Motion till riksdagen
2015/16:3327
av Per Ramhorn m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret för missbruksvården kan överföras till hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ska analysera och ge konkreta förslag på hur vi i Sverige kan komma till rätta med den negativa utvecklingen avseende dödlighet till följd av missbruk av narkotika, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta med den ökande invandringen och dessa personers ANDT-relaterade problematik som en ny dimension i strategin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi välkomnar regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för 2016–2020, regeringens skrivelse 2015/16:86. Sverigedemokraterna står bakom en restriktiv politik för alkohol, narkotika, dopning och tobak som bygger på vetenskap med syftet att främja en god folkhälsa i hela landet. Vi anser att det är mycket viktigt att aktivt arbeta för att motverka de påverkbara hälsoklyftorna och att komma tillrätta med missbruk och annan problematik som är knuten till alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksbruk. Strategins fokus på insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk är något som vi anser är mycket bra då det är våra barn som är vårt lands framtid.

 

Vi önskar dock framföra följande synpunkter som vi anser är viktiga för att man ska kunna uppnå de i strategin beskrivna målen, och för att kunna lyckas med det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet, som presenteras i strategin.

 

Vi anser att det är oroväckande att det i genomgången av resultatet av den förra strategin konstateras att tillgången till vård vid missbruk har minskat. I skrivelsen konstateras att indikatorer för uppföljning av långsiktigt mål 4 (om att personer som utvecklar ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska succesivt) antyder en minskad tillgänglighet till medicinsk behandling liksom begränsade effekter av vårdinsatser. Detta anser vi är ytterst alarmerande.

 

Vi vill därför hänvisa till Missbruksutredningen och dess slutsatser om att överföra ansvaret för missbruksvården till landstingen, istället för som idag ha ett delat huvudmannaskap mellan kommuner och landsting. I nuläget är det en splittrad och otydlig behandlingsorganisation som enligt experter inte tilltalar brukarna och som bland annat är dålig på att implementera nya metoder. Om ansvaret fortsätter att vara delat mellan olika huvudmän finns det en risk för att människor som behöver hjälp hamnar mellan stolarna. Undersökningar visar dessutom på att 90 procent av befolkningen skulle föredra att få hjälp mot sitt beroende via sjukvården precis som vid andra typer av hälsoproblem. Vi anser därför att ett samlat huvudmannaskap är att föredra där landstingen tar över hela ansvaret för missbruksvården.

 

I genomgången av den tidigare strategins resultat konstateras också att dödligheten till följd av narkotikamissbruk är fortsatt hög i Sverige och att vi står ut i jämförelse med andra europeiska länder. Det är ytterst oroväckande för såväl enskilda individer som för samhället att dödligheten till följd av narkotika ökar och är på en så konstant hög nivå. Resultatet av de insatser som gjorts är för klent och insatserna har uppenbarligen inte varit tillräckliga. Det är förvisso positivt att regeringen har givit i uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet för att beskriva bakomliggande orsaker. Vi vill dock se mer handling och konkreta förslag ifrån regeringens sida för hur man aktivt vill arbeta för att komma tillrätta med att få ned dödligheten till följd av narkotikamissbruk.

 

Mot den bakgrunden vill vi att regeringen tillsätter en utredning som ska analysera och ge konkreta förslag på hur vi i Sverige kan komma tillrätta med denna negativa utveckling vad gäller dödlighet till följd av missbruk av narkotika.

 

Vi är vidare förvånade över att regeringen inte någonstans i skrivelsen har kommenterat eller analyserat den effekt på beroendefrågorna (ANDT) och folkhälsan som den ökande invandringen kan förväntas leda till. Det är endast ensamkommande flyktingbarn som omnämns kort. Sverige har en ökande befolkning till följd av invandringen vilket kommer att påverka alla områden inom folkhälsa, så även beroendeproblematik och ANDT-området. Folkhälsomyndigheten har konstaterat att det med de nya invånarna uppstår nya och större utmaningar vad gäller exempelvis rökning då flera av de personer med olika nationaliteter som kommer till vårt land har en större andel rökare bland sin egen befolkning. Att regeringen inte tar hänsyn till en snabbt växande befolkning med dessa nytillkomna utmaningar inom ANDT än den inhemska befolkningen är oroväckande. Vi ifrågasätter varför regeringen inte har reflekterat över denna nya dimension och utmaning som tillkommer i folkhälsoarbetet och arbetet med ANDT-strategin, en dimension som vi vill att regeringen kompletterar sin strategi med.

 

Vidare önskar vi framföra att vi anser att det är viktigt att värna det svenska undantaget från EU:s regler om snus. Samtidigt som vi vill arbeta med den folkhälsoproblematik som finns även kring snus så vill vi värna om det svenska självbestämmandet och det svenska undantaget som gäller för snus.

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)