Motion till riksdagen
2015/16:3273
av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

Motivering

Den tidigare sektorsbaserade lagstiftningen som yrkeskvalifikationsdirektivet vilar på skall delvis ersättas med en horisontell lagstiftning, gällande samtliga sektorer. Vi har tidigare yrkat avslag på detta direktiv vilket inte förändras av att lagstiftningen blir horisontell – en förändring som sannolikt innebär både fördelar och nackdelar.

 

Vår tidigare motivering var i huvudsak att direktivet är ett tvingande rörlighetsdirektiv där kraven sannolikt kommer att sänkas mot svenska kravnivåer. Stora tveksamheter föreligger också när det gäller de aviserade språkkontrollerna, som bara får ske när annan prövning redan gjorts. Dessutom skall regelbundna språktester ske när patientsäkerhet är relevant. Men hur och vilka krav dessa kontroller skall innehålla är höljt i dunkel. Det står också i direktivet att yrkeskort kommer att utfärdas om inte aktuell myndighet hinner behandla ärendet inom utsatt tid. Ett mycket märkligt förfarande.

 

Vi konstaterar inte utan en viss förvåning den skarpa kritik Lagrådet riktar mot förslaget. Lagrådets yttrande innehåller skarpa anmärkningar om kolliderande lagstiftning mellan nationell lagstiftning och direktivet, samt kolliderande direktivlagstiftning. Vidare kritiseras otydlighet och tveksamhet gällande normeringsmakten och vilken grund förskrivningsrätten vilar på. Inte heller har det gjorts någon ”fullständig inventering av befintliga bemyndiganden för varje reglerat yrke.”

 

Med ovanstående motivering yrkar vi avslag på förslaget.

 

 

    

 

Robert Stenkvist (SD)

Stefan Jakobsson (SD)