Civilutskottets betänkande

2015/16:CU9

 

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafik­resenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektiv­trafikens attraktions­kraft stärkas. Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken som

  1. ger resenärerna rätt till reseinformation, bl.a. om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken,
  2. innehåller bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter,
  3. ger en resenär som har köpt en biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären.

Den föreslagna lagen omfattar i huvudsak resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss. Lagen omfattar däremot inte resor med anropsstyrd trafik, såsom färdtjänstresor och förbeställda sjukresor. Genom förslagen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkor som transportörerna tillämpar och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills har gällt.

Den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionen.

I betänkandet finns en reservation.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor

Reservation

Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor, punkt 2 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

2. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

4. lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:13 punkterna 1–4.

2.

Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor

Riksdagen avslår motion

2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V).

Reservation (V)

Stockholm den 26 november 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Hillevi Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Johanna Haraldsson (S), Shadiye Heydari (S) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Regeringen beslutade i juni 2008 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna förslag till hur resenärernas rättigheter i kollektivtrafiken kan stärkas i svensk lagstiftning. I uppdraget låg att särskilt beakta gällande och kommande regleringar inom EU. Utredningen antog namnet Utredningen om en ny kollektiv­trafiklag.

Utredningen lämnade sitt slutbetänkande Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik i oktober 2009 (SOU 2009:81). I betänkandet föreslås en ny trafikslagsövergripande lag om resenärers rättigheter. Betänkandet har remissbehandlats.

Den del av betänkandet som avser tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och remissvaren i den delen hanteras separat inom Näringsdepartementet.

När utredningen lämnade sitt slutbetänkande hade en förordning om resenärers rättigheter vid tågtransporter antagits inom EU, Europa­parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen). Efter att utredningen redovisat sitt slutbetänkande utarbetades inom ramen för EU-samarbetet även två förordningar om resenärers rättigheter vid fartygs- och busstransporter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen).

Utredningens förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik bygger på att lokala och regionala transporter med tåg, fartyg och buss ska undantas från tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarnas tillämpningsområden. Eftersom möjligheterna till undantag från fartygs- och busspassagerarförordningarna inte var klara vid tidpunkten för slutbetänkan­det, kunde dock inte utredningen lämna något konkret förslag om sådana undantag.

Med anledning av frågeställningar med anknytning till förslagen i betänkandet och passagerarförordningarna utarbetades inom Justitie­departementet promemorian Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44). I promemorian behandlas bl.a. frågan om undantag från passagerarförordningarna för att möjliggöra utredningens förslag. Promemorian har remissbehandlats.

Delar av promemorians lagförslag har behandlats i propositionen EU:s tåg, fartygs- och busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner (prop. 2013/14:239) och i propositionen Förstärkt skydd för fartygspassagerare (prop. 2014/15:95).

I Justitiedepartementet utarbetades en diskussionspromemoria som kompletterar slutbetänkandet och den tidigare promemorian när det gäller frågan om hur lagen om resenärers rättigheter ska avgränsas i förhållande till tåg- och busspassagerarförordningarna, frågan om frånträdande av avtal om köp av en periodbiljett samt frågan om vilka ekonomiska och andra konsekvenser förslagen bedöms få. Diskussionspromemorian behandlades vid ett möte med berörda myndigheter och organisationer i mars 2014. Frågan om frånträdande av avtal om köp av en periodbiljett har kompletteringsvis remitterats med förslag till författningstext.

Denna proposition behandlar återstående förslag och frågeställningar i betänkandet och promemorian samt de förslag som lämnas i diskussions­promemorian. De frågeställningar som inte behandlas i propositionen föran­leder inte någon åtgärd. Frågorna som rör assistans och ledsagning och förbud mot att neka en person med funktionsnedsättning att resa bereds dock vidare i Regeringskansliet.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Motionsförslaget finns i bilaga 1.

I propositionen föreslås ändringar i 1 § marknadsföringslagen (2008:486). Regeringen föreslog även i proposition 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden en ändring i samma bestämmelse. Den ändringen antog riksdagen genom beslut den 11 november 2015 (bet. 2015/16:CU4, rskr. 2015/16:27).

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

Propositionen

Regeringen anför i propositionen att en väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas. Regeringen föreslår därför att det ska införas en ny lag om resenärers rättigheter som ska gälla vid lokala och regionala resor i kollektivtrafiken.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om att en transportör ska vara skyldig att tillhandahålla reseinformation i vissa avseenden. Information ska bl.a. tillhandahållas om de trafiktjänster som en transportör erbjuder, om störningar i trafiken och om tillgängligheten till fordon, stationer och hållplatser. Informationen ska tillhandahållas i den form som är mest lämplig för att resenärerna ska kunna ta del av informationen, och det ska då läggas särskild vikt vid behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter. En resenär ska ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport, inklusive transport med eget fordon, för att nå resans slutdestination. Den högsta ersättningen för en sådan kostnad ska vara 1/40 av prisbasbeloppet (för närvarande ca 1 100 kronor). Om en resenär inte begär ersättning för en kostnad för annan transport ska resenären i stället ha rätt till prisavdrag, om resan faktiskt blir försenad till slut­destinationen.

Dessutom ger lagen en resenär som har köpt en biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären.

Enligt regeringens förslag ska en transportör inte kunna använda resevillkor som är till nackdel för resenärerna i jämförelse med den nya lagen. Vidare gäller en transportörs ansvar vid förseningar oberoende av om transportören har orsakat förseningen eller inte eller huruvida förseningen beror på s.k. force majeure.

Genom förslagen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkor som transportörerna tillämpar och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills har gällt.

 Den nya lagen ska vara trafikslagsövergripande och gälla vid resor med kortväga tåg- och busstrafik samt vid all trafik med tunnelbana och spårvagn. Även resor med personbil i linjetrafik, som normalt tillhandahålls av taxiföretag, ska omfattas. Bestämmelserna i lagen ska gälla lika oavsett vilket av trafikslagen som används.

Resor med anropsstyrd trafik, såsom färdtjänstresor och förbeställda sjukresor, och resor med museifordon ska inte omfattas av den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Regeringen anför i propositionen i huvudsak följande skäl för att resor med anropsstyrd trafik inte ska omfattas av lagen (s. 20–21).

Vid sidan av kollektivtrafiken finns resor med anropsstyrd trafik såsom färdtjänstresor och sjukresor som samordnas genom exempelvis en beställningscentral. Utredningen föreslår att dessa resor ska omfattas av lagen. Som flera remissinstanser konstaterar skiljer sig dock denna typ av resor på viktiga punkter från resor i kollektivtrafiken. Till skillnad från kollektivtrafiken, som är tillgänglig för var och en, handlar det om tjänster som kan tillhandahållas efter behovsprövning. För att en person ska få utnyttja färdtjänst krävs ett offentligrättsligt beslut av behörig myndighet, t.ex. en kommun. Rätt till sådana förbeställda sjukresor som avses här finns normalt om en vårdgivare bedömer att en person har behov av tjänsten. Den person som får tillgång till tjänsten betalar inte heller ett biljettpris på samma sätt som inom kollektivtrafiken. I stället betalas normalt en egenavgift som utgår från den självkostnad som det allmänna har för tjänsten. Vid flera resor kan dessutom egenavgiften begränsas genom ett högkostnadsskydd. Till detta kommer att färdtjänstresor och förbeställda sjukresor ofta samordnas så att flera personer kan utnyttja en viss tjänst. Det får till följd att det kan vara svårt att på förhand fastslå bestämda tider när olika personer kan hämtas upp liksom när ankomst kan ske. Sammantaget gäller så särskilda villkor för denna typ av resor att det inte framstår som lämpligt att tillämpa samma bestämmelser om reseinformation och ersättning vid förseningar som för resor inom kollektivtrafiken. Utredningens förslag bör därför inte följas i denna del.

Den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion som går emot regeringens lagförslag. Utskottet anser att riksdagen bör anta lagförslaget av de skäl som anförs i propositionen.

Utskottet övergår nu till att behandla den följdmotion som innehåller ett yrkande om tillkännagivande i en fråga som anknyter till lagförslaget.

Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att även färdtjänstresor och förbeställda sjukresor ska omfattas av lagen om kollektivtrafik­resenärers rättigheter

Jämför reservation (V).

 

Motionen

I motion 2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) anförs att utgångspunkten bör vara att lika resenärsrättigheter ska gälla inom den lokala och regionala kollektivtrafiken oavsett transportform. Även de resenärer som reser med färdtjänstresor och förbeställda sjukresor bör därför omfattas av den nya lagens bestämmelser om rätt till reseinformation, ersättning vid förseningar m.m. Ett tillkännagivande begärs om att regeringen ska åter­komma till riksdagen med kompletterande lagförslag om att även färdtjänst­resor och förbeställda sjukresor ska omfattas av lagen om kollektiv­trafik­resenärers rättigheter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag som innebär att den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter inte ska omfatta resor med anrops­styrd trafik, såsom färdtjänstresor och förbeställda sjukresor. Utskottet delar därvid regeringens bedömning att det gäller så särskilda villkor för denna typ av resor att det inte är lämpligt att tillämpa samma bestämmelser om rese­information och ersättning vid förseningar som för resor inom kollektiv­trafiken.

Mot denna bakgrund anser utskottet att det saknas skäl för ett sådant tillkännagivande som begärs i motionen. Motionsyrkandet bör därför avslås.

 

Reservation

 

Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor, punkt 2 (V)

av Lotta Johnsson Fornarve (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V).

 

Ställningstagande

För att uppnå ett ekologiskt hållbart transportsystem måste andelen resor med kollektivtrafik öka. Med en ökad andel kollektivt resande kan klimatpåverkan minskas och buller och luftföroreningar reduceras. Därutöver kan trängseln i våra storstäder minskas. Regeringens nu aktuella lagförslag stärker kollektiv­trafik­­resenärernas rättigheter och är ett steg i rätt riktning mot att sätta resenären i centrum. Jag har därför valt att ställa mig bakom lagförslaget.

Enligt min mening bör dock utgångspunkten vara att lika resenärs­rättigheter ska gälla inom den lokala och regionala kollektiv­trafiken oavsett transportform. Även de resenärer som reser med färdtjänstresor och förbeställda sjukresor bör därför omfattas av den nya lagens bestämmelser om rätt till reseinformation, ersättning vid förseningar m.m. Det förhållandet att sådana resor sker under delvis andra villkor än övriga kollektivtrafikresor behöver inte utgöra något hinder för detta. Exempelvis skulle den egenavgift som resenärer betalar vid färdtjänstresor och förbeställda sjukresor kunna utgöra underlag för beräkning av ersättningen på samma sätt som biljettpriset för övrig kollektivtrafik.

Dessutom är det redan i dag många transportörer inom den s.k. särskilda kollektiv­trafiken som erbjuder olika former av resegarantier med rätt till ersättning om en färdtjänstresa eller förbeställd sjukresa blir försenad. Detta ger stöd för att det är fullt möjligt att låta även sådana resor omfattas av lagen om kollektiv­trafik­resenärers rättigheter.

Det ska också framhållas att Utredningen om en ny kollektivtrafiklag i sitt slutbetänkande föreslog att både färdtjänstresor och förbeställda sjukresor skulle omfattas av den nya lagen (SOU 2009:81 s. 8283). Vid remiss­behandlingen av betänkandet var flera remissinstanser positiva till en sådan ordning.

Sammanfattningsvis bör regeringen mot denna bakgrund återkomma till riksdagen med kompletterande lagförslag om att även färdtjänstresor och förbeställda sjukresor ska omfattas av lagen om kollektivtrafik­resenärers rättigheter.

Det ovan anförda bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kollektivtrafik­resenärers rättigheter.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägs­trafik­lagen (1985:192).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknads­föringslagen (2008:486).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Följdmotionen

2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken som även innefattar färdtjänstresor och förbeställda sjukresor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag