Regeringens proposition 2015/16:108

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien Prop.
  2015/16:108

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Saudiarabien.

1

Prop. 2015/16:108

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och  
  Saudiarabien...................................................................................... 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 42
4 Skatteavtalet mellan Sverige och Saudiarabien .............................. 42
  4.1 Lagförslaget...................................................................... 43

4.2Översiktligt om inkomstskattesystemet i

    Saudiarabien ..................................................................... 43
    4.2.1 Bolagsbeskattning ........................................... 43
    4.2.2 Fysiska personer .............................................. 44
  4.3 Skatteavtalets innehåll ...................................................... 45
    4.3.1 Inledning.......................................................... 45
    4.3.2 Avtalets tillämpningsområde........................... 45
    4.3.3 Definitioner ..................................................... 46
    4.3.4 Avtalets beskattningsregler ............................. 48
  4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning ............. 54
  4.5 Särskilda bestämmelser .................................................... 55
  4.6 Utbyte av upplysningar .................................................... 55
  4.7 Regler mot offshoreverksamhet ....................................... 57
  4.8 Slutbestämmelser ............................................................. 58
  4.9 Protokollet ........................................................................ 59
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna...................................... 59
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2016 ........... 60

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:108
 

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

3

Prop. 2015/16:108 2 Förslag till lag om skatteavtal mellan
  Sverige och Saudiarabien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Saudiarabien undertecknade den 19 oktober 2015 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen ska tillämpas i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b)andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4

            Bilaga Prop. 2015/16:108
Avtal mellan   Konungariket Convention between the Govern-
Sveriges regering och Konunga- ment of the Kingdom of Sweden
riket Saudiarabiens regering för and the Government of the
undvikande av dubbelbeskatt- Kingdom of Saudi Arabia for
ning och förhindrande av skatte- the avoidance of double taxation
flykt beträffande skatter and the prevention of tax evas-
inkomst och på förmögenhet   ion with respect to taxes on
            income and on capital
Konungariket Sveriges regering The Government of the King-
och Konungariket Saudiarabiens dom of Sweden and the Govern-
regering, som önskar ingå ett avtal ment of the Kingdom of Saudi
för undvikande av dubbelbe- Arabia, desiring to conclude a
skattning och förhindrande av Convention for the avoidance of
skatteflykt beträffande skatter double taxation and the prevention
inkomst och på förmögenhet, har of tax evasion with respect to taxes
kommit överens om följande:   on income and on capital, have
            agreed as follows:
Artikel 1         Article 1
Personer på vilka avtalet tillämpas Persons Covered
Detta avtal tillämpas på personer This Convention shall apply to
som har hemvist i en avtals- persons who are residents of one
slutande stat eller i båda avtals- or both of the Contracting States.
slutande staterna.        

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2.Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3.De skatter på vilka detta avtal

Article 2

Taxes Covered

1.This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2.There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The taxes to which this Con- 5
Prop. 2015/16:108 tillämpas är:       vention shall apply are:      
  a) i Konungariket Saudiarabien: a) In the case of the Kingdom of
            Saudi Arabia:          
  1) Zakat, och       (i) the Zakat;        
  2) inkomstskatten, innefattande (ii) the income tax including the
  skatten på naturgasinvesteringar, natural gas investment tax    
  (i det följande benämnd ”saudisk (hereinafter referred to as “Saudi
  skatt”);         Tax”);            
  b) i Sverige:       b) In the case of Sweden:    
  1) den statliga inkomstskatten, (i) the national income tax (den
            statliga inkomstskatten);      
  2) kupongskatten,       (ii) the withholding tax on divi-
            dends (kupongskatten);      
  3) den särskilda inkomstskatten (iii) the income tax on   non-
  för utomlands bosatta,     residents (den särskilda inkomst-
            skatten för utomlands bosatta);
  4) den särskilda inkomstskatten (iv) the income tax on   non-
  för utomlands bosatta artister m.fl., resident artistes and athletes (den
            särskilda inkomstskatten   för
            utomlands bosatta artister m.fl.);
  5) den kommunala inkomst- (v) the municipal income tax
  skatten, och       (den kommunala inkomstskatten);
            and            
  6) den statliga förmögenhets- (vi) the net wealth tax   (den
  skatten,         statliga förmögenhetsskatten)  
  (i det följande benämnd ”svensk (hereinafter referred to as
  skatt”).         “Swedish tax”).        
  4. Avtalet tillämpas även 4. The Convention shall apply
  skatter av samma eller i huvudsak also to any identical or substan-
  likartat slag, som efter under- tially similar taxes that are im-
  tecknandet av avtalet tas ut vid posed after the date of signature of
  sidan av eller i stället för de skatter this Convention in addition to, or
  som anges i punkt 3 i denna ar- in place of, the taxes referred to in
  tikel. De behöriga myndigheterna i paragraph 3 of this Article. The
  de avtalsslutande staterna ska competent authorities of   the
  meddela varandra de väsentliga Contracting States shall notify
  ändringar som gjorts i deras each other of any significant
  skattelagstiftning.       changes that have been made in
            their taxation laws.        
  Artikel 3         Article 3            
  Allmänna definitioner     General Definitions        
  1. Om inte sammanhanget 1. For the purposes of this
  föranleder annat, har vid tillämp- Convention, unless the context
  ningen av detta avtal följande otherwise requires:        
  uttryck nedan angiven betydelse:              
  a) ”Konungariket Saudiarabien” a) the term “Kingdom of Saudi
  avser Konungariket Saudiarabiens Arabia” means the territory of the
6 territorium, även inkluderande det Kingdom of Saudi Arabia which
område utanför territorialhavet also includes the area outside the
över vilket Konungariket Saudi- territorial waters, where the King-
arabien utövar suveräna och juris- dom of Saudi Arabia exercises its
diktionella rättigheter såvitt avser sovereign and jurisdictional rights
dess havsområden, havsbottnen in their waters, sea bed, sub-soil
och dess underlag samt natur- and natural resources by virtue of
tillgångar i enlighet med dess its law and international law;  
lagstiftning och folkrättens regler,            
b) ”Sverige” avser Konungariket b) the term “Sweden” means the
Sverige och, när uttrycket används Kingdom of Sweden and, when
i geografisk betydelse, innefattar used in a geographical sense,
Sveriges territorium, Sveriges includes the national territory, the
territorialhav och andra havsom- territorial sea of Sweden as well as
råden över vilka Sverige i överens- other maritime areas over which
stämmelse med folkrättens regler Sweden in accordance with inter-
utövar   suveräna rättigheter eller national law exercises sovereign
jurisdiktion,             rights or jurisdiction;      
c) ”en avtalsslutande stat” och c) the terms “a Contracting
”den andra avtalsslutande staten”, State” and “the other Contracting
avser Konungariket Saudiarabien State” mean the Kingdom of Saudi
eller Sverige, beroende på sam- Arabia or Sweden as the context
manhanget,               requires;          
d) ”person”   inbegriper fysisk d) the term “person” includes an
person, bolag och annan samman- individual, a company and any
slutning,               other body of persons;    
e) ”bolag” avser juridisk person e) the term “company” means
eller annan som vid beskattningen any body corporate or any entity
behandlas såsom juridisk person, that is treated as a body corporate
                    for tax purposes;        
f) ”företag i en avtalsslutande f) the terms “enterprise of a
stat” och ”företag i den andra av- Contracting State” and “enterprise
talsslutande staten” avser företag of the other Contracting State”
som bedrivs av en person med mean respectively an enterprise
hemvist i en avtalsslutande stat, carried on by a resident of a
respektive företag som bedrivs av Contracting State and an enterprise
person med hemvist i den andra carried on by a resident of the
avtalsslutande staten,     other Contracting State;    
g) ”internationell trafik” avser g) the term   “international
transport med skepp eller luft- traffic” means any transport by a
fartyg som används av ett företag i ship or aircraft operated by an
en avtalsslutande stat, utom då enterprise of a Contracting State,
skeppet eller luftfartyget används except when the ship or aircraft is
uteslutande mellan platser i den operated solely between places in
andra avtalsslutande staten,   the other Contracting State;  
h) ”behörig myndighet” avser: h) the term “competent au-
                    thority” means:        
1) såvitt avser   Konungariket (i) in the case of the Kingdom of
Saudiarabien: finansdepartementet, Saudi Arabia: the Ministry of
representerat av finansministern, Finance represented by the
eller   dennes   befullmäktigade Minister of Finance or his
ombud,                 authorized representative;  

Prop. 2015/16:108

7

Prop. 2015/16:108 2) såvitt avser Sverige: finans- (ii) in the case of Sweden: the
  ministern, dennes befullmäktigade Minister of Finance, his authorized
  ombud eller den myndighet åt representative or the authority
  vilken uppdras att vara behörig which is designated as a competent
  myndighet vid tillämpningen av authority for the purposes of this
  detta avtal,           Convention;        
  i) ”medborgare” avser:       i) the term “national” means:
  1) fysisk person som har med- (i) any individual possessing the
  borgarskap i en avtalsslutande stat, nationality of a Contracting State;
  2) juridisk person, handelsbolag (ii) any legal person, partnership
  eller annan sammanslutning som or association deriving its status as
  bildats enligt den lagstiftning som such from the laws in force in a
  gäller i en avtalsslutande stat.     Contracting State.      
  2. Då en avtalsslutande stat til- 2. As regards the application of
  lämpar avtalet vid någon tidpunkt this Convention at any time by a
  anses, såvida inte sammanhanget Contracting State, any term not
  föranleder annat, varje uttryck som defined therein shall, unless the
  inte definierats i avtalet ha den context otherwise requires, have
  betydelse som uttrycket har vid the meaning that it has at that time
  denna tidpunkt enligt den statens under the law of that State for the
  lagstiftning i fråga om sådana purposes of the taxes to which this
  skatter på vilka avtalet tillämpas, Convention applies, any meaning
  och den betydelse som uttrycket under the applicable tax laws of
  har enligt tillämplig skattelagstift- that State prevailing over a mea-
  ning i denna stat äger företräde ning given to the term under other
  framför den betydelse uttrycket laws of that State.      
  ges i annan lagstiftning i denna            
  stat.                        
  Artikel 4             Article 4        
  Hemvist             Resident          
  1. Vid tillämpningen av detta 1. For the purposes of this Con-
  avtal avser uttrycket ”person med vention, the term “resident of a
  hemvist i en avtalsslutande stat”: Contracting State” means:  
  a) person som enligt lagstift- a) any person who, under the
  ningen i denna stat är skattskyldig laws of that State, is liable to tax
  där på grund av domicil, bo- therein by reason of his domicile,
  sättning, bolagsbildning, plats för residence, place of incorporation,
  företagsledning eller annan lik- place of management or any other
  nande omständighet och innefattar criterion of a similar nature, and
  också denna stat, dess offentlig- also includes that State and any
  rättsliga organ eller institutioner, governmental body or agency,  
  politiska underavdelningar eller political subdivision or local
  lokala myndigheter, samt       authority thereof; or      
  b) juridisk person som bildats b) a legal person organized
  enligt lagstiftningen i en avtals- under the laws of a Contracting
  slutande stat och som generellt är State and that is generally exempt
  undantagen från beskattning i from tax in that State and is
8 denna stat samt är grundad i och established and maintained in that
administreras i   denna stat State either:      
antingen:                        
1) i uteslutande religiöst, väl- (i) exclusively for a religious,
görande, utbildningsfrämjande charitable, educational or scientific
eller vetenskapligt syfte, eller     purpose; or      
2) för att tillhandahålla pen- (ii) to provide pensions to
sioner till anställda enligt en employees pursuant to a plan.  
pensionsplan.                      
Detta uttryck inbegriper This term, however, does not in-
emellertid inte person som är clude any person who is liable to
skattskyldig i denna stat endast för tax in that State in respect only of
inkomst från källa i denna stat eller income from sources in that State
för förmögenhet belägen där.     or capital situated therein.    
2. Då grund av bestäm- 2. Where by reason of the pro-
melserna i punkt 1 i denna artikel visions of paragraph 1 of this
fysisk person har hemvist i båda Article, an individual is a resident
avtalsslutande staterna, bestäms of both Contracting States, then his
hans hemvist på följande sätt:     status shall be determined as
                    follows:        
a) han anses ha hemvist endast i a) he shall be deemed to be a
den avtalsslutande stat där han har resident only of the Contracting
en bostad som stadigvarande står State in which he has a permanent
till hans förfogande. Om han har home available to him; if he has a
en sådan bostad i båda avtals- permanent home available to him
slutande staterna, anses han ha in both Contracting States, he shall
hemvist endast i den avtalsslutande be deemed to be a resident only of
stat med vilken hans personliga the Contracting State with which
och ekonomiska förbindelser är his personal and economic re-
starkast (centrum för levnads- lations are closer (centre of vital
intressena),             interests);      
b) om det inte kan avgöras i b) if the Contracting State in
vilken avtalsslutande stat han har which he has his centre of vital
centrum för sina levnadsintressen interests cannot be determined, or
eller om han inte i någondera av- if he has not a permanent home
talsslutande stat har en bostad som available to him in either
stadigvarande står till hans för- Contracting State, he shall be
fogande, anses han ha hemvist deemed to be a resident only of the
endast i den avtalsslutande stat där Contracting State in which he has
han stadigvarande vistas,       an habitual abode;      
c) om han stadigvarande vistas i c) if he has an habitual abode in
båda avtalsslutande staterna eller both Contracting States or in neit-
om han inte vistas stadigvarande i her of them, he shall be deemed to
någon av dem, anses han ha hem- be a resident only of the
vist endast i den avtalsslutande stat Contracting State of which he is a
där han är medborgare,       national;      
d) om han är medborgare i båda d) if he is a national of both
avtalsslutande staterna eller om Contracting States or of neither of
han inte är medborgare i någon av them, the competent authorities of
dem, ska de behöriga myndighet- the Contracting States shall settle
erna i de avtalsslutande staterna the question by mutual agreement.
avgöra frågan genom ömsesidig          

Prop. 2015/16:108

9

Prop. 2015/16:108 överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. De behöriga myndigheterna ska därvid beakta att platsen för den verkliga ledningen är en av de huvudsakliga faktorerna.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement, taking into consideration that the place of effective management is one of the main criteria in this case.

Artikel 5 Article 5
Fast driftställe Permanent Establishment
  1. Vid tillämpningen av detta
  avtal avser uttrycket ”fast drift-
  ställe” en stadigvarande plats för
  affärsverksamhet, från vilken ett
  företags verksamhet   helt eller
  delvis bedrivs.          
  2. Uttrycket ”fast   driftställe”
  innefattar särskilt:        
  a) plats för företagsledning,  
  b) filial,          
  c) kontor,          
  d) fabrik,          
  e) verkstad, och        
  f) gruva, stenbrott eller annan
  plats för utvinning av natur-
  tillgångar.          
  3. Uttrycket ”fast   driftställe”
  innefattar även:          
  a) plats för byggnads-, anlägg-
  nings-, monterings- eller installa-
  tionsverksamhet och verksamhet
  som består i övervakning i anslut-
  ning därtill men endast om verk-
  samheten pågår längre tid än sex
  månader, och          
  b) tillhandahållandet av tjänster,
  inklusive konsulttjänster, av ett
  företag genom anställda eller
  annan personal som anlitats av
  företaget för sådant ändamål, men
  endast om sådan verksamhet pågår
  (avseende samma eller samman-
10 kopplade projekt) inom en avtals-

1.For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2.The term “permanent establishment” includes especially:

a) a place of management; b) a branch;

c) an office; d) a factory;

e) a workshop, and

f) a mine, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3.The term “permanent establishment” also includes:

a) a building site, a construction, assembly or installation project, or supervisory activities, in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period more than six months;

b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a con-

nected project) within a

slutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar inom en tolvmånadersperiod.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a)användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

d)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses företaget – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any 12-month period.

4.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5.Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in

Prop. 2015/16:108

11

Prop. 2015/16:108 denna artikel – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som personen driver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 i denna artikel och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6.Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 of this Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6.An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7.The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

  1. Inkomst, som person med
  hemvist i en avtalsslutande stat
  förvärvar av fast egendom (däri
  inbegripet inkomst av lantbruk
  eller skogsbruk) belägen i den
  andra avtalsslutande staten, får
  beskattas i denna andra avtals-
  slutande stat.    
  2. Uttrycket ”fast egendom” har
  den betydelse som uttrycket har
12 enligt lagstiftningen i den avtals-

Article 6

Income from Immovable Property

1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the

slutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Contracting State in which the Prop. 2015/16:108 property in question is situated.

This term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artikel 7     Article 7  
Inkomst av rörelse   Business Profits  
1. Inkomst av rörelse, som före- 1. The profits of an enterprise of  
tag i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State shall be  
var, beskattas endast i denna stat, taxable only in that State unless  
såvida inte företaget bedriver the enterprise carries on business  
rörelse i den andra avtalsslutande in the other Contracting State  
staten från där beläget fast drift- through a permanent establishment  
ställe. Om företaget bedriver situated therein. If the enterprise  
rörelse på nyss angivet sätt, får carries on business as aforesaid,  
företagets inkomst beskattas i den the profits of the enterprise may be  
andra staten, men endast så stor taxed in the other State but only so  
del därav som är hänförlig till det much of them as is attributable to  
fasta driftstället.   that permanent establishment.  
2. Om företag i en avtalsslutande 2. Subject to the provisions of  
stat bedriver rörelse i den andra paragraph 3 of this Article, where  
avtalsslutande staten från där belä- an enterprise of a Contracting  
get fast driftställe hänförs, om inte State carries on business in the 13
Prop. 2015/16:108 bestämmelserna i punkt 3 i denna other Contracting State through a
  artikel föranleder annat, i vardera permanent establishment situated
  avtalsslutande staten till det fasta therein, there shall in each
  driftstället den inkomst som det Contracting State be attributed to
  kan antas att driftstället skulle ha that permanent establishment the
  förvärvat, om det varit ett fri- profits which it might be expected
  stående företag som bedrivit verk- to make if it were a distinct and
  samhet av samma eller liknande separate enterprise engaged in the
  slag under samma eller liknande same or similar activities under the
  villkor och självständigt avslutat same or similar conditions and
  affärer med det företag till vilket dealing wholly independently with
  driftstället hör.           the enterprise of which it is a per-
                    manent establishment.      
  3. Vid bestämmande   av fast 3. In the determination of the
  driftställes inkomst medges avdrag profits   of a permanent
  för utgifter som uppkommit för det establishment, there shall be al-
  fasta driftställets   verksamhet, lowed as deductions expenses
  härunder inbegripna utgifter för which are incurred for the purpo-
  företagets ledning och allmänna ses of the business of the perma-
  förvaltning, oavsett om utgifterna nent   establishment including
  uppkommit i den stat där det fasta executive and general administra-
  driftstället är beläget eller annor- tive expenses so incurred, whether
  städes. Avdrag medges emellertid in the State in which the perma-
  inte för belopp, om något, som det nent establishment is situated or
  fasta driftstället betalat till före- elsewhere. However, no such
  tagets huvudkontor eller något av deduction shall be allowed in
  dess andra kontor (om inte be- respect of amounts, if any, paid
  loppen utgör ersättning för faktiska (otherwise than towards reimbur-
  utgifter) i form av royalty, avgifter sement of actual expenses) by the
  eller andra liknande betalningar för permanent establishment to the
  nyttjandet av patent eller andra head office of the enterprise or any
  rättigheter, eller i form av ersätt- of its other offices, by way of
  ning för särskilda tjänster eller för royalties, fees or other similar
  företagsledning, eller, utom i fråga payments in return for the use of
  om bankföretag, i form av inkomst patents or other rights, or by way
  av fordran på kapital utlånat till det of commission, for   specific
  fasta driftstället. På samma sätt ska services performed or for mana-
  vid bestämmandet av fast drift- gement, or, except in the case of a
  ställes inkomst inte beaktas belopp banking enterprise, by way of
  som det fasta driftstället debiterat income from debt-claims with
  företagets huvudkontor eller något regard to moneys lent to the per-
  av dess andra kontor (om inte manent establishment. Likewise,
  beloppen utgör ersättning för fak- no account shall be taken, in the
  tiska utgifter) i form av royalty, determination of the profits of a
  avgifter eller andra liknande betal- permanent establishment, for
  ningar för nyttjandet av patent amounts charged (otherwise than
  eller andra rättigheter, eller i form towards reimbursement of actual
  av ersättning för särskilda tjänster expenses), by the permanent
  eller företagsledning eller, utom i establishment to the head office of
  fråga om bankföretag, i form av the enterprise or any of its other
14 inkomst   av fordran kapital offices, by way of royalties, fees or

utlånat till företagets huvudkontor eller något av dessa andra kontor.

4.Inkomst av rörelse som företag i en avtalsslutande stat förvärvar från export av varor till den andra avtalsslutande staten ska inte beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Om avtalet om export även innefattar annan verksamhet som bedrivs från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, får inkomst från sådan verksamhet beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

5.Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7.Uttrycket ”inkomst av rörelse” inbegriper inkomst från tillverknings-, handels-, bank- och försäkringsverksamhet, utförande av landtransporter, tillhandahållandet av tjänster och uthyrning av personlig lös egendom. Ut- trycket inbegriper inte en fysisk persons självständiga yrkesutövning såsom anställd eller oberoende.

8.Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte tillämpningen

other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of income from debt-claims with regard to moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4.The business profits derived by an enterprise of a Contracting State from the exportation of merchandise to the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State. Where export contracts include other activities carried on through a permanent establishment in the other Contracting State profits derived from such activities may be taxed in the other Contracting State.

5.No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6.For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7.The term “business profits” includes, but is not limited to income derived from manufacturing, mercantile, banking, insurance, from the operation of inland transportation, the furnishing of services and the rental of tangible personal movable property. Such a term does not include the performance of personal services by an individual either as an employee or in an independent capacity.

8.Nothing in this Article shall affect the operation of any law of a

Prop. 2015/16:108

15

Prop. 2015/16:108 av en avtalsslutande stats lagstift- Contracting State relating to tax
  ning om beskattning av inkomst imposed on income derived by
  från försäkringsverksamhet som non-residents from insurance acti-
  uppbärs av person som inte har vities provided that if the relevant
  hemvist där. Om den lagstiftning law in force in either Contracting
  som vid tidpunkten för underteck- State at the date of signature of
  nandet av detta avtal i endera av- this Convention is varied (other-
  talsslutande stat ändras (annat än i wise than in minor respects so as
  mindre omfattning så att ändringen not to affect its general character)
  inte påverkar lagstiftningens all- the Contracting States shall consult
  männa karaktär) ska de avtals- with each other with a view to
  slutande staterna överlägga med agreeing to any amendment of this
  varandra för att komma överens paragraph as may be appropriate.
  om lämplig ändring av denna  
  punkt.                
  9. Ingår i inkomst av rörelse in- 9. Where profits include items of
  komst som behandlas särskilt i income which are dealt with sepa-
  andra artiklar av detta avtal, berörs rately in other Articles of this
  bestämmelserna i dessa artiklar Convention, then the provisions of
  inte av reglerna i denna artikel. those Articles shall not be affected
                    by the provisions of this Article.
  Artikel 8             Article 8
  Sjöfart och luftfart         Shipping and Air Transport
  1. Inkomst som förvärvas av 1. Profits of an enterprise of a
  företag i en avtalsslutande stat Contracting State from the ope-
  genom användningen av skepp ration of ships or aircraft in inter-
  eller luftfartyg i internationell national traffic shall be taxable
  trafik beskattas endast i denna stat. only in that State.
  2. Bestämmelserna i punkt 1 i 2. The provisions of paragraph 1
  denna artikel tillämpas även på of this Article shall also apply to
  inkomst som förvärvas genom profits from the participation in a
  deltagande i en pool, ett gemen- pool, a joint business or an inter-
  samt företag eller en internationell national operating agency.
  driftsorganisation.          
  Artikel 9             Article 9
  Företag med intressegemenskap Associated Enterprises
  1. I fall då             1. Where
  a) ett företag i en avtalsslutande a) an enterprise of a Contracting
  stat direkt eller indirekt deltar i State participates directly or in-
  ledningen eller kontrollen av ett directly in the management, con-
  företag i den andra avtalsslutande trol or capital of an enterprise of
  staten eller äger del i detta företags the other Contracting State, or
  kapital, eller              
  b) samma personer direkt eller b) the same persons participate
16 indirekt deltar i ledningen eller directly or indirectly in the mana-
kontrollen av såväl ett företag i en gement, control or capital of an Prop. 2015/16:108
avtalsslutande stat som ett företag i enterprise of a Contracting State
den andra avtalsslutande staten and an enterprise of the other
eller äger del i båda dessa företags Contracting State,      
kapital, iakttas följande.                    
Om mellan företagen i fråga om and in either case conditions are
handelsförbindelser   eller finans- made or imposed between the two
iella förbindelser   avtalas eller enterprises in their commercial or
föreskrivs villkor,   som avviker financial relations which differ
från dem som skulle ha avtalats from those which would be made
mellan av   varandra oberoende between independent enterprises,
företag, får all inkomst, som utan then any profits which would, but
sådana villkor skulle ha tillkommit for those conditions, have accrued
det ena företaget men som på to one of the enterprises, but, by
grund av villkoren i fråga inte reason of those conditions, have
tillkommit detta företag, inräknas i not so accrued, may be included in
detta företags inkomst och the profits of that enterprise and
beskattas i överensstämmelse taxed accordingly.      
därmed.                              
2. I fall då en avtalsslutande stat 2. Where a Contracting State in-
i inkomsten för ett företag i denna cludes in the profits of an enter-
stat inräknar – och i överens- prise of that State – and taxes
stämmelse därmed beskattar accordingly – profits on which an
inkomst, för vilken ett företag i enterprise of the other Contracting
den andra avtalsslutande staten State has been charged to tax in
beskattats i denna andra stat, samt that other State and the profits so
den sålunda inräknade inkomsten included are profits which would
är sådan som skulle ha tillkommit have accrued to the enterprise of
företag i den förstnämnda staten the first-mentioned State if the
om de villkor som avtalats mellan conditions made between the two
företagen hade varit sådana som enterprises had been those which
skulle ha avtalats mellan av would have been made between
varandra oberoende företag, ska independent enterprises, then that
denna andra stat genomföra veder- other State shall make an appro-
börlig justering av det skattebelopp priate adjustment to the amount of
som påförts inkomsten där. Vid the tax charged therein on those
sådan justering iakttas övriga be- profits. In determining such ad-
stämmelser i detta avtal och de justment, due regard shall be had
behöriga myndigheterna i de av- to the other provisions of this
talsslutande   staterna överlägger Convention and the competent
vid behov med varandra.     authorities of the   Contracting
                    States shall if necessary consult
                    each other.          

