Motion till riksdagen
2015/16:3345
av Per Ramhorn m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. så ska dessa varor inte vara kostnadsfria för dem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi är positiva till regeringens proposition generellt sett. I regeringens proposition föreslås dock att personer som inte har fyllt 18 år som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd också ska erbjudas varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner. Vi ställer oss förvisso bakom regeringens proposition men yrkar på att riksdagen tillkännager för regeringen att de som enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte skall få tillgång till sådana varor kostnadsfritt som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner.

När lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd tillkom yrkade vi på avslag till propositionen i dess helhet. Vi motiverade det med att Sverige hade de mest generösa asyl- och migrationsreglerna i den utvecklade världen och har man flyktingstatus nekas man inte uppehållstillstånd. Därför finns det inga sakliga skäl till att personer håller sig gömda eller vistas och lever i Sverige utan tillstånd. För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser vi att de som har fått avvisnings- och utvisningsbeslut eller befinner sig här utan tillstånd ska lämna landet. Vi anser samtidigt att lag och ordning ska gälla, och att undanhålla sig från avvisnings- eller utvisningsbeslut är en kriminell handling och ska klassas som det. Vi ansåg därför vid lagens tillkomst att man skulle avslå propositionen i dess helhet. Vi anser sålunda inte att sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska tillhandahållas kostnadsfritt till de personer som utan tillstånd vistas i landet.

Vi anser inte att det är rimligt att personer som vistas i landet utan tillstånd ska få kostnadsfri sjukvård och läkemedel, men en viktig princip för oss Sverigedemokrater som vi aldrig kompromissar om är att ingen ska nekas akut sjukvård och läkemedel på grund av bristande betalningsförmåga.

Det är dock viktigt att förslagen i propositionen om smittskyddsläkemedel inte faller i sin helhet varför vi väljer att inte yrka på att avslå propositionen trots vår invändning och reservation ovan.

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)