionen till tillägg 1 till WTO:s avtal om offentlig upphandling. Täckningen i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal omfattar inte enheter som markerats med en asterisk (*) i förteckningen eller försvarsministerier som nämns däri.

Anm.:

Förteckningen över upphandlande enheter omfattar också varje sådan underordnad enhet till en medlemsstats upphandlande enheter, förutsatt att den inte är en självständig juridisk person.

För Republiken Kazakstan

Republiken Kazakstans investerings- och utvecklingsministerium

Republiken Kazakstans energiministerium

Republiken Kazakstans jordbruksministerium

Republiken Kazakstans nationella ekonomiministerium

Republiken Kazakstans utrikesministerium

Republiken Kazakstans hälsovårds- och socialutvecklingsministerium

Republiken Kazakstans finansministerium

Republiken Kazakstans justitieministerium

Republiken Kazakstans utbildnings- och vetenskapsministerium

Republiken Kazakstans kultur- och idrottsministerium

Revisionsutskottet för kontroll av genomförandet av republikens budget

Republiken Kazakstans byrå med ansvar för civilförvaltningsfrågor och korruptionsbekämpning

Nationellt centrum för mänskliga rättigheter

Anm.:

Organisation och genomförande av upphandlingsförfaranden för ovannämnda statliga organ kan utföras av en enda institution, fastställd i enlighet med lagstiftningen i Republiken Kazakstan.

137

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/125
       

DEL 2

REGIONALA OCH LOKALA OFFENTLIGA ENHETER VILKAS UPPHANDLING OMFATTAS

Tröskelvärden som avses i artikel 120.2 c i detta avtal:

400 000 särskilda dragningsrätter för varor och tjänster, utom byggtjänster (delarna 4 och 5 i denna bilaga) 7 miljoner särskilda dragningsrätter för byggtjänster (del 6 i denna bilaga)

För Europeiska unionen:

Alla regionala offentliga enheter i Europeiska unionens medlemsstater

Anm.:

I detta avtal avses med regionala offentliga enheter upphandlande enheter för administrativa enheter som ingår i Nuts 1 och 2 enligt vad som avses i förordning (EG) nr 1059/2003 av Europaparlamentet och rådet av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (1).

För Republiken Kazakstan

Förvaltningen i Almaty oblast

Förvaltningen i Aytaru oblast

Förvaltningen i Aktobe oblast

Förvaltningen i Akmola oblast

Förvaltningen i Östra Kazakstans oblast

Förvaltningen i Zhambly oblast

Förvaltningen i Västra Kazakstans oblast

Förvaltningen i Karaganda oblast

Förvaltningen i Kyzylorda oblast

Förvaltningen i Kostanay oblast

Förvaltningen i Mangistau oblast

Förvaltningen i Pavlodar oblast

Förvaltningen i Norra Kazakstans oblast

Förvaltningen i Södra Kazakstans oblast

Förvaltningen i Astana stad

Förvaltningen i Almaty stad

Anm.: Organisation och genomförande av upphandlingsförfaranden för ovannämnda statliga organ kan utföras av en enda institution, fastställd i enlighet med lagstiftningen i Republiken Kazakstan.

(1) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

138

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/126 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

DEL 3

ALLA ANDRA ENHETER VILKAS UPPHANDLING OMFATTAS

(inga)

DEL 4

VAROR SOM OMFATTAS

För Europeiska unionen och Republiken Kazakstan:

1.Detta avtal gäller vid upphandling av alla varor som upphandlas av de enheter som förtecknas i delarna 1–3 i denna bilaga, om inget annat anges i detta avtal.

2.Förteckning över varor som avses i artikel 137 i detta avtal:

De HS-nummer i Världstullorganisationens system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som föreskrivs i följande tabell används för att identifiera de varor som avses i artikel 137 i detta avtal. Beskrivningen lämnas endast i upplysningssyfte.

Num­ HS-nummer Varugrupper
mer
   
     
1 0401–0402 Mjölk och grädde
     
2 0701–0707 Vissa ätliga grönsaker
     
3 2501–2530 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
     
4 2801–2940 Vissa kemikalier och kemiska produkter
     
5 3101–3826 Vissa kemikalier och kemiska produkter
     
6 3917 Rör, slangar och rördelar av plast
     
7 4801 Tidningspapper i rullar eller ark
     
8 4803 Toalettpapper eller ansiktsservetter, handdukar eller blöjor och annat hushållspapper –
    för hushåll eller sanitära ändamål – och hygienprodukter
     
9 5101–6006 Textil och textilvaror
     
10 7201–8113 Oädla metaller och varor av oädel metall
     
11 8201–8311 Färdiga metallvaror, utom maskiner och apparater
     
12 8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner
    och vägvältar:
     
13 8501–8517 Vissa maskiner och utrustning
     
14 8535–8548 Viss elektrisk utrustning
     

139

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016   SV   Europeiska unionens officiella tidning L 29/127
               
               
  Num­   HS-nummer Varugrupper    
  mer      
             
               
15 870130 Bandtraktorer    
               
16 870190 Övrigt under 8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709)    
               
17 8702 Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren    
             
18 8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än
          sådana enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar    
               
19 8704 Motorfordon för godsbefordran    
             
20 8705 Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen
          för person– eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med be­
          tongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgen­
          bilar)    
             
21 8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning;
          delar till sådana fordon    
               
22 8802 Helikoptrar och rymdfarkoster    
               
23 940350 Sovrumsmöbler av trä    
               
24 9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar    
               

DEL 5

TJÄNSTER SOM OMFATTAS

För Europeiska unionen och Republiken Kazakstan:

Detta avtal gäller vid upphandling av följande tjänster genom de enheter som anges i delarna 1–3 i den här bilagan, vilka identifieras i enlighet med huvudgrupp 51 i FN:s provisoriska centrala produktindelning (förkortad CPCprov) i klassifi­ ceringen för tjänstesektorerna i WTO:s förteckning (MTN.GNS/W/120) (1):

  Beskrivning CPCprov-referens
     
Teletjänster 752 (2)
     
Revisionstjänster (budget) 86211
     
Revisionstjänster (räkenskaper) 86212
     
Marknadsundersökningar 86401
     
Konsulttjänster inom organisationsledning 865
     
Tjänster i samband med konsulttjänster inom organisationsledning 866 (3)
     
     

(1) Med undantag för tjänster som upphandlande enheter måste upphandla från en annan enhet enligt en exklusiv rättighet som fastställts

genom offentliggjorda lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter.

(2) Vad gäller Republiken Kazakstan, förutom i fråga om lokala telekommunikations- och radiotjänster, inbegripet satellitkommu­ nikation, förutom tjänster som utländska satellitoperatörer tillhandahåller juridiska personer i Republiken Kazakstan som innehar

licens för telekommunikationstjänster, enligt Gats bindningslista över särskilda åtaganden i Republiken Kazakstan. (3) Förutom för skiljemanna- och förlikningstjänster.

140

          Prop. 2015/16:112
          Bilaga
L 29/128     Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
SV
               
               
        Beskrivning CPCprov-referens
               
  Arkitekttjänster   8671    
               
  Ingenjörstjänster   8672    
               
  Integrerade tekniska tjänster   8673    
             
  Stadsplanering och landskapsarkitektur 8674    
             
  Därtill hörande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 8675 (1)    
               

Anm.:

De tjänster som omfattas är föremål för de begränsningar och villkor som anges i vardera partens bindningslista över särskilda åtaganden inom ramen för Gats.

DEL 6

BYGGTJÄNSTER SOM OMFATTAS

För Europeiska unionen och Republiken Kazakstan:

Detta avtal gäller upphandling av samtliga tjänster som anges i CPCprov genom de enheter som anges i delarna 1–3 i denna bilaga.

