Civilutskottets betänkande

2015/16:CU22

 

Rättelse i utsökningsbalken

Sammanfattning

Civilutskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i utsökningsbalken. Genom lagändringen rättas en felaktighet i 4 kap. 30 §.

Behandlade förslag

Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till lagändring.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Rättelse

Bilaga
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Rättelse

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i utsöknings-balken.

Stockholm den 25 februari 2016

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S), Shadiye Heydari (S), Mats Green (M) och Maria Strömkvist (S).

 

 

 

Utskottets överväganden

Rättelse

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i utsöknings-balken som avser att rätta en felaktig styckeindelning.

 

Utskottets ställningstagande

I proposition 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument lämnade regeringen ett förslag till lag om ändring i utsökningsbalken som bl.a. avsåg en ändrad lydelse av 4 kap. 30 §. Riksdagen antog den föreslagna nya lydelsen av paragrafen med ikraftträdande den 1 mars 2016 (SFS 2016:44). Genom det antagna förslaget har det som tidigare utgjort paragrafens fjärde stycke kommit att delas upp i två stycken, vilket varken varit regeringens eller riksdagens avsikt.

Utskottet föreslår på eget initiativ att riksdagen genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i utsökningsbalken rättar felaktigheten. Utskottet har vid utformningen av sitt lagförslag utgått från att riksdagen kommer att ta ställning till lagförslaget efter den 1 mars 2016.

Utskottet har inte inhämtat något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.

 

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 30 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 kap.

30 §[1]

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om inte annat följer av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings­dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, ska den utmätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har tagits om hand av Kronofogdemyndigheten, ska den rätt som har vunnits genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egendomen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto­föring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom regist­rering av utmätningen enligt den lagen.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto­föring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom regist­rering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som för­valtas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom under­rättelse till förvaltaren om ut­mätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

 

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

                                      

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2016.


[1] Senaste lydelse 2016:44.