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra

Article 10  
Dividends  
1. Dividends paid by a company  
which is a resident of a  
Contracting State to a resident of 17

Prop. 2015/16:108 avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

  2. Utdelningen får emellertid be-
  skattas även i den avtalsslutande
  stat där bolaget som betalar ut-
  delningen har hemvist, enligt lag-
  stiftningen i denna stat, men om
  den som har rätt till utdelningen
  har hemvist i den andra avtals-
  slutande staten får skatten inte
  överstiga:      
  a) 5 procent av utdelningens
  bruttobelopp om den som har rätt
  till utdelningen är ett bolag (med
  undantag för handelsbolag) som
  innehar minst 10 procent av det
  utdelande bolagets röstetal,
  b) 10 procent av utdelningens
  bruttobelopp i övriga fall.
  Denna punkt berör inte bolagets
  beskattning för den vinst av vilken
  utdelningen betalas.  
  3. Med uttrycket ”utdelning”
  förstås i denna artikel inkomst av
  aktier eller andra rättigheter, som
  inte är fordringar, med rätt till
  andel i vinst, samt inkomst av
  andra rättigheter i bolag som enligt
  lagstiftningen i den stat där det
  utdelande bolaget har hemvist vid
  beskattningen behandlas på samma
  sätt som inkomst av aktier.
  4. Bestämmelserna i punkterna 1
  och 2 i denna artikel tillämpas inte,
  om den som har rätt till utdel-
  ningen har hemvist i en avtals-
  slutande stat och bedriver rörelse i
  den andra avtalsslutande staten,
  där bolaget som betalar utdel-
  ningen har hemvist, från där belä-
  get fast driftställe eller utövar
  självständig yrkesverksamhet i
  denna andra stat från där belägen
  stadigvarande anordning, samt den
  andel på grund av vilken utdel-
18 ningen betalas äger verkligt sam-

the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 10 per cent of the voting power or voting shares of the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3.The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is

band med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

effectively connected with such Prop. 2015/16:108 permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Artikel 11

Inkomst av fordran

1.Inkomst av fordran, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra stat.

2.Med uttrycket ”inkomst av fordran” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värde-

Article 11

Income from Debt-Claims

1.Income from debt-claims arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2.The term “income from debtclaims” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty

charges for late payment shall not 19
Prop. 2015/16:108 papper, obligationer eller deben- be regarded as income from debt-
tures. Straffavgift på grund av sen claims for the purpose of this
betalning anses inte som inkomst Article.
av fordran vid tillämpningen av  
denna artikel.            
3. Bestämmelserna i punkt 1 i 3. The provisions of paragraph 1
denna artikel tillämpas inte om den of this Article shall not apply if the
som har rätt till inkomsten av ford- beneficial owner of the income
ran har hemvist i en avtalsslutande from debt-claims, being a resident
stat och bedriver rörelse i den of a Contracting State, carries on
andra avtalsslutande staten från business in the other Contracting
vilken inkomsten av fordran här- State in which the income from
rör, från där beläget fast driftställe debt-claims arises through a per-
eller utövar självständig yrkes- manent establishment situated
verksamhet i denna andra stat från therein, or performs in that other
där belägen stadigvarande anord- State independent personal ser-
ning, samt den fordran för vilken vices from a fixed base situated
inkomsten betalas äger verkligt therein, and the debt claim in
samband med det fasta driftstället respect of which such income is
eller den stadigvarande anord- paid is effectively connected with
ningen. I sådant fall tillämpas such permanent establishment or
bestämmelserna i artikel 7 respek- fixed base. In such case the pro-
tive artikel 14 i detta avtal.     visions of Article 7 or Article 14
                of this Convention, as the case
                may be, shall apply.
4. Då på grund av särskilda för- 4. Where, by reason of a special
bindelser mellan utbetalaren och relationship between the payer and
den som har rätt till inkomsten av the beneficial owner or between
fordran eller mellan dem båda och both of them and some other per-
annan person inkomsten, med son, the amount of the income
hänsyn till den fordran för vilken from debt-claims, having regard to
den betalas, överstiger det belopp the debt-claim for which it is paid,
som skulle ha avtalats mellan exceeds the amount which would
utbetalaren och den som har rätt have been agreed upon by the
till inkomsten om sådana förbin- payer and the beneficial owner in
delser inte förelegat, tillämpas the absence of such relationship,
bestämmelserna i denna artikel the provisions of this Article shall
endast på sistnämnda belopp. I apply only to the last-mentioned
sådant fall beskattas överskjutande amount. In such case, the excess
belopp enligt lagstiftningen i var- part of the payments shall remain
dera avtalsslutande   staten med taxable according to the laws of
iakttagande av övriga bestämmel- each Contracting State, due regard
ser i detta avtal.           being had to the other provisions
                of this Convention.
Artikel 12             Article 12
Royalty             Royalties
  1. Royalty, som härrör från en
20 avtalsslutande stat och som betalas

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a

till person med hemvist i den andra resident of the other Contracting Prop. 2015/16:108
avtalsslutande staten, får beskattas State may be taxed in that other  
i denna andra stat.       State.    
2. Sådan royalty får emellertid 2. However, such royalties may  
beskattas även i den avtalsslutande also be taxed in the Contracting  
stat från vilken den härrör, enligt State in which they arise and  
lagstiftningen i denna stat, men om according to the laws of that State,  
den som har rätt till royaltyn har but if the beneficial owner of the  
hemvist i den andra avtalsslutande royalties is a resident of the other  
staten får skatten inte överstiga: Contracting State, the tax so  
              charged shall not exceed:  
a) 5 procent av royaltyns brutto- a) 5 per cent of the gross amount  
belopp om royaltyn avser betal- of the royalties for the use of, or  
ning för nyttjandet av, eller för the right to use, industrial, com-  
rätten att nyttja, industriell, kom- mercial or scientific equipment;  
mersiell eller vetenskaplig utrust-      
ning,                  
b) 7 procent av royaltyns brutto- b) 7 per cent of the gross amount  
belopp i övriga fall.     of the royalties in all other cases.  
3. Med uttrycket ”royalty” för- 3. The term “royalties” as used  
stås i denna artikel varje slags in this Article means payments of  
betalning som tas emot såsom any kind received as a conside-  
ersättning för nyttjandet av eller ration for the use of, or the right to  
för rätten att nyttja upphovsrätt till use, any copyright of literary,  
litterärt, konstnärligt eller veten- artistic or scientific work including  
skapligt verk, häri inbegripet bio- cinematograph films and films or  
graffilm och filmer eller band för tapes for radio or television  
radio- eller televisionsutsändning, broadcasting, any patent, trade  
patent, varumärke, mönster eller mark, design or model, plan, secret  
modell, ritning, hemligt recept formula or process, or for the use  
eller hemlig tillverkningsmetod, of, or the right to use, industrial,  
eller för nyttjandet av eller för commercial or scientific equip-  
rätten att nyttja industriell, kom- ment or for information concer-  
mersiell eller vetenskaplig utrust- ning industrial, commercial or  
ning eller för upplysning om er- scientific experience.  
farenhetsrön av industriell, kom-      
mersiell eller vetenskaplig natur.      
4. Bestämmelserna i punkterna 1 4. The provisions of paragraphs  
och 2 i denna artikel tillämpas inte 1 and 2 of this Article shall not  
om den som har rätt till royaltyn apply if the beneficial owner of the  
har hemvist i en avtalsslutande stat royalties, being a resident of a  
och bedriver rörelse i den andra Contracting State, carries on busi-  
avtalsslutande staten, från vilken ness in the other Contracting State  
royaltyn härrör, från där beläget in which the royalties arise  
fast driftställe eller utövar själv- through a permanent establishment  
ständig yrkesverksamhet i denna situated therein, or performs in that  
andra stat från där belägen stadig- other State independent personal  
varande anordning, samt den services from a fixed base situated  
rättighet eller egendom i fråga om therein, and the right or property in  
vilken royaltyn betalas äger verk- respect of which the royalties are  
ligt samband med det fasta drift- paid is effectively connected with 21

Prop. 2015/16:108 stället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

5.Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

5.Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

  Artikel 13
  Kapitalvinst
  1. Vinst, som person med hem-
  vist i en avtalsslutande stat förvär-
  var på grund av överlåtelse av
  sådan fast egendom som avses i
22 artikel 6 i detta avtal och som är

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 of this Convention and situated in the other

belägen i den andra avtalsslutande Contracting State may be taxed in
staten, får beskattas i denna andra that other State.    
stat.            
2. Vinst på grund av överlåtelse 2. Gains from the alienation of
av lös egendom, som utgör del av movable property forming part of
rörelsetillgångarna i fast driftställe, the business property of a perma-
vilket ett företag i en avtals- nent establishment which an enter-
slutande stat har i den andra av- prise of a Contracting State has in
talsslutande staten, eller av lös the other Contracting State or of
egendom hänförlig till stadig- movable property pertaining to a
varande anordning för att utöva fixed base available to a resident
självständig yrkesverksamhet, som of a Contracting State in the other
person med hemvist i en avtals- Contracting State for the purpose
slutande stat har i den andra av- of performing independent per-
talsslutande staten, får beskattas i sonal services, including such
denna andra stat. Detsamma gäller gains from the alienation of such a
vinst på grund av överlåtelse av permanent establishment (alone or
sådant fast driftställe (för sig eller with the whole enterprise) or of
tillsammans med hela företaget) such fixed base, may be taxed in
eller av sådan stadigvarande that other Contracting State.
anordning.          
3. Vinst som person med hem- 3. Gains derived by a resident of
vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-
var på grund av överlåtelse av ation of ships or aircraft operated
skepp eller luftfartyg som används in international traffic or movable
i internationell trafik eller lös property pertaining to the oper-
egendom som är hänförlig till ation of such ships or aircraft, shall
användningen av sådana skepp be taxable only in that State.
eller luftfartyg, beskattas endast i      
denna stat.          
4. Vinst som person med hem- 4. Gains derived by a resident of
vist i en avtalsslutande stat förvär- a Contracting State from the alien-
var på grund av överlåtelse av ation of shares deriving more than
andelar vars värde till mer än 50 50 per cent of their value directly
procent direkt eller indirekt kan or indirectly from immovable
hänföras till fast egendom som är property situated in the other
belägen i den andra avtalsslutande Contracting State may be taxed in
staten får beskattas i denna andra that other State.    
stat.            
5. Vinst på grund av överlåtelse 5. Gains from the alienation of
av andelar av annat slag än sådana shares, other than those mentioned
som avses i punkt 4 i denna artikel, in paragraph 4 of this Article,
som representerar minst 25 procent forming part of a substantial parti-
av kapitalet i ett bolag med hem- cipation in the capital of a com-
vist i en avtalsslutande stat och pany resident of a Contracting
som inte är noterat på en börs i State and not listed in a Stock
någon av de avtalsslutande Exchange of either of the
staterna, får beskattas i denna Contracting States, may be taxed
avtalsslutande stat.   in that Contracting State. A person
        is considered to have a substantial
        participation when this partici-

Prop. 2015/16:108

23

Prop. 2015/16:108               pation is, at least, 25 per cent of
                the capital of that company.  
  6. Vinst på grund av överlåtelse 6. Gains from the alienation of
  av annan egendom än sådan som any property other than that refer-
  avses i punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i red to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and
  denna artikel beskattas endast i 5 of this Article shall be taxable
  den avtalsslutande stat där över- only in the Contracting State of
  låtaren har hemvist.       which the alienator is a resident.
  7. Vinst, på grund av avyttring 7. Notwithstanding the provis-
  av sådan tillgång som avses i ions of paragraph 6, gains from the
  punkt 6, som förvärvas av en fy- alienation of any property referred
  sisk person som har haft hemvist i to in paragraph 6, derived by an
  en avtalsslutande stat och fått individual who has been a resident
  hemvist i den andra avtalsslutande of a Contracting State and who has
  staten får – utan hinder av be- become a resident of the other
  stämmelserna i punkt 6 – beskattas Contracting State, may be taxed in
  i den förstnämnda staten om över- the first-mentioned State if the
  låtelsen av tillgången inträffar vid alienation of the property occurs at
  något tillfälle under de tio år som any time during the ten years next
  följer närmast efter den tidpunkt following the date on which the
  då personen upphört att ha hemvist individual has ceased to be a resi-
  i den förstnämnda staten.     dent of the first-mentioned State.
  Artikel 14           Article 14        
  Självständig yrkesutövning     Independent Personal Services
  1. Inkomst, som en person med 1. Income derived by a resident
  hemvist i en avtalsslutande stat of a Contracting State in respect of
  förvärvar genom att utöva fritt professional services or other acti-
  yrke eller annan självständig verk- vities of an independent character
  samhet, beskattas endast i denna shall be taxable only in that State
  stat. Sådan inkomst får emellertid except in the following cir-
  beskattas i den andra avtals- cumstances, when such income
  slutande staten om:       may also be taxed in the other
                Contracting State:      
  a) han i denna andra avtals- a) if he has a fixed base regu-
  slutande stat har en stadigvarande larly available to him in the other
  anordning, som regelmässigt står Contracting State for the purpose
  till hans förfogande för att utöva of performing his activities; in that
  verksamheten. I sådant fall får case, only so much of the income
  dock endast den del av inkomsten as is attributable to that fixed base
  som är hänförlig till denna stadig- may be taxed in that other
  varande anordning beskattas i Contracting State, or    
  denna andra avtalsslutande stat,          
  eller                      
  b) han vistas i denna andra av- b) if his stay in the other
  talsslutande stat under   en Contracting State is for a period or
  tidsperiod eller tidsperioder som periods amounting to or exceeding
  sammanlagt uppgår till eller in the aggregate 183 days in any
24 överstiger 183 dagar under en twelve-month period commencing
tolvmånadersperiod som börjar or ending in the fiscal year con- Prop. 2015/16:108
eller slutar under beskattningsåret i cerned; in that case, only so much  
fråga. I sådant fall får dock endast of the income as is derived from  
den del av inkomsten som är his activities performed in that  
hänförlig till den verksamhet som other State may be taxed in that  
utövats i denna andra stat beskattas other State.        
i denna andra stat.                  
2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri- 2. The term “professional  
per särskilt självständig veten- services” includes especially, in-  
skaplig, litterär och konstnärlig dependent scientific, literary,  
verksamhet, uppfostrings- och artistic, educational or teaching  
undervisningsverksamhet samt activities as well as the indepen-  
sådan självständig verksamhet som dent activities of physicians, lawy-  
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, ers, engineers, architects, dentists  
tandläkare och revisor utövar. and accountants.      
Artikel 15         Article 15        
Enskild tjänst         Dependent Personal Services  
1. Om inte bestämmelserna i 1. Subject to the provisions of  
artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 i Articles 16, 18, 19, 20 and 21 of  
detta avtal föranleder annat, be- this Convention, salaries, wages  
skattas lön och annan liknande and other similar remuneration  
ersättning som person med hem- derived by a resident of a  
vist i en avtalsslutande stat uppbär Contracting State in respect of an  
på grund av anställning, endast i employment shall be taxable only  
denna stat, såvida inte arbete utförs in that State unless the em-  
i den andra avtalsslutande staten. ployment is exercised in the other  
Om arbetet utförs i denna andra Contracting State. If the em-  
stat, får ersättning som uppbärs för ployment is so exercised, such  
arbetet beskattas där.     remuneration as is derived there  
            from may be taxed in that other  
            State.        
2. Utan hinder av bestämmel- 2. Notwithstanding the provis-  
serna i punkt 1 i denna artikel ions of paragraph 1 of this Article,  
beskattas ersättning, som person remuneration derived by a resident  
med hemvist i en avtalsslutande of a Contracting State in respect of  
stat uppbär för arbete i den andra an employment exercised in the  
avtalsslutande staten, endast i den other Contracting State shall be  
förstnämnda staten, om:   taxable only in the first-mentioned  
            State if:        
a) mottagaren vistas i den andra a) the recipient is present in the  
staten under tidsperiod eller tids- other State for a period or periods  
perioder som sammanlagt inte not exceeding in the aggregate 183  
överstiger 183 dagar under en days in any twelve month period  
tolvmånadersperiod som börjar commencing or ending in the  
eller slutar under beskattningsåret i fiscal year concerned, and    
fråga, och                    
b) ersättningen betalas av b) the remuneration is paid by,  
arbetsgivare som inte har hemvist i or on behalf of, an employer who 25

Prop. 2015/16:108 den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Artikel 16 Article 16
Styrelsearvode Directors' Fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

  Artikel 17             Article 17    
  Artister och sportutövare   Artistes and Sportspersons  
  1. Utan hinder av bestämmel- 1. Notwithstanding the provis-
  serna i artiklarna 14 och 15 i detta ions of Articles 14 and 15 of this
  avtal får inkomst, som person med Convention, income derived by a
  hemvist i en avtalsslutande stat resident of a Contracting State as
  förvärvar genom sin personliga an entertainer, such as a theatre,
  verksamhet i den andra avtals- motion picture, radio or television
  slutande staten i egenskap av artist, artiste, or a musician, or as a
  såsom teater- eller filmskåde- sportsperson, from his personal
  spelare, radio- eller televisions- activities as such exercised in the
  artist eller musiker, eller i egen- other Contracting State, may be
  skap av sportutövare, beskattas i taxed in that other State.  
  denna andra stat.              
  2. I fall då inkomst genom per- 2. Where income in respect of
  sonlig verksamhet som artist eller personal activities exercised by an
  sportutövare bedriver i denna entertainer or a sportsperson in his
  egenskap inte tillfaller artisten capacity as such accrues not to the
  eller sportutövaren själv utan entertainer or sportsperson himself
  annan person, får denna inkomst, but to another person, that income
26 utan hinder av bestämmelserna i may, notwithstanding the provis-

artiklarna 7, 14 och 15 i detta avtal, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

ions of Articles 7, 14 and 15 of Prop. 2015/16:108 this Convention, be taxed in the

Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

Artikel 18           Article 18
Pensioner och livräntor     Pensions and Annuities
1. Pension och annan liknande 1. Pensions and other similar
ersättning, utbetalning enligt remuneration, disbursements under
pensions- eller socialförsäkrings- the Pension or Social Security
lagstiftningen eller andra utbetal- legislation or other payments made
ningar enligt ett allmänt socialför- under a public scheme which is
säkringssystem och livränta, som part of the social security system
härrör från en avtalsslutande stat and annuities arising in a
och betalas till en person med Contracting State and paid to a
hemvist i den andra avtalsslutande resident of the other Contracting
staten, får beskattas i den först- State may be taxed in the first-
nämnda avtalsslutande staten. mentioned Contracting State.
2. Med uttrycket ”livränta” för- 2. The term “annuity” means a
stås ett fastställt belopp, som ut- stated sum payable periodically at
betalas periodiskt fastställda stated times during life or during a
tider under en persons livstid eller specified or ascertainable period of
under angiven eller fastställbar time under an obligation to make
tidsperiod och som utgår på grund the payments in return for
av förpliktelse att verkställa dessa adequate and full consideration in
utbetalningar som ersättning för money or money's worth.
däremot fullt svarande vederlag i  
pengar eller pengars värde.  
Artikel 19     Article 19      
Offentlig tjänst     Government Service    
1. a) Lön och annan liknande er- 1. a) Salaries, wages and other  
sättning, med undantag för pen- similar remuneration, other than a  
sion, som betalas av en avtals- pension, paid by a Contracting  
slutande stat, en av dess politiska State or a political subdivision or a  
underavdelningar eller lokala local authority thereof to an indi-  
myndigheter till fysisk person på vidual in respect of services ren-  
grund av arbete som utförts i dered to that State or subdivision  
denna stats, underavdelnings eller or authority shall be taxable only  
myndighets tjänst, beskattas endast in that State.      
i denna stat.            
b) Sådan lön och annan liknande b) However, such salaries,  
ersättning beskattas emellertid wages and other similar remune-  
endast i den andra avtalsslutande ration shall be taxable only in the  
staten om arbetet utförs i denna other Contracting State if the ser-  
andra stat och personen i fråga har vices are rendered in that other 27
Prop. 2015/16:108 hemvist i denna stat och:   State and the individual is a resi-
        dent of that State who:    
  1) är medborgare i denna stat, (i) is a national of that State; or  
  eller                
  2) inte fick hemvist i denna stat (ii) did not become a resident of
  uteslutande för att utföra arbetet. that State solely for the purpose of
        rendering the services.    
  2. Bestämmelserna i artiklarna 2. The provisions of Articles 15,
  15, 16 och 17 i detta avtal tilläm- 16 and 17 of this Convention shall
  pas på lön och annan liknande apply to salaries, wages and other
  ersättning som betalas på grund av similar remuneration in respect of
  arbete som utförts i samband med services rendered in connection
  rörelse som bedrivs av en avtals- with a business carried on by a
  slutande stat, en av dess politiska Contracting State or a political
  underavdelningar eller lokala subdivision or a local authority
  myndigheter.     thereof.          
  Artikel 20     Article 20        
  Studerande     Students          
  Studerande eller affärspraktikant Payments which a student or
  som har eller omedelbart före business apprentice who is or was
  vistelsen i en avtalsslutande stat immediately before visiting a
  hade hemvist i den andra avtals- Contracting State a resident of the
  slutande staten och som vistas i other Contracting State and who is
  den förstnämnda staten uteslutande present in the first-mentioned State
  för sin undervisning eller praktik, solely for the purpose of his
  beskattas inte i denna stat för be- education or training receives for
  lopp som han erhåller för sitt the purpose of his maintenance,
  uppehälle, sin undervisning eller education or training shall not be
  praktik, om beloppen härrör från taxed in that State, provided that
  källa utanför denna stat.   such payments arise from sources
        outside that State.      
  Artikel 21     Article 21        
  Lärare     Teachers          
  Utan hinder av bestämmelserna i Notwithstanding the provisions
  artikel 15 ska en lärare som vistas i of Article 15 a teacher who visits a
  en avtalsslutande stat i syfte att Contracting State for the purpose
  bedriva undervisning vid ett uni- of teaching at a university or any
  versitet eller annan liknande er- other similarly recognized
  känd undervisningsanstalt i denna educational institution in that State
  stat och som omedelbart före and who, immediately before that
  denna vistelse hade hemvist i den visit was a resident of the other
  andra avtalsslutande staten, un- Contracting State shall be exempt
  dantas från beskattning i den först- from tax in the first-mentioned
  nämnda staten för ersättning för State in respect of any remune-
28 sådan undervisning under en tids- ration for such teaching for a

period som inte överstiger två år från dagen för den första ankomsten i sådant syfte till den förstnämnda staten, under förutsättning att sådan ersättning uppbärs av honom från källor i den andra avtalsslutande staten.

period not exceeding two years Prop. 2015/16:108 from the date of his first arrival in

the first-mentioned State for such purposes, provided that such remuneration is derived by him from sources in the other Contracting State.

Artikel 22 Article 22
Annan inkomst Other Income

1.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag av inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 i detta avtal, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

1.Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2.The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Convention, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 i detta avtal, som innehas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra

Article 23    
Capital    
1. Capital represented by im-  
movable property referred to in  
Article 6 of this Convention,  
owned by a resident of a  
Contracting State and situated in  
the other Contracting State, may  
be taxed in that other Contracting 29
Prop. 2015/16:108 avtalsslutande stat.       State.      
  2. Förmögenhet bestående av lös 2. Capital represented by
  egendom, som utgör del av movable property forming part of
  rörelsetillgångarna i fast driftställe the business property of a perma-
  vilket ett företag i en avtals- nent establishment which an enter-
  slutande stat har i den andra av- prise of a Contracting State has in
  talsslutande staten, eller av lös the other Contracting State or by
  egendom hänförlig till stadig- movable property pertaining to a
  varande anordning för att utöva fixed base available to a resident
  självständig yrkesverksamhet, som of a Contracting State in the other
  person med hemvist i en avtals- Contracting State for the purpose
  slutande stat har i den andra av- of performing independent perso-
  talsslutande staten, får beskattas i nal services, may be taxed in that
  denna andra avtalsslutande stat. other Contracting State.  
  3. Förmögenhet   bestående av 3. Capital represented by ships
  skepp och luftfartyg som används i and aircraft operated in inter-
  internationell trafik av ett företag i national traffic by an enterprise of
  en avtalsslutande stat och av lös a Contracting State and by
  egendom som är hänförlig till movable property pertaining to the
  användningen av sådana skepp och operation of such ships and
  luftfartyg, beskattas endast i denna aircraft, shall be taxable only in
  stat.             that State.      
  4. Alla andra slag av förmögen- 4. All other elements of capital
  het, som person med hemvist i en of a resident of a Contracting State
  avtalsslutande   stat innehar, shall be taxable only in that
  beskattas endast i denna stat.   Contracting State.  
  5. Om, i enlighet med punkt 4 i 5. If, pursuant to paragraph 4 of
  denna artikel, rätten att beskatta this Article, the right to tax capital
  förmögenhet som innehas av per- held by an individual who is resi-
  son med hemvist i en avtals- dent of a Contracting State, is
  slutande stat, tillfaller endast vested only in that State, such
  denna stat, får denna förmögenhet capital may be taxed in the other
  beskattas i den andra avtals- Contracting State, where the net
  slutande staten, om förmögenheten capital is not subject to a general
  inte är föremål för en allmän för- tax on net capital according to the
  mögenhetsskatt enligt lagstift- laws of the first-mentioned State.
  ningen i den förstnämnda staten.        
  Artikel 24           Article 24      
  Undanröjande     av dubbel- Methods for Elimination of Double
  beskattning           Taxation      
  1. Beträffande   Konungariket 1. In the case of the Kingdom of
  Saudiarabien ska dubbelbeskatt- Saudi Arabia, double taxation shall
  ning undvikas på följande sätt:   be avoided as follows:  
  Om en person med hemvist i Where a resident of the King-
  Konungariket Saudiarabien för- dom of Saudi Arabia derives
  värvar inkomst eller innehar för- income or owns capital which, in
  mögenhet som i enlighet med detta accordance with this Agreement,
30 avtal får beskattas i Sverige, ska may be taxed in Sweden, the
Konungariket Saudiarabien:       Kingdom of Saudi Arabia shall
                      allow:    
a) från den personens skatt a) as a deduction from the tax on
inkomsten avräkna ett belopp the income of that resident, an
motsvarande den skatt som har amount equal to the income tax
erlagts på inkomsten i Sverige;   paid thereon in Sweden;
b) från den personens skatt på b) as a deduction from the tax on
förmögenheten avräkna ett belopp the capital of that resident, an
motsvarande den skatt som har amount equal to the capital tax
erlagts   förmögenheten i paid thereon in Sweden.
Sverige.                        
Sådan avräkning ska emellertid Such deduction in either case
inte i något fall överstiga den in- shall not, however, exceed that
komstskatt eller förmögenhetsskatt part of the income tax or capital
i Konungariket Saudiarabien, be- tax in the Kingdom of Saudi
räknad före avräkning, som skulle Arabia, as computed before the
ha belöpt på den inkomst respek- deduction is given, which is attri-
tive förmögenhet som får beskattas butable, as the case may be, to the
i Sverige.                   income or the capital which may
                      be taxed in Sweden.
c) Metoderna för undanröjande c) The methods for elimination
av dubbelbeskattning ska,   såvitt of double taxation will not preju-
avser saudiska medborgare,   inte dice to the provisions of the Zakat
påverka   bestämmelserna     om collection regime as regards Saudi
Zakat.                   nationals.  
2. Beträffande Sverige     ska 2. In the case of Sweden, double
dubbelbeskattning undvikas taxation shall be avoided as
följande sätt:               follows:    
a) Om en person med hemvist i a) Where a resident of Sweden
Sverige förvärvar inkomst som derives income which under the
enligt lagstiftningen i Konunga- laws of the Kingdom of Saudi
riket Saudiarabien och i enlighet Arabia and in accordance with the
med bestämmelserna i detta avtal provisions of this Convention may
får beskattas i Konungariket be taxed in the Kingdom of Saudi
Saudiarabien, ska Sverige – med Arabia, Sweden shall allow –
beaktande av   bestämmelserna i subject to the provisions of the
svensk lagstiftning beträffande laws of Sweden concerning credit
avräkning av utländsk skatt (även i for foreign tax (as it may be amen-
den lydelse de framledes kan få ded from time to time without
genom att ändras utan att den changing the general principle
allmänna princip som anges här hereof) – as a deduction from the
ändras) – från den svenska skatten tax on such income, an amount
på inkomsten avräkna ett belopp equal to the Saudi tax paid in
motsvarande den saudiska skatt respect of such income.
som erlagts på inkomsten.            
b) Om en person med hemvist i b) Where a resident of Sweden
Sverige erhåller inkomst som i derives income which, in accor-
enlighet med detta avtal beskattas dance with the provisions of this
endast i Konungariket Saudi- Convention, shall be taxable only
arabien, får Sverige, vid faststäl- in the Kingdom of Saudi Arabia,
lande av   skattesatsen för svensk Sweden may, when determining

Prop. 2015/16:108

31

Prop. 2015/16:108 progressiv skatt beakta den in- the graduated rate of Swedish tax,
  komst som ska beskattas endast i take into account the income
  Konungariket Saudiarabien.   which shall be taxable only in the
              Kingdom of Saudi Arabia.  
  c) Utan hinder av bestämmel- c) Notwithstanding the provis-
  serna i a) i denna punkt är utdel- ions of sub-paragraph a) of this
  ning från bolag med hemvist i paragraph, dividends paid by a
  Konungariket Saudiarabien till company which is a resident of the
  bolag med hemvist i Sverige un- Kingdom of Saudi Arabia to a
  dantagen från svensk skatt enligt company which is a resident of
  bestämmelserna i svensk lag om Sweden shall be exempt from
  skattebefrielse för utdelning som Swedish tax according to the pro-
  betalas till svenska bolag från visions of Swedish law governing
  bolag i utlandet.     the exemption of tax on dividends
              paid to Swedish companies by
              companies abroad.  
  d) Om en person med hemvist i d) Where a resident of Sweden
  Sverige innehar förmögenhet, som owns capital which, in accordance
  enligt bestämmelserna i detta avtal with the provisions of this Con-
  får beskattas i Konungariket vention, may be taxed in the King-
  Saudiarabien, ska Sverige från dom of Saudi Arabia, Sweden
  skatten på denna persons förmö- shall allow as a deduction from the
  genhet avräkna ett belopp mot- tax on the capital of that resident
  svarande den förmögenhetsskatt an amount equal to the capital tax
  som erlagts i Konungariket paid in the Kingdom of Saudi
  Saudiarabien. Avräkningsbeloppet Arabia. Such deduction shall not,
  ska emellertid inte överstiga den however, exceed that part of the
  del av den svenska förmögenhets- Swedish capital tax, as computed
  skatten, beräknad utan sådan av- before the deduction is given,
  räkning, som belöper på den för- which is attributable to the capital
  mögenhet som får beskattas i which may be taxed in the
  Konungariket Saudiarabien.   Kingdom of Saudi Arabia.  
  Artikel 25       Article 25  
  Förfarandet vid ömsesidig över- Mutual Agreement Procedure
  enskommelse          
  1. Om en person anser att en 1. Where a person considers that
  avtalsslutande stat eller båda av- the actions of one or both of the
  talsslutande staterna vidtagit åt- Contracting States result or will
  gärder som för honom medför eller result for him in taxation not in
  kommer att medföra beskattning accordance with the provisions of
  som strider mot bestämmelserna i this Convention, he may, irre-
  detta avtal, kan han, utan att det spective of the remedies provided
  påverkar hans rätt att använda sig by the domestic law of those
  av de rättsmedel som finns i dessa States, present his case to the
  staters interna rättsordningar, lägga competent authority of the
  fram saken för den behöriga myn- Contracting State of which he is a
  digheten i den avtalsslutande stat resident. The case must be pre-
32 där han har hemvist. Saken ska sented within three years from the
läggas fram inom tre år från den first notification of the action re- Prop. 2015/16:108
tidpunkt då personen i fråga fick sulting in taxation not in accor-  
vetskap om den åtgärd som givit dance with the provisions of the  
upphov till beskattning som strider Convention.    
mot bestämmelserna i avtalet.        
2. Om den behöriga myndig- 2. The competent authority shall  
heten finner invändningen grundad endeavour, if the objection appears  
men inte själv kan få till stånd en to it to be justified and if it is not  
tillfredsställande lösning, ska itself able to arrive at a satisfactory  
myndigheten söka lösa frågan solution, to resolve the case by  
genom ömsesidig överens- mutual agreement with the com-  
kommelse med den behöriga myn- petent authority of the other  
digheten i den andra avtalsslutande Contracting State, with a view to  
staten i syfte att undvika beskatt- the avoidance of taxation which is  
ning som strider mot detta avtal. not in accordance with this Con-  
Överenskommelse som träffats vention. Any agreement reached  
genomförs utan hinder av tids- shall be implemented notwith-  
gränser i de avtalsslutande sta- standing any time limits in the  
ternas interna lagstiftning.     domestic law of the Contracting  
              States.    
3. De behöriga myndigheterna i 3. The competent authorities of  
de avtalsslutande staterna ska the Contracting States shall en-  
genom ömsesidig överens- deavour to resolve by mutual  
kommelse söka avgöra svårigheter agreement any difficulties or  
eller tvivelsmål som uppkommer i doubts arising as to the inter-  
fråga om tolkningen eller tillämp- pretation or application of this  
ningen av detta avtal. De kan även Convention. They may also con-  
överlägga i syfte att undanröja sult together for the elimination of  
dubbelbeskattning i fall som inte double taxation in cases not pro-  
omfattas av detta avtal.     vided for in this Convention.  
4. De behöriga myndigheterna i 4. The competent authorities of  
de avtalsslutande staterna kan the Contracting States may com-  
träda i förbindelse med varandra i municate with each other for the  
syfte att träffa överenskommelse i purpose of reaching an agreement  
de fall som angivits i föregående in the sense of the preceding para-  
punkter.           graphs.    
Artikel 26         Article 26    
Utbyte av upplysningar     Exchange of Information  
1. De behöriga myndigheterna i 1. The competent authorities of  
de avtalsslutande staterna ska the Contracting States shall ex-  
utbyta sådana upplysningar som change such information as is  
kan antas vara relevanta vid til- foreseeably relevant for carrying  
lämpningen av bestämmelserna i out the provisions of this Con-  
detta avtal eller för administration vention or to the administration or  
eller verkställighet av intern lag- enforcement of the domestic laws  
stiftning i fråga om skatter av varje concerning taxes of every kind and  
slag och beskaffenhet som tas ut description imposed on behalf of  
för de avtalsslutande staterna eller the Contracting States, or of their 33
Prop. 2015/16:108 för   deras politiska underav- political subdivisions or local
  delningar eller lokala myndigheter, authorities, insofar as the taxation
  om beskattningen enligt denna thereunder is not contrary to the
  lagstiftning inte strider mot avtalet. Convention. The exchange of
  Utbytet av upplysningar begränsas information is not restricted by
  inte av artiklarna 1 och 2 i detta Articles 1 and 2 of this Con-
  avtal.             vention.          
  2. Upplysningar som en avtals- 2. Any information received un-
  slutande stat tagit emot enligt der paragraph 1 of this Article by a
  punkt 1 i denna artikel ska be- Contracting State shall be treated
  handlas som hemliga på samma as secret in the same manner as
  sätt som upplysningar som erhål- information obtained under the
  lits enligt den interna lagstift- domestic laws of that State and
  ningen i denna stat och får yppas shall be disclosed only to persons
  endast för personer eller myndig- or authorities (including courts and
  heter (däri inbegripet domstolar administrative bodies) concerned
  och förvaltningsorgan) som fast- with the assessment or collection
  ställer, uppbär eller driver in de of, the enforcement or prosecution
  skatter som åsyftas i punkt 1 i in respect of, the determination of
  denna artikel eller handlägger åtal appeals in relation to the taxes
  eller överklagande i fråga om referred to in paragraph 1 of this
  dessa skatter eller som utövar Article, or the oversight of the
  tillsyn över nämnda verksamheter. above. Such persons or authorities
  Dessa personer eller myndigheter shall use the information only for
  får använda upplysningar bara för such purposes. They may disclose
  sådana ändamål. De får yppa upp- the information in public court
  lysningarna vid offentlig rättegång proceedings or in judicial de-
  eller i domstolsavgöranden.   cisions.            
  3. Bestämmelserna i punkterna 1 3. In no case shall the provisions
  och 2 i denna artikel medför inte of paragraphs 1 and 2 of this Ar-
  skyldighet för en avtalsslutande ticle be construed so as to impose
  stat att:           on a Contracting State the obli-
                  gation:            
  a) vidta förvaltningsåtgärder a) to carry out administrative
  som avviker från lagstiftning och measures at variance with the laws
  administrativ praxis i denna avtals- and administrative practice of that
  slutande stat eller i den andra av- or of the other Contracting State;
  talsslutande staten,                    
  b) lämna upplysningar som inte b) to supply information which
  är tillgängliga enligt lagstiftning is not obtainable under the laws or
  eller sedvanlig administrativ praxis in the normal course of the admi-
  i denna avtalsslutande stat eller i nistration of that or of the other
  den andra avtalsslutande staten, Contracting State;        
  c) lämna upplysningar som c) to supply information which
  skulle röja affärshemlighet, indu- would disclose any trade, business,
  stri-, handels- eller yrkeshemlighet industrial, commercial or profess-
  eller i näringsverksamhet nyttjat ional secret or trade process, or
  förfaringssätt eller upplysningar, information, the disclosure of
  vilkas överlämnande skulle strida which would be contrary to public
  mot allmänna hänsyn (ordre policy (ordre public).      
34 public).                        

Prop. 2015/16:108

4. Då en avtalsslutande stat 4. If information is requested by
begär upplysningar enligt denna a Contracting State in accordance
artikel ska den andra avtals- with this Article, the other
slutande staten använda de medel Contracting State shall use its
som denna stat förfogar över för information gathering measures to
att inhämta de begärda upp- obtain the requested information,
lysningarna, även om denna andra even though that other State may
stat inte har behov av upplysning- not need such information for its
arna för sina egna beskattnings- own tax purposes. The obligation
ändamål. Förpliktelsen i före- contained in the preceding sen-
gående mening begränsas av be- tence is subject to the limitations
stämmelserna i punkt 3 i denna of paragraph 3 of this Article but
artikel, men detta medför inte en in no case shall such limitations be
rätt för en avtalsslutande stat att construed to permit a Contracting
vägra lämna upplysningar ute- State to decline to supply inform-
slutande därför att denna stat inte ation solely because it has no do-
har något eget intresse av sådana mestic interest in such inform-
upplysningar.       ation.      
5. Bestämmelserna i punkt 3 i 5. In no case shall the provisions
denna artikel medför inte rätt för of paragraph 3 of this Article be
en avtalsslutande stat att vägra att construed to permit a Contracting
lämna upplysningar uteslutande State to decline to supply inform-
därför att upplysningarna innehas ation solely because the inform-
av en bank, annan finansiell in- ation is held by a bank, other
stitution, ombud, representant eller financial institution, nominee or
förvaltare eller därför att upplys- person acting in an agency or a
ningarna gäller äganderätt i en fiduciary capacity or because it
person.         relates to ownership interests in a
            person.      
Artikel 27       Article 27    
Medlemmar av diplomatisk Members of Diplomatic Missions
beskickning och konsulat   and Consular Posts    
Bestämmelserna i detta avtal Nothing in this Convention shall
berör inte de privilegier vid be- affect the fiscal privileges of
skattningen som enligt folkrättens members of diplomatic missions or
allmänna regler eller bestämmelser consular posts under the general
i särskilda överenskommelser rules of international law or under
tillkommer medlemmar av diplo- the provisions of special
matisk beskickning och konsulat. agreements.    

Artikel 28

Övriga bestämmelser

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte tillämpningen av intern lagstiftning som syftar till att mot-

Article 28  
Miscellaneous Provisions  
1. Nothing in this Convention  
shall affect the application of the  
domestic provisions to prevent tax 35

Prop. 2015/16:108 verka skatteflykt och skatteundandragande genom begränsning av kostnader och avdrag med anledning av transaktioner mellan företag i en avtalsslutande stat och företag i den andra avtalsslutande staten, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med tillskapandet av sådana företag eller transaktionerna mellan dem var att komma i åtnjutande av förmåner i enlighet med detta avtal som i annat fall inte skulle ha varit tillgängliga.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om:

a)bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

b)sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

36

evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises of the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

2. Notwithstanding any other provisions of this Convention, where:

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

(i)from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

(ii)from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

Artikel 29     Article 29     Prop. 2015/16:108
Ikraftträdande   Entry into Force    
1. De avtalsslutande staterna ska 1. Each of the Contracting States
skriftligen diplomatisk väg shall notify the other in writing
underrätta varandra när de åtgärder through diplomatic channels of the
vidtagits som enligt respektive completion of the procedures
stats lagstiftning krävs för att detta required by its law for the entry
avtal ska träda i kraft. Avtalet into force of this Convention. The
träder i kraft den sista dagen i den Convention shall enter into force
månad som följer närmast efter on the last day of the month
den månad då den sista av dessa following the month in which the
underrättelser tagits emot. later of these notifications was
      received.      
2. Avtalets bestämmelser 2. The provisions of the
tillämpas:     Convention shall have effect:  
a) i fråga om källskatter, på be- a) in respect of taxes withheld at
lopp som betalas eller tillgodoförs source, for amounts paid or cre-
den 1 januari det år som följer dited on or after the first day of
närmast efter den dag då avtalet January of the year next following
träder i kraft eller senare, the date on which the Convention
      enters into force;    
b) i fråga om andra skatter på b) in respect of other taxes on
inkomst, och skatter på förmögen- income, and taxes on capital, on
het, på skatt som påförs för be- taxes chargeable for any taxable
skattningsår som börjar den 1 year beginning on or after the first
januari det år som följer närmast day of January of the year next
efter den dag då avtalet träder i following the date on which the
kraft eller senare. Convention enters into force.  
Artikel 30   Article 30      
Upphörande   Termination      
1. Detta avtal förblir i kraft till 1. This Convention shall remain  
dess att det sägs upp av en avtals- in force until terminated by a  
slutande stat. Vardera avtals- Contracting State. Either  
slutande staten kan på diplomatisk Contracting State may terminate  
väg skriftligen säga upp avtalet the Convention, through diplo-  
genom underrättelse härom minst matic channels, by giving written  
sex månader före utgången av notice of termination at least six  
något kalenderår.   months before the end of any  
      calendar year.    
2. I händelse av sådan upp- 2. In such case the Convention  
sägning upphör avtalet att gälla: shall cease to have effect:    
a) i fråga om källskatter, på be- a) in respect of taxes withheld at  
lopp som betalas eller tillgodoförs source, for amounts paid or cre-  
den 1 januari det år som följer dited on or after the first day of  
närmast efter utgången av sex- January of the year next following  
månadersperioden eller senare, the end of the six month period; 37
Prop. 2015/16:108 b) i fråga om andra skatter b) in respect of other taxes on
  inkomst, och skatter på förmögen- income, and taxes on capital, on
  het, på skatt som påförs för be- taxes chargeable for any taxable
  skattningsår som börjar 1 januari year beginning on or after the first
  det år som följer närmast efter day of January of the year next
  utgången av sexmånadersperioden following the end of the six month
  eller senare.       period.
  Till bekräftelse härav har In witness whereof the under-
  undertecknade, därtill veder- signed being duly authorized
  börligen bemyndigade, under- thereto have signed this Con-
  tecknat detta avtal.     vention.

Som skedde i Riyadh den 19 oktober 2015, i två exemplar på svenska, arabiska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter i tolkningen ska den engelska texten ha företräde.

Done in duplicate at Riyadh on 19 October 2015 in the Swedish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Mikael Damberg   Mikael Damberg
För Konungariket Saudiarabiens For the Government of the
regering   Kingdom of Saudi Arabia
Ibrahim Al-Assaf   Ibrahim Al-Assaf

38

Protokoll     Protocol Prop. 2015/16:108
Vid tillfället för undertecknandet At the moment of signing the
av avtalet mellan Konungariket Convention for the avoidance of
Sveriges regering och Konunga- double taxation and the prevention
riket Saudiarabiens regering för of tax evasion with respect to taxes
undvikande av dubbelbeskattning on income and on capital between
och förhindrande av skatteflykt the Government of the Kingdom
beträffande skatter på inkomst och of Sweden and the Government of
på förmögenhet, har de avtals- the Kingdom of Saudi Arabia, the
slutande staterna kommit överens Contracting States have agreed
om att följande bestämmelser ska that the following provisions shall
utgöra en integrerande del av form an integral part of the
avtalet:     Convention:  
1. Med hänvisning till artiklarna 1. With reference to Articles 1
1 och 4: and 4:
Inkomst som förvärvas av eller In the case of an item of income
genom en person vars inkomst derived by or through a person that
enligt lagstiftningen i endera av- is fiscally transparent under the
talsslutande staten är föremål för laws of either Contracting State,
delägarbeskattning, ska anses such item shall be considered to be
förvärvad av en person med hem- derived by a resident of a
vist i en av staterna till den del Contracting State to the extent that
som inkomsten, enligt skatte- the item is treated for the purposes
lagstiftningen i denna stat, be- of the taxation law of such State as
handlas som inkomst hos en per- the income of a resident.
son med hemvist i staten i fråga.  
2. Med hänvisning till artikel 3: 2. With reference to Article 3:
Uttrycket ”person” inbegriper It is understood that the term
staten, dess administrativa un- “person” includes the State, its
deravdelningar eller lokala myn- administrative subdivisions or
digheter. local authorities.
3. Med hänvisning till artikel 8: 3. With reference to Article 8:
Bestämmelserna i artikel 8 punkt With respect to profits derived
1 i avtalet tillämpas på inkomst by the air transport consortium
som förvärvas av luftfartskon- Scandinavian Airlines System
sortiet Scandinavian Airlines (SAS), the provisions of paragraph
System (SAS) men endast i fråga 1 of Article 8 of the Convention
om den del av inkomsten som shall apply only to such part of the
motsvarar den andel av konsortiet profits as corresponds to the parti-
som innehas av den svenske del- cipation held in that consortium by
ägaren i SAS (SAS Sverige AB). the Swedish partner of SAS (SAS
      Sverige AB).

4. Med hänvisning till artikel 13:

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 i avtalet tillämpas i fråga om vinst som förvärvas av luft-

4. With reference to Article 13:  
With respect to gains derived by  
the air transport consortium  
Scandinavian Airlines System 39
Prop. 2015/16:108 fartskonsortiet Scandinavian Air- (SAS), the provisions of paragraph
lines System (SAS), men endast i 3 of Article 13 of the Convention
fråga om den del av vinsten som shall apply only to such part of the
motsvarar den andel i konsortiet gains as corresponds to the partici-
som innehas av den svenske del- pation held in that consortium by
ägaren i SAS (SAS Sverige AB). the Swedish partner of SAS (SAS
  Sverige AB).
5. Med hänvisning till artikel 15: 5. With reference to Article 15:
Om en person med hemvist i Where a resident of Sweden
Sverige uppbär ersättning för ar- derives remuneration in respect of
bete utfört ombord på luftfartyg an employment exercised aboard
som används i internationell trafik an aircraft operated in international
av luftfartskonsortiet Scandinavian traffic by the air transport consor-
Airlines System (SAS), ska sådan tium Scandinavian Airlines Sy-
ersättning beskattas endast i stem (SAS), such remuneration
Sverige. shall be taxable only in Sweden.

6. Med hänvisning till artikel 23:

Bestämmelserna i artikel 23 punkt 3 i avtalet tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av den svenske delägaren i SAS (SAS Sverige AB).

6. With reference to Article 23:

With respect to capital owned by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 of Article 23 of the Convention shall apply only to such part of the capital as corresponds to the participation held in that consortium by the Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

7. Med hänvisning till artikel 26: 7. With reference to Article 26:
Information som utbytts i enlig- Information exchanged under
het med artikel 26 i avtalet får Article 26 of the Convention shall
användas endast för beskattnings- be used for tax purposes only.
ändamål.  
8. Allmänt:     8. General:      
Om Konungariket Saudiarabien In the case in which the King-
instiftar en inkomstskatt för dom of Saudi Arabia will intro-
saudiska medborgare som har duce an income tax applicable to
hemvist i Konungariket Saudi- its nationals who are residents of
arabien, eller den för närvarande the Kingdom of Saudi Arabia, or
utgående skatten förändras the existing tax will be modified
motsvarande sätt, ska de avtals- accordingly, then the two
slutande staterna inleda förhand- Contracting States shall enter into
lingar för att i avtalet införa en negotiations in order to introduce
artikel om förbud mot diskri- in the Convention an article on
minering.       non-discrimination.    

40

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

In witness whereof the under- Prop. 2015/16:108 signed, being duly authorized

thereto, have signed this Protocol.

Som skedde i Riyadh den 19 Done in duplicate at Riyadh on
oktober 2015, i två exemplar på 19 October 2015 in the Swedish,
svenska, arabiska och engelska Arabic and English languages, all
språken, vilka äger lika vitsord. I texts being equally authentic. In
händelse av skiljaktigheter i tolk- case of divergence of interpre-
ningen ska den engelska texten ha tation, the English text shall
företräde.   prevail.
För Konungariket Sveriges For the Government of the
regering   Kingdom of Sweden
Mikael Damberg   Mikael Damberg
För Konungariket Saudiarabiens For the Government of the
regering   Kingdom of Saudi Arabia
Ibrahim Al-Assaf   Ibrahim Al-Assaf

41

Prop. 2015/16:108 3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om skatteavtal med Saudiarabien inleddes i Stockholm i maj 2012. Vid den andra förhandlingsrundan som hölls i Riyadh i december 2012 paraferades ett utkast till avtal med tillhörande protokoll. Utkastet, som upprättades på engelska, har genom skriftväxling varit föremål för ett antal justeringar. En svensk och en arabisk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Riyadh den 19 oktober 2015.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som undertecknades den 19 oktober 2015. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Skatteavtalet mellan Sverige och Saudiarabien

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Remissinstanserna: Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Remissinstanserna tillstyrker avtalet, men har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt. Kammarrättens och Skatteverkets önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen får anses tillgodosedda i avsnitt 4.3.

42

4.1 Lagförslaget Prop. 2015/16:108

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. Endast den svenska och den engelska texten har bilagts lagförslaget. Den saudiska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet

(1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 §).

Enligt artikel 29 i avtalet ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad då den sista underrättelsen har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vidare anges i lagförslaget att lagen ska tillämpas i fråga om källskatter på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, samt i fråga om andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4.2Översiktligt om inkomstskattesystemet i Saudiarabien

4.2.1Bolagsbeskattning

Bolagsbeskattningen i Saudiarabien följer ett klassiskt system med beskattning på både bolagsnivå och delägarnivå. Kedjebeskattning kan endast undanröjas i fråga om utdelning mellan bolag med hemvist i Saudiarabien.

Bolag med hemvist i Saudiarabien är skattskyldiga där för alla sina inkomster oavsett var de härrör ifrån. Ett bolag har hemvist i Saudiarabien om det är bildat i enligt saudisk lagstiftning eller har sin verkliga ledning (“place of effective management”) i Saudiarabien. Beskattningen är beroende av hur ägarförhållandena i bolaget ser ut. I fråga om den andel av inkomsten som står i proportion till den andel av bolaget som ägs av saudiska medborgrare eller medborgare i någon av de andra GCC-staterna (Gulf Co-operation Council) tas så kallad ”zakat” ut med 2,5 procent. Det är en skatt som tas ut enligt islam och som även har karaktär av förmögenhetsskatt. Bolagsskatt tas ut med 20 procent i fråga om den andel av inkomsten som står i proportion till den andel av bolaget som ägs av andra medborgare än de ovan nämnda. Vid beskattning av bolag inom olje- och gassektorn beaktas däremot inte ägarförhållandena, utan bolagsskatt tas ut på dessa bolags hela inkomst. Skattesatsen inom oljesektorn är 85 procent, medan den inom gassektorn uppgår till 35 procent för.

43

Prop. 2015/16:108 Bolag som inte är bildade enligt saudisk lagstiftning eller har sin verkliga ledning i Saudiarabien, betraktas som ej hemmahörande (”nonresident”) i Saudiarabien. Sådana bolag är begränsat skattskyldiga för inkomst från verksamhet som bedrivs genom fast driftställe beläget i Saudiarabien. Beskattning sker i detta fall enligt de ovan angivna skattesatserna som gäller för bolag med hemvist i Saudiarabien.

Begränsat skattskyldiga bolag är också skyldiga att erlägga definitiv källskatt på följande betalningar som de erhåller från Saudiarabien: överförd vinst från filial (5 %), utdelning (5 %), ränta (5 %, 0 % i fråga om banktillgodohavanden), royalties (15 %), ersättning för tekniska tjänster (5 %, 15 % i vissa fall) och management fees (20 %, 15 % i vissa fall).

Saudiarabien saknar lagstiftning för ensidigt undanröjande av dubbelbeskattning på bolagsskatteområdet. Dubbelbeskattning kan endast undanröjas i den mån som det följer av skatteavtal.

Saudiarabien har incitamentslagstiftning på bolagsskatteområdet, främst kopplad till industriella investeringar i vissa geografiska områden.

4.2.2Fysiska personer

Fysiska personer med hemvist i Saudiarabien som är saudiska medborgare eller medborgare i andra GCC-länder beskattas bara inom ramen för reglerna för zakat. Andra fysiska personer med hemvist i Saudiarabien beskattas endast för inkomst av näringsverksamhet enligt de regler som gäller för bolag. Beskattningen är i de fallen begränsad till inkomster med källa i Saudiarabien. Personer som inte är saudiska medborgare eller medborgare i ett annat GCC-land anses ha hemvist i Saudiarabien om de har en permanent bostad där och har vistats i landet i minst 30 dagar under beskattningsåret, eller om de – utan att ha en permanent bostad – har vistats i Saudiarabien i 183 dagar under beskattningsåret.

Fysiska personer utan hemvist i Saudiarabien är begränsat skattskyldiga. Liksom för obegränsat skattskyldiga fysiska personer föreligger skattskyldighet endast för inkomst från näringsverksamhet och beskattning sker på samma sätt som för bolag. I fråga om begränsat skattskyldiga personer föreligger dock skattskyldighet endast om verksamheten bedrivs genom fast driftställe beläget i Saudiarabien. Begränsat skattskyldiga fysiska personer är också skyldiga att erlägga definitiv källskatt på följande betalningar som de erhåller från Saudiarabien: utdelning (5 %), ränta (5 %), royalties (15 %), ersättning för tekniska tjänster (5 %) och styrelsearvoden (15 %).

Även i fråga om fysiska personer saknar Saudiarabien lagstiftning som ensidigt undanröjer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning undanröjs även i dessa fall endast i den mån som det följer av skatteavtal.

44

4.3 Skatteavtalets innehåll Prop. 2015/16:108

4.3.1Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).

För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de införlivas i svensk rätt, vilket sker genom inkorporering av avtalen. Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s modellavtal som utarbetats inom organisationen.

Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns, förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten. Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprätthålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.3.2Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Artikeln överensstämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1 d), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”. På

45

Prop. 2015/16:108 begäran av Saudiarabien har punkt 1 utökats till att även omfatta vissa juridiska personer som är generellt undantagna från beskattning.

Av punkt 1 i protokollet följer att inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad juridisk person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpningen av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. För svensk del omfattas bl.a. statlig förmögenhetsskatt. Ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med statlig förmögenhetsskatt i listan över skatter som omfattas. Av artikel 2.4 framgår att avtalet även tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.3Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal. En avvikelse från modellavtalet är dock att definitionerna av ”företag” (”enterprise”) och ”rörelse” (”business”) saknas i artikeln. Syftet med dessa definitioner i modellavtalet är främst att klargöra att inkomst från självständig yrkesutövning utgör ”rörelse” som omfattas av artikel 7 i modellavtalet.

Avtalet med Saudiarabien innehåller dock en särskild bestämmelse (artikel 14) som reglerar beskattning av sådan inkomst, varför definitionerna ovan är överflödiga i det här avtalet.

Enligt punkt 2 i protokollet inbegriper uttrycket ”person” staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning,

men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de

46

avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda. Som angivits ovan har punkt 1 på begäran av Saudiarabien utökats till att även omfatta vissa juridiska personer som är generellt undantagna från beskattning.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i den andra staten anses obegränsat skattskyldig även där.

Vid tillämpning av avtalet ska den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt artikel 4 i avtalet. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Saudiarabien enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Saudiarabien ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätt enligt avtalet, beskattas i Sverige enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga.

Enligt punkt 3 ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna försöka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Vid en sådan överenskommelse ska beaktas att platsen för den verkliga ledningen är en av de avgörande faktorerna.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. De avvikelser som förekommer har tillkommit på begäran av Saudiarabien.

Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

Punkt 3 följer i väsentliga delar Förenta nationernas modellavtal (”United Nations Model Double Taxation between Developed and Developing Countries, 2011”). Punkt 3 a) innehåller en bestämmelse som innebär att en plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe om verksamheten pågår längre tid än sex månader.

Enligt punkt 3 b) har ett företag fast driftställe i en avtalsslutande stat om företaget tillhandahåller tjänster där, inklusive konsulttjänster, som utförs av anställda i detta företag eller av andra fysiska personer som anlitats av företaget. En förutsättning är dock att verksamheten pågår i längre tid än 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

I svensk skattelagstiftning finns bestämmelser om fast driftsställe i 2 kap. 29 § IL. För att ett företag från Saudiarabien ska kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern

Prop. 2015/16:108

47

Prop. 2015/16:108 svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien).

4.3.4Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6–21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 24.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Saudiarabien.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 22 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt l endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 f) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får

emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

48

Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat får beskatta del av företagets rörelseinkomst. Om ett företag hemmahörande i Saudiarabien bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.

Bestämmelserna i artikel 7 motsvarar i väsentliga delar OECD:s modellavtal från 2008. Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.4 i det modellavtalet har dock inte tagits in i detta avtal. Därtill har vissa tillägg gjorts på begäran av Saudiarabien.

Enligt punkt 2 ska armslängdsprincipen användas vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret – hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor.

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe ska behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. På begäran av Saudiarabien har bestämmelser tagits in som innebär att vissa kostnader inte får dras av i det fasta driftstället om de har betalats till huvudkontoret eller till något annat kontor inom samma företag som det fasta driftstället tillhör. Omvänt ska det fasta driftstället inte heller ta upp motsvarande intäkter som de debiterat andra delar av företaget. Bestämmelserna i denna del överensstämmer med Förenta nationernas modellavtal.

I punkt 4 klargörs att inkomst som ett företag i den ena avtalsslutande staten förvärvar enbart från export av varor till den andra avtalsslutande staten inte ska beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Om sådan export omfattar verksamhet som bedrivs från fast driftställe i denna andra avtalsslutande stat, får dock inkomster som är hänförliga till sådan verksamhet beskattas i den staten. Bestämmelserna har införts på begäran av Saudiarabien.

Punkterna 7 och 8, som har tagits in på begäran av Saudiarabien, saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. I punkt 7 ges en ej uttömmande uppräkning av exempel på vad som utgör ”inkomst av rörelse”. I bestämmelsen förtydligas att uttrycket inte omfattar tjänster som utförs av en fysik person genom självständig yrkesutövning eller inom ramen för en anställning.

Enligt punkt 8 begränsar inte avtalet en avtalsslutande stats möjligheter att enligt sin interna lagstiftning beskatta inkomst från försäkringsrörelse som uppbärs av en person som inte har hemvist i den staten.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 9).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det

Prop. 2015/16:108

49

Prop. 2015/16:108 företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik har hemvist. Av punkt 3 i protokollet framgår att denna regel i fråga om Scandinavian Airlines Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får utdelning även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs. i källstaten, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. Är den som har rätt till utdelningen ett bolag, med undantag för handelsbolag, som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp.

De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor följer att någon begränsning inte gäller när utdelningen utbetalats till en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, med hemvist i den andra avtalsslutande staten. För att begränsningarna i källstatens beskattningsrätt ska gälla i dessa fall krävs således att den rättmätige mottagaren av utdelningen också har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.

I vissa fall ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se kommentaren till artikel 10.5 i OECD:s modellavtal).

Artikel 11 behandlar beskattningen av inkomst av fordran, dvs. ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till. Inkomst av fordran som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 22.1 endast i hemviststaten.

50

Enligt punkt 1 beskattas inkomst av fordran endast i den stat där den som har rätt till inkomsten har hemvist. I ett sådant fall med en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, är källstaten således förhindrad att beskatta inkomst av fordran endast i fall där den som har rätt till inkomsten också har hemvist i den andra staten.

Begreppet ”inkomst av fordran” används på begäran av Saudiarabien.

Vad som här avses framgår av punkt 2, en definition som endast gäller vid tillämpning av artikel 11. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Bestämmelserna i artikel 11.1 tillämpas inte i de fall som avses i artikelns punkt 3, dvs. då inkomsten är hänförlig till fordran som har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till inkomsten av fordran har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I dessa fall ska beskattningsrätten till inkomsten i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse eller artikel 14 som behandlar självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning oftast inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan ska hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § första stycket och 6 kap. 11 § första stycket IL).

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. En definition av uttrycket ”royalty” finns i punkt 3 och överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. På begäran av Saudiarabien omfattar dock definitionen även nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning.

Royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får royaltyn även beskattas i den stat som den härrör från. Om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra staten får skatten enligt punkt 2 a) dock inte överstiga 7 procent av bruttobeloppet. I de fall som royaltyn avser betalning för nyttjande eller rätt att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning får skatten på bruttobeloppet enligt punkt 2 b) inte överstiga 5 procent.

I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten”.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelsen i artikel 7 respektive artikel 14.

Prop. 2015/16:108

51

Prop. 2015/16:108 Royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från den
  avtalsslutande stat i vilken den som tar emot royaltyn har hemvist
  beskattas enligt artikel 22.1 endast i hemviststaten.
  Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna
  avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Vinst vid överlåtelse
  av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik respektive
  vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av
  sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 3 endast i den stat där
  den som avyttrar egendomen har hemvist. Av punkt 4 i protokollet
  framgår att när det gäller vinst som förvärvas av SAS tillämpas artikel
  13.3 endast på den del av vinsten som är hänförlig till den svenske
  delägaren i SAS, SAS Sverige AB.
  Vinst vid överlåtelse av andelar i ett onoterat bolag (som inte är ett
  sådant bolag som avses i punkt 4) får enligt punkt 5 beskattas i den stat
  där bolaget har hemvist, om andelarna i fråga utgör del av ett innehav
  som representerar minst 25 % av kapitalet i bolaget.
  Även punkt 7, som har införts på initiativ av Sverige, avviker från
  modellavtalet. Bestämmelsen ger en tidigare hemviststat utvidgad
  möjlighet att beskatta kapitalvinst som förvärvas av en fysisk person
  efter utflyttningen. Denna utvidgade beskattningsmöjlighet gäller under
  de tio år som följer efter den tidpunkt då hemvistet har upphört.
  Artikel 14 behandlar inkomst av självständig yrkesutövning. Artikeln,
  som numera inte ingår i OECD:s modellavtal där sådana inkomster
  istället behandlas som inkomst av rörelse enligt artikel 7, har införts på
  begäran av Saudiarabien och överensstämmer med artikel 14 i Förenta
  nationernas modellavtal. Enligt huvudregeln i punkt 1 beskattas inkomst
  som fysisk person förvärvar genom fritt yrke eller annan självständig
  yrkesutövning endast i den stat där utövaren har hemvist. Utövas
  verksamheten i den andra staten från en stadigvarande anordning som
  regelmässigt står till hans förfogande, får dock inkomsten beskattas även
  i denna andra stat. Detta gäller också om han vistas i den andra
  avtalsslutande staten under en tidsperiod eller tidsperioder som uppgår
  till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Den del av
  inkomsten som i sådant fall får beskattas i denna andra stat är dock
  begränsad till så stor del av inkomsten som är hänförlig till den
  stadigvarande anordningen eller till den verksamhet som bedrivs i denna
  andra stat.
  Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i punkt 2 med några
  typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande. Det bör
  observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke eller annan självständig
  verksamhet”. Artikeln ska alltså inte tillämpas när fråga är om
  anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller
  ingenjör som är anställd i ett av denne ägt aktiebolag. Anställning
  omfattas av artikel 15. Artikeln är inte heller tillämplig på självständig
  verksamhet som artister eller sportutövare bedriver. Sådan verksamhet
  omfattas i stället av artikel 17.
  Artikel 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst, dvs.
  anställning. Punkterna 1 och 2 överensstämmer med OECD:s
  modellavtal. Huvudregeln i punkt 1 innebär att sådan inkomst endast
  beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet
52 utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får

emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i den staten. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat.

I punkt 3 har det tagits in särskilda regler om beskattning av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, vilka delvis avviker från OECD:s modellavtal. Ombordanställda beskattas i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Vidare följer av punkt 5 i protokollet att SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik endast beskattas i Sverige.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 17. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller i enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 18 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten. Detsamma gäller utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 19 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 15 – 17.

Artikel 20 innehåller regler för studerande och följer OECD:s modellavtal.

Artikel 21 innehåller regler för lärare i vissa fall och har inte någon motsvarighet i OECD:s modellavtal. Artikeln har tagits in på begäran av Saudiarabien och omfattar endast lärare som vistas i en avtalsslutande stat i syfte att undervisa på ett etablerat universitet eller annat erkänt lärosäte på motsvarande nivå i den staten. Bestämmelsen är tillämplig på vistelse som inte överstiger två år och där läraren i fråga omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten. Ett ytterligare villkor är att den ersättning som utgår i sin helhet har sin källa i denna andra stat.

Annan inkomst, dvs. inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6–21, regleras i artikel 22. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den

Prop. 2015/16:108

53

Prop. 2015/16:108 kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där den skattskyldige har hemvist och inte omfattas av artikel 7 respektive artikel 14.

Från bestämmelsen i artikel 22.1, som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i artikel 22.2. Enligt punkt 2 ska beskattningsrätten fördelas med tillämpning av artikel 7 respektive artikel 14 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2.

Artikel 23 behandlar förmögenhet. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 eller av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, får enligt punkterna 1 och 2 beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället finns.

Av punkt 3 framgår att förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, endast beskattas i den staten. Vidare framgår av punkt 6 i protokollet att i fråga om förmögenhet som ägs av SAS tillämpas bestämmelserna i artikeln endast på den del av förmögenheten som motsvarar den svenske delägarens andel.

Alla andra slag av förmögenhetstillgångar beskattas enligt punkt 4 i innehavarens hemviststat. Om rätten att beskatta förmögenhet tillfaller endast hemviststaten enligt denna punkt, och den inte enligt lagstiftningen där är föremål för en allmän förmögenhetsskatt, får förmögenheten dock enligt punkt 5 beskattas i den andra avtalsslutande staten.

Som sagts ovan i avsnitt 4.3.3 ingås ett skatteavtal i avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med dessa bestämmelser i avtalet.

4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

  Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i
  artikel 24. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a) avräkning av skatt (”credit
  of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning i fråga om
  inkomstskatt. Detsamma gäller enligt punkt 1 för Saudiarabien.
  Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den
  ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får
  beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i
54 princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten.
 

Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i Prop. 2015/16:108 lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas

svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet, artikel 24.2 b), rätt att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Saudiarabien. Ytterligare en synpunkt är också att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

Artikel 24.2 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Saudiarabien till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

I artikel 24.2 d) finns en särskild regel för avräkning av saudisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt. Som framhållits ovan i avsnitt 4.3.3 tar dock Sverige för närvarande inte ut förmögenhetsskatt.

4.5Särskilda bestämmelser

I artikel 25 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, dvs. Mutual Agreement Procedure, MAP.

4.6Utbyte av upplysningar

Artikel 26 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal från 2010.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller

handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som

55

Prop. 2015/16:108 utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda

  upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid
  offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.
  I punkt 7 i protokollet klargörs att mottagen information inte får
  användas för andra ändamål än de som anges i punkt 2 (punkt 12.3 i
  kommentaren till artikel 26 i 2010 års modellavtal). Protokollspunkten
  har tagits in på begäran av Saudiarabien.
  Artikel 26 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet
  lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en
  myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen
  (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller
  bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet,
  dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor
  som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk
  myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av
  svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller
  annan författning.
  I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,
  regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller
  ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter
  på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av
  bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§
  OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en
  annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om
  handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en
  myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den
  mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som
  avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma
  bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta
  med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en
  myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan
  uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som
  myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller
  enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de
  sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första
  stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde
  stycke framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen
  enligt andra stycket i högst tjugo år.
  Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras
  inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL.
  Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis 15 kap. 1 § och
  15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på
  sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och
  sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina
  avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.
  Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade
  staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a)
  och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta
  förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ
56 praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna

upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig Prop. 2015/16:108 administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en

avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

I artikel 27 finns vissa upplysningar beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

4.7Regler mot offshoreverksamhet

Bestämmelserna i artikel 28 innebär att avtalsförmåner kan nekas i vissa fall. Enligt punkt 1, som har tillkommit på begäran av Saudiarabien, berör bestämmelserna i detta avtal inte tillämpningen av intern lagstiftning som syftar till att motverka skatteflykt och skatteundandragande genom begränsning av kostnader och avdrag vid gränsöverskridande transaktioner mellan företag i de avtalsslutande staterna, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med bildandet av sådana företag eller transaktionerna mellan dem var att komma i åtnjutande av avtalsförmåner som annars inte skulle ha varit tillgängliga.

Punkt 2, som har införts på begäran av Sverige, avser att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska

57

Prop. 2015/16:108 investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”coordination centres” eller liknande.

Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma.

Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att begära att särskilda spärregler införs som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.8Slutbestämmelser

Artiklarna 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 29 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad då den sista av dessa underrättelser tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, för belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på

58

skatt som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari det år Prop. 2015/16:108 som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

4.9Protokollet

I det till skatteavtalet fogade protokollet finns förtydliganden och tillägg avseende artiklarna 1, 3, 4, 8, 13, 15, 23 och 26. Dessa tillägg har berörts under beskrivningen av respektive artikel ovan.

Av punkt 8 i protokollet framgår att om Saudiarabien instiftar en inkomstskatt för saudiska medborgare som har hemvist i Saudiarabien, eller den för närvarande utgående skatten förändras på motsvarande sätt, ska de avtalsslutande staterna inleda förhandlingar för att i avtalet införa en artikel om förbud mot diskriminering. En sådan artikel saknas i nuvarande skatteavtal.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer dessa att kompletteras med ytterligare ett avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

59

Prop. 2015/16:108

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Romson, Y Johansson, M Johansson, Persson, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Lövin, Regnér, A Johansson, Kaplan, Damberg, Bah Kuhnke, Shekarabi, Wikström,

Föredragande: statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige och

Saudiarabien

60