Justitieutskottets betänkande

2015/16:JuU25

 

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i passlagen. Ändringarna syftar till att minska tillgången på svenska pass som kan missbrukas.

Regeringens förslag innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanliga pass till barn ska sänkas till tre år.

Utskottet föreslår vidare med anledning av motioner ett tillkännagivande till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag till riksdagen om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2016.

I betänkandet finns tre reservationer (SD och L)

 

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass.

Sju yrkanden i tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Reservationer

1.Begränsningsregel som gäller under längre tid än fem år, punkt 2 (L)

2.Kontroll av biometrisk information vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige, punkt 4 (SD)

3.Utvärdering av lagändringarna, punkt 5 (L)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302). 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:81.

2.

Begränsningsregel som gäller under längre tid än fem år

Riksdagen avslår motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

3.

Regeländringarna ska omfatta fler dokument än vanliga pass

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1–3 och

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

4.

Kontroll av biometrisk information vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige

Riksdagen avslår motion

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

5.

Utvärdering av lagändringarna

Riksdagen avslår motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)

Stockholm den 25 februari 2016

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Mats Pertoft (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S) och Sanne Eriksson (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet, som lämnade förslaget utan invändningar.

Med anledning av propositionen har tre följdmotioner med sammanlagt sju motionsyrkanden väckts. Förslagen i motionsyrkandena återges i bilaga 1.

 

 

Utskottets överväganden

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att lagförslaget även ska omfatta främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen avslår tre motionsyrkanden som efterfrågar dels en begränsningsregel som gäller längre än fem år, dels att biometrisk information ska kontrolleras vid alla gränspassager och gränskontroller till Sverige, och dels att lagändringarna utvärderas inom ett par år.

Jämför reservationerna 1 (L), 2 (SD) och 3 (L).

Propositionen

Regeringen anser att det bör vidtas åtgärder för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas.

I enlighet med EU-standarder är svenska pass försedda med säkerhetsdetaljer och biometriska uppgifter i form av ansiktsbild och fingeravtryck och är därmed mycket svåra att förfalska. Biometri syftar i detta sammanhang på en metod för att identifiera en person eller avgöra om en påstådd identitet är riktig, baserad på mätning av fysiska karaktärsdrag hos den som ska identifieras. Med biometriskt underlag avses rådata om en persons fysiska karaktärsdrag, t.ex. ett digitalt fotografi av ett ansikte eller av ett fingeravtryck. Regeringen pekar på att även om svenska pass är svåra att förfalska har det framkommit att de missbrukas genom att en annan person än den rättmätiga passinnehavaren använder passet för resa, ett tillvägagångssätt som brukar betecknas ”look-alike”. I rapporten Annual Risk Analysis 2014 från EU:s gränskontrollbyrå Frontex konstateras också att moderna dokument är svåra att förfalska och reproducera samt att missbruket av autentiska dokument i stället har ökat.

Regeringen anför vidare att uppgifterna om att svenska pass är föremål för handel bekräftas av underrättelseuppgifter från den svenska polisen. Enligt en underrättelserapport från november 2014 finns det i Sverige ett stort antal kriminella nätverk som bedriver handel med svenska pass. Kartläggningen av nätverken visar på en välorganiserad och omfattande handel både nationellt och internationellt. I rapporten anges att det dels finns nätverk som säljer pass vidare till andra nätverk som bedriver människosmuggling, dels finns människosmugglingsnätverk som själva köper upp pass.

Förutom denna handel med svenska pass pekar den uppmärksamhet som missbruket av svenska pass fått internationellt på att det finns ett allvarligt problem. Bland annat har den svenska polisen i olika sammanhang fått ta emot kritik från andra länder.

 När det gäller det nationella identitetskortet och de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket – främlingspass och resedokument – pekar regeringen på att det i den promemoria som ligger till grund för lagstiftningsärendet (Ds 2015:12) anges att ett visst missbruk förekommer, men att det inte har framkommit något som tyder på att de handlingarna missbrukas i samma omfattning som det svenska passet. Om det skulle visa sig att det ändå finns anledning att överväga åtgärder i fråga om de handlingarna får det enligt regeringen göras i något annat lämpligt sammanhang.

Regeringen pekar på att en av de mest effektiva åtgärderna för att försvåra missbruk av pass vore att vid Schengenområdets yttre gränser införa en obligatorisk kontroll av biometrisk information i pass som omfattar både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Sverige verkar också inom EU för att sådana kontroller ska införas. Enligt vad Sverige har föreslagit bör Europeiska kommissionen presentera förslag om detta tillsammans med en noggrann konsekvensanalys av t.ex. integritetsskydd och kostnadseffektivitet.

