Motion till riksdagen
2015/16:3352
av Julia Kronlid m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka det humanitära biståndet till utsatta flyktingar i Malis närområden och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag bör skjuta till medel till försvarsbudgeten för att kompensera för den ekonomiska påfrestning som Försvarsmakten utsätts för i och med stabiliseringsinsatsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt FN finns det lägen, särskilt i konflikt- och postkonfliktområden i Afrika, när det är nödvändigt med säkerhetsfrämjande insatser för att samtidigt också kunna bedriva ett effektivt biståndsarbete som främjar en positiv och hållbar utveckling i det aktuella landet. Även den svenska biståndsmyndigheten Sida vittnar om att utmaningarna för att bedriva det svenska biståndsarbetet kan vara större där det inte finns en fredsbevarande styrka på plats. Samtidigt ska påpekas att det också finns tillfällen då det är väldigt viktigt att på marken särskilja de militära insatserna och de rent civila insatserna för att de civila och humanitära insatserna inte ska uppfattas vara inblandade i en militär konflikt. Mot bakgrund av detta anser vi det vara beklagligt att Sverige nedprioriterat FN-insatser framför insatser ledda av Nato och EU och det är därför glädjande att Sveriges regering är positiv till att delta i en FN-ledd insats. I den aktuella situationen i Mali menar vi att en fungerande FN-ledd fredsfrämjande insats i dagsläget är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt bistånd och nå en hållbar utveckling i landet.

Den aktuella insatsen i Mali har både ett FN-mandat och är ledd av FN. Insatsen har vidare ett mandat att utföra sju huvudsakliga uppgifter:

I en situation där Sverige inte har ett svenskt existensförsvar att tala om, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget i Europa ser mycket osäkert ut, anser vi det inte vara läge för ytterligare påfrestningar i försvarsbudgeten. Vi anser därför att regeringen redan i kommande vårbudget bör ge besked om ökade resurser till försvaret, åtminstone additionella medel i syfte att kompensera för de ekonomiska påfrestningar som det innebär för försvarsmakten att genomföra insatsen.

Enligt regeringens proposition är de humanitära behoven i Mali och regionen omfattande. En humanitär kris pågår i hela Sahelområdet, vilken i huvudsak beror på torka, höga spannmålspriser och ekologisk degradering. Enligt FN är i dag cirka två miljoner människor i Mali drabbade av matosäkerhet och i behov av humanitärt stöd. Under 2015 var 709 000 barn i ålder 6–59 månader akut undernärda. Särskild drabbad är regionen Timbuktu där 17,5 % av befolkningen lider av akut undernäring. Vid sidan av livsmedel och jordbruksutveckling är behoven av sanitet och vatten stora. Utöver dessa orsaker har konflikten i Mali bidragit till stora flyktingströmmar inom och mellan länder och har skapat ytterligare humanitära behov. UNHCR beräknar att det finns över en kvarts miljon internflyktingar i landet. Till följd av det förbättrade säkerhetsläget har flyktingar också långsamt börjat återvända. Mot bakgrund av detta anser vi att Sverige också bör förstärka de humanitära insatserna till flyktingar samt bistånd som går till humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali.

Vi vill på sikt att de regionala styrkorna ska överta det fulla säkerhetsansvaret i regionen. Sveriges medverkan ska enbart ses som ett tillfälligt bidrag för att skapa förutsättningar för att Malis regering och omkringliggande länder, med intressen i regionen, ska kunna överta och säkerställa civilbefolkningens möjlighet att ta del av bistånd och för densamma att leva utan fruktan för sina liv och sin fysiska hälsa.

 

Julia Kronlid (SD)

 

Björn Söder (SD)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)