Socialutskottets betänkande

2015/16:SoU11

 

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i patientsäkerhetslagen och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och bestämmelser om kvalifikationer för att kunna utses till ordförande, annan ledamot eller ersättare tas bort i patientsäkerhetslagen. Dessa bestämmelser bör i stället finnas i förordning. Ändringen i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är av rättelsekaraktär. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvars­nämnd.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:8 punkt 1.

2.

Ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:8 punkt 2.

Stockholm den 14 april 2016

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B Kjellin (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V) och Hans Hoff (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Inom Socialdepartementet har en promemoria med lagförslag om sammansättningen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) tagits fram. Promemorian har remissbehandlats.

Förslaget till ändring i 22 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga finns inte med i promemorian. Förslaget är av rättelsekaraktär. Regeringen har därför inte ansett att det har varit nödvändigt med någon remissbehandling.

De föreslagna lagändringarna i propositionen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att det inte skulle vara betydelsefullt att höra Lagrådet. Regeringen har därför inte begärt något yttrande över lagändringarna från Lagrådet.

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) och bestämmelser om kvalifikationer för att kunna utses till ordförande, annan ledamot eller ersättare tas bort i patientsäkerhetslagen (2010:659). Enligt regeringen bör dessa bestämmelser i stället finnas i förordning. Regeringen anför att de lämpligen skulle kunna föras in i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, där det redan i dag finns bestämmelser om nämndens ledning och organisation.

Regeringen föreslår även att uttrycket ställföreträdande ordförande ersätts med uttrycket vice ordförande.

Vidare föreslår regeringen en ändring i 22 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förslaget är av rättelsekaraktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag