Justitieutskottets betänkande

2015/16:JuU28

 

Utökade möjligheter till förverkande

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar som krävs för att genomföra EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen. Utskottet föreslår även att riksdagen antar regeringens förslag om utökade möjligheter att förverka utbyte av brottslig verksamhet vid brott som har samband med organiserad brottslighet.

Förslagen innebär att möjligheterna att förverka inte bara utbytet av ett konkret brott, utan även utbyte av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet (utvidgat förverkande), utökas till att gälla vid fler brott. Utvidgat förverkande ska enligt förslaget kunna beslutas vid alla brott som har fyra års fängelse eller mer i straffskalan och som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte. Utvidgat förverkande ska även kunna beslutas vid t.ex. brott som har två års fängelse eller mer i straffskalan om brottet har varit ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form.

Vidare föreslås utökade möjligheter att besluta om förverkande även utan samband med en fällande brottmålsdom och vissa anpassningar av möjligheterna att erkänna och verkställa förverkandebeslut från andra EU-medlemsstater.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Utökade möjligheter till förverkande

Särskilt yttrande

Utökade möjligheter till förverkande (M, C, L, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Utökade möjligheter till förverkande

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen med den ändringen att orden "i Europeiska unionen" i rubrik och ingress ska bytas ut mot "inom Europeiska unionen".

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:155 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 12 maj 2016

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Mats Pertoft (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S) och Runar Filper (SD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

 

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Utskottets överväganden

Utökade möjligheter till förverkande

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför särskilt yttrande (M, C, L, KD).

Propositionen

Bakgrund

Förverkande är en särskild rättsverkan av brott och kan ske genom sakförverkande eller värdeförverkande. Innebörden av sakförverkande är att viss egendom förklaras förverkad, dvs. att ägaren eller rättighetsinnehavaren förlorar sin rätt till den aktuella egendomen. Vid värdeförverkande avser förverkandeförklaringen i stället värdet av viss egendom eller vissa förtjänster. Ett värdeförverkande har därför formen av en förpliktelse för den enskilde att betala ett angett belopp.

Europaparlaments och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen trädde i kraft den 19 maj 2014 och ska vara genomfört senast den 4 oktober 2016.

Regeringen anför att Lagrådet i sitt yttrande över det nu aktuella lagstiftningsärendet påminner om att behovet av en genomgripande översyn av bestämmelserna om förverkande påpekades av Lagrådet redan 2005 (se prop. 2004/05:135 s. 357 f.). Lagrådet konstaterar att de inkonsekvenser och den brist på systematik som tidigare påtalats alltjämt präglar förverkanderegleringen. Lagrådet betonar också behovet av att analysera hur reglerna förhåller sig till Sveriges internationella förpliktelser på förverkandeområdet. Lagrådet förordade därför att en grundlig översyn av bestämmelserna om förverkande skulle initieras utan dröjsmål.

Regeringen delar Lagrådets uppfattning om att det finns ett tydligt behov av en grundlig översyn av förverkanderegleringen. En sådan översyn ryms dock enligt regeringen inte i detta lagstiftningsärende, utan regeringen avser att återkomma till de frågeställningar som Lagrådet väckt i ett annat sammanhang.

Genomförande av direktivet m.m.

Enligt regeringen uppfyller svensk rätt genom befintlig lagstiftning i huvudsak de krav som uppställs enligt direktivet. Det krävs dock vissa lagändringar för att leva upp till direktivets krav på att det ska vara möjligt att på grund av brott förverka vinning och hjälpmedel även i vissa fall när en fällande brottmålsdom inte kunnat meddelas på grund av lagföringshinder. Det krävs vidare vissa lagändringar för att genomföra direktivets krav på när utvidgat förverkande ska kunna ske. Vidare bör möjligheterna att erkänna och verkställa utländska beslut om förverkande anpassas för att svara mot direktivets bestämmelser om utvidgat förverkande.

När det gäller möjligheten till förverkande utan samband med en fällande brottmålsdom föreslår regeringen följande. Om det genom den brottsliges död eller genom åtalspreskription står klart att påföljd inte längre kan dömas ut för hans eller hennes brott, ska en talan om förverkande av utbyte av ett brott eller av egendom som har använts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott ändå kunna prövas om stämning i mål om förverkande delgetts inom ett år från det att den omständighet inträffade som medför att påföljd inte längre kan dömas ut.

Vidare föreslår regeringen att utvidgat förverkande ska kunna beslutas när någon döms för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer. Som nya bland de särskilt uppräknade brott som kan utlösa utvidgat förverkande ska anges dataintrång, utnyttjande av barn för sexuell posering, tagande av muta, givande av muta samt vissa fall av barnpornografibrott. Dessutom ska utvidgat förverkande kunna utlösas av att någon döms för ett annat brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer och som har varit ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form.

Enligt regeringen bör dessutom ett förtydligande göras i brottsbalkens bestämmelse om hos vem förverkande av egendom och dess värde får ske till följd av ett brott, så att det tydligare framgår att bestämmelsen är tillämplig även inom specialstraffrätten.

Slutligen föreslår regeringen, som en anpassning till direktivets bestämmelse om utvidgat förverkande, att även ett beslut som har fattats med stöd av artikel 5 i direktivet ska anses som beslut om utvidgat förverkande vid erkännande och verkställighet. Möjligheterna för svenska myndigheter att vägra verkställighet av vissa utländska beslut om utvidgat förverkande ska vidare mildras och anpassas till den straffskaleavgränsning på fyra års fängelse som följer av genomförandet av direktivet.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet anser att regeringens förslag är ändamålsenligt utformade och bör antas. Utskottet föreslår därför att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Utskottet noterar också att regeringen avser att återkomma till frågan om en översyn av förverkanderegleringen i ett annat sammanhang.

 

 

Särskilt yttrande

Utökade möjligheter till förverkande (M, C, L, KD)

Beatrice Ask (M), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) anför:

 

 

Lagrådet har i såväl detta som tidigare lagstiftningsärenden påpekat att förverkanderegleringen präglas av inkonsekvenser och en brist på systematik. Lagrådet anser därför att det finns ett behov av en genomgripande översyn av bestämmelserna om förverkande och att den bör initieras utan dröjsmål. Vi delar Lagrådets uppfattning och anser därför att regeringen utan dröjsmål bör vidta åtgärder för att en grundlig översyn av bestämmelserna om förverkande ska kunna inledas. Som regeringen noterar ryms en sådan översyn inte inom ramen för detta lagstiftningsärende. Vi kommer därför att följa frågan och förbehåller oss rätten att återkomma i annat sammanhang om regeringen inte vidtar åtgärder i linje med det anförda.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag