Motion till riksdagen
2015/16:3362
av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fastställa nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige genomför i Mali och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till Medevacförmåga (medicinsk evakuering) inom ramen för FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kostnadsökningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansen ställer sig bakom propositionens förslag om att ställa en svensk väpnad styrka till Minusmas förfogande fram till slutet av juni månad 2017. Vi välkomnar den svenska insatsens bidrag till förstärkt säkerhet och stabilitet i Mali i enlighet med FN:s säkerhetsråds mandat.

 

Regeringen framhåller i propositionen att målet med insatsen är att bidra till att uppfylla Minusmas mandat. Vidare beskrivs insatsen som en möjlighet för Försvarsmakten att fördjupa sin kunskap om FN:s fredsfrämjande verksamhet.

 

Självklart ska Sverige arbeta för att Minusmas mandat uppfylls. Samtidigt bör svenska bidrag till internationella insatser också ha nationella mål. Alliansen anser därför att regeringen måste precisera vilka målsättningar som gäller för det svenska bidraget. För att göra det möjligt att följa upp och utvärdera det svenska bidraget måste målen också kvantifieras. Detta särskilt med tanke på att regeringens avsikt enligt propositionen är att insatsen ska vara långsiktig.

 

För att det svenska förbandet till fullo ska kunna utföra sina uppgifter i hela operationsområdet krävs tillgång till helikoptrar för medicinsk evakuering (Medevac) för att snabbt kunna undsätta skadad personal. Utan den begränsas användbarheten av utsänd militär trupp i internationella insatser.

 

Detta har tidigare påpekats av Alliansen i samband med den senaste förlängningen av insatsen. Riksdagen uttalade därefter att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga inom ramen för Mali-insatsen.

 

Sedan slutet av 2015 finns samtliga utlovade helikoptrar på plats och är operativa. Dock kvarstår problemet att de indonesiska helikoptrarna som tillförts för Medevac saknar förmåga att verka i mörker.

 

Det innebär att allvarliga problem kvarstår när det gäller förmågan till medicinsk evakuering för den svenska styrkan i Mali. Bristerna påverkar både personalens säkerhet och bidragets möjligheter att verka effektivt i insatsområdet. Alliansen anser att regeringen nu måste säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakuering inom ramen för Minusma. Alliansen delar därför inte regeringens uppfattning att riksdagens tidigare tillkännagivande i frågan tillgodosetts.

 

Regeringen beräknar att det svenska bidraget under 2016 kommer att uppgå till högst 700 000 000 kronor. Under 2015 uppgick kostnaden för det svenska bidraget till 660 000 000 kronor. I kostnaderna för 2015 ingick etableringskostnader, inklusive byggnation av Camp Nobel. Varför insatsen trots det under 2016 väntas bli 40 000 000 kronor dyrare är oklart. Alliansen vill framhålla att regeringen bör redovisa skälen bakom kostnadsökningen och hur den ska finansieras.

 

Det är viktigt att finansieringen av insatsen inte påverkar övriga anslag för det militära försvaret negativt. Nya eller utökade insatser får inte medföra att Sveriges försvarsförmåga påverkas negativt.

 

Karin Enström (M)

 

Hans Wallmark (M)

Sofia Arkelsten (M)

Lena Asplund (M)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Birgitta Ohlsson (L)

Allan Widman (L)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)