Socialförsäkringsutskottets betänkande

2015/16:SfU12

 

Socialavgifter

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. lägre socialavgifter för unga respektive äldre, små företag och före­tag i glesbygden samt undantag från kravet på att betala socialavgifter.

I ärendet finns två reservationer (M, SD).

Behandlade förslag

18 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Nedsättning av socialavgifter

Undantag från att betala socialavgifter

Reservationer

1.Socialavgifter för äldre, punkt 2 (M, SD)

2.Undantag från att betala socialavgifter, punkt 4 (SD)

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Socialavgifter för unga

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:228 av Erik Ottoson (M),

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:1347 av Sofia Fölster (M),

2015/16:1355 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M),

2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkande 1 och

2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M).

2.

Socialavgifter för äldre

Riksdagen avslår motion

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 1 (M, SD)

3.

Socialavgifter för små företag

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:106 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2015/16:231 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2015/16:788 av Said Abdu (FP) och

2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

4.

Undantag från att betala socialavgifter

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:406 av Johan Hultberg (M) och

2015/16:527 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2015/16:1830 av Emma Nohrén (MP),

2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M).

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5,

Reservation 2 (SD)

Stockholm den 8 mars 2016

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Solveig Zander (C), Rickard Persson (MP), Lotta Finstorp (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (L), Wiwi-Anne Johansson (V), Aron Modig (KD) och Teresa Carvalho (S).

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlas motionsyrkanden om socialavgifter från allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna tar bl.a. upp frågor om lägre socialavgifter för unga respektive äldre, små företag och företag i glesbygden samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Under behandlingen har Folkpartiet bytt namn till Liberalerna.

En förteckning över behandlade förslag finns i bilagan.

 

 

 

Utskottets överväganden

Nedsättning av socialavgifter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om lägre socialavgifter för unga respektive äldre samt för små företag och företag i glesbygden.

Jämför reservation 1 (M, SD).

 

 

 

Gällande ordning

Socialavgifter för unga

Socialavgifter tas ut för att finansiera de sociala trygghetssystemen och består dels av arbetsgivaravgifter för anställda, dels av egenavgifter som främst avser fysiska personer som bedriver aktiv näringsverksamhet. Till dessa avgifter kommer en allmän löneavgift på 9,65 procent. De lagstadgade arbetsgivar­avgifterna är, inklusive den allmänna löneavgiften, 31,42 procent av den anställdes bruttolön (2016). Egenavgifterna, inklusive den allmänna löne­avgiften, är 28,97 procent, om inte anmälan om annan karenstid än sju dagar har gjorts till Försäkringskassan.

Den 1 juli 2007 sänktes socialavgifterna, inklusive den allmänna löneav­giften till hälften, för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år (prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157).

Den 1 januari 2009 utvidgades nedsättningen till att omfatta alla som vid årets ingång inte fyllt 26 år samtidigt som den förstärktes (prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95).

Den 1 maj 2015 förändrades nedsättningen genom att avgifterna sänktes ytterligare för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år, samtidigt som nedsättningen slopades för personer som vid årets ingång fyllt 25 år (prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147).

Under perioden den 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 beslutades att nedsättningen av socialavgifterna för unga skulle vara reducerad (totalt 25,46 procent), för att därefter helt upphöra den 1 juli 2016 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen en tidigare­läggning av upphörandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga, så att nedsättningen helt upphör den 1 juni 2016 i stället för den 1 juli, vilket även blev riksdagens beslut (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51).

Socialavgifter för äldre

Enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska för den som fyllt 65 år vid årets ingång betalas en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Sedan den 1 januari 2016 ska även en särskild löneskatt på 6,15 procent betalas. För personer födda före 1937 betalas bara den särskilda löneskatten (6,15 procent). Detta gäller både arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Socialavgifter för små företag m.m.

Enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen får vid beräkningen av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag, avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst med 15 000 kronor per år. Som förutsättning för avdraget gäller att avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kronor och att den avgiftsskyldige vid årets ingång inte har fyllt 65 år samt inte bara ska betala ålderspensionsavgiften.

Enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgifts­beräkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgifts­lagen (2000:980) får arbetsgivare och näringsidkare som är verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland och västra Svealand göra avdrag vid beräkning­en av socialavgifterna och den allmänna löneavgiften. Företag som är verk­samma i dessa stödområden får ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna eller arbets­givaravgifterna. För arbetsgivare uppgår avdraget till högst 7 100 kronor per månad och för näringsidkare till högst 18 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Motionerna

Socialavgifter för unga

I gemensam motion 2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör överväga möjlig­heten att först utreda konsekvenserna av en höjning av arbetsgivaravgiften för unga innan en sådan genomförs. Under 2016 tas hela rabatten för unga bort, vilket enligt motionärerna kommer slå hårt mot Skaraborgs, och hela Sveriges, unga.

Cecilia Widegren (M) begär i motion 2015/16:2675 ett tillkännagivande om att arbeta fram en långsiktig strategi för fler jobb, inte minst för unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa, så att fler jobb kan skapas i vår tids tuffa internationella konkurrens. Enligt motionären kommer arbeten för unga att försvinna eller minska med höjningen av arbetsgivaravgifterna.

I motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten (M) yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att behålla arbetsgivaravgiften för unga på 2014 års nivå. Höjningen av arbetsgivaravgiften för unga medför nedskärningar och att ungdomar blir uppsagda eller nekas sitt första jobb. Arbetsgivaravgiften ska därför enligt motionären fortsätta att vara lägre för unga.

Erik Ottoson (M) begär i motion 2015/16:228 ett tillkännagivande om att återinföra den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga bör enligt motionären arbetsgivaravgifterna åter sänkas.

Också Sofia Fölster (M) begär i motion 2015/16:1347 ett tillkännagivande om att sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle enligt motionären leda till att fler unga kan få jobb och att lägre trösklar in på arbetsmarknaden skapas.

Även Betty Malmberg (M) begär i motion 2015/16:1355 yrkande 2 ett till­kännagivande om att överväga att förändra arbetsgivaravgifterna för unga. Enligt motionärerna bör arbetsgivaravgifterna sänkas så att tröskeln till arbetsmarknaden sänks, för att öka arbetsgivarnas vilja att anställa unga.

I motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 begärs ett till­kännagivande om att se över möjligheten att sänka arbetsgivaravgiften för unga under 20 år. Enligt motionären är höga anställningskostnader avskräck­ande för småföretagare.

Tina Ghasemi (M) begär i motion 2015/16:1947 ett tillkännagivande om att inte höja företagens kostnader för att anställa unga. Enligt motionären bör arbetsgivaravgifter för unga fortsätta att vara nedsatta.

Socialavgifter för äldre

I kommittémotion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om vikten av att bibehålla och fortsätta sänkningen av arbetsgivaravgiften för våra äldre. Enligt motionärerna skulle det medföra en möjlighet att få fler händer inom vård och omsorg.

Socialavgifter för små företag m.m.

I motion 2015/16:106 av Edward Riedl (M) yrkande 2 begärs ett till­känna­givande om att se över storleken på arbetsgivaravgifterna för småföretag. Småföretag tyngs av skatter, krångel, byråkrati, och storleken på arbets­givar­avgifterna påverkar sysselsättningen och företagens expansionsmöjligheter. Enligt motionären bör detta förbättras.

Sten Bergheden (M) begär i motion 2015/16:231 yrkande 3 ett tillkänna­givande om en sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretag eftersom det enligt motionären skulle få små företag att våga expandera samt göra det mindre kostsamt att anställa.

I motion 2015/16:788 av Said Abdu (FP) begärs ett tillkännagivande om att utreda en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Enligt motionären skulle det leda till att de tillväxtskapande företagen fick behålla mer av sina intäkter och kunde investera dem i nya jobb och andra tillväxtskapande satsningar.

David Lång och Mikael Jansson (båda SD) begär i motion 2015/016:3119 ett tillkännagivande om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd. Enligt motionärerna skulle det främja en långsiktigt levande glesbygd.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill först framhålla att riksdagen nyligen har beslutat att ta bort ned­sättningen av socialavgifter för unga fr.o.m. den 1 juni 2016 (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51). Inför riksdagens behandling av regeringens budgetproposition framhöll utskottet i sitt yttrande till finansut­skottet bl.a. att utskottet tidigare har konstaterat att nedsättningen av social­avgifter för unga inte har löst problemet för unga arbetslösa (yttr. 2015/16:SfU1y). Utskottet anförde att anledningen till att reformen misslyck­ats bl.a. var att den största delen av resurserna satsades på de ungdomar som redan hade arbete eller som ändå skulle ha fått ett arbete utan nedsättningen av socialavgifter. Endast en mycket liten del av nedsättningen riktades mot de som bäst behöver den, dvs. lågutbildade eller de som på annat sätt står långt från arbetsmarknaden. Nedsättningen av socialavgifter för unga hade därmed en mycket låg träffsäkerhet. Utskottet konstaterade vidare att det finns ett mycket stort behov av att satsa resurser på effektivare åtgärder som kan göra att just de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden blir mer anställningsbara (yttr. 2014/15:SfU2y).

Utskottet finner inte anledning att nu göra en annan bedömning och avstyrker därför motionerna 2015/16:2663 (M, C, KD) yrkande 1, 2015/16:2675 (M), 2015/16:1328 (M) yrkande 4, 2015/16:228 (M), 2015/16:1347 (M), 2015/16:1355 (M) yrkande 2, 2015/16:1610 (M) yrkande 3 och 2015/16:1947 (M).

I samband med att riksdagen beslutade om statens budget för 2016 återin­fördes den särskilda löneskatten för dem som fyllt 65 år. Utskottet ser inte skäl att nu göra ett tillkännagivande om sänkta avgifter för äldre. Motion 2015/16:2589 (M) yrkande 5 avstyrks därmed.

Utskottet konstaterar att den befintliga möjligheten att reducera avgifts­underlaget för arbetsgivaravgifterna, egenavgifterna och den allmänna löne­avgiften i stödområden har utformats så att det relativt sett gynnar små företag i glesbygden. Eftersom det redan finns stödinsatser riktade till viss glesbygd är utskottet inte berett att nu ställa sig bakom motioner om ytterligare ned­sättning eller andra begränsningar av avgiftsuttaget, vare sig för små företag eller för företag som ligger i glesbygden.

Därmed avstyrks motionerna 2015/16:106 (M) yrkande 2, 2015/169:231 (M) yrkande 3, 2015/16:788 (FP) och 2015/16:3119 (SD).

Undantag från att betala socialavgifter

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om ett utökat undantag från att betala socialavgifter.

Jämför reservation 2 (SD).

 

Gällande ordning

Ersättning till idrottsutövare från ideella föreningar som har till huvudsyfte att främja idrottslig verksamhet är enligt 2 kap. 19 § socialavgiftslagen avgiftsfri om ersättningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Motionerna

Johan Hultberg (M) begär i motion 2015/16:406 ett tillkännagivande om att se över socialavgiftslagen när det gäller friluftsorganisationer. Frilufts­organisationer borde omfattas av samma undantag som idrottsorganisationer, som inte behöver betala sociala avgifter upp till ett halvt prisbasbelopp på ersättningar till t.ex. domare.

Även Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) begär i motion 2015/16:1897 ett tillkännagivande om att se över möjligheterna att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva prisbasbelopps­regel.

I kommittémotion 2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om en ändring i socialavgiftslagen. Enligt motionärerna bör även Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer omfattas av Riksidrottsförbundets medlemsorganisationers undantag från att betala socialavgifter upp till ett halvt prisbasbelopp på ersättning till en idrotts­utövare.

Emma Carlsson Löfdahl (FP) begär i motion 2015/16:527 ett tillkännagivande om att låta medlemmar i Svenskt Friluftsliv omfattas av undantaget i socialavgiftslagen. Medlemsorganisationer i Riksidrottsför­bundet slipper betala sociala avgifter för ersättningar upp till ett halvt prisbas­belopp och enligt motionären bör det gälla även friluftsorganisationer.

