Motion till riksdagen
2015/16:3392
av Mikael Jansson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas vad en person med ”tillfällig yrkesutövning” har för befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ”tillfällig yrkesutövning” i fråga om elarbeten endast bör få förekomma om utövaren kan styrka kvalitet likvärdig svensk standard, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ”tillfällig yrkesutövare” inte ska kunna godkänna en anläggning utan att personens kompetens är styrkt genom svenska myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på att regelverket gällande elsäkerhet ses över. Vi menar att det är ett signum för Sverige att driva frågor om hög säkerhet och standard angående elektricitet i allmänhet samt kompetens och yrkeserfarenhet på utövare av dessa tjänster. Dock ser vi att det finns en del olikheter i övriga Europa gällande just den generella elsäkerheten. De flesta har nog sett undermåliga installationer i södra Europa där inkommande el till en fastighet kan vara virad runt en spik i väggen för att sedan tejpas runt balkonger och hängrännor. Vi tror inte heller att säkerheten på bl.a. den rumänska landsbygden är särskilt stor med svenska mått mätt. Listan kan troligtvis göras väldigt lång angående undermåliga europeiska installationer. Om sedan den europeiska elsäkerhetsstandarden ska vara likvärdig kan diskuteras, men vi anser att det finns säkerhetsaspekt som man inte ska tumma på.

Vårt samhälle är dessutom högteknologiskt med mycket känslig elapparatur som inte klarar av felkopplingar eller krypströmmar. Vi ser att det finns en upphandlingsproblematik gällande underentreprenörer i flera steg, vem som egentligen utför jobben, arbetsvillkor och kvalitetssäkring av lagstadgad kompetens samt en svart sektor, där insynen är obefintlig.

I verkligheten är det svårt att kontrollera vem som utför t.ex. små installationer, särskilt då lägsta pris-principen är vanlig när vanligt folk ska anlita hantverkare. Är dessa hantverkare dessutom kringresande, dörrknackande eller oseriösa aktörer ifrån mindre nogräknade länder uppstår flera problem gällande allt ifrån skattskyldighet, försäkrings- och garantivillkor samt erforderlig kompetens.

Flera av dessa problem uppstår inte enbart av att själva installationerna är undermåliga utan även på brister i den juridiska kompetensen.

Vi ser det som mycket olyckligt att ge oseriösa utländska aktörer juridiska möjligheter att klassificera sina anställda som auktoriserade efter endast ett års yrkesutövning i hemlandet. Visserligen ska elinstallationsföretaget säkerställa detta med ett ”egenkontrollprogram” men faktum kvarstår att tillfälliga yrkesutövare juridiskt sett kan räknas som auktoriserade, eller fullvärdiga elinstallatörer innan de genomgår egenkontrollprogrammet. Vi ser att det kan uppstå uppenbara juridiska oklarheter gällande vad en person med ”tillfällig yrkesutövning” egentligen får göra.

Svensk standard är av hög kvalitet gällande elarbeten och vi anser att villkor likvärdiga med svensk standard bör råda för att få utföra arbete i Sverige.

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

Roger Richtoff (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)