Regeringen föreslår i propositionen att ansökan om vanligt pass ska avslås om den sökande inom de senaste fem åren före ansökan har fått tre vanliga pass utfärdade och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan. I dag finns det inte några begränsningar för hur många pass en person kan beviljas efter upprepade förlustanmälningar. Om det finns hinder mot utfärdande av ett vanligt pass i enlighet med vad som nu föreslås, ska sökanden ha rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat om han eller hon har behov av pass för en resa och inget annat följer av passlagen. Det ska i passlagen även anges vilka de särskilda passtyperna är.

Det föreslås inte någon begränsning av möjligheterna att få ut ett provisoriskt pass. Genom att i lagtexten uttryckligen ange rätten att få ut ett provisoriskt pass säkerställs att förslaget inte strider mot varje svensk medborgares rättighet att lämna riket enligt 2 kap. 8 § regeringsformen.

Vidare föreslår regeringen att ett vanligt pass ska återkallas när passinnehavaren får ett provisoriskt pass utfärdat, om inte särskilda skäl talar emot det. I denna situation ska passmyndigheten varken kunna besluta om provisorisk återkallelse eller begränsning av det vanliga passets giltighet i stället för återkallelse.

Dessutom föreslår regeringen att giltighetstiden för ett vanligt pass ska sänkas till tre år för barn under tolv år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2016.

Motionerna

I motion 2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 anförs att motionärerna ställer sig bakom propositionens lagförslag men att man bör överväga att komplettera den föreslagna bestämmelsen med en ytterligare spärregel som gäller under en längre tidsperiod än fem år, t.ex. en begränsning till högst fem pass under en tioårsperiod. I yrkande 2 i motionen anför motionärerna att det är angeläget att analysera vilket utfall lagändringarna får i praktiken bl.a. för att följa upp konsekvenserna för de laglydiga personer som av olika skäl riskerar att påverkas negativt liksom för näringslivet. En utvärdering av lagändringarna bör därför göras inom ett par års tid.

I motion 2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 begärs att motsvarande regeländringar som föreslås för svenska pass även ska gälla främlingspass och provisoriska främlingspass. I yrkande 2 i motionen anförs att motsvarande regeländringar som föreslås för svenska pass även ska gälla resedokument avsedda för den som är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention eller statslös enligt 1954 års New York-konvention. I yrkande 3 föreslås att regelverket ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort (UT-kort).

I motion 2015/16:3318 av Kenth Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1 föreslås att åtgärderna som föreslås i propositionen även ska gälla främlingspass och resedokument. I yrkande 2 efterfrågar motionärerna att den biometriska informationen kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige.

Bakgrund

Av artikel 28 i 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning framgår bl.a. att en fördragsslutande stat ska för flyktingar som lovligen vistas inom statsområdet utfärda resedokument för resor utanför statsområdet, såvida inte tungt vägande skäl hänförliga till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen talar emot det.

Vidare framgår av artikel 28 i 1954 års New York-konvention angående statslösa personers ställning bl.a. att en fördragsslutande stat ska för en statslös person som lovligen vistas inom dess område utfärda resedokument för resor utanför statsområdet, såvida inte tungt vägande skäl hänförliga till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen talar emot det.

Av Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedokument (MIGRFS 10/2011) framgår följande.

 

Dessa föreskrifter reglerar Migrationsverkets handläggning av ärenden om främlingspass och resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Föreskrifterna gäller även handläggningen av ärenden om resedokument enligt 1954 års konvention angående statslösa personers rättsliga ställning.

Av departementspromemorian Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag (Ds 2015:12) som ligger till grund för det aktuella lagförslaget framgår (s. 74) att ett uppehållstillståndskort inte är en rese- eller identitetshandling utan ett bevis för att innehavaren har uppehållstillstånd i Sverige. En person kan därför inte använda sig av endast ett uppehållstillståndskort för en resa. Däremot kan en person som har ett uppehållstillståndskort resa med detta tillsammans med en resehandling utfärdad av Migrationsverket eller med sitt hemlandspass. Kortet kan då sägas få funktionen av ett visum.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det inte har väckts några motioner med förslag till lagändringar som står emot regeringens lagförslag. Utskottet anser vidare att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och bör antas av riksdagen.

Enligt utskottet bör dock de begränsningar som föreslås för vanliga pass även gälla för andra typer av resedokument. Det är rimligt att motsvarande begränsningar gäller för alla som är bosatta i Sverige oavsett vilken typ av dokument som används vid gränspassager. De nu föreslagna ändringarna för pass bör därför även gälla för främlingspass och resedokument. Som framkommit är missbruket av svenska pass ett problem. Även främlingspass och resedokument kan dock användas för att resa in och ut ur landet, och enligt utskottet framgår det av den promemoria som ligger till grund för lagstiftningsärendet och av remissvaren över denna att det förekommer missbruk av främlingspass och resedokument.

