Motion till riksdagen
2015/16:3276
av Allan Widman m.fl. (FP)

med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till Kurdistans regionala regering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås att den svenska utbildande och stödjande insatsen i norra Irak ska fortsätta. Folkpartiet liberalerna välkomnar regeringens ståndpunkt, men anser att det inte kommer att räcka.

Situationen i Mellanöstern, särskilt vad gäller Irak och Syrien, har förvärrats avsevärt. Terrororganisationen Islamiska statens (IS) framfart i Syrien, Irak och Kurdistan har orsakat och orsakar stort mänskligt lidande i regionen.

Folkpartiet liberalerna är tydliga med att Sverige bör stödja den internationella koalitionen mot IS med militära medel och föreslår att Sverige ska erbjuda kurderna (KRG) militärt stöd, inklusive vapen.

Det allvarliga läget i norra Irak och Syrien har tvingat miljontals människor på flykt. Den pågående flyktingkatastrofen är den mest omfattande sedan andra världskriget. Sverige och Europa måste slå vakt om flyktingars rätt att söka asyl och bidra till att möta de enorma behoven på plats. Men det är viktigt att bemöta grundorsaken till att människor flyr. Våldet i Syrien och norra Irak måste få ett slut.

Efter fredagens terrorattentat har Frankrike förklarat att man befinner sig i krig med terrorismen. Frankrike vädjar nu i enlighet med Lissabonfördragets solidaritetsklausul om att övriga medlemsstater i unionen ska komma till hjälp med samtliga till buds stående medel. När Frankrike konkretiserar sina önskemål måste Sverige vara lyhört. Frankrikes begäran är unik, liksom det hot mot säkerheten som IS representerar både i Syrien och mot Europa.

Folkpartiet liberalerna föreslår att Sverige ska stötta Kurdistans regionala regering (KRG) med militära medel, inklusive vapen. KRG har militära styrkor som behöver omvärldens stöd. KRG är, förutom militär träning, i stort behov av vapen och övrig krigsmateriel. USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland ger i dag militärt stöd till KRG:s styrkor. Sverige ska erbjuda kurderna inte bara militärt stöd i form av utbildning, utan även tillhandahålla militär utrustning.

Vi menar att ytterligare stöd bör erbjudas peshmerga inom områden som sjukvård, logistik, minröjningsutrustning och skydd mot massförstörelsevapen, i synnerhet kemiska stridsmedel (personlig skyddsutrustning och utrustning för indikering och sanering). På dessa punkter finns identifierade brister idag. Svenska staten ska därför erbjuda att förse peshmergas i Irak med viss annan militär utrustning. Det kan avse transportfordon för bergs- och ökenterräng (bandvagnar) och understödsvapen, såsom granatgevär (t ex Carl Gustaf och AT-4) med ammunition. Med denna utrustning kan komma att följa ett behov av viss medföljande teknisk personal för utbildning, underhåll och drift.

Utrustningen ska kunna förmedlas direkt via KRG (Kurdistans regionala regering), om omvägen via Bagdad-regeringen är tidskrävande. För att säkerställa att vapnen hamnar i rätt händer är det viktigt att vapen utlämnas under kontroll av svensk personal på plats. Samarbetet mellan Sverige och peshmergas ska förankras genom beslut i Sveriges riksdag.

I propositionen föreslås att regeringen ska ställa en svensk väpnad styrka till förfogande till utgången av december månad 2016. Vi vill i detta sammanhang framhålla vikten av stabilitet i regionen. Sverige bör uttrycka att vårt engagemang i Irak är långsiktigt.

 

 

Allan Widman (FP)

 

Tina Acketoft (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Christer Nylander (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Erik Ullenhag (FP)