I motion 2015/16:1830 av Emma Nohrén (MP) begärs ett tillkännagivande om att låta medlemmar i Svenskt Friluftsliv omfattas av undantaget i 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980). Medlemmar i Riksidrottsförbundet är be­friade från att betala socialavgifter upp till ett halvt prisbasbelopp medan friluftsorganisationer inte har samma undantag, vilket enligt motionären bör ändras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har vid flera tidigare tillfällen uttalat att undantaget för idrotts­föreningar från att i vissa fall betala arbetsgivaravgifter inte bör utvidgas. Utskottet har också hänvisat till principen om att alla ideella organisationer bör behandlas lika (senast i bet. 2014/15:SfU10). Undantaget uppstod som en lösning på en ändrad rättstillämpning efter ett avgörande i dåvarande Regeringsrätten 1985 (RÅ85 1:39) för att lindra de ekonomiska effekterna för idrottsföreningar. Utskottet uttalade redan då den principiella uppfattningen att inkomster i samband med idrottsutövning, precis som alla andra inkomster, bör grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och därmed leda till att social­avgifter betalas.

För socialförsäkringssystemets legitimitet är det enligt utskottets mening principiellt viktigt att så långt som möjligt upprätthålla ett samband mellan de socialavgifter som betalas och de förmåner som dessa avgifter är avsedda att finansiera. Utskottet ser inga skäl att i nuläget föreslå ett tillkännagivande om ett utvidgat undantag och avstyrker därför motionerna 2015/16:406 (M), 2015/16:1897 (M), 2015/16:2548 (SD) yrkande 5, 2015/16:527 (FP) och 2015/16:1830 (MP).

Reservationer

 

1.

Socialavgifter för äldre, punkt 2 (M, SD)

 

av Johan Forssell (M), Mikael Cederbratt (M), Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Lotta Finstorp (M) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

 

Ställningstagande

Arbetsgivaravgiften för våra äldre bör vara låg även i fortsättningen. Det är ytterst viktigt bl.a. för att det skulle medföra en möjlighet att få fler händer inom vård och omsorg.

 

 

2.

Undantag från att betala socialavgifter, punkt 4 (SD)

 

av Markus Wiechel (SD) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:406 av Johan Hultberg (M),

2015/16:527 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2015/16:1830 av Emma Nohrén (MP),

2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) och

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5.

 

 

Ställningstagande

Friluftsorganisationer borde omfattas av samma undantag som gäller för idrottsorganisationer. Regeringen bör se över 2 kap. 19 § socialavgiftslagen som medger undantag från att betala sociala avgifter upp till ett halvt prisbas­belopp på ersättningar till idrottsutövare. Denna s.k. halva prisbasbeloppsregel bör således omfatta även Svenskt Friluftslivs medlemmar.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

2015/16:106 av Edward Riedl (M):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över storleken på arbetsgivaravgifterna för småföretag och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:228 av Erik Ottoson (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återinföra den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:231 av Sten Bergheden (M):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:406 av Johan Hultberg (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialavgiftslagen när det gäller friluftsorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:527 av Emma Carlsson Löfdahl (FP):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta medlemmar i Svenskt Friluftsliv omfattas av undantaget i socialavgiftslagen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:788 av Said Abdu (FP):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M):

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsgivaravgiften för unga bibehålls på 2014 års nivå och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1347 av Sofia Fölster (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka arbetsgivaravgifterna för unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1355 av Betty Malmberg (M):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra arbetsgivaravgifterna för unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 20 år och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1830 av Emma Nohrén (MP):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta medlemmar i Svenskt Friluftsliv omfattas av undantaget i 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980) och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva basbeloppsregel och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte höja företags kostnader för att anställa unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD):

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring av socialavgiftslagen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M):

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla och fortsätta sänkningen av arbetsgivaravgiften för våra äldre och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att först utreda konsekvenserna av en höjning av arbetsgivaravgiften för unga innan en sådan genomförs och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig strategi för fler jobb, inte minst för unga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa, så att fler jobb kan skapas i vår tids tuffa internationella konkurrenssituation och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.