Civilutskottets betänkande

2015/16:CU8

 

Ny instansordning för va-målen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen.

I propositionen föreslår regeringen att Statens va-nämnds uppgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna. Propositionen innehåller förslag till lagändringar som avser bl.a. hand­läggningen av va-målen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rätte­gångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2016.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Nuvarande ordning

Utskottets överväganden

Ny instansordning för va-målen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Ny instansordning för va-målen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd,

3. lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd,

4. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,

5. lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:11 punkterna 1–5.

Stockholm den 5 november 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Hillevi Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Johanna Haraldsson (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Eva Lindh (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade i december 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera verksamheten vid Statens va-nämnd (Va-nämnden) och utreda förutsättningarna för att de nya mark- och miljödomstolarna eller annan domstol jämte en eller flera länsstyrelser kan överta nämndens prövning enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (dir. 2010:133).

Utredningen, som antog namnet Va-nämndsutredningen, överlämnade i juni 2011 betänkandet Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53) till regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.

Med utgångspunkt i betänkandet och remissinstansernas synpunkter utarbetades i Regeringskansliet promemorian Förändrad instansordning för va-målen. Promemorian innehåller ett samlat förslag med fördjupade bedömningar bl.a. i frågan om huruvida Va-nämnden bör avvecklas och, om så bör ske, hur va-målen fortsättningsvis bör prövas. Promemorian har remissbehandlats.

Riksdagen har godkänt att de ändamål och verksamheter som avser handläggning av ärenden enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som finansieras från anslaget 1:9 Statens va-nämnd inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ska flyttas till utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2014/15:100 avsnitt 12.1, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233).

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar det förslag till lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och de förslag till ändringar i bl.a. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar som har lagts fram i propositionen.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande i ärendet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Nuvarande ordning

Bestämmelser om Va-nämnden och förfarandet vid nämnden finns i lagen om Statens va-nämnd. Va-nämnden prövar frågor som regleras i lagen om allmänna vattentjänster (1 §). Lagen om allmänna vattentjänster syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön (1 §). Det är bara kommuner eller kommunala bolag som kan vara huvudmän för allmänna va-anläggningar (3 §).

Utskottets överväganden

Ny instansordning för va-målen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att Va-nämndens uppgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna. Propositionen innehåller förslag till lagändringar som avser bl.a. hand­läggningen av va-målen i mark- och miljödomstolen, behörig mark- och miljödomstol, kompetenskrav för rättens ledamöter, fördelning av rätte­gångskostnader och äldre bestämmelsers tillämpning.

Mål enligt lagen om allmänna vattentjänster eller motsvarande äldre lagstiftning där mark- och miljödomstolen är första instans ska prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den allmänna eller allmän­förklarade va-anläggningen i huvudsak är belägen eller är avsedd att vara belägen.

Mark- och miljödomstolen ska se till att utredningen i va-mål får den omfattning och inriktning som krävs. Erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor ska utgöra grund för behörighet som särskild ledamot i mark- och miljödomstolen.

I lagen om allmänna vattentjänster ska det införas bestämmelser om rättegångskostnader som gäller i stället för rättegångsbalkens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

De mål som vid upphävandet av lagen om Statens va-nämnd handläggs av nämnden ska lämnas över till den mark- och miljödomstol som skulle ha varit behörig om målet hade inletts efter upphävandet. Den upphävda lagen ska fortfarande gälla för beslut som Va-nämnden har meddelat.

Regeringen upplyser att en konsekvens av förslagen är att Va-nämnden avvecklas och upphör som myndighet den 31 december 2015.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag