Motion till riksdagen
2015/16:3351
av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet i enlighet med vad som anges i bilaga 1 i motionen.
  2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt i enlighet med vad som anges i bilaga 2 i motionen.
  3. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden i enlighet med vad som anges i bilaga 3 i motionen.

Motivering

Vår alliansfrihet har tjänat oss väl. Nu när vi kan vara på väg in i ett nytt kallt krig mellan Nato-länderna på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra så är det viktigt att vår alliansfrihet från stormakter är fortsatt trovärdig. Då kan vi inte okritiskt ingå i alla avtal med Nato. Vi bör också noggrant vakta på att vi inte förändrar våra handlingssätt så vi tappar vårt långsiktiga säkerhetspolitiska spår.

Det vore oförsiktigt av Sverige i det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i att börja öva territoriell krigföring i form av militära samarbeten med olika länder. Det finns ett skäl till att lagstiftningen varit som den varit på området. Vår försvarsmakt har bara fått öva för internationella fredsoperationer tillsammans med andra länders försvarsmakter. Vi anser att så ska det förbli, men undantag för Finland, eftersom vi där anser att vi bör sätta en tidsplan för när Sverige och Finland kan ingå försvarsallians och det då finns all anledning att öppna för gemensamma övningar av karaktären territoriellt försvar. Vi föreslår därför lagändringar i enlighet med vad som anges i bilaga 1–3 nedan.

Bilaga 1

Förslag till ändring i lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet1 samt 1–3 §§ ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag (1994:588) om utbildning

för fredsfrämjande verksamhet

Lag (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet samt om utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt.

1 §

Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete.

Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete.

Regeringen får även sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt.

2 §

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

 

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

 

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning.

3 §

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbildningen.

 

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarspliktskall anses fullgöra repetitionsutbildning.

 

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarspliktskall anses fullgöra repetitionsutbildning.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.


Bilaga 2

Förslag till ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.

3 §

Grundutbildningen skall ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.

Utbildning för fredsfrämjande verksamhet kan ingå i grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

 

Utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt kan ingå i grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.


Bilaga 3

Förslag till ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,

2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet,

3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet och om utbildning inom ramen för militärt samarbete med Finlands försvarsmakt.

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

 

 

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)