Motion till riksdagen
2015/16:3413
av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål.

Motivering

Sverigedemokraterna är i grunden positivt inställda till fjärrundervisning – inte minst för de möjligheter som en sådan typ av undervisning ger små skolor på landet, eller kommuner i glesbygden. Vi vill enligt våra egna förslag använda modersmålslärarna till svenskundervisning i stället för modersmålsundervisning, vilket ligger utanför ramarna för detta ärende. Skall vi ändå bedriva modersmålsundervisning ser vi fjärrundervisning som en framkomlig väg under rådande förhållanden. 

Dock pekar Lagrådet på mycket allvarliga brister i beredningen av detta förslag. Lagrådets kritik rör bristande remisshantering, bristande analys av hur förslaget följer personuppgiftslagen, att vanliga beredningskrav är satta åt sidan med mera. Även om situationen är alarmerande med höstens flyktingvåg tagen i beaktande, måste förslag som rör undervisning i den svenska skolan beredas ordentligt. Därför yrkar vi att förslaget avslås för att beredas på ett fullödigt sätt.

 

 

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)