Mot bakgrund av det kraftigt ökade antalet asylsökande till EU har tillfälliga gränskontroller införts i flera länder, däribland Sverige. Det är inte osannolikt att det framöver kommer att bli vanligare med olika former av kontroller mellan länder, vilket kan leda till att drivkrafterna för att använda resehandlingar i illegala syften ökar. Detta gör det än viktigare att införa effektiva åtgärder för att motverka en sådan utveckling.

Sammanfattningsvis anser utskottet således att de ändringar som regeringen föreslår för vanliga pass bör utökas till att även avse främlingspass och resedokument. Vidare bör en översyn göras för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort. Med det anförda tillstyrker utskottet motion 2015/16:3317 (M, C, L, KD) yrkandena 1–3 och motion 2015/16:3318 (SD) yrkande 1.

Utskottet anser däremot inte att det är nödvändigt att, i linje med vad som efterfrågas i motion 2015/16:3316 (L) yrkande 1, överväga ytterligare spärregler som begränsar hur många pass en person kan få under en viss tid. Yrkandet bör avslås.

Utskottet ser positivt på att Sverige inom EU verkar för att vid Schengenområdets yttre gränser införa en obligatorisk kontroll av biometrisk information i pass som omfattar både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Utskottet konstaterar också att ett arbete med att införa biometriska kontroller har påbörjats i Sverige. Mot denna bakgrund finns det inte skäl att i nuläget bifalla förslaget i motion 2015/16:3318 (SD) yrkande 2 om att den biometriska informationen i pass bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige. Motionsyrkandet avstyrks.

Det är viktigt att ny lagstiftning följs upp, inte minst lagstiftning som har koppling till regeringsformens bestämmelser om rörelsefrihet. Utskottet välkomnar därför en framtida utvärdering och utgår från att en sådan kommer att göras när lagstiftningen varit i kraft ett antal år. Något tillkännagivande i frågan är dock inte nödvändigt, varför utskottet avstyrker motion 2015/16:3316 (L) yrkande 2.

 

 

Reservationer

 

1.

Begränsningsregel som gäller under längre tid än fem år, punkt 2 (L)

 

av Roger Haddad (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

 

Ställningstagande

För att förebygga att pass säljs på svarta marknaden föreslår regeringen att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en rullande femårsperiod.

Denna kvantitativa gräns hindrar visserligen en person från att storskaligt sälja vidare sina pass på den svarta marknaden men försvårar inte för den som gör detta i mindre skala och under längre tid än fem år. Det finns en risk att kriminella anpassar sin vidareförsäljning av pass på svarta marknaden så att de håller sig strax under den kvantitativa gränsen.

Av denna orsak bör det övervägas att komplettera den föreslagna bestämmelsen med en ytterligare spärregel som tar sikte på en persons agerande under längre tid, t.ex. om en person låter fem pass försvinna under en rullande tioårsperiod. Det får ankomma på regeringen att vid behov återkomma till riksdagen med kompletterande lagförslag i enlighet med ovanstående.

 

 

2.

Kontroll av biometrisk information vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige, punkt 4 (SD)

 

av Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

 

Ställningstagande

I propositionen anger regeringen att en av de mest effektiva åtgärderna för att försvåra missbruk av pass vore att vid Schengenområdets yttre gränser införa en obligatorisk kontroll av biometrisk information i pass som omfattar både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Det är glädjande att det nu verkar finnas insikt om att man faktiskt bör kontrollera den biometriska information som finns tillgänglig i passen. Att detta inte redan i dag görs per automatik för alla som passerar en passkontroll är i sig anmärkningsvärt. Det borde vara självklart, annars förloras poängen med den biometriska informationen.

Dock anser vi att denna biometriska information även bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige. Det bör göras för alla som passerar. På så sätt kan missbruket av pass närmast reduceras till noll. För att göra gränspassagerna smidiga bör omfattningen av fingeravtrycksläsare utökas vid gränskontrollerna för att kunna hantera de flöden av människor som passerar.

 

 

3.

Utvärdering av lagändringarna, punkt 5 (L)

 

av Roger Haddad (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

 

Ställningstagande

Jag anser att det är angeläget att analysera vilket utfall lagändringarna får i praktiken. Intresset av att motverka grov brottslighet motsäger inte att skärpningar av passlagstiftningen är känsliga eftersom de har att göra med på vilka villkor medborgare kan utnyttja sin grundlagsskyddade rätt till rörelsefrihet. Konsekvenserna för de laglydiga personer som av olika skäl riskerar att påverkas negativt liksom för näringslivet behöver följas upp. Av den orsaken bör en utvärdering av lagändringarna göras inom ett par års tid.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302).

Följdmotionerna

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en begränsningsregel om antalet vanliga pass under en längre tidsperiod än fem år och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av lagändringarna och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motsvarande regeländringar som för svenska pass även ska gälla främlingspass och provisoriska pass och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motsvarande regeländringar som för svenska pass även ska gälla resedokument avsedda för den som är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention eller statslös enligt 1954 års New York-konvention och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort (UT-kort) och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den biometriska informationen även bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag