Motion till riksdagen
2015/16:3308
av Sven-Olof Sällström (SD)

med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Propositionen är i sin helhet en eftergift till Europeiska unionen och en anpassning till visstidsdirektivet som vi menar är både olyckligt och onödigt. De förändringar som föreslås i propositionen inskränker arbetsmarknadens parters möjlighet att gemensamt sluta avtal för den svenska arbetsmarknaden.

 

Vi anser att propositionen inte bara inskränker den svenska modellen och bakbinder arbetsmarknadens parter. Den påverkar också menligt den svenska arbetsmarknaden genom ytterligare regleringar som sannolikt försvårar rekrytering och anställning. Den yttersta konsekvensen kan bli färre tillsatta tjänster, färre arbetade timmar med lägre sysselsättning och högre arbetslöshet.

 

Nuvarande begränsningar som gäller allmän visstidsanställning föreslås utökas till att omfatta även vikariat och säsongsarbete. På den svenska arbetsmarknaden finns många sektorer som berörs, framför allt där det finns stora säsongsvariationer som kräver att det finns en flexibel arbetsmarknad som regleras av arbetsmarknadens parter. Att begränsa möjligheterna för bland annat säsongsanställningar försvårar för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

 

En arbetsgivare kan tvingas avstå att erbjuda ett vikariat eller en säsongsanställning till en erfaren, kunnig och redan utbildad tidigare anställd därför att arbetsbrist och uteblivet behov föreligger under andra delar av året och den tidsbegränsade anställningen riskerar övergå till tillsvidareanställning. Samtidigt kan en erfaren arbetssökande nekas anställning till sin tidigare arbetsplats till förmån för oerfaren och outbildad arbetskraft. Detta gynnar varken arbetsgivaren, den arbetslösa eller den svenska arbetsmarknaden.

Vidare är det inte bevisat att något omfattande missbruk verkligen föreligger varför föreslagen lagstiftning helt verkar vara ett tillmötesgående av EU-kommissionens krav. Propositionens innehåll är därför ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen och EU:s otillbörliga påverkan på svensk arbetsmarknad.

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)