Skatteutskottets betänkande

2015/16:SkU23

 

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:108 om ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet mellan Sverige och Saudiarabien.

Skatteavtalet mellan Sverige och Saudiarabien ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). I avtalet finns bl.a. bestämmelser om informationsutbyte i enlighet med OECD:s modellavtal samt bestämmelser som är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Behandlade dokument

Proposition 2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet,

b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:108 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 21 april 2016

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (L), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S) och Ulla Andersson (V).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien och avtalets text med tillhörande protokoll återges i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Skatteavtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). Avtalet inne­håller även en bestämmelse om informationsutbyte, som möjliggör ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande länderna och därför bidrar till att bekämpa internationell skatteflykt. Bestämmelsen om informationsutbyte överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal från 2010.

I avtalet finns också bl.a. bestämmelser som är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Majoriteten av OECD:s medlemsstater är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Det är därför svensk policy att i samband med att man ingår nya skatteavtal införa särskilda spärregler som en gardering mot eventuella framtida ändringar i den interna lagstiftningen i de stater vi har skatteavtal med.

De avtalsslutande staterna ska underrätta varandra när de har vidtagit de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, för belopp som betalats eller tillgodoförts den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett nytt avtal med Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och för­hindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:108 Skatteavtal med Saudiarabien:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag