Motion till riksdagen
2015/16:3390
av Ola Johansson (C)

med anledning av prop. 2015/16:162 Revisorer och revision


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över företag av allmänt intresse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslagen i Proposition 2015/16:162 Revisorer och revision bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet. Som utredningen konstaterar finns det vissa skrivningar i den nya regleringen som antyder att medlemsländerna ska utöva tillsyn över företag av allmänt intresse. Utredningen gör dock bedömningen att unionsrätten inte kan anses ställa krav på ett generellt tillsynssystem. Inte minst skillnaden mellan å ena sidan kommissionens ursprungliga förslag till reglering, och å andra sidan de rättsakter som sedermera antagits av EU, talar för denna tolkning.

Utredningen har vidare övervägt om det finns skäl att införa bestämmelser avseende tillsyn och kontroll av att företag av allmänt intresse följer de föreskrivna bestämmelserna om revisionsutskott, val av revisor samt revisionsuppdragets varaktighet. Utredningen gör bedömningen att det saknas skäl att införa sådana bestämmelser utöver dem som finns i förordningen och lägger inte fram några förslag avseende tillsyn mot företag av allmänt intresse. Det framgår av remissinstansernas yttranden att ett tillsynssystem som omfattar icke-finansiella företag är främmande för den tradition av självreglering som tillämpas på den svenska marknaden och den modell för bolagsstyrning som hittills gällt i Sverige. Centerpartiets tolkning är densamma. Ett genomförande av en sådan tillsyn kräver djupare överväganden än de som utredningen haft möjlighet att genomföra.

 

 

 

Ola Johansson (C)