Motion till riksdagen
2015/16:3341
av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD)

med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klarare regler för visselblåsare och anställda med tystnadsplikt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretess gällande visselblåsares identitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar regeringens proposition gällande visselblåsare men tycker att propositionen saknar vissa delar som är viktiga för ärendet. Vi vill att man kommer med klarare direktiv var gränsen för visselblåsare och anställning med tystnadsplikt går. Detta kan gälla inom såväl myndigheter som statliga företag. Vi vill i sammanhanget nämna försvaret och polisen likväl som privata företag till exempel säkerhets- och utvecklingsindustrin.

 

Vi vill också se ett utökat skydd för samtliga visselblåsares identitet i såväl offentlig som privat verksamhet. Vilket även en rad internationella organisationer betonat vikten av så som både Europarådet och Internationella handelskammaren för att nämna några.

Det källskydd som garanteras den som lämnar meddelanden till medier skall även vara vägledande för skydd av visselblåsares identitet.

Nu råder till exempel total sekretess vid anmälan av t.ex. brister i arbetsmiljö samt inom finanssektorn (Prop. 2013/14:228, s. 257).

Men det finns ingen lagstadgad sekretess vid anmälningar inom exempelvis hälsovården, migrationsområdet, polisen och socialförsäkringsområdet. Detta bör man ändra på så att bedömningen av sekretessärenden blir likvärdig oavsett område.

 

Magnus Persson (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)