Motion till riksdagen
2015/16:173
av Amir Adan (M)

Översyn av lagstiftning för att möjliggöra islamisk bankverksamhet i Sverige


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om och översyn av konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen samt av annan lagstiftning i syfte att göra det möjligt att bedriva bankverksamhet med islamisk finansiering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det bor mellan 400 000 och 500 000 muslimer i Sverige idag. Många av dem skulle vilja använda ett banksystem som är förenligt med islam. Men ännu finns inget bankalternativ utan ränta i Sverige, dock finns det ett ökat intresse för islamisk finansiering i Sverige. Denna situation försvårar för muslimer som lever i Sverige att skaffa ett hus eller en bostadsrätt, vilket inte förbättrar den segregation som finns i en del bostadsområden. Av samma anledning kan det också vara svårt för muslimer att starta företag.

 

I länder som England och Tyskland finns internationella banker som erbjuder islamisk finansiering till sina kunder, men inte i Sverige. Då islam bland annat förbjuder räntetransaktioner skulle problemet kunna lösas genom att man istället för ränta betalar en avgift till banken. En bank kan då köpa en bostad som sedan hyrs av kunden.

Finansinspektionen har uttalat att det inte finns några direkta hinder i rörelselagstiftningen, men banker får inte äga fastigheter rakt av, dock skulle man till exempel kunna bilda ett bolag som äger fastigheterna. Samtidigt har Finansinspektionen även uttalat att islamisk finansiering skulle kunna skapa problem inom andra lagstiftningsområden likt konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen. I det senare exemplet rör det sig om avdragsrätt när vi betalar ränta på lånen, dvs att långtgående avdragsrätt för avgifter för lån inte existerar.

 

Islamisk finansiering kan öppna möjligheterna för flera av våra invånare i Sverige att finansiera sitt boende eller företagande. Det underlättar skapandet av nya företag och arbetstillfällen samt möjlighet att ordna med eget boende.

 

Därför bör vi utreda möjligheterna till att ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att det blir möjligt att driva en bankverksamhet med islamisk finansiering. Detta gäller främst en översyn av konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen.

 

Amir Adan (M)