Anm.:

De tjänster som omfattas är föremål för de begränsningar och villkor som anges i vardera partens bindningslista över särskilda åtaganden inom ramen för Gats.

DEL 7

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

För Europeiska unionen:

1.Kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal omfattar inte

a)upphandling av jordbruksprodukter som sker för att främja jordbruksstödprogram eller program för livsmedelsbistånd (till exempel akuta hjälpinsatser), och

b)anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som ingås av radio- och tv-bolag samt kontrakt avseende sändningstid.

2.Upphandling av upphandlande enheter som omfattas av delarna 1 och 2 i denna bilaga i samband med verksamhet på områdena dricksvatten, energi och transport samt i postsektorn omfattas inte detta avtal, såvida det inte omfattas av del 3 i denna bilaga.

3.I fråga om Åland ska de särskilda villkoren i protokoll 2 om Åland till fördraget om Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen tillämpas.

(1) Med undantag för lantmäteri för fastställande av juridiska begränsningar, flygfotografering och upprättande av kartor från luften samt med undantag för CPC 86754 enligt Gats bindningslista över särskilda åtaganden med avseende på Republiken Kazakstan.

141

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/129
       

4.Vad gäller upphandling genom enheter på försvars- och säkerhetsområdet, ska omfattningen begränsas till varor som inte är känsliga och inte är krigsmateriel.

5.Upphandlande enheters upphandling av varu- eller tjänstekomponenter för upphandling som inte själva omfattas av detta avtal ska inte betraktas som offentlig upphandling.

För Republiken Kazakstan

1.Kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal omfattar inte

a)upphandling av jordbruksprodukter för att främja jordbruksstödprogram (inklusive upphandling med inriktning på livsmedelssäkerhet) eller program för livsmedelsbistånd (till exempel akuta hjälpinsatser),

b)anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som ingås av radio- och tv-bolag samt kontrakt avseende sändningstid,

c)upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster enligt artikel 41.3 i lag nr 303-III om offentlig upphandling av den 21 juli 2007 när det gäller uppgifter vilka betraktas som statshemligheter,

d)upphandling inom forskning och utforskning av rymden för fredliga ändamål, internationellt samarbete i genomförandet av gemensamma projekt och program på området rymdverksamhet,

e)upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster som uteslutande tillhandahålls av ett fysiskt eller statligt monopol, eller

f)upphandling av finansiella tjänster, om inte annat anges i del 5 i denna bilaga.

2.Kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal gäller inte alla undantag till förmån för små eller minoritetsägda företag eller företag som anställer personer med särskilda behov. Ett undantag innebär varje form av företräde, såsom en exklusiv rättighet att tillhandahålla en vara eller tjänst eller en prispreferens.

3.Kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal omfattar inte upphandling som görs av en enhet som omfattas av avtalet och som sker på uppdrag av en enhet som inte omfattas av avtalet.

4.Upphandlande enheters upphandling av varu- eller tjänstekomponenter för upphandling som inte själva omfattas av detta avtal ska inte betraktas som offentlig upphandling.

5.Upphandlande enheters upphandling som omfattas av del 1 och 2 i denna bilaga i samband med verksamhet på områdena dricksvatten, energi och transport samt i postsektorn omfattas inte detta avtal, såvida det inte omfattas av del 3 i denna bilaga.

142

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/130 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

BILAGA IV

MEDIER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPLYSNINGAR OCH MEDDELANDEN OM UPPHANDLING ENLIGT KAPITEL 8 (OFFENTLIG UPPHANDLING) I AVDELNING III (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)

DEL 1

MEDIER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPLYSNINGAR OM UPPHANDLING

För EUROPEISKA UNIONEN

EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

http://simap.europa.eu

BELGIEN

Lagar och andra författningar: Le Moniteur Belge

Rättspraxis: Pasicrisie

BULGARIEN

Lagar och förordningar: Държавен вестник (Bulgariens officiella kungörelseorgan)

Rättspraxis: www.sac.government.bg

Administrativa avgöranden med allmän giltighet och förfaranden: www.aop.bg och www.cpc.bg

TJECKIEN

Lagar och förordningar: Sbírka zákonů České republiky (Tjeckiens lagsamling)

Byrån för skydd av konkurrens – Utslag från byrån för skydd av konkurrens

DANMARK

Lagar och förordningar: Lovtidende

Rättspraxis: Ugeskrift for Retsvaesen

Administrativa avgöranden och förfaranden: Ministerialtidende

Utlåtanden från besvärsnämnden för offentlig upphandling: Konkurrencerådets Dokumentation

TYSKLAND

Lagar och förordningar: Bundesanzeiger

Rättspraxis: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts,

Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

ESTLAND

Lagar och andra författningar samt administrativa avgöranden med allmän giltighet: Riigi Teataja

Estlands högsta domstols rättspraxis: Riigi Teataja (del 3)

143

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/131
       

IRLAND

Lagar och andra författningar: Iris Oifigiúil (Irländska regeringens officiella tidning)

GREKLAND

Greklands officiella kungörelseorgan: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

SPANIEN

Lagstiftning: Boletín Oficial del Estado

Rättspraxis: ingen officiell publikation

FRANKRIKE

Lagstiftning: Journal Officiel de la République française

Rättspraxis: Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marchés publics

KROATIEN

Narodne novine – http://www.nn.hr

ITALIEN

Lagstiftning: Gazetta Ufficiale

Rättspraxis: ingen officiell publikation

CYPERN

Lagstiftning: Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Cyperns officiella kungörelseorgan)

Rättsliga beslut: Högsta domstolens beslut: Publikationsbyrån (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

LETTLAND

Lagstiftning: Latvijas vēstnesis (Lettlands officiella kungörelseorgan)

LITAUEN

Lagar och andra författningar: Valstybės žinios (Litauens officiella kungörelseorgan)

Domstolsbeslut, rättspraxis: Litauens högsta domstols bulletin Teismų praktika Litauens Litauens högsta förvaltnings­ domstols kungörelseorgan Administracinių teismų praktika

LUXEMBURG

Lagstiftning: Mémorial

Rättspraxis: Pasicrisie

144

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/132 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

UNGERN

Lagstiftning: Magyar Közlöny (Ungerns officiella kungörelseorgan)

Rättspraxis: Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa

Hivatalos Lapja (officiella kungörelseorganet för rådet för offentlig upphandling)

ΜΑLTA

Lagstiftning: Government Gazette

NEDERLÄNDERNA

Lagstiftning: Nederlandse Staatscourant och Staatsblad

Rättspraxis: ingen officiell publikation

ÖSTERRIKE

Österrike: Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Domstolsbeslut och rättspraxis: Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

POLEN

Lagstiftning: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Polens lagtidning)

Domstolsbeslut, rättspraxis: Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Sądu okręgowego w Warszawie (Urval av domar från skiljenämnder och Warszawas regionala domstol)

PORTUGAL

Lagstiftning: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Rättsliga kungörelser: Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

RUMÄNIEN

Lagar och förordningar: Monitorul Oficial al României (Rumäniens officiella kungörelseorgan) Domstolsbeslut, administrativa avgöranden med allmän giltighet och andra förfaranden: www.anrmap.ro

SLOVENIEN

Lagstiftning: Sloveniens officiella kungörelseorgan

Rättspraxis: ingen officiell publikation

145

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/133
       

SLOVAKIEN

Lagstiftning: Zbierka zákonov (Lagsamlingen)

Rättspraxis: ingen officiell publikation

FINLAND

Suomen Säädöskokoelma Finlands Författningssamling

SVERIGE

Svensk författningssamling

FÖRENADE KUNGARIKET

Lagstiftning: HM Stationery Office

Rättspraxis: Law Reports

Offentliga organ: HM Stationery Office

För REPUBLIKEN KAZAKSTAN:

Republiken Kazakstans webbplats om offentlig upphandling http://goszakup.gov.kz

Det rättsliga informationssystemet för rättsakter i Republiken Kazakstan http://adilet.zan.kz

DEL 2

MEDIER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV MEDDELANDEN

För Europeiska unionen:

Europeiska unionens officiella tidning http://simap.europa.eu

För Republiken Kazakstan:

Republiken Kazakstans webbplats om offentlig upphandling http://goszakup.gov.kz

146

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/134 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

BILAGA V

ARBETSORDNING FÖR SKILJEFÖRFARANDEN ENLIGT KAPITEL 14 (TVISTLÖSNING) I AVDELNING III

(HANDEL OCH NÄRINGSLIV)

Allmänna bestämmelser

1.I kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal och i denna arbetsordning avses med

a)rådgivare: en person som anlitats av en part i tvisten för att ge råd till eller biträda den parten i samband med skiljenämndsförfarandet,

b)skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som inrättats i enlighet med artikel 177 i detta avtal,

c)biträde: en person som, inom ramen för en skiljemans mandat, utför utredningsarbete eller bistår den skiljemannen,

d)klagande part: den part som i enlighet med artikel 176 i detta avtal begär att en skiljenämnd ska tillsättas,

e)svarande part: den part som påstås ha överträtt de bestämmelser som avses i artikel 173 i detta avtal,

f)skiljenämnd: en nämnd som inrättats i enlighet med artikel 177 i detta avtal,

g)företrädare för en part: en person som är anställd inom eller utsedd av en part i tvister som rör detta avtal,

h)dag: kalenderdag,

i)arbetsdag: alla dagar som inte är allmänna helgdagar, lördagar eller söndagar.

2.Parterna ska dela på utgifterna för de organisatoriska aspekterna, inklusive arvode och kostnadsersättning till skiljemännen.

Anmälningar

3.Begäran om samråd och begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska översändas till den andra parten i ett elektroniskt meddelande, fax, rekommenderat brev, med budtjänst eller genom något annat telekommunika­ tionsmedel som lämnar bevis för att de avsänts.

4.Vardera parten i tvisten och skiljenämnden ska översända alla handlingar, utom begäran om samråd och begäran om tillsättande av en skiljenämnd, per e-post, fax, rekommenderat brev, med budtjänst eller genom något annat telekommunikationsmedel som lämnar bevis för att de avsänts till den andra parten och i tillämpliga fall till var och en av skiljemännen. Om inte något annat kan bevisas, anses ett e-postmeddelande ha kommit fram den dag då det avsändes. Om någon av de styrkande handlingarna är konfidentiell eller alltför omfattande för att sändas per e-post, får den avsändande parten förse den andra parten och, i förekommande fall, var och en av skiljemännen med handlingarna i ett annat elektroniskt format inom en dag efter det att e-brevet ankommit. I fall som detta ska den part som översänder handlingen per e-post underrätta den andra parten och i förekommande fall var och en av skiljemännen om översändelsen av handlingen och uppge vad innehållet är.

5.Alla anmälningar ska skickas till Republiken Kazakstans regering respektive till Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel. Inom 30 dagar efter det att avdelning III (Handel och affärsverksamhet) i detta avtal börjat tillämpas ska parterna utbyta uppgifter avseende elektronisk kommunikation i enlighet med punkterna 3 och 4 i denna arbetsordning. Varje ändring av e-postadresser eller uppgifter om elektronisk kommunikation ska utan dröjsmål meddelas den andra parten och, i förekommande fall, skiljenämnden.

6.Rättelse av smärre skrivfel i en begäran, ett meddelande, en skriftlig inlaga eller någon annan handling med anknytning till skiljenämndsförfarandet får göras genom ett omedelbart ingivande av en ny handling i vilken ändringarna tydligt anges.

147

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/135
       

7.Om den sista dagen för inlämnande av en handling infaller på en lördag, söndag eller en helgdag för Europeiska unionen eller Republiken Kazakstan, ska den sista dagen för inlämnande vara nästföljande arbetsdag. När en handling har översänts till en part på en dag som är helgdag för den parten, ska handlingen betraktas som inlämnad nästföljande arbetsdag. Dagen för mottagandet av en handling ska anses vara samma dag som ankomstdagen.

Inledande av skiljeförfarandet

8.a) Om en ledamot av skiljenämnden, i enlighet med artikel 177 i detta avtal eller punkterna 19, 20 eller 47 i denna arbetsordning, utses genom lottning, ska lottdragningen genomföras vid en tidpunkt och på en plats som beslutats av den klagande parten och omgående meddelas den svarande parten. Den svarande parten får, om den så önskar, vara närvarande vid lottningen. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras, oavsett vilken eller vilka parter som är närvarande.

b)Om en ledamot av skiljenämnden, i enlighet med artikel 177 i detta avtal eller punkterna 19, 20 eller 47 i denna arbetsordning, utses genom lottning och det finns två ordförande i samarbetskommittén, ska båda ordförande eller deras ställföreträdare, eller enbart en ordförande i de fall där den andra ordföranden eller vederbörandes delegat inte accepterar att delta i en lottdragning, träffa valet genom lottningen.

c)Parterna ska meddela de utvalda skiljemännen om deras utnämning.

d)En skiljeman som utsetts enligt förfarandet i artikel 177 i detta avtal ska för samarbetskommittén bekräfta sin tillgänglighet som ledamot av skiljenämnden inom fem dagar från den dag då de mottog uppgifterna om utnämningen.

e)Om parterna i tvisten inte kommer överens om annat, ska de hålla ett möte med skiljenämndens ledamöter personligen eller genom någon annan kommunikationsform inom sju dagar från det att skiljenämnden tillsatts. Parterna och skiljenämnden ska besluta om sådana frågor som parterna eller skiljenämnden anser lämpliga, bland annat om arvode och den kostnadsersättning som ska utgå till skiljemannen. Arvode och kostnadser­ sättning ska överensstämma med WTO:s normer.

9.a) Om parterna inte kommer överens om något annat inom fem dagar från den dag då skiljemännen utses, ska skiljenämndens mandat vara följande:

”att, i ljuset av de relevanta bestämmelserna i avtalet som parterna i tvisten åberopat, undersöka den fråga som begäran om tillsättandet av en skiljenämnd gäller, avgöra denna åtgärds förenlighet med de bestämmelser som det hänvisas till i artikel 173 och lämna sin rapport i enlighet med artiklarna 180, 181, 182 och 195 i detta avtal.”

b) Parterna ska inom tre dagar anmäla det mandat som de kommit överens om till skiljenämnden.

Inledande skriftliga inlagor

10.Den klagande parten ska inge sin inledande skriftliga inlaga senast 20 dagar från den dag då skiljenämnden tillsätts. Den svarande parten ska inge sitt skriftliga genmäle senast 20 dagar från den dag då den inledande skriftliga inlagan inkommer.

Skiljenämnders arbete

11.Skiljenämndens ordförande ska leda nämndens samtliga sammanträden. Skiljenämnden får delegera rätten att fatta beslut i administrativa frågor och procedurfrågor till ordföranden.

12.Om inte annat föreskrivs i kapitel 14 (Tvistlösning) i del III (Handel och näringsliv) i detta avtal, får skiljenämnden använda vilka hjälpmedel den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet telefon, telefax eller dataförbindelser.

13.Endast skiljemännen har rätt att delta i skiljenämndens överläggningar, men nämnden kan tillåta att dess biträden är närvarande vid överläggningarna.

148

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/136 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

14.Skiljenämnden ska ensam vara behörig att formulera sina rapporter och får inte delegera denna uppgift.

15.Om det uppkommer en förfarandefråga som inte omfattas av bestämmelserna i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal och bilagorna V–VII till detta avtal, får skiljenämnden, efter samråd med parterna, anta om ett lämpligt förfarande som är förenligt med dessa bestämmelser.

16.Om skiljenämnden anser att en tidsfrist i förfarandet behöver ändras – om det inte gäller de tidsfrister som anges i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal – eller att någon annan anpassning behöver göras av förfarandet eller administrationen, ska den skriftligen underrätta parterna i tvisten om skälen till ändringen eller anpassningen och ange vilken tidsfrist respektive anpassning som är nödvändig.

Ersättande

17.Om en skiljeman är förhindrad att delta i ett skiljeförfarande enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal, avsäger sig sitt uppdrag eller måste ersättas på grund av att han eller hon inte uppfyller kraven i uppförandekoden i bilaga VI till detta avtal, ska en ersättare utses i enlighet med artikel 177 i detta avtal och punkt 8 i arbetsordningen.

18.Om en part i tvisten anser att en skiljeman inte uppfyller kraven i uppförandekoden och därför bör ersättas, ska den parten överlämna den anmälan till den andra parten inom 15 dagar från den dag då parten erhållit bevis om omständigheterna kring skiljemannens väsentliga överträdelse av uppförandekoden.

19.Om en part i tvisten anser att en annan skiljeman än skiljenämndens ordförande inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna i tvisten samråda och, om de är överens om behovet av att ersätta skiljemannen, utse en ny skiljeman i enlighet med artikel 177 i detta avtal och punkt 8 i denna arbetsordning.

Om parterna i tvisten inte kan enas om behovet av att ersätta en skiljeman, får endera parten i tvisten begära att ärendet hänskjuts till skiljenämndens ordförande, vars beslut ska vara slutgiltigt.

Om ordföranden till följd av en sådan begäran kommer fram till att en skiljeman inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska en ny skiljeman utses i enlighet med artikel 177 i detta avtal och punkt 8 i denna arbetsordning.

20.Om en part anser att skiljenämndens ordförande inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna samråda och, om de är överens om behovet av att ersätta ordföranden, utse en ny ordförande i enlighet med artikel 177 i detta avtal och punkt 8 i denna arbetsordning.

Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta en ordförande, kan endera parten begära att ärendet hänskjuts till en av de återstående ledamöterna bland de personer från delförteckningen över ordförande som avses i artikel 196.1 i detta avtal. Vederbörande persons namn ska dras genom lottning av samarbetskommitténs ordförande eller dennes ställföreträdare. Den så utsedda personens beslut när det gäller behovet av att ersätta ordföranden ska vara slutligt.

Om den så utsedda personen anser att den ursprungliga ordföranden inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska han eller hon utse en ny ordförande genom lottning bland de återstående personerna på den delförteckning över ordförande som avses i artikel 196.1 i detta avtal. Valet av den nya ordföranden ska göras inom fem dagar efter den dag då det beslut som avses i denna punkt fattades.

21.Förfarandena i skiljenämnden ska skjutas upp under den tid som det tar att slutföra de förfaranden som fastställs i punkterna 18, 19 och 20 i denna arbetsordning.

Utfrågningar

22.Skiljenämndens ordförande ska fastställa dag och tid för utfrågningen i samråd med parterna i tvisten och övriga ledamöter av skiljenämnden samt skriftligen meddela parterna i tvisten dessa uppgifter. Om förfarandena är offentliga, ska den part som ansvarar för administrationen av förfarandet i organisatoriskt hänseende också offentliggöra dessa uppgifter. Förutsatt att inte någon part motsätter sig detta, får skiljenämnden besluta att inte anordna någon utfrågning.

149

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/137
       

23.Om parterna inte kommer överens om något annat ska utfrågningen äga rum i Bryssel om Republiken Kazakstan är klagande part och i Astana om Europeiska unionen är klagande part.

24.Skiljenämnden får anordna ytterligare utfrågningar om parterna är överens om detta.

25.Samtliga skiljemän ska närvara under alla utfrågningars hela längd.

26.Följande personer äger rätt att närvara vid en utfrågning, oavsett om förfarandena är öppna för allmänheten eller ej:

a)Företrädare för parterna i tvisten.

b)Rådgivare till parterna i tvisten.

c)Administrativ personal, tolkar, översättare och protokollförare,

d)Skiljemännens biträden.

Endast företrädare för och rådgivare till parterna i tvisten får yttra sig inför skiljenämnden.

27.Senast fem dagar före en utfrågning ska vardera parten i tvisten till skiljenämnden överlämna en förteckning över namnen på de personer som på dess vägnar muntligen kommer att framföra synpunkter eller göra en föredragning vid utfrågningen, liksom namnen på andra företrädare eller rådgivare som kommer att närvara.

28.Skiljenämnden ska leda utfrågningen på följande sätt, varvid den klagande parten och den svarande parten ska tilldelas lika lång tid:

Framställning

a)Den klagande partens framställning.

b)Den svarande partens framställning.

Genmäle

a)Den klagande partens framställning.

b)Den svarande partens genmäle.

29.Skiljenämnden får när som helst under utfrågningen ställa frågor till parterna i tvisten.

30.Skiljenämnden ska sörja för att det görs en utskrift av varje utfrågning och att parterna i tvisten snarast möjligt får ett exemplar av denna. Parterna i tvisten kan lämna synpunkter på utskriften och skiljenämnden får ta dessa synpunkter under övervägande.

31.Vardera parten i tvisten får inom tio dagar från den dag då utfrågning hölls inge en kompletterande skriftlig inlaga rörande frågor som tagits upp under utfrågningen.

Skriftliga frågor

32.Skiljenämnden får när som helst under en förhandling ställa skriftliga frågor till en part i tvisten eller till båda parterna i tvisten. Vardera parten i tvisten ska erhålla ett exemplar av alla frågor som ställs av skiljenämnden.

33.En part i tvisten ska också förse den andra parten i tvisten med ett exemplar av sitt skriftliga svar på skiljenämndens frågor. Vardera parten i tvisten ska ges tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på den andra partens svar, vilket ska ske inom fem dagar från den dag då svaret inkommer.

150

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/138 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Konfidentialitet

34.Vardera parten i tvisten och dess rådgivare ska iaktta sekretess beträffande alla uppgifter som den andra parten i tvisten lämnar till skiljenämnden och som enligt den parten är konfidentiella. Om en part i tvisten framlägger en konfidentiell version av sina skriftliga inlagor till skiljenämnden, ska parten också, på begäran av den andra parten, senast 15 dagar från den dag då antingen begäran eller framläggandet görs, beroende på vilken som infaller senast, framlägga en icke-konfidentiell sammanfattning av sådana uppgifter i inlagorna som kan offentliggöras tillsammans med en förklaring till varför de icke utlämnade uppgifterna är konfidentiella. Inget i denna arbetsordning ska hindra en part i tvisten från att offentliggöra sina egna ståndpunkter, under förutsättning att parten, när den hänvisar till uppgifter som lämnats av den andra parten, inte lämnar ut några uppgifter som den andra parten har angivit som konfidentiella.

Skiljenämnden ska sammanträda bakom stängda dörrar när en parts inlagor och framställningar innehåller konfidentiella uppgifter. Parterna i tvisten och deras rådgivare ska iaktta konfidentialitet när det gäller de utfrågningar i skiljenämnden som hålls bakom stängda dörrar.

Icke konfidentiell version av skiljenämndens rapport

35.Om skiljenämndens rapport innehåller uppgifter som anges som konfidentiella av en part, ska skiljenämnden utarbeta en icke-konfidentiell version av rapporten. Parterna ska ges tillfälle att lämna synpunkter på de icke-konfidentiella versionerna, och skiljenämnden ska beakta deras synpunkter vid utarbetandet av den slutliga icke-konfidentiella versionen av rapporten.

Ensidiga kontakter

36.Skiljenämnden får inte sammanträffa eller kommunicera med någon av parterna i den andra partens frånvaro.

37.En skiljeman får inte diskutera en viss aspekt av den fråga förfarandet gäller med någon av eller båda parterna i tvisten i de andra skiljemännens frånvaro.

Amicus curiae-inlagor

38.Om parterna inte kommer överens om något annat inom tre dagar räknat från dagen för tillsättandet av skiljenämnden, får skiljenämnden ta emot skriftliga inlagor som den inte begärt av fysiska eller juridiska personer som är etablerade på en parts territorium och som är fristående från parternas myndigheter, förutsatt att dessa inlagor lämnas in inom tio dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes, att de är kortfattade och under inga omständigheter längre än 15 maskinskrivna sidor med dubbelt radavstånd och att de har direkt relevans för en sakfråga eller en rättslig fråga som prövas av skiljenämnden.

39.Inlagan ska innehålla en beskrivning av den fysiska eller juridiska person som inger inlagan, med uppgift om personens medborgarskap eller etableringsort, art av verksamhet, rättsliga status, allmänna syften och finansie­ ringskällor samt på vilket sätt personen berörs av skiljeförfarandet. Inlagan ska inges på de språk som parterna i tvisten valt i enlighet med punkterna 42 och 43 i denna arbetsordning.

40.Skiljenämnden ska i sin rapport förteckna samtliga inlagor som den tagit emot och som uppfyller kraven i punkterna 38 och 39 i denna arbetsordning. Skiljenämnden ska inte vara skyldig att i sin rapport kommentera de framställningar som görs i sådana inlagor. Alla sådana förslag ska överlämnas till parterna för synpunkter. Synpunkter från parterna i tvisten ska avges inom tio dagar efter mottagandet av inlagan och eventuella synpunkter ska beaktas av skiljenämnden.

Brådskande fall

41.I sådana brådskande fall som avses i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal ska skiljenämnden, efter samråd med parterna, på lämpligt sätt anpassa de tidsfrister som anges i denna arbetsordning och underrätta parterna om anpassningarna.

151

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/139
       

Översättning och tolkning

42.Under de samråd som avses i artikel 174 i detta avtal, och senast under det möte som avses i punkt 8 e i denna arbetsordning, ska parterna i tvisten eftersträva att enas om ett gemensamt arbetsspråk för förfarandena inför skiljenämnden.

43.Om parterna i tvisten inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk, ska vardera parten göra sina skriftliga inlagor på det språk parten väljer. I sådana fall ska den parten samtidigt tillhandahålla en översättning till det språk som den andra parten valt, såvida inte dess inlagor är skrivna på ett av WTO:s arbetsspråk. Den svarande parten ska ombesörja tolkning av muntliga framställningar till de språk som parterna valt.

44.Skiljenämndens rapport ska läggas fram på det eller de språk som parterna i tvisten valt.

45.Parterna i tvisten får lämna synpunkter vad gäller översättningens korrekthet på alla översatta versioner av handlingar som upprättats i enlighet med denna arbetsordning.

46.Vardera parten ska stå för kostnaderna för översättning av sina skriftliga inlagor. Alla kostnader för översättning av skiljenämndens rapport ska bäras lika av parterna i tvisten.

Övriga förfaranden

47.Denna arbetsordning är också tillämplig på förfarandena enligt artiklarna 174, 184.2, 185.2, 186.3 och 187.2 i detta avtal. Tidsfristerna i denna arbetsordning ska dock anpassas av skiljenämnden enligt de särskilda tidsfrister som har fastställts för antagandet av skiljenämndens rapport i de andra förfarandena.

152

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/140 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

BILAGA VI

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDAMÖTER AV SKILJENÄMNDER OCH MEDLARE ENLIGT KAPITEL 14

(TVISTLÖSNING) I AVDELNING III (HANDEL OCH NÄRINGSLIV)

Definitioner

1.I denna uppförandekod avses med

a)skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som faktiskt inrättats i enlighet med artikel 177 i detta avtal,

b)kandidat: en person vars namn finns upptaget i den förteckning över skiljemän som avses i artikel 196 i detta avtal och som kan komma att utses till ledamot av en skiljenämnd enligt artikel 177 i detta avtal,

c)biträde: en person som, inom ramen för en skiljemans mandat, utför utredningsarbete eller lämnar bistånd till en skiljeman,

d)förfarande: ett förfarande i skiljenämnden i enlighet med kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal, om inte annat anges,

e)personal: i förbindelse med en skiljeman, sådana personer, andra än biträden, som står under skiljemannens ledning och överinseende,

f)medlare: en person som leder ett medlingsförfarande i enlighet med bilaga VII till detta avtal.

Skyldigheter inom ramen för förfarandet

2.Alla kandidater och skiljemän ska undvika oegentligheter och sådant som ger intryck av oegentligheter, vara oberoende och opartiska, undvika direkta och indirekta intressekonflikter och ska i sitt uppträdande iaktta stränga normer så att integriteten och objektiviteten i tvistlösningsmekanismen bibehålls. före detta skiljeman ska fullgöra de förpliktelser som fastställs i reglerna 15, 16, 17 och 18 i denna uppförandekod.

Skyldighet att lämna uppgifter

3.En kandidat ska, före bekräftelsen av att han eller hon har utsetts till skiljeman enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal, uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka hans eller hennes oberoende eller opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet. Kandidaten ska i detta syfte vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter föreligger.

4.En kandidat eller skiljeman ska enbart till samarbetskommittén skriftligen lämna ut uppgifter som rör faktiska eller möjliga överträdelser av denna uppförandekod, så att parterna kan ta ställning till dem.

5.En kandidat som utsetts till skiljeman ska även fortsättningsvis vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som avses i regel 3 i denna uppförandekod föreligger och i så fall uppge dessa. En skiljeman ska fortsatt vara bunden av denna skyldighet att uppge intressen, förbindelser eller andra omständigheter som uppstår under något skede i förfarandet. Skiljemannen ska skriftligen uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter till samarbetskommittén, så att parterna kan ta ställning till dem.

Skiljemannens uppgifter

6.Efter att ha bekräftats som skiljeman, ska skiljemannen vara beredd på att utföra och faktiskt utföra sitt uppdrag noggrant och skyndsamt under hela förfarandet, under iakttagande av ärlighet och omsorg.

7.En skiljeman ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer inom ramen för förfarandet och som är nödvändiga för skiljenämndens rapport och får inte delegera sina uppgifter till någon annan.

153

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/141
       

8.En skiljeman ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att biträden och personal är medvetna om och följer bestämmelserna i reglerna 2, 3, 4, 5, 16, 17 och 18 i denna uppförandekod.

9.En skiljeman får inte ha några ensidiga kontakter med avseende på förfarandet.

Skiljemännens oberoende och opartiskhet

10.En skiljeman ska vara oberoende och opartisk och undvika ett agerande som kan ge intryck av oegentligheter eller partiskhet; en skiljeman får inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstående, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en part eller rädsla för kritik.

11.En skiljeman får varken direkt eller indirekt påta sig förpliktelser eller acceptera förmåner som på något sätt skulle kunna inkräkta, eller synas inkräkta, på skiljemannens utövande av sina uppdrag.

12.En skiljeman får inte utnyttja sin ställning som ledamot av skiljenämnden för att främja personliga eller privata intressen. En ledamot ska undvika ett agerande som kan ge intryck av att vederbörande befinner sig i en position som andra kan påverka.

13.En skiljeman får inte låta förbindelser eller åligganden rörande ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, personliga eller sociala relationer eller ansvar påverka hans eller hennes uppträdande eller omdöme.

14.En skiljeman ska undvika att inleda förbindelser eller förvärva ekonomiska intressen som kan påverka dennas opartiskhet eller som rimligen skulle kunna skapa ett intryck av oegentligheter eller partiskhet.

Före detta skiljemans skyldigheter

15.En före detta skiljeman ska undvika ett agerande som kan ge intryck av att han eller hon varit partisk vid fullgörandet av sina uppgifter som skiljeman eller gagnats av skiljenämndens beslut eller rapport.

Konfidentialitet

16.En skiljeman eller före detta skiljeman får inte vid något tillfälle, för några andra ändamål än dem som rör ett förfarande, lämna ut eller använda icke offentliggjorda uppgifter som rör detta förfarande eller som han eller hon fått kännedom om under förfarandet och får inte under några omständigheter lämna ut eller använda sådan information för att uppnå fördelar för sig själv eller andra eller för att negativt påverka andras intressen.

17.En skiljeman får inte lämna ut en skiljenämnds rapport, eller delar av den, innan den offentliggjorts i enlighet med kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och Näringsliv) i detta avtal.

18.En skiljeman eller före detta skiljeman får inte röja vad som framkommit vid överläggningarna i skiljenämnden eller någon skiljemans synpunkter vid något tillfälle.

Kostnader

19.Varje skiljeman ska föra register över och lämna in en slutlig redovisning av hur mycket tid som ägnats åt förfarandet och av sina utgifter, samt tid och utgifter för sitt biträde och sin personal.

Medlare

20.De bestämmelser i denna uppförandekod som gäller skiljemän eller före detta skiljemän ska i tillämpliga delar även gälla medlare.

154

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/142 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

BILAGA VII

MEDLINGSMEKANISMEN ENLIGT KAPITEL 14 (TVISTLÖSNING) I AVDELNING III (HANDEL OCH

NÄRINGSLIV)

Artikel 1

Mål

Syftet med denna bilaga är att underlätta att finna en ömsesidigt godtagbar lösning genom ett heltäckande och skyndsamt förfarande med bistånd av en medlare.

Avsnitt A

Förfarande enligt medlingsmekanismen

Artikel 2

Begäran om upplysningar

1.När som helst innan medlingsförfarandet inleds, får en part lämna in en skriftlig begäran om upplysningar rörande en åtgärd som negativt påverkar handeln eller investeringarna mellan parterna. Den part som mottar en sådan begäran ska inom 20 dagar från mottagandet av begäran lämna ett skriftligt svar med sina synpunkter på upplysningarna i begäran.

2.Om den svarande parten anser att ett svar inte kan avges inom 20 dagar från mottagandet av begäran, ska den omedelbart underrätta den begärande parten, ange skälen till dröjsmålet och lämna en bedömning om när ett svar tidigast kan lämnas.

Artikel 3

Inledande av förfarandet

1. En part får när som helst, genom en skriftlig begäran till den andra parten, begära att parterna ska inleda ett medlingsförfarande. Begäran ska vara så detaljerad att den tydligt redogör för den begärande partens ärende och

a)ange den särskilda åtgärd som berörs,

b)innehålla en redogörelse för de påstådda negativa effekter som den begärande parten anser att åtgärden har, eller kommer att ha, på handeln eller investeringarna mellan parterna,

c)förklara på vilket sätt den begärande parten anser att dessa effekter har ett samband med åtgärden.

2.Medlingsförfarandet kan endast inledas genom överenskommelse mellan parterna. När en begäran överlämnas enligt punkt 1, ska den part till vilken begäran riktas välvilligt beakta begäran och till den begärande parten lämna sitt skriftliga godkännande eller avslag inom tio dagar från mottagandet.

Artikel 4

Val av medlare

1. Parterna ska eftersträva att komma överens om en medlare inom 15 dagar efter det att det godkännande som avses i artikel 3.2 i denna bilaga inkommit.

155

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/143
       

2.För den händelse att parterna inte kan komma överens om en medlare inom den tidsperiod som fastställs i punkt 1 i denna artikel, får endera parten begära att samarbetskommitténs ordförande eller dennes ställföreträdare utser medlaren genom lottning bland personerna i den förteckning som upprättats enligt artikel 196.1 i detta avtal. Företrädare för båda parterna ska i tillräckligt god tid i förväg inbjudas att närvara vid lottningen. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras med den eller de parter som är närvarande.

3.Ordföranden i samarbetskommittén eller dennes ställföreträdare ska utse medlaren inom fem dagar efter den begäran som gjorts i enlighet med punkt 2.

4.Om den förteckning som avses i artikel 196.1 i detta avtal inte har upprättats vid den tidpunkt då en begäran enligt artikel 3 i denna bilaga inges, ska medlaren utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits av en part eller båda parterna.

5.En medlare får inte vara medborgare i någon av parterna, om parterna inte kommer överens om något annat.

6.Medlaren ska opartiskt och öppet bistå parterna med att bringa klarhet i åtgärden och dess eventuella inverkan på handeln, och att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

7.Uppförandekoden för ledamöter av skiljenämnder och medlare som anges i bilaga VI till detta avtal ska i tillämpliga delar gälla medlare.

8.Punkterna 3–7 (Anmälningar) och 42–46 (Översättning och tolkning) i arbetsordningen för skiljeförfaranden i bilaga V till detta avtal ska också gälla i tillämpliga delar.

Artikel 5

Regler för medlingsförfarandet

1.Inom tio dagar efter det att medlaren utsetts ska den part som begärt medlingsförfarandet överlämna en detaljerad beskrivning av sina betänkligheter till medlaren och den andra parten, särskilt om hur åtgärden i fråga fungerar och inverkar på handeln. Inom 20 dagar från mottagandet av denna beskrivning får den andra parten lämna in skriftliga synpunkter på beskrivningen. Endera parten får ta med alla uppgifter som den bedömer vara relevanta i sin problembe­ skrivning eller i sina synpunkter.

2.Medlaren får besluta om det lämpligaste tillvägagångssättet för att utreda den aktuella åtgärden och dess eventuella inverkan på handeln. Medlaren får särskilt organisera möten mellan parterna, gemensamt eller enskilt samråda med dem, söka bistånd från eller rådfråga relevanta experter och berörda parter samt tillhandahålla allt ytterligare stöd som parterna begär. Medlaren ska samråda med parterna innan han eller hon söker bistånd från eller samråd med relevanta experter och berörda parter.

3.Medlaren får inte ge råd eller lämna synpunkter på den aktuella åtgärdens förenlighet med detta avtal. Medlaren kan ge råd och föreslå en lösning för parterna att överväga. Parterna kan godta eller förkasta den föreslagna lösningen, eller komma överens om en annan lösning.

4.Medlingsförfarandet ska äga rum på den parts territorium till vilken begäran riktas, eller efter överenskommelse på annan plats eller på annat sätt.

5.Parterna ska eftersträva att nå en ömsesidigt godtagbar lösning inom 60 dagar från det att medlaren utsetts. I avvaktan på en slutlig överenskommelse får parterna överväga eventuella tillfälliga lösningar.

6.En ömsesidigt godtagbar eller en tillfällig lösning kan antas genom ett beslut i samarbetskommittén. Ömsesidigt godtagbara lösningar ska göras tillgängliga för allmänheten. Den version som offentliggörs får dock inte innehålla uppgifter som enligt en part är konfidentiella.

7.På begäran av parterna ska medlaren lägga fram ett utkast till rapporten om sakläget för parterna, inbegripet en kort sammanfattning av i) åtgärden i fråga, ii) det tillämpade förfarandet, och iii) ömsesidigt godtagbara lösningar, inbegripet eventuella tillfälliga lösningar. Medlaren ska medge parterna 15 dagar att lämna synpunkter på utkastet till rapport. Efter att ha övervägt de synpunkter som parterna inkommit med inom tidsfristen ska medlaren inom 15 dagar lägga fram en slutrapport för parterna. Denna rapport får inte innehålla någon tolkning av detta avtal.

156

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/144 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

8.Förfarandet avslutas genom

a)att parterna antar en ömsesidigt godtagbar lösning, den dag då denna lösning antas,

b)en överenskommelse mellan parterna i någon etapp av förfarandet, den dag då överenskommelsen träffas,

c)en skriftlig förklaring från medlaren, efter samråd med parterna, om att ytterligare medling inte är meningsfull, den dag då den förklaringen lämnas, eller

d)en skriftlig förklaring från en part efter det att parterna har undersökt ömsesidigt godtagbara lösningar under medlingsförfarandet och efter att ha övervägt eventuella råd och lösningsförslag från medlaren, den dag då förklaringen lämnas.

Avsnitt B

Genomförande

Artikel 6

Genomförande av en ömsesidigt godtagbar lösning

1.När parterna har kommit överens om en lösning ska vardera parten vidta de åtgärder som behövs för att genomföra den ömsesidigt godtagbara lösningen inom den överenskomna tidsfristen.

2.Den genomförande parten ska skriftligen underrätta den andra parten om alla steg eller åtgärder som vidtagits för att genomföra den ömsesidigt godtagbara lösningen.

Avsnitt C

Allmänna bestämmelser

Artikel 7

Konfidentialitet och förhållande till tvistlösning

1.Om inte parterna kommer överens om något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i denna bilaga, ska alla steg i förfarandet, inbegripet alla råd eller förslag till lösningar, vara konfidentiella. En part får dock offentliggöra att medling äger rum.

2.Medlingsförfarandet ska inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal, eller enligt något annat avtal.

3.Det föreligger inget krav om samråd enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning III (Handel och näringsliv) i detta avtal före medlingsförfarandet. En part bör normalt sett använda sig av andra relevanta bestämmelser om samarbete eller samråd i detta avtal innan medlingsförfarandet inleds.

4.En part får inte stödja sig på eller lägga fram som bevis i andra tvistlösningsförfaranden förfaranden enligt detta eller andra avtal, och en nämnd eller panel får inte beakta

a)den andra partens ståndpunkter under medlingsförfarandet eller uppgifter som samlats in enligt artikel 5.2 i denna bilaga,

b)det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att godta en lösning rörande den åtgärd som medlingen gäller, eller

c)råd eller förslag från medlaren.

5. En medlare får inte fungera som ledamot i en nämnd eller panel i ett tvistlösningsförfarande enligt detta avtal eller enligt WTO-avtalet rörande samma ärende för vilket han eller hon har fungerat som medlare.

157

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/145
       

Artikel 8

Tidsfrister

Alla tidsfrister som anges i denna bilaga får ändras genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 9

Kostnader

1.Vardera parten ska stå för sina egna utgifter för deltagandet i medlingsförfarandet.

2.Parterna ska gemensamt och lika dela på utgifter som rör de organisatoriska aspekterna, inklusive medlarens arvode och kostnadsersättning. Medlarens arvode ska överensstämma med det som föreskrivs för ordföranden i en skiljenämnd i enlighet med punkt 8 e i den arbetsordning som fastställs i bilaga V till detta avtal.

158

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/146 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

PROTOKOLL

om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a)tullagstiftning: de lagar och andra författningar som gäller på parternas territorier och som reglerar import, export och transitering av varor och hänförande av varor till alla andra slags tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet förbud, begränsning och kontrollåtgärder,

b)begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som begär bistånd enligt detta protokoll och som har utsetts av en part för detta ändamål,

c)anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som tar emot en begäran om bistånd enligt detta protokoll och som har utsetts av en part för detta ändamål,

d)personuppgifter: alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar enskild individ,

e)verksamhet som strider mot tullagstiftningen: varje överträdelse eller försök till överträdelse av tullagstiftningen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.Parterna ska inom ramen för sina befogenheter bistå varandra på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i detta protokoll i syfte att sörja för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, genom att förebygga, utreda och beivra verksamhet som strider mot denna lagstiftning.

2.Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll ska vara tillämpligt på de av parternas administrativa myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det ska inte påverka bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i brottmål. Det ska inte heller tillämpas på utbyte av information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på begäran av en rättslig myndighet, utom när överlämnandet av sådan information har godkänts av samma rättsliga myndighet.

3.Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter eller böter ska inte omfattas av detta protokoll.

Artikel 3

Bistånd efter framställan

1.Efter framställan från den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten tillhandahålla alla relevanta uppgifter som kan göra det möjligt för denna myndighet att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet uppgifter om konstaterade eller planerade aktiviteter som är eller kan vara en verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

2.Efter framställan från den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten underrätta den begärande myndigheten om huruvida

a)omständigheter (sakuppgifter och villkor) avseende export av varor från en parts territorium och import till den andra partens territorium och, när så är lämpligt, angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,

b)omständigheter (sakuppgifter och villkor) avseende import av varor till en parts territorium och export från den andra partens territorium och, när så är lämpligt, angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.

3.Efter framställan från den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar och andra författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att särskild övervakning sker av

a)fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara eller ha varit inblandade i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

159

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 29/147
       

b)platser där varor lagras, för vilka det finns rimliga skäl att misstänka att verksamhet som strider mot tullagstiftningen bedrivs,

c)varor som transporteras eller är avsedda för transport, för vilka det finns rimliga skäl att misstänka att verksamhet som strider mot tullagstiftningen bedrivs,

d)transportmedel som används för varor, för vilka det finns rimliga skäl att misstänka att verksamhet som strider mot tullagstiftningen bedrivs.

Artikel 4

Spontant bistånd

Parterna ska, på eget initiativ och i enlighet med sina lagar och andra författningar, bistå varandra om de anser detta vara nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla information om

a)aktiviteter som är eller förefaller vara verksamhet som strider mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse för den andra parten,

b)nya medel eller metoder som används för att bedriva en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)varor som enligt vad som är känt är föremål för en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

d)fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara eller ha varit inblandade i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

e)transportmedel som det finns rimliga skäl att anta har använts, används eller kan användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 5

Överlämnande av handlingar och anmälan

Efter framställan från den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten, i enlighet med lagstiftning eller andra författningar som är tillämpliga på den senare, vidta alla nödvändiga åtgärder för att överlämna alla handlingar eller meddela alla beslut som härrör från den begärande myndigheten och som faller inom detta protokolls tillämpningsområde och är ställda till en mottagare som är bosatt eller etablerad inom den anmodade myndighetens territorium.

En framställan om överlämnande av handlingar eller om anmälan av beslut ska göras skriftligen på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av denna myndighet.

Artikel 6

Biståndsframställningarnas form och innehåll

1.Framställningar enligt detta protokoll ska göras skriftligen. De ska åtföljas av de handlingar som krävs för att framställningarna ska kunna bifallas. Om det är nödvändigt på grund av situationens brådskande art får muntliga framställningar godtas, men de måste omedelbart bekräftas skriftligen.

2.Framställningar enligt punkt 1 ska innehålla följande information:

a)Begärande myndighet.

b)Föremålet för och skälet till framställan.

c)Den begärda åtgärden.

d)De lagar, författningar och andra rättsliga instrument som berörs.

160

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/148 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

e)Så exakta och fullständiga uppgifter som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersök­ ningarna.

f)En sammanfattning av relevanta fakta och av redan gjorda undersökningar.

g)Andra relevanta upplysningar som behövs för att handlägga framställningen.

3.En framställan ska vara avfattad på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av denna myndighet. Detta krav ska inte gälla eventuella handlingar som åtföljer framställan enligt punkt 1.

4.Om en framställan inte uppfyller de formella kraven i punkterna 1–3 får rättelse eller komplettering av den begäras. Under tiden får försiktighetsåtgärder vidtas.

Artikel 7

Handläggning av framställningar

1.För att bifalla en framställan om bistånd ska den anmodade myndigheten inom ramen för sin behörighet och sina tillgängliga resurser, som om den handlade för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter i samma part, lämna den information som myndigheten redan förfogar över och utföra eller låta utföra lämpliga administrativa undersökningar. Detta ska även gälla alla andra myndigheter som den anmodade myndigheten hänskjutit framställan till när den inte kan agera på egen hand.

2.En framställan om bistånd ska handläggas i enlighet med den anmodade partens lagar och andra författningar. Om framställan inte kan bifallas, ska den begärande parten utan dröjsmål underrättas om detta.

3.En parts bemyndigade tjänstemän får, med den andra partens samtycke och på de villkor som denna ställer, infinna sig hos den anmodade myndigheten eller hos varje annan myndighet som berörs i enlighet med punkt 1, för att från dessa inhämta sådana uppgifter om aktiviteter som är eller som kan vara verksamhet som strider mot tullagstiftningen vilka den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta protokoll.

4.En parts bemyndigade tjänstemän får, med den andra partens samtycke och på de villkor som denna ställer, närvara vid de undersökningar som genomförs på den sistnämndas territorium.

Artikel 8

Formen för meddelande av information

1.Den anmodade myndigheten ska skriftligen till den begärande myndigheten meddela resultatet av gjorda undersökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior eller andra föremål.

2.Denna information får lämnas i datoriserad form.

3.Originalhandlingar ska överlämnas endast efter särskild framtällan, när bestyrkta kopior skulle vara otillräckliga. Dessa originalhandlingar ska återlämnas så snart som möjligt.

Artikel 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1.Bistånd får vägras eller underkastas vissa villkor eller krav, om en part anser att bistånd enligt detta protokoll

a)sannolikt skulle kränka Republiken Kazakstans suveränitet, eller om en av Europeiska unionens medlemsstater har ombetts att lämna bistånd enligt detta protokoll, denna medlemsstats suveränitet, eller

161

Prop. 2015/16:112

Bilaga

4.2.2016   SV   Europeiska unionens officiella tidning L 29/149
           
b) sannolikt skulle skada allmän ordning, säkerhet eller andra väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i
  artikel 10.2 i detta protokoll, eller    

c)skulle medföra att en industri- eller affärshemlighet röjs eller en tystnadsplikt bryts.

2.Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten med motiveringen att det skulle påverka en pågående undersökning eller ett pågående domstolsförfarande eller annat förfarande. I sådana fall ska den anmodade myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att fastställa om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndigheten eventuellt ställer.

3.Om den begärande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den hade fått en sådan framställan, ska den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan.

4.I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den begärande myndigheten snarast underrättas om den anmodade myndighetens beslut och skälen för detta.

Artikel 10

Informationsutbyte och konfidentialitet

1.All information som överlämnas i enlighet med detta protokoll, oavsett i vilken form, ska behandlas som konfidentiell eller begränsad, i enlighet med vardera partens tillämpliga bestämmelser. Informationen ska omfattas av bestämmelserna om sekretess och åtnjuta det skydd som gäller liknande information enligt tillämplig lagstiftning hos den part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller Europeiska unionens institutioner.

2.Personuppgifter får endast utbytas om den part som tar emot uppgifterna förbinder sig att tillämpa en skyddsnivå för sådana uppgifter som är godtagbar för den part som lämnar uppgifterna.

3.Användning av information som har erhållits i enlighet med detta protokoll i administrativa eller rättsliga förfaranden som inletts i fråga om verksamhet som strider mot tullagstiftningen anses förenligt med syftena med detta protokoll. Parterna får därför i uppteckningar av bevismaterial, rapporter och vittnesmål samt i mål inför domstol som bevis använda den information de har erhållit och de handlingar de har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Den behöriga myndighet som har lämnat uppgifterna eller givit tillgång till handlingarna ska underrättas om sådan användning.

4.Den information som erhållits i enlighet med detta protokoll får endast användas för de syften som anges i detta protokoll. Om en part önskar använda denna information för andra syften, ska den parten inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahållit informationen. En sådan användning ska då omfattas av de eventuella restriktioner som den myndigheten har fastställt.

Artikel 11

Experter och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att, inom ramen för detta bemyndigande, inställa sig som expert eller vittne vid administrativa eller rättsliga förfaranden rörande frågor som omfattas av detta protokoll, och får framlägga material, handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan behövas i förfarandena. Framställan till tjänstemannen ska göras av den begärande myndigheten och den ska innehålla uppgifter om vilken rättslig eller administrativ myndighet som tjänstemannen ska inställa sig inför samt om vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen ska höras.

Artikel 12

Kostnader för bistånd

Parterna ska gentemot varandra avstå från alla krav på ersättning för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta protokoll, förutom, i förekommande fall, när det gäller utgifter för experter och vittnen samt för tolkar och översättare som inte är offentligt anställda.

162

Prop. 2015/16:112

Bilaga

L 29/150 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.2.2016
       

Artikel 13

Genomförande

1.Republiken Kazakstans tullmyndigheter, å ena sidan, och behöriga avdelningar vid Europeiska kommissionen och i förekommande fall Europeiska unionens medlemsstaters tullmyndigheter, å andra sidan, ska ansvara för genomförandet av detta protokoll. De ska besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen av protokollet och därvid beakta gällande bestämmelser, särskilt på området uppgiftsskydd.

2.Parterna ska samråda med varandra och hålla varandra underrättade om de närmare föreskrifter för genomförandet som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 14

Andra avtal

1. Med beaktande av Europeiska unionens och Europeiska unionens medlemsstaters respektive befogenheter ska bestämmelserna i detta protokoll

a)inte inverka på parternas förpliktelser enligt andra internationella avtal eller konventioner,

b)anses komplettera de avtal om ömsesidigt bistånd som har slutits eller kommer att slutas mellan enskilda medlemsstater i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan, och

c)inte inverka på Europeiska unionens bestämmelser om utbyte mellan de behöriga avdelningarna vid Europeiska kommissionen och tullmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater av information som erhållits inom ramen för detta protokoll och som kan vara av intresse för Europeiska unionen eller för Europeiska unionens medlemsstater.

2.Utan hinder av punkt 1 i denna artikel ska bestämmelserna i detta protokoll ha företräde framför bestämmelser i bilaterala avtal om ömsesidigt bistånd som har slutits eller kommer att slutas mellan enskilda medlemsstater i Europeiska unionen och Republiken Kazakstan, i den utsträckning som dessa senare bestämmelser är oförenliga med detta protokoll.

3.Vad gäller frågor om detta protokolls tillämplighet, ska parterna samråda med varandra för att lösa dessa inom ramen för en regelbunden dialog om tullfrågor mellan parterna.

163

Prop. 2015/16:112 Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Romson, Y Johansson, M Johansson, Persson, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Lövin, Regnér, A Johansson, Kaplan, Damberg, Bah Kuhnke, Shekarabi, Wikström

Föredragande: statsrådet Lövin

Regeringen beslutar proposition Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan.

164