Motion till riksdagen
2015/16:3331
av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja minimi- och maximinivåerna för narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har under den allmänna motionsperioden motionerat om skärpta straff för vålds- och sexualbrott samt brott som på olika sätt riktar sig mot enskilda såsom stöld, rån och inbrott. När det gäller straffskalan för narkotikabrott har Sverigedemokraterna även där velat se åtgärder med syfte att ge brotten högre straffvärden inte minst sedan Högsta domstolen 2011 förändrade praxis som resulterade i sänkta straff för narkotikabrott.

 

Regeringens förslag om uppdelad straffskala för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling innebär att straffskalan ändras från två år till en ny maximinivå som sänks från tio till sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling föreslås en straffskala mellan sex och tio år.

 

Sverigedemokraterna kan se fördelen med en uppdelad straffskala där synnerligen grovt narkotikabrott samt synnerligen grov narkotikasmuggling genom straffskalan utesluter ett straffvärde under sex år. Men att det i övrigt inte föreslås en straffskärpning för de olika kategoriernas miniminivå och maximinivå gör att förslaget inte tillfredsställer Sverigedemokraternas ambition om en generell straffskärpning för narkotikabrott. Därför yrkar vi för att maximinivån för ringa, normalgrad, grovt samt synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling blir föremål för höjda straffnivåer.

Vi föreslår också att normalgrad, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling blir föremål för höjda miniminivåer.

En föreslagen skärpning av brottskategorierna blir därmed en harmonisering till hur Sverigedemokraterna föreslagit att andra brott ska värderas.

 

Adam Marttinen (SD)

Kent Ekeroth (SD)