Civilutskottets betänkande

2015/16:CU12

 

Genomförande av hissdirektivet

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen.

Lagändringarna är ett led i genomförandet av ett EU-direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, det s.k. hissdirektivet.

Förslaget innebär att plan- och bygglagen kompletteras med en rätt för en tillsynsmyndighet att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare innebär förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Genomförande av hissdirektivet

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Genomförande av hissdirektivet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:59.

Stockholm den 9 februari 2016

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V) och Johanna Haraldsson (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i propositionen kallat det nya hissdirektivet, ska tillämpas fr.o.m. den 20 april 2016. Det ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar.

Regeringen gav den 6 november 2014 Boverket i uppdrag att klarlägga behovet av lag- och förordningsändringar till följd av det nya hissdirektivet, och att föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs. Boverket redovisade uppdraget den 30 januari 2015 i rapporten Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt (Rapport 2015:2). Rapporten kompletterades den 12 februari med en konsekvensbeskrivning av förslagen. Boverkets rapport och konsekvensbeskrivning har remitterats.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslaget.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Genomförande av hissdirektivet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

 

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna är ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Förslaget innebär att plan- och bygglagen kompletteras med en rätt för en tillsynsmyndighet att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare innebär förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

Direktivet kräver i övrigt genomförande på förordnings- och före­skrifts­nivå.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag