I vått och torrt

- förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Slutbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen

Stockholm 2014

SOU 2014:35

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 20xx.

ISBN 978-91-38-24122-6

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

Regeringen beslutade den 4 april 2012 (dir. 2012:29) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken, MB, och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Den 31 maj 2012 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB. Detta uppdrag redovisades i ett delbetänkande den 10 januari 2013 (SOU 2012:89). Den 27 mars 2013 beslutade regeringen om ytterligare ett tilläggsdirektiv (dir. 2013:37). Enligt detta direktiv, genom vilket utredningstiden förlängdes, skulle vissa delar av huvuduppdraget delredovisas. Detta uppdrag redovisades i ett delbetänkande den 1 oktober 2013 (SOU 2013:69).

Utredningen har antagit namnet Vattenverksamhetsutredningen. Den 4 april 2012 förordnades hovrättsrådet Henrik Löv att vara

särskild utredare.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 30 augusti 2012 departementssekreteraren Helena André, Miljödepartementet, advokatfiskalen Karolina Ardesjö Lundén, Kammarkollegiet, ord- föranden Christer Borg, Älvräddarnas Samorganisation, fil.dr. Tina Buckland, Länsstyrelsen i Västerbottens län, departements- sekreteraren Anna Carlsson, Näringsdepartementet, miljöjuristen Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen, departementssekreteraren Keijo Ekelund, Försvarsdepartementet, sötvattenexperten Anna Forslund, Världsnaturfonden, handläggaren Katarina Jacobson, Energimyndigheten, enhetschefen Tomas Johansson, Jordbruksverket, sakkunnige Walter Johansson, Svensk Vattenkraftförening, tekniska rådet Bengt Jonsson, Mark- och miljööverdomstolen, departements- sekreteraren Anna Josefsson, Miljödepartementet, biträdande vatten- vårdsdirektören Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet,

tekn.dr. Kristin Land, Lantmäteriet, förbundsjuristen Anna Marcusson, Sveriges kommuner och landsting, sakkunnige Roland Norlén, Sveriges Fiskares Riksförbund, generalsekreteraren Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, verksjuristen Erika Palmheden, Naturvårdsverket, enhetschefen Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten, ämnesrådet Ingrid Svedinger, Landsbygds- departementet, rådmannen Göran Stenman, Mark- och miljö- domstolen i Vänersborg, verksjuristen Harald Troive, Trafikverket, enhetschefen Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län, förbunds- juristen Ulf Wickström, Lantbrukarnas Riksförbund, sakkunnige Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi och departementssekreteraren Björn Åsgård, Landsbygdsdepartementet.

Erika Palmheden entledigades fr.o.m. den 19 november 2012 och istället förordnades handläggaren Anna Peters, Naturvårdsverket, som expert fr.o.m. den 12 november 2012. Helena André entledigades fr.o.m. den 1 oktober 2013 och istället förordnades departements- sekreteraren Helene Lager fr.o.m. samma datum. Anna Forslund entledigades fr.o.m. den 1 december 2013 och istället förordnades sötvattenexperten Anette Björlin fr.o.m. samma datum.

Som sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 1 juli 2012 hovrättsassessorn Li Brismo och länsassessorn Kristina Dreijer och fr.o.m. den 19 augusti 2013 hovrättsassessorn Christina Ericson.

Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Med detta är uppdraget slutfört.

Stockholm i juni 2014

Henrik Löv

/Li Brismo

Kristina Dreijer

Christina Ericson

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

17

Sammanfattning ................................................................

21

1

Författningsförslag......................................................

31

2

Utredningens uppdrag och arbete ..............................

113

2.1

Utredningsuppdraget.............................................................

113

2.2

Utredningens arbete ..............................................................

114

2.3

Disposition m.m. ...................................................................

115

2.4

Miljöbalken i framtiden .........................................................

115

3

Tillståndsprövning m.m. enligt gällande rätt ................

117

3.1

Bakgrund ................................................................................

117

 

3.1.1

Miljöfarlig verksamhet ...............................................

117

 

3.1.2

Vattenverksamhet .......................................................

118

3.2Gemensamma bestämmelser vid tillståndsprövningen

m.m.

........................................................................................

118

3.2.1

Hushållningsbestämmelser ........................................

119

3.2.2 ................................MKB och annat beslutsunderlag

119

3.2.3 ......................................................

Skyddade områden

120

3.2.4 .................................................................

Miljöskador

120

3.2.5 ................................Allmänna regler om prövningen

121

3.2.6 .................................

Ansöknings - och stämningsmål

124

3.2.7 .......................................................................

Prövotid

129

3.2.8 ..........................................

Tillståndsdomens innehåll

130

 

 

5

Innehåll

SOU 2014:35

3.2.9

Tillstånds giltighet, omprövning m.m.......................

132

3.2.10

Tillsyn .........................................................................

133

3.2.11

Avgifter för prövning och tillsyn ..............................

133

3.2.12

Tillträde m.m. .............................................................

134

3.2.13 Straffansvar m.m.........................................................

134

3.3 Prövning av miljöfarlig verksamhet......................................

134

3.3.1

Prövningens omfattning och ändringstillstånd ........

134

3.3.2

Anmälningsprocessen ................................................

138

3.3.3

Upplysningsskyldighet vid övertagande av

 

 

verksamhet..................................................................

139

3.4 Prövning av vattenverksamhet..............................................

140

3.4.1

Prövningens omfattning vid vattenverksamhet........

140

3.4.2

Rådighet över vattnet .................................................

142

3.4.3

Samhällsekonomisk tillåtlighet..................................

145

3.4.4

Andra materiella regler i 11 kap. 7–8 §§ MB.............

147

3.4.5

Arbeten i anslutning till tillståndspliktig

 

 

vattenverksamhet .......................................................

148

3.4.6

Rensning .....................................................................

148

3.4.7

Lagligförklaring ..........................................................

149

3.4.8

Godkännande i efterhand ..........................................

150

3.4.9

Rättegångskostnader ..................................................

151

3.4.10

Anmälningsprocessen ................................................

151

3.4.11

Vattenverksamhet som bedrivits utan tillstånd ........

154

3.4.12

Tillåtlighetsprövning i annan ordning.......................

155

3.5Civilrättsligt präglade frågor m.m. i samband med

prövningen .............................................................................

156

3.5.1

Tvångsrätter för vattenverksamhet ...........................

156

3.5.2 Ersättningsfrågor i samband med

 

 

tillståndsprövning.......................................................

158

3.5.3

Oförutsedda skador ...................................................

159

3.5.4 Civilrättsliga frågor i övrigt vid mark- och

 

 

miljödomstolarna .......................................................

162

3.5.5 Bygdemedel och fiskeavgifter m.m. ..........................

163

3.5.6

Handläggningen av ersättningsfrågor .......................

163

3.6 Adressat för förelägganden och förbud ...............................

166

3.7 Underhållsansvar m.m...........................................................

166

6

SOU 2014:35 Innehåll

 

3.7.1

Särskilt för vattenverksamhet ....................................

167

 

3.7.2

Särskilt för miljöfarlig verksamhet ............................

169

 

3.7.3

Utrivning av vattenanläggning ...................................

169

4

Överväganden och förslag avseende tillståndsprövning

 

 

m.m.

.......................................................................

171

4.1

Utredningens uppdrag...........................................................

171

 

4.1.1

Delbetänkandet SOU 2013:69 ...................................

172

 

4.1.2 ...................................................

Tidigare utredningar

172

4.2

Överväganden .....................................................och förslag

174

 

4.2.1 .................................

Ansökans och domens innehåll

174

 

4.2.2 ...................................

Prövningspliktens utformning

174

 

4.2.3 . ..............

Föreläggande att ansöka om tillstånd m.m

185

 

4.2.4 .................................

Ansöknings - och stämningsmål

187

 

4.2.5 ........................................

Tillståndsansökans innehåll

189

 

4.2.6 ..................................

Tvångsrätter enligt 28 kap. MB

189

 

4.2.7 .................................................

Regler om kungörelse

191

 

4.2.8 ..........................................

Tillståndsdomens innehåll

192

 

4.2.9 ..................................................

Rättegångskostnader

194

 

4.2.10 Prövningens omfattning och ändringstillstånd

 

 

...............................................

för vattenverksamheter

199

 

4.2.11 Hänsyn till allmänna intressen och fisket;

 

 

. ........................

bygdeavgifter och fiskeavgifter m.m

200

 

4.2.12 ......................................................................Rådighet

207

 

4.2.13 ..................................Samhällsekonomisk tillåtlighet

209

 

4.2.14 Arbeten i anslutning till tillståndspliktig

 

 

..................................................................

verksamhet

215

 

4.2.15 ..........................................................Lagligförklaring

216

 

4.2.16 ...........................................Godkännande i efterhand

218

 

4.2.17 .................................................Anmälningsprocessen

219

 

4.2.18 . .................Övriga civilrättsligt präglade frågor m.m

220

 

4.2.19 ................................................Underhållsansvar m.m

222

 

4.2.20 Upplysningsskyldighet vid övertagande av

 

 

.........

tillståndsgiven eller anmäld vattenverksamhet

224

 

4.2.21 ...............................Avgifter för prövning och tillsyn

225

7

Innehåll SOU 2014:35

5

Omprövning enligt gällande rätt .................................

227

5.1

Inledning ................................................................................

227

5.2

Äldre bestämmelser om omprövning ...................................

227

5.3

Förutsättningar för omprövning ..........................................

229

 

5.3.1 Vad i tillståndet och villkoren som kan omprövas

 

 

 

enligt 24 kap. 5 § MB .................................................

229

 

5.3.2 Omprövningsgrunderna enligt 24 kap. 5 § MB........

231

 

5.3.3 Särskilt om 24 kap. 5 § femte stycket MB ................

238

 

5.3.4 Omprövning enligt 7 kap. 13–16 §§ LSV..................

240

 

5.3.5 Förutsättningar för omprövning av äldre

 

 

 

vattenrättsliga tillstånd...............................................

243

5.4

Vem som får ansöka om omprövning ..................................

245

 

5.4.1 Ansökan på myndighets initiativ enligt

 

 

 

24 kap. 7 § MB ............................................................

245

 

5.4.2 Ansökan på tillståndshavares initiativ enligt

 

 

 

24 kap. 8 § MB ............................................................

246

5.5

Prövningen av omprövningsmål ...........................................

248

 

5.5.1 Ansvar att ta fram utredning .....................................

248

 

5.5.2 Innehållet i ansökan om omprövning m.m...............

251

 

5.5.3

Domen i omprövningsmål .........................................

254

5.6

Rättegångskostnader .............................................................

257

 

5.6.1

Äldre bestämmelser om rättegångskostnader vid

 

 

 

omprövning ................................................................

257

 

5.6.2 MB:s bestämmelser om rättegångskostnader vid

 

 

 

omprövning ................................................................

258

5.7Rätten till ersättning vid omprövning av

vattenverksamhet...................................................................

259

5.7.1

Ersättningsrättens omfattning...................................

259

5.7.2

Begränsningar i ersättningsrätten..............................

260

5.7.3

Vem som betalar ersättning i samband med

 

 

omprövning ................................................................

262

5.7.4 Ersättningsrätt vid omprövning av tillstånd enligt

 

 

äldre bestämmelser .....................................................

263

8

SOU 2014:35

Innehåll

6

Överväganden och förslag avseende omprövning ..........

265

6.1

Utredningens uppdrag...........................................................

265

6.2Analys av omprövningssystemet avseende

vattenverksamhet ...................................................................

266

6.2.1

Statistik avseende omprövning ..................................

266

6.2.2 Brister i det nuvarande omprövningssystemet .........

271

6.2.3 Uppdraget avseende omprövning i förhållande till

 

 

utredningens förslag om ny prövning .......................

275

6.3 Omprövning enligt 24 kap. 5 § MB ......................................

279

6.3.1 Vad i tillståndet och villkoren som kan omprövas

 

 

enligt 24 kap. 5 § MB..................................................

279

6.3.2

Omprövningsgrunderna.............................................

281

6.3.3 Bestämmelsen i 24 kap. 5 § fjärde stycket MB..........

283

6.3.4 Begränsningen i 24 kap. 5 § femte stycket MB .........

284

6.4 Omprövning enligt 7 kap. 13–16 §§ LSV .............................

287

6.5Upphävande av tillstånd på tillståndshavarens initiativ

 

enligt 24 kap. 8 § MB .............................................................

287

6.6

Prövningen av omprövningsmål............................................

289

 

6.6.1 Förslaget om vägledande prioriteringsgrunder i

 

 

 

delbetänkandet SOU 2013:69 ....................................

290

 

6.6.2 Förslaget om miljörapport även för

 

 

 

vattenverksamheter i delbetänkandet SOU

 

 

 

2013:69 ........................................................................

290

 

6.6.3 Ansvar att ta fram utredning......................................

291

 

6.6.4 Myndigheter som kan begära utredning vid

 

 

 

omprövning.................................................................

292

 

6.6.5 Innehållet i ansökan om omprövning m.m. ..............

294

 

6.6.6

Domen i omprövningsmål .........................................

296

 

6.6.7

Prövotid vid omprövning ...........................................

299

6.7

Rättegångskostnader..............................................................

300

6.8

Ersättningsrätten vid omprövning ........................................

302

 

6.8.1

Äldre bestämmelser ....................................................

303

 

6.8.2 Ersättningsrätten vid omprövning enligt

 

 

 

24 kap. 5 § MB ............................................................

305

9

Innehåll SOU 2014:35

 

6.8.3

Ersättningsrätten vid omprövning enligt

 

 

 

7 kap. 13 och 14 §§ LSV.............................................

309

 

6.8.4

Påverkan på den svenska

 

 

 

vattenkraftproduktionen ...........................................

311

 

6.8.5

Övergångsbestämmelser ............................................

314

 

6.8.6

Överensstämmelse med ersättningsrätten vid ny

 

 

 

prövning......................................................................

315

7

Markavvattning enligt gällande rätt .............................

319

7.1

Bakgrund och utredningens uppdrag ...................................

319

7.2

Äldre bestämmelser och rättskraft .......................................

322

 

7.2.1

Historisk tillbakablick ...............................................

322

 

7.2.2

Rättskraften för tillstånd och dispenser enligt

 

 

 

äldre bestämmelser .....................................................

323

 

7.2.3

Rättskraften för lagliga verksamheter och

 

 

 

anläggningar som saknar tillstånd .............................

326

7.3

Markavvattningens funktioner och effekter ........................

329

 

7.3.1

Markavvattningens samhällsfunktioner ....................

329

 

7.3.2

Markavvattningens effekter på vattenmiljön ............

335

7.4

Begreppet markavvattning och dess avgränsning ................

339

 

7.4.1

Markavvattning...........................................................

339

 

7.4.2

Bortledande av grundvatten.......................................

342

 

7.4.3

Avloppsvatten.............................................................

343

 

7.4.4

Vägvatten ....................................................................

350

7.5

Prövningen av markavvattning .............................................

351

 

7.5.1

Prövningsplikt enligt MB ..........................................

351

 

7.5.2

LSV:s regler om prövning ..........................................

353

 

7.5.3

Övriga samfälligheter enligt LSV ..............................

355

 

7.5.4

Prövningsmyndighet ..................................................

355

 

7.5.5

Markavvattningssakkunnig ........................................

356

 

7.5.6

Särskilda handläggningsfrågor ...................................

360

 

7.5.7

Rättegångskostnader ..................................................

360

 

7.5.8

Gemensamt arbete enligt FBL...................................

361

 

7.5.9

Biotopskyddet ............................................................

361

 

7.5.10

Art- och habitatskyddet.............................................

362

 

7.5.11

Ramsarkonventionen .................................................

363

10

SOU 2014:35 Innehåll

 

7.5.12 Kulturmiljölagen .........................................................

364

7.6

Rensning och underhåll .........................................................

365

 

7.6.1

Underhållsskyldighet enligt lag .................................

365

 

7.6.2 Underhållsåtgärder i förhållande till

 

 

 

tillståndsplikt och rättskraft.......................................

367

 

7.6.3 Undantaget från tillståndsplikt vid rensning

 

 

 

enligt 11 kap. 15 § MB i förhållande till rättskraft

 

 

 

och nytt naturtillstånd................................................

371

 

7.6.4 Anmälningsplikt för resningar som kan skada

 

 

 

fisket ............................................................................

376

 

7.6.5 Rådighet och tvångsrätt vid rensning ........................

378

 

7.6.6 Rensning i skogsmark och samråd enligt

 

 

 

12 kap. 6 § MB ............................................................

379

7.7

Tillsynsmyndigheter ..............................................................

381

7.8

Omprövning...........................................................................

382

 

7.8.1 Omprövning av tillståndet eller samfälligheten........

382

 

7.8.2 Omprövning av tillståndet eller villkoren på

 

 

 

grund av miljöskäl.......................................................

383

 

7.8.3 Omprövning på grund av ändrade förhållanden i

 

 

 

samfälligheten .............................................................

385

 

7.8.4

Rättegångskostnader ..................................................

388

8

Överväganden och förslag avseende markavvattning .....

391

8.1

Statistik avseende markavvattning ........................................

391

8.2

Begreppet markavvattning och dess avgränsning ................

393

8.3

Prövningssystemets struktur och brister .............................

398

 

8.3.1

Gemensamhetsanläggningar för avlopp ....................

399

 

8.3.2

Vattensamfälligheter...................................................

400

 

8.3.3 Framtida lösning för vattensamfälligheter ................

401

8.4

Nytt system för prövning av markavvattning ......................

402

 

8.4.1 Alternativa system för den framtida prövningen......

402

 

8.4.2

Markavvattning handläggs enligt

 

 

 

anläggningslagen .........................................................

407

 

8.4.3

Registrering i fastighetsregistret................................

409

 

8.4.4

Markavvattningssakkunniga.......................................

411

11

Innehåll SOU 2014:35

 

8.4.5

En samlad miljöprövning ...........................................

415

8.5

Gemensamma arbeten enligt FBL ........................................

416

8.6

Prövning av andra vattensamfälligheter ...............................

417

8.7

Tillsynsvägledande ansvar .....................................................

418

8.8

Omprövning av markavvattning...........................................

418

 

8.8.1

Omprövning av verksamheten och anläggningen

 

 

 

av miljömässiga skäl ...................................................

420

 

8.8.2

Omprövning av samfälligheter m.m. enligt AL........

422

 

8.8.3

Ingen skyldighet att ansöka om omprövning...........

427

8.9

Rättegångskostnader m.m.....................................................

428

8.10

Rensning och underhåll.........................................................

430

 

8.10.1 Underhåll ....................................................................

431

 

8.10.2 Rensning .....................................................................

431

 

8.10.3 Särskilt om rensning i skogsmark .............................

438

8.11

Generella föreskrifter för rensning.......................................

440

9

Lagen med särskilda bestämmelser om

 

 

vattenverksamhet .....................................................

443

9.1

Inledning ................................................................................

443

9.2

1 kap. LSV – Inledande bestämmelser..................................

444

 

9.2.1 1 – 2 §§ ........................................................................

444

 

9.2.2

3 § ................................................................................

444

 

9.2.3

4 § ................................................................................

444

9.3

2 kap. LSV – Rådighet över vatten, tvångsrätt m.m. ...........

446

 

9.3.1

1–2 §§ ..........................................................................

448

 

9.3.2

3 § ................................................................................

450

 

9.3.3 4 och 5 §§ ....................................................................

450

 

9.3.4

6 § ................................................................................

452

 

9.3.5

7 § ................................................................................

452

 

9.3.6

8 § ................................................................................

454

 

9.3.7

9 § ................................................................................

454

 

9.3.8

10 § ..............................................................................

455

9.4

3–5 kap. LSV – Vattenrättsliga samfälligheter .....................

456

12

SOU 2014:35 Innehåll

 

9.4.1

Bevattningssamfälligheter ..........................................

457

 

9.4.2

Vattenregleringssamfälligheter ..................................

458

 

9.4.3

Framtida reglering av vattenrättsliga

 

 

 

samfälligheter ..............................................................

459

9.5

6 kap. LSV – Avgifter.............................................................

460

9.6

7 kap. 1–18 §§ LSV – Prövning av viss vattenverksamhet ...

460

 

9.6.1

1

§ – Ansökningsmål vid mark- och miljödomstol ..

461

 

9.6.2

2

§ – Stämningsmål vid mark- och miljödomstol .....

462

 

9.6.3

3–7 §§ – Förfarandet vid mark- och miljödomstol

 

 

 

i ansökningsmål ..........................................................

463

 

9.6.4

8–12 §§ – Förfarandet vid mark- och

 

 

 

miljödomstol i stämningsmål.....................................

466

 

9.6.5

13–16 §§ – Omprövning m.m. ...................................

470

 

9.6.6

17–18 §§ – Ändrade förhållanden i samfälligheter....

470

9.7

8 kap. LSV – Andelskraft.......................................................

470

 

9.7.1

1–4 §§...........................................................................

470

 

9.7.2

Övergångsbestämmelserna i införandelagen för

 

 

 

LSV ..............................................................................

472

 

9.7.3

Utmönstring av andelskraft .......................................

473

9.8

9 kap. LSV – Övriga bestämmelser .......................................

475

 

9.8.1

1

§.................................................................................

475

 

9.8.2

2

§.................................................................................

476

 

9.8.3

3

§.................................................................................

476

 

9.8.4

4

§.................................................................................

477

 

9.8.5

5

§.................................................................................

478

 

9.8.6

6

§.................................................................................

479

 

9.8.7

7

§.................................................................................

480

10

Oklara ansvarsförhållanden........................................

481

10.1

Utredningens uppdrag...........................................................

481

10.2

Generellt om underhållsansvaret enligt MB.........................

481

 

10.2.1 Vattenanläggning uppförd med stöd av en

 

 

 

särskild rättighet .........................................................

483

 

10.2.2 Särskilt om ansvaret för allmänna

 

 

 

flottledsanläggningar ..................................................

485

13

Innehåll SOU 2014:35

 

10.2.3 Övertagande av underhållsansvaret enligt

 

 

11 kap. 20 § MB ..........................................................

487

 

10.2.4 Jämförelse med miljöfarlig verksamhet ....................

489

10.3

Slutsatser, överväganden och förslag....................................

490

 

10.3.1 Större ansvar för fastighetsägaren .............................

493

 

10.3.2 Större ansvar för staten för vattenanläggningar i

 

 

avlysta flottningsleder ................................................

496

 

10.3.3 Ökad möjlighet att överta underhållsansvaret .........

498

11

Konsekvenser av utredningens förslag .........................

501

11.1

Inledning

................................................................................

501

11.2

Övergripande .............................om utredningens uppdrag

502

11.3

Berörda verksamheter .......................................och aktörer

503

 

11.3.1 Vattenverksamhet ......................................................

503

 

11.3.2 Berörda .....................................företag och enskilda

505

 

11.3.3 Särskilt .......................................om markavvattning

506

 

11.3.4 Myndigheter .....................................och kommuner

507

11.4

Tillståndsprövning . .......................................................m.m

507

 

11.4.1 Prövningspliktens ..................................utformning

508

 

11.4.2 Skilja på prövningen av tillstånd och civilrättsligt

 

 

präglade ............................................................frågor

510

 

11.4.3 Rättegångskostnader . ........................................m.m

512

 

11.4.4 Kompensationsåtgärder för fisket samt fiske- och

 

 

bygdeavgifter ..............................................................

513

 

11.4.5 Hänsyn ............................till framtida verksamheter

517

 

11.4.6 Rådighet ......................................................................

517

 

11.4.7 Samhällsekonomisk ..................................tillåtlighet

519

 

11.4.8 Upphävande .................................av lagligförklaring

520

 

11.4.9 Upplysningsskyldighet vid övertagande av

 

 

vattenverksamhet .......................................................

522

 

11.4.10 ..........................

Prövnings - och tillsynsavgifter

523

11.5

Omprövning ..........................................................................

524

 

11.5.1 Ändring ..........................av omprövningsgrunderna

526

 

11.5.2 Ansvar ..........att ta fram utredning vid omprövning

527

 

11.5.3 Innehållet ....i ansökan och domen vid omprövning

530

 

11.5.4 Prövotid ...........................................vid omprövning

531

14

SOU 2014:35 Innehåll

 

11.5.5 Rättegångskostnader vid omprövning.......................

532

 

11.5.6 Rätten till ersättning vid omprövning .......................

533

 

11.5.7 Upphävande av tillstånd på tillståndshavarens

 

 

initiativ.........................................................................

538

11.6

Markavvattning ......................................................................

539

 

11.6.1 Prövningspliktens och tillståndsprövningens

 

 

utformning för ny markavvattning – en uppdelad

 

 

prövning av miljötillstånd och förrättning................

539

 

11.6.2 Omprövning av markavvattning ................................

543

 

11.6.3 Rättegångskostnader m.m..........................................

550

 

11.6.4 Rensning och underhåll..............................................

551

11.7

Lagen med särskilda bestämmelser om

 

 

vattenverksamhet ...................................................................

555

11.8

Oklara ansvarsförhållanden ...................................................

556

11.9

Övriga konsekvenser .............................................................

558

 

11.9.1 Överensstämmelse med EU-lagstiftning ..................

558

 

11.9.2 Kulturmiljölagen .........................................................

559

 

11.9.3 Särskilda insatser med anledning av förslagen ..........

560

12

Författningskommentar .............................................

561

12.1

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken...........................

561

12.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:811) om

 

 

införande av miljöbalken .......................................................

590

12.3

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

 

 

(1970:988) ..............................................................................

591

12.4

Förslaget till lag om ändring i jordabalken (1970:994)........

592

12.5

Förslaget till lag om ändring i anläggningslagen

 

 

(1973:1149).............................................................................

593

12.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

 

 

förvaltning av samfälligheter .................................................

597

12.7

Förslaget till lag om upphävande av lagen (1998:812)

 

 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet .............

597

15

Innehåll

 

SOU 2014:35

12.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:921) om

 

mark- och miljödomstolar ....................................................

598

12.9 Förslag till lag (2014:XX) om vattenrättsliga

 

samfälligheter.........................................................................

598

Särskilda yttranden ..........................................................

599

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2012:29.........................................

649

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2012:60.........................................

661

Bilaga 3

Kommittédirektiv 2013:37.........................................

665

Bilaga 4

Förslag till förteckning över tillstånds- och

 

 

anmälningspliktiga vattenverksamheter....................

667

Bilaga 5

Jämförelsetabeller.......................................................

671

16

Förkortningar

Art- och

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj

habitatdirektivet

1992 om bevarande av livsmiljöer samt

 

vilda djur och växter

AL

Anläggningslag (1973:1149)

Bygde- och

Förordning (1998:928) om bygde- och

fiskeavgiftsförordningen

fiskeavgifter

Dikningslagen

Lag (1879:29) om dikning och annan

 

afledning af vatten

Egenkontroll-

Förordning (1998:901) om verksamhets-

förordningen

utövares egenkontroll

Europakonventionen

Europeiska konventionen om skydd för

 

de mänskliga rättigheterna och de grund-

 

läggande friheterna

ExpL

Expropriationslag (1972:719)

FAPT

Förordning (1998:940) om avgifter för

 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

FBL

Fastighetsbildningslag (1970:988)

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig

 

verksamhet och hälsoskydd

FL

Förvaltningslag (1986:223)

Flottningslagen

Lag (1919:426) om flottning i allmän

 

flottled

FVV

Förordning (1998:1388) om vattenverk-

 

samhet m.m.

17

Förkortningar SOU 2014:35

Fågeldirektivet

Europaparlamentets och Rådets direktiv

 

2009/147/EG av den 30 november 2009

 

om bevarande av vilda fåglar (kodifierad

 

version av Rådets direktiv 79/409/EEG

 

av den 2 april 1979)

Införandelagen för AL

Lag (1973:1151) om införande av

och SFL

anläggningslagen (1973:1149) och lagen

 

(1973:1150) om förvaltning av samfällig-

 

heter

JB

Jordabalk

Införandelagen för LSV

Lag (1998:813) om införande av lagen

 

med särskilda bestämmelser om vatten-

 

verksamhet

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölag (1988:950)

LOMM

Lag (2010:921) om mark- och miljö-

 

domstolar

LSV

Lag (1998:812) med särskilda bestäm-

 

melser om vattenverksamhet

Länsstyrelseinstruktionen

Förordning (2007:825) med länsstyrelse-

 

instruktion

MF

Miljöskyddsförordning (1989:364)

Miljötillsynsförordningen

Miljötillsynsförordning (2011:13)

ML

Miljöskyddslag (1969:387)

MB

Miljöbalk

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MP

Lag (1998:811) om införande av miljö-

 

balken

MPF

Miljöprövningsförordning (2013:251)

NRL

Lag (1987:12) om hushållning med natur-

 

resurser m.m.

NVL

Naturvårdslag (1964:822)

18

SOU 2014:35 Förkortningar

Områdesskydds-

Förordning (1998:1252) om områdes-

förordningen

skydd enligt miljöbalken m.m.

 

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

 

PPP

Polluter Pays Principle. En princip som

 

antogs på FN-konferensen i Rio de

 

Janeiro år 1992 och är en av totalt 27

 

principer i Riodeklarationen om miljö och

 

utveckling.

 

RB

Rättegångsbalk

 

RDV

Europaparlamentets och rådets

direktiv

 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om

 

upprättande av en ram för gemenskapens

 

åtgärder på vattenpolitikens

område

 

(Ramdirektivet för vatten)

 

RF

Regeringsformen

 

SFL

Lag (1973:1150) om förvaltning av

 

samfälligheter

 

SVL

Skogsvårdslag (1979:429)

 

Vattentjänstlagen

Lag (2006:412) om allmänna vatten-

 

tjänster

 

VF

Kongl. Maj:ts nådiga förordning (1880:57)

 

om jordegares rätt öfver vattnet å hans

 

grund (1880 års vattenrättsförordning)

VFF

Förordning (2004:660) om förvaltning av

 

kvaliteten på vattenmiljön

 

VL

Vattenlag (1983:291)

 

VP

Lag (1983:292) om införande av vatten-

 

lagen

 

ÄPBL

Plan- och bygglag (1987:10)

 

Ärendelagen

Lag (1996:242) om domstolsärenden

ÄVL

Vattenlag (1918:523)

 

19

Sammanfattning

Allmänt om uppdraget

Utredningens övergripande uppdrag är att se över reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV, se direktiv 2012:29. Utredningen har lämnat två delbetänkanden. SOU 2012:89 innehåller en analys beträffande tillämpningen av 4 kap. 6 § MB i förhållande till syftet med bestämmelsen enligt förarbetena. SOU 2013:69, som är en delredovisning av huvuduppdraget, innehåller bl.a. en analys av rättskraftens räckvidd för äldre tillstånd och rättigheter, förslag till system som möjliggör ny prövning av verksamheter som saknar tillstånd enligt MB och förslag till nya regler om prövningens omfattning vid ändring av tillstånd. Återstående delar av uppdraget behandlas i detta slutbetänkande.

I utredningens uppdrag ingår att se över skillnaderna i regleringen av miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet och ta bort de skillnader som inte är motiverade. De bestämmelser i LSV som behövs i fortsättningen ska integreras i MB eller i förordning meddelad med stöd av balken. Utredningens förslag ska leda till att grundläggande principer för miljörätten, såsom principen om att förorenaren betalar och att bästa möjliga teknik ska användas, får genomslag även för vattenverksamhet.

Utredningen ska vidare analysera reglerna avseende omprövning av vattenverksamheter och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett effektivt system. Utredningen ska bl.a. överväga om bestämmelserna om ersättningsrätt i MB, rättegångskostnader, tillståndets rättskraft och begränsning i tiden samt verksamhets- utövarens respektive tillsynsmyndighetens ansvar för omprövning är ändamålsenliga eller behöver ändras. Vid utformningen av systemet för omprövning bör hänsyn tas till verksamhetsutövarnas förutsättningar och behov såsom investeringscykler och ändring av

21

Sammanfattning

SOU 2014:35

produktion. Särskild hänsyn ska tas till förslagens konsekvenser för deltagarna i en markavvattningssamfällighet och till att det vid omprövning av tillstånd till markavvattning kan vara motiverat att avgränsa ansvaret på annat sätt än för andra vattenverksamheter.

Utredningens uppdrag omfattar även s.k. herrelösa dammar och andra vattenanläggningar där ansvarsförhållandena avseende löpande underhåll och vidtagande av andra åtgärder är oklara. Utredningen ska analysera om det finns behov av att klargöra ansvarsför- hållandena och föreslå de regeländringar som analysen föranleder.

Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med MB och EU-rätten samtidigt som en väl fungerande markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraftsproduktionen eftersträvas.

Tillståndsprövning (kapitel 3–4)

Utredningen föreslår att prövningsplikten för vattenverksamhet inte ska vara generell i fortsättningen. I stället ska det, på samma sätt som för miljöfarlig verksamhet, framgå av regeringens föreskrifter vilka verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. En tillståndspliktig verksamhet ska definieras som en A-verksamhet och en anmälningspliktig som en C-verksamhet. A-verksamheter ska prövas av mark- och miljödomstol medan C- verksamheter ska anmälas till tillsynsmyndigheten, som före- trädesvis är en länsstyrelse. Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Naturvårdsverket får i uppdrag att utarbeta förslag till dessa föreskrifter.

Till skillnad från miljöfarlig verksamhet inkluderas i dag även prövning av civilrättsligt präglade frågor vid tillståndsprövning av vattenverksamhet. Det gäller huvudsakligen frågor om ersättning för intrång och skada. Normalt är det då den som söker tillstånd som ska utreda skadorna och lämna förslag till ersättning. Utredningen finner inte tillräckliga skäl att behålla denna skillnad mellan miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. För att uppnå en enhetlig reglering av dessa verksamheter föreslår utredningen att handläggningen av de civilrättsligt präglade frågorna ska skiljas från själva tillståndsprövningen av vattenverksamhet på samma sätt som

22

SOU 2014:35

Sammanfattning

i dag gäller för miljöfarlig verksamhet. En eventuell talan om ersättning får i stället väckas genom ansökan om stämning. Pågår prövningen av en tillståndsansökan samtidigt som prövningen av de civilrättsligt präglade frågorna kan målen handläggas gemensamt enligt reglerna i RB. Möjligheten för parterna att träffa en frivillig uppgörelse i de civilrättsliga frågorna utan domstols medverkan finns självfallet kvar på samma sätt som i dag.

Som en konsekvens av att prövningspliktens utformning blir lika för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet har utredningen föreslagit att bestämmelsen, som berättigar vattenrättsliga sakägare att få sina rättegångskostnader ersatta av sökanden, ska upphöra att gälla. Förslaget innebär även i övrigt att de processuella reglerna om rätt till ersättning för rättegångskostnader blir desamma för såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet.

När det gäller övriga specialregler för prövningen av vatten- verksamhet, föreslår utredningen följande.

Kravet på att en vattenverksamhet är samhällsekonomiskt tillåtlig enligt 11 kap. 6 § MB utgår. Någon motsvarande regel finns inte för övriga verksamheter enligt MB och det framstår som en omotiverad skillnad. Hänsynsreglerna i 2–4 kap. MB ska i stället tillämpas för alla typer av verksamheter.

De särskilda bygde- och fiskeavgifterna utgår, dels då sådana avgifter saknas för miljöfarlig verksamhet och skillnaden är omotiverad, dels då avgifterna inte uppfyller RF:s krav.

Bestämmelserna i 11 kap. 8 § MB om kompensationsåtgärder för fisket ska också upphöra att gälla. Kompensation för de skador verksamheten orsakar ska i stället omfattas av prövningen enligt 2 kap. MB, på samma sätt som gäller för miljöfarlig verksamhet. Bestämmelsen i 11 kap. 7 § MB om hänsyn till framtida verksam- heter i samma vattentillgång ska upphöra att gälla och ersätts delvis av en ändring i 16 kap. 7 § MB. På så sätt blir regleringen lika för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Att sökanden ska visa att denne har rådighet beträffande det vatten där verksamheten ska bedrivas är en omotiverad särreglering i förhållande till miljöfarlig verksamhet. Utredningen föreslår därför att rådighet som processförutsättning utgår.

Ytterligare en särreglering för vattenverksamheter är att äldre vattenanläggningar kan lagligförklaras. Det innebär att domstolen, efter ansökan från anläggningens ägare eller den som avser utnyttja

23

Sammanfattning

SOU 2014:35

den för vattenverksamhet, i samband med en tillståndsprövning av verksamheten enligt MB inte prövar själva anläggningen enligt MB:s bestämmelser. I stället prövas om anläggningen var laglig enligt de regler som gällde vid tiden för uppförandet. Någon mot- svarande reglering för äldre anläggningar där miljöfarlig verksamhet bedrivs finns inte. För att möjliggöra en prövning av anläggningen enligt MB:s bestämmelser och för att få enhetliga regler föreslår utredningen att möjligheten att lagligförklara äldre anläggningar ska upphöra.

Utredningen föreslår även att det ska införas en upplysnings- skyldighet för den som övertar en tillstånds- eller anmälnings- pliktig vattenverksamhet eller vattenanläggning. Motsvarande skyldighet finns i dag för miljöfarlig verksamhet.

Utredningen föreslår slutligen, i syfte att åstadkomma ett mer enhetligt system, att prövnings- och tillsynsavgifterna för vatten- verksamhet ska utformas på samma sätt som för miljöfarlig verksamhet. I stället för avgift för prövning och debitering per timme för utövad tillsyn, ska en årlig tillsynsavgift utgå på samma sätt som för miljöfarlig verksamhet. Storleken på avgiften kan knytas till det föreslagna systemet med A- och C-verksamheter. Utredningen föreslår att Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Naturvårdsverket får i uppdrag att utarbeta en lista med förslag till löpande tillsynsavgifter för vattenverksamhet.

Omprövning (kapitel 5–6)

Omprövningsfrekvensen av tillståndsgivna vattenverksamheter är låg. Mellan åren 2000–2010 uppgick antalet myndighetsinitierade omprövningar till i snitt cirka 4 per år. Den låga frekvensen beror bl.a. på bristande tillsynsunderlag, oklara processuella regler och höga kostnader för de myndigheter som driver omprövningsmål där rättegångskostnader och ersättning för produktionsvärde- förlust är några av utgiftsposterna.

Den centrala regleringen avseende omprövning finns i 24 kap. 5 § MB och gäller både miljöfarlig verksamhet och vatten- verksamhet. Utredningen föreslår att det i 24 kap. 5 § MB för- tydligas att en omprövning även kan gälla anläggningens utform- ning. Stadgandets första stycke innehåller en huvudregel som

24

SOU 2014:35

Sammanfattning

möjliggör omprövning tio år efter det att tillståndsbeslutet vann laga kraft (punkten 1) och därutöver räknas ett antal övriga grunder upp som möjliggör förtida omprövning (punkterna 2–12). Omprövningsgrunden i punkten 7 möjliggör omprövning om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik. Denna bestämmelse ändras till att omfatta all typ av ny teknik. Omprövningsgrunden i punkten 11 upphör att gälla då de övriga grunderna anses vara tillräckliga om anordningar eller villkor som meddelats till skydd för fisket visar sig vara mindre ändamålsenliga.

Utredningen föreslår att bestämmelsen i 24 kap. 5 § fjärde stycket MB, som stadgar att tillståndsmyndigheten under vissa förutsättningar får besluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för framtiden, ska upphöra att gälla. Detta då den inte fyller någon självständig funktion.

Bestämmelsen i 24 kap. 8 § första stycket 1 MB, som reglerar upphävande av tillstånd till miljöfarlig verksamhet på tillstånds- havarens initiativ, ändras så att den även omfattar vattenverksamhet. Vidare tydliggörs att bestämmelserna i 24 kap. 3 § andra stycket och 4 § MB om rätt att bibehålla en vattenanläggning, utrivning m.m. gäller när ett tillstånd upphävs på grund av att verksamheten slutligt upphört.

I 22 kap. MB förtydligas att kraven på ansökans och domens innehåll kan variera beroende på typ av ansökningsmål och får bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. På detta sätt tydliggörs bl.a. att dessa krav som utgångspunkt är mer begränsade när det gäller omprövning i jämförelse med en ansökan om tillstånd till ny verksamhet enligt 9 kap. eller 11 kap. MB.

Vidare ska den som bedriver vattenverksamhet, på samma sätt som i dag gäller för den som bedriver miljöfarlig verksamhet, vara skyldig att ta fram det underlag som krävs för en omprövning. Bestämmelsen i 22 kap. 2 a § MB ska därför omfatta även vattenverksamhet.

Det förtydligas att bestämmelserna i 22 kap. 25 § andra stycket och 24 kap. 2 § MB om tid inom vilken arbeten ska vara utförda endast omfattar domar eller beslut som innebär att tillstånd lämnas till en verksamhet och inte t.ex. domar eller beslut till följd av omprövning. Om en verksamhetsutövare underlåter att inom föreskriven tid uppfylla villkor i en omprövningsdom, innebär det att

25

Sammanfattning

SOU 2014:35

MB:s sanktionssystem i 26 och 29 kap. MB avseende tillsyn och straff blir tillämpliga och således inte att omprövningsdomen förfaller.

Vidare ändras 22 kap. 27 § MB så att det klart framgår att prövotid kan föreskrivas vid omprövningar.

Vid omprövning ska, i enlighet med övriga föreslagna ändringar i 25 kap. MB, var och en svara för sina rättegångskostnader. Detta gäller även sakägare.

Tillståndshavarens rätt till ersättning vid omprövning enligt 24 kap. 5 § MB tas bort. Detsamma gäller rätten till ersättning vid omprövning enligt 7 kap. 13 § LSV på ansökan av en kommun eller ett vattenförbund som vill tillgodose den allmänna miljövården eller hälsovården eller främja fisket. Rätten till ersättning ska dock finnas kvar under en övergångstid om fem år. Bestämmelsen i 7 kap. 13 § LSV flyttas till 24 kap. 9 § MB.

Som alternativ eller komplement till utredningens förslag avseende ny prövning i SOU 2013:69 ska Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Kammarkollegiet och Energimyndigheten ges i uppdrag att ta fram nationella vägledande prioriteringsgrunder för omprövning.

Markavvattning (kapitel 7–8)

Utredningen föreslår att det även för prövning av markavvattning ska framgå av regeringens föreskrifter vilka verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, där A-verksamheter kräver tillstånd av mark- och miljödomstol och C-verksamheter ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Utredningen föreslår vidare att prövningen av nya markavvattningsverksamheter med tillhörande anläggningar delas upp i en miljöprövning och en prövning enligt AL. Miljö- prövningen innebär att verksamheten med tillhörande anläggningar prövas enligt MB:s bestämmelser efter en ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen (A-verksamheter) eller en anmälan till tillsynsmyndigheten (C-verksamheter). Prövningen enligt AL innebär att lantmäterimyndigheten inrättar en gemensamhets- anläggning enligt bestämmelserna i denna lag. En gemensamhets- anläggning ska inrättas för det fall fler än en fastighet har nytta av markavvattningsanläggningen. Som tidigare kan lantmäteri-

26

SOU 2014:35

Sammanfattning

myndigheten även bilda en samfällighetsförening för att förvalta gemensamhetsanläggningen.

Som en konsekvens av utredningens förslag avseende prövning av ny markavvattning föreslås även att omprövning av tillstånd till markavvattning ska ske av mark- och miljödomstol såvitt avser miljötillståndet och av lantmäterimyndigheten i övriga frågor som rör samfälligheten och anläggningen. Rätt att begära omprövning enligt AL följer AL:s regler.

När en fastighetsbildningsåtgärd berör en markavvattnings- samfällighet inrättad enligt LSV eller äldre lag, ska lantmäteri- myndigheten om det är lämpligt ta initiativ till en omprövning enligt AL av anläggningen och samfälligheten. En sådan omprövning får till följd att en gemensamhetsanläggning inrättas och att samfälligheten anses inrättad enligt AL.

Genom att en gemensamhetsanläggning och en samfällighet inrättas enligt AL kommer deltagandet i en markavvattnings- samfällighet knytas till en fastighet i stället för som i dag till fastighetsägaren. Uppgifter om en markavvattningsanläggnings geografiska läge, deltagare och andelstal kommer även att föras in i fastighetsregistret.

Utredningen föreslår att bestämmelserna om fördelning av rättegångskostnader i mark- och miljödomstol ska bli lika oavsett om ansökan avser ny markavvattning eller omprövning av befintlig verksamhet. Enligt utredningens förslag ska rättegångskostnaderna fördelas efter vad som är skäligt både vid prövning av ny mark- avvattning och vid omprövning av befintlig sådan. I vilken utsträckning deltagande fastigheter har bidragit till att förhållandena ändrats samt vilken nytta fastigheterna har av förändringen bör vara variabler som får betydelse för kostnadsfördelningen.

Utredningen föreslår en ny definition av rensning som tydliggör att endast grävning i vattenanläggningar omfattas och således inte åtgärder i naturliga vattendrag. Utredningen föreslår även att rensningar som utgångspunkt ska utgöra anmälningspliktiga C- verksamheter. Som en följd av detta föreslås att bestämmelsen i 11 kap. 15 § MB, som anger att rensningar endast behöver anmälas om fisket kan skadas, upphör att gälla. Anmälan ska göras till länsstyrelsen utom såvitt gäller rensningar i skogsmark som ska anmälas till Skogsstyrelsen. Vid avgränsningen av C-verksamheter avseende rensning bör det övervägas att göra åtskillnad mellan

27

Sammanfattning SOU 2014:35

vattendrag av olika storlek och karaktär, avrinningsområdets storlek m.m.

Utredningen föreslår också att det i nuvarande 11 kap. 17 MB om underhållsskyldighet, som enligt utredningens förslag får beteckningen 11 kap. 13 § MB, införs ett nytt andra stycke som förtydligar att för markavvattningsanläggningar sträcker sig under- hållsskyldigheten inte längre än syftet med markavvattningen. Om en markavvattningsanläggning exempelvis har anlagts i syfte att avvattna jordbruksmark torde underhållsskyldigheten endast gå så långt som krävs för jordbruksmarken. Vidare förtydligas genom ett nytt tredje stycke att för underhållsåtgärder gäller vad som i MB är föreskrivet om anmälnings- och tillståndsplikt.

Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nationella vägledande prioriteringsgrunder för omprövning enligt 24 kap. 5 § MB av markavvattningsverksamheter och därtill hörande anläggningar.

Vidare föreslår utredningen att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att göra en generell översyn av den befintliga lagstiftningen som berör frågor kring avledning av vatten och föreslå de ändringar som bedöms nödvändiga för att klargöra ansvarsförhållandena i detta avseende.

Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (kapitel 9)

Utredningen föreslår att LSV upphör att gälla. Vissa bestämmelser flyttas till MB, LOMM, JB och AL medan andra upphör att gälla.

Förslaget innebär i huvudsak följande. Bestämmelserna om andra vattenrättsliga samfälligheter än markavvattningssamfällig- heter placeras i en ny lag om vattenrättsliga samfälligheter. Några bestämmelser i 3 kap. LSV om markavvattningssamfälligheter flyttas till AL. Som en konsekvens av att bygde- och fiskeavgifterna samt andelskraft utgår upphävs 6 och 8 kap. LSV. De bestämmelser i LSV om faktisk rådighet och tvångsrätt som fortsatt ska gälla flyttas till 28 kap. MB. Vissa regler om omprövning i 7 kap. LSV placeras i 24 kap. MB och delar av de processuella bestämmelserna m.m. i 7 och 9 kap. LSV infogas i 21–22 kap. MB samt LOMM.

28

SOU 2014:35

Sammanfattning

Oklara ansvarsförhållanden (kapitel 10)

Utredningen föreslår att fastighetsägaren får ett subsidiärt ansvar för vattenanläggningar som inte utgör fastighetstillbehör. Detta gäller i de fall det inte går att fastställa vilken rättighetshavare som är underhållsskyldig. Viss skälighetavvägning ska dock göras vid bedömningen av ansvarets omfattning. Samtidigt införs en skyldighet för den som har uppfört en vattenanläggning på annans fastighet med stöd av en särskild rättighet att ta bort anläggningen om fastighetsägaren begär det.

Utredningen konstaterar att anläggningar i avlysta flottnings- leder saknar underhållsansvarig. Detta är otillfredsställande och utredningen föreslår därför att det åläggs staten att underhålla sådana anläggningar. Statens ansvar omfattar inte vattenan- läggningar där det bedrivs en ny verksamhet.

För att underlätta möjligheten att överta underhållskyldigheten för övergivna eller misskötta anläggningar föreslår utredningen att en ansökan om ett sådant övertagande ska kunna ske i en separat process.

29

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808)

dels att 11 kap. 1, 9 a–b, 12–13 och 15 §§, 24 kap. 13–14 §§, 25 kap. 2–3, 5 och 7 §§, 27 kap. 8 § och 31 kap. 17 § upphävs,

dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 9 §, närmast före 11 kap. 19 §, närmast före 24 kap. 11 §, närmast före 24 kap. 13 §, närmast före 25 kap. 10 §, närmast före 28 kap. 12 §, närmast före 31 kap. 16 §, närmast före 31 kap. 18–20 §§ och närmast före 31 kap. 22 § upphävs,

dels att nuvarande 11 kap. 3 § ska betecknas 1 §, 4–5 §§ ska betecknas 3–4 §§, 16–17 §§ ska betecknas 12–13 §§, 18–20 §§ ska betecknas 15–17, 21–26 §§ ska betecknas 19–24 §§, 22 kap. 22 § ska betecknas 32 kap. 20 §, 24 kap. 10 § ska betecknas 13 § och 12 § ska betecknas 14 §, 25 kap. 4 § ska betecknas 8 §, 6 § ska betecknas 4 §, 8 § ska betecknas 2 §, 9 § ska betecknas 3 § respektive 5 §, 10 § ska betecknas 7 § och 11 § ska betecknas 6 §, 28 kap. 10 § ska betecknas 14 §, 11 § ska betecknas 15 §, 12 § ska betecknas 17 §, 13–19 §§ ska betecknas 19–25 §§, 31 kap. 16 ska betecknas 32 kap. 9 §, 31 kap. 18–23 §§ ska betecknas 32 kap. 10–15 §§, 31 kap. 24–30 §§ ska betecknas 32 kap. 24–30 §§ och 32 kap. 9–11 § ska betecknas 16–18 §§ samt 12–14 §§ ska betecknas 21–23 §§,

dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 3 § ska sättas närmast före 11 kap. 1 §, närmast före 11 kap. 17 § ska sättas närmast före 11 kap. 13 §, närmast före 11 kap. 23 § ska sättas närmast före 11 kap. 21 §, närmast före 11 kap. 24 § ska sättas närmast före 11 kap. 22 §, närmast före 24 kap. 12 § ska sättas närmast före 24 kap. 14 §, närmast före 28 kap. 10 § ska sättas närmast före 28 kap. 12 §, närmast före 28 kap. 11 § ska sättas närmast före 28 kap. 15 §, närmast före 28 kap. 13 § ska sättas närmast före 28 kap. 19 §, närmast före 28 kap. 14 §

31

Författningsförslag

SOU 2014:35

ska sättas närmast före 28 kap. 20 §, närmast före 31 kap. 24 § ska sättas närmast före 32 kap. 24 §, närmast före 31 kap. 25 § ska sättas närmast före 32 kap. 25 §, närmast före 31 kap. 26 § ska sättas närmast före 32 kap. 26 §, närmast före 31 kap. 28 § ska sättas närmast före 32 kap. 28 §, närmast före 31 kap. 29 § ska sättas närmast före 32 kap. 29 §, närmast före 31 kap. 30 § ska sättas närmast före 32 kap. 30 §, närmast före 32 kap. 9 § ska sättas närmast före 32 kap. 16 §, närmast före 32 kap. 11 § ska sättas närmast före 32 kap. 18 §, närmast före 32 kap. 12 § ska sättas närmast före 32 kap. 19 §,

dels att 11 kap. 6–11 och 14 §§ samt nya 11 kap. 1, 13, 16–17, 19–21 och 23–24 §§, 16 kap. 7, 11 och 13 §§, 19 kap. 3 §, 21 kap. 1–2, 4 och 5 §§, 22 kap. 1, 2a, 5, 25 och 27 §§, 23 kap. 3 och 7 §§, 24 kap. 1, 2, 5 och 8–12 samt nya 24 kap. 13 §, 25 kap. 1 §, nya 2–8 §§, 28 kap. nya 14–15, 17, 21–25, och 32 kap. 3 § och nya 9–18, 20–22, 24– 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 31 kap. ska lyda ”Ersättning vid ingripande av det allmänna” och rubriken till 32 kap. ska lyda ”Skadestånd för vissa miljöskador och enskilda anspråk som inte grundar sig på ingripande av det allmänna”,

dels att det närmast före 11 kap. 5 §, 11 kap. 6 §, 11 kap. 16 §, 24 kap. 9 §, 28 kap. 10 §, 28 kap. 16 §, 28 kap. 18 §, 32 kap. 9 § ska införas nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i balken ska införas femton nya paragrafer, 11 kap. 5 och 18 §§, 22 kap. 24 a och 25 g §§, 24 kap. 10 och 12 §§, 28 kap. 10–13, 16 och 18 §§ samt 32 kap. 1 a, 19 och 31 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11 kap.

3 §

1 §

Med vattenverksamhet avses i detta kapitel

1.uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,

2.fyllning eller pålning i ett vattenområde,

3.bortledande av vatten från ett vattenområde,

Med vattenverksamhet avses i detta kapitel

1.uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,

2.fyllning eller pålning i ett vattenområde,

3.bortledande av vatten från ett vattenområde,

32

SOU 2014:35

Författningsförslag

4.grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,

5.en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,

6.bortledande av grund- vatten eller utförande av en anläggning för detta

7.tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller

8.markavvattning.

5 §

I detta kapitel avses med vattentäkt: bortledande av

ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning,

vattenreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vatten- verksamhet, och

vattenöverledning: vatten- reglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett annat.

4.grävning eller sprängning i ett vattenområde,

5.en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,

6.bortledande av grund- vatten eller utförande av en anläggning för detta

7.tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller

8.markavvattning.

4 §

I detta kapitel avses med vattentäkt: bortledande av

ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning,

vattenreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vatten- verksamhet,

vattenöverledning: vatten- reglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett annat, och

rensning: grävning för att bibehålla vattnets djup eller läge i en vattenanläggning.

Allmänna bestämmelser om hälsoskydd

5 §

För att skydda människors hälsa eller miljön får regeringen, om det framstår som mer ända- målsenligt än beslut i enskilda fall,

33

Författningsförslag

SOU 2014:35

i fråga om vattenverksamhet eller vattenanläggningar meddela före- skrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktig- hetsmått. Sådana föreskrifter får också meddelas för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Om det finns särskilda skäl, får regeringen bemyndiga en myndig- het att meddela sådana föreskrifter.

Om det behövs, får regeringen meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som går utöver vad som följer av Sveriges med- lemskap i Europeiska unionen eller andra internationella åtaganden.

Tillstånds- och anmälningsplikt för vattenverksamhet

 

 

 

 

6 §

 

 

En

vattenverksamhet

får

Regeringen får meddela före-

bedrivas endast om dess fördelar

skrifter om att det ska vara för-

från allmän och enskild synpunkt

bjudet att bedriva vattenverk-

överväger

kostnaderna

samt

samhet utan tillstånd eller innan

skadorna och olägenheterna av den.

anmälan har gjorts.

 

 

 

 

 

 

Regeringen får förbjuda mark-

 

 

 

 

 

avvattning som skulle kräva till-

 

 

 

 

 

stånd enligt detta kapitel i områden

 

 

 

 

 

där det är särskilt angeläget att

 

 

 

 

 

våtmarkerna bevaras. Dispens från

 

 

 

 

 

ett sådant förbud prövas av läns-

 

 

 

 

 

styrelsen och får endast meddelas

 

 

 

 

 

om det finns särskilda skäl.

I fråga om vissa vatten-

I fråga om vissa vatten-

anläggningar

finns

ytterligare

anläggningar

finns

ytterligare

bestämmelser

i 19

och

20 §§

bestämmelser

i 19

och 20 §§

elberedskapslagen (1997:288).

elberedskapslagen (1997:288).

34

SOU 2014:35 Författningsförslag

I fråga om vatten som medför betydande olägenhet för omgiv- ningen eller trafiken finns ytter-

 

 

 

 

 

ligare bestämmelser i 8 kap. PBL.

 

 

 

 

7 §

 

 

 

En vattenverksamhet

skall

Även

om

tillståndsplikt

inte

utföras så att den inte försvårar

följer av föreskrifter som har med-

annan verksamhet som i framtiden

delats med stöd av 6 §, får till-

kan antas beröra samma vatten-

synsmyndigheten besluta att före-

tillgång och som främjar allmänna

lägga en

verksamhetsutövare att

eller enskilda ändamål av vikt.

ansöka om tillstånd, om verk-

Detta krav gäller om vattenverk-

samheten medför risk för betydande

samheten kan utföras på detta sätt

olägenheter för

människors

hälsa

utan oskälig kostnad.

 

 

eller miljön.

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

Den som vill bedriva en

Den som bedriver eller avser

vattenverksamhet som kan skada

att bedriva en

vattenverksamhet

fisket är skyldig att utan ersätt-

får ansöka om tillstånd till verk-

ning vidta och för framtiden

samheten enligt denna balk även

underhålla

behövliga anord-

om det inte krävs tillstånd.

 

ningar för fiskens framkomst eller

 

 

 

 

fiskets bestånd, släppa fram vatten

 

 

 

 

för ändamålet samt iaktta de

 

 

 

 

villkor eller förelägganden i övrigt

 

 

 

 

som på grund av verksamheten kan

 

 

 

 

behövas till skydd för fisket i det

 

 

 

 

vatten som berörs av vattenverk-

 

 

 

 

samheten

eller

i

angränsande

 

 

 

 

vattenområde. Om nyttan av en

 

 

 

 

ifrågasatt

anordning

eller

ett

 

 

 

 

villkor eller ett föreläggande inte

 

 

 

 

skäligen kan anses motsvara den

 

 

 

 

kostnad som verksamhetsutövaren

 

 

 

 

därigenom

skulle

förorsakas,

kan

 

 

 

 

verksamhetsutövaren

befrias

från

 

 

 

 

en sådan skyldighet.

 

 

 

 

 

 

35

Regeringen får meddela före- skrifter om
1. skyldighet för tillsynsmyndig- heten att meddela sådana före- lägganden som avses i 7 §, och
2. vad som ska gälla vid ändring av en verksamhet som omfattas av ett tillstånd som avses i 8 § eller som har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett tillstånd enligt detta kapitel.

Författningsförslag

SOU 2014:35

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vatten- levande blötdjur och vatten- levande kräftdjur.

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet.

För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Den som vill bedriva vatten- verksamhet får ansöka om till- stånd även om det inte krävs till- stånd för verksamheten.

Oavsett vad som följer av 11– 15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verksamhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

9 §

En anmälningspliktig verksam- het får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att en anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

10 §

Om det krävs tillstånd till en vattenverksamhet, får arbeten av större omfattning i anslutning till verksamheten inte påbörjas innan tillstånd har meddelats.

36

SOU 2014:35 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

Tillstånd

enligt

detta

kapitel

Ansökan

om

 

tillstånd

till

behövs inte för

 

 

 

 

vattenverksamhet prövas av mark-

1. vattentäkt

för en en- eller

och miljödomstol.

 

 

 

tvåfamiljsfastighets eller jordbruks-

Anmälan

om

vattenverksam-

fastighets

 

husbehovsförbrukning

het ska enligt vad regeringen

eller värmeförsörjning,

 

 

föreskriver göras till general-

2. utförande

av

anläggningar

läkaren, länsstyrelsen, kommunen

för odling av fisk, musslor eller

eller Skogsstyrelsen.

 

 

kräftdjur, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. utförande

av

anläggningar

 

 

 

 

 

för utvinning av värme, om

 

 

 

 

 

åtgärden inte avser vattentäkt.

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

Arbeten

får

utföras

 

utan

Arbeten

får

 

utföras

utan

föregående tillstånd, om det till

föregående tillstånd, om det till

följd av en skada eller för att före-

följd av en skada eller för att före-

bygga en skada är nödvändigt att

bygga en skada är nödvändigt att

tillståndspliktiga ändrings-

eller

tillståndspliktiga

ändrings-

eller

lagningsarbeten

utförs

genast.

lagningsarbeten

utförs genast.

Ansökan

om

godkännande av

Ansökan om godkännande av

arbetena skall dock göras snarast

arbetena ska dock göras snarast

möjligt.

 

 

 

 

 

 

möjligt.

 

 

 

 

Åtgärder

som

strider

mot

Åtgärder

som

strider

mot

bestämmelser

om

innehållande

bestämmelser om

innehållande

och tappning av vatten får vidtas

och tappning av vatten får vidtas

utan föregående tillstånd, om det

utan föregående

 

tillstånd,

om

är nödvändigt för att avvärja fara

det är nödvändigt för att avvärja

för liv eller hälsa, rädda värdefull

fara för liv eller hälsa, rädda

egendom eller av någon annan

värdefull egendom eller av någon

sådan orsak. Ansökan om god-

annan sådan orsak. Ansökan om

kännande

av

åtgärderna

 

skall

godkännande

av

åtgärderna

ska

dock göras snarast möjligt.

 

dock göras snarast möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelsen

 

är tillämplig

 

 

 

 

 

 

 

även i anmälningsärenden, när det

av något väsentligt skäl inte finns tid att avvakta handläggningen av ett anmälningsärende.

37

Författningsförslag SOU 2014:35

17 §

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

Den som äger en vatten-

Den som äger en vatten-

anläggning är skyldig att under-

anläggning är skyldig att under-

hålla den så att det inte upp-

hålla den så att det inte upp-

kommer skada för allmänna eller

kommer skada för allmänna eller

enskilda

intressen

genom

enskilda

intressen

genom

ändringar i vattenförhållandena.

ändringar i vattenförhållandena.

Om

vattenanläggningen

 

med

Om

vattenanläggningen

med

stöd av en särskild rättighet

stöd av en särskild rättighet

utförts på någon annans mark

utförts på någon annans mark

och äganderätten till anlägg-

och äganderätten till anlägg-

ningen övergått till markägaren

ningen övergått till markägaren

till följd av att rättigheten upp-

till följd av att rättigheten upp-

hört, kvarstår underhållsskyldig-

hört, kvarstår underhållsskyldig-

heten för den som var rättig-

heten för den som var rättig-

hetshavare.

 

 

 

hetshavare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För

markavvattnings-

 

 

 

 

 

anläggningar

är

syftet

 

med

 

 

 

 

 

markavvattningen avgörande för

 

 

 

 

 

underhållsskyldighetens

 

 

 

 

 

 

 

omfattning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För underhållsåtgärder

gäller

 

 

 

 

 

vad som i denna balk är

 

 

 

 

 

föreskrivet om anmälnings- och

 

 

 

 

 

tillståndsplikt.

 

 

 

Den som enligt 28 kap. 12 §

Den som enligt 28 kap. 17 §

har fått rätt att använda någon

har fått rätt att använda någon

annans vattenanläggning är till-

annans vattenanläggning är till-

sammans med ägaren skyldig att

sammans med ägaren skyldig att

underhålla

anläggningen,

om

underhålla

anläggningen,

om

inte mark- och miljödomstolen

inte mark- och miljödomstolen

bestämt något annat.

 

 

bestämt något annat.

 

 

I 20 och 21 §§ samt i 24 kap.

I

17, 18

och

19 §§

samt i

4 §

andra

stycket

 

finns

24 kap. 4 § andra

stycket

finns

bestämmelser om överflyttning

bestämmelser om

överflyttning

av underhållsskyldigheten.

 

av underhållsskyldigheten.

 

38

SOU 2014:35 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen

får

 

förbjuda

Om det inte kan fastställas att

markavvattning som skulle kräva

det finns någon

rättighetshavare

tillstånd enligt detta kapitel i

som

kan

underhålla

en

områden där det är särskilt ange-

vattenanläggning enligt

13 § ska

läget att våtmarkerna bevaras.

den som äger fastigheten där

Länsstyrelsen

får

meddela

vattenanläggningen

är

belägen

dispens från ett förbud som

vidta de åtgärder som skäligen kan

meddelats enligt första stycket om

krävas för att uppnå syftet med

det finns särskilda skäl.

 

 

underhållsskyldigheten.

 

 

Om

dispens

meddelas

enligt

Staten

 

är

skyldig

att

andra stycket fordras för utförandet

underhålla

en

vattenanläggning

av

markavvattningen

att tillstånd

som hör till en avlyst flottled om

söks enligt 9 §. Beslutet om dispens

det inte kan fastställas att det

upphör att gälla om tillstånd till

finns

någon

underhållsansvarig

markavvattningen meddelas.

 

rättighetshavare enligt 13 §.

 

Utrivning och överflyttning av underhållsskyldighet m.m.

 

 

19 §

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd enligt

denna

balk

Tillstånd

enligt

denna

balk

skall alltid lämnas till utrivning av

ska alltid lämnas till utrivning av

en

vattenanläggning

i

ytvatten,

en vattenanläggning

i

ytvatten,

om

inte förordnande

meddelas

om inte förordnande

meddelas

enligt 20 §.

 

 

 

 

enligt 17 §.

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

 

 

 

I stället för att lämna till-

I stället för att lämna till-

stånd att riva ut en vatten-

stånd att riva ut en vatten-

anläggning i ytvatten får mark-

anläggning i ytvatten får mark-

och miljödomstolen på begäran

och miljödomstolen på begäran

av ägaren av en fastighet som

av ägaren av en fastighet som

skulle skadas av utrivningen för-

skulle skadas av utrivningen för-

ordna att skyldigheten att under-

ordna

att

 

skyldigheten

att

hålla anläggningen och

fullgöra

underhålla

 

anläggningen

och

övriga

skyldigheter

som

ligger

fullgöra övriga skyldigheter som

anläggningens

ägare

skall

ligger

anläggningens

ägare

övergå

på fastighetsägaren till

ska övergå

 

fastighetsägaren

dess något annat bestäms.

 

till dess något annat bestäms.

39

Författningsförslag SOU 2014:35

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant förordnande också meddelas för staten, en kommun eller ett vattenförbund.

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att fastig- hetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna intressen anses mera angeläget att

anläggningen rivs ut.

 

Om ägaren av en vatten-

Om ägaren av en vatten-

anläggning vållas skada av att

anläggning vållas skada av att

anläggningen bibehålls, skall den

anläggningen bibehålls, ska den

som övertar ansvaret för anlägg-

som övertar ansvaret för anlägg-

ningen betala skälig ersättning

ningen betala skälig ersättning

för skadan.

för skadan.

18 §

Mark- och miljödomstolen får även i andra fall än som avses i 17 § förordna att skyldigheten att underhålla en vattenanläggning i ytvatten och fullgöra övriga skyldigheter som ligger på anlägg- ningens ägare ska övergå på annan. Innan ett sådant förordnande meddelas ska den som är under- hållsskyldig höras.

En ansökan enligt första stycket får göras av

1. ägaren av en fastighet som påverkas av vattenanläggningens underhåll

2. staten, en kommun eller ett vattenförbund till skydd för all- männa intressen.

Förordnande för en fastighets- ägare får inte meddelas, om det kan antas att fastighetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna

40

SOU 2014:35

Författningsförslag

21§

Om en fastighet övergår till

en ny ägare och den tidigare ägaren är underhållsskyldig efter övertagande enligt 20 § första stycket, svarar den nya ägaren för de skyldigheter som följer av övertagandet.

Övertagandet enligt 20 § första stycket skall antecknas i fastighetsregistrets allmänna del.

22 §

Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda intressen genom att en anlägg- ning för bortledande av grund- vatten helt eller delvis tas ur bruk, skall anläggningens ägare hämta in mark- och miljödomstolens tillstånd.

Skälig ersättning skall betalas, om en sådan åtgärd medför skada på någon annans egendom genom bestående ändring i vatten- förhållandena.

23 §

Tillstånd skall lämnas till följ- ande vattenverksamheter, om inte något annat följer av 2 kap. 9 §:

intressen anses mera angeläget att anläggningen rivs ut.

En ansökan enligt denna paragraf handläggs som ett ansök- ningsmål enligt 21 kap. 1 a § MB.

19§

Om en fastighet övergår till

en ny ägare och den tidigare ägaren är underhållsskyldig efter övertagande enligt 17 § första stycket och 18 § andra stycket 1, svarar den nya ägaren för de skyldigheter som följer av över- tagandet.

Övertagandet enligt 17 § första stycket och 18 § andra stycket 1 ska antecknas i fastighetsregistrets allmänna del.

20 §

Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda intressen genom att en anlägg- ning för bortledande av grund- vatten helt eller delvis tas ur bruk, ska anläggningens ägare hämta in mark- och miljödomstolens tillstånd.

Skälig ersättning ska betalas, om en sådan åtgärd medför skada på någon annans egendom genom bestående ändring i vatten- förhållandena.

21 §

Tillstånd ska lämnas till följ- ande vattenverksamheter, om inte något annat följer av 2 kap. 9 §:

41

Författningsförslag SOU 2014:35

1. vattenverksamhet som vid

1. vattenverksamhet

som vid

prövning av annan

verksamhet

prövning av annan verksamhet

enligt

17 kap. 1

eller

3 §

har

enligt

17 kap. 1

eller

3 § har

angetts som ett villkor för verk-

angetts som ett villkor för verk-

samhetens utövande,

 

 

 

samhetens utövande,

 

2. anläggande

av

broar

och

2. anläggande

av broar och

annan vattenverksamhet för väg,

annan vattenverksamhet för väg,

järnväg, tunnelbana eller spårväg

järnväg, tunnelbana eller spårväg

vars anläggande har prövats i

vars anläggande har prövats i

särskild ordning,

 

 

 

 

särskild ordning,

 

 

3. anläggande av rörledningar

3. anläggande av rörledningar

i vatten som koncession har med-

i vatten som koncession har med-

delats för enligt lagen (1978:160)

delats för enligt lagen (1978:160)

om vissa rörledningar,

 

 

 

om vissa rörledningar,

 

4. verksamhet

som

bearbet-

4. verksamhet

som

bearbet-

ningskoncession

har

meddelats

ningskoncession

har meddelats

för enligt lagen (1985:620) om

för enligt lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter, och

 

vissa torvfyndigheter, och

5. anläggande

av

 

naturgas-

5. anläggande

av

naturgas-

ledningar i vatten som koncession

ledningar i vatten som koncession

har meddelats för enligt natur-

har meddelats för enligt natur-

gaslagen (2005:403).

 

 

 

gaslagen (2005:403).

 

25 §

 

 

 

 

 

23 §

 

 

 

Vid klassificering enligt 24 §

Vid klassificering enligt 22 §

ska dammen vara klassificerad i

ska dammen vara klassificerad i

1. dammsäkerhetsklass A,

om

1. dammsäkerhetsklass A, om

ett dammhaveri kan leda till en

ett dammhaveri kan leda till en

kris som drabbar många män-

kris som drabbar många män-

niskor och stora delar av samhället

niskor och stora delar av samhället

samt hotar grundläggande värden

samt hotar grundläggande värden

och funktioner,

 

 

 

 

och funktioner,

 

 

2. dammsäkerhetsklass B, om

2. dammsäkerhetsklass B, om

ett dammhaveri kan leda till stora

ett dammhaveri kan leda till stora

regionala och lokala konsekvenser

regionala och lokala konsekvenser

eller

störningar

och

dammen

eller

störningar

och

dammen

inte ska vara klassificerad i

inte ska vara klassificerad i

dammsäkerhetsklass A, och

 

dammsäkerhetsklass A, och

42

SOU 2014:35

Författningsförslag

3. dammsäkerhetsklass C, om dammen inte ska vara klassi- ficerad i dammsäkerhetsklass A eller B.

Om ett dammhaveri kan med- föra förlust av människoliv och risken för detta inte är försumbar, ska dammen klassificeras i damm- säkerhetsklass A eller B.

3. dammsäkerhetsklass C, om dammen inte ska vara klassi- ficerad i dammsäkerhetsklass A eller B.

Om ett dammhaveri kan med- föra förlust av människoliv och risken för detta inte är försumbar, ska dammen klassificeras i damm- säkerhetsklass A eller B.

26 §

 

 

24 §

 

 

Klassificeringen enligt 24 och

Klassificeringen enligt 22 och

25 §§ ska göras av den myndig-

23 §§ ska göras av den myndig-

het som utövar tillsyn över

het som utövar tillsyn över

dammens säkerhet.

 

dammens säkerhet.

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

7 §

 

 

Vid prövningen enligt denna

Vid prövningen enligt denna

balk skall hänsyn tas till andra

balk ska hänsyn tas till andra

verksamheter

eller

särskilda

verksamheter

eller

särskilda

anläggningar som kan antas bli

anläggningar som kan antas bli

behövliga för att verksamheten

behövliga för

att verksamheten

skall kunna utnyttjas på ett

ska kunna utnyttjas på ett ända-

ändamålsenligt sätt.

 

målsenligt sätt samt till annan

 

 

 

verksamhet av vikt som i fram-

 

 

 

tiden kan antas komma att

 

 

 

bedrivas i närområdet.

 

 

 

11 §

 

 

Om mål eller ärenden enligt

Om mål eller ärenden enligt

denna balk om tillstånd eller

denna balk om tillstånd eller

dispens till skilda verksamheter

dispens till skilda verksamheter

prövas samtidigt och verksam-

prövas samtidigt och verksam-

heterna på grund av att de berör

heterna på grund av att de berör

samma naturresurs eller av någon

samma naturresurs eller av någon

annan orsak inte kan utövas vid

annan orsak inte kan utövas vid

sidan av varandra i enlighet med

sidan av varandra i enlighet med

ansökningarna,

skall

verksam-

ansökningarna,

ska

verksam-

43

Författningsförslag

SOU 2014:35

heterna om möjligt jämkas så att de kan komma till stånd utan väsentlig nackdel för någon av dem. Om en sådan jämkning inte kan göras, skall företräde ges åt den verksamhet som bäst stämmer överens med 3 kap.

Första stycket gäller inte om en samfällighet för de särskilda verksamheterna bildas enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet.

heterna om möjligt jämkas så att de kan komma till stånd utan väsentlig nackdel för någon av dem. Om en sådan jämkning inte kan göras, ska företräde ges åt den verksamhet som bäst stämmer överens med 3 kap.

Första stycket gäller inte om en samfällighet för de särskilda verksamheterna bildas enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (2014:XX) om vattenrättsliga samfälligheter.

13 §

Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk person som

1.har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen,

2.inte är vinstdrivande,

3.har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och

4.har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller även om överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan bestäm- melse i domen eller beslutet och även om domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt 22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna balk eller en prövning enligt 7 kap. 13, 14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet. Rätten att överklaga enligt första

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller även om överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan bestäm- melse i domen eller beslutet och även om domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt 22 kap. 26 §, 24 kap. 2–3, 5, 6 eller 8–11 §§ denna balk. Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte domar och beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets

44

SOU 2014:35 Författningsförslag

stycket gäller dock inte domar och

materielverk eller Försvarets

beslut som

rör Försvarsmakten,

radioanstalt.

Fortifikationsverket,

Försvarets

 

materielverk

eller

Försvarets

 

radioanstalt.

Den som vill överklaga med stöd av första eller andra stycket ska göra det innan tiden för överklagande har gått ut för parterna och sakägarna.

19 kap.

Vad som sägs i 21 kap. 3 § om handläggningen vid mark- och miljödomstol gäller även för en länsstyrelse som handlägger ett tillståndsärende eller handlägger ett anmälningsärende enligt

11 kap. 9 a § första stycket, om ärendet annars skulle ha prövats av en kommun.

3 §

Vad som sägs i 21 kap. 3 § om handläggningen vid mark- och miljödomstol gäller även för en länsstyrelse som handlägger ett tillståndsärende eller handlägger ett anmälningsärende enligt

11 kap. 11 §.

Om ett ärende handläggs vid länsstyrelsens miljöprövnings- delegation får ett annat ärende som enligt denna balk ska prövas av länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet handläggas av miljöprövningsdelegationen, om ärendena har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra.

45

2. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§,
3. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk om inte annat har särskilt föreskrivits,
4. ersättning för miljöskador, ersättning för skador uppkomna genom vattenverksamhet och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 21 § samt grupp- talan enligt 32 kap. 22 §,
5. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ på talan av någon av de solidariskt ansvariga,
Mark- och miljödomstol prövar som första instans mål om 1. miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som är ansök- ningsmål enligt 1 a § första
stycket,

Författningsförslag

21 kap.

1 § Mark- och miljödomstol

prövar som första instans mål om

1.miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första stycket,

2.vattenverksamhet och vatten- anläggningar enligt 11 kap. samt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk- samhet, utom verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen och säker- hetsklassificering av dammar,

3.markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har över- lämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en lantmäterimyndighet,

4.ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§,

5.ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk och vid vatten- verksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6.ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud eller försiktighets- mått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 13 §,

7.fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

SOU 2014:35

46

SOU 2014:35

Författningsförslag

8.utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats

iförfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten,

9.fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av infor- mation enligt vad som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om regist- rering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förord- ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och

10.kostnadsansvar för fastig- hetsägare enligt 10 kap. 9 §.

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som

6.utdömande av vite enligt ett föreläggande som har för- enats med vite med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats

iförfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten,

7.fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information enligt vad som följer av artiklarna 27.6 och 30.3

iEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god- kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyn- dighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för- ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och

8.kostnadsansvar för fastig- hetsägare enligt 10 kap. 9 §.

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som

47

Författningsförslag

SOU 2014:35

har meddelats med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

har meddelats med stöd av balken. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

1 a §

Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § som inte ska prövas av en länsstyrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om tillstånd till vatten- verksamhet enligt 11 kap. 9 § som inte ska prövas av en läns- styrelse,

3. om godkännande enligt

11 kap. 16 § av ett utfört ändrings- eller lagningsarbete eller av åtgärder som strider mot med- delade bestämmelser om inne- hållande och tappning av vatten, om arbetet eller åtgärderna inte avser en markavvattning som ska prövas av en länsstyrelse,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en vatten-

anläggning

eller tillståndspröv-

ning enligt 11 kap. 22 §,

 

 

5. om

förlängning

enligt

24 kap. 2 §

andra

stycket

av

genomförandetiden

eller

den

tid

inom vilken verksamheten ska ha satts igång,

Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § som inte ska prövas av en länsstyrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om

tillstånd

till

vatten-

verksamhet som

avses i

11 kap.

6 §,

 

 

 

 

3. om

godkännande

enligt

11 kap.

12 §

av

ett

utfört

ändrings-

eller

 

lagningsarbete

eller av åtgärder som strider mot meddelade bestämmelser om innehållande och tappning av vatten,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en vattenanlägg- ning eller tillståndsprövning enligt 11 kap. 20 §,

5. om förlängning enligt

24 kap. 2 § andra stycket av genomförandetiden,

48

SOU 2014:35 Författningsförslag

6. om återkallelse eller förbud

6. om återkallelse eller förbud

mot fortsatt verksamhet

enligt

mot

fortsatt

verksamhet

enligt

24 kap. 3 §,

 

 

 

 

 

24 kap. 3 §,

 

 

 

 

 

7. om

omprövning

enligt

7. om

omprövning

enligt

24 kap. 5–9 §§ som inte ska prövas

24 kap. 5–12 §§

som

inte

ska

av en länsstyrelse eller en kommun

prövas av en länsstyrelse eller en

enligt

föreskrifter

 

som

har

kommun enligt föreskrifter som

meddelats med stöd av 9 kap. 8 §,

har

meddelats

med

stöd

av

8. enligt

7 kap.

 

1 §

lagen

9 kap. 8 § eller 11 kap. 11 §,

 

(1998:812) med särskilda bestäm-

8. om

tvångsrätt enligt

28 kap.

melser om vattenverksamhet, och

14 och 17 §§ MB.

 

 

 

 

9. om omprövning enligt 7 kap.

9. enligt

3 kap.

1 §

lagen

13–15 §§

lagen

med

särskilda

(2014:XX)

om

vattenrättsliga

bestämmelser om vattenverksamhet.

samfälligheter,

 

 

 

 

 

Mark- och miljödomstol får

10. om

överflyttning

 

av

besluta att ett ansökningsmål som

underhållsskyldighet enligt 11 kap.

gäller uteslutande en viss eller vissa

18 §.

 

 

 

 

 

 

 

sakägare ska behandlas enligt det

 

 

 

 

 

 

 

 

som gäller för stämningsmål enligt

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

lagen med vissa bestäm-

 

 

 

 

 

 

 

 

melser om vattenverksamhet, om

 

 

 

 

 

 

 

 

sökanden medger det och målet

 

 

 

 

 

 

 

 

kan

avgöras

med

 

bindande

 

 

 

 

 

 

 

 

verkan endast mot dessa sakägare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Talan i mål som inte

enligt

Talan i mål som inte

enligt

1 a §

är

ansökningsmål

väcks

1 a §

är

ansökningsmål

väcks

genom ansökan om stämning, om

genom ansökan om stämning, om

inte annat är särskilt föreskrivet.

inte annat är särskilt föreskrivet.

Beträffande vissa

stämningsmål

Mål som har överklagats till en

finns

föreskrifter

i

7 kap.

lagen

mark- och miljödomstol hand-

(1998:812) med särskilda bestäm-

läggs

enligt

bestämmelserna i

melser om vattenverksamhet. Mål

5 kap. lagen (2010:921) om mark-

som har överklagats till en mark-

och miljödomstolar.

 

 

 

och

miljödomstol

handläggs

 

 

 

 

 

 

 

 

enligt

bestämmelserna

i

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

49

Författningsförslag SOU 2014:35

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Väcker någon talan vid mark-

Väcker någon talan vid mark-

och

miljödomstol

om förbud

och

miljödomstol

om förbud

mot miljöfarlig verksamhet eller

mot

miljöfarlig verksamhet eller

om skyldighet för den som

vattenverksamhet eller om skyl-

utövar eller ämnar utöva sådan

dighet för den som utövar eller

verksamhet att vidta försiktig-

ämnar

utöva

sådan

verksamhet

hetsmått och är frågan om

att vidta

försiktighetsmått och

tillstånd till verksamheten enligt

är frågan om tillstånd till verk-

denna balk under prövning eller

samheten

enligt

 

denna

balk

kommer

den

under

prövning

under

prövning

eller kommer

innan mark- och miljödomstolen

den under prövning innan mark-

har avgjort målet, får mark- och

och miljödomstolen har avgjort

miljödomstolen

inte

avgöra

målet, får mark- och miljö-

målet förrän tillståndsfrågan har

domstolen

inte

avgöra

målet

prövats.

 

 

 

 

förrän tillståndsfrågan har prövats.

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Har en tillsynsmyndighet med

Har en tillsynsmyndighet med

stöd av 26 kap. 9 § första stycket

stöd av 26 kap. 9 § första stycket

förbjudit

miljöfarlig

verksamhet

förbjudit

miljöfarlig verksamhet

eller beslutat att den som bedriver

eller

 

vattenverksamhet

eller

eller avser att bedriva sådan

beslutat att den som bedriver eller

verksamhet skall vidta försiktig-

avser att bedriva sådan verksam-

hetsmått

och

begärs

tillstånd

het

ska vidta

försiktighetsmått

enligt denna balk, kan mark- och

och begärs tillstånd enligt denna

miljödomstolen, om

sökanden

balk, kan mark- och miljö-

ställer säkerhet för kostnad och

domstolen, om sökanden ställer

skada, bestämma att tillsyns-

säkerhet för kostnad och skada,

myndighetens

beslut

inte får

bestämma

att

tillsynsmyndig-

verkställas förrän tillståndsfrågan

hetens beslut inte får verkställas

har avgjorts eller domstolen före-

förrän

 

tillståndsfrågan

har

skriver något annat.

 

 

avgjorts eller domstolen före-

 

 

 

 

 

 

skriver något annat.

 

 

I fråga om slaget av säkerhet

I fråga om slaget av säkerhet

gäller

2 kap. 25 §

utsöknings-

gäller

2 kap.

25 §

utsöknings-

balken. Säkerheten skall prövas av

balken. Säkerheten ska prövas av

domstolen och förvaras av läns-

domstolen och förvaras av läns-

styrelsen.

 

 

 

 

styrelsen.

 

 

 

 

 

50

SOU 2014:35 Författningsförslag

 

 

 

 

 

22 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

En ansökan i ett ansöknings-

En ansökan i ett ansöknings-

mål ska vara skriftlig. Den ska

mål ska vara skriftlig. Den ska, i

innehålla

 

 

 

 

 

förekommande fall, innehålla

 

1. ritningar

och

tekniska

1. ritningar

och

tekniska

beskrivningar med uppgifter om

beskrivningar med uppgifter om

förhållandena på platsen, pro-

förhållandena på platsen, pro-

duktionsmängd eller annan lik-

duktionsmängd eller annan lik-

nande uppgift samt använd-

nande uppgift samt använd-

ningen av råvaror, andra insats-

ningen av råvaror, andra insats-

varor och ämnen liksom energi-

varor och ämnen liksom energi-

användning,

 

 

 

 

 

användning,

 

 

 

 

2. uppgifter om utsläppskällor,

2. uppgifter om utsläppskällor,

art och mängd av förutsebara

art och mängd av förutsebara

utsläpp samt förslag till de

utsläpp samt förslag till de

åtgärder som kan behövas dels för

åtgärder som kan behövas dels för

att förebygga

uppkomsten

av

att förebygga

uppkomsten

av

avfall, dels för förberedelse för

avfall, dels för förberedelse för

återanvändning,

 

materialåter-

återanvändning,

materialåter-

vinning och annan återvinning av

vinning och annan återvinning av

det avfall som anläggningen ger

det avfall som anläggningen ger

upphov till,

 

 

 

 

 

upphov till,

 

 

 

 

3. en miljökonsekvensbeskriv-

3. en

miljökonsekvensbeskriv-

ning när det krävs enligt 6 kap.

ning när det krävs enligt 6 kap.

och uppgift om det samråd som

och uppgift om det samråd som

skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

 

skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

 

4. förslag

till

skyddsåtgärder

4. förslag till skyddsåtgärder

eller andra försiktighetsmått samt

eller andra försiktighetsmått samt

de övriga uppgifter som behövs

de övriga uppgifter som behövs

för att bedöma hur de allmänna

för att bedöma hur de allmänna

hänsynsreglerna i 2 kap. följs,

 

hänsynsreglerna i 2 kap. följs,

 

5. förslag till övervakning och

5. förslag

till

övervakning

kontroll av verksamheten,

 

och kontroll av verksamheten,

6. i fråga

om

tillstånd

att

6. i

fråga

om

tillstånd

att

anlägga, driva eller ändra en

anlägga, driva eller ändra en

verksamhet, en säkerhetsrapport

verksamhet, en säkerhetsrapport

i de fall det finns skyldighet att

i de fall det finns skyldighet att

upprätta en

sådan

enligt lagen

upprätta en sådan

enligt lagen

51

Författningsförslag SOU 2014:35

(1999:381) om åtgärder för att

(1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna

förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor,

 

av allvarliga kemikalieolyckor,

7. en

statusrapport

när

det

7. en

statusrapport när

det

krävs enligt föreskrifter som har

krävs enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 10 kap.

meddelats med stöd av 10 kap.

21 § första stycket 5, och

 

21 § första stycket 5, och

 

8. en

icke-teknisk

samman-

8. en

icke-teknisk samman-

fattning av de uppgifter som

fattning av de uppgifter som

anges i 1–7.

 

 

 

 

anges i 1–7.

 

 

 

 

I

mål

om

vattenverksamhet

I mål

om

vattenverksamhet

skall ansökan dessutom innehålla

ska ansökan dessutom innehålla

1. uppgift om det finns fastig-

1. uppgift om det finns fastig-

heter som berörs av vatten-

heter som berörs av vatten-

verksamheten eller ej och i

verksamheten eller inte och i

förekommande

fall namn

och

förekommande

fall

namn

och

adress på ägarna och berörda

adress på ägarna och berörda

innehavare av särskild rätt till

innehavare av särskild rätt till

fastigheterna, och

 

 

 

fastigheterna, och

 

 

 

2. uppgifter

om

de

ersätt-

2. uppgift om det område som

ningsbelopp

som

sökanden

enligt sökanden bör utgöra ström-

erbjuder varje sakägare, om det

fallsfastighet, när

ansökan

avser

inte på grund av verksamhetens

utförande av ett vattenkraftverk.

omfattning bör anstå med sådana

Med

fastighet

enligt andra

uppgifter

 

 

 

 

 

stycket 1 avses också gruvor.

 

I

7 kap. 4 §

lagen

(1998:812)

En fastighet ska enligt andra

med

särskilda

bestämmelser

om

stycket 1 anses berörd av en

vattenverksamhet finns det ytter-

ansökan om vattenverksamhet

ligare bestämmelser om vad en

1. när ett yrkande framställs om

ansökan i vissa fall ska innehålla i

skyldighet för fastighetens ägare att

mål om vattenverksamhet.

 

delta i verksamheten,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. när

fastigheten

eller

dess

 

 

 

 

 

 

 

vatten tas i anspråk för verksam-

heten eller för en anläggning i samband med verksamheten, eller

52

SOU 2014:35 Författningsförslag

 

 

 

 

3. när verksamheten kan med-

 

 

 

 

föra skador på mark eller vatten

 

 

 

 

som tillhör fastigheten, på bygg-

 

 

 

 

nader

eller

anläggningar

som

 

 

 

 

finns på fastigheten eller på

 

 

 

 

fastighetens användningssätt.

 

 

 

 

2 a §

 

 

 

 

 

I fråga om miljöfarlig verk-

Den som har erhållit tillstånd,

samhet är den som erhållit till-

dispens eller godkännande är vid

stånd, dispens eller godkännande

prövning av frågor som avses i

vid prövning av frågor som avses i

24 kap. 3, 5 och 8 §§ skyldig att

24 kap. 3, 5 och 8 §§ skyldig att

tillhandahålla den

utredning

om

tillhandahålla den utredning

om

verksamheten och övriga förhåll-

verksamheten och övriga för-

anden som behövs för prövningen.

hållanden som behövs för pröv-

Mark- och miljödomstolen får

ningen. Mark- och miljö-

förelägga denne att tillhandahålla

domstolen får förelägga denne att

den

utredning

som behövs.

tillhandahålla den utredning som

Föreläggandet får

förenas

med

behövs. Föreläggandet får förenas

vite.

 

 

 

 

 

med vite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

Om en ansökan tas upp till

Om en ansökan tas upp till

prövning, skall mark- och miljö-

prövning, ska mark- och miljö-

domstolen

utfärda

kungörelse.

domstolen

utfärda

kungörelse.

Kungörelsen skall innehålla

 

Kungörelsen ska innehålla

 

1. en kortfattad

redogörelse

1. en kortfattad

redogörelse

för ansökan och i mål om

för ansökan och i mål om

vattenverksamhet uppgift om de

vattenverksamhet uppgift om de

fastigheter som kan beröras,

 

fastigheter som kan beröras,

 

2. en upplysning

om inne-

2. en upplysning

om inne-

hållet i 7 §, om den inte kan

hållet i 7 §, om den inte kan

lämnas på annat lämpligt sätt,

lämnas på annat lämpligt sätt,

samt en upplysning om inne-

samt en upplysning om inne-

hållet i 10 och 19 §§,

 

 

hållet i 10 och 19 §§,

 

 

3. sista

tidpunkt

för

syn-

3. sista

tidpunkt

för

syn-

punkter enligt 10 §,

 

 

punkter enligt 10 §,

 

 

53

4. ett tillkännagivande om att 4. ett tillkännagivande om att kallelser och andra meddelanden kallelser och andra meddelanden i målet till parterna skall införas i målet till parterna ska införas i i alla, eller vissa namngivna alla, eller vissa namngivna ortstidningar och att de, om de ortstidningar och att de, om de inte särskilt skickas till en part, inte särskilt skickas till en part, hålls tillgängliga hos den som hålls tillgängliga hos den som förvarar akten, och förvarar akten, och
5. namn och adress på akt- 5. namn och adress på akt- förvararen. förvararen.
Mark- och miljödomstolen Mark- och miljödomstolen skall förordna en eller flera per- ska förordna en eller flera per- soner att förvara ett exemplar av soner att förvara ett exemplar av handlingarna i målet (akt- handlingarna i målet (akt- förvarare). förvarare).
Kungörelsen skall snarast Kungörelsen ska snarast införas i ortstidning. En utskrift införas i ortstidning. En utskrift av kungörelsen skall i mål om av kungörelsen ska i mål om vattenverksamhet sändas till varje vattenverksamhet sändas till sakägare som har angetts i ansök- varje sakägare som har angetts i ningen eller som på annat sätt är ansökningen eller som på annat känd för domstolen. sätt är känd för domstolen. Rör
det sig om ett stort antal personer behöver dock inte en utskrift sändas till varje sakägare om delgivning genom kungörelse kan anses vara en tillräcklig åtgärd.
Om ansökan berör fast egen- Om ansökan berör fast egen- dom som är samfälld för flera dom som är samfälld för flera fastigheter, behöver någon fastigheter, behöver någon utskrift av kungörelsen inte utskrift av kungörelsen inte sändas till de särskilda delägarna sändas till de särskilda delägarna i samfälligheten. Finns en känd i samfälligheten. Finns en känd styrelse för samfälligheten, skall styrelse för samfälligheten, ska en en utskrift av kungörelsen sändas utskrift av kungörelsen sändas till till styrelsen. styrelsen.
54
Författningsförslag
SOU 2014:35

SOU 2014:35

Författningsförslag

5 §

Kungörelsen ska delges

1.styrelsen eller någon annan som förvaltar en av ansökan berörd kanal- eller slussanlägg- ning eller annan allmän farled eller en hamn eller flottled som är allmän,

2.styrelsen för ett av ansökan berört vattenförbund samt styrelsen eller någon annan som förvaltar en berörd samfällighet enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser,

3.ägaren av en anläggning för tillgodogörande av vattenkraft, om med ansökan avses ianspråk- tagande av den tillgodogjorda kraften,

4.ägaren av den strömfalls- fastighet från vilken andelskraft tillhandahålls, när det är fråga om en ansökan enligt 7 kap. 1 § andra stycket 3 lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, och

5.innehavaren av det tillstånd som avses med en ansökan enligt 21 kap. 1 a § första stycket 6 eller 7 miljöbalken.

Kungörelsen ska delges

1.styrelsen eller någon annan som förvaltar en av ansökan berörd kanal- eller slussanlägg- ning eller annan allmän farled eller en hamn eller flottled som är allmän,

2.styrelsen för ett av ansökan berört vattenförbund samt styrelsen eller någon annan som förvaltar en berörd samfällighet enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser,

3.ägaren av en anläggning för tillgodogörande av vattenkraft, om med ansökan avses ianspråk- tagande av den tillgodogjorda kraften och

4.innehavaren av det till- stånd som avses med en ansökan enligt 21 kap. 1 a § första stycket 6 eller 7.

24 a §

Innan mark- och miljö- domstolen meddelar en dom om tillstånd till ett vattenkraftverk, ska domstolen se till att det finns en lämplig fastighet, som ägs av sökanden och med vilken rätten till tillgodogörandet av vatten-

55

Författningsförslag SOU 2014:35

 

 

 

 

 

 

 

 

kraften för framtiden ska vara

 

 

 

 

 

 

 

 

förenad (strömfallsfastighet).

 

 

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

 

 

 

En dom som innebär att

En dom i ett ansökningsmål

tillstånd ges till en verksamhet

ska i förekommande fall inne-

ska

i

förekommande

fall

hålla bestämmelser om

 

 

innehålla bestämmelser om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. den tid som tillståndet ska

1. den tid som tillståndet ska

gälla,

 

 

 

 

 

 

 

gälla,

 

 

 

 

 

 

 

2. verksamhetens

ändamål,

2. verksamhetens

 

ändamål,

läge,

omfattning,

säkerhet

och

läge,

omfattning,

säkerhet

och

tekniska utformning i övrigt,

tekniska utformning i övrigt,

 

3. tillsyn, besiktning och kon-

3. tillsyn, besiktning och kon-

troll såsom utsläppskontroll med

troll såsom utsläppskontroll med

angivande av mätmetod, mät-

angivande av mätmetod, mät-

frekvens och utvärderingsmetod,

frekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersätt-

4. skyldighet att betala ersätt-

ning eller att utföra skadeföre-

ning eller att utföra skadeföre-

byggande

åtgärder

samt

hur

byggande

åtgärder

samt

hur

betalningen ska ske,

 

 

 

betalningen ska ske,

 

 

 

5. skyldighet att betala avgifter,

5. skyldighet att betala avgifter,

6. de

villkor

om

utsläpp,

6. de

villkor

om

utsläpp,

begränsningsvärden

och bästa

begränsningsvärden

och bästa

möjliga teknik som

 

 

 

möjliga teknik som

 

 

 

a) behövs

för

 

att

anpassa

a) behövs

för

 

att

anpassa

tillämpningen av sådana före-

tillämpningen av sådana före-

skrifter om försiktighetsmått som

skrifter om försiktighetsmått som

har meddelats med stöd av denna

har meddelats med stöd av denna

balk,

om

föreskrifterna

medger

balk, om föreskrifterna medger

eller

förutsätter

 

en

sådan

eller

förutsätter

 

en

sådan

anpassning, eller

 

 

 

 

anpassning, eller

 

 

 

 

b) annars behövs för att hindra

b) annars behövs för att hindra

eller begränsa skadlig påverkan på

eller begränsa skadlig påverkan på

grund av föroreningar,

 

 

grund av föroreningar,

 

 

7. de

villkor

som

behövs

7. de

villkor

som

behövs

avseende

hantering

av

kemiska

avseende

hantering

av

kemiska

produkter

i

verksamheten,

om

produkter

i

verksamheten,

om

hanteringen kan medföra olägen-

hanteringen kan medföra olägen-

56

SOU 2014:35 Författningsförslag

heter för den yttre miljön,

 

heter för den yttre miljön,

 

8. de villkor som behövs om

8. de villkor som behövs om

avfallshantering, återvinning

och

avfallshantering, återvinning och

återanvändning, om hanteringen,

återanvändning, om hanteringen,

återvinningen

eller återanvänd-

återvinningen

eller

återanvänd-

ningen kan medföra olägenheter

ningen kan medföra olägenheter

för den yttre miljön,

 

 

för den yttre miljön,

 

 

9. de villkor som behövs med

9. de villkor som behövs med

avseende på hushållningen med

avseende på hushållningen med

mark, vatten och andra natur-

mark,

vatten

 

och

andra

resurser,

 

 

 

 

 

naturresurser,

 

 

 

 

 

10. de

villkor

som

behövs

10. de

villkor

 

som

behövs

med avseende på avhjälpande av

med avseende på avhjälpande av

miljöskada

och

ställande

av

miljöskada

 

och

ställande

av

säkerhet,

 

 

 

 

 

säkerhet,

 

 

 

 

 

 

 

11. de villkor som behövs för

11. de villkor som behövs för

att förebygga allvarliga kemikalie-

att förebygga allvarliga kemikalie-

olyckor och begränsa följderna av

olyckor och begränsa följderna av

dem för människors hälsa och

dem för människors hälsa och

miljön,

 

 

 

 

 

miljön,

 

 

 

 

 

 

 

12. de

övriga

villkor

som

12. de

övriga

 

villkor som

behövs för att förhindra skada på

behövs för att förhindra skada på

eller olägenhet för omgivningen,

eller olägenhet för omgivningen,

13. den

tid

inom

vilken

13. den

 

tid

inom

vilken

anspråk i anledning av oförut-

anspråk i anledning av oförut-

sedda skador får framställas,

 

sedda skador får framställas,

 

14. den förlust av vatten eller

14. den förlust av vatten eller

annat

som en tillståndshavare

annat

som

en tillståndshavare

enligt

31 kap.

22

och

23 §§ är

enligt

32 kap.

14

och

15 §§

är

skyldig att underkasta sig utan

skyldig att underkasta sig utan

ersättning, och

 

 

 

 

ersättning och

 

 

 

 

 

15. rättegångskostnader.

 

15. rättegångskostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. den

 

tid

inom

vilken

 

 

 

 

 

 

 

villkor

eller

andra

bestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

till följd av omprövning enligt

 

 

 

 

 

 

 

24 kap. 5 § ska vara uppfyllda.

 

Om tillståndet

avser arbeten

Om en dom innebär att

för vattenverksamhet, ska den tid

tillstånd lämnas till en vatten-

inom

vilken arbetena

ska

vara

verksamhet

 

eller

en miljöfarlig

57

Författningsförslag

SOU 2014:35

utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år. I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen anges den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsyns- myndighet att besluta villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vatten- verksamhet och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet.

verksamhet och avser arbeten för verksamheten, ska den tid inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsyns- myndighet att besluta villkor av mindre betydelse.

25 g §

En dom som rör vattenverk- samhet ska dessutom i förekom- mande fall innehålla bestämmelser om

1.de områden som får tas i anspråk för vattenverksamhet och de särskilda tvångsrätter i övrigt som medges sökanden

2.strömfallsfastighet och

3.vilka som ska delta i en vattenreglerings- eller bevattnings- samfällighet samt varje deltagares andelstal i fråga om kostnaderna för verksamheten.

27 §

När verkningarna av verk-

När verkningarna av verk-

samheten inte kan förutses med

samheten inte kan förutses med

tillräcklig säkerhet, får mark-

tillräcklig säkerhet, får mark-

och miljödomstolen vid med-

och miljödomstolen vid med-

delande av tillstånd till verksam-

delande av, eller vid omprövning

heten skjuta upp frågan om

av, tillstånd till verksamheten

58

SOU 2014:35 Författningsförslag

ersättning eller andra villkor till

skjuta upp frågan om villkor till

dess erfarenhet har vunnits av

dess erfarenhet har vunnits av

verksamhetens inverkan.

verksamhetens inverkan.

I samband med uppskovs-

I samband med uppskovs-

beslutet skall mark- och miljö-

beslutet ska mark- och miljö-

domstolen, i fråga om skada eller

domstolen, i fråga om skada eller

förlust som kan antas bli mera

förlust som kan antas bli mera

kännbar, meddela provisoriska

kännbar,

meddela

provisoriska

föreskrifter

om

ersättning eller

föreskrifter

om skadeförebygg-

skadeförebyggande åtgärder. Om

ande åtgärder. Om det är nöd-

det är nödvändigt för att mot-

vändigt för att motverka olägen-

verka olägenheter, skall proviso-

heter, ska provisoriska föreskrifter

riska föreskrifter om skydds-

om skyddsåtgärder

eller andra

åtgärder eller andra försiktig-

försiktighetsmått meddelas.

hetsmått meddelas.

 

 

 

Den uppskjutna frågan skall

Den uppskjutna

frågan ska

avgöras så

snart

som möjligt.

avgöras så snart som möjligt.

Ersättning får inte bestämmas till lägre belopp än vad som har bestämts provisoriskt.

Då målet har skjutits upp i en viss del, skall mark- och miljö- domstolen som villkor för att tillståndet till verksamheten skall få tas i anspråk föreskriva att sökan- den hos länsstyrelsen ställer säker- het för den slutliga ersättningen samt för den ersättning som bestämts pro- visoriskt och som inte skall betalas innan tillståndet tas i anspråk. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte ersättningsanspråk som omfattas av ett uppskovsbeslut.

59

Författningsförslag SOU 2014:35

 

 

 

 

 

 

 

23 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Mark-

och

miljödomstolens

Mark-

och miljödomstolens

beslut i frågor som avses i 22 kap.

beslut i frågor som avses i 22 kap.

14 § samt

i

7 kap.

21 §

lagen

14 § får överklagas särskilt.

 

 

(1998:812) med särskilda bestäm-

 

 

 

 

melser

om vattenverksamhet

får

 

 

 

 

överklagas särskilt. Beslut i fråga

 

 

 

 

som avses

i

7 kap.

12 §

andra

 

 

 

 

stycket lagen (1998:812) med sär-

 

 

 

 

skilda bestämmelser om vatten-

 

 

 

 

verksamhet får överklagas endast i

 

 

 

 

samband

med

överklagande

av

 

 

 

 

dom eller slutligt beslut i

 

 

 

 

ansökningsmålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

I fråga om rättegången i

I fråga om rättegången i

Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

gäller i ansökningsmål i övrigt

gäller i ansökningsmål i övrigt

lagen (2010:921) om mark- och

lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar,

21 kap.

 

7 §,

miljödomstolar, 21 kap. 7 § och

22 kap. 12, 21,

23–28 §§

denna

22 kap. 12, 21, 23–28 §§. Mark-

balk samt 7 kap. 5 och 7 §§ lagen

och miljööverdomstolen

 

får

(1998:812) med särskilda bestäm-

förordna att tillståndet till en

melser

om

 

vattenverksamhet.

verksamhet som meddelats

av

Mark-

och

miljööverdomstolen

mark- och miljödomstolen får

får förordna att tillståndet till en

tas i anspråk trots att domen

verksamhet

som meddelats

av

inte vunnit laga kraft. För

mark- och miljödomstolen får

sådant

förordnande

gäller

tas i anspråk trots att domen

22 kap. 28 § första stycket.

 

 

inte

vunnit

laga

kraft.

 

För

 

 

 

 

sådant

förordnande

gäller

 

 

 

 

22 kap. 28 § första stycket.

 

 

 

 

 

 

24 kap.

1 §

Om en dom eller ett beslut

Om en dom eller ett beslut

som har meddelats i ett ansök-

som har meddelats i ett ansök-

ningsmål enligt 21 kap. 1 a §

ningsmål enligt 21 kap. 1 a §

60

SOU 2014:35 Författningsförslag

första

stycket

denna

balk

eller

första stycket avser tillstånd till

7 kap. 1 § lagen (1998:812) med

en verksamhet och domen eller

särskilda

bestämmelser

om

beslutet har vunnit laga kraft,

vattenverksamhet

avser tillstånd

gäller tillståndet mot alla, såvitt

till en verksamhet enligt balken

avser frågor som har prövats i

och domen eller beslutet har

domen eller beslutet. Detsamma

vunnit laga kraft, gäller tillståndet

gäller beslut om tillstånd till

mot alla, såvitt avser frågor som

miljöfarlig verksamhet som har

har prövats i domen eller beslutet.

meddelats av en länsstyrelse eller

Detsamma gäller beslut om till-

kommun med stöd av 9 kap. 8 §

stånd till

miljöfarlig

verksamhet

samt beslut om tillstånd till mark-

som har meddelats av en läns-

avvattning som har meddelats av

styrelse eller kommun med stöd

länsstyrelse enligt 11 kap. Avser

av

9 kap.

8 §

samt

beslut

om

tillståndet

utförandet

av

en

tillstånd till markavvattning som

vattenanläggning, innefattar det

har

meddelats

av

länsstyrelse

rätt

att

bibehålla

anläggningen.

enligt

11 kap.

Avser

 

tillståndet

Till följd av detta kapitel, till följd

utförandet

av

en

vatten-

av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §,

anläggning, innefattar det rätt att

10 kap.

17 §

 

eller

 

12 kap. 10 §,

bibehålla anläggningen. Till följd

28 kap.

18 §

denna

balk

eller

till

av

detta

kapitel,

till

följd av

följd

av

3 kap.

 

2 §

lagen

7 kap.

20

eller

22 §,

9 kap.

5 §,

(2014:XX)

 

om

 

vattenrättsliga

10 kap.

17 § eller 12 kap.

10 §

samfälligheter, kan dock ett

denna balk eller till följd av 2 kap.

tillstånd

begränsas

 

eller

förenas

10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller

med ändrade eller nya villkor,

17 §

lagen

med

 

särskilda

eller

återkallas

och

fortsatt

bestämmelser om

vattenverksam-

verksamhet förbjudas. Ett sådant

het, kan dock ett tillstånd

ingripande kan också ske genom

begränsas

eller

förenas

med

förelägganden eller förbud enligt

ändrade eller nya villkor, eller

10 kap.

14 §

eller

26 kap.

9 §

återkallas och fortsatt verksamhet

fjärde stycket.

 

 

 

 

förbjudas. Ett

sådant

 

ingripande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kan också ske genom föreläggan-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den eller förbud enligt 10 kap. 14 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller 26 kap. 9 § fjärde stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tillstånd avses i detta

Med tillstånd avses i detta

kapitel

även

godkännande

av

kapitel

även

godkännande

av

arbeten eller åtgärder enligt 11 kap.

arbeten eller åtgärder enligt 11 kap.

16 §.

 

 

 

 

 

 

 

12 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Författningsförslag SOU 2014:35

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma

verkan som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

Tillståndet förfaller, om till-

Tillståndet förfaller, om till-

ståndshavaren

inte

iakttar

de

ståndshavaren

inte

 

iakttar

de

bestämmelser som har meddelats

bestämmelser som med stöd av

i tillståndsdomen eller tillstånds-

22 kap. 25 §

andra

stycket

har

beslutet i fråga om tid inom

meddelats i tillståndsdomen eller

vilken

arbetena

 

skall

vara

tillståndsbeslutet i fråga om tid

utförda eller den tid inom vilken

inom vilken arbetena ska vara

igångsättning skall ha skett.

 

utförda.

 

 

 

 

 

Om tillståndshavaren visar att

Om tillståndshavaren visar att

denne har giltigt skäl för dröjs-

denne har giltigt skäl för dröjs-

målet eller att synnerliga olägen-

målet eller att synnerliga olägen-

heter skulle uppstå om tillståndet

heter skulle uppstå om tillståndet

förfaller, kan

tillståndsmyndig-

förfaller,

kan

tillståndsmyndig-

heten förlänga tiden med högst

heten förlänga tiden med högst

tio år.

Tillståndsmyndigheten

tio

år. Tillståndsmyndigheten får

får föreskriva nya eller strängare

föreskriva

nya eller

strängare

villkor efter vad som är skäligt.

villkor efter vad som är skäligt.

Ansökan om

förlängning

skall

Ansökan

om

förlängning

ska

göras

innan

den

föreskrivna

göras

innan

den

föreskrivna

tiden har gått ut.

 

 

 

 

tiden har gått ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om miljöfarlig verk-

I fråga om miljöfarlig verk-

samhet eller vattenverksamhet får

samhet eller vattenverksamhet får

tillståndsmyndigheten

ompröva

tillståndsmyndigheten

ompröva

tillstånd när det gäller en bestäm-

tillstånd när det gäller en bestäm-

melse om tillåten produktions-

melse om anläggningens utform-

mängd

eller

annan

liknande

ning,

tillåten

produktionsmängd

bestämmelse

om

verksamhetens

eller annan liknande bestämmelse

omfattning, samt ändra eller upp-

om

verksamhetens

omfattning,

häva

villkor

eller

andra

samt ändra eller upphäva villkor

bestämmelser

eller

meddela

nya

eller

andra bestämmelser

eller

sådana

 

 

 

 

 

 

meddela nya sådana

 

 

 

62

SOU 2014:35

Författningsförslag

1.när, från det tillstånds- beslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

2.om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs,

3.om den som har sökt tillståndet har vilselett tillstånds- myndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,

4.när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,

5.om det genom verksam- heten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förut- sågs när verksamheten tilläts,

6.om förhållandena i omgiv- ningen har ändrats väsentligt,

7.om en från hälso- eller miljö- synpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8.om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsättningar för att kontrollera verksamheten,

9.om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område där förbud råder

1.när, från det tillstånds- beslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

2.om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs,

3.om den som har sökt tillståndet har vilselett tillstånds- myndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,

4.när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,

5.om det genom verksam- heten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förut- sågs när verksamheten tilläts,

6.om förhållandena i omgiv- ningen har ändrats väsentligt,

7.om en från hälso- eller miljö- synpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny teknik,

8.om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsättningar för att kontrollera verksamheten,

9.om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område där förbud råder

63

Författningsförslag SOU 2014:35

enligt föreskrift eller beslut med

enligt föreskrift eller beslut med

stöd av 9 kap. 4 §,

 

 

 

stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anlägg-

10. för att förbättra en anlägg-

nings säkerhet,

 

 

 

nings säkerhet, eller

11. om

det

visar

sig

att

 

anordningar

som

har

vidtagits

 

eller villkor som har meddelats

 

till skydd för fisket med stöd av

 

11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §

 

lagen (1998:812)

med

särskilda

 

bestämmelser om vattenverksamhet

 

är mindre ändamålsenliga, eller

 

12. om det kan antas att en

11. om det kan antas att en

säkerhet som ställts enligt 9 kap.

säkerhet som ställts enligt 9 kap.

6 a §, 15 kap. 34 § eller 16 kap.

6 a §, 15 kap. 34 § eller 16 kap.

3 § inte längre är tillräcklig eller

3 § inte längre är tillräcklig eller

är större än vad som behövs.

är större än vad som behövs.

Ändringstillstånd som

avses

i 16 kap. 2 § får förenas med

bestämmelser om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren har ett samband med ändringen.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestäm- melserna i första stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksamheten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för framtiden.

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

8 §

 

 

Efter ansökan av tillstånds-

Efter ansökan av tillstånds-

havaren får tillståndsmyndig-

havaren får

tillståndsmyndig-

heten besluta att

heten besluta att

 

1. upphäva ett tillstånd till en

1. upphäva ett tillstånd till en

miljöfarlig verksamhet, om verk-

miljöfarlig

verksamhet

eller

64

SOU 2014:35 Författningsförslag

samheten har anmälts till tillsyns-

vattenverksamhet

om

verksam-

myndigheten och

 

 

 

 

heten har anmälts till tillsyns-

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten och

 

 

 

a) tillståndsplikten

för

verk-

a) tillståndsplikten

för verk-

samheten har upphört, eller

 

 

samheten har upphört, eller

 

b) verksamheten slutligt

har

b) verksamheten slutligt

har

upphört, eller

 

 

 

 

upphört, eller

 

 

 

2. ändra

eller

upphäva

andra

2. ändra eller upphäva andra

bestämmelser och villkor i en

bestämmelser och villkor i en

tillståndsdom eller ett tillstånds-

tillståndsdom eller ett tillstånds-

beslut än sådana som avser stor-

beslut än sådana som avser stor-

leken

av

ersättningens belopp,

leken av ersättningens belopp,

dock att villkoret får upphävas

dock att villkoret får upphävas

eller mildras endast om det är

eller mildras endast om det är

uppenbart

att

villkoret

 

inte

uppenbart

att

villkoret

inte

längre behövs eller är strängare än

längre behövs eller är strängare än

nödvändigt

eller

om

ändringen

nödvändigt

eller

om

ändringen

påkallas

av

omständigheter

 

som

påkallas av

omständigheter

som

inte förutsågs när tillståndet gavs.

inte förutsågs när tillståndet gavs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett beslut enligt första

 

 

 

 

 

 

 

 

stycket 1 b avser tillstånd till

 

 

 

 

 

 

 

 

verksamhet vid en vattenanlägg-

 

 

 

 

 

 

 

 

ning gäller vad som stadgas i 3 §

 

 

 

 

 

 

 

 

andra stycket och 4 §.

 

 

Vattenverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

Ytterligare bestämmelser

om

Mark-

och

miljödomstolen

omprövning av vattenverksamhet

kan fastställa ändrade eller nya

finns

i

7 kap.

13–16 §§

 

lagen

bestämmelser om innehållande och

(1998:812) med särskilda bestäm-

tappning av vatten efter ansökan

melser om vattenverksamhet.

 

 

av annan än tillståndshavaren, om

 

 

 

 

 

 

 

 

han vill utnyttja vattenkraften i

 

 

 

 

 

 

 

 

sitt strömfall bättre, eller efter

 

 

 

 

 

 

 

 

ansökan av en kommun eller ett

 

 

 

 

 

 

 

 

vattenförbund som vill tillgodose

 

 

 

 

 

 

 

 

den allmänna miljövården

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

hälsovården eller främja fisket. Till

65

Författningsförslag

SOU 2014:35

förmån för allmänna farleder, allmänna hamnar, bevattnings- och markavvattningssamfälligheter samt avloppsföretag kan sådana bestämmelser fastställas på ansökan av huvudmannen.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§.

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Saknas bestämmelser om inne-

 

 

 

hållande eller tappning av vatten

 

 

 

beträffande en

vattenverksamhet

 

 

 

eller

bestämmelser om

nyttjandet

 

 

 

av en vattentäkt eller är meddelade

 

 

 

bestämmelser

ofullständiga,

får

 

 

 

mark- och miljödomstolen på talan

 

 

 

av den som lider skada genom de

 

 

 

rådande

förhållandena

fastställa

 

 

 

sådana

bestämmelser

som

är

 

 

 

ägnade att för framtiden förebygga

 

 

 

eller

minska

skador.

Bestäm-

 

 

 

melserna får inte ändra vad som

 

 

 

lagligen kan gälla och inte heller

 

 

 

skada tredje mans rätt.

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

Bestämmelser om ändrade för-

Ett tillstånd till vattentäkt får

hållanden i

samfälligheter

finns i

omprövas av mark- och miljö-

7 kap. 17

och 18 §§

lagen

domstolen efter ansökan av den som

(1998:812) med särskilda bestäm-

driver en annan vattentäkt som är

melser om vattenverksamhet.

 

beroende

av samma vattentillgång

 

 

 

eller av den som söker tillstånd till

 

 

 

en sådan vattentäkt. Därvid äger

 

 

 

vad

som

i 16 kap. 11 §

föreskrivs

 

 

 

om jämkning av verksamheten eller

 

 

 

företräde åt den ena verksamheten

 

 

 

motsvarande tillämpning.

 

 

66

SOU 2014:35

Författningsförslag

10§

Om regeringen i samband

med prövningen av en verksam- het har föreskrivit att ett visst villkor skall gälla för ett tillstånd, får tillståndsmyndigheten vid omprövningen inte avvika väsentligt från villkoret utan att regeringen har medgivit det.

12 §

På ansökan av länsstyrelse eller den avgiftsskyldige får mark- och miljödomstolen föreskriva den ändring av en bygdeavgift eller en allmän fiskeavgift som kan behövas med hänsyn till erfarenheterna av vattenverksamhetens verkningar eller till bestående hinder att utnyttja verksamheten i den avsedda omfattningen. Avgiften får också upphävas om den ersätts av andra villkor eller bestämmelser.

Frågan om ändring eller upp- hävande av en sådan avgift får även tas upp till prövning i samband med en omprövning enligt 5, 8, 9 och 11 §§.

13§

Om regeringen i samband

med prövningen av en verksam- het har föreskrivit att ett visst villkor ska gälla för ett tillstånd, får tillståndsmyndigheten vid omprövningen inte avvika väsentligt från villkoret utan att regeringen har medgivit det.

25 kap.

1 §

I mål om utövande av miljö-

Vid prövning av ansökningsmål

farlig verksamhet gäller inte rätte-

gäller inte rättegångsbalkens regler

gångsbalken i fråga om rätte-

i fråga om rättegångskostnader.

gångskostnader.

 

67

Författningsförslag SOU 2014:35

8 §

 

 

 

 

 

2 §

I ansökningsmål är sökanden

I ansökningsmål är sökanden

skyldig att ersätta mark- och

skyldig att ersätta mark- och

miljödomstolens kostnader för

miljödomstolens kostnader för

1. kungörelser,

 

 

1. kungörelser,

2. aktförvarare,

 

 

2. aktförvarare,

3. sakkunniga

som har

till-

3. sakkunniga som har till-

kallats av domstolen, och

 

kallats av domstolen, och

4. lokaler för sammanträden.

4. lokaler för sammanträden.

Första stycket tillämpas även i

 

stämningsmål som avses i 7 kap.

 

2 § lagen (1998:812) med sär-

 

skilda bestämmelser om vatten-

 

verksamhet. Vad som i första

 

stycket sägs om sökanden gäller

 

därvid käranden.

 

 

 

 

I högre rätt gäller vad som i

I högre rätt gäller vad som i

första och andra stycket sägs om

första och andra stycket sägs om

sökande eller kärande den som

sökande eller kärande den som

fullföljt talan.

 

 

 

fullföljt talan.

begäran

av

domstolen

På begäran av domstolen ska

skall

förskott på

ersättningen

förskott på ersättningen betalas.

betalas.

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

3 §

I fråga om rättegångskost-

I fråga om rättegångskost-

nader i mål som avses i 32 kap.

nader i mål som avses i 32 kap

11 § och i mål enligt 31 kap. 10 §

18 § och i mål enligt 31 kap. 10 §

gäller bestämmelserna om kost-

gäller bestämmelserna om kost-

nader i expropriationsmål. Om

nader i expropriationsmål. Om

ett yrkande om inlösen ogillas,

ett yrkande om inlösen ogillas,

gäller

dock

bestämmelserna

om

gäller dock bestämmelserna om

rättegångskostnader i rättegångs-

rättegångskostnader i rättegångs-

balken.

 

 

 

 

balken.

Ogillas talan om förbud mot

 

miljöfarlig

verksamhet

eller

 

åläggande för den som utövar sådan verksamhet att iaktta för- siktighetsmått som avses i 21 kap.

68

SOU 2014:35

Författningsförslag

4 § på den grund att svaranden efter talans väckande har sökt och fått tillstånd enligt denna balk, skall domstolen efter omständig- heterna förordna att vardera parten själv skall bära sin rätte- gångskostnad eller att en av dem skall få full eller jämkad ersättning.

6 §

Ogillas i mål enligt 31 kap. 13 § talan som har väckts av fastighetsägaren eller innehavare av särskild rätt till fastigheten angående ersättning eller inlösen men har den som väckt talan haft skälig anledning att få sin talan prövad av mark- och miljö- domstolen, kan mark- och miljö- domstolen förordna att mot- parten skall ersätta fastighets- ägaren eller innehavaren av sär- skild rätt för rättegångskostnader eller att vardera parten skall svara för sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.

4 §

Ogillas i mål enligt 31 kap. 13 § talan som har väckts av fastighetsägaren eller innehavare av särskild rätt till fastigheten angående ersättning eller inlösen men har den som väckt talan haft skälig anledning att få sin talan prövad av mark- och miljö- domstolen, kan domstolen för- ordna att motparten ska ersätta fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt för rättegångs- kostnader eller att vardera parten ska svara för sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.

Motsvarande ska gälla för fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som väcker talan om ersättning eller inlösen enligt 32 kap. på grund av skador eller intrång orsakade av vattenverksamhet.

9 §

5 §

I fråga om rättegångskostnader

i mål som avses i 32 kap. 11 § och

i mål enligt 31 kap.

10 § gäller

bestämmelserna om

kostnader i

expropriationsmål. Om ett yrkande

69

Författningsförslag

SOU 2014:35

om inlösen ogillas, gäller dock bestämmelserna om rättegångs- kostnader i rättegångsbalken.

Ogillas talan om förbud mot miljöfarlig verksamhet eller åläggande för den som utövar sådan verksamhet att iaktta för- siktighetsmått som avses i 21 kap. 4 § på den grund att svaranden efter talans väckande har sökt och fått tillstånd enligt denna balk, skall domstolen efter omständig- heterna förordna att vardera parten själv skall bära sin rätte- gångskostnad eller att en av dem skall få full eller jämkad ersättning.

11§

I ärenden hos regeringen om

ianspråktagande av strömfall enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall sökanden svara för samtliga kostnader.

I ärenden hos länsstyrelsen om fördelning av ersättning skall den ersättningsskyldige svara för samtliga kostnader.

Första och andra stycket gäller inte om annat följer vid en mot- svarande tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

Frågor om ersättning enligt denna paragraf prövas av mark- och miljödomstolen.

Ogillas talan om förbud mot miljöfarlig verksamhet eller vatten- verksamhet eller åläggande för den som utövar sådan verksamhet att iaktta försiktighetsmått som avses i 21 kap. 4 § på den grund att svar- anden efter talans väckande har sökt och fått tillstånd enligt denna balk, ska domstolen efter omstän- digheterna förordna att vardera parten själv ska bära sin rätte- gångskostnad eller att en av dem ska få full eller jämkad ersättning.

6 §

I ärenden hos regeringen om ianspråktagande av strömfall enligt 28 kap. 13 § ska sökanden svara för samtliga kostnader.

I ärenden hos länsstyrelsen om fördelning av ersättning ska den ersättningsskyldige svara för samtliga kostnader.

Första och andra stycket gäller inte om annat följer vid en mot- svarande tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

Frågor om ersättning enligt denna paragraf prövas av mark- och miljödomstolen.

70

SOU 2014:35

Författningsförslag

10§

Om tillstånd meddelas till en

markavvattning i mål som avses i 7 kap. 19 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten- verksamhet, skall sökandens kost- nader fördelas mellan deltagarna i markavvattningen efter vad som är skäligt. Meddelas inte tillstånd till markavvattningen, skall sökanden betala de kost- nader som har uppkommit, om inte särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyldig- heten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om tillstånd inte meddelas till en markavvattning i ett mål som enligt 7 kap. 20 § nämnda lag har inletts på grund av ett beslut vid en fastighetsreglering, skall kost- naderna anses som förrättnings- kostnader vid fastighetsregleringen.

7 §

Om tillstånd meddelas till en markavvattning eller omprövning sker av ett tillstånd till mark- avvattning, ska sökandens kost- nader fördelas mellan deltagarna i markavvattningen efter vad som är skäligt. Meddelas inte tillstånd till markavvattningen, ska sökanden betala de kost- nader som har uppkommit, om inte särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyldig- heten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem.

4 §

I mål som gäller omprövning på grund av ändrade förhållanden i samfälligheter enligt 7 kap. 17 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i fråga om kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen eller enligt 7 kap. 18 § samma lag skall varje part svara för sina kostnader

8 §

I mål som gäller omprövning på grund av ändrade förhållanden i samfälligheter enligt 3 kap. 2 § lagen (2014:XX) om vatten- rättsliga samfälligheter i fråga om kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen eller enligt 3 kap. 3 § samma lag ska varje part svara för sina kostnader

71

Författningsförslag

SOU 2014:35

28 kap.

Rådighet över vatten

10 §

Var och en råder över det vatten som finns inom hans fastig- het. Rådighet över en fastighets vatten kan också någon ha till följd av upplåtelse av fastighetsägaren eller, enligt vad som är särskilt föreskrivet, förvärv tvångsvis.

11 §

I rinnande vatten råder vardera sidans ägare över en lika stor andel i vattnet, även om en större del av vattnet rinner fram på den enes fastighet än på den andres.

12 §

Tillhör en fallsträcka olika ägare, får en av dem tillgodogöra sig vattenkraften i hela sträckan, om denna ägare råder över mer än hälften av kraften på grund av äganderätt eller annan rättighet som gäller mot alla och inte är begränsad i tiden. Hänsyn ska tas till den kraft som svarar mot andelar i en sådan samfällighet som avses i 1 kap. 3 § fastighets- bildningslagen (1970:988).

Detta gäller även när någon i ett vattenkraftverk vill tillgodo- göra sig vattenkraft i fallsträckor som ingår i olika vattendrag, om det gemensamma tillgodo- görandet är en från teknisk och

72

SOU 2014:35

Författningsförslag

ekonomisk synpunkt nödvändig förutsättning för kraftverkets till- komst.

En sådan rätt kan fastställas av mark- och miljödomstolen vid meddelande av tillstånd.

13 §

Regeringen får besluta att ett strömfall eller särskild rätt till det får tas i anspråk, om någon som vill tillgodogöra sig vattenkraften har ansökt om det och det för att kraftförsörjningen ska utvecklas planmässigt är nödvändigt att det tas i anspråk ett sådant strömfall som någon annan än staten har och som inte är utnyttjat på ett från allmän synpunkt ändamåls- enligt sätt.

Den som har fått ett tillstånd som avses i första stycket ska inom ett år från det att tillståndet beviljades ansöka om bestäm- mande av ersättning hos mark- och miljödomstolen för vad som tas i anspråk enligt första stycket. Om ansökan inte görs inom den tiden, upphör tillståndet att gälla.

Rätt att ta strömfall i anspråk på grund av ett beslut enligt första stycket får inte utan regeringens medgivande övergå från inne- havaren till någon annan.

Regeringen får besluta de villkor för rättighetens utnytt- jande som behövs från allmän synpunkt.

73

Författningsförslag SOU 2014:35

10 §

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

Den som utför eller skall

Den som utför eller ska

utföra en

vattenverksamhet

kan

utföra en vattenverksamhet kan

av mark- och miljödomstolen ges

av mark- och miljödomstolen

rätt att utföra anläggningar eller

ges rätt att utföra anläggningar

åtgärder

 

inom

fastigheter

som

eller åtgärder

inom fastigheter

tillhör någon annan och ta i

som tillhör någon annan och ta i

anspråk mark eller annat utrymme

anspråk mark eller annat utrymme

för detta, när det är fråga om

 

för detta, när det är fråga om

 

1. vattenverksamhet

 

som

1. vattenverksamhet

 

som

utförs av staten, kommuner eller

utförs av staten, kommuner eller

vattenförbund

och

som

är

vattenförbund

och

som

är

önskvärda från hälso- eller miljö-

önskvärda från hälso- eller miljö-

synpunkt eller som främjar fisket,

synpunkt eller som främjar fisket,

2. vattenverksamhet

för

att

2. vattenverksamhet

för

att

motverka

förorening

genom

motverka förorening

genom

avloppsvatten,

 

 

 

avloppsvatten,

 

 

 

3. vattenverksamhet som avser

3. vattenverksamhet som avser

tillgodogörande av yt- eller

tillgodogörande av yt- eller

grundvatten,

 

 

 

grundvatten,

 

 

 

4. vattenreglering,

 

 

4. vattenreglering,

 

 

5. vattenverksamhet som avser

5. vattenverksamhet som avser

allmän farled eller allmän hamn,

allmän farled eller allmän hamn,

eller

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

6. markavvattning.

 

 

6. markavvattning.

 

 

Ett område som tas i anspråk

Ett område som tas i anspråk

enligt första stycket får lösas in,

enligt första stycket får lösas in,

om det skall ingå i en ström-

om det ska ingå i en ström-

fallsfastighet.

 

 

 

fallsfastighet.

 

 

 

Har

rätten

upphört enligt

Har rätten

upphört enligt

denna paragraf att med annat än

denna paragraf att med annat än

äganderätt ta annans fastighet i

äganderätt ta annans fastighet i

anspråk,

skall

anläggningar

som

anspråk, ska rättighetshavaren föra

har uppförts eller placerats inom

bort anläggningar som har uppförts

fastigheten

tillfalla fastighetsägaren

eller placerats inom fastigheten om

utan lösen, om de inte har förts bort

fastighetsägaren

begär

det.

Om

inom ett år från upphörandet.

 

anläggningarna inte har förts bort

 

 

 

 

 

 

inom ett år från upphörandet till-

 

 

 

 

 

 

faller de fastighetsägaren utan lösen.

74

SOU 2014:35

Författningsförslag

11§

Den som är skyldig att

underhålla en vattenanläggning har rätt att nyttja annans mark eller annat utrymme för arbeten eller åtgärder som behövs för att underhållsskyldigheten skall kunna fullgöras.

Den underhållsskyldige skall betala ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning skall väckas vid mark- och miljö- domstol.

15§

Den som är skyldig att

underhålla en vattenanläggning har rätt att nyttja annans mark eller annat utrymme för arbeten eller åtgärder som behövs för att underhållsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Den underhållsskyldige ska betala ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning ska väckas vid mark- och miljö- domstol.

Nytta av annans vattenanläggning m.m.

16 §

Om det vid tillståndspröv- ningen av vattenverksamhet fram- går att verksamheten utan väsentlig ändring kan bedrivas så att den medför en betydande nytta för någon annan, ska på begäran av denne villkor meddelas om detta. Sådana villkor får dock inte meddelas om det finns förutsätt- ningar för att bilda en mark- avvattningssamfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) eller en vattenrättslig samfällighet enligt lagen (2014:XX) om vattenrättsliga samfälligheter.

Den som får nytta enligt första stycket ska betala skälig ersättning till tillståndshavaren.

En tillståndshavare som får en kostnad på grund av villkor enligt första stycket har rätt till ersättning enligt 32 kap. miljöbalken.

75

Författningsförslag

SOU 2014:35

12§

Om det inte medför en

väsentlig olägenhet för ägaren av en vattenanläggning, kan någon annan ges rätt att ändra anlägg- ningen eller att använda den för en egen vattenverksamhet eller för att förebygga eller minska skador av en egen vattenverk- samhet. Skall anläggningen ändras, har ägaren rätt att utföra ändringen och få ersättning för kostnaderna.

Den som ges rätt att använda en anläggning skall ge anlägg- ningens ägare skälig ersättning för rätten att använda anläggningen.

17§

Om det inte medför en

väsentlig olägenhet för ägaren av en vattenanläggning, kan någon annan ges rätt att ändra anlägg- ningen eller att använda den för en egen vattenverksamhet eller för att förebygga eller minska skador av en egen vattenverk- samhet. Ska anläggningen ändras, har ägaren rätt att utföra ändringen och få ersättning för kostnaderna.

En sådan rätt kan fastställas av mark- och miljödomstolen vid meddelande av tillstånd eller i ett separat ansökningsmål.

Den som ges rätt att använda en anläggning ska ge anlägg- ningens ägare skälig ersättning för rätten att använda anläggningen.

Skyldighet att avstå vatten

18 §

Den som bedriver en vatten- verksamhet eller råder över en vattentillgång enligt 10 § är skyldig att vid allvarlig vattenbrist avstå det vatten som är oundgängligen nödvändigt för den allmänna vattenförsörjningen eller för något annat allmänt behov, om vatten- bristen orsakas av torka eller någon annan jämförlig omständighet.

Den som lider skada genom att avstå vatten har rätt till skälig ersättning.

76

SOU 2014:35

Författningsförslag

15§

Om en verksamhetsutövare

som avses i 14 § nekar att lagra koldioxid åt någon annan på grund av bristande kapacitet eller för att anslutning inte är möjlig, ska verksamhetsutövaren

1.ange skälen för sitt nekande,

och

2.om det inte försämrar säkerheten vid transport eller lagring, mot skälig ersättning göra de förbättringar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att möjliggöra lagring åt andra.

16§

Skyldigheterna enligt 14 och

15 §§ gäller inte geologisk lagring av koldioxid för forsk- ningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

17 §

Frågor om skyldigheterna enligt 14 och 15 §§ prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Länsstyrelsen får vid vite före- lägga den som bedriver verksam- heten eller råder över vatten- tillgången att iaktta sin skyldighet enligt första stycket. Länsstyrelsen får då bestämma att beslutet ska gälla även om det överklagas.

21§

Om en verksamhetsutövare

som avses i 20 § nekar att lagra koldioxid åt någon annan på grund av bristande kapacitet eller för att anslutning inte är möjlig, ska verksamhetsutövaren

1.ange skälen för sitt nekande,

och

2.om det inte försämrar säkerheten vid transport eller lagring, mot skälig ersättning göra de förbättringar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att möjliggöra lagring åt andra.

22§

Skyldigheterna enligt 20 och

21 §§ gäller inte geologisk lagring av koldioxid för forsk- ningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

23 §

Frågor om skyldigheterna enligt 20 och 21 §§ prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

77

Författningsförslag SOU 2014:35

18 §

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

I samband med en prövning

I samband med en prövning

enligt

17 §

 

ska

verksamhets-

enligt

23 §

ska

verksamhets-

utövaren och den som vill lagra

utövaren och den som vill lagra

koldioxid i verksamhetsutövarens

koldioxid i verksamhetsutövarens

lagringsplats

 

prövnings-

lagringsplats

 

prövnings-

myndighetens

begäran

tillhanda-

myndighetens

begäran tillhanda-

hålla de tekniska och ekonomiska

hålla de tekniska och ekonomiska

uppgifter

som

behövs

för

uppgifter

som

behövs

för

prövningen.

 

 

 

 

 

prövningen.

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

 

Prövningsmyndigheten

får

Prövningsmyndigheten

får

förelägga

verksamhetsutövaren

förelägga verksamhetsutövaren

att tillhandahålla

de

uppgifter

att tillhandahålla

de uppgifter

som

avses

i

18 §. Ett

sådant

som

avses

i

24 §. Ett sådant

föreläggande

får

förenas

med

föreläggande

får

förenas

med

vite.

 

 

 

 

 

 

vite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

expro-

 

 

 

 

 

 

 

priationslagen (1972:719) ska gälla

 

 

 

 

 

 

 

vid ersättning för skador upp-

 

 

 

 

 

 

 

komna genom

vattenverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

enligt

9–15 §§

samt för inlösen

enligt 18 §, om inte balken inne- håller avvikande bestämmelser.

3 §

Skadestånd enligt detta kapitel betalas för skador genom

1.förorening av vattenområden,

2.förorening av grundvatten,

3.ändring av grundvattennivån,

4.luftförorening,

5.markförorening,

6.buller,

7.skakning, eller

8.annan liknande störning.

78

SOU 2014:35

Författningsförslag

Första stycket 1–3 gäller inte skador som har orsakats av verksamhet som bedrivs i enlighet med tillstånd till vattenverksam- het. För sådana skador tillämpas

31kap.

En skada skall anses ha

orsakats genom en störning som avses i första stycket, om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt före- ligger övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband.

Första stycket 1–3 gäller inte skador som har orsakats av vattenverksamhet. För sådana skador tillämpas 9–11 §§ och 18 §.

En skada ska anses ha orsakats genom en störning som avses i första stycket, om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt före- ligger övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband.

Ersättning för skador uppkomna genom vattenverksamhet

31 kap. 16 §

Den som med stöd av tillstånd enligt 11 kap. genom inlösen eller på annat sätt tar i anspråk annans egendom eller vidtar en åtgärd som skadar annans egendom skall betala ersättning för vad som avstås eller skadas, om annat inte är särskilt föreskrivet. Ersättning skall betalas även för skada till följd av förbud mot fiske enligt 28 kap. 13 §.

Ersättning skall betalas endast för skador som kvarstår, sedan förebyggande eller avhjälpande åtgärder har utförts av till- ståndshavaren.

9 §

Den som med stöd av tillstånd enligt 11 kap. genom inlösen eller på annat sätt tar i anspråk annans egendom eller vidtar en åtgärd som skadar annans egendom ska betala ersättning för vad som avstås eller skadas, om annat inte är särskilt föreskrivet. Ersättning ska betalas även för skada till följd av förbud mot fiske enligt 28 kap. 20 §.

Ersättning ska betalas endast för skador som kvarstår, sedan förebyggande eller avhjälpande åtgärder har utförts av till- ståndshavaren.

79

Författningsförslag

SOU 2014:35

31 kap. 18 §

Om en verksamhet för vilken tillstånd har lämnats enligt 11 kap. medför skada på en fastighet som tillhör den som har fått tillståndet, skall ersättning för skadan bestämmas. Detta gäller dock inte, om medgivanden har lämnats av samtliga borgenärer som har panträtt i fastigheten. Om fastigheten är intecknad gemensamt med annan fastighet, krävs det dessutom att fastighets- ägare och fordringshavare lämnar de medgivanden som föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Medgivande fordras dock inte av den för vars rätt domstolens avgörande är väsent- ligen utan betydelse.

31 kap. 19 §

Den som har fått tillstånd till utrivning av en vattenanläggning eller har ålagts eller medgetts enligt 24 kap. 4 § att riva ut en vattenanläggning skall betala skälig ersättning för skador på annans egendom som orsakas av bestående ändring i vatten- förhållandena. Skyldighet att betala ersättning för en sådan förlust av förmån som orsakas av utrivningen finns endast om förmånen har tillförsäkrats i tillståndsdomen eller i avtal som träffats i samband med vatten- anläggningens tillkomst. Ersätt- ning lämnas i sådant fall endast

10§

Om en verksamhet för vilken

tillstånd

har

lämnats

enligt

11 kap.

medför

skada

på en

fastighet som tillhör den som har fått tillståndet, ska ersättning för skadan bestämmas. Detta gäller dock inte, om medgivanden har lämnats av samtliga borgenärer som har panträtt i fastigheten. Om fastigheten är intecknad gemensamt med annan fastighet, krävs det dessutom att fastighets- ägare och fordringshavare lämnar de medgivanden som föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Medgivande fordras dock inte av den för vars rätt domstolens avgörande är väsent- ligen utan betydelse.

11§

Den som har fått tillstånd till

utrivning av vattenanläggning eller har ålagts eller medgetts enligt 24 kap. 4 § att riva ut en vattenanläggning ska betala skälig ersättning för skador på annans egendom som orsakas av bestående ändring i vatten- förhållandena. Skyldighet att betala ersättning för en sådan förlust av förmån som orsakas av utrivningen finns endast om förmånen har tillförsäkrats i tillståndsdomen eller i avtal som träffats i samband med vatten- anläggningens tillkomst. Ersätt- ning lämnas i sådant fall endast

80

SOU 2014:35

Författningsförslag

för kostnader orsakade av för- lusten av förmånen.

Om medgivande att riva ut en vattenanläggning har lämnats till någon annan än den som är skyldig att underhålla anlägg- ningen och skyldighet att betala ersättning har ålagts i samband med detta, får ersättningen sökas åter av den underhållsskyldige.

31 kap. 20 §

Ersättning för en förlust eller en inskränkning lämnas, om omprövning enligt 24 kap. 5 § eller enligt 7 kap. 13 eller 14 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet medför förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning för den som har tillstånd till den vattenverksamhet som avses med omprövningen och om annat inte följer av 22 §. Ersättning lämnas inte till den del förlusten eller inskränkningen är att räkna som förbättring av en vattenanlägg- nings säkerhet.

Ersättning lämnas om ompröv- ning av vattenverksamhet enligt denna balk eller enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet med-

för kostnader orsakade av för- lusten av förmånen.

Om medgivande att riva ut en vattenanläggning har lämnats till någon annan än den som är skyldig att underhålla anlägg- ningen och skyldighet att betala ersättning har ålagts i samband med detta, får ersättningen sökas åter av den underhållsskyldige.

12§

Ersättning för en förlust eller

en inskränkning lämnas, om omprövning enligt 24 kap. 9 § eller 11 § medför förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning för den som har tillstånd till den vattenverk- samhet som avses med ompröv- ningen och om annat inte följer av 14 §. Ersättning lämnas dock inte till den del förlusten eller inskränkningen är en följd av en ansökan enligt 24 kap. 9 § av en kommun eller ett vattenförbund som vill tillgodose den allmänna miljövården eller hälsovården eller främja fisket. Ersättning lämnas inte heller till den del förlusten eller inskränkningen är att räkna som förbättring av en vatten- anläggnings säkerhet.

Ersättning lämnas också om omprövning av vattenverksamhet enligt denna balk medför skada för någon annan än tillståndshavaren som omfattas av omprövningen.

81

Författningsförslag

SOU 2014:35

för skada för någon annan än till- ståndshavaren som omfattas av omprövningen. För mottagare av andelskraft gäller dock viss begräns- ning enligt 8 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet.

På ersättning enligt första eller andra stycket skall 16– 18 §§ tillämpas.

31 kap. 21 §

Ersättning enligt 20 § första stycket betalas av den som har begärt omprövningen eller, om omprövning enligt 7 kap. 14 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet omfattar tillstånden till kon- kurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren.

Ersättning enligt 20 § andra stycket betalas,

1. om omprövningen sker enligt 24 kap. 5 § eller 8 §, av tillståndshavaren,

2. om omprövning enligt

7 kap. 14 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten- verksamhet omfattar tillstånden till konkurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren,

3. vid annan omprövning, av den som har begärt omprövningen.

På ersättning enligt första eller andra stycket ska 9–10 §§ och 18 § tillämpas.

13§

Ersättning enligt 12 § första

stycket betalas av den som har begärt omprövningen eller, om omprövning enligt 24 kap. 11 § omfattar tillstånden till kon- kurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren.

Ersättning enligt 12 § andra stycket betalas,

1. om omprövningen sker enligt 24 kap. 5 § eller 8 §, av tillståndshavaren,

2. om omprövning enligt

24 kap. 11 § omfattar tillstånden till konkurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren,

3. vid annan omprövning, av den som har begärt omprövningen.

82

SOU 2014:35

Författningsförslag

Ersättning för minskning av andelskraft från vattenkraftverk som omfattas av omprövningen betalas av den som har tillstånd till kraftverket.

31 kap. 22 §

En tillståndshavare är skyldig att utan ersättning tåla viss del av en förlust eller inskränkning om det är en förlust eller inskränkning som avses i 20 § första stycket och den föranleds av omprövning till förmån för det allmänna fiskeintresset, allmän farled, allmän hamn eller hälsovården eller, vid ompröv- ning enligt 24 kap. 5 § eller enligt 7 kap. 13 § första meningen lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk- samhet, till förmån för den allmänna miljövården.

Den del som inte ersätts avser den sammanlagda förlusten eller inskränkningen till följd av de skilda omprövningarna och av vattenverksamhet som avses i 23 § och motsvarar i fråga om

1. vattenkraftverk: högst en femtedel och lägst en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt meddelat tillstånd kan tas ut vid kraft- verket efter avdrag för den del av produktionsvärdet som är en följd av vattenregleringar,

14§

En tillståndshavare är skyldig

att utan ersättning tåla viss del av en förlust eller inskränkning om det är en förlust eller inskränkning som avses i 12 § första stycket och den föranleds av omprövning till förmån för det allmänna fiskeintresset, all- män farled, allmän hamn eller hälsovården eller, vid ompröv- ning enligt 24 kap. 9 § första meningen, till förmån för den allmänna miljövården.

Den del som inte ersätts avser den sammanlagda förlusten eller inskränkningen till följd av de skilda omprövningarna och av vattenverksamhet som avses i 15 § och motsvarar i fråga om

1. vattenkraftverk: högst en femtedel och lägst en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt meddelat tillstånd kan tas ut vid kraft- verket efter avdrag för den del av produktionsvärdet som är en följd av vattenregleringar,

83

Författningsförslag

SOU 2014:35

2.vattenreglering för kraft- ändamål: högst en femtedel och lägst en tjugondel av det pro- duktionsvärde av den vattenkraft som enligt meddelade tillstånd kan tas ut vid varje kraftverk och som är en följd av regleringen,

3.andra vattenverksamheter: högst en femtedel och lägst en tjugondel av värdet av den vatten- mängd, fallhöjd eller magasins- volym som omfattas av tillståndet till verksamheten.

När mark- och miljö- domstolen lämnar tillstånd till en vattenverksamhet för vilken denna begränsning i ersättnings- rätten skall gälla, skall domstolen inom de gränser som anges i andra stycket 1–3 fastställa den del som inte ersätts. Hänsyn skall då tas främst till verksamhetens inverkan på vattenstånds- och avrinningsförhållandena, den för- del eller olägenhet som verk- samheten väntas medföra från allmän synpunkt samt graden av nytta för tillståndshavaren och mottagare av andelskraft.

Vid omprövning före den enligt 24 kap. 5 § första stycket 1 fast- ställda tidpunkten skall den del som inte ersätts minskas i för- hållande till den tid som återstår till denna tidpunkt.

2.vattenreglering för kraft- ändamål: högst en femtedel och lägst en tjugondel av det pro- duktionsvärde av den vattenkraft som enligt meddelade tillstånd kan tas ut vid varje kraftverk och som är en följd av regleringen,

3.andra vattenverksamheter: högst en femtedel och lägst en tjugondel av värdet av den vatten- mängd, fallhöjd eller magasins- volym som omfattas av tillståndet till verksamheten.

När mark- och miljö- domstolen lämnar tillstånd till en vattenverksamhet för vilken denna begränsning i ersättnings- rätten ska gälla, ska domstolen inom de gränser som anges i andra stycket 1–3 fastställa den del som inte ersätts. Hänsyn ska då tas främst till verksamhetens inverkan på vattenstånds- och avrinningsförhållandena, den för- del eller olägenhet som verksam- heten väntas medföra från allmän synpunkt samt graden av nytta för tillståndshavaren.

31 kap. 23 §

 

15 §

 

 

Rätten

till ersättning

är

Rätten

till ersättning

är

begränsad

på samma sätt

som

begränsad

på samma sätt

som

84

SOU 2014:35

Författningsförslag

gäller enligt 22 § om den som har tillstånd enligt denna balk till en vattenverksamhet orsakas förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning till följd av att tillstånd lämnas till en vatten- verksamhet som skall tillgodose det allmänna fiskeintresset, all- män farled eller allmän hamn, hälsovården eller den allmänna miljövården.

Vad som sagts nu gäller även förlust av fallhöjd som inte är utbyggd. Därvid skall den del som inte ersätts motsvara en tjugondel av värdet av vattenkraften i det berörda strömfallet efter avdrag för vad som av detta värde är en följd av vattenregleringar.

gäller enligt 14 § om den som har tillstånd enligt denna balk till en vattenverksamhet orsakas förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning till följd av att tillstånd lämnas till en vatten- verksamhet som ska tillgodose det allmänna fiskeintresset, all- män farled eller allmän hamn, hälsovården eller den allmänna miljövården.

Vad som sagts nu gäller även förlust av fallhöjd som inte är utbyggd. Därvid ska den del som inte ersätts motsvara en tjugondel av värdet av vattenkraften i det berörda strömfallet efter avdrag för vad som av detta värde är en följd av vattenregleringar.

9 §

 

 

 

16 §

 

 

 

Kan i fråga om skador som

Kan i fråga om skador som

avser

egendom

ersättningens

avser

egendom

ersättningens

belopp

lämpligen

uppskattas på

belopp

lämpligen

uppskattas på

förhand,

skall

ersättning

förhand,

ska

ersättning

bestämmas

för framtida skador,

bestämmas

för framtida skador,

om en part begär det.

om en part begär det.

Om det finns skälig anledning, kan ersättningen bestämmas till ett visst årligt belopp. Ändras förhållandena sedan ersättningen har bestämts på detta sätt, kan ersättningen jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till de ändrade förhållandena.

10 §

17 §

I fråga om nedsättning, för-

I fråga om nedsättning, för-

delning och utbetalning av ersätt-

delning och utbetalning av ersätt-

ning som fastställs att betalas på

ning som fastställs att betalas på

en gång för framtida skador på en

en gång för framtida skador på en

fastighet och som tillkommer

fastighet och som tillkommer

85

Författningsförslag SOU 2014:35

ägaren av fastigheten eller en

ägaren av fastigheten eller en

innehavare av tomträtt i denna

innehavare av tomträtt i denna

tillämpas

expropriationslagen

tillämpas

expropriationslagen

(1972:719). Även när det gäller

(1972:719). Även när det gäller

verkan av

sådan nedsättning,

verkan av

sådan nedsättning,

fördelning

och utbetalning skall

fördelning

och utbetalning ska

den lagen tillämpas.

den lagen tillämpas.

Om en borgenär som har panträtt i fastigheten lider förlust genom att ersättning enligt första stycket har blivit för lågt beräknad och ersättningen till följd av överenskommelse mellan den ersättningsskyldige och den ersättningsberättigade eller av någon annan anledning inte har blivit prövad av domstol, har borgenären rätt till gottgörelse av den ersättningsskyldige mot att borgenärens fordran i denna del skrivs av på fordringshandlingen.

11 §

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

Medför en

verksamhet

som

Medför en verksamhet som

avses i detta kapitel att en

avses i detta kapitel att en

fastighet helt eller delvis blir

fastighet helt eller delvis blir

onyttig för ägaren eller att det

onyttig för ägaren eller att det

uppstår synnerligt

men

vid

uppstår

synnerligt

men

vid

användningen,

ska

fastigheten

användningen,

ska

fastigheten

eller fastighetsdelen

på ägarens

eller

fastighetsdelen

på ägarens

begäran lösas in av den som

begäran lösas in av den som

bedriver verksamheten.

 

bedriver verksamheten.

 

 

 

 

 

Den

ersättningsskyldige

har

 

 

 

 

rätt till inlösen, om detta skulle

 

 

 

 

medföra endast en ringa höjning

 

 

 

 

av fastighetsägarens ersättning och

 

 

 

 

fastighetsägaren

inte

har

något

 

 

 

 

beaktansvärt intresse av att behålla

 

 

 

 

fastigheten eller fastighetsdelen. När

 

 

 

 

det

gäller vattenverksamhet ska

 

 

 

 

kostnaderna för åtgärder som avses

 

 

 

 

i 9 § andra stycket

räknas

in i

 

 

 

 

ersättningen.

 

 

 

Första stycket tillämpas också, om någon som är ansvarig för avhjälpande enligt 10 kap. vidtar en åtgärd som medför att fastigheten blir helt eller delvis onyttig för ägaren eller att synnerligt men

86

SOU 2014:35

Författningsförslag

uppkommer vid användningen. Vad som nu har sagts gäller dock inte om ansvaret för avhjälpande vilar även på ägaren.

I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen (1972:719).

19 §

Den som vill väcka talan om ersättning för skada eller intrångs- ersättning enligt detta kapitel gör detta genom ansökan om stämning

 

enligt 21 kap. 2 §.

 

Talan kan väckas både av den

 

som anser sig berättigad till

 

ersättning och den som kan bli

 

skyldig att utge ersättning.

 

Särskilda regler för rättegångs-

 

kostnader gäller enligt 25 kap. MB.

22 kap. 22 §

20 §

När det på yrkande av någon

När det på yrkande av någon

part i ett mål om vattenverk-

part i ett mål om vattenverk-

samhet anses att den ersättning

samhet anses att den ersättning

som parten har rätt till bör

som parten har rätt till bör

sättas högre än vad den sökande

sättas högre än vad verksam-

har föreslagit, får mark- och

hetsutövaren har föreslagit, får

miljödomstolen även för andra

mark- och miljödomstolen även

parter vidta sådana jämkningar i

för andra parter vidta sådana

ersättningsbeloppen som kan

jämkningar i ersättningsbeloppen

behövas för att uppnå likformig-

som kan behövas för att uppnå

het i uppskattningen. Ersätt-

likformighet i uppskattningen.

ningen får inte sättas lägre än

Ersättningen får inte sättas lägre

vad den sökande har erbjudit i

än vad verksamhetsutövaren har

målet.

erbjudit i målet.

Om särskild uppgörelse har träffats mellan parterna, får ersättning dock inte bestämmas annorlunda än som har avtalats.

87

Författningsförslag

SOU 2014:35

12§

Utöver talan om skadestånd

och inlösen får enskild, mot den som bedriver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet utan tillstånd, väcka talan om förbud mot fortsatt verksamhet eller om att skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått skall vidtas.

21§

Utöver talan om skadestånd

och inlösen får enskild, mot den som bedriver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet utan tillstånd, väcka talan om förbud mot fortsatt verksamhet eller om att skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska vidtas.

13 §

 

 

 

22 §

 

 

 

Talan om skadestånd får föras

Talan om skadestånd får föras

som grupptalan

enligt

lagen

som grupptalan

enligt

lagen

(2002:599) om grupprättegång.

(2002:599) om grupprättegång.

Talan om förbud mot fortsatt

Talan om förbud mot fortsatt

verksamhet eller om skydds-

verksamhet eller om skydds-

åtgärder eller andra försiktig-

åtgärder eller andra försiktig-

hetsmått

enligt

12 § får

föras

hetsmått

enligt

21 § får

föras

enligt samma lag som enskild

enligt samma lag som enskild

grupptalan

eller

organisations-

grupptalan

eller

organisations-

talan.

 

 

 

talan.

 

 

 

Vid en grupptalan enligt första eller andra stycket tillämpas lagen (2002:599) om grupprättegång med undantag för 2 § första stycket andra meningen och andra stycket, 3 och 5 §§ samt 24 § andra stycket

andra meningen och tredje stycket.

 

 

 

14 §

 

 

23 §

 

 

Organisationstalan

enligt

Organisationstalan

enligt

13 § första eller andra stycket får

22 § första eller andra stycket får

väckas av en ideell förening som

väckas av en ideell förening som

i enlighet med sina stadgar till-

i enlighet med sina stadgar till-

varatar

naturskydds-

eller

varatar

naturskydds-

eller

miljöskyddsintressen eller av en

miljöskyddsintressen eller av en

sammanslutning av yrkesverk-

sammanslutning av yrkesverk-

samma inom fiske-, jordbruks-,

samma inom fiske-, jordbruks-,

ren- och skogsbruksnäringen.

ren- och skogsbruksnäringen.

Det som sägs i första stycket gäller också en sammanslutning av sådana organisationer som nämns där.

88

SOU 2014:35

Författningsförslag

31 kap. 24 §

Anmälan till länsstyrelsen enligt 6 kap. 4 § expropriations- lagen (1972:719) behöver vid tillämpningen av detta kapitel endast göras för ersättning som avser mark som skall lösas in.

24§

Anmälan till länsstyrelsen

enligt 6 kap. 4 § expropriations- lagen (1972:719) behöver vid tillämpningen av detta kapitel endast göras för ersättning som avser mark som ska lösas in.

31 kap. 25 §

 

 

25 §

 

 

 

När tillstånd har lämnats enligt

När tillstånd har lämnats enligt

11 kap. skall ersättning för inlöst

11 kap. ska

ersättning för

inlöst

mark betalas och anmälan enligt

mark betalas och anmälan enligt

6 kap. 4 §

expropriationslagen

6 kap.

4 §

expropriationslagen

(1972:719) göras inom sex mån-

(1972:719) göras inom sex mån-

ader från det att såväl tillstånds-

ader från det att såväl tillstånds-

frågan som

ersättningsfrågan

har

frågan som

ersättningsfrågan har

avgjorts slutligt. Ersättning

som

avgjorts

slutligt. Ersättning

som

inte avser inlöst mark och som

inte avser inlöst mark och som ska

skall tas ut på en gång skall betalas

tas ut på en gång ska betalas inom

inom två år från samma tid. Om

två år från samma tid. Om den

den ersättningsskyldige inte iakt-

ersättningsskyldige inte iakttar vad

tar vad som har sagts nu, är den

som har sagts nu, är den rätt som

rätt som förvärvats gentemot den

förvärvats

gentemot

den

ersättningsberättigade förlorad.

ersättningsberättigade förlorad.

Tidsfristerna får förkortas eller förlängas när parterna är ense om det eller om det finns särskilda skäl för det.

31 kap. 26 §

Om ersättningen till följd av en vattenverksamhet eller annan åtgärd har bestämts slutligt först efter det att tillståndet har tagits i anspråk, skall den del av ersättningen som överstiger vad som fastställts tidigare betalas och anmälan enligt 6 kap. 4 § expropriationslagen (1972:719) göras inom en månad från det ersättningen bestämdes slutligt.

26§

Om ersättningen till följd av

en vattenverksamhet eller annan åtgärd har bestämts slutligt först efter det att tillståndet har tagits i anspråk, ska den del av ersättningen som överstiger vad som fastställts tidigare betalas och anmälan enligt 6 kap. 4 § expropriationslagen (1972:719) göras inom en månad från det ersättningen bestämdes slutligt.

89

Författningsförslag

SOU 2014:35

Detsamma gäller ersättning som har bestämts i samband med god- kännandet av en vattenverksamhet som redan har utförts.

Om den slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den ersättning som tidigare har fastställts och det annars skulle ha funnits depositions- eller anmälningsskyldighet, skall den ersättningsskyldige anmäla ersätt- ningsbeslutet hos länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga kraft.

Om den slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den ersättning som tidigare har fastställts och det annars skulle ha funnits depositions- eller anmälningsskyldighet, ska den ersättningsskyldige anmäla ersätt- ningsbeslutet hos länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga kraft.

31 kap. 27 §

27 §

På ersättning som avses i 26 § första stycket beräknas ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag marken tillträddes, vattenverksamheten påbörjades eller åtgärden utfördes, om inte något annat följer av andra stycket. Om betalningen inte görs i rätt tid, tas det ut ränta enligt 6 § räntelagen för tiden efter det dröjsmålet inträdde.

På ersättning som avser oförutsedd skada tas det ut ränta enligt 6 § räntelagen från den dag ersättningsanspråket framställdes vid

mark- och miljödomstolen.

 

 

 

 

Om den ersättningsskyldige

Om den ersättningsskyldige

försummar

att

betala

sådan

försummar

att

betala

sådan

ersättning

enligt

26 §

första

ersättning

enligt

26 §

första

stycket som skall betalas genom

stycket som ska betalas genom

deposition

skall länsstyrelsen på

deposition

ska länsstyrelsen på

begäran av den som är berättigad

begäran av den som är berättigad

till ersättningen eller en del av

till ersättningen eller en del av

denna söka verkställighet av den

denna söka verkställighet av den

dom eller det beslut varigenom

dom eller det beslut varigenom

ersättningen har bestämts.

 

ersättningen har bestämts.

 

31 kap. 29 §

Den ersättningsskyldige får utnyttja tillståndet genom att ta i anspråk egendomen eller vidta

29 §

Den ersättningsskyldige får utnyttja tillståndet genom att ta i anspråk egendomen eller vidta

90

SOU 2014:35 Författningsförslag

åtgärder som medför skada för

åtgärder som medför skada för

någon annan när de skyldigheter

någon annan när de skyldigheter

som

gäller enligt

6 kap.

1 §

som

gäller enligt

6 kap.

1 §

första

stycket

och

4 § expro-

första

stycket

och

4 § expro-

priationslagen

(1972:719)

har

priationslagen

(1972:719)

har

fullgjorts. För detta fall skall den

fullgjorts. För detta fall ska den

begränsning

av

anmälnings-

begränsning

av

anmälnings-

skyldigheten som framgår av 24 §

skyldigheten som framgår av 24 §

gälla.

 

 

 

 

gälla.

 

 

 

 

Om det behövs med hänsyn till den ersättningsberättigades förhållanden, får mark- och miljödomstolen bestämma skäligt uppskov med tillträdet eller med utförandet av åtgärden.

31 §

Bestämmelserna i 31 kap. 31– 36 §§ ska tillämpas på ersättning som utgår enligt 9–15 och 18 §§

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2.Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har inletts före den 1 juli 2015.

3.I stället för reglerna i 32 kap. 12–15 §§ ska, i mål som inletts i mark- och miljödomstol före den 1 juli 2020, äldre bestämmelser gälla i fråga om rätt till ersättning vid omprövning.

91

Författningsförslag

SOU 2014:35

1.2Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

dels att 17–18 och 40 §§ upphävs,

dels att 38–39 och 41 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 §

 

 

 

 

 

 

I stället för reglerna i 31 kap.

I stället för reglerna i 31 kap.

miljöbalken

om

ersättning

vid

miljöbalken om

ersättning

vid

vissa ingripanden av det allmänna

vissa ingripanden av det allmänna

skall äldre bestämmelser gälla i

ska äldre bestämmelser gälla i

fråga om rätt till ersättning eller

fråga om rätt till ersättning eller

inlösen på grund av beslut som

inlösen på grund av beslut som

har

meddelats

före

balkens

har

meddelats

 

före

balkens

ikraftträdande.

 

 

 

ikraftträdande.

 

 

 

 

 

Reglerna i 31 kap. miljöbalken

 

 

 

 

 

 

 

om tillstånd till vattenverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

skall

även

 

gälla

lagligförklaring

 

 

 

 

 

 

 

enligt 17 § denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 §

 

 

 

 

 

 

Vid omprövning av ett tillstånd

Vid omprövning av ett tillstånd

enligt vattenlagen (1918:523) eller

enligt vattenlagen (1918:523) eller

motsvarande äldre bestämmelser

motsvarande äldre bestämmelser

gäller följande i fråga om

gäller i fråga om ersättning

ersättning

 

enligt

31 kap.

20–

enligt

32 kap.

12–14 §§

miljö-

22 §§ miljöbalken:

 

 

balken följande. I stället för vad

1. Vad som sägs om andels-

som sägs i 32 kap. 14 § andra–

kraft i 31 kap. 21 § tredje stycket

tredje

stycket

miljöbalken

är

miljöbalken

tillämpas

även

tillståndshavaren

skyldig

att

ersättning

genom

överföring av

utan

ersättning

tåla

förlusten

kraft

 

enligt

vattenlagen

eller inskränkningen till så stor

(1918:523) i dess lydelse före den

del som, tillsammans med vad

1 juli 1974.

 

 

 

 

 

tillståndshavaren

tidigare

efter

92

SOU 2014:35 Författningsförslag

2. I stället för vad som sägs i

den 1 januari 1984 har avstått

31 kap. 22 § andra–fjärde stycket

enligt

12

eller

14 §

 

lagen

miljöbalken är tillståndshavaren

(1983:292)

om

 

införande

av

skyldig att utan ersättning tåla

vattenlagen

(1983:291),

 

mot-

förlusten eller inskränkningen till

svarar en tjugondel av det

så stor del som, tillsammans med

produktionsvärde eller det värde

vad

tillståndshavaren

tidigare

av

vattenmängd,

fallhöjd

eller

efter den 1 januari 1984 har

magasinsvolym

som

avses

i

avstått enligt 12 eller 14 § lagen

32 kap. 14 § andra stycket miljö-

(1983:292)

om

införande

av

balken.

 

 

 

 

 

 

 

vattenlagen

(1983:291),

mot-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svarar en tjugondel av det pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duktionsvärde eller det värde av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vattenmängd,

fallhöjd

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magasinsvolym

som

avses

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 kap. 22 § andra stycket miljö-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ansökan om omprövning

 

Har ansökan om omprövning

gjorts före den 1 juli 1995 skall i

gjorts före den 1 juli 1995 ska i

stället

tillämpas

11 och

12 §§

stället

tillämpas

 

11

och

12 §§

lagen (1983:292) om införande av

lagen (1983:292) om införande av

vattenlagen

(1983:291)

i

deras

vattenlagen

(1983:291)

i

deras

lydelse före detta datum.

 

 

lydelse före detta datum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelsen i 31 kap. 23 §

 

Bestämmelsen i 32 kap. 15 §

miljöbalken

om

begränsning

av

miljöbalken om begränsning av

rätten till ersättning skall gälla

rätten till ersättning ska gälla

innehavare

av

tillstånd

enligt

innehavare

av

tillstånd

enligt

vattenlagen (1918:523) eller äldre

vattenlagen (1918:523) eller äldre

bestämmelser, endast om bestäm-

bestämmelser, endast om bestäm-

melserna

om

kungsådra

 

var

melserna

om

kungsådra

 

var

tillämpliga

 

vattenföretaget.

tillämpliga

vattenföretaget.

Begränsning skall i sådana fall

Begränsning ska i sådana fall även

även ske om det nya vatten-

ske om det nya vattenföretaget är

företaget

är

en

markavvattning

en

markavvattning

eller

 

en

eller en vattentäkt för bevattning.

vattentäkt för bevattning.

 

 

 

Första stycket gäller också i

 

Första stycket gäller också i

fråga

om

förlust

eller

inskränk-

fråga

om förlust

 

eller

inskränk-

93

Författningsförslag

SOU 2014:35

ning som den drabbats av som utan särskilt tillstånd driver ett vattenföretag som har kommit till före den 1 januari 1984.

ning som den drabbats av som utan särskilt tillstånd driver ett vattenföretag som har kommit till före den 1 januari 1984.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2.Bestämmelserna i 17–18 och 38 §§ ska fortsätta att gälla för mål som har inletts i mark- och miljödomstol före den 1 juli 2015.

94

SOU 2014:35

Författningsförslag

1.3Förslag till

lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 b §

 

 

 

 

 

 

 

Om

en

fastighetsbildnings-

 

 

 

åtgärd berör en av lantmäteri-

 

 

 

myndigheten

 

 

känd

 

 

 

markavvattningssamfällighet

som

 

 

 

är bildad enligt lagen (1998:812)

 

 

 

med

särskilda

bestämmelser om

 

 

 

vattenverksamhet

 

eller

 

 

 

motsvarande äldre lagstiftning, ska

 

 

 

lantmäterimyndigheten

om det är

 

 

 

lämpligt förordna om omprövning

 

 

 

enligt

35 §

anläggningslagen