Utrikesutskottets betänkande

2015/16:UU16

 

Interparlamentariska unionen (IPU)

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

I detta betänkande behandlas riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens arbete under 2015.

Behandlade förslag

Redogörelse 2015/16:RS3.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2015

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2015

Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS3 till handlingarna.

Stockholm den 14 april 2016

På utrikesutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Sofia Arkelsten (M), Margareta Cederfelt (M), Kerstin Lundgren (C), Valter Mutt (MP), Göran Pettersson (M), Krister Örnfjäder (S), Björn Söder (SD), Birgitta Ohlsson (L), Hans Linde (V), Sofia Damm (KD), Maria Andersson Willner (S), Serkan Köse (S), Anders Österberg (S), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Johan Nissinen (SD) och Jamal Mouneimne (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Enligt 10 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen beslutar riksdagsstyrelsen om framställningar och redogörelser till riksdagen. Ordförandena för IPU-delegationen respektive PA-UfM-delegationen (den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet) framförde i en skrivelse till riksdagsstyrelsen den 8 april 2011 (dnr 049-2548-2010/11) önskemål om att den årliga redogörelsen för delegationernas verksamhet ska lämnas till kammaren i stället för som tidigare till riksdagsstyrelsen, i syfte att ytterligare synliggöra verksamheten. I utredningen om riksdagens internationella verksamhet (RivUt, 2010/11:URF1) framförs att det är angeläget att det internationella engagemanget i högre grad integreras med riksdagens övriga verksamhet. En debatt i kammaren ger ledamöterna möjlighet att sprida kunskap och information mellan sig och till allmänheten. Riksdagsstyrelsen har därför sedan 2012 beslutat att överlämna redogörelserna för delegationernas verksamhet till riksdagen. Ärendena har beretts av utrikesutskottet, och kammardebatt har hållits. I översynen av riks-dagsordningen (2012/13:URF3), som gjordes av en kommitté under ledning av talmannen, föreslogs att denna försöksverksamhet skulle fortsätta eftersom den kan ge underlag för fortsatta överväganden. Riksdagsstyrelsen har i framställningen Översyn av riksdagsordningen (2013/14:RS3) förklarat sig dela kommitténs uppfattning. Riksdagsstyrelsen beslöt mot denna bakgrund att överlämna redogörelsen för verksamheten för 2015 från riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU) till riksdagen.

I detta betänkande behandlas riksdagsstyrelsens redogörelse 2015/16:RS3. Ingen motion har väckts med anledning av redogörelsen.

Bakgrund

IPU är världens äldsta multilaterala organisation och grundades 1889 med syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har för närvarande 167 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.

IPU kan inte fatta några beslut som är bindande för medlemsländerna eller parlamenten utan har i stället valt att lägga fram konkreta förslag och anta resolutioner i de huvudämnen som debatteras vid varje församling. IPU bedriver en omfattande biståndsverksamhet i frågor som representativ demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Organisationen värnar även parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling. IPU har genom åren närmat sig FN och har sedan 2002 observatörsstatus i FN:s generalförsamling.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelsen redovisas verksamheten inom IPU och den svenska delegationens arbete under 2015.

Riksdagens permanenta IPU-delegation består sedan valet 2014 av fem ledamöter: ordförande Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande Anti Avsan (M), andre vice ordförande Monica Green (S), Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och Teres Lindberg (S). Under 2015 var Krister Örnfjäder (S) ordförande för IPU:s parlamentariska styrgrupp för WTO-frågor, Anti Avsan (M) var medlem av IPU:s parlamentariska styrgrupp för WTO-frågor och valdes som ordförande för FN-kommittén, Monica Green (S) slutförde sitt vice ordförandeskap för kommittén för Mellanösternfrågor och Ulrika Karlsson i Uppsala (M) var vice ordförande för samordningskommittén för kvinnliga parlamentariker samt medlem av kommittén för främjande av respekten för internationell humanitär rätt.

Under 2015 hölls delegationsmöten vid flera tillfällen. Mötena ägnades till stor del åt substansfrågor och förberedelser inför IPU:s två årliga församlingsmöten.

Tre seminarier anordnades i riksdagen av den svenska IPU-delegationen under året som berör IPU-aktuella frågor: den första om den globala narkotikaproblematiken, den andra om kvinnligt ledarskap och den tredje om terrorism och kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser.

Det huvudsakliga arbetet inom IPU och för den svenska delegationen utförs inför och under de två årliga församlingarna.

Vårens församling ägde rum i Hanoi, Vietnam den 26 mars–1 april 2015. Den svenska delegationen leddes av riksdagens talman Urban Ahlin. Huvudtemat för IPU:s möte var Hållbarhetsmålen – från ord till handling, med fokus på FN:s hållbarhetsmål för tiden efter 2015, vilka tar fasta på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter med fattigdomsbekämpning som ett centralt tema. Övriga frågor i fokus i de permanenta kommittéerna var cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet, skapandet av ett nytt system för vattenförsörjning och främjande av parlamentariska åtgärder för vatten och sanitet, internationell lagstiftning i anslutning till nationell suveränitet och mänskliga rättigheter, icke-inblandning i staters interna angelägenheter samt mänskliga rättigheter.

Höstens församling ägde rum i Genève, Schweiz den 17–21 oktober 2015. Huvudteman för debatterna berörde behovet av att förstärka globalt samarbete för att motverka terrorism, demokrati i den digitala världen kopplat till individuell frihet och värnandet av kulturella världsarv samt arbetet för att motverka dess förstörelse. Aktuella FN-frågor diskuterades också i IPU:s särskilda FN-kommitté. Fokus i generalförsamlingens debatter låg på migranters situation runt om i världen.

Utskottets överväganden

Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2015

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS3 till handlingarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar både redogörelsen om IPU-delegationens verksamhet under 2015 och det arbete som bedrevs under året. Den svenska delegationen deltog aktivt i IPU:s möten och anordnade under året tre seminarier i riksdagen med koppling till arbetet i IPU.

Utskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter samt arbeta för att stärka parlamentens roll.

Utskottet anser att den svenska IPU-delegationen i sitt arbete har bidragit till att uppfylla dessa kärnvärden och att delegationen även i fortsättningen bör främja dem.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen, som inte lett till någon motion, till handlingarna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

Redogörelse 2015/16:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2015.